မြစေတီကျောက်စာ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
မြစေတီကျောက်စာ  (1113) 
by ရာဇကုမာရ်
မြစေတီ ကျောက်စာတိုင်

အေဒီ ၁၁၁၃ ခုနှစ်က ကျောက်တုံးပေါ်တွင် ရေးထိုးခဲ့သော ကျောက်စာတိုင်ကို မြစေတီခြေရင်းနားတွင် တွေ့ရှိရသည်။[ညွှန်း 1] ထိုကြောင့် မြစေတီကျောက်စာဟု အမည်တွင်သည်။ ရာဇကုမာရ်မင်းသား ရေးထိုးခဲ့သောကြောင့် ရာဇာကုမာရ်ကျောက်စာဟုလည်း ခေါ်သည်။ ကျောက်စာတိုင်တွင် မျက်နှာလေးဖက် ပါရှိပြီး ပျူ၊ မြန်မာ၊ မွန်၊ ပါဠိ လေးဘာသာတို့ဖြင့် ရေးထိုးထားခဲ့သည်။ မြစေတီကျောက်စာတိုင်သည် အမြင့် ၅၅ လက်မ ရှိ၍ လေးဖက်လုံးတွင် အကျယ် ၁၄ လက်မ ရှိသည်။ ထိုကျောက်စာကို ကျန်စစ်သားမင်းနှင့် ကြင်ရာတော် သမ္ဘူလတို့မှ ဖွားမြင်သော သားတော် ရာဇကုမာရ်မင်းသားမှ ရေးထိုးထားသည်။ (၁၁၁၂) ခုတွင် ကျန်စစ်သားမင်းကြီး နာမကျန်းဖြစ်သောအခါ မင်းကြီးအပိုင်စားပေးခဲ့သော ကျွန်ရွာများနှင့်တကွ မိမိပိုင် ရွှေငွေဥစ္စာတို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော် သွန်းလုပ်ပူဇော် ထာပနာ၍ ဂူဘုရားတစ်ဆူ တည်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့သော ကုသိုလ်အကြောင်းကို မြစေတီကျောက်စာအဖြစ် မှတ်တမ်းတင် ရေးထိုးထားခဲ့သည်။

ကျောက်စာ စာသားပုံများ[edit]

ပျူဘာသာဖြင့် ရေးထိုးထားသော မြစေတီကျောက်စာ ဘက်ခြမ်း
မွန်ဘာသာဖြင့် ရေးထိုးထားသော မြစေတီကျောက်စာ ဘက်ခြမ်း
မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးထိုးထားသော မြစေတီကျောက်စာ ဘက်ခြမ်း
ပါဠိဘာသာဖြင့် ရေးထိုးထားသော မြစေတီကျောက်စာ ဘက်ခြမ်း

မြန်မာဘာသာ မျက်နှာစာ[edit]

မူလ အရေးအသား[edit]

