Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ/Каѳі́сма и҃і

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ѱалти́рь слѣ́дованнаѧ
Каѳі́сма и҃і
Church Slavonic translation of the Liturgical Psalter. This page contains Church Slavonic text. Without proper font support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of letters and diacritics. Click here to download required fonts.Дв҃да прⷪ҇рка и҆ цр҃ѧ̀ пѣ́снь.


Каѳі́сма и҃і.

Пѣ́снь степе́ней, рѳ҃і.
[edit]

Ко гдⷭ҇ꙋ, внегда̀ скорбѣ́ти мѝ, воззва́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ша мѧ̀. в҃. Гдⷭ҇и, и҆зба́ви дꙋ́шꙋ мою̀ ѿ ᲂу҆сте́нъ непра́ведныхъ и҆ ѿ ѧ҆зы́ка льсти́ва. г҃. Что̀ да́стсѧ тебѣ̀, и҆лѝ что̀ приложи́тсѧ тебѣ̀ къ ѧ҆зы́кꙋ льсти́вꙋ; д҃. Стрѣ́лы си́льнагѡ и҆з̾ѡщрє́ны, со ᲂу҆́гльми пꙋсты́нными. є҃. Оу҆вы̀ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ прише́льствїе моѐ продолжи́сѧ, всели́хсѧ съ селє́нїи кида́рскими: ѕ҃. Мно́гѡ прише́льствова дꙋша̀ моѧ̀: съ ненави́дѧщими ми́ра бѣ́хъ ми́ренъ: з҃. Є҆гда̀ глаго́лахъ и҆̀мъ, борѧ́хꙋ мѧ̀ тꙋ́не.

Пѣ́снь степе́ней, р҃к.
[edit]

Возведо́хъ ѻ҆́чи моѝ въ го́ры, ѿню́дꙋже прїи́детъ по́мощь моѧ̀. в҃. По́мощь моѧ̀ ѿ гдⷭ҇а, сотво́ршагѡ не́бо и҆ зе́млю. г҃. Не да́ждь во смѧте́нїе ногѝ твоеѧ̀, нижѐ воздре́млетъ хранѧ́й тѧ̀: д҃. Сѐ, не воздре́млетъ, нижѐ ᲂу҆́снетъ хранѧ́й і҆и҃лѧ. є҃. Гдⷭ҇ь сохрани́тъ тѧ̀, гдⷭ҇ь покро́въ тво́й на рꙋ́кꙋ деснꙋ́ю твою̀. ѕ҃. Во днѝ со́лнце не ѡ҆жже́тъ тебѐ, нижѐ лꙋна̀ но́щїю. з҃. Гдⷭ҇ь сохрани́тъ тѧ̀ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀, сохрани́тъ дꙋ́шꙋ твою̀ гдⷭ҇ь: и҃. Гдⷭ҇ь сохрани́тъ вхожде́нїе твоѐ и҆ и҆схожде́нїе твоѐ, ѿ ны́нѣ и҆ до вѣ́ка.

Пѣ́снь степе́ней, рк҃а.
[edit]

Возвесели́хсѧ ѡ҆ ре́кшихъ мнѣ̀: въ до́мъ гдⷭ҇ень по́йдемъ. в҃. Стоѧ́ще бѧ́хꙋ но́ги на́шѧ во дво́рѣхъ твои́хъ, і҆ерⷭ҇ли́ме. г҃. І҆ерⷭ҇ли́мъ зи́ждемый ꙗ҆́кѡ гра́дъ, є҆мꙋ́же прича́стїе є҆гѡ̀ вкꙋ́пѣ. д҃. Та́мѡ бо взыдо́ша кѡлѣ́на, кѡлѣ́на гдⷭ҇нѧ, свидѣ́нїе і҆и҃лево, и҆сповѣ́датисѧ и҆́мени гдⷭ҇ню: є҃. Ꙗ҆́кѡ та́мѡ сѣдо́ша престо́ли на сꙋ́дъ, престо́ли въ домꙋ̀ дв҃довѣ. ѕ҃. Вопроси́те же ꙗ҆̀же ѡ҆ ми́рѣ і҆ерⷭ҇ли́ма: и҆ ѻ҆би́лїе лю́бѧщымъ тѧ̀. з҃. Бꙋ́ди же ми́ръ въ си́лѣ твое́й, и҆ ѻ҆би́лїе въ столпостѣна́хъ твои́хъ. и҃. Ра́ди бра́тїй мои́хъ и҆ бли́жнихъ мои́хъ глаго́лахъ ᲂу҆́бѡ ми́ръ ѡ҆ тебѣ̀. ѳ҃. До́мꙋ ра́ди гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ взыска́хъ бл҃га̑ѧ тебѣ̀.

