Мариинское евангелие (кириллица)/Евангелие от Матфея

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Мариинское евангелие : Евангелие от Матфея  (X век) 
Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense. См. также Мариинское евангелие (глаголица)/Евангелие от Матфея

(начало утеряно)

1052310 -то на тѧ
1052400 остави тоу даръ твои прѣдъ олътаремъ · ꙇ шедъ прѣжде съмири сѧ ·
1052410 съ братромъ своимъ · и тогда пришедъ принеси даръ твои ::
1052500 Бѫди оувѣщаѩ сѧ съ сѫпьремь своимь скоро · доньдеже еси на пѫти
1052510 съ нимь · да не прѣдастъ тебе сѫдии · ꙇ сѫдии тѧ прѣдастъ слоуꙃѣ ·
1052520 ꙇ въ темьницѫ въвръжетъ тѧ ·
1052600 аминь г҃лѭ тебѣ не иꙁидеши отъ тѫдѣ · доньдеже въꙁдаси
1052610 послѣдьнии кодрантъ ::
1052700 Слꙑшасте ѣко речено бꙑс древънимъ · не прѣлюбꙑ сътвориши ·
1052800 аꙁъ же г҃лѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ иже вьꙁьритъ на женѫ съ похотиѭ ·
1052810 юже любꙑ сътвори съ неѭ въ с҃рдци своемь ·
1052900 аще же око твое десное съблажнаатъ тѧ · ꙇꙁьми е и връꙁи отъ тебе ·
1052910 оунѣе бо ти естъ да погꙑблетъ единъ оудъ твоихъ ·
1052920 а не вьсе тѣло твое въвръжено бѫдетъ въ ꙉеонѫ ·
1053000 ꙇ аште десна твоѣ рѫка съблажнаатъ тѧ оусѣци ѭ · и връꙁи отъ себе ·
1053010 оунѣе бо ти естъ да погꙑблетъ единъ оудъ твоихъ ·
1053020 а не вьсе тѣло твое идетъ въ ꙉеонѫ ::
1053100 речено же бꙑстъ · ꙇже аште поуститъ женѫ своѭ ·
1053110 да дастъ еи кънигꙑ распоустънꙑѩ ·
1053200 аꙁъ же г҃лѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ поуштаѩи женѫ своѭ
1053210 раꙁвѣ словесе любодѣинааго · творитъ ѭ прѣлюбꙑ дѣати ·
1053220 ꙇ иже подъпѣгѫ поемлетъ прѣлюбꙑ творитъ ·
1053300 пакꙑ слꙑшасте · ѣко речено бꙑс древьниимъ · не въ лъжѫ клънеши сѧ ·
1053310 въꙁдаси же г҃ви клѧтвꙑ твоѩ ·
1053400 аꙁъ же г҃лѭ вамъ · не клѧти сѧ отънѫдъ ·
1053410 ни н҃бмь ѣко прѣстолъ естъ б҃жии ·
1053500 ни ꙁемле̑ѭ · ѣко подъножие естъ ногама его ·
1053510 ни и҃ерслмъмъ ѣко грдъ естъ великааго ц҃срѣ ·
1053600 ни главоѭ своеѭ клъни сѧ ·
1053610 ѣко не можеши власа единого бѣла ли чръна сътворити ·
1053700 бѫди же слово ваше еи ей · ꙇ҅ ни ни ·
1053710 лихое бо сеѭ отъ неприѣꙁни естъ ·
1053800 Слꙑшасте ѣко речено бꙑс · око ꙁа око и ꙁѫбъ ꙁа ꙁѫбъ ·
1053900 аꙁъ же г҃лѭ вамъ · не противити сѧ ꙁълоу ·
1053910 Нъ аще кто тѧ оударитъ въ деснѫѭ ланитѫ · обрати емоу и дроугѫ̑ѭ ·
1054000 ꙇ хотѧщоумоу сѫдъ приѩти съ тобоѭ и риꙁѫ твоѭ въꙁѧти ·
1054010 отъпоусти емоу и срачицѫ твоѭ ·
1054100 и аще къто поиметъ тѧ по силѣ · попьрище едино · ꙇди съ нимь дьвѣ ::
1054200 Просѧштоумоу оу тебе даи · ꙇ хотѧштаго отъ тебе ꙁаѩти не отъврати ·
1054300 слꙑшасте ѣко речено естъ ·
1054310 въꙁлюбиши искрьнѣго своего · ꙇ вьꙁненавидиши врага своего ·
1054400 аꙁъ же г҃лѭ вамъ · любите врагꙑ вашѧ · б҃лагслвите клънѫштѧѩ вꙑ ·
1054410 добро творите ненавидѧштиимъ васъ ꙇ молите ꙁа творѧщѧѩ вамъ напасти ·
1054420 и иꙁгонѧщѧѩ вꙑ ·
1054500 да бѫдете с҃нве о҃тца вашего иже естъ на н҃ебсхъ · ѣко слъньце
1054510 свое сьѣатъ на ꙁълꙑ и благꙑ · ꙇ҅ дъждитъ на праведънꙑ и
1054520 на неправедънꙑ ·
1054600 аще бо любите любѧщѧѩ вꙑ · кѫ̑ѭ мъꙁдѫ имате · не и мꙑтаре ли
1054610 тожде творѧтъ ·
1054700 ꙇ аще цѣлоуете дроугꙑ вашѧ · токъмо что лихо творите ·
1054710 не и мꙑтаре ли тако творѧтъ ·
1054800 бѫдѣте оубо вꙑ съвръшени · ѣко и отецъ вашъ н҃бскꙑ съвръшенъ естъ ::
1060100 Вьнемлѣте милостꙑнѧ вашеѩ не творити прѣдъ ч҃лвкꙑ да видими бѫдете
1060110 ими · аште ли же ни мъꙁдꙑ не имате · отъ о҃тца вашего иже естъ на
1060120 н҃бсхъ ·
1060200 егда оубо твориши милостꙑн̑ѭ · не въстрѫби прѣдъ собо̑ѭ ·
1060210 ѣко ѵпокрити творѧтъ ·
1060220 въ съньмиштихъ и въ стъгнахъ · да прославѧтъ сѧ отъ ч҃лвкъ ·
1060230 аминъ г҃лѭ вамъ · вьсприимѫтъ мъꙁдѫ сво̑ѭ ::
1060300 Тебѣ же творѧщю милостꙑнѭ · да не чюетъ шюица твоѣ ·
1060310 чьто творитъ десꙿница твоѣ ·
1060400 да бѫдетъ милостꙑни твоѣ въ таинѣ · и о҃тцъ твои видѧи въ таинѣ
1060410 въꙁдастъ тебѣ авѣ ·
1060500 ꙇ҅ егда молиши сѧ не бѫди ѣко и лицемѣри ·
1060510 ѣко любѧтъ на сонъмиштихъ и въ стъгнахъ
1060520 и на распѫтихъ стоѩште молити сѧ · да ѣвѧтъ сѧ чловѣкомъ ·
1060530 аминь г҃лѭ вамъ · ѣко въсприемлѭтъ мъꙁдѫ сво̑ѭ ·
1060600 тꙑ же егда молиши сѧ въниди въ клѣть твоѭ и ꙁатвори двьри твоѩ ·
1060610 помоли сѧ о҃тцоу твоемоу въ таинѣ ·
1060620 ꙇ҅ о҃тцъ твои видѧи въ таинѣ · въꙁдастъ тебѣ авѣ
1060700 Молѧще же сѧ не лихо г҃лте · ѣкоже и ѩꙁꙑчъници · мьнѧтъ бо сѧ
1060710 ѣко во мъноꙃѣ г҃лни своемь оуслꙑшани бѫдѫтъ ·
1060800 не подобите сѧ оубо имъ · вѣстъ бо отецъ вашъ ихъже трѣбоуете ·
1060810 прѣжде прошениѣ вашего·
1060900 тако оубо молите вꙑ сѧ ·
1060910 ѡ҅тьче нашъ иже си на н҃бсхъ да с҃вт сѧ имѧ твое ·
1061000 да придетъ ц҃срествие твое · да бодетъ волѣ твоѣ · ѣко на н҃бси
1061010 и на ꙁеми ·
1061100 хлѣбъ нашъ наставъшааго дьне · даждъ намъ дънесь
1061200 ꙇ отъпо[у]сти намъ длъгꙑ нашѧ · ѣко и мꙑ отъпоуштаемъ длъжъникомъ
1061210 нашимъ ·
1061300 ꙇ не вьведи насъ въ напасть · нь иꙁбави нꙑ отъ неприѣꙁни ·
1061310 ѣко твое естъ ц҃срствие · ꙇ сила и слава вь вѣкꙑ аминь ·
1061400 Аще оубо отъпоущаете ч҃лвкмъ съгрѣшениѣ ихъ отъпоуститъ и вамъ
1061410 о҃тцъ вашъ н҃ебескꙑ·
1061500 аште ли не отъпоущаете ч҃лвкомъ съгрѣшени ихъ ·
1061510 ни о҃тцъ вашъ отъпоуститъ съгрѣшении вашихъ ·
1061600 егда же постите сѧ · не бѫдѣте ѣко и ѵ҅покрити ·
1061610 просмраждаѭтъ бо лица своѣ·
1061620 да б[ѫ] сѧ авили ч҃лвко[мъ] постѧще · аминъ г҃лѭ вамъ ·
1061630 ѣко [въ]сприемлѭтъ м[ъ]ꙁдѫ сво̑ѭ ·
1061700 тꙑ же постѧ сѧ помажи главѫ сво̑ѭ · ꙇ лице твое оумꙑи ·
1061800 да не авиши сѧ ч҃лвкмъ постѧ сѧ · нъ отъцоу твоемоу иже естъ въ таинѣ ·
1061810 ꙇ о҃тцъ твои видѧи въ таинѣ · въꙁдастъ тебѣ ѣвѣ ·
1061900 Не съкрꙑваите себѣ съкровишта на ꙁеми · ꙇ҅деже чръвъ и тьлѣ тьлитъ ·
1061910 ꙇ҅деже татие подъкопава̑ѭтъ й крадѫтъ ·
1062000 съкрꙑваите же себѣ съкровишта н҃бсе · ꙇдеже ни чръвь ни тьлѣ тьлитъ ·
1062010 идеже татие не подъкопаваѭтъ · ни крадѫтъ ·
1062100 ꙇдеже бо естъ съкровище ваше · тоу и с҃рдце ваше · кц
1062200 Свѣтильникъ тѣлоу естъ око · аще оубо бѫдетъ око твое просто ·
1062210 вьсе тѣло твое свѣтъло бѫдетъ ·
1062300 аште ли око твое лѫкаво бѫдетъ · вьсе тѣло твое тьмъно бѫдетъ ·
1062310 аще оубо свѣтъ иже въ тебѣ · тъма естъ тѣ тъма кольми ·
1062400 никꙑ же рабъ можетъ дьвѣма господьма работати · ли бо единого
1062410 въсненавидитъ · а дроугаго вьꙁлюбитъ · ли единого дръжитъ сѧ
1062420 а о дроуꙃѣемь неродити начьнетъ · не можете б҃оу работати · и
1062430 мамонѣ
1062500 сего ради г҃лѭ вамъ · не пьцѣте сѧ д҃шеѭ вашеѭ ·
1062510 что ѣсте ли что пиете
1062520 ни тѣломъ вашимъ въ что облѣчете сѧ · не [дша] ли больши естъ
1062530 пиштѧ · и тѣло одеждѧ ·
1062600 въꙁьрите на птицѧ н҃бскꙑѩ · ѣко не сѣ̑ѭтъ ни жьнѭтъ ·
1062610 ни събираѭтъ вь житьницѫ · ꙇ о҃тцъ вашъ н҃бскꙑ питѣетъ ѩ ·
1062620 не вꙑ ли паче ихъ лоучъши есте ·
1062700 кто же отъ васъ пекꙑ сѧ ·
1062710 можетъ приложити тѣлесе своемь лакоть единъ ·
1062800 ꙇ о одежди что сѧ печете · съмотрите кринъ селънꙑхъ · како растѫтъ ·
1062810 не троужда̑ѭтъ сѧ ни прѧдѫтъ ·
1062900 г҃лѭ же вамъ · ѣко ни соломонъ во вьсеи славѣ своеи облѣче сѧ ·
1062910 ѣко единъ отъ сихъ ·
1063000 аще же сѣно селъное дьнесъ сѫштее · а оутрѣ въ огнь вьметомо ·
1063010 б҃ъ тако ⸗ѡ⸗дѣетъ · кольми паче васъ маловѣри ·
1063100 не пьцѣте сѧ оубо г҃лѭще · что ѣмъ ли что пиемъ ·
1063110 ли чимъ одеждемъ сѧ ·
1063200 вьсѣхъ бо сихъ ѩ҃ꙁци ищѫтъ · вѣстъ бо отецъ вашъ н҃бскꙑ ·
1063210 ѣко трѣбоуете сихъ вьсѣхъ ·
1063300 ꙇштѣте же паче ц҃срствиѣ б҃жиѣ · ꙇ҅ правъдꙑ его · ꙇ҅ си
1063310 вьсѣ приложѧтъ сѧ вамъ · :: кц ::
1063400 не пьцѣте сѧ оубо на оутрѣи · оутрни бо день собоѭ печетъ сѧ ·
1063410 довьлетъ дьн[и] ꙁълоба своѣ ·
1070100 Не осѫждаите да не осѫждени бѫдете ·
1070200 ꙇмъже бо сѫдомъ сѫдите сѫдѧтъ вамъ ·
1070210 ꙇ въ нѭже {мѣрѫ} мѣрѫ мѣрите вьꙁмѣритъ сѧ вамъ ·
1070300 Что же видиши сѫчецъ въ оцѣ братра твоего · а бръвъна еже естъ
1070310 въ оцѣ твоемь не чюеши · ли како речеши братроу твоемоу ·
1070320 остави и иꙁъмѫ сѫчецъ иꙁ очесе твоего · ꙇ се бръвъно въ оцѣ твоемь ·
1070500 лицемѣре · ꙇ҅ꙁьми пръвѣе бръвъно иꙁ очесе твоего · ꙇ҅ тогда оуꙁьриши
1070510 иꙁѧти сѫчецъ иꙁ очесе братра твоего ·
1070600 Не дадите с҃таго псомъ · ни помѣтаите бисьръ вашихъ
1070610 прѣдъ свиньѣми · да не поперѫтъ ихъ ногами своими ·
1070620 ꙇ҅ вращьше сѧ растръгнѫтъ вꙑ · ::
1070700 Просите и дастъ сѧ вамъ · ꙇ҅щѣте и обрѧщете · тлъцѣте и отвръꙁетъ
1070710 сѧ вамъ ·
1070800 вьсѣкъ бо просѧи приемлетъ · ꙇ ищѧи обрѣтаатъ ·
1070810 ꙇ тлъкѫщюмоу отвръꙁаатъ сѧ ::
1070900 ли кто естъ отъ васъ ч҃лвкъ · егоже аще проситъ с҃нъ свои хлѣба ·
1070910 еда камень подастъ емоу
1071000 ли аще рꙑбꙑ проситъ · еда ꙁмьѭ҅ подастъ емоу ·
1071100 аще оубо вꙑ лѫкавьни сѫште · оумѣете дааниѣ блага даѣти чѧдомъ
1071110 вашимъ · кольми паче о҃тцъ вашъ иже естъ н҃нбсехъ ·
1071120 дастъ блага̑а просѧщиимъ его ·
1071200 Вьсѣ оубо елико аще хощете да творѧтъ вамъ ч҃лвци ·
1071210 тако и вꙑ творите имъ · се бо естъ ꙁаконъ и пророци ·
1071300 вьнидѣте ѫꙁъкꙑми вратꙑ · ѣко пространа врата и широкъ пѫть ·
1071310 въводѧи въ пагоубѫ · ꙇ мъноꙃи сѫтъ въходѧщи имъ ·
1071400 коль ѫꙁъка врата и тѣснъ пѫть въводѧи въ животъ ·
1071410 ꙇ мало ихъ естъ иже и обрѣтаѭтъ ·
1071500 Вънемлѣте отъ лъжихъ пророкъ ·
1071510 ꙇже приходѧтъ къ вамъ · въ одеждахъ овьчахъ ·
1071520 вьнѫтрь же сѫтъ влъци хꙑштьници ·
1071600 отъ плодъ ихъ поꙁнаите ѩ · еда обемлѭтъ отъ тръниѣ гроꙁнꙑ ·
1071610 ли отъ рѣпиѣ смокъви ·
1071700 тако вьсѣко дрѣво добро · плодꙑ добрꙑ творитъ ·
1071710 а ꙁъло дрѣво плодꙑ ꙁълꙑ творитъ ·
1071800 не можетъ дрѣво добро плодъ ꙁолъ творити · ни дрѣво ꙁъло плодъ
1071810 добръ творити ·
1071900 вьсѣко дрѣво еже не творитъ плода{да} добра ·
1071910 посѣкаѭтъ и въ огнь вьмѣтаѭтъ ·
1072000 тѣмь же оубо отъ {пло}плодъ ихъ поꙁнаете ѩ ::
1072100 Не вьсѣкъ г҃лѧи мьнѣ · г҃и г҃и вьнидетъ въ ц҃срствие н҃ебское ·
1072110 нъ творѧи волѭ о҃тца моего иже естъ н҃нбхъ ·
1072200 мъноꙃи бо рекѫтъ мьнѣ вь тъ день · г҃и г҃и · не въ твое ли имѧ
1072210 п҃рчствовахомъ · и твоимь именемь бѣсꙑ иꙁгонихомъ ·
1072220 и твоимь именемь силꙑ мъногꙑ сътворихомъ ·
1072300 и тогда исповѣмь имъ · ѣко николиже ꙁнахъ васъ · отидѣте отъ
1072310 мене дѣла̑ѭщеи беꙁаконие ::
1072400 Вьсѣкъ оубо иꙁе слꙑшитъ словеса моѣ си и творитъ ѣ ·
1072410 оуподоблѭ и мѫжѭ мѫдроу · иже соꙁъда храминѫ сво̑ѭ на камене ·
1072500 ꙇ҅ съниде дождъ и придѫ рѣкꙑ ·
1072510 и вьꙁвѣашѧ в{р}ѣтри · ꙇ҅ нападѫ на хпаминѫ тѫ ·
1072520 и не паде сѧ основана бо бѣ на камене ·
1072600 и вьсѣкъ слꙑшѧи словеса моѣ си и не творѧи ихъ ·
1072610 оуподобитъ сѧ мѫжѫ боу̑ѭ · ꙇже соꙁъда своѭ храминѫ на пѣсъцѣ ·
1072700 ꙇ съниде дождъ и придѫ рѣкꙑ и вьꙁвѣашѧ вѣтри и опьрѣшѧ сѧ
1072710 храминѣ тои · ꙇ паде сѧ · ꙇ бѣ раꙁроушение еѩ велие ꙃѣло ·
1072800 ꙇ҅ бꙑс егда съконьча и҃съ вьсѣ словеса си ·
1072810 дивлѣхѫ сѧ народи о оучении его ·
1072900 бѣ бо оучѧ ѣко власть ймꙑ · ꙇ не ѣко кънижъници ихъ и фарисѣи ·
1080100 Съшедъшоу же емоу съ горꙑ · вь слѣдъ его идѫ народи мъноꙃи ·
1080200 ꙇ се прокаженъ пристѫпь · кланѣше сѧ емоу г҃лѧ ·
1080210 г҃и аште хощеши можеши мѧ ищистити ·
1080300 и простеръ рѫкѫ и҃съ коснѫ и г҃лѧ · хощѫ ищисти сѧ ·
1080310 и абие ищисти сѧ отъ прокаꙁꙑ ·
1080400 ꙇ҅ рече емоу и҃҅съ виждь никомоуже не повѣждь · нъ шедъ покажи сѧ
1080410 архиереови · и неси даръ иже повелѣ моси въ съвѣдѣние имъ ·
1080500 Въшедъшоу же емоу и҃сви · въ каперънаоумъ · пристѫпи къ немѫ сотьникъ ·
1080510 молѧ и҅
1080600 г҃лѧ · г҃и отрокъ мои лежитъ въ домоу ослабленъ ·
1080610 лютѣ ѣко страждѧ ·
1080700 ꙇ г҃ла емоу и҃съ аꙁъ пришедъ исцѣлѭ и ·
1080800 ꙇ отъвѣщавъ сотьникъ рече емоу · г҃и · нѣсмъ достоинъ да въ домъ мои
1080810 вьнидеши · нъ ткъмо ръци слово · ꙇ исцѣлѣетъ отрокъ мои ·
1080900 ꙇбо аꙁъ ч҃лвкъ есмь подъ в҃лкоѭ · ꙇмꙑ подъ собоѭ воинꙑ ·
1080910 ꙇ г҃лѭ семоу иди и идетъ · ꙇ дроугоумоу ?????? {и} приди
1080920 и придетъ · ꙇ рабоу моемоу сътвори се и сътворитъ ·
1081000 слꙑшавъ же и҃съ · диви сѧ емоу · ꙇ рече грѧдѫштимъ по немь ·
1081010 аминь г҃лѭ вамъ · ни въ и҃ꙁли толикꙑ вѣрꙑ не обрѣтъ ·
1081100 Г҃лѭ же вамъ ѣко мъноꙃи отъ въстокъ и ꙁападъ придѫтъ ·
1081110 ꙇ вьꙁлѧгѫтъ съ авраамомъ и исакомь · ꙇ҅ иѣковомь · въ
1081120 ц҃рствии н҃ебсцѣемь ·
1081200 а с҃нве{ве} ц҃ствиѣ иꙁгънани бѫдѫтъ · въ тъмѫ кромѣштьнѭ̑ѭ·
1081210 тоу бѫдетъ плачь и скрьжетъ ꙁѫбомъ ·
1081300 ꙇ рече и҃съ сътьникоу ·
1081310 иди ѣкоже вѣрова бѫди тебѣ ·
1081320 коц ꙇ҅ исцѣлѣ отрокъ его во тъ часъ ::
1081330 ꙇ҅ въꙁвраштъ сѧ сотьникъ въ домъ свои въ тъ часъ обрѣте и съдравъ ·
1081400 Ꙇ пришедъ и҃съ въ домъ петровъ · видѣ тъщѫ его лежѧщѫ ·
1081410 огнемъ жегомѫ ·
1081500 ꙇ прикоснѫ сѧ рѫцѣ еѩ · ꙇ остави ̑ѭ огꙿнь · ꙇ въста и слоужаше емоу ·
1081600 Поꙁдѣ же бꙑвъшоу · привѣсѧ къ немоу · бѣсънꙑ мъногꙑ ·
1081610 ꙇ҅ иꙁгъна словомъ д҃хꙑ · ꙇ҅ вьсѧ недѫжънꙑѩ исцѣли ·
1081700 да събѫдетъ сѧ реченое пророкомъ · ꙇсаиемь г҃лѭщемь ·
1081710 тъ недѫгꙑ нашѧ приѩтъ · и болѣꙁни понесе ·
1081800 оуꙁьрѣ же и҃ссъ мьногꙑ народꙑ окръсть себе · повелѣ ити на онъ полъ ·
1081900 ꙇ҅ пристѫпь единъ кънижъникъ рече емоу · оучителю идѫ по тебѣ · ѣможе
1081910 колижъдо идеши ·
1082000 г҃ла емоу и҃съ · лиси ѣꙁвинꙑ имѫтъ · ꙇ птицѧ н҃бскꙑѩ гнѣꙁда ·
1082010 а с҃нъ ч҃лвчскꙑ не иматъ къде главꙑ подъклонити ·
1082100 дроугꙑи же отъ оученикъ рече емоу г҃и · повели ми прѣжде ити ·
1082110 ꙇ҅ погрети о҃тца моего ·
