Татар тюгюльмен, дегенлерге!

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Татар тюгюльмен, дегенлерге!  (1919) 
Бекир Чобан-заденинъ (1893-1937)
Latin script: Tatar tügülmen, degenlerge!

Сюнълюн джылынынъ дёрдюнджи айында,
Маджарлар элининъ бир къызгъын джайында…

Джетишти Баты хан къарт Дунай боюна…
Хаберлер джиберди явурлар союна…

«Хаберсиз кельдилер, деме сонъ душман,
Атынъны эгерле, яйынъны къушан!..»

Явурлар, динлери татардан айры:
Френги, германы, о муртет маджары…

Беклетмий джетишти, кулюшип, ойнап,
Джолларда туснакълар, эльчилер къайнап…

Хачларын такътылар опип моюнгъа,
Кёр, топал эренлер эп кельди оюнгъа…

«Барбарлар, буларнынъ согъушы оюн…
Дин, бильги къолыман къырайыкъ союн…»

Дий эди Авропа, бу явур оппа…
Татардан корьмеген бир яхшы сопа…

Татарлар турдылар чынъларын джырлап,
Яйларын, атларын алтунман сырлап…

Бир согъуш болды шай… Ах, Аджем корьсе!..
Фирдевсий булардан бир дестан орьсе!..

Он кере салдырды джавур шай гурьлеп,
Он кере къаныман ерлерни кирлеп…

Ой, татар баллары бар эди дженкте,
Буларнынъ торуны Дженгиз де, Ленк де…

Тютме-тют болды ай, байракълар къолда,
Къорайлар тоз болды, сель акъты джолда…

Ай, урды джигитлер нарасыз, сессиз…
Бир куньде джыгъылды Авропа эссиз…

Етмиш бир миллети бойнуны эгди…?-
«Аменна!» дедилер, Баты хан дженъди…

Баты хан къолунда кемиги, эти…
Авропа о вакъыт «Татарман!» дей эди…

О акъшам бир дюгюн ясады татар,
О акъшам керекмий джылдызлар, айлар…

Чын татар булардыр, къайтарма бильген,
Татарджа джырлагъан, олюмге кульген…

Бар татар тек бугунь джашагъан болса,
Бугуньчюн тувгъан да ашагъан болса…

 * * *

«Биз татар тюгюльмиз!», — дей бугунь дёнме,
Эльбетте, тюгюльсинъ, ай, байгъуш коле…

Сен бугунь ойталыкъ, ыргъатсынъ, чобан!
«Татарман!» — десенъ де, табылмаз инангъан…

Сенинъ бу инкярынъ къоркъудан келе…
«Мен татар тюгюльмен!» — Авропа куле…

Азгъана юрегинъ болса тек сенинъ,
Анъласанъ джигитлик не демек экенин…

Танысанъ Батыны, Дженгизни яхшы,
Акъар да козьлеринъ окюрли яшы.

«Татарман!» — дер эдинъ, кокрегинъ тюйип,
«Татарман!» — дер эдинъ озь тилинъ сюйип…

Сен татар тюгюльсинъ, согъушта болмай,
Бир Баты чыгъып да, къамчысын алмай…

Татарсынъ той болса, тадж, тахт турса,
Бир Дженгиз къопып да, аягъын урса…

Согъуштан бурун да эр сёзю инкяр,
Согъушлар биткен сонъ алайы татар…

 * * *

Къабышкъан бетинъде болмаса эски
Батырлар союнынъ ал къаны, сюеги…

Базы бир сёзюнъде болмаса изи,
Бурунгъы джигитлер дуйгъусы, сеси…

Ошасанъ бутюнлей душмангъа, джавгъа,
Ич тюшкюн корьмесем къылычкъа, аткъа…

Сенинъмен дер эдим мен де: «Джокъ татар!
Батыман, Дженгизмен комюльди барабар…»

Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1928. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1952 or earlier (more than 70 years ago).[1]

This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain (or as a file it should not be migrated to the Wikimedia Commons) that excludes pre-1928 works copyrighted at home.


Данная работа, впервые изданная до 1928 года, находится в общественном достоянии по законодательству США, и может быть опубликована здесь, в мультиязычной Викитеке. Но эта работа не может быть опубликована в национальной Викитеке, которая должна подчиняться законодательству России, т. к. работы этого автора (за исключением изданных до 7 ноября 1917 года) пока не вышли в общественное достояние в России. Этот автор умер в 1937 году и был посмертно реабилитирован в 1957 году, соответственно эта работа выйдет в России в общественное достояние в 2028 году.

The author died in 1937, so this work is also in the public domain in countries and areas (outside Russia) where the copyright term is the author's life plus 80 years or less.

PD-US-1923-abroad Public domain in the United States but not in its source countries //wikisource.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_%D1%82%D1%8E%D0%B3%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5!