Пѣ́снь степе́ней, рк҃в.
[edit]

Къ тебѣ̀ возведо́хъ ѻ҆́чи моѝ, живꙋ́щемꙋ на нб҃сѝ. в҃. Сѐ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́чи ра̑бъ въ рꙋкꙋ̀ госпо́дїй свои́хъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́чи рабы́ни въ рꙋкꙋ̀ госпожѝ своеѧ̀: та́кѡ ѻ҆́чи на́ши ко гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, до́ндеже ᲂу҆ще́дритъ ны̀. г҃. Поми́лꙋй на́съ, гдⷭ҇и, поми́лꙋй на́съ, ꙗ҆́кѡ помно́гꙋ и҆спо́лнихомсѧ ᲂу҆ничиже́нїѧ: д҃. Наипа́че напо́лнисѧ дꙋша̀ на́ша поноше́нїѧ гобзꙋ́ющихъ и҆ ᲂу҆ничиже́нїѧ го́рдыхъ.

Пѣ́снь степе́ней, рк҃г.
[edit]

Ꙗ҆́кѡ а҆́ще не гдⷭ҇ь бы бы́лъ въ на́съ, да рече́тъ ᲂу҆́бѡ і҆и҃ль: в҃. Ꙗ҆́кѡ а҆́ще не гдⷭ҇ь бы бы́лъ въ на́съ, внегда̀ воста́ти человѣ́кѡмъ на ны̀, ᲂу҆̀бо живы́хъ поже́рли бы́ша на́съ: г҃. Внегда̀ прогнѣ́ватисѧ ꙗ҆́рости и҆́хъ на ны̀, ᲂу҆̀бо вода̀ потопи́ла бы на́съ. д҃. Пото́къ пре́йде дꙋша̀ на́ша: є҃. Оу҆̀бо пре́йде дꙋша̀ на́ша во́дꙋ непостоѧ́ннꙋю. ѕ҃. Бл҃гослове́нъ гдⷭ҇ь, и҆́же не дадѐ на́съ въ лови́твꙋ зꙋбѡ́мъ и҆́хъ. з҃. Дꙋша̀ на́ша ꙗ҆́кѡ пти́ца и҆зба́висѧ ѿ сѣ́ти ловѧ́щихъ: сѣ́ть сокрꙋши́сѧ, и҆ мы̀ и҆зба́влени бы́хомъ. и҃. По́мощь на́ша во и҆́мѧ гдⷭ҇а, сотво́ршагѡ не́бо и҆ зе́млю.

Сла́ва:

Пѣ́снь степе́ней, рк҃д.
[edit]

Надѣ́ющїисѧ на гдⷭ҇а, ꙗ҆́кѡ гора̀ сїѡ́нъ: не подви́житсѧ въ вѣ́къ живы́й во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. в҃. Го́ры ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀, и҆ гдⷭ҇ь ѡ҆́крестъ люде́й свои́хъ, ѿ ны́нѣ и҆ до вѣ́ка. г҃. Ꙗ҆́кѡ не ѡ҆ста́витъ гдⷭ҇ь жезла̀ грѣ́шныхъ на жре́бїй првⷣныхъ, ꙗ҆́кѡ да не про́стрꙋтъ првⷣнїи въ беззакѡ́нїѧ рꙋ́къ свои́хъ. д҃. Оу҆бл҃жѝ, гдⷭ҇и, бл҃гі̑ѧ и҆ пра̑выѧ срⷣцемъ. є҃. Оу҆клонѧ́ющыѧсѧ же въ развращє́нїѧ ѿведе́тъ гдⷭ҇ь съ дѣ́лающими беззако́нїе: ми́ръ на і҆и҃лѧ.