1082200 ꙇ҃҅съ же г҃ла емоу · грѧди по мьнѣ · ꙇ҅ остави мрътвꙑѩ погрети
1082210 своѩ мрътвъцѧ ·
1082300 Ꙇ вьлѣꙁъшоу емоу въ корабь · по немь идѫ оученици его ·
1082400 ꙇ се трѫсъ великъ бꙑстъ въ мори · ѣко покрꙑвати сѧ кораблю
1082410 влънами · а тъ съпаше ·
1082500 ꙇ҅ пришедъше оученици его · въꙁбоудишѧ и г҃лѭще г҃и ·
1082510 с҃ъпс нꙑ погꙑблемъ ·
1082600 ꙇ г҃ла имъ · что страшиви есте маловѣри · тогда въставъ ꙁапрѣти
1082610 вѣтромь и морю · ꙇ҅ бꙑстъ тишина велиѣ ·
1082700 ч҃лвци же чюдишѧ сѧ г҃лще · къто сь естъ ѣко вѣтри и море
1082710 послоушаѭтъ его ::
1082800 Ꙇ пришедъшоу емоу и҃сви на онъ полъ · въ странѫ ꙉерꙉесиискѫ ·
1082810 сърѣтете и дъва бѣсъна отъ жалии ꙇ҅сходѧща лютѣ ꙃѣло ·
1082820 ѣко не можааше никтоже минѫти пѫтемь тѣмь ·
1082900 ꙇ҅ се въꙁъписте г҃лща · что естъ нама и тебѣ и҃ссе с҃не б҃жии ·
1082910 пришелъ еси сѣмо прѣжде врѣмене мѫчитъ насъ ·
1083000 бѣ же далече отъ не̑ѭ стадо свиний · мъного пасомо ·
1083100 бѣси же молѣхѫ и г҃лѭще · аще иꙁгониши нꙑ · повели
1083110 намъ {и} ити въ стадо свиное ·
1083200 ꙇ рече имъ идѣте · они же ишедъше идѫ въ свиниѩ̆ · ꙇ абье оустръми сѧ
1083210 стадо вьсе по брѣгоу въ море · ꙇ҅ оутопѫ въ водахъ ·
1083300 а пасѫщеи бѣжашѧ · ꙇ шедъше въ градъ въꙁвѣстишѧ вьсѣ ·
1083310 ꙇ о бѣсъноую ·
1083400 ꙇ се весь градъ иꙁидѫ противѫ и҃сви · ꙇ видѣвъше и молишѧ ·
1083410 да би прѣшелъ отъ прѣдѣлъ ихъ ·
1090100 ꙇ вьлѣꙁъ въ корабь и҃съ прѣѣде · ꙇ приде {въ} въ свои градъ · кц ::
1090200 Ꙇ се принѣсѧ емоу ослабленъ жилами на одрѣ лежѧщъ · ꙇ видѣвъ и҃съ
1090210 вѣрѫ ихъ · рече ослабленоуемоу ·
1090220 дръꙁай чѧдо отъпоуштаѭтъ сѧ грѣси твои ·
1090300 ꙇ се едини отъ кънижъникъ рѣшѧ вь себѣ · сь власвимлѣатъ ·
1090400 ꙇ видѣвъ и҃съ помꙑшлениѣ ихъ рече · въскѫѭ вꙑ мꙑслите ꙁъло въ
1090410 с҃рдцихъ вашихъ ·
1090500 чъто бо естъ оудобѣе решти · отъпоущаѭтъ сѧ грѣси твои · ли рещи
1090510 въставъ ходи ·
1090600 нъ да оувѣсте ѣко власть иматъ с҃нъ ч҃лвчскꙑ на ꙁеми отъпоущати
1090610 грѣхꙑ · тъгда г҃ла о҅слабленоумоу въставъ воꙁьми ложе твое ·
1090620 ꙇ иди въ домъ свои ·
1090800 видѣвъше же народи чюдишѧ сѧ и прославишѧ б҃а ·
1090810 давъшааго власть такѫ ч҃лвкомъ · кц ::
1090900 ꙇ҅ прѣходѧ и҃ссъ отъ тоудѫ видѣ члква · на мꙑтьници
1090910 сѣдѧща · ꙇ҅мене матеа · ꙇ г҃ла емоу по мьнѣ грѧди ·
1090920 ꙇ въставъ по немь иде ·
1091000 ꙇ бꙑс емоу вьꙁлежѧщю въ домоу · ꙇ се мъноꙃи грѣшъници и мꙑтаре ·
1091010 пришедъше въꙁлежаахѫ съ и҃смъ · ꙇ съ оученикꙑ его ·
1091100 ꙇ видѣвъше фарисеи г҃лхѫ оученикомъ его · по что съ
1091110 мꙑтари и грѣшъникꙑ оучитель вашъ ѣстъ ·
1091200 ꙇ҃сь же слꙑшавъ рече имъ · не трѣбоу̑ѭтъ съдравии врача · нъ болѧщеи ·
1091300 шедъше же наоучите сѧ · что естъ милостꙑни хоштѫ а не жрътвѣ ·
1091310 не придъ бо праведьникъ приꙁъватъ · нъ грѣшъникꙑ на покаание҅ · кц
1091400 Тогда пристѫпишѧ къ немоу оученици иоанови г҃лще · по что мꙑ и
1091410 фарисѣи постимъ сѧ мъного · а оученици твои не постѧтъ сѧ ·
1091500 рече имъ и҃съ · еда могѫтъ снве брачънии плакати сѧ · доньдеже
1091510 съ ними естъ женихъ · придѫтъ же дьние · егдаже отъиметъ сѧ отъ нихъ
1091520 женихъ · ꙇ тогда постѧтъ сѧ ·
1091600 никтоже бо не приставлѣатъ · приставлениѣ · плата не бѣлена риꙁѣ
1091610 ветъсѣ · вьꙁьметъ бо коньчинѫ сво̑ѭ отъ риꙁꙑ · ꙇ больши дира бѫдетъ ·
1091700 ни вьлива̑ѭтъ вина нова · въ мѣхꙑ ветъхꙑ · аще ли же ни ·
1091710 просѧдѫтъ сѧ мѣси · ꙇ вино пролѣетъ сѧ · ꙇ мѣси погꙑблѭтъ ·
1091720 нъ вино ново въ мѣхꙑ новꙑ въливаѭтъ · ꙇ обое съблюдетъ сѧ ·
1091800 сице г҃лѭщю емоу къ нимъ · кц · Се кьнѧꙁъ въшедъ кланѣше
1091810 сѧ емоу г҃лѧ · ѣко дъшти моѣ нꙑнѣ оумьрѣтъ ·
1091820 нъ пришедъ нꙑнѣ въꙁложи на нѭ рѫкѫ твоѭ и оживетъ ·
1091900 и въставъ и҃съ по немь идѣаше и оученици его ·
1092000 ꙇ се жена кръвоточива · дьвѣ на десѧте лѣтѣ имѫшти ·
1092010 пристѫпьши съ ꙁади · прикоснѫ сѧ вьскрилии риꙁꙑ его ·
1092100 г҃лаше бо вь себѣ · аще токмо прикоснѫ сѧ риꙁꙑ его с҃псна бѫдѫ ·
1092200 ꙇ҃съ же обраштъ сѧ и видѣвъ ѭ рече ·
1092210 дръꙁаи дъщи вѣра твоѣ с҃псе тѧ ·
1092220 ꙇ с҃псна бꙑстъ жена отъ часа того ·
1092300 ꙇ пришедъ и҃съ въ домъ кънѧжь · ꙇ видѣвъ сопьцѧ и народъ млъвѧщъ
1092310 г҃ла имъ ·
1092400 отидѣте не оумьрѣтъ бо дѣвица нъ съпитъ · ꙇ рѫгахо сѧ емоу ·
1092500 егда же иꙁгънанъ бꙑстъ народъ · въшедъ ѩтъ ѭ ꙁа рѫкѫ ·
1092510 ꙇ въста дѣвица ·
1092600 ꙇ иꙁиде вѣсть си по вьсеи ꙁеми тои҅ ::
1092700 Ꙇ прѣходѧщю тѫдѣ и҃сви · по немь идете дьва слѣпьца
1092710 ꙁовѫща и г҃лща· помилоуи нꙑ с҃ноу д҃въ ·
1092800 пришедъшоу же емоу въ домъ · пристѫпсте къ немоу слѣпъца ·
1092810 ꙇ г҃ла има и҃съ · вѣроуета ли ѣко могѫ се сътворити ·
1092820 г҃ласте емоу ей г҃и ·
1092900 тъгда коснѫ ѣ въ очи г҃лѧ · по вѣрѣ ваю бѫди вама ·
1093000 ꙇ҅ отврѣсте сѧ има очи · ꙇ ꙁапрѣти има и҃съ г҃лѧ ·
1093010 блюдѣта да никтоже не оувѣстъ ·
1093100 она ꙁе ишедъша прослависте и по вьсеи ꙁеми тои ·
1093200 тѣма же исходѧштема · се привѣсѧ ч҃лвкъ нѣмъ бѣсенъ ·
1093300 ꙇ иꙁгънаноу бѣсоу п҃рогла нѣмꙑ · ꙇ дивишѧ сѧ народи г҃лѭще ·
1093310 николиже ави сѧ тако в҃ли ·
1093400 а фарисѣи г҃лахѫ · о кънѧꙃи бѣсъ иꙁгонитъ бѣсꙑ ::
1093500 ꙇ҅ прохождаше и҃съ градꙑ вьсѧ и вьси · оучѧ на соньмиштихъ ихъ ·
1093510 ꙇ проповѣдаѩ е҃внꙉлие ц҃срствиѣ ·
1093520 ꙇ цѣлѧ вьсѣкъ недѫгъ ꙇ҅ вьсѣкѫ ѩ̆ꙁѫ вь людхъ ·
1093600 Видѣвъ же народъи и҃съ · м҃илосрдва о нихъ ѣко бѣхѫ съмѧтени ·
1093610 ꙇ отъвръжени ѣкоже овъцѧ · не имѫщѧ пастꙑрѣ ·
1093700 тогда г҃ла оученикомъ своимъ · жѧтва оубо мънога · а дѣлатель мало ·
1093800 молите сѧ оубо г҃ноу жѧтвѣ · да иꙁведетъ дѣлателѧ
1093810 на жѧтвѫ своѭ · кц ·
1100100 ꙇ҅ приꙁъва оба на десѧте оученика своѣ дастъ имъ власть ·
1100110 на д҃схь нечистꙑхъ да иꙁгонѧтъ ѩ҅ ·
1100120 ꙇ҅ цѣлити вьсѣкъ недѫгъ и вьсѣкѫ болѣꙁнь ·
1100200 Ѡбѣма же на десѧте а҃плма · ꙇ҅ мена сѫтъ се · Пръвꙑ симонъ ·
1100210 ꙇ҅же наречетъ сѧ петръ · ꙇ аньдрѣа братръ его ·
1100300 филипъ и вартоломѣи · тома и матьтеи мꙑтарь · иѣковъ альфеовъ ·
1100310 ꙇ келевеи нареченꙑ тадеи ·
1100400 симонъ кананѣи · ꙇю̆да искариотъскꙑ · ꙇже и прѣдастъ ·
1100500 Сиѩ оба на десѧте посъла и҃съ · ꙁаповѣдавъ имъ г҃лѧ ·
1100510 на пѫть ѩ҃ꙁкъ не идѣте · ꙇ въ градъ самарѣнъ не вьнидѣте ·
1100600 ꙇдѣте же паче къ овъцамъ погꙑбъшимъ домоу и҃лва ·
1100700 ходѧще же проповѣдаите г҃лще · ѣко приближи сѧ ц҃срствие н҃бское ·
1100800 болѧщѧѩ цѣлите · мрътвꙑѩ вьскрѣшаите · прокаженꙑѩ очиштаите ·
1100810 бѣсꙑ иꙁгоните · тоуне приѩсте тоуне дадите · кц ·
1100900 не сътѧжите ꙁлата ни съребра · ни мѣди при поѣсѣхъ вашихъ ·
1101000 ни мошъ[нꙑ] на пѫти · ни дъвою риꙁоу · ни сапогъ ни жъꙁла ·
1101010 достоинъ бо естъ дѣлатель мъꙁдꙑ своеѩ҅ ·
1101100 Въ ньже колижъдо градъ ли вь весь вьнидете · ꙇспꙑтаите кто вь
1101110 немь достоинъ естъ · ꙇ тоу прѣбѫдете доньдеже иꙁидете ·
1101200 Въходѧште же въ домъ цѣлоуите и ·
1101300 ꙇ аште оубо бѫдетъ домъ достоинъ · придетъ миръ вашъ на нь ·
1101310 аще ли же не бѫдетъ достоинъ · миръ вашъ къ вамъ въꙁвратитъ сѧ ·
1101400 Ꙇ иже колижъдо не прииметъ васъ ·
1101410 ни послоушаатъ словесъ вашихъ · ꙇсходѧще иꙁ домоу ·
1101420 ли иꙁ града того · отътрѧсѣте прахъ отъ ногъ вашихъ ·
1101500 аминь г҃лѭ вамъ · отърадьнѣе бѫдетъ ꙁеми содомьсцѣи гоморьсцѣи ·
1101510 вь день сѫдънꙑ · неже градоу томоу ::
1101600 Се аꙁъ сълѭ вꙑ ѣко овьцѧ по срѣдѣ влъкъ · бѫдѣте же
1101610 мѫдри ѣко ꙁмиѩ · ꙇ цѣли ѣко голѫбье ::
1101700 Вьнемлѣте же отъ ч҃лвкъ · прѣдадѧтъ бо вꙑ на сонъмꙑ ·
1101710 ꙇ на съньмищихъ вашихъ оубиѭтъ вꙑ ·
1101800 ꙇ прѣдъ в҃лдкꙑ же и цѣсарѧ ведени бѫдете мене ради ·
1101810 вь съвѣдѣние имъ и ѩ҃ꙁкмъ ·
1101900 Егда же прѣдаѭтъ вꙑ · не пцѣте сѧ како ли что въꙁглаголете
1101910 дастъ бо сѧ вамъ въ тъ часъ · что г҃лте ·
1102000 не вꙑ бо есте г҃лѭщеи · нъ д҃хъ о҃тца вашего г҃лѧи въ васъ ·
1102100 прѣдастъ же братръ братра на съмръть · ꙇ отецъ чѧдо ·
1102110 ꙇ въстанѫтъ чѧда на родителѧ и оубьѭтъ ѩ҅ ·
1102200 ꙇ бѫдете ненавидими вьсѣми · имене моего ради прѣтръпѣвꙑ
1102210 же до коньца сь с҃пнъ бѫдетъ :: кц ::
1102300 Егда же гонѧтъ вꙑ въ градѣ семь · бѣгаите въ дроугꙑ · аминь бо
1102310 г҃лѭ вамъ · ѣко не имате исконьчати градъ и҃ꙁдрлвъ ·
1102320 доньдеже придетъ с҃нъ ч҃лвчскꙑ ::
1102400 Нѣстъ оученикъ надъ оучителемь · ни рабъ надъ г҃мь своимь ·
1102500 довьлетъ оученикоу да бѫдетъ ѣкоже оучитель его ·
1102510 и рабоу ѣко г҃ь его · Ꙇ аште господина домоу вельꙁѣвола нарѣшѧ ·
1102520 кольми паче домаштьнѧѩ его ·
1102600 не оубоите сѧ оубо ихъ :: ꙁч · Ничтоже бо естъ покръвено еже не
1102610 отъкръвено бѫдетъ · ꙇ таино еже не оубѣдѣно бѫдетъ ·
1102700 еже г҃лѭ вамъ въ тъмѣ · рьцѣте вь свѣтѣ ·
1102710 ꙇ еже въ оухо слꙑшите · проповѣдите на кровѣхъ ·
1102800 ꙇ не оубоите сѧ оубиваѭщихъ тѣло · ꙇ д҃шѧ не могѫштъ оубити ·
1102810 боите же сѧ паче · могѫщааго и д҃шѫ и тѣло погоубити въ ꙉее҅ннѣ
1102900 не дьвѣ ли пьтици на ссарии вѣнимѣ есте · ꙇ ни едина же отъ нею
1102910 не падетъ на ꙁеми беꙁ отъца вашего·
1103000 вамъ же и власи главꙑ вьси ищътени сѫтъ · не оубоите сѧ оубо мъноꙁѣхъ
1103010 птицъ лоучъши вꙑ есте ·
1103200 Вьсѣкъ оубо иже исповѣстъ мѧ прѣдъ ч҃лвкꙑ · ꙇсповѣмъ і
1103210 и аꙁъ прѣдъ о҃тцмь моимъ иже естъ на н҃бсхъ ·
1103300 иже отъвръжетъ сѧ мене прѣдъ ч҃кꙑ · отъвръгѫ сѧ его и аꙁъ прѣдъ
1103310 отъцемь {мь} иже естъ на н҃бсхъ ·
1103400 не мъните ѣко придъ въврѣшти мира на ꙁемл̑ѭ ·
1103410 не придъ въврѣщъ мира нъ мечъ ·
1103500 придъ бо раꙁлѫчитъ ч҃лвка · на о҃тца своего
1103510 ꙇ дъштерь на матерь сво̑ѭ ·
1103520 и невѣстѫ на свекровь сво̑ѭ ·
1103600 ꙇ враꙁи ч҃лкоу домащьнии его ::
1103700 Ꙇже любитъ о҃тца ли матерь паче мене
1103710 нѣстъ мене достоинъ и ꙇже любитъ
1103720 с҃нъ ли дъштерь паче мене · нѣстъ мене достоинъ ·
1103800 ꙇ҅ иже не прииметъ к҃рста своего и въ слѣдъ мене грѧдетъ ·
1103810 нѣстъ мене достоинъ ·
1103900 Обрѣтꙑ д҃шѫ сво̑ѭ погоубитъ ѭ҅ ·
1103910 а иже погоубитъ д҃шѫ своѭ҅ мене ради обрѧщетъ ѭ҅ ·
1104000 ꙇже вꙑ приемлетъ мѧ приемлетъ · ꙇ иже приемл҅етъ мѧ приемлетъ
1104010 посълавъшааго мѧ ·
1104100 Приемлѧи п҃рка въ імѧ пророче мьꙁдѫ пророчѫ приемлетъ ·
1104110 ꙇ приемлѧи праведьника · въ імѧ праведьниче мъꙁдѫ
1104120 праведьничѫ прииметъ ·
1104200 И иже колижьдо напоитъ единого отъ малꙑхъ сихъ ·
1104210 чашѫ стоуденꙑ водꙑ · тъкмо въ імѧ оученика ·
1104220 аминь г҃лвмъ не погоубитъ мьꙁдꙑ своеѩ ·
1110100 Ꙇ бꙑстъ егда съвръши и҃съ · ꙁаповѣдаѩ обѣма на десѧте
1110110 оученикома своима · прѣиде отъ тѫдѫ оучитъ ·
1110120 ꙇ проповѣдатъ въ градѣхъ ихъ :: кц
1110200 Ꙇоанъ же слꙑшавъ въ ѫꙁилищи дѣла х҃ва · посълавъ оученикꙑ своими
1110300 рече емоу · тꙑ ли еси грѧдꙑи · ли иного чаемъ ·
1110400 ꙇ отъвѣщавъ и҃съ рече имъ · шедъше въꙁвѣстите иоанови ·
1110500 слѣпии проꙁираѭтъ · ꙇ хромии ходѧтъ · прокажении очищаѭтъ сѧ
1110510 и глоусии слꙑшѧтъ · мрътвии въстаѭтъ · ꙇ ништии благовѣстоуѭ҅тъ ·
1110600 ꙇ блаженъ естъ иже не съблаꙁнитъ сѧ о мьнѣ ·
1110700 тѣмъ же исходѧщемъ · начѧтъ и҃съ г҃лти народомъ · о иоанѣ ·
1110710 чесо видѣтъ иꙁидете въ поустꙑнѭ трьсти ли вѣтромь колѣблемꙑ ·
1110800 нъ чесо иꙁидете видѣтъ · ч҃лвка ли въ мѧкъкꙑ риꙁи облъчена ·
1110810 се иже мѧкъка носѧтъ · въ домохъ ц҃ср[ихъ] сѫтъ ·
1110900 нъ чесо иꙁидете видѣтъ · пророка ли г҃лѭ вамъ · ꙇ лише пророка ·
1111000 сь бо естъ о немьже естъ писано ·
1111010 Се аꙁъ посълѭ а҃нꙉлъ мои прѣдъ лицемь твоимъ ·
1111020 ꙇ оуготовитъ пѫть твои прѣдъ тобо̑ѭ ·
1111100 Аминь г҃лѭ вамъ · не въста въ рожденꙑхъ женами болеи иоана
1111110 кръстителѣ · мьнѣи же въ ц҃срстви н҃бсцѣмь болеи естъ его ·
1111200 Отъ дьнии же иоана кръстителѣ до селѣ ·
1111210 ц҃срствие [небеское] нѫдитъ сѧ ·
1111220 ꙇ нѫждъници в[ъсхꙑ]таѭтъ е ·
1111300 въси бо п҃рци и ꙁаконъ до иоана прорѣшѧ ·
1111400 ꙇ аще хощете приѩти · тъ {е} естъ илиѣ хотѧи прити ·
1111500 ꙇмѣѩи оуши слꙑшати да слꙑшитъ ·
1111600 Комоу оуподобл̑ѭ родось · подобенъ естъ дѣтищемъ сѣдѣштемъ ·
1111610 на тръжиштихъ · ꙇже въꙁглашаѭтъ дроугомъ своимъ
1111700 и г҃лалѭтъ · пискахомъ вамъ и не плѧсасте ·
1111710 плакахомъ вамъ и не рꙑдасте ·
1111800 приде бо иоанъ не пиѩ ни ѣдꙑ · и г҃лѭтъ бѣсъ иматъ ·
1111900 приде с҃нъ ч҃лвчскъ ѣдꙑ и пиѩ · ꙇ г҃лтъ се сь ч҃лвкъ
1111910 ѣдъца и винопиица · мꙑтаремъ дроугъ и грѣшъникомъ ·
1111920 ꙇ оправьди сѧ прѣмѫдрость отъ чѧдъ своихъ ·
1112000 тогда начѧтъ поносити градомъ · вь нихъже бꙑшѧ
1112010 мъножѣишѧѩ силꙑ имъ · ꙁане не покаашѧ сѧ ::
1112100 Горе тебѣ хораꙁинъ · горе тебѣ витъсаида ·
1112110 ѣко аще въ тоурѣ и сидонѣ · бѫ силꙑ бꙑлꙑ бꙑвъшѧѩ въ васъ ·
1112120 древле оубо въ врѣтищи и попелѣ покаали сѧ бѫ ·
1112200 обаче г҃ллѭ вамъ тоуромъ и сидоноу ·
1112210 отърадьнѣе бѫдетъ вь день сѫдънꙑ · неже вамъ ·
1112300 И тꙑ каперънаоумъ · вьꙁнесꙑи сѧ до н҃бсе до ада сънидеши ·
1112310 ꙁане аште въ содомѣхъ бѫ силꙑ бꙑвъшѧѩ вь тебѣ ·
1112320 прѣбꙑлꙑ бѫ до [дьнес]ьнѣго дьне ·
1112400 обаче г҃лѭ вамъ ѣко ꙁеми содомьсцѣ отърадьнѣе бѫдетъ ·
1112410 въ день сѫдънꙑ неже тебѣ ·
1112500 Въ то врѣмѧ отъвѣщавъ и҃съ рече · ꙇсповѣдаѭ ти сѧ
1112510 отъче г҃и небоу и ꙁеми · ѣко оутаилъ еси
1112520 се отъ прѣмѫдрꙑхъ и раꙁоумънꙑхъ ·
1112530 ꙇ ѣвилъ ѣ еси младеньцемъ ·
1112600 еи о҃тче · ѣко тако бꙑстъ волѣ прѣдъ тобо̑ѭ ·
1112700 Вьсѣ мьнѣ прѣдана сѫтъ о҃тцмь моимь · ꙇ никтоже не ꙁнаетъ с҃на ·
1112710 тъкмо о҃тцъ · ни о҃тца кто ꙁнаетъ · ткмо с҃нъ · ꙇ емоуже волитъ
1112720 с҃нъ отъкрꙑти ·
1112800 Придѣте кь мънѣ въси троуждаѭштеи сѧ ·
1112810 ꙇ҅ обрѣменении · ꙇ аꙁъ покоѭ вꙑ ·
1112900 вьꙁьмѣте иго мое на себѣ · ꙇ наоучите сѧ отъ мене ѣко кротокъ
