مەنىڭ قازاقستانىم

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

مەنىڭ قازاقستانىم
by جۇمەكەن ناجىمەدەنوۆ

مەنىڭ قازاقستانىم


التىن كۇن اسپانى،
التىن ٴدان دالاسى،
ەرلىكتىڭ داستانى،
ەلىمە قاراشى!
ەجەلدەن ەر دەگەن،
داڭقىمىز شىقتى عوي.
نامىسىن بەرمەگەن،
قازاعىم مىقتى عوي!

مەنىڭ ەلىم، مەنىڭ ەلىم،
گۇلىڭ بولىپ ەگىلەمىن،
جىرىڭ بولىپ توگىلەمىن، ەلىم!
تۋعان جەرىم مەنىڭ — قازاقستانىم!

ۇرپاققا جول اشقان،
كەڭ بايتاق جەرىم بار.
بىرلىگى جاراسقان،
تاۋەلسىز ەلىم بار.
قارسى العان ۋاقىتتى،
ماڭگىلىك دوسىڭداي.
ٴبىزدىڭ ەل باقىتتى،
ٴبىزدىڭ ەل وسىنداي!

مەنىڭ ەلىم، مەنىڭ ەلىم،
گۇلىڭ بولىپ ەگىلەمىن،
جىرىڭ بولىپ توگىلەمىن، ەلىم!
تۋعان جەرىم مەنىڭ — قازاقستانىم!


جۇمەكەن سابىرۇلى ناجىمەدەنوۆ، نۇرسۇلتان ٴابىشۇلى نازاربايەۆ

Multilingual page: Meniń Qazaqstanym