Пѣ́снь степе́ней, рк҃є.
[edit]

Внегда̀ возврати́ти гдⷭ҇ꙋ плѣ́нъ сїѡ́нь, бы́хомъ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆тѣ́шени. в҃. Тогда̀ и҆спо́лнишасѧ ра́дости ᲂу҆ста̀ на̑ша, и҆ ѧ҆зы́къ на́шъ весе́лїѧ: тогда̀ рекꙋ́тъ во ꙗ҆зы́цѣхъ: возвели́чилъ є҆́сть гдⷭ҇ь сотвори́ти съ ни́ми. г҃. Возвели́чилъ є҆́сть гдⷭ҇ь сотвори́ти съ на́ми: бы́хомъ веселѧ́щесѧ. д҃. Возвратѝ, гдⷭ҇и, плѣне́нїе на́ше, ꙗ҆́кѡ пото́ки ю҆́гомъ. є҃. Сѣ́ющїи слеза́ми, ра́достїю по́жнꙋтъ. ѕ҃. Ходѧ́щїи хожда́хꙋ и҆ пла́кахꙋсѧ, мета́юще сѣ́мена своѧ̑: грѧдꙋ́ще же прїи́дꙋтъ ра́достїю, взе́млюще рꙋкоѧ̑ти своѧ̑.

Пѣ́снь степе́ней, рк҃ѕ.
[edit]

А҆́ще не гдⷭ҇ь сози́ждетъ до́мъ, всꙋ́е трꙋди́шасѧ зи́ждꙋщїи: а҆́ще не гдⷭ҇ь сохрани́тъ гра́дъ, всꙋ́е бдѣ̀ стрегі́й. в҃. Всꙋ́е ва́мъ є҆́сть ᲂу҆́треневати: воста́нете по сѣдѣ́нїи ꙗ҆дꙋ́щїи хлѣ́бъ болѣ́зни, є҆гда̀ да́стъ возлю́блєннымъ свои̑мъ со́нъ. г҃. Сѐ, достоѧ́нїе гдⷭ҇не сы́нове, мзда̀ плода̀ чре́внѧгѡ. д҃. Ꙗ҆́кѡ стрѣ́лы въ рꙋцѣ̀ си́льнагѡ, та́кѡ сы́нове ѿтрѧсе́нныхъ. є҃. Бл҃же́нъ, и҆́же и҆спо́лнитъ жела́нїе своѐ ѿ ни́хъ: не постыдѧ́тсѧ, є҆гда̀ глаго́лютъ врагѡ́мъ свои̑мъ во вратѣ́хъ.

Пѣ́снь степе́ней, рк҃з.
[edit]

Бл҃же́ни всѝ боѧ́щїисѧ гдⷭ҇а, ходѧ́щїи въ пꙋте́хъ є҆гѡ̀: в҃. Трꙋды̀ ꙾плодѡ́въ꙾[1] твои́хъ снѣ́си: бл҃же́нъ є҆сѝ, и҆ добро̀ тебѣ̀ бꙋ́детъ. г҃. Жена̀ твоѧ̀ ꙗ҆́кѡ лоза̀ плодови́та въ страна́хъ до́мꙋ твоегѡ̀: д҃. Сы́нове твоѝ ꙗ҆́кѡ новосаждє́нїѧ ма̑сличнаѧ ѡ҆́крестъ трапе́зы твоеѧ̀. є҃. Сѐ, та́кѡ бл҃гослови́тсѧ человѣ́къ боѧ́йсѧ гдⷭ҇а. ѕ҃. Бл҃гослови́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь ѿ сїѡ́на, и҆ ᲂу҆́зриши бл҃га̑ѧ і҆ерⷭ҇ли́ма всѧ̑ дни̑ живота̀ твоегѡ̀, з҃. И҆ ᲂу҆́зриши сы́ны сынѡ́въ твои́хъ: ми́ръ на і҆и҃лѧ.