1112910 есмъ и съмѣренъ с҃рдцмъ · ꙇ обрѧщете покои д҃шамъ вашимъ ·
1113000 ꙇ҅го бо мое благо и брѣмѧ мое легъко естъ ·
1120100 Въ то врѣмѧ приде и҃съ сквоꙁѣ сѣаниѣ ·
1120110 оученици же его въꙁаалкашѧ сѧ · и начѧсѧ въстръгати класꙑ и ѣсти
1120200 фарисѣи же видѣвъше рѣшѧ емоу · се оученици твои творѧтъ ·
1120210 егоже не достоитъ творити въ соботꙑ ·
1120300 Онъ же рече имъ · нѣсте ли чъли чъто сътвори д҃въ егда въꙁаалка
1120310 самъ · ꙇ сѫщи съ нимь ·
1120400 како вьниде въ храмъ б҃жии · ꙇ хлѣбꙑ прѣдъложениѣ сънѣстъ ·
1120410 ꙇхъже не достоино емоу бѣ ѣсти · ни сѫщимъ съ нимъ ·
1120420 тъкъмо иереомъ единѣмъ ·
1120500 ли нѣсте чъли въ ꙁаконѣ · ѣко въ соботꙑ иереи въ ц҃ъркве
1120510 соботꙑ скврънѧтъ · ꙇ неповиньни сѫтъ ·
1120600 г҃лѭ вамъ · ѣко ц҃ркве · ꙇ бо̑леи естъ съде ·
1120700 аще ли бисте вѣдѣли · чъто естъ милости хоштѫ а не жрътвѣ ·
1120710 николиже оубо бисте осѫдили неповинънꙑхъ ·
1120800 г҃ь бо естъ соботѣ с҃нъ чловѣчскꙑ ::
1120900 ꙇ прѣшедъ отъ тѫдѣ и҃съ · приде на соньмиште ихъ ·
1121000 ꙇ се ч҃лвкъ бѣ тоу · рѫкѫ имꙑ соухѫ · ꙇ въпросишѧ и г҃лѭще ·
1121010 аще достоитъ въ соботѫ цѣлити · да на нь в҃ъꙁглѭтъ ·
1121100 онъ же рече имъ · кто естъ отъ васъ ч҃лвкъ ·
1121110 ꙇже иматъ овьчѧ едино · ꙇ҅ аще въпадетъ сѧ въ ѣмѫ въ соботѫ ·
1121120 не иꙁьметъ ли его ·
1121200 кольми оубо лоучеи естъ ч҃лвкъ овьчѧте · тѣмь же достоитъ
1121210 въ соботѫ добро творити ·
1121300 тъгда г҃ла ч҃вкоу · простьри рѫкѫ и простьрѣ ·
1121310 ꙇ оутвръди сѧ цѣла ѣко и дроугаѣ ::
1121400 Фарисѣи же ишедъше съвѣтъ сътворишѧ на нь · како и погоубѧтъ ·
1121500 ꙇ҃съ же раꙁоумѣвъ отиде отъ тѫдѣ ·
1121510 Ꙇ по немь идѫ народи мьноꙃи · ꙇ исцѣли ѩ вьсѧ ·
1121600 ꙇ ꙁапрѣти имъ да не ѣвѣ его сътворѧтъ ·
1121700 да събѫдетъ сѧ реченое п҃ркомь исаиемь г҃лщемь ·
1121800 се отрокъ мои егоже иꙁволихъ · вьꙁлюбленꙑ мои ·
1121810 на ньже благоиꙁволи д҃ша моѣ · положѫ д҃хъ мои · на немь ·
1121820 ꙇ сѫдъ ѩꙁкмь вьꙁвѣститъ ·
1121900 не прѣречетъ · ни въꙁъпиетъ · не оуслꙑшитъ никтоже
1121910 на расп[ѫ]тихъ гласа его ·
1122000 трьсти съкроушенꙑ не прѣломитъ · ꙇ пръта вънемъша сѧ
1122010 не оугаситъ · доньдеже вьꙁведетъ на побѣдѫ сѫдъ ·
1122100 ꙇ на имѧ его ѩ҃ꙁци оупъваѭтъ ·
1122200 Тъгда привѣсѧ къ немоу бѣсънѫѭщь сѧ слѣпъ и нѣмъ и исцѣли и ·
1122210 ѣко слѣпъ і нѣмъ г҃лаше и глѧдаше ·
1122300 ꙇ дивлѣхѫ сѧ вьси народи г҃лѭще · еда сь естъ с҃нъ д҃въ
1122400 Фарисеи же слꙑшавъше рѣшѧ ·
1122410 сь не иꙁгонитъ бѣсъ · тъкмо о вельꙁѣволѣ кънѧꙃи бѣсъ ·
1122500 Вѣдꙑ же мꙑсли ихъ рече имъ · вьсѣко ц҃ѣсрство раꙁдѣлъ сѧ на сѧ ·
1122510 ꙁапоустѣетъ ꙇ въсѣкъ градъ ли домъ раꙁдѣлъ сѧ на сѧ не станетъ ·
1122600 ꙇ аще сотона сотонѫ иꙁгонитъ · на сѧ раꙁдѣлилъ сѧ естъ како
1122610 оубо станетъ ц҃ствие его ·
1122700 ꙇ аште аꙁъ о велъꙃѣволѣ иꙁгонѭ бѣсꙑ · с҃нве ваши о комь иꙁгонѧтъ ·
1122710 Сего ради ти вамъ бѫдѫтъ сѫдиѩ ·
1122800 аще ли о доусѣ б҃жии · аꙁъ иꙁгонѭ бѣсꙑ ·
1122810 оубо постиже на васъ ц҃срствие б҃жие ·
1122900 ли како можетъ къто вьнити въ домъ крѣпъкааго ·
1122910 ꙇ съсѫдꙑ его расхꙑтити · аще не пръвѣе съвѧжетъ крѣпъкааго ·
1122920 ꙇ тогда домъ его расхꙑтитъ · ꙁч ·
1123000 Ꙇже нѣстъ съ мноѭ на мѧ естъ ·
1123010 ꙇ иже не събираатъ съ мно̑ѭ растачаатъ ·
1123100 сего ради г҃лѭ вамъ вьсѣкъ грѣхъ и хоула отъпоуститъ сѧ чловѣкомъ ·
1123110 а ѣже на д҃хъ хоула не отъпоуститъ сѧ ч҃лкмъ
1123200 ꙇ иже колижъдо речетъ слово на с҃нъ ч҃лвчскꙑ · отъпоуститъ сѧ емоу ·
1123210 а иже речетъ на д҃хъ с҃тꙑ не отъпоуститъ сѧ емоу ·
1123220 ни вь сь вѣкъ ни въ бѫдѫщии ·
1123300 ли сътворите дрѣво добро и плодъ его добръ · ли сътворите дрѣво
1123310 ꙁъло и плодъ его ꙁолъ отъ плода бо дрѣво поꙁнано бѫдетъ ·
1123400 ꙇштѧдьѣ ехидънова како можете добро г҃лати ꙁъли сѫще отъ
1123410 иꙁбꙑтъка бо с҃рдцоу оуста г҃лѭтъ ·
1123500 Добрꙑ ч҃лвкъ отъ добраго съкровишта иꙁноситъ добраѣ ꙇ ꙁълꙑ
1123510 ч҃лвкъ отъ ꙁълааго съкровишта иꙁноситъ ꙁълаа҅ ·
1123600 г҃лѭ же вамъ · ѣко вьсѣко слово праꙁдъно ·
1123610 еже аще рекѫтъ ч҃лвци · въꙁдадѧтъ о немь слово · вь день сѫдьнꙑ ·
1123700 отъ словесъ бо своихъ · оправъдиши сѧ ·
1123710 ꙇ словесꙑ своими сѫдиши си :: кц
1123800 Тъгда отъвѣщашѧ етери отъ кънижъникъ · ꙇ фарисѣи г҃лѭще ·
1123810 оучителю хощемъ отъ тебе ꙁнамение видѣти ::
1123900 Ѡнъ же отъвѣщавъ рече имъ · родъ лѫкавъ и любодѣи ꙁнамениѣ ищетъ ·
1123910 ꙇ ꙁнамение не дастъ сѧ емоу · тъкмо ꙁнамение ионꙑ п҃рка ·
1124000 ѣко бо бѣ иона въ чрѣвѣ китовѣ · три дьни и три ношти ·
1124010 тако бѫдетъ с҃нъ ч҃лвскꙑ ·
1124020 въ с҃рдци ꙁемлѧ три дни и три ношти ·
1124100 мѫжи ниневьꙉитьстии въстанѫтъ на сѫдъ · съ родомь симь и осѫдѧтꙑи ·
1124110 ѣко покаашѧ сѧ · проповѣдиѭ ионино̑ѭ · ꙇ се болеи ионꙑ сьде ·
1124300 егда же нечистꙑ д҃хъ ꙇ҅ꙁидетъ отъ ч҃лвка · прѣходитъ
1124310 скоꙁѣ беꙁдънаа мѣста · ꙇштѧ покоѣ и не обрѣтаатъ ·
1124400 тъгда речетъ · въꙁвраштѫ сѧ въ храмъ мои · отъ нѭдоуже иꙁидъ ·
1124410 ꙇ пришедъ обрѧштетъ праꙁденъ · по метенъ · оукрашенъ ·
1124500 тъгда идетъ и поиметъ съ собоѭ седмь инѣхъ д҃хъ ·
1124510 люштьшь себе · ꙇ въшедъше живѫтъ тоу ·
1124520 ꙇ бѫдѫтъ послѣдьнѣ ч҃лвка того горьша пръвꙑхъ ·
1124530 тако бѫдетъ и родоу семоу лѫкавоуемоу ::
1124600 Еще емоу глаголѭщоу къ народомъ · се мати и братрьѣ его
1124610 стоѣхѫ вьнѣ · ꙇскѫштте г҃лти емоу ·
1124700 рече же къ немоу единъ · се мати твоѣ и братрьѣ твоѣ
1124710 вьнѣ стоѩтъ хотѧще г҃лти къ тебѣ ·
1124800 онъ же отъвѣштавъ рече къ г҃л̑ѭштюмоу ·
1124810 къто естъ мати моѣ и кто сѫтъ братриѣ моѣ ·
1124900 ꙇ простеръ рѫкѫ на оученикꙑ своѩ рече ·
1124910 се мати моѣ и братрьѣ моѣ ·
1125000 ꙇже бо аще творитъ волѭ о҃тца моего иже естъ на н҃бсхъ ·
1125010 тъ братръ мои и сест[р]а и мати естъ ·
1130100 Въ тъ же день ишедъ и҃съ иꙁ домоу сѣдѣше при мори ·
1130200 ꙇ събърашѧ сѧ кь немоу народи мъноꙃи ·
1130210 ꙇ ѣко вьлѣꙁъ въ корабь сѣде · и весь народъ на помори стоѣше ·
1130300 и г҃ла имъ мъного притъчами г҃лѧ · Се иꙁиде сѣѩи да сѣетъ ·
1130400 ꙇ сѣѭштоумоу · ова оубо падѫ при пѫти ·
1130410 ꙇ придѫ птицѧ н҃ебскꙑѩ и поꙁобашѧ ѣ·
1130500 дроугаа же падѫ на каменеихъ · ѣже не имѣшѧ ꙁемлѧ мъногꙑ ·
1130510 ꙇ абье проꙁѧбѫ · ꙁане не имѣше глѫбинꙑ ꙁемлѣ ·
1130600 слънъцоу же восиѣвъшю присвѧдѫ · ꙇ ꙁане не имѣхѫ корениѣ исъхѫ ·
1130700 а дроуга падѫ въ трънии · ꙇ҅ вьꙁиде тръние и подави ѣ ·
1130800 дроугаа же падѫ на ꙁеми добрѣ · ꙇ даѣхѫ плодъ ·
1130810 ово съто · ово шесть десѧтъ · ово три десѧти ·
1130900 ꙇмѣѩи оуши слꙑшати да слꙑшитъ ·
1131000 и пристѫпьше оученици рѣшѧ емоу · по что притъчами глаголеши имъ ·
1131100 онъ же отъвѣщавъ рече · ѣко вамъ дано естъ раꙁоумѣти ·
1131110 таинаа ц҃срствиѣ · н҃бскааго · онѣмъ же не дано естъ ·
1131200 ꙇмѫщоумоу бо дастъ сѧ ꙇ иꙁбѫдетъ емоу · а иже не иматъ ·
1131210 ꙇ҅ еже иматъ въꙁьметъ сѧ отъ него ·
1131300 Сего ради притъчами имъ г҃лѭ · ѣко видѧще не видѧтъ
1131310 ꙇ слꙑшѧште не слꙑшѧтъ ни раꙁоумѣваѭтъ ·
1131400 ꙇ събꙑваетъ сѧ имъ пророчъсто исаино г҃лѭщее҅ слоухомь
1131410 оуслꙑшите и не имате раꙁоумѣти · ꙇ ꙁьрѧще оуꙁьрите и не имате видѣти ·
1131500 отлъстѣ бо с҃рдце людеи сихъ · ꙇ оушима тѧжъко слꙑшашѧ ·
1131510 ꙇ очи свои съмѣжишѧ · еда когда оуꙁьрѧтъ очима ·
1131520 ꙇ оушима оуслꙑшѧтъ · ꙇ с҃рдцемь раꙁоумѣѭтъ ·
1131530 ꙇ обратѧтъ сѧ и исцѣлѭ ѩ҅ ·
1131600 Ваши же блаженѣи очи ѣко видите · ꙇ оуши ваши ѣко слꙑшите ·
1131700 аминь бо г҃лѭ вамъ · ѣко мъноꙃи п҃рци
1131710 и праведьници въжделѣшѧ видѣти ·
1131720 ѣже видите и не видѣшѧ · и слꙑшати ѣже слꙑшите и не слꙑшашѧ ·
1131800 вꙑ же оуслꙑшите притъчѫ сѣвъшааго ·
1131900 вьсѣкъ иже слꙑшитъ словеса цсарествиѣ · ꙇ не раꙁоумѣваатъ ·
1131910 приходитъ же неприѣꙁнь и въсхꙑтаатъ сѣное въ с҃рдци его ·
1131920 се естъ сѣное при пѫти ·
1132000 а сѣаное на камении · сь естъ слꙑшѧи слово ·
1132010 ꙇ абие съ радостиѭ приемлѧ е ·
1132100 не иматъ же корене вь себѣ · нъ врѣменъно естъ ·
1132110 бꙑвъши же печали и гонению словесе ради · абье съблажнѣатъ сѧ ·
1132200 а сѣаное въ трънии · сь естъ слꙑшѧи слово · ꙇ печаль свѣта сего ·
1132210 ꙇ льсть бгатъства подавлѣетъ е · ꙇ бес плода бꙑваетъ ·
1132300 а сѣаное на добрѣ ꙁеми · сь естъ слꙑшѧи слово и раꙁоумѣваѩ е·
1132310 ꙇ приноситъ плодъ ѣко подобаатъ · и творитъ ово
1132320 · р҃ · ово · м҃ · ово ꙉ҃ ·
1132400 ꙇ҅нѫ притъчѫ прѣдъложи имъ г҃лѧ :: о҅уподоби сѧ ц҃рствие небеское ·
1132410 ч҃лвкоу сѣвъшоу добро сѣмѧ на селѣ своемь ·
1132500 съпѧщемъ же ч҃лвкомъ ·приде врагъ его ·
1132510 и вьсѣ плѣвелъ по срѣдѣ пшеницѧ и отиде ·
1132600 егда же проꙁѧбе трѣва и плодъ сътвори · тъгда ави сѧ и плѣвелъ ·
1132700 пришедъше же раби г҃ина рѣшѧ емоу г҃и ·
1132710 не добро ли сѣмѧ сѣлъ еси на селѣ твоемь ·
1132720 отъ коудѫ оубо иматъ плѣвелъ ·
1132800 онъ же рече имъ врагъ ч҃лвкъ се сътвори · раби же рѣшѧ емоу ·
1132810 хощеши ли оубо да шедьше исплѣвемъ ѩ҅ ·
1132900 онъ же рече ни · еда въстръгаѭще плѣвелъ ·
1132910 въстръгнете коупъно съ нимь и пшеницѫ ·
1133000 оставите е коупьно расти оубо до жѧтвꙑ · ꙇ въ врѣмѧ жѧтвꙑ ·
1133010 рекѫ дѣлателемъ · съберѣте пръвѣе плѣвелъ · ꙇ съвѧжате и въ снопꙑ ·
1133020 ѣко съжешти ѩ · а пшеницѫ съберѣте вь житьницѫ мо̑ѭ кц ·
1133100 ꙇнѫ притъчѫ прѣдложи имъ г҃лѧ · подобно естъ ц҃срствие н҃бское ·
1133110 ꙁръноу гороушъноу · еже вьꙁемъ чловѣкъ вьсѣ на селѣ своемъ ·
1133200 еже мьне естъ вьсѣхъ сѣменъ · егда же въꙁдрастетъ боле ꙁелии естъ ·
1133210 ꙇ҅ бꙑваатъ дрѣво · ѣко прити птицамь н҃бскꙑмъ ·
1133220 ꙇ витати на вѣтвехъ его ·
1133300 Ꙇнѫ притъчѫ г҃ла имь · подобъно естъ ц҃срствие н҃ебское квасоу ·
1133310 ꙇже въꙁемъши жена съкрꙑ въ мѫцѣ три сатъ доньдеже вьскꙑсѣ вьсѣ ·
1133400 Вьсѣ г҃ла и҃съ притъчами къ народомъ ·
1133410 ꙇ бес притъчѧ ничесо же г҃лше къ нимъ ·
1133500 да събодетъ сѧ реченое п҃ркмь г҃лѭштемь ·
1133510 отвръꙁѫ въ притъчахъ оуста моѣ · отъкрꙑ̑ѭ съкръвенаа ·
1133520 отъ съложениѣ вьсего мира ·
1133600 Тъгда оставль народꙑ приде въ домъ и҃с ·
1133610 ꙇ пристѫпишѧ къ немоу оученици его г҃лѭште ·
1133620 съкажи намъ притъчѫ · плѣвелъ селънꙑхъ ·
1133700 онъ же отъвѣщавъ рече имъ :: вьсѣавꙑ естъ доброе сѣмѧ с҃нъ ч҃лвскꙑ ·
1133800 а село естъ весь миръ · доброе же сѣмѧ се сѫтъ ·
1133810 с҃нве ц҃срствиѣ · а плѣвелъ сѫтъ с҃нве неприѣꙁнини ·
1133900 а врагъ естъ вьсѣавꙑ ѩ҅ диѣволъ ·
1133910 а жѧтва естъ коньчина вѣка · а жѧтеле сѫтъ а҃нꙉли ·
1134000 ѣко бо оубо събираѭтъ плѣвелꙑ · ꙇ огнемь съжиꙃа̑ѭтъ ·
1134010 тако бѫдетъ вь съконъчание вѣка сего ·
1134100 посълетъ с҃нъ ҃члвѣчскꙑ а҃нꙉлꙑ своѩ ·
1134110 ꙇ съберѫтъ отъ ц҃срствиѣ его вьсѧ сканьдѣлꙑ ·
1134120 ꙇ творѧщѧѩ беꙁаконение ·
1134200 ꙇ въвръгѫтъ ѩ вь пешть огньнѫ · тъгда бѫдетъ плачь и скрьжетъ ꙁѫбомъ ·
1134300 тъгда праведьнии просвьтѧтъ сѧ ѣко слъньце ·
1134310 въ ц҃срствии отъца ихъ · ꙇмѣѩи оуши слꙑшати да слꙑшитъ ·
1134400 пакꙑ подобъно естъ ц҃срствие н҃бское · съкровищю съкръвеноу ·
1134410 {на} на селѣ · еже обрѣтъ ч҃лвкъ съкрꙑ · ꙇ отъ радости его идетъ ·
1134420 ꙇ вьсе елико иматъ продаетъ · ꙇ҅ коупоуетъ село то ·
1134500 пакꙑ подобъно естъ ц҃срствие н҃бское ч҃лвкоу коупъцоу ·
1134510 ꙇщѫщѫ добръ бисьръ ·
1134600 ꙇже обрѣтъ единъ мьногоцѣнень бисьръ ·
1134610 шедъ продастъ вьсе имѣние · елико имѣаше и коупи и ::
1134700 Пакꙑ подобъно естъ ц҃срствие н҃ебское неводоу въвръженоу въ море ·
1134710 ꙇ отъ вьсѣкого рода иꙁбъравъшю ·
1134800 ꙇже егда исплъни сѧ иꙁвлъкъше и на краи ·
1134810 ꙇ сѣдъше иꙁбрашѧ добрꙑѩ҅ вь съсѫдꙑ · а ꙁълꙑѩ иꙁвръгѫ вонъ ·
1134900 тако бѫдетъ въ съконьчание вѣка · ꙇꙁидѫтъ а҃нꙉли ·
1134910 ꙇ отълѫчѧтъ ꙁълꙑѩ отъ срѣдꙑ праведънꙑхъ ·
1135000 ꙇ въвръгѫтъ ѩ въ пещь огньнѫ · тоу бѫдетъ плачь и скрьжетъ ꙁѫбомь ·
1135100 Г҃ла имъ и҃съ раꙁоумѣете ли вьсѣ си · г҃лшѧ емоу ей г҃и ·
1135200 и҃съ же рече имъ · сего ради вьсѣкъ кънижъникъ наоучь сѧ ·
1135210 ц҃срствию н҃бскоумоу · подобенъ естъ ч҃лвкоу домовитоу ·
1135220 ꙇже иꙁноситъ отъ съкровища своего нова и ветъхаа ·
1135300 Ꙇ бꙑстъ егда съконьча и҃съ притъчѧ сиѩ · прѣиде отъ тѫдѣ ·
1135400 ꙇ пришедъ въ отьчьствие свое оучаше ѩ҅ · на съньмиштихъ ихъ ·
1135410 ѣко дивлѣхѫ сѧ емоу и г҃лхѫ ·
1135420 отъ кѫдѫ семоу естъ прѣмѫдрость си и сила ·
1135500 не сь ли естъ тектоновъ с҃нъ · не мати ли его нарицаетъ сѧ мариѣ ·
1135510 ꙇ братрьѣ его иѣковъ и осифъ · ꙇ симонъ июда ·
1135600 ꙇ сестрꙑ его не вьсѧ ли въ насъ сѫтъ ·
1135610 отъ кѫдоу оубо семоу вьсѣ си сѫтъ ·
1135700 ꙇ блажнѣхѫ сѧ о немь · Ꙇ҃с же рече имъ · нѣстъ п҃ркъ бещьстии ·
1135710 тъкмо въ своемь отьчьствии · ꙇ въ домоу своемь ·
1135800 ꙇ не сътвори тоу силъ мъногъ · ꙁа невѣрьство ихъ ::
1140100 въ врмѧ оно оуслꙑшавъ иродъ тетрархъ слоухъ и҃свъ ·
1140200 ꙇ рече отрокомъ своимъ · сь естъ иоанъ кръститель ·
1140210 тъ въскрьсе отъ мрътвꙑхъ · ꙇ сего ради силꙑ дѣѭтъ сѧ о немь ·
1140300 ꙇ҅родъ бо емъ иоанꙿна съвѧꙁа и · ꙇ въсади и вь темьницѫ ·
1140310 ꙇродиѣдꙑ ради женꙑ филипа братра своего ·
1140400 г҃лаше бо емоу иоанъ · не достоитъ ти имѣти еѩ҅ ·
1140500 ꙇ хотѧ и оубити оубоѣ сѧ народа · ꙁане ѣко прка имѣхѫ и ·
1140600 Дьни же бꙑвъшоу роꙁьства иродова ·
1140610 плѧса дъшти иродиѣдина по срѣдѣ и оугоди иродови
1140700 тѣмь же съ клѧтвоѭ иꙁдрече еи дати егоже аште въспроситъ ·
1140800 она же наваждена материѭ своеѭ · даждь ми рече сьде ·
1140810 на мисѣ главѫ иоана к҃рстителѣ ·
1140900 ꙇ печаленъ бꙑс ц҃сръ · клѧтвꙑ же ради и въꙁлежѧщихъ съ нимъ ·
1140910 повелѣ дати и ·
1141000 ꙇ посълавъ оусѣкнѫ иоана вь темьници ·
1141100 ꙇ принѣсѧ главѫ его на мисѣ · и дашѧ дѣвици · ꙇ несе матери своеи ·
1141200 и пристѫпьше оученици его вьꙁѧсѧ тѣло его · и погрѣсѧ е ·
