Молдурук алгаары

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (Өг-бүле биле холбашкан йөрээлдер)
автору Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду
Чаяан чылы: 1990.

Хой өлүрген кижи молдурук эъдин хемдээн соонда, чүн үдүнче сигенни суккаш, үш катап карайлааш, өгнүң эжик, ханазын, иштин-даштын артыжааш, йөрээл салыр:


Молдурук алгаары


1

Согар дээш сокпадым,
Соктуна бээди.
Соктуна берген черден
Шокар бызаа төрүттүнзүн!
Хагар дээш хакпадым,
Хейдиге бээди.
Хейдиккен черинден
Кара-шокар бызаа төрүттүнзүн
Орган черинден
Ордулуг хаан төрүттүнзүн!
Таарышкан черинге
Таан дег чон чыглып турзун!
Челип четпес
Челелиг болзун!
Шаап четпес
Коданныг болзун.

2

Кадарып чадап турар болзун,
Кастыын үндүрүп орар болзун.
Күзеттеп чадап орар болзун,
Күстүүн үндүрүп орар болзун.

3

Согар дээш сокпадым,
Сояагып-сояагып өлдүң,
Өлүрер дээш өлүрбедим,
Өдээңге өедип өлдүң.
Соккан черинден
Шокар бызаа үнзүн!
Өлүрген черинден
Өле бызаа үнзүн!