Мариинское евангелие (глаголица)/Евангелие от Матфея

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Мариинское евангелие : Евангелие от Матфея  (X век) 
Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense. См. также Мариинское евангелие (кириллица)/Евангелие от Матфея

(начало утеряно)

1052310 -ⱅⱁ ⱀⰰ ⱅⱔ
1052400 ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⱅⱆ ⰴⰰⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱁⰾⱏⱅⰰⱃⰵⰿⱏ · ⰺ ⱎⰵⰴⱏ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱄⱏⰿⰻⱃⰻ ⱄⱔ ·
1052410 ⱄⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ · ⰻ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰻ ⰴⰰⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ::
1052500 Ⰱⱘⰴⰻ ⱆⰲⱑⱋⰰⱗ ⱄⱔ ⱄⱏ ⱄⱘⱂⱐⱃⰵⰿⱐ ⱄⰲⱁⰻⰿⱐ ⱄⰽⱁⱃⱁ · ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰵⱄⰻ ⱀⰰ ⱂⱘⱅⰻ
1052510 ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⱄⱘⰴⰻⰻ · ⰺ ⱄⱘⰴⰻⰻ ⱅⱔ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⰾⱆⰷⱑ ·
1052520 ⰺ ⰲⱏ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⱘ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱅⱏ ⱅⱔ ·
1052600 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⱅⰵⰱⱑ ⱀⰵ ⰻⰸⰻⰴⰵⱎⰻ ⱁⱅⱏ ⱅⱘⰴⱑ · ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⰻ
1052610 ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ⰽⱁⰴⱃⰰⱀⱅⱏ ::
1052700 Ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰻ ⰴⱃⰵⰲⱏⱀⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ·
1052800 ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰻⰶⰵ ⰲⱐⰸⱐⱃⰻⱅⱏ ⱀⰰ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⱏ ⱂⱁⱈⱁⱅⰻⱙ ·
1052810 ⱓⰶⰵ ⰾⱓⰱⱏⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱄⱏ ⱀⰵⱙ ⰲⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰻ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ·
1052900 ⰰⱋⰵ ⰶⰵ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰴⰵⱄⱀⱁⰵ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀⰰⰰⱅⱏ ⱅⱔ · ⰺⰸⱐⰿⰻ ⰵ ⰻ ⰲⱃⱏⰸⰻ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ·
1052910 ⱆⱀⱑⰵ ⰱⱁ ⱅⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⰾⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱆⰴⱏ ⱅⰲⱁⰻⱈⱏ ·
1052920 ⰰ ⱀⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰼⰵⱁⱀⱘ ·
1053000 ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⰴⰵⱄⱀⰰ ⱅⰲⱁⱑ ⱃⱘⰽⰰ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀⰰⰰⱅⱏ ⱅⱔ ⱆⱄⱑⱌⰻ ⱙ · ⰻ ⰲⱃⱏⰸⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰱⰵ ·
1053010 ⱆⱀⱑⰵ ⰱⱁ ⱅⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⰾⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱆⰴⱏ ⱅⰲⱁⰻⱈⱏ ·
1053020 ⰰ ⱀⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰻⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰼⰵⱁⱀⱘ ::
1053100 ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ · ⰺⰶⰵ ⰰⱎⱅⰵ ⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙ ·
1053110 ⰴⰰ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰻ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ ⱃⰰⱄⱂⱆⱄⱅⱏⱀⱏⰻⱗ ·
1053200 ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱂⱆⱎⱅⰰⱗⰻ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙ
1053210 ⱃⰰⰸⰲⱑ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰻⱀⰰⰰⰳⱁ · ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱙ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰻ ⰴⱑⰰⱅⰻ ·
1053220 ⰺ ⰻⰶⰵ ⱂⱁⰴⱏⱂⱑⰳⱘ ⱂⱁⰵⰿⰾⰵⱅⱏ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
1053300 ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱄⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰻ ⰴⱃⰵⰲⱐⱀⰻⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⰲⱏ ⰾⱏⰶⱘ ⰽⰾⱏⱀⰵⱎⰻ ⱄⱔ ·
1053310 ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⰻ ⰶⰵ ⰳ҃ⰲⰻ ⰽⰾⱔⱅⰲⱏⰻ ⱅⰲⱁⱗ ·
1053400 ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⰽⰾⱔⱅⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏⱀⱘⰴⱏ ·
1053410 ⱀⰻ ⱀ҃ⰱⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ·
1053500 ⱀⰻ ⰸⰵⰿⰾⰵ̑ⱙ · ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰴⱏⱀⱁⰶⰻⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⱁⰳⰰⰿⰰ ⰵⰳⱁ ·
1053510 ⱀⰻ ⰻ҃ⰵⱃⱄⰾⰿⱏⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰳⰴⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⰵⰾⰻⰽⰰⰰⰳⱁ ⱌ҃ⱄⱃⱑ ·
1053600 ⱀⰻ ⰳⰾⰰⰲⱁⱙ ⱄⰲⱁⰵⱙ ⰽⰾⱏⱀⰻ ⱄⱔ ·
1053610 ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱎⰻ ⰲⰾⰰⱄⰰ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⰱⱑⰾⰰ ⰾⰻ ⱍⱃⱏⱀⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·
1053700 ⰱⱘⰴⰻ ⰶⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰲⰰⱎⰵ ⰵⰻ ⰵⰻ̆ · ⰺ҅ ⱀⰻ ⱀⰻ ·
1053710 ⰾⰻⱈⱁⰵ ⰱⱁ ⱄⰵⱙ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ ⰵⱄⱅⱏ ·
1053800 Ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰱⱏⰻ · ⱁⰽⱁ ⰸⰰ ⱁⰽⱁ ⰻ ⰸⱘⰱⱏ ⰸⰰ ⰸⱘⰱⱏ ·
1053900 ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⰻⱅⰻ ⱄⱔ ⰸⱏⰾⱆ ·
1053910 Ⱀⱏ ⰰⱋⰵ ⰽⱅⱁ ⱅⱔ ⱆⰴⰰⱃⰻⱅⱏ ⰲⱏ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⰾⰰⱀⰻⱅⱘ · ⱁⰱⱃⰰⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰻ ⰴⱃⱆⰳⱘ̑ⱙ ·
1054000 ⰺ ⱈⱁⱅⱔⱋⱆⰿⱆ ⱄⱘⰴⱏ ⱂⱃⰻⱗⱅⰻ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ⰻ ⱃⰻⰸⱘ ⱅⰲⱁⱙ ⰲⱏⰸⱔⱅⰻ ·
1054010 ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰻ ⱄⱃⰰⱍⰻⱌⱘ ⱅⰲⱁⱙ ·
1054100 ⰻ ⰰⱋⰵ ⰽⱏⱅⱁ ⱂⱁⰻⰿⰵⱅⱏ ⱅⱔ ⱂⱁ ⱄⰻⰾⱑ · ⱂⱁⱂⱐⱃⰻⱋⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁ · ⰺⰴⰻ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ⰴⱐⰲⱑ ::
1054200 Ⱂⱃⱁⱄⱔⱎⱅⱆⰿⱆ ⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⰴⰰⰻ · ⰺ ⱈⱁⱅⱔⱎⱅⰰⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⰸⰰⱗⱅⰻ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⰲⱃⰰⱅⰻ ·
1054300 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ·
1054310 ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⱎⰻ ⰻⱄⰽⱃⱐⱀⱑⰳⱁ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ · ⰺ ⰲⱐⰸⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱎⰻ ⰲⱃⰰⰳⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ·
1054400 ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰲⱃⰰⰳⱏⰻ ⰲⰰⱎⱔ · ⰱ҃ⰾⰰⰳⱄⰾⰲⰻⱅⰵ ⰽⰾⱏⱀⱘⱎⱅⱔⱗ ⰲⱏⰻ ·
1054410 ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱔⱎⱅⰻⰻⰿⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰺ ⰿⱁⰾⰻⱅⰵ ⰸⰰ ⱅⰲⱁⱃⱔⱋⱔⱗ ⰲⰰⰿⱏ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⰻ ·
1054420 ⰻ ⰻⰸⰳⱁⱀⱔⱋⱔⱗ ⰲⱏⰻ ·
1054500 ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⱄ҃ⱀⰲⰵ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀ҃ⰵⰱⱄⱈⱏ · ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ
1054510 ⱄⰲⱁⰵ ⱄⱐⱑⰰⱅⱏ ⱀⰰ ⰸⱏⰾⱏⰻ ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱏⰻ · ⰺ҅ ⰴⱏⰶⰴⰻⱅⱏ ⱀⰰ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰻ ⰻ
1054520 ⱀⰰ ⱀⰵⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰻ ·
1054600 ⰰⱋⰵ ⰱⱁ ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰾⱓⰱⱔⱋⱔⱗ ⰲⱏⰻ · ⰽⱘ̑ⱙ ⰿⱏⰸⰴⱘ ⰻⰿⰰⱅⰵ · ⱀⰵ ⰻ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰵ ⰾⰻ
1054610 ⱅⱁⰶⰴⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·
1054700 ⰺ ⰰⱋⰵ ⱌⱑⰾⱆⰵⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⱏⰻ ⰲⰰⱎⱔ · ⱅⱁⰽⱏⰿⱁ ⱍⱅⱁ ⰾⰻⱈⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ·
1054710 ⱀⰵ ⰻ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰵ ⰾⰻ ⱅⰰⰽⱁ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·
1054800 ⰱⱘⰴⱑⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰲⱏⰻ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⰻ · ⱑⰽⱁ ⰻ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰻ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ::
1060100 Ⰲⱐⱀⰵⰿⰾⱑⱅⰵ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰻⱀⱔ ⰲⰰⱎⰵⱗ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏⰻ ⰴⰰ ⰲⰻⰴⰻⰿⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ
1060110 ⰻⰿⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ ⱀⰻ ⰿⱏⰸⰴⱏⰻ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ · ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ
1060120 ⱀ҃ⰱⱄⱈⱏ ·
1060200 ⰵⰳⰴⰰ ⱆⰱⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰻⱀ̑ⱙ · ⱀⰵ ⰲⱏⱄⱅⱃⱘⰱⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱄⱁⰱⱁ̑ⱙ ·
1060210 ⱑⰽⱁ ⱛⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·
1060220 ⰲⱏ ⱄⱏⱀⱐⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰻ ⰲⱏ ⱄⱅⱏⰳⱀⰰⱈⱏ · ⰴⰰ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ·
1060230 ⰰⰿⰻⱀⱏ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰲⱐⱄⱂⱃⰻⰻⰿⱘⱅⱏ ⰿⱏⰸⰴⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ ::
1060300 Ⱅⰵⰱⱑ ⰶⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱋⱓ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰻⱀⱙ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱍⱓⰵⱅⱏ ⱎⱓⰻⱌⰰ ⱅⰲⱁⱑ ·