Пѣ́снь степе́ней рк҃и.
[edit]

Мно́жицею бра́шасѧ со мно́ю ѿ ю҆́ности моеѧ̀, да рече́тъ ᲂу҆́бѡ і҆и҃ль: в҃. Мно́жицею бра́шасѧ со мно́ю ѿ ю҆́ности моеѧ̀, и҆́бо не премого́ша мѧ̀. г҃. На хребтѣ̀ мое́мъ дѣ́лаша грѣ̑шницы, продолжи́ша беззако́нїе своѐ. д҃. Гдⷭ҇ь првⷣнъ ссѣчѐ вы̑ѧ грѣ́шникѡвъ. є҃. Да постыдѧ́тсѧ и҆ возвратѧ́тсѧ вспѧ́ть всѝ ненави́дѧщїи сїѡ́на: ѕ҃. Да бꙋ́дꙋтъ ꙗ҆́кѡ трава̀ ꙾на здѣ́хъ꙾[2], ꙗ҆́же пре́жде восторже́нїѧ и҆́зсше: з҃. Є҆́юже не и҆спо́лни рꙋкѝ своеѧ̀ жнѧ́й, и҆ нѣ́дра своегѡ̀ рꙋкоѧ̑ти собира́ѧй: и҃. И҆ не рѣ́ша мимоходѧ́щїи: бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на вы̀, бл҃гослови́хомъ вы̀ во и҆́мѧ гдⷭ҇не.

Сла́ва:

Пѣ́снь степе́ней, рк҃ѳ.
[edit]

И҆з̾ глꙋбины̀ воззва́хъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и: гдⷭ҇и, ᲂу҆слы́ши гла́съ мо́й. в҃. Да бꙋ́дꙋтъ ᲂу҆́ши твоѝ вне́млющѣ гла́сꙋ моле́нїѧ моегѡ̀. г҃. А҆́ще беззакѡ́нїѧ на́зриши, гдⷭ҇и, гдⷭ҇и, кто̀ постои́тъ; ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ тебє̀ ѡ҆чище́нїе є҆́сть. д҃. И҆́мене ра́ди твоегѡ̀ потерпѣ́хъ тѧ̀, гдⷭ҇и, потерпѣ̀ дꙋша̀ моѧ̀ въ сло́во твоѐ: ᲂу҆пова̀ дꙋша̀ моѧ̀ на гдⷭ҇а. є҃. Ѿ стра́жи ᲂу҆́треннїѧ до но́щи, ѿ стра́жи ᲂу҆́треннїѧ да ᲂу҆пова́етъ і҆и҃ль на гдⷭ҇а: ѕ҃. Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ гдⷭ҇а млⷭ҇ть, и҆ мно́гое ᲂу҆ негѡ̀ и҆збавле́нїе: и҆ то́й и҆зба́витъ і҆и҃лѧ ѿ всѣ́хъ беззако́нїй є҆гѡ̀.

Пѣ́снь степе́ней, р҃л.
[edit]

Гдⷭ҇и, не вознесе́сѧ се́рдце моѐ, нижѐ вознесо́стѣсѧ ѻ҆́чи моѝ: нижѐ ходи́хъ въ вели́кихъ, нижѐ въ ди́вныхъ па́че менѐ. в҃. А҆́ще не смиреномꙋ́дрствовахъ, но вознесо́хъ дꙋ́шꙋ мою̀, ꙗ҆́кѡ ѿдое́ное на ма́терь свою̀, та́кѡ возда́си на дꙋ́шꙋ мою̀. г҃. Да ᲂу҆пова́етъ і҆и҃ль на гдⷭ҇а ѿ ны́нѣ и҆ до вѣ́ка.

Пѣ́снь степе́ней, рл҃а.
[edit]