1141210 ꙇ пришедъше въꙁвѣстишѧ и҃сви ·
1141300 ꙇ҅ слꙑшавъ и҃с · отиде отъ тоудѣ въ корабли · въ поусто мѣсто единъ ·
1141310 ꙇ слꙑшавъше народи · по немь идѫ пѣши отъ градъ :: кц
1141400 ꙇ҅ ишедъ и҃с видѣ народъ мъногъ · ꙇ м҃илосрдва о нихъ ·
1141410 ꙇ исцѣли недѫжънꙑѩ ихъ ·
1141500 Поꙁдѣ же бꙑвъшоу пристѫпишѧ къ немоу оученици его · г҃лѭште ·
1141510 поусто естъ мѣсто · ꙇ година минѫ юже о҅тъпоусти народꙑ ·
1141520 да шедъше вь ближьнѧѩ градъцѧ · коупѧтъ брашъна себе ·
1141600 ꙇ҃с же рече имъ · не трѣбоуѭтъ отити · дадите имъ вꙑ ѣсти ·
1141700 они же г҃лашѧ емоу не имамъ съде тъкмо пѧть хлѣбъ и дьвѣ рꙑбѣ ·
1141800 онъ же рече принесѣте ми ѩ сѣмо ·
1141900 ꙇ повелѣвъ народомъ вьꙁлещи на трѣвѣ ꙇ҅ приемъ пѧть хлѣбъ и
1141910 дьвѣ рꙑбѣ вьꙁьрѣвъ на н҃бо б҃лгсви ·
1141920 ꙇ прѣломъ хлѣбꙑ дастъ оученикомъ · о҅ученици же народомъ ·
1142000 ꙇ ѣшѧ вьси и насꙑтишѧ сѧ · ꙇ вьꙁѧсѧ иꙁбꙑтъкꙑ оукроухъ ·
1142010 дъва на десѧте коша испльнь ·
1142100 ѣдѫщихъ же бѣ мѫжъ · ѣко пѧть тꙑсѫщь · раꙁвѣ женъ и дѣтеи ·
1142200 ꙇ҅ абие оубѣди и҃съ оученикꙑ вьлѣсти въ корабь ·
1142210 ꙇ варити и на ономь полоу · доньдеже отъпоуститъ народꙑ :: кц
1142300 Ꙇ отъпоущъ народꙑ вьꙁиде на горѫ единь помолитъ сѧ ·
1142310 Поꙁдѣ же бꙑвъшю единь бѣ тоу ·
1142400 корабь же бѣ по срѣдѣ морѣ вълаѩ сѧ влънами ·
1142410 бѣ бо противенъ вѣтръ ·
1142500 въ четврътѫѭ же стражѫ нощи · ꙇде къ нимъ и҃съ ходѧ по морю ·
1142600 ꙇ видѣвъше и оученици ходѧштъ по морю ·
1142610 съмѧшѧ сѧ г҃лѭште · ѣко приꙁракъ естъ · ꙇ отъ страха въꙁъпишѧ
1142700 абие же рече имъ и҃с г҃лѧ · дръꙁаите аꙁъ есмъ не боите сѧ ·
1142800 Ѡтъвѣштавъ же петръ рече емоу г҃и аште тꙑ еси ·
1142810 повели ми прити къ тебѣ по водамъ ·
1142900 онъ же рече приди · ꙇ иꙁлѣꙁъ ис кораблѣ петръ хождаше на водахъ ·
1142910 и прити къ и҃сви ·
1143000 видѧ же вѣтрꙑ крѣпькꙑ оубоѣ сѧ · ꙇ наченъ оутапати воꙁъпи г҃лѧ ·
1143010 г҃и с҃пс мѧ ·
1143100 абие же и҃съ простеръ рѫкѫ ѩтъ і ·
1143110 ꙇ г҃ла емоу маловѣре по чьто сѧ оусоумьнѣ ·
1143200 Ꙇ вьлѣꙁъшема има въ корабь прѣста вѣтръ ·
1143300 сѫштеи же въ кораби пришедъше поклонишѧ сѧ емоу г҃лѭште ·
1143310 въ істинѫ с҃нъ б҃жи е҅си ·
1143400 ꙇ прѣѣвъше придѫ на ꙁемлѭ ꙉенисаретъскѫ · кц ·
1143500 Ꙇ поꙁнавъше и мѫжи мѣста того · посълашѧ въ вьсѫ странѫ тѫ ·
1143510 ꙇ принѣсѧ къ немоу вьсѧ болѧштѧѩ҅ ·
1143600 ꙇ молѣхѫ и да ??? тъкъмо прикоснѫтъ сѧ въскрилии҅ риꙁꙑ его ·
1143610 ꙇ елико прикоснѫшѧ сѧ емь с҃псни бꙑшѧ ·
1150100 Тъгда пристѫпишѧ къ и҃сви иже бѣахѫ въ и҃мѣ ·
1150110 кънижъници и фарисѣи г҃лѭште ·
1150200 по чъто оученици твои прѣстѫпаѭтъ прѣдааниѣ старецъ ·
1150210 не омꙑва̑ѭтъ бо рѫкъ своихъ егда хлѣбъ ѣдѧтъ ·
1150300 онъ же отъвѣштавъ рече имъ · по чъто вꙑ прѣстѫпаете ꙁаповѣдь
1150310 б҃жи̑ѭ · ꙁа прѣдание ваше ·
1150400 б҃ъ бо ꙁаповѣда г҃лѧ · чьти о҃тца и матерь ·
1150410 ꙇ иже ꙁълословитъ о҃тца ли матерь · съмръть̑ѭ оумьретъ ·
1150500 вꙑ же г҃лте · ꙇже колижъдо речетъ
1150510 о҃тцю ли матери даръ · ꙇже колижъдо отъ мене польꙃевалъ сѧ еси ·
1150520 ꙇ҅же не почьтетъ о҃тца ли матере своеѩ҅ ·
1150600 ꙇ раꙁористе ꙁаконъ б҃жии҅ · ꙁа прѣдание ваше
1150700 лицемѣри · добрѣ пророчъствова о васъ исаиѣ г҃лѧ ·
1150800 приближа̑ѭтъ сѧ мьнѣ лѭдъе си оустꙑ своими · и оустънами чьтѫтъ мѧ ·
1150810 а с҃рдце ихъ далече отъстоитъ от мене ·
1150900 въ соуе же чътѫтъ мѧ · оучѧще оучениѣ ꙁаповѣдеи ч҃лвчскъ ·
1151000 ꙇ приꙁъвавъ народꙑ рече имъ · слꙑшите и раꙁоумѣите ·
1151100 не въходѧщее въ оуста скврънитъ ч҃лвка ·
1151110 нъ исходѧщее иꙁ оустъ то скврънитъ ч҃лвка ·
1151200 Тъгда пристѫпьше оученици его рѣшѧ емоу ·
1151210 вѣси ли ѣко фарисѣи слъшавъшеи слово съблаꙁнишѧ сѧ ·
1151300 онъ же отъвѣщавъ рече · вьсѣкъ садъ егоже не сади
1151310 о҃тцъ мои н҃ебскꙑ · ꙇскоренитъ сѧ ·
1151400 Останѣте ихъ · вожди сѫтъ слѣпи слѣпьцемъ ·
1151410 слѣпецъ же слѣпъца аште водитъ · оба вь ѣмѫ въпадете сѧ ·
1151500 отъвѣщавъ же петръ рече емоу · съкажи намъ притъчѫ сиѭ ·
1151600 ꙇ҃с же рече емоу · единаче ли и вꙑ беꙁдраꙁоума есте ·
1151700 не ю ли раꙁоумѣваате · ѣко вьсѣко еже въходитъ въ оуста ·
1151710 въ чрѣво въмѣщаатъ сѧ · ꙇ афедрономъ исходитъ ·
1151800 а исходѧщаа иꙁ оустъ · отъ с҃рдца исходѧтъ ·
1151810 ꙇ та скврънѧтъ ч҃лвка ·
1151900 отъ с҃рдца бо исходѧтъ · помꙑшлениѣ ꙁъла оубииства прѣлюбодѣаниѣ ·
1151910 любодѣаниѣ · татьбꙑ лъжесъвѣдѣниѣ · власфимиѣ ·
1152000 си сѫтъ скврнѧштаа ч҃лка · а еже не оумъвенами рѫками ѣсти ·
1152010 не скврънитъ ч҃лвка ·
1152100 Ꙇ ишедъ отъ тоудѣ и҃с · отиде въ странѫ тоурьскѫ и сѵдонъскѫ ·
1152200 ꙇ се жена хананеиска отъ прѣдѣлъ тѣхъ ишедъши ·
1152210 въꙁъпи г҃лѭшти · помилоуи мѧ г҃и с҃ноу д҃авдвъ ·
1152220 дъшти моѣ ꙁълѣ бѣсъноуетъ сѧ ·
1152300 онъ же не отъвѣща еи словесе ·
1152310 Ꙇ пристѫпьше оученици его молѣхѫ и г҃лѭще ·
1152320 отъпоусти ѭ ѣко въпиетъ въ слѣдъ насъ ·
1152400 онъ же отъвѣщавъ рече · нѣсмъ посъланъ ·
1152410 тъкмо къ овъцамъ погꙑбъшимъ домоу и҃ꙁлвоу ·
1152500 она же пришедъши поклони сѧ емоу г҃лшти · г҃и помоꙃи ми ·
1152600 онъ же отъвѣштавъ рече ·
1152610 нѣстъ добро отѧти хлѣба чѧдомъ и поврѣщи псомъ ·
1152700 она же рече еи г҃и ·
1152710 ꙇбо и пси ѣдѧтъ отъ кроупицъ падаѭштихъ съ трапеꙁꙑ господеи своихъ ·
1152800 Тъгда отъвѣштавъ и҃с рече еи · Jѡ жено вельѣ естъ вѣра твоѣ҅ ·
1152810 бѫди тебѣ ѣкоже хощеши · ꙇ исцѣлѣ дъщи еѩ во тъ часъ ·
1152900 ꙇ пришедъ отъ тоудѣ и҃с · ꙇде при мори галилѣисцѣмъ ·
1152910 ꙇ въшедъ на горѫ сѣде тоу ·
1153000 ꙇ пристѫпишѧ къ немоу народи мъ[но]ꙁи · ꙇмѫще съ собоѭ хромꙑ ·
1153010 нѣмꙑ и слѣпꙑ и бѣсънꙑ · ꙇ инꙑ мъногꙑ ·
1153020 ꙇ привръгѫ ѩ къ ногама и҃свама · и исцѣли ѩ ·
1153100 ѣко народоу дивити сѧ · видѧще нѣмꙑ г҃лѭштѧ · бѣдънꙑѩ съдравꙑ ·
1153110 ꙇ хромꙑѩ ходѧштѧ · слѣпꙑѩ видѧштѧ ·
1153120 ꙇ славлѣхѫ б҃а и҃ꙁдрлва · кц ::
1153200 ꙇ҃҅с же приꙁъвавъ оученикꙑ своѩ рече имъ ·
1153210 милосрдоу̑ѭ о народѣ · ѣко юже три дьни присѣдѧтъ мьнѣ ·
1153220 ꙇ не имѫтъ чесо ѣсти · и отъпоустити ихъ не ѣдьшъ не хоштѫ ·
1153230 да не како ослабѣ̑ѭтъ на пѫти ·
1153300 ꙇ г҃лшѧ емоу оученици · отъ кѫдѣ вьꙁьмемъ на поустѣ мѣстѣ хлѣбꙑ ·
1153310 насꙑтити толико народа ·
1153400 ꙇ г҃ла имъ и҃с · колико хлѣбъ и҅мате ·
1153410 они же рѣшѧ ·ж· и мало рꙑбицъ ·
1153500 ꙇ повелѣ народоу въꙁлешти на ꙁемли ·
1153600 ꙇ приемъ ж҃ хлѣбъ · ꙇ рꙑбꙑ · хвалѫ въꙁдавъ ·
1153610 прѣломи и дастъ оученикомъ своимъ · оученици же народомъ ·
1153700 ꙇ ѣшѧ вьси и насꙑтишѧ сѧ · и вьꙁѧсѧ · ꙇꙁбꙑтъкꙑ оукроухъ ·
1153710 седмь кошъницъ исплънь ·
1153800 ꙇ ѣдъшихъ бѣшѧ четꙑри тꙑсѫштѧ мѫжъ · раꙁвѣ женъ и дѣтеи ·
1153900 ꙇ отъпоушть народъ вьлѣꙁе въ корабь ·
1153910 и пришедъ въ прѣдѣлꙑ магдаланьскꙑ :: кц
1160100 ꙇ пристѫпьше фарисѣи и садѵкеи искоушаѭште и ·
1160110 просишѧ ꙁнамениѣ с н҃бсе · покаꙁати имъ ·
1160200 Онъ же отъвѣщавъ рече имъ · вечеръ сѫщоу г҃лте ·
1160210 ведро чръмъноуетъ сѧ н҃бо ·
1160300 ꙇ ютро дьнесь ꙁименъ · чръмъноуетъ бо сѧ дрѧселоуѩ н҃бо ·
1160310 лице оубо н҃бси оумѣете расѫждати · а ꙁнамениѣ врѣменемь не можете ·
1160400 родъ ꙁолъ и прѣлюбодѣи · ꙁнамениѣ ищетъ ·
1160410 ꙇ ꙁнамение не дастъ сѧ имъ · тъкмо ꙁнамение ионꙑ пророка ·
1160420 ꙇ оставль ѩ отиде ·
1160500 ꙇ прѣшедъше оученици его на онъ полъ · ꙁабꙑшѧ хлѣбꙑ въꙁѧти ·
1160600 Ꙇ҃с же рече имъ · вьнемлѣте и блюдѣте сѧ отъ
1160610 кваса фарисеиска и садѵкеиска ·
1160700 они же помꙑшлѣхѫ г҃лѭще · како хлѣбъ не въꙁѧсомъ ·
1160800 раꙁоумѣвъ же и҃с рече · чъто мꙑслите въ себѣ маловѣри ·
1160810 ѣко хлѣбъ не въꙁѧсте ·
1160900 не оу ли раꙁоумѣсте · ни помьните д҃ хлѣбъ · пѧти тꙑсѫштъ ·
1160910 ꙇ колико кошъ вьꙁѧсте ·
1161000 ни ли ж҃ хлѣбъ · четꙑремъ тꙑсѫштамъ · ꙇ колико кошъницъ въꙁѧсте ·
1161100 како не раꙁоумѣете · ѣко не о хлѣбѣхъ вамъ вънь{ꙇ}мати рѣхъ ·
1161110 храните же сѧ отъ кваса фарисеиска и садѵкеиска ·
1161200 Тъгда раꙁоумѣшѧ ѣко рече храните сѧ · не отъ кваса хлѣбънааго ·
1161210 нъ отъ оучениѣ фарисеиска и садѵкеиска ::
1161300 Пришедъ же и҃с въ странѫ кесариѩ филиповꙑ ·
1161310 въпрашаше оученикꙑ своѩ г҃лѧ ·
1161320 кого г҃лѭтъ мѧ ч҃лвци сѫшта с҃на ч҃лвчскааго ·
1161400 они же рѣшѧ емоу · ови иоана к҃рстителѣ · ꙇни же илиѭ ·
1161410 дроуꙃии же иереми̑ѭ · ли единоготъ п҃ркъ ·
1161500 г҃ла имъ и҃с · вꙑ же кого мѧ г҃лете бꙑти ·
1161600 отъвѣщавъ же симонъ петръ рече · тꙑ еси х҃ъ с҃нъ б҃а живааго ·
1161700 ꙇ отъвѣщавъ и҃с · рече емоу · Блаженъ еси симоне вариjѡна ·
1161710 ѣко плъть и крвъ не ави тебѣ · нъ о҃тцъ мои иже естъ н҃бсхъ ·
1161800 ꙇ аꙁъ же тебѣ г҃лѭ · ѣко тꙑ еси петръ ·
1161810 ꙇ на семь камене съꙁиждѫ ц҃рквъ мо̑ѭ ꙇ врата адова не оудолѣѭтъ еи ·
1161900 и дамь тебѣ клѧч ц҃срствиѣ н҃ебскааго ·
1161910 и еже аще съвѧжеши на ꙁеми · бѫдетъ съвѧꙁано на нбесехъ ·
1161920 ꙇ еже аще раꙁдрѣшиши на ꙁеми бѫдетъ раꙁдрѣшено на небесехъ :: кц ::
1162000 Тъгда ꙁапрѣти оученикомъ своимъ · да никомоуже не рекѫтъ ·
1162010 ѣко сь естъ и҃съ х҃ъ ·
1162100 отъ толѣ начѧтъ и҃съ · съкаꙁати оученикомъ своимъ ·
1162110 ѣко подобаатъ емоу ити влмъ · ꙇ мъного пострадати отъ старецъ ·
1162120 ꙇ архиереи · ꙇ кьнижъникъ · ꙇ оубьеноу бꙑти · и трети дьнь въстати ·
1162200 ꙇ поемъ і петръ начѧтъ прѣрѣкати емоу г҃лѧ · м҃илосрдъ тꙑ г҃и ·
1162210 не иматъ тебѣ бꙑти се ·
1162300 онъ же обраштъ сѧ рече петрови ·
1162310 ꙇди ꙁа мъно̑ѭ сотоно съблаꙁнъ ми еси · ѣко не мꙑслиши ѣже
1162320 сѫтъ б҃жиѣ и ч҃лчскаѣ ·
1162400 Тъгда и҃съ рече оученикомъ своимъ ·
1162410 аще къто хощетъ по мьнѣ ити да отъвръжетъ сѧ себе ·
1162420 ꙇ въꙁъметъ к҃рстъ свои · ꙇ҅ вь слѣдъ мене грѧдетъ ·
1162500 ꙇже бо хощетъ д҃шѫ своѭ с҃псти погоубитъ ѭ ·
1162510 ꙇ иже погоубитъ д҃шѫ своѭ мене ради · обрѧштетъ ѭ ·
1162600 каа полъꙃа естъ ч҃лвкоу · аште весь миръ приобрѧщетъ ·
1162610 а д҃шѫ сво̑ѭ отъштетитъ · ли что дастъ ч҃лвкъ ·
1162620 ꙇꙁмѣнѫ ꙁа д҃шѫ сво̑ѭ ·
1162700 Прити бо иматъ с҃нъ чловѣчскꙑ · въ славѣ о҃тца своего ·
1162710 съ а҃нꙉлꙑ с҃тꙑми · ꙇ тогда въꙁдастъ комоужъдо по дѣломъ своимъ ·
1162800 аминь г҃лѭ вамъ · сѫтъ етери отъ съде стоѩштихъ ·
1162810 ꙇже не имѫтъ съмръти въкоусити ·доньдеже видѧтъ
1162820 с҃нъ ч҃лвчскꙑ грѧдѫшть въ ц҃срствии своемь ::
1170100 ꙇ бꙑстъ по шести денъ · Поѩтъ и҃с петра и иѣкова
1170110 и иоана братра его · ꙇ вьꙁведе ѩ на горѫ вꙑсокѫ единꙑ ·
1170200 ꙇ прѣобраꙁи сѧ прѣдъ ними · ꙇ просвьтѣ сѧ лице его ѣко слънъце ·
1170210 а риꙁꙑ его бꙑшѧ бѣлꙑ ѣко свѣтъ ·
1170300 ꙇ се ависте сѧ имъ моси и илиѣ · съ нимь г҃лѭща ·
1170400 отъвѣщавъ же петръ къ и҃сви рече · г҃и : добро естъ намъ сьде бꙑти ·
1170410 аште хощеши да сътворимъ съде три кровꙑ ·
1170420 тебѣ единъ и мосеови единъ · и илии единъ ·
1170500 еште же емоу г҃лѭштю · се облакъ свѣтелъ осиѣ ѩ ·
1170510 ꙇ се гласъ иꙁ облака г҃лѧ · сь естъ с҃нъ мои вьꙁлюбленꙑ
1170520 о немьже благоиꙁволихъ · того послоушаите ·
1170600 ꙇ слꙑшавъше оученици падѫ ници · и оубоѣшѧ сѧ ꙃѣло ·
1170700 и пристѫпь и҃с прикоснѫ сѧ ихъ · ꙇ рече въстанѣте и не боите сѧ ·
1170800 въꙁведъше же очи свои не видѣшѧ никогоже токъмо и҃са единого ·
1170900 и съходѧщемъ и҅мъ съ горꙑ · ꙁаповѣдѣ имъ и҃съ г҃лѧ ·
1170910 никомоуже не повѣдите видѣниѣ ·
1170920 доньдеже с҃нъ ч҃лвчскꙑ иꙁ мрътвꙑхъ въскръснетъ ·
1171000 ꙇ҅ въпросишѧ и оученици его г҃лѭще чъто оубо г҃лѭтъ кънижъници ·
1171010 ѣко илии подобаатъ приди прѣжде ·
1171100 ꙇ҃с же отъвѣщавъ рече имъ ·
1171110 ꙇлиѣ оубо придетъ прѣжде и оустроитъ вьсѣ ·
1171200 г҃лѭ же вамъ · ѣко илиѣ ю҅же приде и не поꙁнашѧ его ·
1171210 нъ сътворишѧ о немь въсѣ елико въсхотѣшѧ
1171220 тако и с҃нъ ч҃лвчскꙑ иматъ страдати отъ нихъ ·
1171300 тъгда раꙁоумѣшѧ оученици · ѣко о иоанѣ кръстители рече имъ ·
1171400 ꙇ пришедъшемъ имъ къ народоу ·
1171410 Пристѫпи къ немоу ч҃къ · кланѣѩ сѧ емоу
1171500 и г҃лѧ · г҃и · помилоуи с҃нъ мои ·
1171510 ѣко на новꙑ м҃сцѧ бѣсъноетъ сѧ ꙇ ꙁьлѣ страждетъ ·
1171520 мъножицеѭ бо падаетъ на огнь · ꙇ мъножицеѭ въ водѫ ·
1171600 ꙇ привѣсъ і къ оученикомъ твоимъ · ꙇ не могѫ его исцѣлити ·
1171700 отъвѣштавъ же и҃съ рече · ѡ̆ роде невѣрънꙑ и раꙁвращенꙑ ·
1171710 до колѣ съ вами бѫдѫ до колѣ тръплѭ васъ · приведѣте ми и сѣмо ·
1171800 ꙇ ꙁапрѣти емоу и҃с · и иꙁиде иꙁ него бѣсъ ·
1171810 ꙇ҅ исцѣлѣ отрокъ томь часѣ ·
1171900 Тогда пристѫпьше оученици и҃сви единомоу рѣшѧ ·
1171910 по чьто мꙑ не въꙁмогомъ иꙁгънати его ·
1172000 ꙇ҃с же рече имъ · ꙁа невѣръство ваше · аминь бо г҃лѭ вамъ ·
1172010 аще имате вѣрѫ ѣко ꙁръно горюшъно ·
1172020 речете горѣ сеи прѣ[и]ди отъ сѫдѣ тамо ·
1172030 ꙇ прѣидетъ · ꙇ ничтоже не въꙁможъно бѫдетъ вамъ ·
1172100 родъ же сь не исходитъ тъкмо молитвоѭ и постомь ::
1172200 Живѫштемъ же имъ въ галилеи ·
1172210 рече имъ и҃съ прѣданъ иматъ бꙑти с҃нъ ч҃лвчскꙑ въ рѫцѣ ч҃лвкомъ ·
1172300 ꙇ оубиѭтъ і и трети день въстанетъ :· кц ·
1172310 Ꙇ скръбьни бꙑшѧ ꙃѣло ::
1172400 Пришедъшемъ же имъ въ каферънаоумъ · пристѫпишѧ приемлѭщеи дидрагма ·
1172410 къ петрови и рѣшѧ · оучитель вашъ не даетъ ли дидрагма ·
1172500 рече еи · ꙇ егда вьниде въ домъ · вари и҃с · г҃лѧ ·
1172510 что ти сѧ мьнитъ симоне · ц҃сри ꙁемьсции отъ кꙑхъ приемлѭтъ дани ·
1172520 ли кинсь · отъ своихъ ли с҃нвъ · ли отъ тоуждихъ ·
1172600 ꙇ рече емоу петръ · отъ тоуждиихъ · рече емоу и҃с ·
1172610 оубо свободьни сѫтъ с҃нве ·
1172700 нъ да не съблаꙁнимъ ихъ · шедъ въ море въвръꙃи ѫдицѫ ·
1172710 ꙇ ѭже имеши прѣжде рꙑ бѫ вьꙁьми и отвръꙁъ оуста еи҅ ·
1172720 ꙇ обрѧштеши статиръ · тъ въꙁемъ даждъ имъ ꙁа мѧ и ꙁа сѧ ·
1180100 Въ тъ часъ пристѫпишѧ оученици къ и҃сѵ г҃лште ·
1180110 кто оубо болеи естъ въ ц҃сртви н҃ебсцѣе҅мь ??