1060310 ⱍⱐⱅⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⰴⰵⱄⸯⱀⰻⱌⰰ ⱅⰲⱁⱑ ·
1060400 ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰻⱀⰻ ⱅⰲⱁⱑ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ · ⰻ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⰻⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ
1060410 ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰰⰲⱑ ·
1060500 ⰺ҅ ⰵⰳⰴⰰ ⰿⱁⰾⰻⱎⰻ ⱄⱔ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰻ ⱑⰽⱁ ⰻ ⰾⰻⱌⰵⰿⱑⱃⰻ ·
1060510 ⱑⰽⱁ ⰾⱓⰱⱔⱅⱏ ⱀⰰ ⱄⱁⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰻ ⰲⱏ ⱄⱅⱏⰳⱀⰰⱈⱏ
1060520 ⰻ ⱀⰰ ⱃⰰⱄⱂⱘⱅⰻⱈⱏ ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⰵ ⰿⱁⰾⰻⱅⰻ ⱄⱔ · ⰴⰰ ⱑⰲⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⱍⰾⱁⰲⱑⰽⱁⰿⱏ ·
1060530 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱏⱄⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱙⱅⱏ ⰿⱏⰸⰴⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ ·
1060600 ⱅⱏⰻ ⰶⰵ ⰵⰳⰴⰰ ⰿⱁⰾⰻⱎⰻ ⱄⱔ ⰲⱏⱀⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⰽⰾⱑⱅⱐ ⱅⰲⱁⱙ ⰻ ⰸⰰⱅⰲⱁⱃⰻ ⰴⰲⱐⱃⰻ ⱅⰲⱁⱗ ·
1060610 ⱂⱁⰿⱁⰾⰻ ⱄⱔ ⱁ҃ⱅⱌⱆ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ ·
1060620 ⰺ҅ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⰻⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ · ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰰⰲⱑ
1060700 Ⰿⱁⰾⱔⱋⰵ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱀⰵ ⰾⰻⱈⱁ ⰳ҃ⰾⱅⰵ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰻ ⱗⰸⱏⰻⱍⱏⱀⰻⱌⰻ · ⰿⱐⱀⱔⱅⱏ ⰱⱁ ⱄⱔ
1060710 ⱑⰽⱁ ⰲⱁ ⰿⱏⱀⱁⰷⱑ ⰳ҃ⰾⱀⰻ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱀⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ·
1060800 ⱀⰵ ⱂⱁⰴⱁⰱⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⰻⰿⱏ · ⰲⱑⱄⱅⱏ ⰱⱁ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⰻⱈⱏⰶⰵ ⱅⱃⱑⰱⱆⰵⱅⰵ ·
1060810 ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱂⱃⱁⱎⰵⱀⰻⱑ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ·
1060900 ⱅⰰⰽⱁ ⱆⰱⱁ ⰿⱁⰾⰻⱅⰵ ⰲⱏⰻ ⱄⱔ ·
1060910 ⱉ҅ⱅⱐⱍⰵ ⱀⰰⱎⱏ ⰻⰶⰵ ⱄⰻ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⱈⱏ ⰴⰰ ⱄ҃ⰲⱅ ⱄⱔ ⰻⰿⱔ ⱅⰲⱁⰵ ·
1061000 ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⰵⱄⱅⰲⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ · ⰴⰰ ⰱⱁⰴⰵⱅⱏ ⰲⱁⰾⱑ ⱅⰲⱁⱑ · ⱑⰽⱁ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⰻ
1061010 ⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ·
1061100 ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱀⰰⱎⱏ ⱀⰰⱄⱅⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰴⱐⱀⰵ · ⰴⰰⰶⰴⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⰴⱏⱀⰵⱄⱐ
1061200 ⰺ ⱁⱅⱏⱂⱁ[ⱛ]ⱄⱅⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⰴⰾⱏⰳⱏⰻ ⱀⰰⱎⱔ · ⱑⰽⱁ ⰻ ⰿⱏⰻ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⰵⰿⱏ ⰴⰾⱏⰶⱏⱀⰻⰽⱁⰿⱏ
1061210 ⱀⰰⱎⰻⰿⱏ ·
1061300 ⰺ ⱀⰵ ⰲⱐⰲⰵⰴⰻ ⱀⰰⱄⱏ ⰲⱏ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⱐ · ⱀⱐ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻ ⱀⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ ·
1061310 ⱑⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ · ⰺ ⱄⰻⰾⰰ ⰻ ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰲⱐ ⰲⱑⰽⱏⰻ ⰰⰿⰻⱀⱐ ·
1061400 Ⰰⱋⰵ ⱆⰱⱁ ⱁⱅⱏⱂⱆⱋⰰⰵⱅⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰿⱏ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰵⱀⰻⱑ ⰻⱈⱏ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⰻ ⰲⰰⰿⱏ
1061410 ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰵⰱⰵⱄⰽⱏⰻ·
1061500 ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⱂⱆⱋⰰⰵⱅⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱁⰿⱏ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰵⱀⰻ ⰻⱈⱏ ·
1061510 ⱀⰻ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰵⱀⰻⰻ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ·
1061600 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱁⱄⱅⰻⱅⰵ ⱄⱔ · ⱀⰵ ⰱⱘⰴⱑⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰻ ⱛ҅ⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ·
1061610 ⱂⱃⱁⱄⰿⱃⰰⰶⰴⰰⱙⱅⱏ ⰱⱁ ⰾⰻⱌⰰ ⱄⰲⱁⱑ·
1061620 ⰴⰰ ⰱ[ⱘ] ⱄⱔ ⰰⰲⰻⰾⰻ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱁ[ⰿⱏ] ⱂⱁⱄⱅⱔⱋⰵ · ⰰⰿⰻⱀⱏ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
1061630 ⱑⰽⱁ [ⰲⱏ]ⱄⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱙⱅⱏ ⰿ[ⱏ]ⰸⰴⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ ·
1061700 ⱅⱏⰻ ⰶⰵ ⱂⱁⱄⱅⱔ ⱄⱔ ⱂⱁⰿⰰⰶⰻ ⰳⰾⰰⰲⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ · ⰺ ⰾⰻⱌⰵ ⱅⰲⱁⰵ ⱆⰿⱏⰻⰻ ·
1061800 ⰴⰰ ⱀⰵ ⰰⰲⰻⱎⰻ ⱄⱔ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰿⱏ ⱂⱁⱄⱅⱔ ⱄⱔ · ⱀⱏ ⱁⱅⱏⱌⱆ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ ·
1061810 ⰺ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⰻⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ · ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⱑⰲⱑ ·
1061900 Ⱀⰵ ⱄⱏⰽⱃⱏⰻⰲⰰⰻⱅⰵ ⱄⰵⰱⱑ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰰ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ · ⰺ҅ⰴⰵⰶⰵ ⱍⱃⱏⰲⱏ ⰻ ⱅⱐⰾⱑ ⱅⱐⰾⰻⱅⱏ ·
1061910 ⰺ҅ⰴⰵⰶⰵ ⱅⰰⱅⰻⰵ ⱂⱁⰴⱏⰽⱁⱂⰰⰲⰰ̑ⱙⱅⱏ ⰻ̆ ⰽⱃⰰⰴⱘⱅⱏ ·
1062000 ⱄⱏⰽⱃⱏⰻⰲⰰⰻⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⰵⰱⱑ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰰ ⱀ҃ⰱⱄⰵ · ⰺⰴⰵⰶⰵ ⱀⰻ ⱍⱃⱏⰲⱐ ⱀⰻ ⱅⱐⰾⱑ ⱅⱐⰾⰻⱅⱏ ·
1062010 ⰻⰴⰵⰶⰵ ⱅⰰⱅⰻⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⰴⱏⰽⱁⱂⰰⰲⰰⱙⱅⱏ · ⱀⰻ ⰽⱃⰰⰴⱘⱅⱏ ·
1062100 ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱋⰵ ⰲⰰⱎⰵ · ⱅⱆ ⰻ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵ ⰲⰰⱎⰵ · ⰽ
1062200 Ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱐⱀⰻⰽⱏ ⱅⱑⰾⱆ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⰽⱁ · ⰰⱋⰵ ⱆⰱⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱂⱃⱁⱄⱅⱁ ·
1062210 ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱄⰲⱑⱅⱏⰾⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
1062300 ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰾⱘⰽⰰⰲⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ · ⰲⱐⱄⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱅⱐⰿⱏⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
1062310 ⰰⱋⰵ ⱆⰱⱁ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰻⰶⰵ ⰲⱏ ⱅⰵⰱⱑ · ⱅⱏⰿⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⱅⱑ ⱅⱏⰿⰰ ⰽⱁⰾⱐⰿⰻ ·
1062400 ⱀⰻⰽⱏⰻ ⰶⰵ ⱃⰰⰱⱏ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰴⱐⰲⱑⰿⰰ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⱐⰿⰰ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰⱅⰻ · ⰾⰻ ⰱⱁ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ
1062410 ⰲⱏⱄⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱅⱏ · ⰰ ⰴⱃⱆⰳⰰⰳⱁ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻⱅⱏ · ⰾⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⰴⱃⱏⰶⰻⱅⱏ ⱄⱔ
1062420 ⰰ ⱁ ⰴⱃⱆⰷⱑⰵⰿⱐ ⱀⰵⱃⱁⰴⰻⱅⰻ ⱀⰰⱍⱐⱀⰵⱅⱏ · ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⰱ҃ⱆ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰⱅⰻ · ⰻ
1062430 ⰿⰰⰿⱁⱀⱑ
1062500 ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⱂⱐⱌⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⰴ҃ⱎⰵⱙ ⰲⰰⱎⰵⱙ ·
1062510 ⱍⱅⱁ ⱑⱄⱅⰵ ⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⱂⰻⰵⱅⰵ
1062520 ⱀⰻ ⱅⱑⰾⱁⰿⱏ ⰲⰰⱎⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⱍⱅⱁ ⱁⰱⰾⱑⱍⰵⱅⰵ ⱄⱔ · ⱀⰵ [ⱎⰰ] ⰾⰻ ⰱⱁⰾⱐⱎⰻ ⰵⱄⱅⱏ
1062530 ⱂⰻⱎⱅⱔ · ⰻ ⱅⱑⰾⱁ ⱁⰴⰵⰶⰴⱔ ·
1062600 ⰲⱏⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ⱀⰰ ⱂⰻⱌⱔ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰻⱗ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⱄⱑ̑ⱙⱅⱏ ⱀⰻ ⰶⱐⱀⱙⱅⱏ ·
1062610 ⱀⰻ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱙⱅⱏ ⰲⱐ ⰶⰻⱅⱐⱀⰻⱌⱘ · ⰺ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰻ ⱂⰻⱅⱑⰵⱅⱏ ⱗ ·
1062620 ⱀⰵ ⰲⱏⰻ ⰾⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⰻⱈⱏ ⰾⱆⱍⱏⱎⰻ ⰵⱄⱅⰵ ·
1062700 ⰽⱅⱁ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱂⰵⰽⱏⰻ ⱄⱔ ·
1062710 ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱂⱃⰻⰾⱁⰶⰻⱅⰻ ⱅⱑⰾⰵⱄⰵ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ⰾⰰⰽⱁⱅⱐ ⰵⰴⰻⱀⱏ ·
1062800 ⰺ ⱁ ⱁⰴⰵⰶⰴⰻ ⱍⱅⱁ ⱄⱔ ⱂⰵⱍⰵⱅⰵ · ⱄⱏⰿⱁⱅⱃⰻⱅⰵ ⰽⱃⰻⱀⱏ ⱄⰵⰾⱏⱀⱏⰻⱈⱏ · ⰽⰰⰽⱁ ⱃⰰⱄⱅⱘⱅⱏ ·
1062810 ⱀⰵ ⱅⱃⱆⰶⰴⰰ̑ⱙⱅⱏ ⱄⱔ ⱀⰻ ⱂⱃⱔⰴⱘⱅⱏ ·
1062900 ⰳ҃ⰾⱙ ⰶⰵ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰻ ⱄⱁⰾⱁⰿⱁⱀⱏ ⰲⱁ ⰲⱐⱄⰵⰻ ⱄⰾⰰⰲⱑ ⱄⰲⱁⰵⰻ ⱁⰱⰾⱑⱍⰵ ⱄⱔ ·
1062910 ⱑⰽⱁ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱄⰻⱈⱏ ·
1063000 ⰰⱋⰵ ⰶⰵ ⱄⱑⱀⱁ ⱄⰵⰾⱏⱀⱁⰵ ⰴⱐⱀⰵⱄⱏ ⱄⱘⱎⱅⰵⰵ · ⰰ ⱆⱅⱃⱑ ⰲⱏ ⱁⰳⱀⱐ ⰲⱐⰿⰵⱅⱁⰿⱁ ·
1063010 ⰱ҃ⱏ ⱅⰰⰽⱁ ⸗ⱉ⸗ⰴⱑⰵⱅⱏ · ⰽⱁⰾⱐⰿⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⰲⰰⱄⱏ ⰿⰰⰾⱁⰲⱑⱃⰻ ·
1063100 ⱀⰵ ⱂⱐⱌⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ · ⱍⱅⱁ ⱑⰿⱏ ⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⱂⰻⰵⰿⱏ ·
1063110 ⰾⰻ ⱍⰻⰿⱏ ⱁⰴⰵⰶⰴⰵⰿⱏ ⱄⱔ ·
1063200 ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⰱⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⱗ҃ⰸⱌⰻ ⰻⱋⱘⱅⱏ · ⰲⱑⱄⱅⱏ ⰱⱁ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰻ ·
