ბიჭვინტის საბუთები - N 092

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

XVII საუკუნეში მხედრულად გადაწერილი პირი საბუთისა

საბუთის აღწერილობა[edit]

შამანდავლა დადიანის წიგნი საკათალიკოზო სარგოს შესახებ. ამ წიგნისა ბიჭვინტის საკათალიკოზო საბუთებში (N 92) დაცულია მხოლოდ პირი, მე-XVII საუკუნეში გადაწერილი მხედრულად. ეს პირიც დაზიანებულია და მას თავი აკლია.