สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ/Volume 1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ  (1927) 
วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส ปฐโม ภาโค
[ Cover ]

สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ


วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส

ฐโม ภาโค

เวรญฺชถณฺฑปาราชิกกณฺฑเตรสกณฺฑอนิยตกณฺฑา

วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา


ญาณวรตฺเถเรน สาสนโสภเนน

ปุน โสธิตา

ราชปฺปมุเขน สฺยามรฏฺฐวาสินา มหาชเนน มุทฺทาปิตา

Siamrath Tripitaka cover picture.svg

สฺยามรฏฺฐสฺส ราชธานียํ

มหามกุฏราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา

พุทฺธปรินิพฺพานา ๒๔๗๐

มีกรรมสิทธิตามพระราชบัญญัติ

[ - ]

กรุงเทพฯ

โรงพิมพ์พาณิชศุภผล ถนนสามเพ็ง


Table of Content TBD

เวรญฺชกณฺฑํ