1063210 ⱑⰽⱁ ⱅⱃⱑⰱⱆⰵⱅⰵ ⱄⰻⱈⱏ ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ·
1063300 ⰺⱎⱅⱑⱅⰵ ⰶⰵ ⱂⰰⱍⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱑ ⰱ҃ⰶⰻⱑ · ⰺ҅ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱏⰻ ⰵⰳⱁ · ⰺ҅ ⱄⰻ
1063310 ⰲⱐⱄⱑ ⱂⱃⰻⰾⱁⰶⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ · :: ⰽ ::
1063400 ⱀⰵ ⱂⱐⱌⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⱀⰰ ⱆⱅⱃⱑⰻ · ⱆⱅⱃⱀⰻ ⰱⱁ ⰴⰵⱀⱐ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⱂⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ ·
1063410 ⰴⱁⰲⱐⰾⰵⱅⱏ ⰴⱐⱀ[ⰻ] ⰸⱏⰾⱁⰱⰰ ⱄⰲⱁⱑ ·
1070100 Ⱀⰵ ⱁⱄⱘⰶⰴⰰⰻⱅⰵ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ·
1070200 ⰺⰿⱏⰶⰵ ⰱⱁ ⱄⱘⰴⱁⰿⱏ ⱄⱘⰴⰻⱅⰵ ⱄⱘⰴⱔⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
1070210 ⰺ ⰲⱏ ⱀⱙⰶⰵ {ⰿⱑⱃⱘ} ⰿⱑⱃⱘ ⰿⱑⱃⰻⱅⰵ ⰲⱐⰸⰿⱑⱃⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ ·
1070300 Ⱍⱅⱁ ⰶⰵ ⰲⰻⰴⰻⱎⰻ ⱄⱘⱍⰵⱌⱏ ⰲⱏ ⱁⱌⱑ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ · ⰰ ⰱⱃⱏⰲⱏⱀⰰ ⰵⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ
1070310 ⰲⱏ ⱁⱌⱑ ⱅⰲⱁⰵⰿⱐ ⱀⰵ ⱍⱓⰵⱎⰻ · ⰾⰻ ⰽⰰⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵⱎⰻ ⰱⱃⰰⱅⱃⱆ ⱅⰲⱁⰵⰿⱆ ·
1070320 ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰻ ⰻⰸⱏⰿⱘ ⱄⱘⱍⰵⱌⱏ ⰻⰸ ⱁⱍⰵⱄⰵ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ · ⰺ ⱄⰵ ⰱⱃⱏⰲⱏⱀⱁ ⰲⱏ ⱁⱌⱑ ⱅⰲⱁⰵⰿⱐ ·
1070500 ⰾⰻⱌⰵⰿⱑⱃⰵ · ⰺ҅ⰸⱐⰿⰻ ⱂⱃⱏⰲⱑⰵ ⰱⱃⱏⰲⱏⱀⱁ ⰻⰸ ⱁⱍⰵⱄⰵ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ · ⰺ҅ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱆⰸⱐⱃⰻⱎⰻ
1070510 ⰻⰸⱔⱅⰻ ⱄⱘⱍⰵⱌⱏ ⰻⰸ ⱁⱍⰵⱄⰵ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ·
1070600 Ⱀⰵ ⰴⰰⰴⰻⱅⰵ ⱄ҃ⱅⰰⰳⱁ ⱂⱄⱁⰿⱏ · ⱀⰻ ⱂⱁⰿⱑⱅⰰⰻⱅⰵ ⰱⰻⱄⱐⱃⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ
1070610 ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱄⰲⰻⱀⱐⱑⰿⰻ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱁⱂⰵⱃⱘⱅⱏ ⰻⱈⱏ ⱀⱁⰳⰰⰿⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ ·
1070620 ⰺ҅ ⰲⱃⰰⱋⱐⱎⰵ ⱄⱔ ⱃⰰⱄⱅⱃⱏⰳⱀⱘⱅⱏ ⰲⱏⰻ · ::
1070700 Ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ ⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ · ⰺ҅ⱋⱑⱅⰵ ⰻ ⱁⰱⱃⱔⱋⰵⱅⰵ · ⱅⰾⱏⱌⱑⱅⰵ ⰻ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰵⱅⱏ
1070710 ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ ·
1070800 ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰱⱁ ⱂⱃⱁⱄⱔⰻ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ · ⰺ ⰻⱋⱔⰻ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⰰⱅⱏ ·
1070810 ⰺ ⱅⰾⱏⰽⱘⱋⱓⰿⱆ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ ::
1070900 ⰾⰻ ⰽⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ · ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰰⱋⰵ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱄⰲⱁⰻ ⱈⰾⱑⰱⰰ ·
1070910 ⰵⰴⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ
1071000 ⰾⰻ ⰰⱋⰵ ⱃⱏⰻⰱⱏⰻ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⱏ · ⰵⰴⰰ ⰸⰿⱐⱙ҅ ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ ·
1071100 ⰰⱋⰵ ⱆⰱⱁ ⰲⱏⰻ ⰾⱘⰽⰰⰲⱐⱀⰻ ⱄⱘⱎⱅⰵ · ⱆⰿⱑⰵⱅⰵ ⰴⰰⰰⱀⰻⱑ ⰱⰾⰰⰳⰰ ⰴⰰⱑⱅⰻ ⱍⱔⰴⱁⰿⱏ
1071110 ⰲⰰⱎⰻⰿⱏ · ⰽⱁⰾⱐⰿⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀ҃ⱀⰱⱄⰵⱈⱏ ·
1071120 ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰱⰾⰰⰳⰰ̑ⰰ ⱂⱃⱁⱄⱔⱋⰻⰻⰿⱏ ⰵⰳⱁ ·
1071200 Ⰲⱐⱄⱑ ⱆⰱⱁ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰰⱋⰵ ⱈⱁⱋⰵⱅⰵ ⰴⰰ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱌⰻ ·
1071210 ⱅⰰⰽⱁ ⰻ ⰲⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⰻⰿⱏ · ⱄⰵ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⰻ ⱂⱃⱁⱃⱁⱌⰻ ·
1071300 ⰲⱐⱀⰻⰴⱑⱅⰵ ⱘⰸⱏⰽⱏⰻⰿⰻ ⰲⱃⰰⱅⱏⰻ · ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱁⱄⱅⱃⰰⱀⰰ ⰲⱃⰰⱅⰰ ⰻ ⱎⰻⱃⱁⰽⱏ ⱂⱘⱅⱐ ·
1071310 ⰲⱏⰲⱁⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱂⰰⰳⱆⰱⱘ · ⰺ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⱄⱘⱅⱏ ⰲⱏⱈⱁⰴⱔⱋⰻ ⰻⰿⱏ ·
1071400 ⰽⱁⰾⱐ ⱘⰸⱏⰽⰰ ⰲⱃⰰⱅⰰ ⰻ ⱅⱑⱄⱀⱏ ⱂⱘⱅⱐ ⰲⱏⰲⱁⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ·
1071410 ⰺ ⰿⰰⰾⱁ ⰻⱈⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰻⰶⰵ ⰻ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⱙⱅⱏ ·
1071500 Ⰲⱏⱀⰵⰿⰾⱑⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⰾⱏⰶⰻⱈⱏ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏ ·
1071510 ⰺⰶⰵ ⱂⱃⰻⱈⱁⰴⱔⱅⱏ ⰽⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⰲⱏ ⱁⰴⰵⰶⰴⰰⱈⱏ ⱁⰲⱐⱍⰰⱈⱏ ·
1071520 ⰲⱐⱀⱘⱅⱃⱐ ⰶⰵ ⱄⱘⱅⱏ ⰲⰾⱏⱌⰻ ⱈⱏⰻⱎⱅⱐⱀⰻⱌⰻ ·
1071600 ⱁⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰻⱈⱏ ⱂⱁⰸⱀⰰⰻⱅⰵ ⱗ · ⰵⰴⰰ ⱁⰱⰵⰿⰾⱙⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱅⱃⱏⱀⰻⱑ ⰳⱃⱁⰸⱀⱏⰻ ·
1071610 ⰾⰻ ⱁⱅⱏ ⱃⱑⱂⰻⱑ ⱄⰿⱁⰽⱏⰲⰻ ·
1071700 ⱅⰰⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⰴⱁⰱⱃⱁ · ⱂⰾⱁⰴⱏⰻ ⰴⱁⰱⱃⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
1071710 ⰰ ⰸⱏⰾⱁ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⱂⰾⱁⰴⱏⰻ ⰸⱏⰾⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
1071800 ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰸⱁⰾⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ · ⱀⰻ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⰸⱏⰾⱁ ⱂⰾⱁⰴⱏ
1071810 ⰴⱁⰱⱃⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·
1071900 ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⰵⰶⰵ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⰰ{ⰴⰰ} ⰴⱁⰱⱃⰰ ·
1071910 ⱂⱁⱄⱑⰽⰰⱙⱅⱏ ⰻ ⰲⱏ ⱁⰳⱀⱐ ⰲⱐⰿⱑⱅⰰⱙⱅⱏ ·
1072000 ⱅⱑⰿⱐ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⱁⱅⱏ {ⱂⰾⱁ}ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰻⱈⱏ ⱂⱁⰸⱀⰰⰵⱅⰵ ⱗ ::
1072100 Ⱀⰵ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰳ҃ⰾⱔⰻ ⰿⱐⱀⱑ · ⰳ҃ⰻ ⰳ҃ⰻ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⱁⰵ ·
1072110 ⱀⱏ ⱅⰲⱁⱃⱔⰻ ⰲⱁⰾⱙ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀ҃ⱀⰱⱈⱏ ·
1072200 ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰱⱁ ⱃⰵⰽⱘⱅⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⰲⱐ ⱅⱏ ⰴⰵⱀⱐ · ⰳ҃ⰻ ⰳ҃ⰻ · ⱀⰵ ⰲⱏ ⱅⰲⱁⰵ ⰾⰻ ⰻⰿⱔ
1072210 ⱂ҃ⱃⱍⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱈⱁⰿⱏ · ⰻ ⱅⰲⱁⰻⰿⱐ ⰻⰿⰵⱀⰵⰿⱐ ⰱⱑⱄⱏⰻ ⰻⰸⰳⱁⱀⰻⱈⱁⰿⱏ ·
1072220 ⰻ ⱅⰲⱁⰻⰿⱐ ⰻⰿⰵⱀⰵⰿⱐ ⱄⰻⰾⱏⰻ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱁⰿⱏ ·
1072300 ⰻ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰿⱐ ⰻⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⰸⱀⰰⱈⱏ ⰲⰰⱄⱏ · ⱁⱅⰻⰴⱑⱅⰵ ⱁⱅⱏ
1072310 ⰿⰵⱀⰵ ⰴⱑⰾⰰ̑ⱙⱋⰵⰻ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⰵ ::
1072400 Ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱆⰱⱁ ⰻⰸⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⰿⱁⱑ ⱄⰻ ⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱑ ·
1072410 ⱆⱂⱁⰴⱁⰱⰾⱙ ⰻ ⰿⱘⰶⱙ ⰿⱘⰴⱃⱆ · ⰻⰶⰵ ⱄⱁⰸⱏⰴⰰ ⱈⱃⰰⰿⰻⱀⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ ⱀⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⰵ ·
1072500 ⰺ҅ ⱄⱏⱀⰻⰴⰵ ⰴⱁⰶⰴⱏ ⰻ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⱃⱑⰽⱏⰻ ·
1072510 ⰻ ⰲⱐⰸⰲⱑⰰⱎⱔ ⰲ{ⱃ}ⱑⱅⱃⰻ · ⰺ҅ ⱀⰰⱂⰰⰴⱘ ⱀⰰ ⱈⱂⰰⰿⰻⱀⱘ ⱅⱘ ·
1072520 ⰻ ⱀⰵ ⱂⰰⰴⰵ ⱄⱔ ⱁⱄⱀⱁⰲⰰⱀⰰ ⰱⱁ ⰱⱑ ⱀⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⰵ ·
1072600 ⰻ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱄⰾⱏⰻⱎⱔⰻ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⰿⱁⱑ ⱄⰻ ⰻ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⰻ ⰻⱈⱏ ·
1072610 ⱆⱂⱁⰴⱁⰱⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰿⱘⰶⱘ ⰱⱆ̑ⱙ · ⰺⰶⰵ ⱄⱁⰸⱏⰴⰰ ⱄⰲⱁⱙ ⱈⱃⰰⰿⰻⱀⱘ ⱀⰰ ⱂⱑⱄⱏⱌⱑ ·
1072700 ⰺ ⱄⱏⱀⰻⰴⰵ ⰴⱁⰶⰴⱏ ⰻ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⱃⱑⰽⱏⰻ ⰻ ⰲⱐⰸⰲⱑⰰⱎⱔ ⰲⱑⱅⱃⰻ ⰻ ⱁⱂⱐⱃⱑⱎⱔ ⱄⱔ
1072710 ⱈⱃⰰⰿⰻⱀⱑ ⱅⱁⰻ · ⰺ ⱂⰰⰴⰵ ⱄⱔ · ⰺ ⰱⱑ ⱃⰰⰸⱃⱆⱎⰵⱀⰻⰵ ⰵⱗ ⰲⰵⰾⰻⰵ ⰷⱑⰾⱁ ·
1072800 ⰺ҅ ⰱⱏⰻ ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰲⱐⱄⱑ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⱄⰻ ·
1072810 ⰴⰻⰲⰾⱑⱈⱘ ⱄⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⰻ ⰵⰳⱁ ·
1072900 ⰱⱑ ⰱⱁ ⱆⱍⱔ ⱑⰽⱁ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ⰻ̆ⰿⱏⰻ · ⰺ ⱀⰵ ⱑⰽⱁ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⱌⰻ ⰻⱈⱏ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ·
1080100 Ⱄⱏⱎⰵⰴⱏⱎⱆ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱄⱏ ⰳⱁⱃⱏⰻ · ⰲⱐ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰵⰳⱁ ⰻⰴⱘ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ·
1080200 ⰺ ⱄⰵ ⱂⱃⱁⰽⰰⰶⰵⱀⱏ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ · ⰽⰾⰰⱀⱑⱎⰵ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1080210 ⰳ҃ⰻ ⰰⱎⱅⰵ ⱈⱁⱋⰵⱎⰻ ⰿⱁⰶⰵⱎⰻ ⰿⱔ ⰻⱋⰻⱄⱅⰻⱅⰻ ·
1080300 ⰻ ⱂⱃⱁⱄⱅⰵⱃⱏ ⱃⱘⰽⱘ ⰻ҃ⱄⱏ ⰽⱁⱄⱀⱘ ⰻ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱈⱁⱋⱘ ⰻⱋⰻⱄⱅⰻ ⱄⱔ ·
1080310 ⰻ ⰰⰱⰻⰵ ⰻⱋⰻⱄⱅⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱂⱃⱁⰽⰰⰸⱏⰻ ·
1080400 ⰺ҅ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰻ҃҅ⱄⱏ ⰲⰻⰶⰴⱐ ⱀⰻⰽⱁⰿⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⰲⱑⰶⰴⱐ · ⱀⱏ ⱎⰵⰴⱏ ⱂⱁⰽⰰⰶⰻ ⱄⱔ
1080410 ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⱁⰲⰻ · ⰻ ⱀⰵⱄⰻ ⰴⰰⱃⱏ ⰻⰶⰵ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰿⱁⱄⰻ ⰲⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱀⰻⰵ ⰻⰿⱏ ·
