สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ  (1926 to 1930) 
Pāli Tripiṭaka written in Thai script during the reign of King Prajadhipok. The series contains 45 books listed below.

For hierarchal graph for visual representation, see สฺยามรฏฺฐสฺส_เตปิฏกํ/list

 1. วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส ปฐโม ภาโค (transcription project)
 2. วินยปิฏเก มหาวิภฺงคสฺส ทุติโย ภาโค (transcription project)
 3. วินยปิฏเก ภิกฺขุนีวิภฺงโค (transcription project)
 4. วินยปิฏเก มหาวคฺคสฺส ปฐโม ภาโค (transcription project)
 5. วินยปิฏเก มหาวคฺคสฺส ทุติโย ภาโค (transcription project)
 6. วินยปิฏเก จุลฺลวคฺคสฺส ปฐโม ภาโค (transcription project)
 7. วินยปิฏเก จุลฺลวคฺคสฺส ทุติโย ภาโค (transcription project)
 8. วินยปิฏเก ปริวาโร (transcription project)
 9. สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส สีลกฺขนฺะวฺคโค (transcription project)
 10. สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส มหาวคฺโค (transcription project)
 11. สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส ปาฏิกวคฺโค (transcription project)
 12. สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสฺส มูลปณฺณาสกํ (transcription project)
 13. สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสฺส มชฺฌิมปณฺณาสกํ (transcription project)
 14. สุตฺตนฺตปิฏเก มชฺฌิมนิกายสฺส อุปริปณฺณาสกํ (transcription project)
 15. สุตฺตนฺตปิฏเก สํยุตฺตนิกายสฺส สคาถวคฺโค (transcription project)
 16. สุตฺตนฺตปิฏเก สํยุตฺตนิกายสฺส นิทานวคฺโค (transcription project)
 17. สุตฺตนฺตปิฏเก สํยุตฺตนิกายสฺส ขนฺธวารวคฺโค (transcription project)
 18. สุตฺตนฺตปิฏเก สํยุตฺตนิกายสฺส สฬายตนวคฺโค (transcription project)
 19. สุตฺตนฺตปิฏเก สํยุตฺตนิกายสฺส มหาวารวคฺโค (transcription project)
 20. สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส ปฐโม ภาโค (transcription project)
 21. สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส ทุติโย ภาโค (transcription project)
 22. สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส ตติโย ภาโค (transcription project)
 23. สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส จตุตฺโถ ภาโค (transcription project)
 24. สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส ปญฺจโม ภาโค (transcription project)
 25. สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ขุทฺทกปาฐ—ธมฺมปทคาถา—อุทาน—อิติวุตฺตก—สุตฺตินิปาตา (transcription project)
 26. สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส วิมานวตฺถุ—เปตวตฺถุ—เถรคาถา—เถรีคาถา (transcription project)
 27. สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ชาตกํ ปฐโม ภาโค (เอก-จตฺตาลีสนิปาตชาตกํ) (transcription project)
 28. สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ชาตกํ ทุติโย ภาโค (ปญฺญาส-มหานิปาตชาตกํ) (transcription project)
 29. สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส มหานิทฺเทโส (transcription project)
 30. สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส จูฬนิทฺเทโส (transcription project)
 31. สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส ปฏิสมฺภิทามคฺโค (transcription project)
 32. สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส อปทานสฺส ปฐโม ภาโค (transcription project)
 33. สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส อปทานสฺส ทุติโย ภาโค (พุทฺธวํโส จริยาปิฏกํ) (transcription project)
 34. อภิธมฺมปิฏเก ธมฺมสงฺคณิ (transcription project)
 35. อภิธมฺมปิฏเก วิภงฺโค (transcription project)
 36. อภิธมฺมปิฏเก ธาตุกถา เจว ปุคฺคลปญฺญตฺติ จ (transcription project)
 37. อภิธมฺมปิฏเก กถาวตฺถุ (transcription project)
 38. อภิธมฺมปิฏเก ยมกํ ปฐโม ภาโค (transcription project)
 39. อภิธมฺมปิฏเก ยมกํ ทุติโย ภาโค (transcription project)
 40. อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ ปฐโม ภาโค (transcription project)
 41. อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ ทุติโย ภาโค (transcription project)
 42. อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ ตติโย ภาโค (transcription project)
 43. อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ จตุตฺโถ ภาโค (transcription project)
 44. อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ ปญฺจโม ภาโค (transcription project)
 45. อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานํ ฉฏฺฐโม ภาโค (transcription project)
This image or media is now in the public domain in Thailand because its term of copyright has expired (details). According to Sections 19–23 of the Copyright Act, BE 2537 (1994) (translation), works which meet one of the following conditions are in the public domain:
 1. This is a photographic work, audiovisual recording, motion picture, sound recording, or broadcast work, and at least 50 years have elapsed since its first publication or it was not published within 50 years of authorship.
 2. This is a work of applied arts, and at least 25 years have elapsed its first publication or it was not published within 25 years of authorship.
 3. This is a work by a pseudonymous or anonymous author, and at least 50 years have elapsed since its first publication or it was not published within 50 years of authorship.
 4. This is a work other than described above, and
  1. Its last author died at least 50 years ago, or
  2. Its last author died before publication and at least 50 years have elapsed since its first publication, or
  3. The author is a legal entity, and at least 50 years have elapsed since the first publication of the work or the work was not published within 50 years of authorship.
 5. This work was created or commissioned by the Thai Government, and at least 50 years have elapsed since its first publication or it was not published within 50 years of authorship.
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States (and not published in the U.S. within 30 days), and it was first published before 1989 without complying with U.S. copyright formalities (renewal and/or copyright notice) and it was in the public domain in its home country on the URAA date (January 1, 1996 for most countries).