1180200 ꙇ приꙁъвавъ и҃съ отрочѧ · постави е по срѣдѣ ихъ
1180300 и рече · аминь г҃лѭ вамъ · аще не обратите сѧ и бѫдете ѣко дѣти ·
1180310 не имате вьнити въ ц҃срствие н҃ебское ·
1180400 ꙇже бо сѧ съмѣритъ ѣко отрочѧ се ·
1180410 тъ естъ болеи въ ц҃срствии н҃бсцѣемъ :: кц ·
1180500 ꙇ҅ иже колижъдо прииметъ отрочѧ таково едино ·
1180510 въ імѧ мое : мене приемлетъ ·
1180600 ꙇ иже аще скандалисаетъ единого отъ малꙑхъ сихъ вѣроуѭщихъ въ мѧ ·
1180610 оунѣе емоу естъ да обѣсѧтъ жръновъ на вꙑи его осьльскꙑ ·
1180620 ꙇ потопѧтъ і въ пѫчинѣ морьстѣи҅ ·
1180700 Горе вьсемоу мироу отъ сканъдѣлъ · неволѣ бо естъ прити сканьдаломъ ·
1180710 обаче горе ч҃лкоу томоу имьже сканьдаль приходитъ ·
1180800 Аште ли рѫка твоѣ ли нога твоѣ съблажнѣетъ тѧ ·
1180810 отъсѣци и и отъвръꙃи отъ себе · добрѣа ти естъ
1180820 вънити въ животъ хромоу ли бѣдъноу · неже дьвѣ рѫцѣ и дъвѣ ноꙃѣ
1180830 имѫштю въвръженоу бꙑти въ огнь вѣчънꙑ ·
1180900 ꙇ аште око твое съблажнаатъ тѧ ·
1180910 ꙇꙁьми е и връꙃи отъ себе добрѣа ти естъ съ
1180920 единѣмь окомь вь животъ вьнити · неже дьвѣ очи имѫштю ·
1180930 въвръженоу бꙑти въ ꙉеонѫ огньнѫ̑ѭ ::
1181000 Блюдѣте сѧ и не родите о единомъ отъ малꙑхъ сихъ ·
1181010 г҃л бо вамъ · ѣко а҃нꙉли ихъ н҃нбсхъ ·
1181020 въ інѫ видѧтъ лице отъца моего н҃бскааго ·
1181100 приде бо с҃нъ ч҃лвчскꙑ въꙁискатъ и с҃пстъ погꙑбъшааго ·
1181200 чъто сѧ вамъ мьнитъ · аште бѫдетъ етероу ч҃лвкоу ·҃п· овецъ ·
1181210 ꙇ҅ ꙁаблѫдитъ едина отъ нихъ · не оставитъ ли девѧти десѧтъ и девѧти
1181220 на горахъ · и шедъ иштетъ ꙁаблѫждьшѧѩ ·
1181300 и аще обрѧщетъ ̑ѭ · аминь г҃лѭ вамъ ?? ѣко радоуетъ сѧ о неи паче ·
1181310 неже о девѧти десѧтъ и девѧти не ꙁаблѫждьшиихъ ·
1181400 тако нѣстъ волѣ · прѣдъ отъцемь вашимъ н҃бскꙑимъ · да погꙑбнетъ
1181410 единъ отъ малꙑхъ сихъ ·
1181500 аще же съгрѣшитъ къ тебѣ братръ твои · ꙇди обличи и междю собоѭ и
1181510 тѣмь единѣмь · аще тебе послоушаатъ приобрѧщеши братръ твои ·
1181600 аще ли тебе не послоушаатъ ·поими пакꙑ съ собоѭ единого ли два ·
1181610 да въ оустѣхъ дъвою ли трии съвѣдѣтель станетъ вьсѣкъ г҃лъ ·
1181700 аще же не послоушаатъ ихъ · рьци ц҃ркви ·
1181710 аште же и о цркви не родити вьчьнетъ ·
1181720 да бѫдетъ ти ѣко ѩꙁꙑчьникъ · ꙇ мꙑтарь ·
1181800 аминь г҃лѭ вамъ · елико аще съвѧжете на ꙁеми ·
1181810 бѫдетъ съвѧꙁано на небесехъ · ꙇ елико аште раꙁдрѣшиши на ꙁеми ·
1181820 бѫдетъ раꙁдрѣшено на н҃бсхъ ·
1181900 Пакꙑ аминъ г҃л вмъ · ѣко аште дъва отъ васъ съвѣштаате
1181910 на ꙁеми о вьсѣкои вешти еѩже колижъдо просите бѫдетъ има ·
1181920 отъ о҃тца моего иже естъ н҃нбсхъ ·
1182000 ꙇдеже бо есте дъва ·ли трье събрани въ імѧ мое҅ ·
1182010 тоу есмъ по срѣдѣ ихъ :: кц ·
1182100 тъгда пристѫпь къ немоу петръ рече ·
1182110 г҃и коль кратꙑ съгрѣшитъ братръ мои въ мѧ ·
1182120 ꙇ отъпоуштѫ емоу · до седмь кратъ ли ·
1182200 г҃ла емоу и҃съ · не г҃лѭ тебѣ до седмь кратъ ·
1182210 нъ до седмь десѧтъ кратъ седмице̑ѭ ::
1182300 Сего ради оуподобило сѧ естъ ц҃срствие н҃бское ч҃лвкоу ц҃срю ·
1182310 ꙇже въсхотѣ сътѧꙁати сѧ о словеси · съ рабꙑ своими ·
1182400 наченъшю же емоу сътѧꙁати сѧ о словеси ·
1182410 привѣсѧ емоу длъжъникъ единъ · тъмоѭ таланътъ ·
1182500 не имѫштю же емоу въꙁдати ·
1182510 повелѣ г҃ъ его да продадѧтъ і и женѫ его и чѧда ·
1182520 ꙇ вьсе елико имѣаше · ꙇ отъдати й ·
1182600 падъ оубо работъ · кланѣше сѧ емоу г҃лѧ ·
1182610 г҃и потръпи на мьнѣ и вьсѣ въꙁдамъ ти ·
1182700 м҃илосрдвавъ же г҃ъ раба того · поусти и и длъгъ отъпоусти емоу ·
1182800 ꙇшьдъ же работъ · обрѣте единого отъ клеврѣтъ своихъ ·
1182810 ꙇже бѣ длъженъ емоу сътомъ пѣнѧꙃъ · ꙇ имъ давлѣше и г҃лѧ ·
1182820 даждь ми имъже еси длъженъ ·
1182900 падъ же клеврѣтъ молѣше и г҃лѧ · потръпи на мънѣ и вьсе въꙁдамъ ти ·
1183000 онъ же не хотѣше · нъ ведъ въсади и въ темьницѫ ·
1183010 доньдеже въꙁдастъ емоу весь длъгъ ·
1183100 видѣвъше же оубо клеврѣти ?????? бꙑвъша съжалишѧ си ꙃѣло ·
1183110 ꙇ пришедъше съкаꙁашѧ г҃ноу своемоу вьсѣ бꙑвъшаа ·
1183200 тъгда приꙁъвавъ і г҃ъ его г҃ла емоу ·
1183210 рабе лѫкавꙑ · вьсъ длъгъ твои отъпоустихъ тебѣ ·
1183220 понеже оумоли мѧ ·
1183300 не подобаше ли и тебѣ помиловати клеврѣта твоего ·
1183310 ѣко и аꙁъ тѧ помиловахъ ::
1183400 ꙇ прогнѣвавъ сѧ г҃ь его · прѣдастъ і мѫчителемъ ·
1183410 доньдеже въꙁдастъ вьсь длъгъ свои ·
1183500 Тако и отецъ мои н҃бскъ сътворитъ вамъ ·
1183510 аще не отъпоущаате кожъдо братроу своемоу отъ с҃рдцъ вашихъ :: кц ·
1190100 ꙇ бꙑстъ егда съконьча и҃съ словеса си · прѣіде отъ галилеѩ ·
1190110 ꙇ приде въ прѣдѣлꙑ июдеискꙑ · об онъ полъ иоръдана ·
1190200 ꙇ по немь идѫ народи мъноꙃи и исцѣли ѩ тоу ::
1190300 Ꙇ пристѫпишѧ къ немоу фарисѣи искоушаѭште и г҃лѭще ·
1190310 аште достоитъ ч҃лкоу поустити женѫ сво̑ѭ · по вьсѣкои винѣ·
1190400 онъ же отъвѣштавъ рече имъ · нѣсте ли чьли ·
1190410 ѣко сътвори и ꙇскони мѫжескъ полъ и женескъ · сътворилъ естъ ·
1190500 ꙇ рече сего ради оставитъ ч҃лкъ о҃тца своего и матерь своѭ ·
1190510 ꙇ прилѣпитъ сѧ женѣ своеи · ꙇ бѫдете оба въ плъть единѫ ·
1190600 тѣмь же юже нѣсте дъва нъ едина плътъ ·
1190610 еже {оу}оубо б҃ъ съчета ч҃лвкъ да не раꙁлѫчаатъ ·
1190700 г҃лашѧ емоу что оубо моси ꙁаповѣдѣ ·
1190710 дати кънигꙑ распоустънꙑѩ и отъпоустити ѭ ·
1190800 г҃ла имъ · ѣко моси по жестосръдью вашемоу повелѣ вамъ ·
1190810 отъпоустити женꙑ вашѧ · ꙇскони же не бꙑстъ тако ·
1190900 Г҃лѭ же вамъ · ѣко иже аще поуститъ женѫ сво̑ѭ ·
1190910 раꙁвѣ словесе прѣлюбодѣина · творитъ ѭ прѣлюбꙑ творити ·
1190920 ꙇ҅ женѧи сѧ подъбѣго̑ѭ · прѣлюбꙑ творитъ ·
1191000 и г҃лшѧ емоу оученици его · аште тако естъ вина ч҃лкоу съ жено̑ѭ ·
1191010 оунѣе естъ не женити сѧ ·
1191100 онъ же рече имъ · не вьси въмѣстѧтъ словесе сего ·
1191110 нъ имъже дано естъ ·
1191200 сѫтъ бо каженици иже ичрѣва мрнѣ родишѧ сѧ тако ·
1191210 ꙇ сѫтъ каженици ѩже искаꙁишѧ ч҃лци ·
1191220 ꙇ҅ сѫтъ каженици иже искаꙁишѧ сѧ сами ·
1191230 ц҃срствиѣ ради нбскааго · могꙑ вьмѣштати да вьмѣститъ ::
1191300 Тъгда привѣсѧ къ немоу дѣти да рѫцѣ въꙁложитъ на нѧ ·
1191310 ꙇ помолитъ сѧ · оученици же ꙁапрѣтишѧ имъ ·
1191400 ꙇ҃с же рече имъ · останѣте дѣтии и не браните имъ ·
1191410 прити къ мьнѣ · таковꙑхъ бо е҅стъ ц҃срствие н҃ебское ·
1191500 ꙇ въꙁложъ на нѧ рѫцѣ отиде отъ тоудѣ ::
1191600 Ꙇ се етеръ пристѫпь рече емоу · о҅учителю благꙑ ·
1191610 что благо сътворѭ · да имамъ животъ вѣчънꙑ ·
1191700 онъ же рече емоу · что мѧ г҃леши блага ·
1191710 никтоже благъ тъкмо единъ б҃ъ · аште ли хоштеши въ животъ вьнити ·
1191720 съблюди ꙁаповѣди ·
1191800 г҃ла емоу кꙑѩ · ꙇ҃с же рече емоу · еже не оубьеши ·
1191810 не прѣлюбꙑ сътвориши не оукрадеши · не лъжесъвѣдѣтель бѫдеши ·
1191900 чьти о҃тца и матерь · ꙇ въꙁлюбиши искрьнѣаго своего ѣко самъ сѧ ·
1192000 г҃ла емоу юноша · вьсѣ си съхранихъ отъ юности моеѩ҅ ·
1192010 чесо есмъ еште не доконьчалъ ·
1192100 рече емоу и҃с · аште хощеши съвръшенъ бꙑти ·
1192110 ꙇди продаждъ имѣние твое · ꙇ даждъ ништиимъ ·
1192120 ꙇ имѣти имаши съкровиште на н҃ебсе · ꙇ приди въ слѣдъ мене ·
1192200 Слꙑшавъ же юноша слово отиде скръбѧ ·
1192210 бѣ бо имѣѩ҅ сътѧжаниѣ мънога ·
1192300 ꙇ҃с же рече къ оученикомъ своимъ · амин г҃лѭ вамъ ·
1192310 ѣко не о҅удобь вьнидетъ богатъ въ ц҃срествие н҃бское ::
1192400 пакꙑ г҃лѭ вамъ · ѣко оудобѣе естъ вельбѫдоу ·
1192410 сквоꙁѣ оуши игълинѣ проити · неже богатоу въ ц҃срствие б҃жие вьнити ·
1192500 слъша???? {а}въше же оученици дивлѣахѫ сѧ ꙃѣло г҃лѭште ·
1192510 кто оубо можетъ с҃пн бꙑти ·
1192600 въꙁьрѣвъ же и҃с речѧ имъ · отъ ч҃лвкъ се невъꙁможъно естъ ·
1192610 а отъ б҃а вьсѣ въꙁможъна :: кц ·
1192700 Тъгда отъвѣштавъ петръ рече емоу ·
1192710 г҃и се мꙑ оставихомъ вьсѣ и вь слѣдъ тебе идомъ· что оубо бѫдетъ намъ·
1192800 ꙇ҃с рече имъ · аминь г҃лѭ вамъ ·
1192810 ѣко вꙑ шедъшеи по мънѣ въ пакꙑбꙑтии ·
1192820 егда сѧдетъ с҃нъ ч҃лвскꙑ · на прѣстолѣ славꙑ своеѩ҅ ·
1192830 Сѧдете и вꙑ на дъвою на десѧте прѣстолоу ·
1192840 сѫдѧште обѣма на десѧте колѣнома и҃ꙁдраилвма ·
1192900 ꙇ вьсѣкъ иже оставитъ братри̑ѭ ли сестрꙑ · ли о҃тца ли матерь ·
1192910 ли женѫ ли дѣти · ли села ли храмꙑ · ꙇмене моего ради ·
1192920 съторицеѭ приметъ· ꙇ животъ вѣчънꙑ наслѣдитъ ·
1193000 мьноꙃи же бодѫтъ пръвии послѣдьнии · ꙇ послѣдьнии пръвии ::
1200100 Подобъно естъ ц҃срствие небеское · ч҃лвкоу домовитоу ·
1200110 ꙇже иꙁиде коупъно ѵтро · наѩтъ дѣлателъ виноградоу своемоу ·
1200200 съвѣщавъ же съ дѣлателꙑ · по пѣнѧꙁоу на день · посъла ѩ въ
1200210 виногрдъ свои ·
1200300 ꙇ ишедъ въ третиѭ годинѫ · видѣ инꙑ на тръжищи стоѩштѧ праꙁдънꙑ ·
1200400 ꙇ тѣмъ рече идѣте и вꙑ въ виноградъ мои ·
1200410 ꙇ еже бѫдетъ правъда дамъ вамъ ·
1200500 они же идѫ · пакꙑ же ишедъ въ шестѫѭ и въ девѧтѫ̑ѭ годинѫ ·
1200510 сътвори такожде ·
1200600 вь единѫ̑ѭ же на десѧте годинѫ ишедъ · обрѣте дроугꙑѩ
1200610 стоѩштѧ праꙁдънꙑ · ꙇ г҃ла имъ чъто стоите сьде весь день праꙁдьни ·
1200700 ꙇ г҃лашѧ емоу ѣко никтоже насъ не наѩтъ · г҃ла имъ
1200710 идѣте и вꙑ въ виноградъ мои · ꙇ еже бѫдетъ правъда приимете ·
1200800 вечероу же бꙑ[въ]шю · г҃ла г҃нъ винограда · къ приставъникоу своемоу ·
1200810 приꙁови дѣлателѧ · ꙇ даждь имъ мъꙁдѫ ·
1200820 наченъ отъ послѣдьниихъ до пръвꙑихъ ·
1200900 пришедъше же иже въ единѫѭ на десѧте годинѫ · приѩсѧ по пѣнѧꙁю ·
1201000 ꙇ пришедъше пръвии мьнѣахѫ сѧ вѧште приѩти · ꙇ приѩсѧ по пѣнѧꙁоу ·
1201100 приемъше же ръпътаахѫ на г҃нъ
1201200 г҃лѫште· како сьѩ послѣдьнѧѩ · единъ часъ сътворьшѧ ·
1201210 ꙇ равънꙑ намъ сътворилъ ѩ еси · понесъшеимъ тѧготѫ дьне и варъ ·
1201300 онъ же отъвѣщавъ рече единомоу ихъ · дроуже не обиждѫ тебе ·
1201310 не по пѣнѧꙃоу ли съвѣштахъ съ тобоѭ ·
1201400 вьꙁьми свое и иди · хоштѫ же семоу послѣдьнюмоу дати ѣко и тебѣ ·
1201500 ꙇли нѣстъ ми лѣть сътворити въ своихъ ми еже хоштѫ ·
1201510 аште око твое лѫкаво естъ · ѣко аꙁъ благъ есмъ ·
1201600 тако бѫдѫтъ послѣдьнии пръвии · ꙇ пръвии послѣдьнии ·
1201610 мъноꙃи бо сѫтъ ꙁъвании мало же иꙁбъранꙑихъ ::
1201700 Ꙇ въсходѧ и҃с въ и҃мъ · поѩтъ оба на десѧте {о} оученика
1201710 единꙑ на пѫть и рече имъ ·
1201800 се въсходимъ въ е҃рслмъ · ꙇ снъ ч҃лвчскъ прѣданъ бѫдетъ архиереомъ ·
1201810 ꙇ кънижъникомъ · ꙇ осѫдѧтъ і на съмръть ·
1201900 ꙇ прѣдадѧтъ і на порѫгание ѩ҃ꙁкмъ ·
1201910 ꙇ биение и пропѧтье · ꙇ въ трети день вьскръснетъ ·
1202000 Тъгда пристѫпи къ немоу мати с҃новоу ꙁеведеовоу ·
1202010 съ с҃ньма своима кланѣ̑ѭшти сѧ · ꙇ просѧшти нѣчесо отъ него ·
1202100 онъ же рече еи чъто хоштеши · г҃ла емоу рьци да сѧдете сьѣ с҃нꙑ моѣ ·
1202110 единъ о деснѫ̑ѭ тебе и единъ о шюѭ тебе · въ ц҃срствии твоемъ ·
1202200 отъвѣштавъ же и҃с рече · не вѣста сѧ чесо просѧшта ·
1202210 можета ли пити чашѫ · ̑ѭже аꙁъ имамъ пити ·
1202220 ли кръштение еже аꙁъ кръштаѭ сѧ кръстити сѧ · г҃ласте емоу можевѣ ·
1202300 ꙇ г҃ла има · чашѫ моѭ испиета · ꙇбо и крьштениемь имъже аꙁъ крьштаѭ
1202310 сѧ кръстита сѧ · а еже сѣсти о деснѫ и о шѫѭ мене
1202320 нѣстъ мьнѣ сего дати · нъ имъже оготовано естъ отъ о҃тца моего ·
1202400 ꙇ слꙑшавъше десѧтий · негодовашѧ о обою братроу ·
1202500 ꙇ҃с же приꙁъвавъ ѩ рече · вѣсте ѣко кънѧꙁи ѩ҃ꙁкъ оустоѩтъ имъ ·
1202510 и велиции обладаѭтъ малꙑими ·
1202600 не тако оубо бѫдетъ въ васъ · нъ іже аще хощетъ вѧштии бꙑти въ васъ ·
1202610 да бѫдетъ вашъ слоуга ·
1202700 ꙇ иже аще хощетъ въ васъ бꙑти прѣдьнии · да бѫдетъ вашъ рабъ ·
1202800 ѣкоже с҃нъ ч҃лвскꙑ · не приде бо да послоужѧтъ емоу · нъ послоужитъ ·
1202810 и дати д҃шѫ сво̑ѭ · ꙇꙁбавление ꙁа мъногꙑ :: кц ::
1202900 Ꙇ исходѧщю емоу отъ иерихона · по немь идѫ народи мъноꙃи ·
1203000 ꙇ се дъва слѣпъца сѣдѧшта при пѫти ·
1203010 ꙇ҅ слꙑшавъша ѣко и҃съ мимо ходитъ · въꙁъписте глаголѭшта ·
1203020 помилои нꙑ г҃и с҃ноу д҃вдвъ ·
1203100 народи же ꙁапрѣтишѧ има да оумлъчите ·
1203110 она же паче въпиѣшете г҃лѭшта помилоуи нꙑ г҃и с҃ноу д҃въ ·
1203200 ꙇ ставъ и҃съ въꙁгласи ѣ · и рече · что хощета да сътворѭ вама ·
1203300 г҃ласте емоу г҃и · да отвръꙁете сѧ наю очи ·
1203400 м҃илосрдвавъ же и҃съ · прикоснѫ сѧ очию има ·
1203410 ꙇ абье проꙁьрѣсте има очи · ꙇ по немь идете :: кц ::
1210100 Ꙇ егда приближи сѧ въ е҃рслмъ · ꙇ приде въ витфаꙉиѭ ::
1210110 къ горѣ елеоньсцѣ · тъгда и҃с посъла дъва оученика своѣ ·
1210200 ꙇ г҃ла има идѣта въ весь ѣже естъ прѣмо вама ·
1210210 ꙇ абье обрѧштета осьлѧ привѧꙁано и жрѣбѧ съ нимь ·
1210220 ꙇ отрѣшъша приведѣта ми е ·
1210300 ꙇ аще речетъ кто вама что · речета ѣко г҃ь трѣбоуетъ ею ·
1210310 ꙇ абье же посълетъ ѣ ·
1210400 Се же вьсе бꙑстъ да събѫдетъ сѧ реченое п҃ркмъ г҃лѭщемъ ·
1210500 ръцѣте дъщери сионовѣ · се ц҃сръ твои грѧдетъ тебѣ ·
1210510 кротокъ и вьсѣдъ на осьлѧ · ꙇ жрѣбѧ с҃на ѣрьмьнича ·
1210600 Шедъша же оученика и сътворьша ѣже повелѣ има и҃с ·
1210700 привѣсте осьлѧ и жрѣбѧ · ꙇ въꙁложишѧ връхоу риꙁꙑ своѩ ·
1210710 ꙇ вьсѣде връхоу ихъ·
1210800 мъножѣише же народи · постълашѧ риꙁꙑ своѩ по пѫти · дроуꙁии
1210810 же рѣꙁахѫ бѣтви отъ дрѣва · и постилахѫ по пѫти ·
1210900 народи же ходѧштеи прѣдъ нимъ · ꙇ вь слѣдъ · ꙁъваахѫ г҃лѭште ::
1210910 ѡ҅санна с҃нови давꙑдовоу · ҃блгослвнъ грѧдꙑ въ імѧ г҃не ·
1210920 ѡ҅санна въ вꙑшъниихъ ·
1211000 ꙇ въшедъшоу емоу в҃мъ · потрѧсе сѧ весь градъ г҃лѧ кто сь естъ ·
1211100 народи же г҃лаахѫ · ѣко сь естъ и҃с пророкъ ·
1211110 ꙇже отъ наꙁарета галилеискааго ·
1211200 ꙇ вьниде и҃с въ ц҃рквъ б҃жи̑ѭ · ꙇ иꙁгъна вьсѧ продаѭштѧѩ ·
1211210 ꙇ коупоуѭштѧѩ въ ц҃ркве · ꙇ дъскꙑ тръжьникъ испровръже ·
1211220 ꙇ сѣдалишта продаѭштихъ голѫби ·
1211300 ꙇ г҃ла имъ · писано естъ храмъ мои храмъ молитвѣ наречетъ сѧ ·
1211310 вꙑ же сътвористе и врътъпъ раꙁбоиникомъ · ::