ၐြီ။ နမော ဗုဒ္ဓာယ

၁။ ပုရှာ[မှတ် 1]သ္ခင်သာသနာ အနှစ်တ
၂။ စ်ထောင်ခြောက်ရျာနှစ်ဆာယ်ဟေတ်[မှတ် 2]နှစ် လောန်
၃။ လိယ်ဗြီ[မှတ် 3]ရကာ။ ဤယ်အရိမဒ္ဒနပုရ်မည်သုပြည်
၄။ နှိက်[မှတ် 4]အာ။ ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျဓမ္မရာဇ်မည်သု မ
၅။ င်ဖ္လစ်ဧအ်။ ထိဝ်မင်ဧအ် ပာယ်မယာတ
၆။ စ်ယောက်သုကာ တြိလောကဝဋံသကာဒေဝီ
၇။ မည်ဧအ်။ ထိဝ်ပါယ်မယာ သာတမုလေဟ်[မှတ် 5] ရာဇ
၈။ ကုမာရ်မည်ဧအ်။ ထိဝ်မင်ကာ ကျောန်သုံရွောဟ်[မှတ် 6]
၉။ တေဟ် ပါယ်မယာအာပိယ်[မှတ် 7]ဧအ်။ ထိဝ်ပါယ်မ
၁၀။ ယာ သ္ယီ်[မှတ် 8]ခရာကာ။ ထိဝ်ပါယ်မယာတန်ဆာနှင္အ် ထိ
၁၁။ ဝ်ကျောန်သုံရွောဟ်သုနှင္အ်တေဟ် ထိဝ်ပါယ်မယာ
၁၂။ သာ အသာ ရာဇကုမာရ်မည်သောအာ မင်ပိယ်တုံ
၁၃။ ဧအ်။ ထိုဝ်မင် အနှစ်နှစ်ဆာယ်ဟေတ်နှစ် မင်မူဗြိရှု
၁၄။ ယ္အ်ဧအ် သိယ်ခမူ[မှတ် 9] နာသုရှောဝ်[မှတ် 10]နှိက်တေဟ်။ ထိုဝ်ရာဇကု
၁၅။ မာရ်မည်သုပယ်မယာသာ မိမီကေိဝ်[မှတ် 11]မုယ်သော[မှတ် 12]မင်
၁၆။ ဂြီက္လည္ဇော[မှတ် 13] ဩက်မိ[မှတ် 14]ရကာ။ ရှုယ်[မှတ် 15]အတိသုပုရှာသ္ခင် အ
၁၇။ ဆင်ပ္လုရုယ္အ်ဧအ် နှပ်လိယ်သုရှောဝ်တေဟ် ဣယ်သိ
၁၈။ အ်[မှတ် 16]မိန္အ်ဧအ်။ ဣယ်ရှုယ်ပုရှာကာ ငသ္ခင် အဖေိအ်[မှတ် 17] အတိအ် ေ
၁၉။ ကျာန် ပ္လေါအ်သုတေဟ်။ ကျောန်သုံရွောဟ် အတိုအ်ကျော
၂၀။ န်[မှတ် 18] ငသ္ခင်ပိယ်သုသည်ကာ ဣယ်ရှုယ်ပုရှာအာ အတိုအ်ကျော
၂၁။ န်ပိယ်ယေအ်။ ထိဝ်ရှောဝ်တေဟ်[မှတ် 19] မင်နှစ်က္လိုအ်ရကာ[မှတ် 20]ကောင်
၂၂။ လှေင္အ်တေဟ် ကောင်လှေင္အ်တေဟ်[မှတ် 21] မိန္အ်ရုယ္အ်ဧအ် သင်္ဂြိ
၂၃။ မဟာထေရ်။ သင်္ဂြီ[မှတ် 22]မုဂ္ဂလိပုတ္တတိဿတ္ထေရ်။ သင်္ဂြီသု
၂၄။ မေဓပဏ္ဍိတ် သင်္ဂြီဗြဟ္မပါလ် သင်္ဂြီဗြဟ္မဒိ
၂၅။ ပ် သင်္ဂြီသောန် သင်္ဂြီသင်္ဃသေနဝရပဏ္ဍိ
၂၆။ တ် ထိုဝ်သ္ခင်တိုအ်အမှောက်တေဟ် မင်ရိယ်သောန်[မှတ် 23]ဧအ်
၂၇။ ထိဝ်ဗြီရကာ ထိုဝ်ရာဇကုမာရ်မည်သု ပယ်မယာအသာ
၂၈။ ထိဝ်ရှုယ်ပုရှာ ထာပနာရုယ္အ်ဧအ် ဣယ်ရှုယ်အထောတ်[မှတ် 24]မူသော
၂၉။ ကူပ္လေါအ်[မှတ် 25]ဧအ်။ ပ္လေါအ်ဗြီရကာ ဣယ်ကူပုရှာလှောတ်[မှတ် 26]
၃၀။ သုရှောဝ်နှိက်တေဟ်။ သက်မုနလောန်တစ်ရွောဟ်[မှတ် 27]ရပါ
၃၁။ ယ်တစ်ရွောဟ်[မှတ် 28]ဟေန်ဗိုဝ်တစ်ရွောဟ်[မှတ် 29]။ ဣယ်ကျောန်
၃၂။ သုံရွောဟ်ယောရုယ္အ်ဧအ်။ ထိုဝ်ရာဇကုမာရ်မည်သု ပယ်
၃၃။ မယာအ်သာ ဣယ်ကူပုရှာအာ ရိယ်သောန်ရုယ္အ်ဧအ် ဣယ်သေိ
၃၄။ အ်မိန္အ်ဧအ်။ ဣယ်ငာ အမှောအ်[မှတ် 30]ကာ သရ်္ဗ္ဗညုတညာ
၃၅။ ဏ်ပြဇ္ညာ[မှတ် 31] ရအမ္အ်သူအကြောင် ဖ္လစ်စိယ္အ်[မှတ် 32]တေဟ်။
၃၆။ နောင်အာ ငသာလည်ဂေါင်[မှတ် 33]။ ငမ္လ်ယ်[မှတ် 34]လည်ဂေါင်။ ငအဆု
၃၇။ ယ်[မှတ် 35]လည်ဂေါင်။ သူတစ်ထူလည်ဂေါင်။ ဣယ်ပုရှာ
၃၈။ အာ ငာလှူခသုကျောန် အနှိပ်အစက်တေဟ်မူမု
၃၉။ ကာ။ အရိမိတ္တိရ်္ယာ[မှတ် 36]ပုရှာသ္ခင် အဖူရစိယ်။