1080500 Ⰲⱏⱎⰵⰴⱏⱎⱆ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⰲⰻ · ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱏⱀⰰⱆⰿⱏ · ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱘ ⱄⱁⱅⱐⱀⰻⰽⱏ ·
1080510 ⰿⱁⰾⱔ ⰻ҅
1080600 ⰳ҃ⰾⱔ · ⰳ҃ⰻ ⱁⱅⱃⱁⰽⱏ ⰿⱁⰻ ⰾⰵⰶⰻⱅⱏ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾⰵⱀⱏ ·
1080610 ⰾⱓⱅⱑ ⱑⰽⱁ ⱄⱅⱃⰰⰶⰴⱔ ·
1080700 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⱏ ⰰⰸⱏ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰻⱄⱌⱑⰾⱙ ⰻ ·
1080800 ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⱄⱁⱅⱐⱀⰻⰽⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰳ҃ⰻ · ⱀⱑⱄⰿⱏ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱏ ⰴⰰ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⰿⱁⰻ
1080810 ⰲⱐⱀⰻⰴⰵⱎⰻ · ⱀⱏ ⱅⰽⱏⰿⱁ ⱃⱏⱌⰻ ⱄⰾⱁⰲⱁ · ⰺ ⰻⱄⱌⱑⰾⱑⰵⱅⱏ ⱁⱅⱃⱁⰽⱏ ⰿⱁⰻ ·
1080900 ⰺⰱⱁ ⰰⰸⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⰵⱄⰿⱐ ⱂⱁⰴⱏ ⰲ҃ⰾⰽⱁⱙ · ⰺⰿⱏⰻ ⱂⱁⰴⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⰲⱁⰻⱀⱏⰻ ·
1080910 ⰺ ⰳ҃ⰾⱙ ⱄⰵⰿⱆ ⰻⰴⰻ ⰻ ⰻⰴⰵⱅⱏ · ⰺ ⰴⱃⱆⰳⱆⰿⱆ ?????? {ⰻ} ⱂⱃⰻⰴⰻ
1080920 ⰻ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ · ⰺ ⱃⰰⰱⱆ ⰿⱁⰵⰿⱆ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱄⰵ ⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
1081000 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰴⰻⰲⰻ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ · ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⰻⰿⱏ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ·
1081010 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰻ ⰲⱏ ⰻ҃ⰸⰾⰻ ⱅⱁⰾⰻⰽⱏⰻ ⰲⱑⱃⱏⰻ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⱏ ·
1081100 Ⰳ҃ⰾⱙ ⰶⰵ ⰲⰰⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⱁⱅⱏ ⰲⱏⱄⱅⱁⰽⱏ ⰻ ⰸⰰⱂⰰⰴⱏ ⱂⱃⰻⰴⱘⱅⱏ ·
1081110 ⰺ ⰲⱐⰸⰾⱔⰳⱘⱅⱏ ⱄⱏ ⰰⰲⱃⰰⰰⰿⱁⰿⱏ ⰻ ⰻⱄⰰⰽⱁⰿⱐ · ⰺ҅ ⰻⱑⰽⱁⰲⱁⰿⱐ · ⰲⱏ
1081120 ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⰻⰻ ⱀ҃ⰵⰱⱄⱌⱑⰵⰿⱐ ·
1081200 ⰰ ⱄ҃ⱀⰲⰵ{ⰲⰵ} ⱌ҃ⱄⱅⰲⰻⱑ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰⱀⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ · ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱘ ⰽⱃⱁⰿⱑⱎⱅⱐⱀⱙ̑ⱙ·
1081210 ⱅⱆ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⰾⰰⱍⱐ ⰻ ⱄⰽⱃⱐⰶⰵⱅⱏ ⰸⱘⰱⱁⰿⱏ ·
1081300 ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱄⱏⱅⱐⱀⰻⰽⱆ ·
1081310 ⰻⰴⰻ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰ ⰱⱘⰴⰻ ⱅⰵⰱⱑ ·
1081320 ⰽⱁ ⰺ҅ ⰻⱄⱌⱑⰾⱑ ⱁⱅⱃⱁⰽⱏ ⰵⰳⱁ ⰲⱁ ⱅⱏ ⱍⰰⱄⱏ ::
1081330 ⰺ҅ ⰲⱏⰸⰲⱃⰰⱎⱅⱏ ⱄⱔ ⱄⱁⱅⱐⱀⰻⰽⱏ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻ ⰲⱏ ⱅⱏ ⱍⰰⱄⱏ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰻ ⱄⱏⰴⱃⰰⰲⱏ ·
1081400 Ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⱂⰵⱅⱃⱁⰲⱏ · ⰲⰻⰴⱑ ⱅⱏⱋⱘ ⰵⰳⱁ ⰾⰵⰶⱔⱋⱘ ·
1081410 ⱁⰳⱀⰵⰿⱏ ⰶⰵⰳⱁⰿⱘ ·
1081500 ⰺ ⱂⱃⰻⰽⱁⱄⱀⱘ ⱄⱔ ⱃⱘⱌⱑ ⰵⱗ · ⰺ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ̑ⱙ ⱁⰳⸯⱀⱐ · ⰺ ⰲⱏⱄⱅⰰ ⰻ ⱄⰾⱆⰶⰰⱎⰵ ⰵⰿⱆ ·
1081600 Ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⱆ · ⱂⱃⰻⰲⱑⱄⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ · ⰱⱑⱄⱏⱀⱏⰻ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ·
1081610 ⰺ҅ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰ ⱄⰾⱁⰲⱁⰿⱏ ⰴ҃ⱈⱏⰻ · ⰺ҅ ⰲⱐⱄⱔ ⱀⰵⰴⱘⰶⱏⱀⱏⰻⱗ ⰻⱄⱌⱑⰾⰻ ·
1081700 ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱁⰿⱏ · ⰺⱄⰰⰻⰵⰿⱐ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵⰿⱐ ·
1081710 ⱅⱏ ⱀⰵⰴⱘⰳⱏⰻ ⱀⰰⱎⱔ ⱂⱃⰻⱗⱅⱏ · ⰻ ⰱⱁⰾⱑⰸⱀⰻ ⱂⱁⱀⰵⱄⰵ ·
1081800 ⱆⰸⱐⱃⱑ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱄⱏ ⰿⱐⱀⱁⰳⱏⰻ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏⰻ ⱁⰽⱃⱏⱄⱅⱐ ⱄⰵⰱⰵ · ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰻⱅⰻ ⱀⰰ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ ·
1081900 ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⰽⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱓ ⰻⰴⱘ ⱂⱁ ⱅⰵⰱⱑ · ⱑⰿⱁⰶⰵ
1081910 ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⰻⰴⰵⱎⰻ ·
1082000 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰾⰻⱄⰻ ⱑⰸⰲⰻⱀⱏⰻ ⰻⰿⱘⱅⱏ · ⰺ ⱂⱅⰻⱌⱔ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰻⱗ ⰳⱀⱑⰸⰴⰰ ·
1082010 ⰰ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏⰻ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰽⱏⰴⰵ ⰳⰾⰰⰲⱏⰻ ⱂⱁⰴⱏⰽⰾⱁⱀⰻⱅⰻ ·
1082100 ⰴⱃⱆⰳⱏⰻⰻ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰻ · ⱂⱁⰲⰵⰾⰻ ⰿⰻ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰻⱅⰻ ·
1082110 ⰺ҅ ⱂⱁⰳⱃⰵⱅⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
1082200 ⰺ҃҅ⱄⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ · ⰳⱃⱔⰴⰻ ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ · ⰺ҅ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱗ ⱂⱁⰳⱃⰵⱅⰻ
1082210 ⱄⰲⱁⱗ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⱌⱔ ·
1082300 Ⰺ ⰲⱐⰾⱑⰸⱏⱎⱆ ⰵⰿⱆ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ · ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⱘ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ·
1082400 ⰺ ⱄⰵ ⱅⱃⱘⱄⱏ ⰲⰵⰾⰻⰽⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⰿⱁⱃⰻ · ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰽⱃⱏⰻⰲⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⰽⱁⱃⰰⰱⰾⱓ
1082410 ⰲⰾⱏⱀⰰⰿⰻ · ⰰ ⱅⱏ ⱄⱏⱂⰰⱎⰵ ·
1082500 ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ · ⰲⱏⰸⰱⱆⰴⰻⱎⱔ ⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ⰳ҃ⰻ ·
1082510 ⱄ҃ⱏⱂⱄ ⱀⱏⰻ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⰾⰵⰿⱏ ·
1082600 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ · ⱍⱅⱁ ⱄⱅⱃⰰⱎⰻⰲⰻ ⰵⱄⱅⰵ ⰿⰰⰾⱁⰲⱑⱃⰻ · ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰸⰰⱂⱃⱑⱅⰻ
1082610 ⰲⱑⱅⱃⱁⰿⱐ ⰻ ⰿⱁⱃⱓ · ⰺ҅ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱅⰻⱎⰻⱀⰰ ⰲⰵⰾⰻⱑ ·
1082700 ⱍ҃ⰾⰲⱌⰻ ⰶⰵ ⱍⱓⰴⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⰳ҃ⰾⱋⰵ · ⰽⱏⱅⱁ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱑⰽⱁ ⰲⱑⱅⱃⰻ ⰻ ⰿⱁⱃⰵ
1082710 ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⱙⱅⱏ ⰵⰳⱁ ::
1082800 Ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⱆ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⰲⰻ ⱀⰰ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ · ⰲⱏ ⱄⱅⱃⰰⱀⱘ ⰼⰵⱃⰼⰵⱄⰻⰻⱄⰽⱘ ·
1082810 ⱄⱏⱃⱑⱅⰵⱅⰵ ⰻ ⰴⱏⰲⰰ ⰱⱑⱄⱏⱀⰰ ⱁⱅⱏ ⰶⰰⰾⰻⰻ ⰺ҅ⱄⱈⱁⰴⱔⱋⰰ ⰾⱓⱅⱑ ⰷⱑⰾⱁ ·
1082820 ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰰⰰⱎⰵ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⰿⰻⱀⱘⱅⰻ ⱂⱘⱅⰵⰿⱐ ⱅⱑⰿⱐ ·
1082900 ⰺ҅ ⱄⰵ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⱄⱅⰵ ⰳ҃ⰾⱋⰰ · ⱍⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⰿⰰ ⰻ ⱅⰵⰱⱑ ⰻ҃ⱄⱄⰵ ⱄ҃ⱀⰵ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ·
1082910 ⱂⱃⰻⱎⰵⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⱄⱑⰿⱁ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰲⱃⱑⰿⰵⱀⰵ ⰿⱘⱍⰻⱅⱏ ⱀⰰⱄⱏ ·
1083000 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰴⰰⰾⰵⱍⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰵ̑ⱙ ⱄⱅⰰⰴⱁ ⱄⰲⰻⱀⰻⰻ̆ · ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ ⱂⰰⱄⱁⰿⱁ ·
1083100 ⰱⱑⱄⰻ ⰶⰵ ⰿⱁⰾⱑⱈⱘ ⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ · ⰰⱋⰵ ⰻⰸⰳⱁⱀⰻⱎⰻ ⱀⱏⰻ · ⱂⱁⰲⰵⰾⰻ
1083110 ⱀⰰⰿⱏ {ⰻ} ⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⱄⱅⰰⰴⱁ ⱄⰲⰻⱀⱁⰵ ·
1083200 ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰻⰴⱑⱅⰵ · ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰻⰴⱘ ⰲⱏ ⱄⰲⰻⱀⰻⱗ̆ · ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⱆⱄⱅⱃⱏⰿⰻ ⱄⱔ
1083210 ⱄⱅⰰⰴⱁ ⰲⱐⱄⰵ ⱂⱁ ⰱⱃⱑⰳⱆ ⰲⱏ ⰿⱁⱃⰵ · ⰺ҅ ⱆⱅⱁⱂⱘ ⰲⱏ ⰲⱁⰴⰰⱈⱏ ·
1083300 ⰰ ⱂⰰⱄⱘⱋⰵⰻ ⰱⱑⰶⰰⱎⱔ · ⰺ ⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰲⱏⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱎⱔ ⰲⱐⱄⱑ ·
1083310 ⰺ ⱁ ⰱⱑⱄⱏⱀⱆⱓ ·
1083400 ⰺ ⱄⰵ ⰲⰵⱄⱐ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰻⰸⰻⰴⱘ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱘ ⰻ҃ⱄⰲⰻ · ⰺ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰻ ⰿⱁⰾⰻⱎⱔ ·
1083410 ⰴⰰ ⰱⰻ ⱂⱃⱑⱎⰵⰾⱏ ⱁⱅⱏ ⱂⱃⱑⰴⱑⰾⱏ ⰻⱈⱏ ·
1090100 ⰺ ⰲⱐⰾⱑⰸⱏ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ ⰻ҃ⱄⱏ ⱂⱃⱑⱑⰴⰵ · ⰺ ⱂⱃⰻⰴⰵ {ⰲⱏ} ⰲⱏ ⱄⰲⱁⰻ ⰳⱃⰰⰴⱏ · ⰽ ::
1090200 Ⰺ ⱄⰵ ⱂⱃⰻⱀⱑⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾⰵⱀⱏ ⰶⰻⰾⰰⰿⰻ ⱀⰰ ⱁⰴⱃⱑ ⰾⰵⰶⱔⱋⱏ · ⰺ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰻ҃ⱄⱏ
1090210 ⰲⱑⱃⱘ ⰻⱈⱏ · ⱃⰵⱍⰵ ⱁⱄⰾⰰⰱⰾⰵⱀⱆⰵⰿⱆ ·
1090220 ⰴⱃⱏⰸⰰⰻ̆ ⱍⱔⰴⱁ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⱙⱅⱏ ⱄⱔ ⰳⱃⱑⱄⰻ ⱅⰲⱁⰻ ·
1090300 ⰺ ⱄⰵ ⰵⰴⰻⱀⰻ ⱁⱅⱏ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⰽⱏ ⱃⱑⱎⱔ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ · ⱄⱐ ⰲⰾⰰⱄⰲⰻⰿⰾⱑⰰⱅⱏ ·
1090400 ⰺ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⱂⱁⰿⱏⰻⱎⰾⰵⱀⰻⱑ ⰻⱈⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⰲⱏⱄⰽⱘⱙ ⰲⱏⰻ ⰿⱏⰻⱄⰾⰻⱅⰵ ⰸⱏⰾⱁ ⰲⱏ
1090410 ⱄ҃ⱃⰴⱌⰻⱈⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ·
1090500 ⱍⱏⱅⱁ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱆⰴⱁⰱⱑⰵ ⱃⰵⱎⱅⰻ · ⱁⱅⱏⱂⱆⱋⰰⱙⱅⱏ ⱄⱔ ⰳⱃⱑⱄⰻ ⱅⰲⱁⰻ · ⰾⰻ ⱃⰵⱋⰻ
1090510 ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⱈⱁⰴⰻ ·
1090600 ⱀⱏ ⰴⰰ ⱆⰲⱑⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ⱁⱅⱏⱂⱆⱋⰰⱅⰻ
1090610 ⰳⱃⱑⱈⱏⰻ · ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⱁ҅ⱄⰾⰰⰱⰾⰵⱀⱆⰿⱆ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰲⱁⰸⱐⰿⰻ ⰾⱁⰶⰵ ⱅⰲⱁⰵ ·
1090620 ⰺ ⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻ ·
1090800 ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⱍⱓⰴⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⰻ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱎⱔ ⰱ҃ⰰ ·
1090810 ⰴⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ⱅⰰⰽⱘ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱁⰿⱏ · ⰽ ::
1090900 ⰺ҅ ⱂⱃⱑⱈⱁⰴⱔ ⰻ҃ⱄⱄⱏ ⱁⱅⱏ ⱅⱆⰴⱘ ⰲⰻⰴⱑ ⱍⰾⰲⰰ · ⱀⰰ ⰿⱏⰻⱅⱐⱀⰻⱌⰻ
1090910 ⱄⱑⰴⱔⱋⰰ · ⰺ҅ⰿⰵⱀⰵ ⰿⰰⱅⰵⰰ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⰳⱃⱔⰴⰻ ·
1090920 ⰺ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⰵ ·
1091000 ⰺ ⰱⱏⰻ ⰵⰿⱆ ⰲⱐⰸⰾⰵⰶⱔⱋⱓ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ · ⰺ ⱄⰵ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰳⱃⱑⱎⱏⱀⰻⱌⰻ ⰻ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰵ ·
1091010 ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⰰⰰⱈⱘ ⱄⱏ ⰻ҃ⱄⰿⱏ · ⰺ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⰵⰳⱁ ·
1091100 ⰺ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ ⰳ҃ⰾⱈⱘ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⰵⰳⱁ · ⱂⱁ ⱍⱅⱁ ⱄⱏ
1091110 ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰻ ⰻ ⰳⱃⱑⱎⱏⱀⰻⰽⱏⰻ ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱐ ⰲⰰⱎⱏ ⱑⱄⱅⱏ ·
1091200 ⰺ҃ⱄⱐ ⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⱅⱃⱑⰱⱆ̑ⱙⱅⱏ ⱄⱏⰴⱃⰰⰲⰻⰻ ⰲⱃⰰⱍⰰ · ⱀⱏ ⰱⱁⰾⱔⱋⰵⰻ ·
1091300 ⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⱀⰰⱆⱍⰻⱅⰵ ⱄⱔ · ⱍⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱏⰻⱀⰻ ⱈⱁⱎⱅⱘ ⰰ ⱀⰵ ⰶⱃⱏⱅⰲⱑ ·
1091310 ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰱⱁ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⱅⱏ · ⱀⱏ ⰳⱃⱑⱎⱏⱀⰻⰽⱏⰻ ⱀⰰ ⱂⱁⰽⰰⰰⱀⰻⰵ҅ · ⰽ
1091400 Ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰻⱁⰰⱀⱁⰲⰻ ⰳ҃ⰾⱋⰵ · ⱂⱁ ⱍⱅⱁ ⰿⱏⰻ ⰻ
1091410 ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⱂⱁⱄⱅⰻⰿⱏ ⱄⱔ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ · ⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱅⰲⱁⰻ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ·
1091500 ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰵⰴⰰ ⰿⱁⰳⱘⱅⱏ ⱄⰲⰵ ⰱⱃⰰⱍⱏⱀⰻⰻ ⱂⰾⰰⰽⰰⱅⰻ ⱄⱔ · ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ
1091510 ⱄⱏ ⱀⰻⰿⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰶⰵⱀⰻⱈⱏ · ⱂⱃⰻⰴⱘⱅⱏ ⰶⰵ ⰴⱐⱀⰻⰵ · ⰵⰳⰴⰰⰶⰵ ⱁⱅⱏⰻⰿⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ
1091520 ⰶⰵⱀⰻⱈⱏ · ⰺ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱂⱁⱄⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ·
1091600 ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⰱⱁ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⰰⰲⰾⱑⰰⱅⱏ · ⱂⱃⰻⱄⱅⰰⰲⰾⰵⱀⰻⱑ · ⱂⰾⰰⱅⰰ ⱀⰵ ⰱⱑⰾⰵⱀⰰ ⱃⰻⰸⱑ
1091610 ⰲⰵⱅⱏⱄⱑ · ⰲⱐⰸⱐⰿⰵⱅⱏ ⰱⱁ ⰽⱁⱀⱐⱍⰻⱀⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ ⱁⱅⱏ ⱃⰻⰸⱏⰻ · ⰺ ⰱⱁⰾⱐⱎⰻ ⰴⰻⱃⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
1091700 ⱀⰻ ⰲⱐⰾⰻⰲⰰ̑ⱙⱅⱏ ⰲⰻⱀⰰ ⱀⱁⰲⰰ · ⰲⱏ ⰿⱑⱈⱏⰻ ⰲⰵⱅⱏⱈⱏⰻ · ⰰⱋⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ ⱀⰻ ·
1091710 ⱂⱃⱁⱄⱔⰴⱘⱅⱏ ⱄⱔ ⰿⱑⱄⰻ · ⰺ ⰲⰻⱀⱁ ⱂⱃⱁⰾⱑⰵⱅⱏ ⱄⱔ · ⰺ ⰿⱑⱄⰻ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⰾⱙⱅⱏ ·
1091720 ⱀⱏ ⰲⰻⱀⱁ ⱀⱁⰲⱁ ⰲⱏ ⰿⱑⱈⱏⰻ ⱀⱁⰲⱏⰻ ⰲⱏⰾⰻⰲⰰⱙⱅⱏ · ⰺ ⱁⰱⱁⰵ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ·
1091800 ⱄⰻⱌⰵ ⰳ҃ⰾⱙⱋⱓ ⰵⰿⱆ ⰽⱏ ⱀⰻⰿⱏ · ⰽ · Ⱄⰵ ⰽⱐⱀⱔⰸⱏ ⰲⱏⱎⰵⰴⱏ ⰽⰾⰰⱀⱑⱎⰵ
1091810 ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱑⰽⱁ ⰴⱏⱎⱅⰻ ⰿⱁⱑ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⱏ ·
1091820 ⱀⱏ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰲⱏⰸⰾⱁⰶⰻ ⱀⰰ ⱀⱙ ⱃⱘⰽⱘ ⱅⰲⱁⱙ ⰻ ⱁⰶⰻⰲⰵⱅⱏ ·
1091900 ⰻ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⱑⰰⱎⰵ ⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ·
1092000 ⰺ ⱄⰵ ⰶⰵⱀⰰ ⰽⱃⱏⰲⱁⱅⱁⱍⰻⰲⰰ · ⰴⱐⰲⱑ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⰾⱑⱅⱑ ⰻⰿⱘⱎⱅⰻ ·
1092010 ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰻ ⱄⱏ ⰸⰰⰴⰻ · ⱂⱃⰻⰽⱁⱄⱀⱘ ⱄⱔ ⰲⱐⱄⰽⱃⰻⰾⰻⰻ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⰵⰳⱁ ·
1092100 ⰳ҃ⰾⰰⱎⰵ ⰱⱁ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ · ⰰⱋⰵ ⱅⱁⰽⰿⱁ ⱂⱃⰻⰽⱁⱄⱀⱘ ⱄⱔ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⰵⰳⱁ ⱄ҃ⱂⱄⱀⰰ ⰱⱘⰴⱘ ·
1092200 ⰺ҃ⱄⱏ ⰶⰵ ⱁⰱⱃⰰⱎⱅⱏ ⱄⱔ ⰻ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⱙ ⱃⰵⱍⰵ ·
1092210 ⰴⱃⱏⰸⰰⰻ ⰴⱏⱋⰻ ⰲⱑⱃⰰ ⱅⰲⱁⱑ ⱄ҃ⱂⱄⰵ ⱅⱔ ·
1092220 ⰺ ⱄ҃ⱂⱄⱀⰰ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰶⰵⱀⰰ ⱁⱅⱏ ⱍⰰⱄⰰ ⱅⱁⰳⱁ ·
1092300 ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⰽⱏⱀⱔⰶⱐ · ⰺ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⱄⱁⱂⱐⱌⱔ ⰻ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰿⰾⱏⰲⱔⱋⱏ
1092310 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ·
1092400 ⱁⱅⰻⰴⱑⱅⰵ ⱀⰵ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⱏ ⰱⱁ ⰴⱑⰲⰻⱌⰰ ⱀⱏ ⱄⱏⱂⰻⱅⱏ · ⰺ ⱃⱘⰳⰰⱈⱁ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ·
1092500 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰⱀⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ · ⰲⱏⱎⰵⰴⱏ ⱗⱅⱏ ⱙ ⰸⰰ ⱃⱘⰽⱘ ·
1092510 ⰺ ⰲⱏⱄⱅⰰ ⰴⱑⰲⰻⱌⰰ ·
1092600 ⰺ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰲⱑⱄⱅⱐ ⱄⰻ ⱂⱁ ⰲⱐⱄⰵⰻ ⰸⰵⰿⰻ ⱅⱁⰻ҅ ::
1092700 Ⰺ ⱂⱃⱑⱈⱁⰴⱔⱋⱓ ⱅⱘⰴⱑ ⰻ҃ⱄⰲⰻ · ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⰵⱅⰵ ⰴⱐⰲⰰ ⱄⰾⱑⱂⱐⱌⰰ
1092710 ⰸⱁⰲⱘⱋⰰ ⰻ ⰳ҃ⰾⱋⰰ· ⱂⱁⰿⰻⰾⱆⰻ ⱀⱏⰻ ⱄ҃ⱀⱆ ⰴ҃ⰲⱏ ·
1092800 ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⱆ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ · ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱄⱅⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱄⰾⱑⱂⱏⱌⰰ ·
1092810 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⰰ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰲⱑⱃⱆⰵⱅⰰ ⰾⰻ ⱑⰽⱁ ⰿⱁⰳⱘ ⱄⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·
1092820 ⰳ҃ⰾⰰⱄⱅⰵ ⰵⰿⱆ ⰵⰻ̆ ⰳ҃ⰻ ·
1092900 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰽⱁⱄⱀⱘ ⱑ ⰲⱏ ⱁⱍⰻ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱂⱁ ⰲⱑⱃⱑ ⰲⰰⱓ ⰱⱘⰴⰻ ⰲⰰⰿⰰ ·
1093000 ⰺ҅ ⱁⱅⰲⱃⱑⱄⱅⰵ ⱄⱔ ⰻⰿⰰ ⱁⱍⰻ · ⰺ ⰸⰰⱂⱃⱑⱅⰻ ⰻⰿⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1093010 ⰱⰾⱓⰴⱑⱅⰰ ⰴⰰ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱆⰲⱑⱄⱅⱏ ·
1093100 ⱁⱀⰰ ⰸⰵ ⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰰ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱄⱅⰵ ⰻ ⱂⱁ ⰲⱐⱄⰵⰻ ⰸⰵⰿⰻ ⱅⱁⰻ ·
1093200 ⱅⱑⰿⰰ ⰶⰵ ⰻⱄⱈⱁⰴⱔⱎⱅⰵⰿⰰ · ⱄⰵ ⱂⱃⰻⰲⱑⱄⱔ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱀⱑⰿⱏ ⰱⱑⱄⰵⱀⱏ ·
1093300 ⰺ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰⱀⱆ ⰱⱑⱄⱆ ⱂ҃ⱃⱁⰳⰾⰰ ⱀⱑⰿⱏⰻ · ⰺ ⰴⰻⰲⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ·
1093310 ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⰰⰲⰻ ⱄⱔ ⱅⰰⰽⱁ ⰲ҃ⰾⰻ ·
1093400 ⰰ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱘ · ⱁ ⰽⱏⱀⱔⰷⰻ ⰱⱑⱄⱏ ⰻⰸⰳⱁⱀⰻⱅⱏ ⰱⱑⱄⱏⰻ ::
1093500 ⰺ҅ ⱂⱃⱁⱈⱁⰶⰴⰰⱎⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏⰻ ⰲⱐⱄⱔ ⰻ ⰲⱐⱄⰻ · ⱆⱍⱔ ⱀⰰ ⱄⱁⱀⱐⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰻⱈⱏ ·
1093510 ⰺ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱗ ⰵ҃ⰲⱀⰼⰾⰻⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱑ ·
1093520 ⰺ ⱌⱑⰾⱔ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱀⰵⰴⱘⰳⱏ ⰺ҅ ⰲⱐⱄⱑⰽⱘ ⱗ̆ⰸⱘ ⰲⱐ ⰾⱓⰴⱈⱏ ·
1093600 Ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏⰻ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰿ҃ⰻⰾⱁⱄⱃⰴⰲⰰ ⱁ ⱀⰻⱈⱏ ⱑⰽⱁ ⰱⱑⱈⱘ ⱄⱏⰿⱔⱅⰵⱀⰻ ·
1093610 ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱀⰻ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱁⰲⱏⱌⱔ · ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱋⱔ ⱂⰰⱄⱅⱏⰻⱃⱑ ·
1093700 ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ · ⰶⱔⱅⰲⰰ ⱆⰱⱁ ⰿⱏⱀⱁⰳⰰ · ⰰ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⱐ ⰿⰰⰾⱁ ·
1093800 ⰿⱁⰾⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⰳ҃ⱀⱆ ⰶⱔⱅⰲⱑ · ⰴⰰ ⰻⰸⰲⰵⰴⰵⱅⱏ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⱔ
1093810 ⱀⰰ ⰶⱔⱅⰲⱘ ⱄⰲⱁⱙ · ⰽ ·
1100100 ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰ ⱁⰱⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⰰ ⱄⰲⱁⱑ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⰿⱏ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ·
1100110 ⱀⰰ ⰴ҃ⱄⱈⱐ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱏⰻⱈⱏ ⰴⰰ ⰻⰸⰳⱁⱀⱔⱅⱏ ⱗ҅ ·
1100120 ⰺ҅ ⱌⱑⰾⰻⱅⰻ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱀⰵⰴⱘⰳⱏ ⰻ ⰲⱐⱄⱑⰽⱘ ⰱⱁⰾⱑⰸⱀⱐ ·
1100200 Ⱉⰱⱑⰿⰰ ⰶⰵ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⰰ҃ⱂⰾⰿⰰ · ⰺ҅ ⰿⰵⱀⰰ ⱄⱘⱅⱏ ⱄⰵ · Ⱂⱃⱏⰲⱏⰻ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ·
1100210 ⰺ҅ⰶⰵ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱂⰵⱅⱃⱏ · ⰺ ⰰⱀⱐⰴⱃⱑⰰ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⰵⰳⱁ ·
