สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ/Volume 1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ  (1927) 
วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส ปฐโม ภาโค
[ Cover ]

สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ


วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส

โม ภาโค

เวรญฺชถณฺฑปาราชิกกณฺฑเตรสกณฺฑอนิยตกณฺฑา

วชิรญาเณน มหาสมเณน อาโท โสธิตา


ญาณวรตฺเถเรน สาสนโสภเนน

ปุน โสธิตา

ราชปฺปมุเขน สฺยามรฏฺฐวาสินา มหาชเนน มุทฺทาปิตา

สฺยามรฏฺฐสฺส ราชธานียํ

มหามกุฏราชวิทฺยาลเยน ปกาสิตา

พุทฺธปรินิพฺพานา ๒๔๗๐

มีกรรมสิทธิตามพระราชบัญญัติ

[ - ]

กรุงเทพฯ

โรงพิมพ์พาณิชศุภผล ถนนสามเพ็ง


Full Table of Content TBD

[  ]

กิตฺตนปตฺตํ

เวรญฺชกณฺฑํ องฺเก   ๑
ภควโต อพฺภกฺขานกถา "   ๓
กุกฺกุฏจฺฉาปภูปมากถา "   ๕
เตวิฺชากถา "   ๗
เวรญฺชพฺราหฺมณสฺส อุปาสกตฺตตเทสนา "   ๙
เวรญฺชายํ ทุพภิกฺขากถา "  ๑๑
อจิรฏฺฐิติกพฺรหฺมจริยกถา "  ๑๓
สิกขาปทปฺปญฺญตฺยารมฺภกถา "  ๑๕
ภควโต เวรญฺชพฺราหฺมณนิเวสนคมนํ "  ๑๘
ปฐมปาราชิกกณฺฑํ สุทินฺนภิกฺขุวตฺถุ "  ๑n
[  ]Page:สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ - วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส ปฐโม ภาโค.pdf/9 [  ]Page:สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ - วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส ปฐโม ภาโค.pdf/10 [  ]Page:สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ - วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส ปฐโม ภาโค.pdf/11 [  ]Page:สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ - วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส ปฐโม ภาโค.pdf/12 [  ]Page:สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ - วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส ปฐโม ภาโค.pdf/13 [  ]Page:สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ - วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส ปฐโม ภาโค.pdf/14 [  ]Page:สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ - วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส ปฐโม ภาโค.pdf/15