1211400 Ꙇ пристѫпишѧ къ немоу хроми и слѣпии въ ц҃ркве и исцѣли ѩ҅ ·
1211500 Видѣвъше же арьхиереи и кънижьници чюдеса ·
1211510 ѣже сътвори ꙇ отрокꙑ ꙁовѫщѧ въ ц҃ркве · ꙇ г҃лѭштѧ ·
1211520 ѡ҅санна с҃нови д҃вдвоу · негодовашѧ
1211600 и рѣшѧ емоу · слꙑшиши ли что сии г҃лѭтъ · ꙇ҃с же рече имъ · ей ·
1211610 нѣсте ли чьли николиже · ѣко иꙁ оустъ младьнечь и
1211620 съсѫштихъ съвръшилъ еси хвалѫ ·
1211700 ꙇ оставль ѩ иꙁиде вънь иꙁ града въ витаниѭ ·
1211710 ꙇ въдвори сѧ тоу :: кц ::
1211800 Ютро же въꙁвраштъ сѧ въ градъ въꙁалка ·
1211900 ꙇ оуꙁьрѣвь смоковьницѫ единѫ при пѫти · приде къ неи ·
1211910 ꙇ ничъсоже не обрѣте на неи · тъкмо листвье едино · ꙇ г҃ла еи ·
1211920 да николиже пло[да] [отъ] [тебе] не бѫдетъ въ вѣкъ ·
1211930 ꙇ абье исъше смоковьница ·
1212000 ꙇ видѣвъше оученици дивишѧ сѧ г҃лште · како абье оусъше смоковьніца ·
1212100 Отъвѣщавъ же и҃с рече имъ · аминь г҃лѭ вамъ ·
1212110 аще имате вѣрѫ и не оусѫмьните сѧ · не ткмо смоковьничъное сътворите ·
1212120 нъ аште и горѣ сеи речете двигни сѧ · ꙇ въвръꙃи сѧ въ море бѫдетъ ·
1212200 ꙇ вьсего егоже въспросите въ молитвѣ вѣроуѭще приимете ::
1212300 ꙇ егда приде {въ} въ ц҃рквъ · пристѫпишѧ къ немоу оучѧщю ·
1212310 архиереи҅ и старьци людьстии г҃лще · коеѭ властиѭ си твориши ·
1212320 ꙇ кто ти дастъ область си̑ѭ ·
1212400 отъвѣштавъ же и҃с рече имъ · въпрошѫ вꙑ и аꙁъ единого словесе ·
1212410 еже аште речете мънѣ и аꙁъ вамъ рекѫ · коеѭ властиѭ си твор̑ѭ ·
1212500 кръщение иоаново отъ кѫдѫ бѣ · съ н҃бсе ли или отъ ч҃лвкъ ·
1212510 они же помꙑшлѣхѫ вь себѣ г҃лѭште ·
1212600 аште речемъ съ небесе · по чъто оубо не ѩсѧ емоу вѣрꙑ ·
1212610 аште ли речемъ {отъ} отъ ч҃лкъ ·
1212620 боимъ сѧ народа · вьси бо ѣко п҃рка имѫтъ иоана ·
1212700 отъвѣштавъше же и҃сви рѣшѧ не вѣмъ · рече имъ и тъ ·
1212710 ни аꙁъ г҃лѭ вамъ · коеѭ власти̑ѭ си творѭ ::
1212800 Чьто же сѧ мьнитъ вамъ · ч҃къ етеръ имѣ дьвѣ чѧдѣ ·
1212810 ꙇ пришедъ къ пръвоумоу рече · чѧдо иди дьнесь дѣлаи
1212820 вь виноградѣ моемъ ·
1212900 онъ же отъвѣштавъ рече не хощѫ · послѣдь же раскаавъ сѧ иде ·
1213000 ꙇ пристѫпь къ дроугоумоу рече такожде ·
1213010 онъ же отъвѣштавъ рече аꙁъ идѫ г҃и и не иде ·
1213100 кꙑ отъ обоѭ сътвори волѭ отьчѫ · г҃лшѧ емоу пръвꙑ ·
1213110 г҃ла имъ и҃с аминъ г҃лѭ вамъ · ѣко мꙑтаре и любодѣицѧ
1213120 варѣѭтъ вꙑ · въ ц҃срствии б҃жии ·
1213200 приде бо иоанъ к҃рститель пѫтемь праведъномъ · ꙇ не ѩсте емоу вѣрꙑ ·
1213210 мꙑтаре же и любодѣицѧ ѩсѧ емоу вѣрѫ ·
1213220 вꙑ же видѣвъше и не раскаасте сѧ послѣдь ѩти емоу вѣрѫ ::
1213300 ꙇ҅нѫ притъчѫ слꙑшите · ч҃лкъ бѣ домовитъ · ꙇже насади виноградъ ·
1213310 ꙇ оплотомъ і огради · ꙇ ископа вь немь точило ·
1213320 ꙇ соꙁъда въ немъ стлъпъ · ꙇ въдастꙑ и дѣлателемъ · и отиде ·
1213400 егда же приближи сѧ врѣмѧ плодомъ · посъла рабꙑ своѩ ·
1213410 къ дѣлателемъ · приѩти плодꙑ его ·
1213500 емъше же дѣлателе рабꙑ его ового бишѧ ового же оубишѧ ·
1213510 ового же камениемь побишѧ ·
1213600 пакꙑ посъла инꙑ рабꙑ · мъножѣишѧ пръвꙑхъ · ꙇ сътворишѧ имъ тожде ·
1213700 послѣдь же посъла къ нимъ с҃нъ свои г҃лѧ ·
1213710 оусрамлѣѭтъ сѧ ҃сна моего ·
1213800 дѣлателе же егда оуꙁьрѣшѧ с҃нъ · рѣшѧ вь себѣ ·
1213810 сь естъ наслѣдъникъ · придѣте оубимъ і · ꙇ оудръжимъ достоѣние его ·
1213900 ꙇ емъше и иꙁвѣсѧ вонъ иꙁ винограда · ꙇ оубишѧ и ·
1214000 егда же оубо придетъ г҃нь винограда ·
1214010 чъто сътворитъ дѣлателемъ тѣмъ ·
1214100 ꙁълꙑ ꙁълѣ погоубитъ ѩ · и виноградъ прѣдастъ инѣмъ дѣлателемъ ·
1214110 ꙇже въꙁдадѧтъ емоу плодꙑ въ врѣмена своѣ ·
1214200 г҃ла имъ и҃с · нѣсте ли чьли николиже въ кънигахъ ·
1214210 камень егоже не врѣдоу сътворишѧ ꙁиждѫштеи ·
1214220 съ бꙑстъ въ главѫ ѫгълѫ · отъ б҃а бꙑстъ си ·
1214230 и естъ дивъна въ очию нашею · кц ::
1214300 Сего ради г҃лѭ вамъ · ѣко отъиметъ сѧ отъ васъ ц҃срствие б҃жие ·
1214310 ꙇ дастъ сѧ ѩ҃ꙁкоу · творѧштоумоу плодъ его
1214400 ꙇ падꙑ на камене семъ съкроушитъ сѧ · а на немъже падетъ сътъретъ і ·
1214500 ꙇ слꙑшавъше архиереи и фарисеи притъчѫ его ·
1214510 раꙁоумѣшѧ ѣко о нихъ г҃лаше ·
1214600 ꙇ искѫште ѩти и · оубоѣшѧ сѧ народа понеже ѣко пророка имѣахѫ и ·
1220100 ꙇ отъвѣштавъ и҃с рече имъ въ притъчахъ г҃лѧ ::
1220200 [Оу]подоби сѧ ц҃срствие н҃бское҅ ·
1220210 ч҃лкоу ц҃рю · ꙇже сътвори бракъ с҃ноу своемоу ·
1220300 ꙇ посъла рабꙑ своѩ приꙁъвати ꙁъванꙑѩ на бракъ · ꙇ не хотѣахѫ прити ·
1220400 Пакꙑ посъла инꙑ рабꙑ · г҃лѧ рьцѣте ꙁъванꙑмъ се обѣдъ мои оуготовахъ ·
1220410 ю҅ньци мои и оупитѣнаа исколена и вьсѣ готова · придѣте на бракъ ·
1220500 они же не рождъше отидѫ · овъ на село свое овъ на коуплѭ своѭ ·
1220600 а прочи имъше рабꙑ его досадишѧ имъ и иꙁбишѧ ѩ҅ ·
1220700 ꙇ слꙑшавъ ц҃ср тъ раꙁгнѣва сѧ и посъла воѩ своѩ ·
1220710 погоуби оубицѧ тꙑ · ꙇ градꙑ ихъ ꙁажьже ·
1220800 тъгда г҃ла рабомъ своимъ ·бракъ оубо готовъ естъ ·
1220810 а ꙁъвании не бѣшѧ достоини ·
1220900 ꙇдѣте оубо на исходишта пѫтии ·
1220910 ꙇ елико аште обрѧштете приꙁовѣте на бракъ ·
1221000 ꙇ ишедъше раби ти на пѫти · събърашѧ вьсѧ ѩже обрѣтѫ ·
1221010 ꙁълꙑѩ же и добрꙑ · ꙇ исплънишѧ бракъ въꙁлежѧштихъ ·
1221100 Въшедъ же ц҃сръ видѣтъ въꙁлежѧщихъ ·
1221110 видѣ тоу ч҃ка не облъчена въ одѣание брачъное ·
1221200 ꙇ г҃ла емоу дроуже како вьниде сѣмо ·
1221210 не имꙑ одѣаниѣ брачъна · онъ же оумлъча ·
1221300 тъгда рече ц҃сръ слоугамъ · съвѧꙁавъше емоу рѫцѣ и ноꙃѣ ·
1221310 в[ъ]ꙁьмѣте и ·ꙇ въвръꙃѣте въ тъмѫ кромѣштьнѭѭ ·
1221320 тоу бѫдетъ плачь и скрьжетъ ꙁѫбомъ ·
1221400 мъноꙃи бо сѫтъ ꙁъвани · мало же иꙁъбранꙑхъ :: кц ::
1221500 Тъгда шедъше фарисѣии ::
1221510 Съвѣтъ сътворишѧ на нъ да обльстѧтъ і словомь ·
1221600 ꙇ посꙑлаѭтъ къ немоу оученикꙑ своѩ · съ іродиѣнꙑ г҃лѭще
1221610 оучителю вѣмъ ѣко истиненъ еси · пѫти б҃жию въ істинѫ оучиши ·
1221620 ꙇ ни о комьже не родиши · не ꙁьриши бо на лице ч҃комъ ·
1221700 рьци оубо намъ чъто ти сѧ мьнитъ ·
1221710 достоино ли естъ дати кинъсъ кесареви или ни ·
1221800 раꙁоумѣвъ же и҃с · лѫкавъство ихъ рече · чъто мѧ окоушаате ѵ҅покрити ·
1221900 покажите ми склѧꙁъ кинъсънꙑ · они же принѣсѧ емоу пѣнѧꙁъ ·
1222000 онъ же г҃ла имъ чи естъ обраꙁось и написание ·
1222100 г҃лшѧ емоу кесаровъ · тъгда г҃ла имъ ·
1222110 въꙁдадите оубо кесарева кесареви · ꙇ҅ б҃жиѣ б҃гви :: кц ::
1222200 ꙇ слꙑшавъше дивишѧ сѧ · ꙇ оставьше и отидѫ · кц ::
1222300 Въ тъ день пристѫпишѧ къ немоу г҃лѭште садоукеи ·
1222310 не бꙑти вьскрѣшению · ꙇ въпросишѧ и
1222400 г҃лѭште · оучителю моси рече · аште къто оумьретъ не имꙑ чѧдъ ·
1222410 да поиметъ братръ женѫ его · ꙇ вьскрѣситъ сѣмѧ братра своего ·
1222500 бѣ же въ насъ седмь братриѩ҅ · ꙇ пръвꙑ ожень сѧ оумьрѣтъ ·
1222510 ꙇ не имꙑ сѣмене · остави же женѫ своѭ братроу своемоу ·
1222600 такожде и въторꙑ · и трети до седмааго ·
1222700 послѣжде же ихъ вьсѣхъ оумьрѣтъ и жена ·
1222800 въ вьскрѣшение оубо · котораго отъ седми бѫдетъ жена ·
1222810 вьси бо имѣшѧ ѭ ·
1222900 отъ вѣщавъ же и҃съ рече имъ · блѫдите не вѣдѫште кънигъ ·
1222910 ни силꙑ б҃жиѩ҅ ·
1223000 въ вьскрѣшение бо ни женѧтъ сѧ ни посагаѭтъ ·
1223010 нъ ѣко а҃нꙉи б҃жии н҃нбсе {сѫ} сѫтъ ·
1223100 о вьскрѣшени же мрътвꙑхъ · нѣсте ли чьли ·
1223110 реченааго вамъ б҃гмъ г҃лѫщемъ ·
1223200 аꙁъ есмъ б҃ъ аврамль · ꙇ богъ исаковъ · ꙇ б҃ъ иѣковль ·
1223210 нѣстъ б҃ъ мрътвꙑхъ нъ живꙑхъ ·
1223300 ꙇ слꙑшавъше народи дивлѣхѫ сѧ о оучении его ·
1223400 Фарисеи же слꙑшавъше ѣко срами садоукеѩ҅ ·
1223410 събърашѧ сѧ въ коупѣ · ::
1223500 Ꙇ въпроси отъ нихъ · ꙁаконооучитель искоушаѩи и г҃лѧ ·
1223600 оучителю · каѣ ꙁаповѣдь естъ больши въ ꙁаконѣ ·
1223700 ꙇ҃с же рече емоу · въꙁлюбиши г҃а б҃а твоего · вьсѣмъ с҃рдцемъ твоимъ ·
1223710 и вьсеѭ д҃шеѭ своеѭ · ꙇ вьсеѭ мꙑсль̑ѭ твое̑ѭ ·
1223800 си естъ пръва и большиѣ ꙁаповѣдь ·
1223900 вътораа же подобъна еи · вьꙁлюбиши искрънѣго твоего ѣко самъ сѧ ·
1224000 вь сею обою ꙁаповѣдию · весь ꙁаконъ и пророци висѧть · ::
1224100 Събъраномъ же фарисеомъ · въпроси ѩ и҃съ
1224200 г҃лѧ · что сѧ вамъ мънитъ о х҃ѣ · чи естъ с҃нъ · г҃лашѧ емоу д҃авꙑдвъ ·
1224300 г҃ла имъ како оубо давꙑдъ · д҃хмъ нарицаатъ і г҃а г҃лѧ ·
1224400 рече г҃ъ г҃ви моемоу · сѧди о деснѫѭ мене ·
1224410 дондеже положѫ врагꙑ твоѩ · подъножие ногама твоима ·
1224500 аще оубо д҃вдъ д҃хомъ г҃а нарицаетъ і како емоу естъ с҃нъ ·
1224600 ꙇ никътоже не можааше отъвѣштати емоу словесе ·
1224610 ни съмѣ къто отъ дьне того въпросити его къ томоу :: кц · ꙁч ::
1230100 Тъгда и҃с г҃ла къ народомъ · и оученикомъ своимъ
1230200 г҃лѧ · на мосѣовѣ сѣдалищи сѣдѫ кънижъници и фарисеи ·
1230300 вьсѣ оубо елико аште рекѫтъ вамъ блюсти · съблюдаите и творите ·
1230310 по дѣломъ же ихъ не ходиите · г҃лѭтъ бо и не творѧтъ ·
1230400 събираѭтъ же брѣмена тѧжъка и не оудобь носима ·
1230410 ꙇ въꙁлагаѭтъ на плешта ч҃лвска ·
1230420 а пръстомь своимь не хотѧтъ двигнѫти ихъ ·
1230500 вьсѣ же дѣла своѣ творѧтъ да видими бѫдѫтъ ч҃лвкꙑ ·
1230510 раширѣѭтъ же хранилишта своѣ · ꙇ величаѭтъ подъметꙑ ·
1230520 вьскрилиѣ риꙁъ своихъ ·
1230600 любѧтъ же прѣждевъꙁлѣганиѣ на вечерѣхъ ·
1230610 ꙇ прѣждесѣданиѣ на сонъмиштихъ ·
1230700 ꙇ цѣлованиѣ на тръжиштихъ ꙇ нарицати сѧ отъ ч҃лкъ равьви ·
1230800 вꙑ же не нарицаите сѧ равъви · единъ бо естъ вашъ оучитель х҃ъ ·
1230810 вьси же вꙑ братрьѣ есте
1230900 ꙇ отъца не нарицаите себѣ на ꙁеми · единъ бо естъ о҃тцъ вашъ ·
1230910 ꙇже естъ н҃нбсхъ ·
1231000 ни нарицаите сѧ наставьници · ѣко наставьникъ вашъ единъ естъ ·
1231100 а болеи васъ да бѫдетъ вамъ слоуга ·
1231200 А иже вьꙁнесетъ сѧ съмѣритъ сѧ ·
1231210 ꙇ съмѣрѣѩи сѧ вьꙁнесетъ сѧ :: кц ·
1231300 Горе вамъ кънигъчиѩ · и фарисѣи · ꙇ ѵ҅покрити ·
1231310 ѣко сънѣдаате домꙑ въдовицъ · ꙇ виноѭ далече молитвѫ творѧще ·
1231320 сего ради приимете лише осѫждение ·
1231400 Горе вамъ къникьчиѩ и фарисѣи · лицемѣри ·
1231410 ѣко ꙁатварѣате ц҃срствие н҃бское прѣдъ ч҃лвкъ ·
1231420 вꙑ бо не въходи{ди}те ·
1231430 ни въходѧштиихъ оставлѣате вънити ·
1231500 Горе вамъ кънигъчиѩ и фарисѣи ѵ҅покрити ·
1231510 ѣко прѣходите море и соушѫ сътворити единого пришелъца ·
1231520 ꙇ егда бѫдетъ творите и с҃на ꙉеоньнѣ соугоубѣиша васъ ·
1231600 Горе вамъ вожди слѣпии г҃лѭштеи · ꙇже аще клънетъ сѧ ц҃рквь̑ѭ ·
1231610 ничтоже естъ · а иже клънетъ сѧ ꙁлатомь ц҃рквнꙑмъ длъжень естъ ·
1231700 боуи и слѣпии · кто болеи естъ · ꙁлато ли ли ц҃ркꙑ ·
1231710 с҃вщаѭщиѣ ꙁлато ·
1231800 ꙇ иже аще кльнетъ сѧ олтаремь · ничтоже естъ ·
1231810 а иже кльнетъ сѧ даромь иже естъ връхоу его · длъженъ естъ ·
1231900 боуи и слѣпии ?? что бо естъ боле · даръ ли или олтарь с҃вщаѩи даръ ·
1232000 клънꙑи сѧ оубо олтаремь кльнетъ сѧ имь и сѫштиими връхоу его ·
1232100 ꙇ клънꙑи сѧ ц҃рквиѭ · кльнетъ сѧ еѭ и живѫштимъ вь неи ·
1232200 ꙇ клънꙑи сѧ н҃бсемь · кльнетъ сѧ прѣстоломъ ·
1232210 б҃жиемь · ꙇ сѣдѧщимь на немь ::
1232300 Горе вамъ кънигъчиѩ и фарисѣи · лицемѣри · ѣко отъдесѧтъствоуете
1232310 мѧтѫ и копръ ·ꙇ҅ кѵминъ · ꙇ остависте тѧжьшаа ꙁакона сѫдъ и
1232320 милость и вѣрѫ · си же подобааше сътворити · ꙇ҅ тѣхъ не оставити ·
1232400 Вожди слѣпии · оцѣждаѭщеи мьшицѫ · а вельбѫдъ поглъштаѭще ·
1232500 Горе вамъ кънижьници и фарисеи ѵ҅покрити ·
1232510 ѣко очиштаате вьнѣщънее стькльници · ꙇ паропсидѣ ·
1232520 ѫтрьѫдѫ же сѫтъ · плъни хꙑштениѣ · ꙇ нечистотꙑ ::
1232600 Фарисею слѣпе · очисти прѣжде вьнѫтрьнее стекльници ·
1232610 ꙇ поропсидѣ да бѫдетъ и вьнѣщьнее има чисто ::
1232700 Горе вамъ кьнижьници и фарисѣи ѵ҅покрити ·
1232710 ѣко подобите сѧ гробомъ повапьненомъ · ꙇже вьнѣѭдѫ оубо сѫтъ
1232720 красьни · вънѫтрьѫдѫ же плъни сѫтъ костии мрътвꙑихъ ·
1232730 ꙇ вьсѣкоѩ нечистотꙑ ·
1232800 тако и вꙑ вьнѣ̑ѫдоу оубо авлѣате сѧ ч҃лвкомъ праведьни ·
1232810 вънѫтрьѫдоу же есте пльни лицемѣриѣ и беꙁакониѣ ::
1232900 Горе вамъ кънижъници и фа[ри]сѣи ꙇ ѵ҅покрити ·
1232910 ѣ҅ко ꙁиждете гробꙑ пророчьскꙑѩ҅ ꙇ красите ракꙑ праведьнꙑхъ
1233000 ꙇ г҃лете · аште бимъ бꙑли вь дьни отецъ нашихъ ·
1233010 не бимь оубо обещьници имъ бꙑли въ кръви пророкъ ·
1233100 тѣмъ же сами съвѣдѣтельствоуете себѣ ·
1233110 ѣко с҃нове есте иꙁбивъшихъ п҃ркꙑ ·
1233200 ꙇ вꙑ исплъните мѣрѫ отецъ вашихъ ·
1233300 ꙁмиѩ ищѧдьѣ ехидънова како оубѣжите отъ сѫда ꙉеонъскааго · ::
1233400 Сего ради се аꙁъ съл̑ѭ къ вамъ п҃ркꙑ и прѣмѫдрꙑ ·
1233410 ꙇ кънижъникꙑ · ꙇ отъ нихъ оубиете · ꙇ пропьнете ·
1233420 ꙇ отъ нихъ бьете на соньмиштихъ вашихъ ·
1233430 ꙇ ижденете отъ града въ градъ ·
1233500 да придетъ на вꙑ вьсѣка кръвъ праведъна · проливаема на ꙁемл̑ѭ ·
1233510 отъ кръве авела праведънааго · до крьве ꙁахариѩ с҃на варахиина ·
1233520 егоже оубисте междю ц҃ркви̑ѭ и ол̑таремь ·
1233600 амин г҃лѭ вамъ · придѫтъ вьсѣ си на родось
1233700 :: Ꙇ҃рме · иꙁбивꙑ п҃ркꙑ · ꙇ҅ камениемь побиваѩ ·
1233710 посъланꙑѩ къ тебѣ · коль кратꙑ въсхотѣхъ събърати чѧда твоѣ ·
1233720 ѣкоже събираатъ кокошъ птенъцѧ своѩ подъ крилѣ · ꙇ не въсхотѣсте ·
1233800 се оставлѣетъ сѧ вамъ домъ вашъ поустъ · г҃лѭ бо вамъ
1233810 не имате видѣти мене · дондеже речете · б҃лгнъ грѧдꙑ въ імѧ г҃не ::
1240100 ꙇ ишедъ и҃с · и ц҃ркве ꙇдѣаше · ꙇ пристѫпишѧ къ немоу оученици его
1240110 покаꙁати емоу ꙁъданиѣ ц҃рквънаѣ ·
1240200 онъ же отъвѣштавъ рече имъ · не видите ли вьсѣхъ сихъ · аминь
1240210 г҃лѭ вамъ · не иматъ съде остати камень на камени ·
1240220 ꙇ҅же не раꙁоритъ сѧ ::
1240300 Сѣдѧштю же емоу на горѣ елеооньсцѣ · пристѫпишѧ къ немоу
1240310 оученици его единомоу г҃лще · повѣждъ намъ когда си бѫдѫтъ ·
1240320 ꙇ что естъ ꙁнамение твоего пришествиѣ и коньчание вѣка ·
1240400 ꙇ отъвѣштавъ и҃с рече имъ ·
1240410 Блюдѣте сѧ никтоже васъ да не прѣльститъ ·
1240500 мъноꙃи бо придѫтъ въ імѧ мое г҃лѭще ·