Помѧнѝ, гдⷭ҇и, дв҃да и҆ всю̀ кро́тость є҆гѡ̀: в҃. Ꙗ҆́кѡ клѧ́тсѧ гдⷭ҇еви, ѡ҆бѣща́сѧ бг҃ꙋ і҆а́кѡвлю: г҃. А҆́ще вни́дꙋ въ селе́нїе до́мꙋ моегѡ̀, и҆лѝ взы́дꙋ на ѻ҆́дръ посте́ли моеѧ̀: д҃. А҆́ще да́мъ со́нъ ѻ҆чи́ма мои́ма, и҆ вѣ́ждома мои́ма дрема́нїе, и҆ поко́й скранїа́ма мои́ма: є҃. До́ндеже ѡ҆брѧ́щꙋ мѣ́сто гдⷭ҇еви, селе́нїе бг҃ꙋ і҆а́кѡвлю. ѕ҃. Сѐ, слы́шахомъ ѧ҆̀ во є҆ѵфра́ѳѣ, ѡ҆брѣто́хомъ ѧ҆̀ въ полѧ́хъ дꙋбра́вы: з҃. Вни́демъ въ селє́нїѧ є҆гѡ̀, поклони́мсѧ на мѣ́сто, и҆дѣ́же стоѧ́стѣ но́зѣ є҆гѡ̀. и҃. Воскрⷭ҇нѝ, гдⷭ҇и, въ поко́й тво́й, ты̀ и҆ кївѡ́тъ ст҃ы́ни твоеѧ̀. ѳ҃. Сщ҃е́нницы твоѝ ѡ҆блекꙋ́тсѧ пра́вдою, и҆ прпⷣбнїи твоѝ возра́дꙋютсѧ. і҃. Дв҃да ра́ди раба̀ твоегѡ̀, не ѿвратѝ лицѐ пома́заннагѡ твоегѡ̀. а҃і. Клѧ́тсѧ гдⷭ҇ь дв҃дꙋ и҆́стиною, и҆ не ѿве́ржетсѧ є҆ѧ̀: ѿ плода̀ чре́ва твоегѡ̀ посаждꙋ̀ на престо́лѣ твое́мъ. в҃і. А҆́ще сохранѧ́тъ сы́нове твоѝ завѣ́тъ мо́й и҆ свидѣ̑нїѧ моѧ̑ сїѧ̑, и҆̀мже наꙋчꙋ̀ ѧ҆̀, и҆ сы́нове и҆́хъ до вѣ́ка сѧ́дꙋтъ на престо́лѣ твое́мъ. г҃і. Ꙗ҆́кѡ и҆збра̀ гдⷭ҇ь сїѡ́на, и҆зво́ли и҆̀ въ жили́ще себѣ̀. д҃і. Се́й поко́й мо́й во вѣ́къ вѣ́ка, здѣ̀ вселю́сѧ, ꙗ҆́кѡ и҆зво́лихъ и҆̀. є҃і. Лови́твꙋ є҆гѡ̀ бл҃гословлѧ́ѧй бл҃гословлю̀, ни́щыѧ є҆гѡ̀ насы́щꙋ хлѣ́бы: ѕ҃і. Сщ҃е́нники є҆гѡ̀ ѡ҆блекꙋ̀ во сп҃се́нїе, и҆ прпⷣбнїи є҆гѡ̀ ра́достїю возра́дꙋютсѧ. з҃і. Та́мѡ возращꙋ̀ ро́гъ дв҃дови, ᲂу҆гото́вахъ свѣти́льникъ пома́занномꙋ моемꙋ̀. и҃і. Врагѝ є҆гѡ̀ ѡ҆блекꙋ̀ стꙋдо́мъ, на не́мъ же процвѣте́тъ ст҃ы́нѧ моѧ̀.

Пѣ́снь степе́ней, рл҃в.
[edit]

Сѐ, что̀ добро̀, и҆лѝ что̀ красно̀, но є҆́же жи́ти бра́тїи вкꙋ́пѣ; в҃. Ꙗ҆́кѡ мѵ́ро на главѣ̀, сходѧ́щее на брадꙋ̀, брадꙋ̀ а҆арѡ́ню, сходѧ́щее на ѻ҆ме́ты ѻ҆де́жды є҆гѡ̀: г҃. Ꙗ҆́кѡ роса̀ а҆ермѡ́нскаѧ сходѧ́щаѧ на го́ры сїѡ̑нскїѧ: ꙗ҆́кѡ та́мѡ заповѣ́да гдⷭ҇ь бл҃гослове́нїе и҆ живо́тъ до вѣ́ка.

Пѣ́снь степе́ней, рл҃г.
[edit]

Сѐ, ны́нѣ бл҃гослови́те гдⷭ҇а, всѝ рабѝ гдⷭ҇ни, стоѧ́щїи въ хра́мѣ гдⷭ҇ни, во дво́рѣхъ до́мꙋ бг҃а на́шегѡ. в.. Въ но́щехъ воздѣжи́те рꙋ́ки ва́шѧ во ст҃а̑ѧ и҆ бл҃гослови́те гдⷭ҇а. г҃. Бл҃гослови́тъ тѧ̀ гдⷭ҇ь ѿ сїѡ́на, сотвори́вый не́бо и҆ зе́млю.

