دیوانی زێوەر/بەشی تورکی

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
دیوانی زێوەر  (1948)  by زێوەر
بەشی تورکی

سوگواری بۆ شیخ سعیدی حفید[edit]

زمانک وضعنی گورکیم نحوسندن نەکار ایتدی ینە ال رسولی خون ایچندە خاکسار ایتدی
بتون اشرافک اهل ماتم ایچر اوردی خنجرلە مصائبدن دل الێ عبایی داغدار ایتدی
شقاوت اهلینە وردی شطارتلر مسرتلر بنی هاشم لرێ ظلم ایلە غرق غبار ایتدی
ایر شمردامنی گردونە دستی کوتهم یارب کە قلب حضرە زهرایی ناصل زحمدار ایتدی
حفید حضرە کاک احمد اول شیخ سعید ئاثار کە جودی نعمتی بو عالمی غرق مسار ایتدی
شهید اولسەیرە دوشسە روایی شرع و قانوندە نەحکمت در بزە گوستردی خالق ئاشکار ایتدی
نەروم ایلر نەبلغار ایلیور بو ظلم مستکرە بو فعلک فاعلی کندی سنی مقبول نار ایتدی
نەو حشتلکدر اول اطوار ناهموار موصلدە دگل اسلامک اهلی، اهلی کفری شرمەسار ایتدی
ندر برسیدی عالی نسب مقتولی نظم اوڵسە کە شو قومی لعیندن حضرە یونس فرار ایتدی
صناعتجە، تجارتجە، ترقی ایلدی موصل سفائن یرلرندە قان ایچندە لاشەکا ایتدی
سیاستلە، عدالت شمدی پک لازم ولایتدە بر وقعە صفحەء تأریخ دهری لکەدار ایتدی
سنادر روضە تأریخی وفاتی سویدلدی «زیور» دیدی چوقدن برو بوزاتە جنت انتظار ایتدی

لە ستایشی متەسەرفی سلێمانی عەبدولمەجید بەگ یەعقووبی زادە[edit]

لە ستایشی متەسەرفی سلێمانی عەبدولمەجید بەگ یەعقووبی زادە و مێژووی خانووی متەسەرف ساڵی ١٩٣٨ ک فەرموویەتی:

یکی بر رنگە گیرمش شهرمر رنگی بشارتدر اهالی هر طرفدن غرقی شادی و شطارتدر
سعات یوزنی مخلوقە گوسترمکدە درشمدی شقاوت ذلتیلە داخلی چاهی اسارتدر
بو تأثیراتی گونا گوندن حیرتلرە دوشمە سعاد تلو «مجید بگ» بانیی عدل و ارادتدر
لوامز مهرە بکزر بر عزیزە مالک اولمشدر اوت یعقوبی زادە یوسفی شیرین اشارتدر
معارف و سمعت آلمش پک گوزل عمرانە باشلانمش زراعت انتمادە هرکسک فکری تجارتدر
اهالینک رفاهی حالنە ئاسایشی ملکە شوقیمتلو وجودی همدمی رنج و مرارتدر
ندر افکارینە تک بر لوانک ایشنی گدرمک حقیقت با قیلرسە حقی کورسی یی وزارتدر
وطن پرور فخامتلو «جمیل المدفعی» مزوار یدقیسە بن دیوردم اَن ایی حقی صدارتدر
یشا ذاتی معلاسی کە مجدیلە مخمر در یشا اوصاف والاسی کە غیرتدن عبارتدر
زمانندە یاپلمش بربنا اصطخری فارسدر رجال عصرە شایانی تماشا و زیادتدر
عدالت خانە در کشورمزە جوهرلی تأریخی حکوومەت خانەسی دنیادە آن اعلا عمارتدر