1100300 ⱇⰻⰾⰻⱂⱏ ⰻ ⰲⰰⱃⱅⱁⰾⱁⰿⱑⰻ · ⱅⱁⰿⰰ ⰻ ⰿⰰⱅⱐⱅⰵⰻ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⱐ · ⰻⱑⰽⱁⰲⱏ ⰰⰾⱐⱇⰵⱁⰲⱏ ·
1100310 ⰺ ⰽⰵⰾⰵⰲⰵⰻ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱀⱏⰻ ⱅⰰⰴⰵⰻ ·
1100400 ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⰽⰰⱀⰰⱀⱑⰻ · ⰺⱓ̆ⰴⰰ ⰻⱄⰽⰰⱃⰻⱁⱅⱏⱄⰽⱏⰻ · ⰺⰶⰵ ⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ·
1100500 Ⱄⰻⱗ ⱁⰱⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰰⰲⱏ ⰻⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1100510 ⱀⰰ ⱂⱘⱅⱐ ⱗ҃ⰸⰽⱏ ⱀⰵ ⰻⰴⱑⱅⰵ · ⰺ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⱄⰰⰿⰰⱃⱑⱀⱏ ⱀⰵ ⰲⱐⱀⰻⰴⱑⱅⰵ ·
1100600 ⰺⰴⱑⱅⰵ ⰶⰵ ⱂⰰⱍⰵ ⰽⱏ ⱁⰲⱏⱌⰰⰿⱏ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱏⱎⰻⰿⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⰻ҃ⰾⰲⰰ ·
1100700 ⱈⱁⰴⱔⱋⰵ ⰶⰵ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⰻⱅⰵ ⰳ҃ⰾⱋⰵ · ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⰱⰾⰻⰶⰻ ⱄⱔ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ ·
1100800 ⰱⱁⰾⱔⱋⱔⱗ ⱌⱑⰾⰻⱅⰵ · ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱗ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⰰⰻⱅⰵ · ⱂⱃⱁⰽⰰⰶⰵⱀⱏⰻⱗ ⱁⱍⰻⱎⱅⰰⰻⱅⰵ ·
1100810 ⰱⱑⱄⱏⰻ ⰻⰸⰳⱁⱀⰻⱅⰵ · ⱅⱆⱀⰵ ⱂⱃⰻⱗⱄⱅⰵ ⱅⱆⱀⰵ ⰴⰰⰴⰻⱅⰵ · ⰽ ·
1100900 ⱀⰵ ⱄⱏⱅⱔⰶⰻⱅⰵ ⰸⰾⰰⱅⰰ ⱀⰻ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⰰ · ⱀⰻ ⰿⱑⰴⰻ ⱂⱃⰻ ⱂⱁⱑⱄⱑⱈⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ·
1101000 ⱀⰻ ⰿⱁⱎⱏ[ⱀⱏⰻ] ⱀⰰ ⱂⱘⱅⰻ · ⱀⰻ ⰴⱏⰲⱁⱓ ⱃⰻⰸⱆ · ⱀⰻ ⱄⰰⱂⱁⰳⱏ ⱀⰻ ⰶⱏⰸⰾⰰ ·
1101010 ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱏ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⱐ ⰿⱏⰸⰴⱏⰻ ⱄⰲⱁⰵⱗ҅ ·
1101100 Ⰲⱏ ⱀⱐⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰾⰻ ⰲⱐ ⰲⰵⱄⱐ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵⱅⰵ · ⰺⱄⱂⱏⰻⱅⰰⰻⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⰲⱐ
1101110 ⱀⰵⰿⱐ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰺ ⱅⱆ ⱂⱃⱑⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰻⰸⰻⰴⰵⱅⰵ ·
1101200 Ⰲⱏⱈⱁⰴⱔⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⱌⱑⰾⱆⰻⱅⰵ ⰻ ·
1101300 ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱏ · ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰿⰻⱃⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱀⰰ ⱀⱐ ·
1101310 ⰰⱋⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱏ · ⰿⰻⱃⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⰽⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰲⱏⰸⰲⱃⰰⱅⰻⱅⱏ ⱄⱔ ·
1101400 Ⰺ ⰻⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰻⰿⰵⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ·
1101410 ⱀⰻ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰰⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ · ⰺⱄⱈⱁⰴⱔⱋⰵ ⰻⰸ ⰴⱁⰿⱆ ·
1101420 ⰾⰻ ⰻⰸ ⰳⱃⰰⰴⰰ ⱅⱁⰳⱁ · ⱁⱅⱏⱅⱃⱔⱄⱑⱅⰵ ⱂⱃⰰⱈⱏ ⱁⱅⱏ ⱀⱁⰳⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ·
1101500 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱁⱅⱏⱃⰰⰴⱐⱀⱑⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰸⰵⰿⰻ ⱄⱁⰴⱁⰿⱐⱄⱌⱑⰻ ⰳⱁⰿⱁⱃⱐⱄⱌⱑⰻ ·
1101510 ⰲⱐ ⰴⰵⱀⱐ ⱄⱘⰴⱏⱀⱏⰻ · ⱀⰵⰶⰵ ⰳⱃⰰⰴⱆ ⱅⱁⰿⱆ ::
1101600 Ⱄⰵ ⰰⰸⱏ ⱄⱏⰾⱙ ⰲⱏⰻ ⱑⰽⱁ ⱁⰲⱐⱌⱔ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰲⰾⱏⰽⱏ · ⰱⱘⰴⱑⱅⰵ ⰶⰵ
1101610 ⰿⱘⰴⱃⰻ ⱑⰽⱁ ⰸⰿⰻⱗ · ⰺ ⱌⱑⰾⰻ ⱑⰽⱁ ⰳⱁⰾⱘⰱⱐⰵ ::
1101700 Ⰲⱐⱀⰵⰿⰾⱑⱅⰵ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ · ⱂⱃⱑⰴⰰⰴⱔⱅⱏ ⰱⱁ ⰲⱏⰻ ⱀⰰ ⱄⱁⱀⱏⰿⱏⰻ ·
1101710 ⰺ ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱐⰿⰻⱋⰻⱈⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ⱆⰱⰻⱙⱅⱏ ⰲⱏⰻ ·
1101800 ⰺ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰲ҃ⰾⰴⰽⱏⰻ ⰶⰵ ⰻ ⱌⱑⱄⰰⱃⱔ ⰲⰵⰴⰵⱀⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ⱃⰰⰴⰻ ·
1101810 ⰲⱐ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱀⰻⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ ⱗ҃ⰸⰽⰿⱏ ·
1101900 Ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱙⱅⱏ ⰲⱏⰻ · ⱀⰵ ⱂⱌⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⰽⰰⰽⱁ ⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⰲⱏⰸⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰵⱅⰵ
1101910 ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰱⱁ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ ⰲⱏ ⱅⱏ ⱍⰰⱄⱏ · ⱍⱅⱁ ⰳ҃ⰾⱅⰵ ·
1102000 ⱀⰵ ⰲⱏⰻ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⰵ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵⰻ · ⱀⱏ ⰴ҃ⱈⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ ⰳ҃ⰾⱔⰻ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ ·
1102100 ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⰶⰵ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⱀⰰ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐ · ⰺ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⱍⱔⰴⱁ ·
1102110 ⰺ ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⱘⱅⱏ ⱍⱔⰴⰰ ⱀⰰ ⱃⱁⰴⰻⱅⰵⰾⱔ ⰻ ⱆⰱⱐⱙⱅⱏ ⱗ҅ ·
1102200 ⰺ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⰿⰻ ⰲⱐⱄⱑⰿⰻ · ⰻⰿⰵⱀⰵ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱂⱃⱑⱅⱃⱏⱂⱑⰲⱏⰻ
1102210 ⰶⰵ ⰴⱁ ⰽⱁⱀⱐⱌⰰ ⱄⱐ ⱄ҃ⱂⱀⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ :: ⰽ ::
1102300 Ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⰳⱁⱀⱔⱅⱏ ⰲⱏⰻ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱑ ⱄⰵⰿⱐ · ⰱⱑⰳⰰⰻⱅⰵ ⰲⱏ ⰴⱃⱆⰳⱏⰻ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰱⱁ
1102310 ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰻⱄⰽⱁⱀⱐⱍⰰⱅⰻ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰻ҃ⰸⰴⱃⰾⰲⱏ ·
1102320 ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏⰻ ::
1102400 Ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⱀⰰⰴⱏ ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⰵⰿⱐ · ⱀⰻ ⱃⰰⰱⱏ ⱀⰰⰴⱏ ⰳ҃ⰿⱐ ⱄⰲⱁⰻⰿⱐ ·
1102500 ⰴⱁⰲⱐⰾⰵⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱆ ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱐ ⰵⰳⱁ ·
1102510 ⰻ ⱃⰰⰱⱆ ⱑⰽⱁ ⰳ҃ⱐ ⰵⰳⱁ · Ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰻⱀⰰ ⰴⱁⰿⱆ ⰲⰵⰾⱐⰸⱑⰲⱁⰾⰰ ⱀⰰⱃⱑⱎⱔ ·
1102520 ⰽⱁⰾⱐⰿⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⰴⱁⰿⰰⱎⱅⱐⱀⱔⱗ ⰵⰳⱁ ·
1102600 ⱀⰵ ⱆⰱⱁⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⰻⱈⱏ :: ⰸ · Ⱀⰻⱍⱅⱁⰶⰵ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱁⰽⱃⱏⰲⰵⱀⱁ ⰵⰶⰵ ⱀⰵ
1102610 ⱁⱅⱏⰽⱃⱏⰲⰵⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ · ⰺ ⱅⰰⰻⱀⱁ ⰵⰶⰵ ⱀⰵ ⱆⰱⱑⰴⱑⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
1102700 ⰵⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱑ · ⱃⱐⱌⱑⱅⰵ ⰲⱐ ⱄⰲⱑⱅⱑ ·
1102710 ⰺ ⰵⰶⰵ ⰲⱏ ⱆⱈⱁ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⰵ · ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰻⱅⰵ ⱀⰰ ⰽⱃⱁⰲⱑⱈⱏ ·
1102800 ⰺ ⱀⰵ ⱆⰱⱁⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⰻⰲⰰⱙⱋⰻⱈⱏ ⱅⱑⰾⱁ · ⰺ ⰴ҃ⱎⱔ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱘⱎⱅⱏ ⱆⰱⰻⱅⰻ ·
1102810 ⰱⱁⰻⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱂⰰⱍⰵ · ⰿⱁⰳⱘⱋⰰⰰⰳⱁ ⰻ ⰴ҃ⱎⱘ ⰻ ⱅⱑⰾⱁ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⰼⰵⰵ҅ⱀⱀⱑ
1102900 ⱀⰵ ⰴⱐⰲⱑ ⰾⰻ ⱂⱐⱅⰻⱌⰻ ⱀⰰ ⱄⱄⰰⱃⰻⰻ ⰲⱑⱀⰻⰿⱑ ⰵⱄⱅⰵ · ⰺ ⱀⰻ ⰵⰴⰻⱀⰰ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱓ
1102910 ⱀⰵ ⱂⰰⰴⰵⱅⱏ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ⰱⰵⰸ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ·
1103000 ⰲⰰⰿⱏ ⰶⰵ ⰻ ⰲⰾⰰⱄⰻ ⰳⰾⰰⰲⱏⰻ ⰲⱐⱄⰻ ⰻⱋⱏⱅⰵⱀⰻ ⱄⱘⱅⱏ · ⱀⰵ ⱆⰱⱁⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⰿⱏⱀⱁⰸⱑⱈⱏ
1103010 ⱂⱅⰻⱌⱏ ⰾⱆⱍⱏⱎⰻ ⰲⱏⰻ ⰵⱄⱅⰵ ·
1103200 Ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱆⰱⱁ ⰻⰶⰵ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⱄⱅⱏ ⰿⱔ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏⰻ · ⰺⱄⱂⱁⰲⱑⰿⱏ ⰹ
1103210 ⰻ ⰰⰸⱏ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰿⱐ ⰿⱁⰻⰿⱏ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⱈⱏ ·
1103300 ⰻⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰿⰵⱀⰵ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱍ҃ⰽⱏⰻ · ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰳⱘ ⱄⱔ ⰵⰳⱁ ⰻ ⰰⰸⱏ ⱂⱃⱑⰴⱏ
1103310 ⱁⱅⱏⱌⰵⰿⱐ {ⰿⱐ} ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⱈⱏ ·
1103400 ⱀⰵ ⰿⱏⱀⰻⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰲⱏⰲⱃⱑⱎⱅⰻ ⰿⰻⱃⰰ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰾ̑ⱙ ·
1103410 ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰲⱏⰲⱃⱑⱋⱏ ⰿⰻⱃⰰ ⱀⱏ ⰿⰵⱍⱏ ·
1103500 ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰱⱁ ⱃⰰⰸⰾⱘⱍⰻⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰰ · ⱀⰰ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ
1103510 ⰺ ⰴⱏⱎⱅⰵⱃⱐ ⱀⰰ ⰿⰰⱅⰵⱃⱐ ⱄⰲⱁ̑ⱙ ·
1103520 ⰻ ⱀⰵⰲⱑⱄⱅⱘ ⱀⰰ ⱄⰲⰵⰽⱃⱁⰲⱐ ⱄⰲⱁ̑ⱙ ·
1103600 ⰺ ⰲⱃⰰⰸⰻ ⱍ҃ⰾⰽⱆ ⰴⱁⰿⰰⱋⱐⱀⰻⰻ ⰵⰳⱁ ::
1103700 Ⰺⰶⰵ ⰾⱓⰱⰻⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰾⰻ ⰿⰰⱅⰵⱃⱐ ⱂⰰⱍⰵ ⰿⰵⱀⰵ
1103710 ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱏ ⰻ ⰺⰶⰵ ⰾⱓⰱⰻⱅⱏ
1103720 ⱄ҃ⱀⱏ ⰾⰻ ⰴⱏⱎⱅⰵⱃⱐ ⱂⰰⱍⰵ ⰿⰵⱀⰵ · ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱏ ·