Сла́ва:

По и҃і-й каѳі́смѣ, Трист҃о́е. И҆ по Ѻ҆́ч҃е на́шъ:
Та́же тропарѝ, гла́съ в҃:
[edit]

Пре́жде да́же не ѡ҆сꙋ́диши мѧ̀, ꙳ гдⷭ҇и мо́й гдⷭ҇и, ꙳ да́ждь мѝ ѡ҆браще́нїе, и҆ и҆справле́нїе мно́гихъ мои́хъ грѣхѡ́въ: ꙳ да́ждь мѝ ᲂу҆миле́нїе дꙋхо́вное, ꙳ ꙗ҆́кѡ да возопїю̀ къ тебѣ̀: ꙳ бл҃гоꙋтро́бне, чл҃вѣколю́бче бж҃е мо́й, сп҃си́ мѧ.

Сла́ва: Несмы́слєннымъ скотѡ́мъ ꙳ ᲂу҆подо́бивыйсѧ а҆́зъ блꙋ́дный, ꙳ приложи́хсѧ и҆̀мъ: ꙳ ѡ҆браще́нїе мѝ да́рꙋй хрⷭ҇тѐ, ꙳ ꙗ҆́кѡ да прїимꙋ̀ ᲂу҆ тебѐ ве́лїю млⷭ҇ть.

И҆ ны́нѣ: Не ѿвратѝ влⷣчце, лица̀ твоегѡ̀ ꙳ ѿ менѐ молѧ́щагѡсѧ тебѣ̀: ꙳ но ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋтро́бнаѧ мт҃и ще́драгѡ бг҃а, ꙳ потщи́сѧ пре́жде конца̀ ѡ҆браще́нїе мнѣ̀ дарова́ти, ꙳ ꙗ҆́кѡ да спа́ссѧ тобо́ю, воспою́ тѧ ꙳ ꙗ҆́кѡ сп҃се́нїе и҆ ᲂу҆пова́нїе моѐ непосра́мленное гпⷭ҇жѐ моѧ̀.

Гдⷭ҇и поми́лꙋй, м҃. и҆ мл҃тва:
[edit]

Гдⷭ҇и, да не ꙗ҆́ростїю твое́ю ѡ҆бличи́ши менѐ, нижѐ гнѣ́вомъ твои́мъ нака́жеши мѧ̀. влⷣко гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ, сн҃е бг҃а жива́гѡ, поми́лꙋй мѧ̀ грѣ́шнаго, ни́щаго, ѡ҆бнаже́ннаго, лѣни́ваго, неради́ваго, прекосло́внаго, ѻ҆каѧ́ннаго, блꙋдника̀, прелюбодѣ́ѧ, малакі́ѧ, мꙋжело́жника, скве́рнаго, блꙋ́днаго, неблагода́рнаго, неми́лостиваго, жесто́каго, пїѧ́ницꙋ, сожже́ннаго со́вѣстїю, безли́чнаго, бездерзнове́ннаго, без̾ѿвѣ́тнаго, недосто́йнаго твоегѡ̀ чл҃вѣколю́бїѧ, и҆ досто́йна всѧ́кагѡ мꙋче́нїѧ, и҆ гее́нны, и҆ мꙋ́ки: и҆ не ра́ди мно́жества толи́кихъ мои́хъ согрѣше́нїй, мно́жествꙋ подложи́ши, и҆зба́вителю, мꙋ́къ, но поми́лꙋй мѧ̀, ꙗ҆́кѡ не́мощенъ є҆́смь, и҆ дꙋше́ю и҆ пло́тїю, и҆ ра́зꙋмомъ и҆ помышле́нїемъ: и҆ и҆́миже вѣ́си сꙋдьба́ми, сп҃си́ мѧ недосто́йнаго раба̀ твоего̀, мл҃твами пречⷭ҇тыѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы, и҆ всѣ́хъ ст҃ы́хъ, ѿ вѣ́ка тебѣ̀ бл҃гоꙋго́ждшихъ: ꙗ҆́кѡ бл҃гослове́нъ є҆сѝ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.


  1. ꙾рꙋ́къ꙾
  2. ꙾на кро́вѣхъ꙾
This is a translation and has a separate copyright status from the original text. The license for the translation applies to this edition only.
Original:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.
Translation:
PD-icon.svg This work was published before January 1, 1926, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.