නල සහ දමයන්ති/පෙරවදන

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
නල සහ දමයන්ති
පෙරවදන

NALA AND DAMAYANTI

( ADAPTED FROM MAHABHARATA )


න ල ස හ ද ම ය න් තී
( මහා භාරතයෙන් උපුටාගන්නා ලදි. )