ခေတ် မြန်မာပြန်[edit]

 • အကြောင်းရေ (၁) မှ (၂၆) အထိ
  သိရီ နမော ဗုဒ္ဓါယ။ ဘုရားသခင်သာသနာ အနှစ် တစ်ထောင်ခြောက်ရာ နှစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ် လွန်လေပြီးရကား ဤအရိမဒ္ဒနပူရ မည်သော ပြည်၌အား ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျဓမ္မရာဇ် မည်သော မင်းဖြစ်၏။ ထိုမင်း၏ ပယ်မယားတစ်ယောက်သောကား တြိလောကဝဋံသကာဒေဝီ မည်၏။ ထိုပယ်မယား သားတစ်မူလည်း ရာဇကုမာရ်မည်၏။ ထိုမင်းကား ကျွန်သုံးရွာတည်း ပယ်မယားအား ပေး၏။ ထိုပယ်မယား သေခရကား ထိုပယ်မယား တန်ဆာနှင့် ထိုကျွန်သုံးရွာသောနှင့်တည်း ထိုပယ်မယားသား (အသား) ရာဇကုမာရ်မည်သောအား မင်းပေးတုံ၏။ ထိုမင်း အနှစ်နှစ်ဆယ့်ရှစ်နှစ် မင်းမူပြီး၍၏ သေခမူးနာသရော၌တည်း။ ထိုရာဇကုမာရ်မည်သော ပယ်မယားသား မိမိကိုမွေးသော မင်းကြီးကျေးဇူး အောက်မေ့ရကား ရွှေအတိသော ဘုရားသခင် အဆင်းပြု၍၏ နှပ်လေသရောတည်း ဤသို့ မိန့်၏။ ဤရွှေဘုရားကား ငါ့သခင်အဖို့ အတို့ကျွန် ပြုသောတည်း။ ကျွန်သုံးရွာ အတို့ကျွန် ငါ့သခင်ပေးသောသည်ကား ဤရွှေဘုရားအား အတို့ကျွန်ပေး၏။ ထိုရောတည်း မင်းနှစ်လို့ရကား "ကောင်းလျှင်းတည်း ကောင်းလျှင်းတည်း" မိန့်၍၏ သင်ကြီးမဟာထေရ်၊ သင်ကြီးမုဂ္ဂလိပုတ္တတိဿထေရ်၊ သင်ကြီးသုမေဓပဏ္ဍိတ်၊ သင်ကြီးဗြဟ္မပါလ်၊ သင်ကြီးဗြဟ္မဒိပ်၊ သင်ကြီးသောန်၊ သင်ကြီးသင်္ဃသေနဝရပဏ္ဍိတ် ထိုသခင်တို့အမှောက်တည်း မင်းရသွန်း၏။
 • အကြောင်းရေ (၂၇) မှ (၃၄) အထိ
  ထိုပြီးရကား ထိုရာဇကုမာရ်မည်သော ပယ်မယားအသား ထိုရွှေဘုရားဌာပနာ၍၏ ဤရွှေအထွတ်မူသော ဂူပြု၏။ ပြုပြီးရကား ဤဂူဘုရား လွှတ်သရော၌တည်း သက်မုနလွန်တစ်ရွာ၊ ရပယ်တစ်ရွာ၊ ယှန်ဗိုတစ်ရွာ၊ ဤကျွန်သုံးရွာယူ၍၏ ထိုရာဇကုမာရ်မည်သော ပယ်မယာသား ဤဂူဘုရားအား ရေသွန်း၍၏ ဤသို့မိန့်၏။
 • အကြောင်ရေ (၃၄) မှ (၃၉) အထိ
  ဤငါ့အမှုကား သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပညာ ရအံ့သောအကြောင်း ဖြစ်စေသတည်း။ ငါ့နောင်အား ငါ့သားလည်းကောင်း၊ ငါ့မြေးလည်းကောင်း၊ ငါ့အဆွေလည်းကောင်း၊ သူတစ်ထူးလည်းကောင်း ဤဘုရားအား ငါလှူခသောကျွန် အနှိပ်အစက်တည်းမူမူကား အရိမေတ္တေယျဘုရားသခင် အဖူးရစေ။[ညွှန်း 2]