1103800 ⰺ҅ ⰻⰶⰵ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰻⰿⰵⱅⱏ ⰽ҃ⱃⱄⱅⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰻ ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰿⰵⱀⰵ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ·
1103810 ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱏ ·
1103900 Ⱁⰱⱃⱑⱅⱏⰻ ⰴ҃ⱎⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⱏ ⱙ҅ ·
1103910 ⰰ ⰻⰶⰵ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⱏ ⰴ҃ⱎⱘ ⱄⰲⱁⱙ҅ ⰿⰵⱀⰵ ⱃⰰⰴⰻ ⱁⰱⱃⱔⱋⰵⱅⱏ ⱙ҅ ·
1104000 ⰺⰶⰵ ⰲⱏⰻ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ ⰿⱔ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ · ⰺ ⰻⰶⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾ҅ⰵⱅⱏ ⰿⱔ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ
1104010 ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰿⱔ ·
1104100 Ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱔⰻ ⱂ҃ⱃⰽⰰ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⱂⱃⱁⱃⱁⱍⰵ ⰿⱐⰸⰴⱘ ⱂⱃⱁⱃⱁⱍⱘ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ ·
1104110 ⰺ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱔⰻ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰻⰽⰰ · ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰻⱍⰵ ⰿⱏⰸⰴⱘ
1104120 ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰻⱍⱘ ⱂⱃⰻⰻⰿⰵⱅⱏ ·
1104200 Ⰻ ⰻⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱐⰴⱁ ⱀⰰⱂⱁⰻⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⰿⰰⰾⱏⰻⱈⱏ ⱄⰻⱈⱏ ·
1104210 ⱍⰰⱎⱘ ⱄⱅⱆⰴⰵⱀⱏⰻ ⰲⱁⰴⱏⰻ · ⱅⱏⰽⰿⱁ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⰰ ·
1104220 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⰲⰿⱏ ⱀⰵ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⱏ ⰿⱐⰸⰴⱏⰻ ⱄⰲⱁⰵⱗ ·
1110100 Ⰺ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰻ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱗ ⱁⰱⱑⰿⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ
1110110 ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⰰ ⱄⰲⱁⰻⰿⰰ · ⱂⱃⱑⰻⰴⰵ ⱁⱅⱏ ⱅⱘⰴⱘ ⱆⱍⰻⱅⱏ ·
1110120 ⰺ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱅⱏ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱑⱈⱏ ⰻⱈⱏ :: ⰽ
1110200 Ⰺⱁⰰⱀⱏ ⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⰲⱏ ⱘⰸⰻⰾⰻⱋⰻ ⰴⱑⰾⰰ ⱈ҃ⰲⰰ · ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ
1110300 ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⱅⱏⰻ ⰾⰻ ⰵⱄⰻ ⰳⱃⱔⰴⱏⰻⰻ · ⰾⰻ ⰻⱀⱁⰳⱁ ⱍⰰⰵⰿⱏ ·
1110400 ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰲⱏⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱅⰵ ⰻⱁⰰⱀⱁⰲⰻ ·
1110500 ⱄⰾⱑⱂⰻⰻ ⱂⱃⱁⰸⰻⱃⰰⱙⱅⱏ · ⰺ ⱈⱃⱁⰿⰻⰻ ⱈⱁⰴⱔⱅⱏ · ⱂⱃⱁⰽⰰⰶⰵⱀⰻⰻ ⱁⱍⰻⱋⰰⱙⱅⱏ ⱄⱔ
1110510 ⰻ ⰳⰾⱆⱄⰻⰻ ⱄⰾⱏⰻⱎⱔⱅⱏ · ⰿⱃⱏⱅⰲⰻⰻ ⰲⱏⱄⱅⰰⱙⱅⱏ · ⰺ ⱀⰻⱎⱅⰻⰻ ⰱⰾⰰⰳⱁⰲⱑⱄⱅⱆⱙ҅ⱅⱏ ·
1110600 ⰺ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰻⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⱏⰱⰾⰰⰸⱀⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⱁ ⰿⱐⱀⱑ ·
1110700 ⱅⱑⰿⱏ ⰶⰵ ⰻⱄⱈⱁⰴⱔⱋⰵⰿⱏ · ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⰳ҃ⰾⱅⰻ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⰿⱏ · ⱁ ⰻⱁⰰⱀⱑ ·
1110710 ⱍⰵⱄⱁ ⰲⰻⰴⱑⱅⱏ ⰻⰸⰻⰴⰵⱅⰵ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀⱙ ⱅⱃⱐⱄⱅⰻ ⰾⰻ ⰲⱑⱅⱃⱁⰿⱐ ⰽⱁⰾⱑⰱⰾⰵⰿⱏⰻ ·
1110800 ⱀⱏ ⱍⰵⱄⱁ ⰻⰸⰻⰴⰵⱅⰵ ⰲⰻⰴⱑⱅⱏ · ⱍ҃ⰾⰲⰽⰰ ⰾⰻ ⰲⱏ ⰿⱔⰽⱏⰽⱏⰻ ⱃⰻⰸⰻ ⱁⰱⰾⱏⱍⰵⱀⰰ ·
1110810 ⱄⰵ ⰻⰶⰵ ⰿⱔⰽⱏⰽⰰ ⱀⱁⱄⱔⱅⱏ · ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱁⱈⱏ ⱌ҃ⱄⱃ[ⰻⱈⱏ] ⱄⱘⱅⱏ ·
1110900 ⱀⱏ ⱍⰵⱄⱁ ⰻⰸⰻⰴⰵⱅⰵ ⰲⰻⰴⱑⱅⱏ · ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⰰ ⰾⰻ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰺ ⰾⰻⱎⰵ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⰰ ·
1111000 ⱄⱐ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱁ ⱀⰵⰿⱐⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ·
1111010 Ⱄⰵ ⰰⰸⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⱙ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱏ ⰿⱁⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰾⰻⱌⰵⰿⱐ ⱅⰲⱁⰻⰿⱏ ·
1111020 ⰺ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰻⱅⱏ ⱂⱘⱅⱐ ⱅⰲⱁⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱅⱁⰱⱁ̑ⱙ ·
1111100 Ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⰲⱏⱄⱅⰰ ⰲⱏ ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱏⰻⱈⱏ ⰶⰵⱀⰰⰿⰻ ⰱⱁⰾⰵⰻ ⰻⱁⰰⱀⰰ
1111110 ⰽⱃⱏⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱑ · ⰿⱐⱀⱑⰻ ⰶⰵ ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻ ⱀ҃ⰱⱄⱌⱑⰿⱐ ⰱⱁⰾⰵⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰵⰳⱁ ·
1111200 Ⱁⱅⱏ ⰴⱐⱀⰻⰻ ⰶⰵ ⰻⱁⰰⱀⰰ ⰽⱃⱏⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱑ ⰴⱁ ⱄⰵⰾⱑ ·
1111210 ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ [ⱀⰵⰱⰵⱄⰽⱁⰵ] ⱀⱘⰴⰻⱅⱏ ⱄⱔ ·
1111220 ⰺ ⱀⱘⰶⰴⱏⱀⰻⱌⰻ ⰲ[ⱏⱄⱈⱏⰻ]ⱅⰰⱙⱅⱏ ⰵ ·
1111300 ⰲⱏⱄⰻ ⰱⱁ ⱂ҃ⱃⱌⰻ ⰻ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⰴⱁ ⰻⱁⰰⱀⰰ ⱂⱃⱁⱃⱑⱎⱔ ·
1111400 ⰺ ⰰⱋⰵ ⱈⱁⱋⰵⱅⰵ ⱂⱃⰻⱗⱅⰻ · ⱅⱏ {ⰵ} ⰵⱄⱅⱏ ⰻⰾⰻⱑ ⱈⱁⱅⱔⰻ ⱂⱃⰻⱅⰻ ·
1111500 ⰺⰿⱑⱗⰻ ⱆⱎⰻ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱅⰻ ⰴⰰ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⱏ ·
1111600 Ⰽⱁⰿⱆ ⱆⱂⱁⰴⱁⰱⰾ̑ⱙ ⱃⱁⰴⱁⱄⱐ · ⱂⱁⰴⱁⰱⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⱑⱅⰻⱋⰵⰿⱏ ⱄⱑⰴⱑⱎⱅⰵⰿⱏ ·
1111610 ⱀⰰ ⱅⱃⱏⰶⰻⱎⱅⰻⱈⱏ · ⰺⰶⰵ ⰲⱏⰸⰳⰾⰰⱎⰰⱙⱅⱏ ⰴⱃⱆⰳⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ
1111700 ⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰾⱙⱅⱏ · ⱂⰻⱄⰽⰰⱈⱁⰿⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰻ ⱀⰵ ⱂⰾⱔⱄⰰⱄⱅⰵ ·
1111710 ⱂⰾⰰⰽⰰⱈⱁⰿⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰻ ⱀⰵ ⱃⱏⰻⰴⰰⱄⱅⰵ ·
1111800 ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰱⱁ ⰻⱁⰰⱀⱏ ⱀⰵ ⱂⰻⱗ ⱀⰻ ⱑⰴⱏⰻ · ⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱅⱏ ⰱⱑⱄⱏ ⰻⰿⰰⱅⱏ ·
1111900 ⱂⱃⰻⰴⰵ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏ ⱑⰴⱏⰻ ⰻ ⱂⰻⱗ · ⰺ ⰳ҃ⰾⱅⱏ ⱄⰵ ⱄⱐ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ
1111910 ⱑⰴⱏⱌⰰ ⰻ ⰲⰻⱀⱁⱂⰻⰻⱌⰰ · ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰵⰿⱏ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰻ ⰳⱃⱑⱎⱏⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ·
1111920 ⰺ ⱁⱂⱃⰰⰲⱐⰴⰻ ⱄⱔ ⱂⱃⱑⰿⱘⰴⱃⱁⱄⱅⱐ ⱁⱅⱏ ⱍⱔⰴⱏ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ·
1112000 ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⱂⱁⱀⱁⱄⰻⱅⰻ ⰳⱃⰰⰴⱁⰿⱏ · ⰲⱐ ⱀⰻⱈⱏⰶⰵ ⰱⱏⰻⱎⱔ
1112010 ⰿⱏⱀⱁⰶⱑⰻⱎⱔⱗ ⱄⰻⰾⱏⰻ ⰻⰿⱏ · ⰸⰰⱀⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⰽⰰⰰⱎⱔ ⱄⱔ ::
1112100 Ⰳⱁⱃⰵ ⱅⰵⰱⱑ ⱈⱁⱃⰰⰸⰻⱀⱏ · ⰳⱁⱃⰵ ⱅⰵⰱⱑ ⰲⰻⱅⱏⱄⰰⰻⰴⰰ ·
1112110 ⱑⰽⱁ ⰰⱋⰵ ⰲⱏ ⱅⱆⱃⱑ ⰻ ⱄⰻⰴⱁⱀⱑ · ⰱⱘ ⱄⰻⰾⱏⰻ ⰱⱏⰻⰾⱏⰻ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⱔⱗ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ ·
1112120 ⰴⱃⰵⰲⰾⰵ ⱆⰱⱁ ⰲⱏ ⰲⱃⱑⱅⰻⱋⰻ ⰻ ⱂⱁⱂⰵⰾⱑ ⱂⱁⰽⰰⰰⰾⰻ ⱄⱔ ⰱⱘ ·
1112200 ⱁⰱⰰⱍⰵ ⰳ҃ⰾⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ⱅⱆⱃⱁⰿⱏ ⰻ ⱄⰻⰴⱁⱀⱆ ·
1112210 ⱁⱅⱏⱃⰰⰴⱐⱀⱑⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱐ ⰴⰵⱀⱐ ⱄⱘⰴⱏⱀⱏⰻ · ⱀⰵⰶⰵ ⰲⰰⰿⱏ ·
1112300 Ⰻ ⱅⱏⰻ ⰽⰰⱂⰵⱃⱏⱀⰰⱆⰿⱏ · ⰲⱐⰸⱀⰵⱄⱏⰻⰻ ⱄⱔ ⰴⱁ ⱀ҃ⰱⱄⰵ ⰴⱁ ⰰⰴⰰ ⱄⱏⱀⰻⰴⰵⱎⰻ ·
1112310 ⰸⰰⱀⰵ ⰰⱎⱅⰵ ⰲⱏ ⱄⱁⰴⱁⰿⱑⱈⱏ ⰱⱘ ⱄⰻⰾⱏⰻ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⱔⱗ ⰲⱐ ⱅⰵⰱⱑ ·
1112320 ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰾⱏⰻ ⰱⱘ ⰴⱁ [ⰴⱐⱀⰵⱄ]ⱐⱀⱑⰳⱁ ⰴⱐⱀⰵ ·
1112400 ⱁⰱⰰⱍⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰸⰵⰿⰻ ⱄⱁⰴⱁⰿⱐⱄⱌⱑ ⱁⱅⱏⱃⰰⰴⱐⱀⱑⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
1112410 ⰲⱏ ⰴⰵⱀⱐ ⱄⱘⰴⱏⱀⱏⰻ ⱀⰵⰶⰵ ⱅⰵⰱⱑ ·
1112500 Ⰲⱏ ⱅⱁ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⰺⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱙ ⱅⰻ ⱄⱔ
1112510 ⱁⱅⱏⱍⰵ ⰳ҃ⰻ ⱀⰵⰱⱆ ⰻ ⰸⰵⰿⰻ · ⱑⰽⱁ ⱆⱅⰰⰻⰾⱏ ⰵⱄⰻ
1112520 ⱄⰵ ⱁⱅⱏ ⱂⱃⱑⰿⱘⰴⱃⱏⰻⱈⱏ ⰻ ⱃⰰⰸⱆⰿⱏⱀⱏⰻⱈⱏ ·
1112530 ⰺ ⱑⰲⰻⰾⱏ ⱑ ⰵⱄⰻ ⰿⰾⰰⰴⰵⱀⱐⱌⰵⰿⱏ ·
1112600 ⰵⰻ ⱁ҃ⱅⱍⰵ · ⱑⰽⱁ ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰲⱁⰾⱑ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱅⱁⰱⱁ̑ⱙ ·
1112700 Ⰲⱐⱄⱑ ⰿⱐⱀⱑ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⰰ ⱄⱘⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰿⱐ ⰿⱁⰻⰿⱐ · ⰺ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰸⱀⰰⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ·
1112710 ⱅⱏⰽⰿⱁ ⱁ҃ⱅⱌⱏ · ⱀⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰽⱅⱁ ⰸⱀⰰⰵⱅⱏ · ⱅⰽⰿⱁ ⱄ҃ⱀⱏ · ⰺ ⰵⰿⱆⰶⰵ ⰲⱁⰾⰻⱅⱏ
1112720 ⱄ҃ⱀⱏ ⱁⱅⱏⰽⱃⱏⰻⱅⰻ ·
1112800 Ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰵ ⰽⱐ ⰿⱏⱀⱑ ⰲⱏⱄⰻ ⱅⱃⱆⰶⰴⰰⱙⱎⱅⰵⰻ ⱄⱔ ·
1112810 ⰺ҅ ⱁⰱⱃⱑⰿⰵⱀⰵⱀⰻⰻ · ⰺ ⰰⰸⱏ ⱂⱁⰽⱁⱙ ⰲⱏⰻ ·
1112900 ⰲⱐⰸⱐⰿⱑⱅⰵ ⰻⰳⱁ ⰿⱁⰵ ⱀⰰ ⱄⰵⰱⱑ · ⰺ ⱀⰰⱆⱍⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ ⱑⰽⱁ ⰽⱃⱁⱅⱁⰽⱏ
1112910 ⰵⱄⰿⱏ ⰻ ⱄⱏⰿⱑⱃⰵⱀⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰿⱏ · ⰺ ⱁⰱⱃⱔⱋⰵⱅⰵ ⱂⱁⰽⱁⰻ ⰴ҃ⱎⰰⰿⱏ ⰲⰰⱎⰻⰿⱏ ·
1113000 ⰺ҅ⰳⱁ ⰱⱁ ⰿⱁⰵ ⰱⰾⰰⰳⱁ ⰻ ⰱⱃⱑⰿⱔ ⰿⱁⰵ ⰾⰵⰳⱏⰽⱁ ⰵⱄⱅⱏ ·
1120100 Ⰲⱏ ⱅⱁ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱄⰽⰲⱁⰸⱑ ⱄⱑⰰⱀⰻⱑ ·
1120110 ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰶⰵ ⰵⰳⱁ ⰲⱏⰸⰰⰰⰾⰽⰰⱎⱔ ⱄⱔ · ⰻ ⱀⰰⱍⱔⱄⱔ ⰲⱏⱄⱅⱃⱏⰳⰰⱅⰻ ⰽⰾⰰⱄⱏⰻ ⰻ ⱑⱄⱅⰻ
