ကျေးစေရတု

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ကျေးစေရတု
by ပြည် နဝဒေးကြီး

၁။ လျင်ကြောင်းကျိုးရည်၊ ဘက်စံရှည်၍့၊ မျိုးစည်မဝေး၊ မဟော်ကျေးနှင့်၊ ဘိုးဘေးမိဘ၊ တကွနေမှတ်၊ ငွေတောင်ထွတ်ဝယ်၊ ရံပတ်ရွေများ၊ ရွှင်ပျော်ပါး၍့၊ ဘုန်းအားနောင့်မှာ၊ ရောက်ပေလှာသည်၊ ရုပ်ဝါမြဆင်း၊ ကျေးများမင်း ...၊ သက်နှင်းစုဝေ၊ မယ်တို့နေသည်၊ ရွှေမြေအောင်မျှို့၊ နန်းရပ်သို့လျှင်၊ ပျံတို့ချေလေး၊ မဖင့်နှေးနှင့်၊ ညီကျေးယုံနေ၊ သည်နှစ် နွေကို၊ တင်စေအကြောင်း၊ မရောက်တောင်းသည်။ ။ သင်ပေါင်းရိုးရှည် ပွင့်တကား။

၂။ သင်ပေါင်းရိုးရှည်၊ ခိုင်မြောက်စည်၍့၊ အမည်ခေါ်မှန်း၊ နိမိတ်ပန်းနှင့်၊ လန်းလန်းရောက်အောင်၊ လှထွတ်ခေါင်ကို၊ ကျေးမောင်ယူချေ၊ ဆက်ပို့လေလော့၊ ဆောင်းနွေပြန်ခါ၊ အတာနှစ်ဦး၊ လ တန်ခူးကို၊ ပိုက်ကြူးရွှေရင်၊ ရဝေခွင်ဝယ်၊ နွှဲလျှင်လမည်၊ မှာသည်ယုယ၊ ရွှေခွန်းကလည်း၊ များလှမဝေး၊ ခေါ်မေးရုံသာ၊ တောင်လက်ယာက၊ ရံကာမစ၊ ထိန်းယရွေပေါင်း၊ ခနေညောင်းသည်။ ။ ရှင်နှောင်းမျိုးမည် မြင့်တကား။

၃။ ရှင်နှောင်းမျိုးမည်၊ မြင့်လှသည်သို့၊ နေခြည်မဝင်၊ ရောက်လေလျှင်သော်၊ သဘင်ထွတ်ကြိုက်၊ နှစ်ခြိုက်ရွှင်ပျော်၊ မယ်တော် ဘမင်း၊ သားချင်းကစ၊ ထိန်းယရံစောင်၊ လှထွတ်ခေါင်ကို၊ လက်ဆောင်ပန်းခက်၊ ကျွနု်ပ်ဆက်၍၊ ချန်ဝှက်မထား၊ မှာသည်များကို၊ လျှောက်ကြားပေလျှင်၊ ပျံ့ရွှင်လိုလို၊ နောင့်ကိုရည်လျက်၊ လှူဘို့ဆက်သည်၊ အထက်စူဠာ၊ စွယ်လက်ယာကို၊ ရှိကြာစုံပေါင်း၊ လျင်ဆုတောင်းသည်။ ။ ကြင်ကြောင်းကျိုးသည် ခွင့်တကား။

PD-icon.svg This work was published before January 1, 1925, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.