အနက် စကားပြေ[edit]

သိရီ နမော ဗုဒ္ဓါယ။ သာသနာတော်နှစ် (၁၆၂၈) နှစ်လွန်သော် ဤအရိမဒ္ဒနပူရ (ပုဂံ) ပြည်အား ၐြီတြိဘုဝနာဒိတျဓမ္မရာဇ် (ကျန်စစ်သား) မည်သော မင်းသည် စိုးစံ၏။ ထိုမင်း၏ ချစ်လှစွာသော မယားတစ်ယောက်ကား တြိလောကဝဋံသကာဒေဝီ (သမ္ဗူလ) မည်၏။ ထိုမယား၏ သားကား ရာဇကုမာရ်မည်၏။ ထိုမင်းသည် ကျွန်သုံးရွာအား ထိုမယားကို ပေး၏။ ထိုမင်း (၂၈) နှစ် နန်းစံပြီးသော် သေအံ့မူးမူး ဖြစ်၏။ ရာဇကုမာရ်သည် မိမိကိုမွေးသော မင်းကြီး၏ ကျေးဇူးကို အောက်မေ့ရကား ရွှေအတိပြီးသော ဘုရားဆင်းတုတော် ပြုတော်မူပြီး ဤသို့ မိန့်၏။ "ဤရွှေဘုရားကား ငါ၏သခင်အတွက် ကျွန်တော်မျိုး ပြုပေ၏။ ငါ့သခင်ပေးသော ကျွန်သုံးရွာအား ဤရွှေဘုရားကို ကျွန်တော်မျိုး ပေး၏။" ထိုအခါ မင်းသည် နှစ်သက်သဘောကျရကား "ကောင်းလျှင်းတည်း၊ ကောင်းလျှင်းတည်း" ဟု မိန့်၍ ဘုန်းတော်ကြီး မဟာထေရ်၊ ဘုန်းတော်ကြီး မုဂ္ဂလိတိဿထေရ်၊ ဘုန်းတော်ကြီး သုမေဓပဏ္ဍိတ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ဗြဟ္မပါလ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ဗြဟ္မဒီပ၊ ဘုန်းတော်ကြီး သောန၊ ဘုန်းတော်ကြီး သံဃသေနဝရပဏ္ဍိတ တို့၏ ရှေ့မှောက်၌ ရေစက်သွန်းချ၏။