1240510 аꙁъ есмъ х҃ъ · ꙇ҅ мъногꙑ прѣльстѧтъ ·
1240600 оуслъшати же имате брани · ꙇ слꙑшаниѣ брании видите · не оужасаите сѧ ·
1240610 подобаатъ бо вьсѣмъ бꙑти · нъ не тогда естъ коньчина ·
1240700 въстанетъ бо ѩ҃ꙁкъ на ѩ҃ꙁкъ · ꙇ҅ ц҃ство на ц҃срство ·
1240710 ꙇ бѫдѫтъ глади и пагоубꙑ · ꙇ трѫси помѣста ·
1240800 вьсѣ же си начѧло болѣꙁнии ·
1240900 Тъгда прѣдадѧтъ вꙑ въ скръбь · ꙇ оубьѭтъ вꙑ ·
1240910 ꙇ бѫдете ненавидими вьсѣми ѩ҃ꙁкꙑ · ꙇмене моего ради ·
1241000 ꙇ тъгда съблаꙁнѧтъ сѧ · мь[но]ꙃи · ꙇ дроугъ дроуга прѣдастъ ꙇ
1241010 вьꙁненавидитъ дроугъ дроуга ·
1241100 ꙇ мъноꙃи лъжии п҃рци въстанѫтъ · ꙇ прѣльстѧтъ мъногꙑ ·
1241200 ꙇ ꙁа оумъножение беꙁакониѣ · ꙇсѧкнетъ любꙑ мъногꙑхъ ·
1241300 прѣтръпѣвꙑ же до коньца тъ с҃пст сѧ :: кц ::
1241400 ꙇ҅ проповѣстъ сѧ е҃внꙉлие ц҃срствиѣ по вьсеи вьселенѣи ·
1241410 вь съвѣдѣтельство вьсѣмъ ѩꙁꙑкомъ · и тъгда придетъ коньчина ::
1241500 Егда же оуꙁьрите мръꙁость ꙁапоустѣниѣ · реченѫѭ данииломъ п҃ркмь ·
1241510 стоѩштѫ на мѣстѣ · ꙇже чьтетъ да раꙁоумѣваатъ ·
1241600 Тъгда сѫштеи въ іюдеи да бѣгаѭтъ на горꙑ ·
1241700 ꙇ иже на кровѣ да не сълаꙁитъ вьꙁѧти еже естъ въ храмѣ его ·
1241800 ꙇ иже на селѣ такожде да не въꙁвратитъ сѧ вьспѧть ·
1241810 вьꙁѧтъ риꙁъ своихъ ::
1241900 Горе же непраꙁдънꙑмъ и доѩштимъ въ тꙑ дьни ::
1242000 Молите же сѧ да не бѫдетъ бѣство ваше ꙁимѣ ни въ соботѫ ·
1242100 Бѫдетъ бо тогда скрьбь велиѣ ·
1242110 ѣкаже нѣстъ бꙑла отъ начѧла въсего мира до селѣ · ни иматъ бꙑти ·
1242200 и аще не бишѧ прѣкратили сѧ дъне ти ·
1242210 не би оубо с҃ъпслсѧ вьсѣка плъть ·
1242220 ꙁа иꙁбъранꙑѩ же прѣкратѧтъ сѧ дьне ти ·
1242300 тъгда аште кто вамъ речетъ се съде х҃ъ ли сьде · не имѣте вѣрꙑ ·
1242400 Въстанѫтъ бо лъжи хръсти и лъжи п҃рци ·
1242410 и дадѧтъ ꙁнамениѣ велиѣ и чюдеса · ѣко прѣльстити ·
1242420 аште естъ въꙁможъно иꙁбъранꙑѩ ·
1242500 се прѣжде рѣхъ вамъ ·
1242600 аще же рекѫтъ вамъ · се въ поустꙑни естъ · не иꙁидѣте ·
1242610 се въ съкровиштихъ не имѣте вѣрꙑ ·
1242700 ѣкоже бо млъни исходитъ отъ въстокъ ·
1242710 ꙇ авлѣатъ сѧ до ꙁападъ · тако бѫдетъ и пришествие с҃на ч҃лчьскааго ·
1242800 ꙇдеже бо аште бѫдетъ троупъ · тоу съберѫтъ сѧ орьли ·
1242900 абие же по скръби дьнии тѣхъ · слъньце мръкнетъ ·
1242910 и лоуна не дастъ свѣта своего · ꙇ ꙁвѣꙁдꙑ съпадѫтъ с н҃бсе ·
1242920 ꙇ силꙑ небескꙑѩ҅ двигнѫтъ сѧ ·
1243000 ꙇ тъгда авитъ сѧ ꙁнамение с҃на ч҃лвчъскааго на н҃бсе ·
1243010 ꙇ тъгда въсплачѫтъ сѧ въсѣ колѣна ꙁемлъскаѣ҅ ·
1243020 ꙇ оуꙁьрѧтъ с҃на ч҃лвчскааго · грѧдѫ{дѫ}шта на облацѣхъ небесъскꙑхъ ·
1243030 съ силоѭ и славо̑ѭ велие̑ѭ ·
1243100 ꙇ посълетъ а҃нꙉлꙑ съ гласомъ велиемь трѫбънꙑмь ·
1243110 ꙇ съберетъ иꙁбъранꙑѩ его · отъ четꙑръ вѣтръ ·
1243120 отъ к҃нцъ н҃бсъ до конецъ ихъ ::
1243200 Отъ смоковъни[цѧ] же наоучите сѧ притъчи ·
1243210 егда [оу]же вѣѣ еѩ бѫдетъ [мла]да и листвье проꙁѧбне[тъ] ·
1243220 [вѣс]те ѣко блиꙁ[ъ] естъ жѧтва ·
1243300 такожде и вꙑ · [егда] [оуꙁь]рите вьсѣ си ·
1243310 вѣ[дите] [ѣко] [блиꙁъ] [ест]ъ при двьре[хъ] ·
1243400 [аминь] [глѭ] [ва]мъ ѣко не ми[мо] [иде]тъ ро[дось] ·
1243410 доньдеже вьсѣ [си] бѫдѫтъ ·
1243500 н҃бо и ꙁемлѣ мимо идетъ · а словеса моѣ не мимо идѫтъ ·
1243600 а о дьни томъ и о годинѣ тои никтоже не вѣстъ · ни а҃нꙉли н҃бсции ·
1243610 тъкмо о҃тцъ единъ ·
1243700 ѣкоже бо во дьни ноевꙑ · тако бѫдетъ и въ дьни с҃на ч҃лвчскааго ·
1243800 ѣко бо бѣхѫ въ дьни прѣжде потопа · ѣдѫще и пьѭште ·
1243810 женѧще сѧ и посагаѭште · до негоже дьне вьниде ное вь ковьчегъ ·
1243900 ꙇ не ощютишѧ доньдеже приде вода и вьꙁѧтъ вьсѧ ·
1243910 тако бѫдетъ и пришествие с҃на ч҃лвчскааго ·
1244000 тъгда дъва бѫдете на селѣ · единъ поемлѭтъ ·
1244010 а дроугꙑ оставлѣатъ сѧ ·
1244100 дьвѣ мелѭщивъ жрънъвахъ · едина поемлетъ сѧ и едина оставлѣатъ сѧ·
1244200 бьдите оубо ѣко не вѣсте въ кѫѭ годинѫ г҃ь вашъ при{де}детъ ·
1244300 се же вѣдите · ѣко аще би вѣдѣлъ г҃нъ храма ·
1244310 въ кѫѭ стражѫ тать придетъ · бьдѣлъ оубо би ·
1244320 ꙇ не би оставилъ подърꙑти храма своего ·
1244400 сего ради и вꙑ бѫдѣте готови · ѣко вь ньже не мъните часъ ·
1244410 сн ч҃скꙑ придетъ :: кц ::
1244500 Кто оубо естъ вѣрънꙑ рабъ и мѫдрꙑ ·
1244510 егоже постави г҃ъ надъ домомь своимъ ·
1244520 да дастъ имъ вь врѣмѧ пиштѫ ихъ ·
1244600 блаженъ рабъ тъ · егоже пришедъ гнъ свои обрѧштетъ тако творѧшта ·
1244700 аминь г҃лѭ вамъ · ѣко надъ вьсѣмь имѣниемъ поставитꙑ и҅ ·
1244800 аште ли речетъ ꙁълꙑ рабъ въ с҃ръдци своемь · кьснитъ мои г҃нъ прити ·
1244900 ꙇ начьнетъ бити клеврѣтꙑ своѩ · ѣсти же и пити съ пиѣницами ·
1245000 придетъ г҃нъ раба того · вь день вь ньже не чаетъ ·
1245010 ꙇ въ часъ въ ньже не вѣстъ ·
1245100 ꙇ протешетъ і полъма ·ꙇ чѧсть его съ ѵ҅покритꙑ положитъ ·
1245110 тоу бѫдетъ плачь и ск[р]ьжетъ ꙁѫбомъ ::
1250100 Тъгда оуподобитъ сѧ ҃цсрствие н҃бское десѧти дѣвъ ·
1250110 ѩже приімъшѧ свѣтильникꙑ своѩ · ꙇꙁидѫ противоу женихоу ????
1250200 пѧть же бѣ отъ нихъ боуи · ꙇ пѧть мѫдръ ·
1250300 боуѩ бо приемъшѧ свѣтильникꙑ своѩ · не вьꙁѧшѧ съ собоѭ олеа ·
1250400 а мѫдрꙑѩ приѩшѧ олѣи҅ · въ съсѫдѣхъ съ свѣтилъникꙑ своими ·
1250500 кьснѧщоу же женихоу · вьꙁдрѣмасѧ сѧ вьсѧ и съпаахѫ ·
1250600 полоу ношти же въпль бꙑстъ · се женихъ грѧдетъ ·
1250610 ꙇсходите вь сърѣтение его ·
1250700 тъгда въсташѧ дѣвꙑ тꙑ вьсѧ · и оукрасишѧ свѣтильникꙑ своѩ ·
1250800 боуѩ рѣшѧ мѫдрꙑимъ · дадите намъ отъ олѣа вашего ·
1250810 ѣко свѣтильници наши оугасаѭтъ ·
1250900 отьвѣшташѧ же мѫдрꙑѩ г҃лѭштѧ · еда како не достанетъ намъ и вамъ ·
1250910 ꙇдѣте же паче къ продаѭщимъ и коупите себѣ ·
1251000 ꙇдѫштамъ же имъ коупитъ приде женихъ ·
1251010 ꙇ готовꙑѩ вънидѫ съ нимъ на бракъ · ꙇ ꙁатворенꙑ бꙑшѧ двьри ·
1251100 послѣдь же придѫ и прочѧѩ дѣвꙑ · г҃лѭщѧ г҃и г҃и отъвръꙁи намъ ·
1251200 онъ же отъвѣштавъ рече · аминь г҃лѭ вамъ · не вѣмь васъ ·
1251300 бьдите оубо ѣко не вѣсте дьни ни часа :: кц ::
1251400 Ѣкоже бо ч҃лвкъ отъходѧ приꙁъва своѩ рабꙑ ·
1251410 ꙇ прѣдастъ имъ имѣние свое ·
1251500 ꙇ овомоу же дастъ пѧть таланътъ · овомоу же дъва ·
1251510 овомоу же единъ · комоужъдо противѫ силѣ своеи҅ · ꙇ҅ отиде абие ·
1251600 шедъ же приемꙑ · д҃ таланътъ дѣла о нихъ ·
1251610 ꙇ приобрѣте дроугѫѭ д҃ талантъ ·
1251700 тако и иже дъва · приобрѣте дроугаѣ дъва·
1251800 а приемꙑ единъ · шъдъ раскопа ꙁем̑лѭ ·
1251810 ꙇ съкрꙑ съребро г҃на своего ·
1251900 по мьноꙁѣхъ же врѣменехъ приде г҃ь рабъ тѣхъ ·
1251910 ꙇ сътѧꙁа сѧ съ ними о словеси ·
1252000 ꙇ пристѫпь приимꙑ д҃ таланътъ · принесе дроугѫѭ д҃ таланътъ г҃лѧ ·
1252010 г҃и пѧть таланътъ ми еси прѣдалъ ·
1252020 се дроугѫ̑ѭ д҃ таланътъ приобрѣтъ ими ·
1252100 рече емоу г҃ь его · добрꙑ рабе и благꙑ и҅ вѣрьне о малѣ бѣ вѣренъ ·
1252110 надъ мъногꙑ тѧ поставлѭ · вьниди вь радость г҃и твоего ·
1252200 пристѫпь же и приемꙑ дъва таланъта рече · г҃и б҃ таланъта ми еси
1252210 прѣдалъ · се дроугаѣ дъва приобрѣтъ има ·
1252300 рече емоу г҃ь его · добрꙑ рабе благꙑ и вѣрьне ·
1252310 о малѣ бѣ вѣренъ надъ мъногꙑ тѧ поставлѭ ·
1252320 вьниди въ радость г҃и твоего ·
1252400 пристѫпь же и приемꙑ единъ таланътъ рече г҃и ·
1252410 вѣдѣхъ тѧ ѣко жестокъ еси ч҃лкъ ·
1252420 жьнѧ идеже нѣси сѣлъ и събираѩ ̑ѭдоуже не расточъ
1252500 ꙇлꙇ оубоѣвъ сѧ шедъ съкрꙑхъ талантъ твои вь ꙁеми · се имаши твое ·
1252600 отъвѣштавъ же г҃ъ его рече емоу · ꙁълꙑ рабе и лѣнꙑ ·
1252610 вѣдѣаше ѣко жьнѭ идеже не сѣахъ · ꙇ събираѭ ѭдоуже не расточихъ ·
1252700 подобааше ти оубо въдати съребро мое ????? тръжъникомъ ·
1252710 ꙇ҅ пришьдъ аꙁъ вьꙁѧлъ оубо бимь свое съ лихво̑ѭ ·
1252800 вьꙁьмѣте оубо отъ него таланътъ · ꙇ дадите имѫщюмоу ·
1252810 ꙇ҃ · таланътъ ·
1252900 ꙇмѫщюмоу бо весьде дано бѫдетъ и иꙁбѫдетъ ·
1252910 а отъ не имѫштааго и еже аште мьнитъ сѧ имꙑ вьꙁѧто
1252920 бѫдетъ отъ него :: кц ::
1253000 ꙇ҅ неключимааго раба въвръꙃѣте въ тъмѫ кромѣштьн̑ѭ̑ѭ ·
1253010 тоу бѫдетъ плачь и скрьжетъ ꙁѫбомъ ::
1253100 Егда придетъ с҃нъ ч҃лскꙑ въ славѣ своеи · ꙇ вьси ⸗сти⸗
1253110 а҃нꙉли съ нимъ · тъгда сѧдетъ на прѣстолѣ славꙑ своеѩ ·
1253200 ꙇ съберѫтъ сѧ прѣдъ нимь вьси ѩꙁꙑци · ꙇ раꙁлѫчитъ
1253210 ѩ дроугъ отъ дроуга · ѣкоже пастꙑръ ражлѫчаатъ овъцѧ отъ коꙁьлиштъ ·
1253300 ꙇ поставитъ овьцѧ о деснѫѭ себе · а коꙁьлищѧ о шю̑ѭ ·
1253400 тъгда речетъ ц҃сръ сѫштиимъ о деснѫѭ его ·
1253410 придѣте б҃лгні отъца {ца} моего ·
1253420 наслѣдоуите оуготованое вамъ ц҃срствие · отъ съложениѣ вьсего мира ·
1253500 въꙁалка {сѧ} хъ бо сѧ и дасте ми ѣсти · въждѧдахъ сѧ и напоисте мѧ ·
1253510 страненъ бѣхъ и вьвѣсте мѧ ·
1253600 нагъ и одѣсте мѧ · болѣхъ и посѣтисте мене ·
1253610 въ темъници бѣхъ и придете къ мьнѣ ·
1253700 тъгда отъвѣштаѭтъ емоу праведьници г҃лѭште ·
1253710 г҃и когда тѧ видѣхомъ алч̑ѫща ꙇ натроухомъ · ли жѧждѫща и напоихомъ ·
1253800 когда же тѧ видѣхомъ странъна и въвѣсомъ · ли нага и одѣхомъ ·
1253900 когда же тѧ видѣхомъ болѧшта ꙇли вь темьници
1253910 и придомъ къ {къ} тебѣ ·
1254000 ꙇ отъвѣштавъ ц҃ръ речетъ имъ · аминь г҃лѭ вамъ ·
1254010 понеже сътвористе единомоу отъ сихъ малꙑхъ братръ моихъ
1254020 мьньшихъ мьнѣ сътвористе ::
1254100 Тъгда речетъ и сѫщимъ о {шѫ}шѫѭ его · ꙇдѣте отъ мене
1254110 проклѧтии въ огнъ вѣчънꙑ · оуготованꙑ диѣволоу и а҃нꙉломъ его ·
1254200 въꙁалкахъ бо сѧ и не дасте ми ѣсти ·
1254210 вьждѧдахъ сѧ и не напоисте мене ·
1254300 страненъ бѣхъ и не въвѣсте мене· нагъ и не одѣсте мене ·
1254310 боленъ и въ темьници и не посѣтисте мене ·
1254400 Тъгда отъвѣштаѭтъ и ти г҃лѭще · г҃и когда тѧ видѣхомъ алчѫща ·
1254410 ли жѧждѫшта ли странъна ли нага · ли больна ли вь темьници ·
1254420 ꙇ не послоужихомъ тебѣ ·
1254500 тъгда отъвѣщаатъ имъ г҃лѧ · аминь г҃лѭ вамъ ·
1254510 понеже не сътвористе единомоу отъ сихъ мьньшихъ ни мьнѣ сътвористе ·
1254600 ꙇ идѫтъ ти въ мѫкѫ вѣчънѫѭ ·
1254610 а праведьници въ животъ вѣчънꙑ :: кц ::
1260100 Ꙇ бꙑстъ егда съконьча и҃съ · вьсѣ словеса си ·
1260110 рече оученикомъ своимъ · ::
1260200 Вѣсте ѣко по дъвою дъноу пасх̑а бѫдетъ ·
1260210 ꙇ с҃нъ ч҃лвчскꙑ прѣданъ бѫдетъ на пропѧтие ·
1260300 тъгда събърашѧ сѧ архиереи и кънижъници и старьци людьстии ·
1260310 на дворъ архиереовъ · нарицаемааго каиѣфа ·
1260400 ꙇ съвѣтъ сътворишѧ да и҃сса льстиѭ имѫтъ и оубиѭтъ ·
1260500 г҃лхѫ же нъ не въ праꙁдьникъ · да не мльва бѫдетъ въ людехъ ::
1260600 Ꙇ҃сѵ же бꙑвъшю въ витании · въ до{до}моу симона прокаженаго ·
1260700 пристѫпи кь немоу жена имѫшти алавастръ мѵра драга ·
1260710 ꙇ вьꙁльѣ на главѫ его вьꙁлежѧшта ·
1260800 видѣвъше же оученици его негодовашѧ г҃лште · чесо ради гꙑбѣль си ·
1260900 можаше бо се мѵро продано бꙑти на мьноꙁѣ · ꙇ дано бꙑти нищиимъ ·
1261000 раꙁоумѣвъ же и҃с рече имъ чьто троуждаате женѫ ·
1261010 дѣло бо добро сътвори вь мьнѣ ·
1261100 вьсегда бо нищѧѩ имате съ собо̑ѭ · мене же не вьсегда имате ·
1261200 вьꙁльѣвъши бо си мѵро се на тѣло мое на погребение мѧ сътвори ·
1261300 амин г҃лѭ вамъ · ꙇдеже аште проповѣдѣно бѫдетъ е҃внꙉие се въ
1261310 вьсемъ мирѣ речетъ сѧ · ꙇ еже сътвори си въ памѧть еѩ҅ ·
1261400 Тъгда шедъ отъ обоѭ ндсѧт нарицаемꙑ июда искариотъскꙑ къ архиереомъ
1261500 рече · что хоштете ми дати · ꙇ аꙁъ вамъ прѣдаме и ·
1261510 они же поставишѧ емоу · ꙉ҃ · ти съребрьникъ ·
1261600 ꙇ отъ толи искаше подобъна врѣмени · да и прѣдастъ :: кц ::
1261700 Въ пръвꙑ же денъ опрѣснокъ ·
1261710 пристѫпишѧ оученици къ и҃сви г҃лѭще къ немоу ·
1261720 Къде хоштеши оуготоваемь тебѣ пасхѫ ѣсти ·
1261800 онъ же рече · ꙇ҅дѣте въ градъ къ етероу · и рьцѣте емоу ·
1261810 оучитель г҃лтъ оу тебе · сътворѭ пасхѫ съ оученикꙑ своими ·
1261900 ꙇ сътворишѧ оученици ѣкоже повелѣ имъ и҃с · ꙇ оуготовашѧ пасхѫ ·
1262000 вечероу же бꙑвъшоу · въꙁлеже съ обѣма на десѧте оученикома ·
1262100 ꙇ ѣдѫщемъ имъ рече · аминъ г҃лвмъ ·
1262110 ѣко единъ отъ васъ прѣдастъ мѧ ·
1262200 ꙇ скръбѧще ꙃѣло начѧсѧ г҃лти емоу единъ кожъдо ихъ ·
1262210 еда аꙁъ есмъ г҃и ·
1262300 онъ же отъвѣщавъ рече · омочии съ мъноѭ рѫкѫ въ солило ·
1262310 тъ мѧ прѣдастъ ·
1262400 с҃нъ же ч҃лвѣчскꙑ идетъ · ѣкоже естъ писано о немь ·
1262410 горе же ч҃лвкоу томоу имьже с҃нъ ч҃скъ прѣдастъ сѧ ·
1262420 добрѣа҅ би бꙑло емоу аште сѧ би не родилъ ч҃къ тъ ·
1262500 отъвѣщавъ же июда прѣдаѩи его рече · еда аꙁъ есмъ равьви ·
1262510 г҃ла емоу тꙑ рече ::
1262600 Ѣдѫщемъ же имъ · приимь и҃с хлѣбъ и б҃лгсшть ·
1262610 прѣломи и даѣше оученикомъ своимъ · ꙇ рече
1262620 Приимѣте ѣдите се естъ тѣло мое ·
1262700 ꙇ приимъ чашѫ и хвалѫ въꙁдавъ · дастъ имъ г҃лѧ · пиите отъ неѩ вьси
1262800 се естъ кръвъ моѣ новааго ꙁавѣта ·
1262810 проливаемаа ꙁа мъногꙑ въ отъдание грѣхомъ ·
1262900 г҃лѭ же вамъ · ѣко не имамъ пити юже отъ сего плода лоꙁънааго ·
1262910 до того дьне егда пь̑ѭ съ вами новъ въ ц҃срствии о҃тца моего ·
1263000 ꙇ вьспѣвьше иꙁидѫ въ горѫ елеонъскѫ ::
1263100 Тъгда г҃ла имъ и҃с · вьси вꙑ съблаꙁните сѧ о мьнѣ вь сьѭ ношть ·
1263110 псано бо естъ поражѫ пастꙑрь и раꙁидѫтъ сѧ овъцѧ стада ·
1263200 по въск{р}ьсновени же моемь · варѣѭ вꙑ въ галилеи҅ ·
1263300 отъвѣщавъ же петръ рече емоу · аште и вьси съблаꙁнѧтъ сѧ о тебѣ ·
1263310 аꙁъ николиже не съблажнѭ сѧ ·
1263400 рече емоу и҃с · аминь г҃лѭ тебѣ · ѣко вь сьѭ ношть
1263410 прѣжде даже кокотъ не въꙁгласитъ · три кратꙑ отъвръжеши сѧ мене ·
1263500 Г҃ла емоу петръ · аште ми сѧ ключитъ съ тобоѭ оумьрѣти ·
1263510 не отъвръгѫ сѧ тебе · такожде и вьси оученици рѣшѧ ·
1263600 тъгда приде и҃с · вь весь нарицаемѫѭ ꙉедсимани ·
1263610 ꙇ г҃ла оученикомъ сѣдѣте тоу · дондеже шедъ помолѭ сѧ тамо ·
1263700 ꙇ поемъ петра · и оба с҃на ꙁеведеова · начѧтъ скръбѣти и тѫжити ·
1263800 тъгда г҃ла имъ и҃с · прискръбъна естъ д҃ша моѣ до съмръти ·