ထိုနောက် ရာဇကုမာရ်သည် ထိုရွှေဘုရားအား ထာပနာ၍ ရွှေအထွတ်ရှိသော ဂူပြု၏။ ဤဂူဘုရားကို လွှတ်ရာ၌ သက်မုနလွန်ရွာ၊ ရပယ်ရွာ၊ ယှန်ဗိုရွာ ဤကျွန်သုံးရွာကို ယူ၍ ရာဇကုမာရ်သည် ဤဂူဘုရားအား ရေစက်သွန်းချ၏။ ထိုနောက် ဤသို့ မိန့်၏။

"ဤကုသိုလ်သည် သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပညာ ရအံသော အကြောင်း ဖြစ်ပါစေသတည်း။ ငါ့နောင်၌ ငါ့သားသည်လည်းကောင်း၊ ငါ့မြေးသည်လည်းကောင်း၊ ငါ့အဆွေသည်လည်းကောင်း၊ တခြားသောသူသည်လည်းကောင်း ဤဘုရားအား ငါလှူအပ်သော ကျွန်တို့ကို အနှိပ်အစက် ပြုမူသော် အရိမေတ္တေယျဘုရားသခင်အား မဖူးရပါစေသတည်း။"

ဝေါဟာရအညွှန်း[edit]

 1. ပုရှာ = ဘုရား
 2. ဟေတ် = ရှစ်
 3. လောန်လိယ်ဗြီ = လွန်လေပြီး
 4. နှိက် = ၌
 5. တမုလေဟ် = တမူလည်း
 6. ကျောန်သုံရွောဟ် = ကျွန်သုံးရွာ
 7. ပိယ် = ပေး
 8. သ္ယီ် = သေ
 9. သိယ်ခမူ = သေခမူး
 10. နာသုရှောဝ် = နာသရော
 11. ကေိဝ် = ကို
 12. မုယ်သော = မွေးသော
 13. က္လည္ဇော = ကျေးဇူး
 14. ဩက်မိ = အောက်မေ့
 15. ရှုယ် = ရွှေ
 16. ဣယ်သိအ် = ဤသို့
 17. အဖေိအ် = အဖို့
 18. အတိအ်ကျောန် = အတို့ကျွန်
 19. ထိဝ်ရှောဝ်တေဟ် = ထိုရောတည်း
 20. နှစ်က္လိုအ် = နှစ်လို့ရကား
 21. ကောင်လှေင္အ်တေဟ် = ကောင်းလျှင်းတည်း
 22. သင်္ဂြီ = သင်ကြီး
 23. ရိယ်သောန် = ရေသွန်း
 24. အထောတ် = အထွတ်
 25. ပ္လေါအ် = ပြု
 26. လှောတ် = လွှတ်
 27. သက်မုနလောန်တစ်ရွောဟ် = သက်မုနလွန်တစ်ရွာ
 28. ရပါယ်တစ်ရွောဟ် = ရပယ်တစ်ရွာ
 29. ဟေန်ဗိုဝ်တစ်ရွောဟ် = ယှန်ဗိုတစ်ရွာ
 30. အမှောအ် = အမှု
 31. သရ်္ဗ္ဗညုတညာဏ်ပြဇ္ညာ = သဗ္ဗညုတဉာဏ်ပညာ
 32. ဖ္လစ်စိယ္အ် = ဖြစ်စေ
 33. လည်ဂေါင် = လည်းကောင်း
 34. မ္လိယ် = မြေး
 35. အဆုယ် = အဆွေ
 36. အရိမိတ္တိရ်္ယာ = အရိမေတ္တေယျ

ကျမ်းကိုး[edit]

 1. Myazedi and Rosetta Stone Inscriptions (Dr. Khin Maung Nyunt)
 2. မြန်မာစာအဖွဲ့၊ စာကိုးအဘိဓာန်၊ ၂၀၀၉ ခု