1263810 пожидѣте сьде и бьдите съ мъноѭ ·
1263900 ꙇ прѣшьдъ мало паде ницъ молѧ сѧ и г҃лѧ · ҃̆ѡче мои
1263910 аште въꙁможьно естъ да мимо идетъ отъ мене чаша си ·
1263920 обаче не ѣко аꙁъ хощѫ · нъ ѣкоже тꙑ :: кц ::
1264000 Ꙇ приде къ оученикомъ и обрѣте ѩ съпѧштѧ · ꙇ г҃ла петрови ·
1264010 тако ли не въꙁможе единого часа побьдѣти съ мъноѭ ·
1264100 бьдите и молите сѧ да не вьнидете въ напасть ·
1264110 д҃хъ бо бьдръ а плъть немощьна ::
1264200 Пакꙑ въторицеѭ шедъ помоли сѧ г҃лѧ · о҃҅тче мои аште не
1264210 въꙁможетъ чаша си · мимо ити отъ мене ·
1264220 аште не пиѭ еѩ бѭди волѣ твоѣ :
1264300 и пришедъ пакꙑ обрѣте ѩ съпѧщѧ · бѣсте бо очи имъ тѧжьцѣ ·
1264400 ꙇ оставль ѩ · пакꙑ шедъ помоли сѧ третице̑ѭ · тожде слово рекъ ·
1264500 тъгда приде къ оученикомъ · ꙇ г҃ла имъ съпите прочее и почиваате ·
1264510 се приближи сѧ година · ꙇ с҃нъ ч҃скꙑи прѣдаатъ
1264520 сѧ въ рѫкꙑ грѣшъникомъ ·
1264600 въстанѣте идѣмъ · се приближи сѧ прѣдаѩи мѧ ·
1264700 ꙇ ещте г҃лѭштю емоу · се июда единъ отъ обою на десѧте приде ·
1264710 ꙇ съ нимъ народъ мъногъ · съ орѫжии и дрькьльми ·
1264720 отъ архиереи и старецъ людьскꙑхъ ·
1264800 прѣдаѩи же и дастъ имъ ꙁнамение г҃лѧ ·
1264810 егоже аште лобьжѫ тъ естъ имѣте и ·
1264900 ꙇ абье пристѫпь къ и҃сви рече емоу · радоуи сѧ равьви · ꙇ облобꙑꙁа и ·
1265000 ꙇсоусъ же рече емоу · дроуже на неже еси пришелъ ·
1265010 тъгда пристѫпьше въꙁложишѧ рѫцѣ на и҃са и ѩсѧ и ·
1265100 ꙇ се единъ отъ сѫщтихъ съ и҃смъ ·
1265110 простеръ рѫкѫ иꙁвлѣче ножъ свои · ꙇ оударь раба архиереова ·
1265120 оурѣꙁа емоу оухо ·
1265200 тъгда г҃ла емоу и҃съ · въꙁврати ножь свои въ свое мѣсто ·
1265210 вьси бо приемъшеи ножь ножемь погꙑбнѫтъ ·
1265300 ли мьнитъ ти сѧ ѣко не могѫ нꙑнѣ оумолити отъца моего ·
1265310 ꙇ приставитъ мьнѣ вѧште ли дъва на десѧте леꙉеона а҃нꙉлъ
1265400 како же оубо събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ · ѣко тако подобааше бꙑти ·
1265500 Въ тъ часъ рече и҃с народомъ ·
1265510 ѣко на раꙁбоиника ли иꙁидете съ орѫжьемь и дрькольми ѩти мѧ ·
1265520 по вьсѧ дьни сѣдѣахъ при васъ въ ц҃ркве и не ѩсте мене ::
1265600 Се же вьсе бꙑстъ · да събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ пророчъскꙑѩ ·
1265610 тъгда оученици вьси оставльше и бѣжашѧ ::
1265700 Они же емъше и҃сса вѣсѧ къ каиѣфѣ архиереови ·
1265710 ꙇдеже кънижьници и старьци събьрашѧ сѧ ·
1265800 петръ же идѣаше по немь иꙁ далече · до двора архиереова ·
1265810 ꙇ въшедъ вънѫтрь сѣдѣаше съ слоугами · видѣти коньчинѫ :: ::
1265900 а҅рхиереи же и старьци · ꙇ сьнемь вьсь ·
1265910 ꙇскаахѫ лъжа съвѣдѣтелѣ на и҃са · ѣко да оубиѭтъ і ·
1266000 ꙇ҅ не обрѣтѫ · мьногомь лъжемъ съвѣдѣтелемъ · пристѫпьшемъ ·
1266010 Послѣдь же пристѫпьша дъва лъжа съвѣдѣтелѣ
1266100 рѣсте · сь рече могѫ раꙁорити ц҃рквь б҃жи̑ѭ ·
1266110 ꙇ трьми дьньми соꙁъдати ̑ѭ ·
1266200 ꙇ въставъ архиереи рече емоу · ничьсоже ли не отъвѣштаваеши ·
1266210 чъто сии на тѧ съвѣдѣтельствоуѭтъ ·
1266300 ꙇ҃с же млъчааше · ꙇ отъвѣштавъ архиереи рече емоу ·
1266310 ꙁаклинаѭ тѧ б҃мь живꙑмъ да речеши намъ · аще тꙑ еси х҃ъ с҃нъ б҃жии ·
1266400 г҃ла имъ и҃съ тꙑ рече · обаче г҃лѭ вамъ ·
1266410 отъ селѣ оуꙁьрите с҃на ҃члвѣчскааго · сѣдѧшта о деснѫѭ силꙑ ·
1266420 ꙇ грѧдѫщь на облацѣхъ н҃бскꙑхъ ::
1266500 Тъгда архиереи растръꙃа риꙁꙑ своѩ г҃лѧ · ѣко власфимиѭ рече ·
1266510 чъто еще трѣбоуемъ съвѣдѣтель ·
1266520 се {нꙑ}нꙑнѣ слꙑшасте власфимиѭ его ·
1266600 чъто сѧ вамъ мьнитъ · они же отъвѣщавъше рѣшѧ ·
1266610 повиненъ естъ съмръти ·
1266700 Тъгда ꙁапльвашѧ лице его · ꙇ пакости емоу дѣашѧ ·
1266710 ови же ꙁа ланитѫ оударишѧ
1266800 г҃лште · прорьци намъ х҃е кто естъ оудареи тѧ ·
1266900 Петръ же вьнѣ сѣдѣаше на дворѣ · ꙇ пристѫпи къ
1266910 немоу едина рабꙑни г҃лѭщи · ꙇ тꙑ бѣ съ и҃҅смь галилеискꙑмъ ·
1267000 онъ же отъвръже сѧ прѣдъ вьсѣми г҃лѧ · не вѣмь чьто г҃лши ·
1267100 ꙇшьдъшоу же емоу въ врата · оуꙁьрѣ и дроугаѣ ·
1267110 ꙇ г҃ла имъ тоу и сь бѣ ч҃лкъ · съ и҃смъ наꙁарѣаниномь ·
1267200 ꙇ пакꙑ отъвръже сѧ съ клѧтвоѭ · ѣко не ꙁнаѭ ч҃лвка ·
1267300 не по мъногоу же пристѫпьше стоѩштеи рѣшѧ петрови ·
1267310 въ істинѫ и тꙑ отъ нихъ еси · ꙇбо и бесѣда твоѣ авѣ тѧ творитъ ·
1267400 тогда начѧтъ ротити сѧ и клѧти сѧ ѣко не ꙁнаѭ ч҃лвка ·
1267410 ꙇ абие кокотъ въꙁгласи ·
1267500 ꙇ помѣнѫ петръ г҃лъ и҅сѵсовъ ꙇже рече емоу ·
1267510 ѣко прѣжде даже кокотъ не въꙁгласитъ ·
1267520 три кратꙑ отъвръжеши сѧ мене · ꙇ ишедъ вонъ плака сѧ горько :: кц ·
1270100 Ютроу же бꙑвъшоу · Съвѣтъ сътворишѧ вьси архиереи и старьци
1270110 людьсции на и҃са · ѣко оубити и·
1270200 ꙇ съвѣꙁавъше и вѣсѧ · ꙇ прѣдашѧ
1270210 и понтьскоумоу пилатоу · ꙇꙉемоноу :: кц ·
1270300 Тъгда видѣвъ июда прѣдавꙑи его · ѣко осѫдишѧ и ·
1270310 раскаавъ сѧ въꙁврати три десѧти съребрьникъ · архиереомъ и старьцемъ
1270400 г҃лѧ · съгрѣшихъ прѣдавъ кръвъ не повинънѫ ·
1270410 они же рѣшѧ что естъ намъ тꙑ оуꙁьриши ·
1270500 ꙇ повръгъ съребро въ ц҃ркве отиде · ꙇ ошедъ вьꙁвѣси сѧ ::
1270600 Архиереи же приемъше съребро рѣшѧ ·
1270610 не достоино естъ въложити его въ карванѫ · понеже цѣна кръве естъ ·
1270700 съвѣтъ же сътворьше коупишѧ имь село скѫдельниково ·
1270710 въ погрѣбание странънꙑмъ ·
1270800 тѣмь же нарече сѧ село то село кръве до сего дьне ·
1270900 Тъгда събꙑстъ сѧ реченое пророкомь г҃лѭштемь · ꙇ приѩсѧ три десѧти
1270910 съребръникъ цѣнѫ цѣненааго · егоже цѣнишѧ отъ с҃нъ ҃̆иꙁлвъ ·
1271000 ꙇ да{шѧ}шѧ ѩ на селѣ скѫдельничи · ѣкоже съкаꙁа мьнѣ г҃ь ::
1271100 ꙇ҃с же ста прѣдъ иꙉемономъ · ꙇ въпроси и иꙉемонъ г҃лѧ ·
1271110 тꙑ ли еси ц҃срь июдеискъ · ꙇ҃с же рече емоу тꙑ г҃лши ·
1271200 ꙇ егда на нь г҃лхѫ архиереи и старьци · ничьсоже отъвѣштавааше ·
1271300 Тъгда г҃ла емоу пилатъ · не слꙑшиши ли
1271310 колико на тѧ съвѣдѣтельствоу̑ѭтъ ·
1271400 ꙇ не отъвѣшта емоу ни къ единомоу г҃лоу · ѣко дивити сѧ иꙉемоноу ꙃѣло ·
1271500 На вьсѣкъ же день великъ обꙑчаи бѣ [ꙇ]ꙉемоноу ·
1271510 отъпоуштати народоу · съвѧꙁьнѣ егоже хотѣахѫ ·
1271600 ꙇмѣаше же тъгда съвѧꙁьнѣ нарочита нарицаемааго варавва ·
1271700 събъравъшемъ же сѧ имъ · рече имъ пилатъ ·
1271710 кого хощете отъ обою отъпоуштю вамъ · вараввѫ ли ·
1271720 ꙇ҅ли и҃са нарицаемааго х҃а ·
1271800 вѣдѣше бо ѣко ꙁависти ради прѣдашѧ и ::
1271900 Сѣдѧштю же емоу на сѫдишти · посъла къ немоу жена своѣ г҃лѭщи ·
1271910 ничьсоже тебѣ ꙇ҅ праведьникоу томоу ·
1271920 мъного бо пострадахъ дьнесь вь сьнѣ его ради ::
1272000 Архиереи же и старьци наоустишѧ народꙑ · да испросѧтъ вараввѫ ·
1272010 ꙇ҃са же погоубѧтъ ·
1272100 отъвѣщавъ же ꙇ҅ꙉемонъ рече имъ · кого хоштете отъ обою
1272110 отъпоуштѫ вамъ · они же рѣшѧ вараввѫ ·
1272200 г҃ла имъ пилатъ · что же сътворѭ и҃са нарицаемааго х҃а ·
1272210 г҃лашѧ емоу вьси · да пропѧтъ бѫдетъ ·
1272300 ꙇꙉемонъ рече имъ · что бо ꙁъло сътвори ·
1272310 они же иꙁ лиха въпиѣхѫ г҃лѭште · да пропѧтъ бѫдетъ ·
1272400 видѣвъ же пилатъ ѣко ничесоже не оуспѣатъ ·
1272410 нъ паче млъва бꙑваатъ · приемъ водѫ оумꙑ рѫцѣ прѣдъ народомъ г҃лѧ ·
1272420 не повиненъ есмъ отъ кръве сего праведънааго · вꙑ оуꙁьрите ·
1272500 ꙇ отъвѣщавъше вьси людье рѣшѧ ·
1272510 кръвь его на насъ и на чѧдѣхъ нашихъ · ::
1272600 Тъгда отъпоусти имъ вараввѫ ·
1272610 ꙇ҃са же бивъ прѣдастъ имъ да и пропънѫтъ ·
1272700 тъгда воини иꙉемонови · прѣимъше и҃са на сѫдишти ·
1272710 събърашѧ на нь вьсѫ спирѫ ·
1272800 ꙇ съвлъкъше и хламидоѭ чръвленоѭ одѣшѧ и ·
1272900 ꙇ съплетъше вѣнецъ отъ тръниѣ҅ въꙁложишѧ на главѫ его ·
1272910 ꙇ трьсть вь десницѫ его · ꙇ поклоньше сѧ на колѣноу прѣдъ нимь ·
1272920 рѫгаахѫ сѧ емоу г҃лѭште · радоуи сѧ ц҃срю июдеискъ ::
1273000 Ꙇ плинѫвъше на нь приѩсѧ трьсть · ꙇ биѣхѫ и по главѣ ·
1273100 ꙇ егда порѫгашѧ сѧ емоу · съвлѣшѧ съ него хламидѫ ꙇ
1273110 облѣшѧ и въ риꙁꙑ своѩ · ꙇ вѣсѧ і на пропѧтие ·
1273200 Ꙇсходѧще же обрѣтѫ ч҃ка кѵринѣиска ·
1273210 ꙇменемь симона семоу ꙁадѣшѧ понести к҃рсть его · :: кц ::
1273300 ꙇ пришедъше на мѣсто нарицаемое голъгота ·
1273310 еже естъ нарицаемое краниево мѣсто
1273400 дашѧ емоу оцътъ пити съ ꙁлъчьѭ съмѣшънъ · ꙇ въкоушъ не хотѣше пити ·
1273500 пропьньше же и · раꙁдѣльше риꙁꙑ его меташѧ жрѣбиѩ ·
1273600 ꙇ сѣдъше стрѣжаахѫ и тоу ·
1273700 ꙇ положишѧ връхоу главꙑ его винѫ написанѫ · сь естъ ц҃срь июдеискъ ·
1273800 Тъгда пропѧшѧ съ нимь дъва раꙁбоиника ·
1273810 единого о деснѫ̑ѭ и единого о шѫѭ̑ѫ ·
1273900 мимо ходѧштеи же хоулѣахѫ и · покꙑваѭште главами своими ·
1274000 ꙇ г҃лаголѭште · оува · раꙁарѣѩи ц҃рквъ · ꙇ трьми деньми
1274010 съꙁидаѩ с҃ъпси себе · аште с҃нъ б҃жии еси · сълѣꙁи съ к҃рта ·
1274100 Такожде же и аархиереи рѫгаѭште сѧ · съ кънижьникꙑ и старьцꙑ ·
1274110 ꙇ фарисеи г҃лаахѫ ·
1274200 ꙇ҅нꙑ с҃псе себе ли не можетъ с҃псти · аште ц҃срь и҃ꙁдлвъ естъ ·
1274210 да сълѣꙁетъ нꙑнѣ съ к҃рста · ꙇ вѣрѫ имемъ емоу ·
1274300 оупъва на б҃а да иꙁбавитꙑ и нꙑнѣ · аште хоштетъ емоу ·
1274310 рече бо ѣко б҃жии с҃нъ есмъ ·
1274400 тожде же и раꙁбоиника распѧта съ нимъ поношаасте · емоу ·
1274500 Отъ шестꙑ {і} ѩ же годинꙑ тъма бꙑстъ по вьсеи ꙁеми ·
1274510 до девѧтꙑѩ годинꙑ ::
1274600 При девѧтѣи же годинѣ вьꙁьпи и҃с гласомь велиемь г҃лѧ ·
1274610 елѡꙇ елѡꙇ лема савахтани · ежестъ б҃же мои б҃же мои ·
1274620 въскѫѭ мѧ еси оставилъ ·
1274700 едини же отъ стоѩ҅щихъ тоу слꙑшавъше г҃лаахѫ · ѣко илиѭ ꙁоветъ ·
1274800 ꙇ абие текъ единъ отъ нихъ · ꙇ приемъ гѫбѫ · ꙇспльнь оцьта ·
1274810 ꙇ вьꙁнеꙁъ на трь{ь}сть · напаѣше и ·
1274900 а прочии г҃лхѫ · остани да видимъ · аще придетъ илиѣ с҃пстъ его ·
1274910 дроугꙑ же приемъ копие прободе емоу ребра · ꙇ иꙁиде вода и кръвь · ::
1275000 ҃Ꙇсъ же въꙁъпивъ г҃лсмъ въльемь испоусти д҃хъ ·
1275100 ꙇ се катапетаꙁма ц҃рквнаѣ раꙁдъра сѧ · съ вꙑшънѣаго краѣ до ни ???
1275110 жънѣаго на дъвое҅ · ꙇ ꙁемлѣ потрѧсе сѧ · ꙇ камение распаде сѧ ·
1275200 ꙇ гроби отврѣсѧ сѧ · ꙇ мънога тѣлеса почиваѭштиихъ с҃тꙑхъ въсташѧ ·
1275300 ꙇ ишедъше иꙁ г[р]объ по воскръсновении его · вънидѫ въ с҃тꙑ градъ ·
1275310 ꙇ ѣвишѧ сѧ мъногомъ ·
1275400 сътъникъ же и иже бѣхѫ съ нимъ стрѣгѫште и҃са ·
1275410 видѣвъше трѫсъ и бꙑвъшаа · оубоѣшѧ сѧ ꙃѣло г҃лѭще ·
1275420 вꙑ истинѫ б҃жии с҃нъ съ бѣ :: кц ::
1275500 Бѣахѫ же тоу женꙑ мъногꙑ иꙁ далече ꙁьрѧштѧ · ѩже идѫ по и҃сѣ ·
1275510 отъ галилеѩ слоужѧштѧ емоу ·
1275600 вь нихъ же бѣ мариѣ магдалꙑні і҅ {ма}мариѣ иѣковлѣ и осии мати ·
1275610 ꙇ мати с҃новоу ꙁеведеовоу ·
1275700 Поꙁдѣ же бꙑвъшю · приде ч҃лкъ богатъ отъ ариматѣѩ҅ ·
1275710 ꙇменемь иосифъ · ꙇже и оучи сѧ оу и҃са ·
1275800 съ пристѫпь къ пилатоу проси тѣла и҃сва ·
1275810 пилатъ же повелѣ въдати тѣло и҃сво ·
1275900 ꙇ приемъ тѣ[ло] иосифъ · обитъ е плащаницеѭ чистоѭ ·
1276000 ꙇ положи е въ новѣмь своемь гробѣ · ꙇже исѣче въ камени ·
1276010 ꙇ въꙁваль камень велии на двьри гроба и отиде ·
1276100 бѣ же тоу марѣ магдалꙑн̑и · ꙇ дроугаѣ мариѣ
1276110 сѣдѧщи прѣмо гробоу :: кц ::
1276200 Въ оутрънии же день иже естъ по параскевьꙉии ·
1276210 събрашѧ сѧ архиереи и фарисеи · къ пилатоу
1276300 г҃лѭште г҃и помѣнѫхомъ ѣко льстецъ онъ рече · еште сꙑ живъ ·
1276310 по трехъ дьнехъ въстанѫ ·
1276400 повели оубо оутвръдити гробъ до третиѣаго дьне ·
1276410 еда како пришедъше оученици его ноштиѭ оукрадѫтъ і·
1276420 ꙇ рекѫтъ людемъ въста отъ мрътвꙑхъ ·
1276430 ꙇ бѫдетъ послѣдьнѣа лесть горьши пръвꙑѩ ·
1276500 рече имъ пилатъ имате коустодиѭ идѣте оутвръдите ѣкоже вѣсте ·
1276600 они же шедъше оутвръдишѧ гробъ ·
1276610 ꙁнаменавъше камень съ коустодие̑ѭ :: кц ::
1280100 Въ вечеръ же соботънꙑ · свита̑ѭщи въ пръвѫ̑ѭ соботѫ ·
1280110 приде мариѣ магдалꙑн̑и · ꙇ дроугаѣ мариѣ видѣтъ гроба ·
1280200 ꙇ се трѫсъ бꙑстъ велии · а҃нꙉл бо г҃нь съшедъ с н҃бсе ·
1280210 ꙇ пристѫпь отъвали камень отъ двьреи гроба · ꙇ сѣдѣаше на немь ·
1280300 бѣ бо ꙁракъ его ѣко{о} млънии · ꙇ одѣние его бѣло ѣко снѣгъ ·
1280400 отъ страха же его сътрѧсѧ сѧ стрѣгѫштеи · ꙇ҅ бꙑшѧ ѣко мрътви ·
1280500 отъвѣштавъ же а҃нꙉль рече женама · не боита вꙑ сѧ ·
1280510 вѣмъ бо ѣко и҃са про{пѧ}пѧтааго ищета ·
1280600 нѣстъ сьде въста бо ѣкоже рече · придѣта видита мѣсто ·
1280610 ꙇдеже лежа х҃ъ ·
1280700 ꙇ ѩдро шьдъши рьцѣта оученикомъ его · ѣко въста отъ мрътвꙑхъ ·
1280710 ꙇ се варѣатъ вꙑ въ галилей · тоу и оуꙁьрите се рѣхъ вама ·
1280800 Ꙇ отъшедъши ѩдро отъ гроба съ страхомъ ·
1280810 ꙇ радостиѭ велиеѭ · тѣсте вьꙁвѣститъ оученикомъ его ·
1280900 ꙇ се и҃съ сърѣте и г҃лѧ радоуита сѧ ·
1280910 онѣ же пристѫпьши ѩсте сѧ ꙁа ноꙃѣ его · и поклонисте сѧ емоу ·
1281000 тъгда г҃ла има и҃съ не боита сѧ идѣта и вьꙁвѣстита братрии моеи ·
1281010 да идѫтъ въ галиле̑ѭ и тоу мѧ видѧтъ ·
1281100 ꙇдѫштама же има · се едині отъ коустодиѩ пришедъше въ градъ ·
1281110 вьꙁвѣстишѧ архиереомъ вьсѣ бꙑвъшаа ·
1281200 ꙇ събърашѧ сѧ старьци · съвѣтъ же сътворьше ·
1281210 съребро мъного дашѧ воиномъ ·
1281300 г҃лѭште · рьцѣте ѣко оученици его ноштьѭ ·
1281310 пришедъше оукрадѫ и намъ съпѧштемъ ·
1281400 ꙇ аште се оуслꙑшано бѫдетъ оу и҅ꙉемона · мꙑ оутолимꙑ и ·
1281410 ꙇ вꙑ бес печали сътворимъ ·
1281500 они же приемъше съребро · сътворишѧ ѣкоже наоучени бꙑшѧ ·
1281510 ꙇ промьче сѧ слово се въ іюдеихъ до сего дьне ::
1281600 е҅динꙑ же на десѧте оученикъ · ꙇдѫ въ галиле̑ѭ ·
1281610 въ горѫ ѣможе повелѣ имъ и҃съ ·
1281700 ꙇ҅ видѣвъше и поклонишѧ сѧ емоу · ови же оусѫмьнѣшѧ сѧ ·
1281800 ꙇ пристѫпь и҃с рече имъ г҃лѧ · дана ми естъ вьсѣка власть ·
1281810 на н҃ебсе и на ꙁеми ·
1281900 Шьдъше оубо наоучите вьсѧ ѩ҃ꙁкꙑ · крьстѧште ѩ въ імѧ о҃тца
1281910 и с҃на и с҃тааго д҃ха ·
1282000 оучѧще ѩ блюсти · вьсѣ елико ꙁаповѣдахъ вамъ ·
1282010 ꙇ҅ се аꙁъ съ вами есмъ вьсѧ дьни до
1282020 съконьчаниѣ вѣка аминь :: ·: кц :: :: ::