1120200 ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⰶⰵ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⱄⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱅⰲⱁⰻ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·
1120210 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱏⰻ ·
1120300 Ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱀⱑⱄⱅⰵ ⰾⰻ ⱍⱏⰾⰻ ⱍⱏⱅⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰴ҃ⰲⱏ ⰵⰳⰴⰰ ⰲⱏⰸⰰⰰⰾⰽⰰ
1120310 ⱄⰰⰿⱏ · ⰺ ⱄⱘⱋⰻ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ·
1120400 ⰽⰰⰽⱁ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⱈⱃⰰⰿⱏ ⰱ҃ⰶⰻⰻ · ⰺ ⱈⰾⱑⰱⱏⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏⰾⱁⰶⰵⱀⰻⱑ ⱄⱏⱀⱑⱄⱅⱏ ·
1120410 ⰺⱈⱏⰶⰵ ⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱁ ⰵⰿⱆ ⰱⱑ ⱑⱄⱅⰻ · ⱀⰻ ⱄⱘⱋⰻⰿⱏ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ ·
1120420 ⱅⱏⰽⱏⰿⱁ ⰻⰵⱃⰵⱁⰿⱏ ⰵⰴⰻⱀⱑⰿⱏ ·
1120500 ⰾⰻ ⱀⱑⱄⱅⰵ ⱍⱏⰾⰻ ⰲⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱑ · ⱑⰽⱁ ⰲⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱏⰻ ⰻⰵⱃⰵⰻ ⰲⱏ ⱌ҃ⱏⱃⰽⰲⰵ
1120510 ⱄⱁⰱⱁⱅⱏⰻ ⱄⰽⰲⱃⱏⱀⱔⱅⱏ · ⰺ ⱀⰵⱂⱁⰲⰻⱀⱐⱀⰻ ⱄⱘⱅⱏ ·
1120600 ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ · ⰺ ⰱⱁ̑ⰾⰵⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏⰴⰵ ·
1120700 ⰰⱋⰵ ⰾⰻ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⰲⱑⰴⱑⰾⰻ · ⱍⱏⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⰻ ⱈⱁⱎⱅⱘ ⰰ ⱀⰵ ⰶⱃⱏⱅⰲⱑ ·
1120710 ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⱁⱄⱘⰴⰻⰾⰻ ⱀⰵⱂⱁⰲⰻⱀⱏⱀⱏⰻⱈⱏ ·
1120800 ⰳ҃ⱐ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱑ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍⰾⱁⰲⱑⱍⱄⰽⱏⰻ ::
1120900 ⰺ ⱂⱃⱑⱎⰵⰴⱏ ⱁⱅⱏ ⱅⱘⰴⱑ ⰻ҃ⱄⱏ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⱀⰰ ⱄⱁⱀⱐⰿⰻⱎⱅⰵ ⰻⱈⱏ ·
1121000 ⰺ ⱄⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⰱⱑ ⱅⱆ · ⱃⱘⰽⱘ ⰻⰿⱏⰻ ⱄⱆⱈⱘ · ⰺ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱎⱔ ⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ·
1121010 ⰰⱋⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱏ ⰲⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱘ ⱌⱑⰾⰻⱅⰻ · ⰴⰰ ⱀⰰ ⱀⱐ ⰲ҃ⱏⰸⰳⰾⱙⱅⱏ ·
1121100 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰽⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ·
1121110 ⰺⰶⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱁⰲⱐⱍⱔ ⰵⰴⰻⱀⱁ · ⰺ҅ ⰰⱋⰵ ⰲⱏⱂⰰⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱑⰿⱘ ⰲⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱘ ·
1121120 ⱀⰵ ⰻⰸⱐⰿⰵⱅⱏ ⰾⰻ ⰵⰳⱁ ·
1121200 ⰽⱁⰾⱐⰿⰻ ⱆⰱⱁ ⰾⱆⱍⰵⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱁⰲⱐⱍⱔⱅⰵ · ⱅⱑⰿⱐ ⰶⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱏ
1121210 ⰲⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱘ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·
1121300 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⱍ҃ⰲⰽⱆ · ⱂⱃⱁⱄⱅⱐⱃⰻ ⱃⱘⰽⱘ ⰻ ⱂⱃⱁⱄⱅⱐⱃⱑ ·
1121310 ⰺ ⱆⱅⰲⱃⱏⰴⰻ ⱄⱔ ⱌⱑⰾⰰ ⱑⰽⱁ ⰻ ⰴⱃⱆⰳⰰⱑ ::
1121400 Ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⰶⰵ ⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⱀⰰ ⱀⱐ · ⰽⰰⰽⱁ ⰻ ⱂⱁⰳⱆⰱⱔⱅⱏ ·
1121500 ⰺ҃ⱄⱏ ⰶⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⱏ ⱁⱅⰻⰴⰵ ⱁⱅⱏ ⱅⱘⰴⱑ ·
1121510 Ⰺ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⱘ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰿⱐⱀⱁⰷⰻ · ⰺ ⰻⱄⱌⱑⰾⰻ ⱗ ⰲⱐⱄⱔ ·
1121600 ⰺ ⰸⰰⱂⱃⱑⱅⰻ ⰻⰿⱏ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱑⰲⱑ ⰵⰳⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·
1121700 ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ ⱂ҃ⱃⰽⱁⰿⱐ ⰻⱄⰰⰻⰵⰿⱐ ⰳ҃ⰾⱋⰵⰿⱐ ·
1121800 ⱄⰵ ⱁⱅⱃⱁⰽⱏ ⰿⱁⰻ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰻⰸⰲⱁⰾⰻⱈⱏ · ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰾⰵⱀⱏⰻ ⰿⱁⰻ ·
1121810 ⱀⰰ ⱀⱐⰶⰵ ⰱⰾⰰⰳⱁⰻⰸⰲⱁⰾⰻ ⰴ҃ⱎⰰ ⰿⱁⱑ · ⱂⱁⰾⱁⰶⱘ ⰴ҃ⱈⱏ ⰿⱁⰻ · ⱀⰰ ⱀⰵⰿⱐ ·
1121820 ⰺ ⱄⱘⰴⱏ ⱗⰸⰽⰿⱐ ⰲⱐⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱅⱏ ·
1121900 ⱀⰵ ⱂⱃⱑⱃⰵⱍⰵⱅⱏ · ⱀⰻ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⰵⱅⱏ · ⱀⰵ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⱏ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ
1121910 ⱀⰰ ⱃⰰⱄⱂ[ⱘ]ⱅⰻⱈⱏ ⰳⰾⰰⱄⰰ ⰵⰳⱁ ·
1122000 ⱅⱃⱐⱄⱅⰻ ⱄⱏⰽⱃⱆⱎⰵⱀⱏⰻ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰾⱁⰿⰻⱅⱏ · ⰺ ⱂⱃⱏⱅⰰ ⰲⱏⱀⰵⰿⱏⱎⰰ ⱄⱔ
1122010 ⱀⰵ ⱆⰳⰰⱄⰻⱅⱏ · ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⱐⰸⰲⰵⰴⰵⱅⱏ ⱀⰰ ⱂⱁⰱⱑⰴⱘ ⱄⱘⰴⱏ ·
1122100 ⰺ ⱀⰰ ⰻⰿⱔ ⰵⰳⱁ ⱗ҃ⰸⱌⰻ ⱆⱂⱏⰲⰰⱙⱅⱏ ·
1122200 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰲⱑⱄⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰱⱑⱄⱏⱀⱘⱙⱋⱐ ⱄⱔ ⱄⰾⱑⱂⱏ ⰻ ⱀⱑⰿⱏ ⰻ ⰻⱄⱌⱑⰾⰻ ⰻ ·
1122210 ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱑⱂⱏ ⰹ ⱀⱑⰿⱏ ⰳ҃ⰾⰰⱎⰵ ⰻ ⰳⰾⱔⰴⰰⱎⰵ ·
1122300 ⰺ ⰴⰻⰲⰾⱑⱈⱘ ⱄⱔ ⰲⱐⱄⰻ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ · ⰵⰴⰰ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⰴ҃ⰲⱏ
1122400 Ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ ⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⱃⱑⱎⱔ ·
1122410 ⱄⱐ ⱀⰵ ⰻⰸⰳⱁⱀⰻⱅⱏ ⰱⱑⱄⱏ · ⱅⱏⰽⰿⱁ ⱁ ⰲⰵⰾⱐⰸⱑⰲⱁⰾⱑ ⰽⱏⱀⱔⰷⰻ ⰱⱑⱄⱏ ·
1122500 Ⰲⱑⰴⱏⰻ ⰶⰵ ⰿⱏⰻⱄⰾⰻ ⰻⱈⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⱌ҃ⱑⱄⱃⱄⱅⰲⱁ ⱃⰰⰸⰴⱑⰾⱏ ⱄⱔ ⱀⰰ ⱄⱔ ·
1122510 ⰸⰰⱂⱆⱄⱅⱑⰵⱅⱏ ⰺ ⰲⱏⱄⱑⰽⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰾⰻ ⰴⱁⰿⱏ ⱃⰰⰸⰴⱑⰾⱏ ⱄⱔ ⱀⰰ ⱄⱔ ⱀⰵ ⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱏ ·
1122600 ⰺ ⰰⱋⰵ ⱄⱁⱅⱁⱀⰰ ⱄⱁⱅⱁⱀⱘ ⰻⰸⰳⱁⱀⰻⱅⱏ · ⱀⰰ ⱄⱔ ⱃⰰⰸⰴⱑⰾⰻⰾⱏ ⱄⱔ ⰵⱄⱅⱏ ⰽⰰⰽⱁ
1122610 ⱆⰱⱁ ⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱅⰲⰻⰵ ⰵⰳⱁ ·
1122700 ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⰰⰸⱏ ⱁ ⰲⰵⰾⱏⰷⱑⰲⱁⰾⱑ ⰻⰸⰳⱁⱀⱙ ⰱⱑⱄⱏⰻ · ⱄ҃ⱀⰲⰵ ⰲⰰⱎⰻ ⱁ ⰽⱁⰿⱐ ⰻⰸⰳⱁⱀⱔⱅⱏ ·
1122710 Ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱅⰻ ⰲⰰⰿⱏ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱄⱘⰴⰻⱗ ·
1122800 ⰰⱋⰵ ⰾⰻ ⱁ ⰴⱆⱄⱑ ⰱ҃ⰶⰻⰻ · ⰰⰸⱏ ⰻⰸⰳⱁⱀⱙ ⰱⱑⱄⱏⰻ ·
1122810 ⱆⰱⱁ ⱂⱁⱄⱅⰻⰶⰵ ⱀⰰ ⰲⰰⱄⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⰱ҃ⰶⰻⰵ ·
1122900 ⰾⰻ ⰽⰰⰽⱁ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰽⱏⱅⱁ ⰲⱐⱀⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⰽⱃⱑⱂⱏⰽⰰⰰⰳⱁ ·
1122910 ⰺ ⱄⱏⱄⱘⰴⱏⰻ ⰵⰳⱁ ⱃⰰⱄⱈⱏⰻⱅⰻⱅⰻ · ⰰⱋⰵ ⱀⰵ ⱂⱃⱏⰲⱑⰵ ⱄⱏⰲⱔⰶⰵⱅⱏ ⰽⱃⱑⱂⱏⰽⰰⰰⰳⱁ ·
1122920 ⰺ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰴⱁⰿⱏ ⰵⰳⱁ ⱃⰰⱄⱈⱏⰻⱅⰻⱅⱏ · ⰸ ·
1123000 Ⰺⰶⰵ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱄⱏ ⰿⱀⱁⱙ ⱀⰰ ⰿⱔ ⰵⱄⱅⱏ ·
1123010 ⰺ ⰻⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⰰⱅⱏ ⱄⱏ ⰿⱀⱁ̑ⱙ ⱃⰰⱄⱅⰰⱍⰰⰰⱅⱏ ·
1123100 ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰳⱃⱑⱈⱏ ⰻ ⱈⱆⰾⰰ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⱍⰾⱁⰲⱑⰽⱁⰿⱏ ·
1123110 ⰰ ⱑⰶⰵ ⱀⰰ ⰴ҃ⱈⱏ ⱈⱆⰾⰰ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⱍ҃ⰾⰽⰿⱏ
1123200 ⰺ ⰻⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱀⰰ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏⰻ · ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ·
1123210 ⰰ ⰻⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱀⰰ ⰴ҃ⱈⱏ ⱄ҃ⱅⱏⰻ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ·
1123220 ⱀⰻ ⰲⱐ ⱄⱐ ⰲⱑⰽⱏ ⱀⰻ ⰲⱏ ⰱⱘⰴⱘⱋⰻⰻ ·
1123300 ⰾⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⰻ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰵⰳⱁ ⰴⱁⰱⱃⱏ · ⰾⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⰴⱃⱑⰲⱁ
1123310 ⰸⱏⰾⱁ ⰻ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰵⰳⱁ ⰸⱁⰾⱏ ⱁⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⰰ ⰱⱁ ⰴⱃⱑⰲⱁ ⱂⱁⰸⱀⰰⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
1123400 ⰺⱎⱅⱔⰴⱐⱑ ⰵⱈⰻⰴⱏⱀⱁⰲⰰ ⰽⰰⰽⱁ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ ⰸⱏⰾⰻ ⱄⱘⱋⰵ ⱁⱅⱏ
1123410 ⰻⰸⰱⱏⰻⱅⱏⰽⰰ ⰱⱁ ⱄ҃ⱃⰴⱌⱆ ⱆⱄⱅⰰ ⰳ҃ⰾⱙⱅⱏ ·
1123500 Ⰴⱁⰱⱃⱏⰻ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱁⱅⱏ ⰴⱁⰱⱃⰰⰳⱁ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰰ ⰻⰸⱀⱁⱄⰻⱅⱏ ⰴⱁⰱⱃⰰⱑ ⰺ ⰸⱏⰾⱏⰻ
1123510 ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱁⱅⱏ ⰸⱏⰾⰰⰰⰳⱁ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰰ ⰻⰸⱀⱁⱄⰻⱅⱏ ⰸⱏⰾⰰⰰ҅ ·
1123600 ⰳ҃ⰾⱙ ⰶⰵ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱂⱃⰰⰸⰴⱏⱀⱁ ·
1123610 ⰵⰶⰵ ⰰⱋⰵ ⱃⰵⰽⱘⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱌⰻ · ⰲⱏⰸⰴⰰⰴⱔⱅⱏ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⱄⰾⱁⰲⱁ · ⰲⱐ ⰴⰵⱀⱐ ⱄⱘⰴⱐⱀⱏⰻ ·
1123700 ⱁⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏ ⰱⱁ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ · ⱁⱂⱃⰰⰲⱏⰴⰻⱎⰻ ⱄⱔ ·
1123710 ⰺ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ ⱄⱘⰴⰻⱎⰻ ⱄⰻ :: ⰽ
1123800 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⱎⱔ ⰵⱅⰵⱃⰻ ⱁⱅⱏ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⰽⱏ · ⰺ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ·
1123810 ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱓ ⱈⱁⱋⰵⰿⱏ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⰲⰻⰴⱑⱅⰻ ::
1123900 Ⱉⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱃⱁⰴⱏ ⰾⱘⰽⰰⰲⱏ ⰻ ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰻ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⰻⱋⰵⱅⱏ ·
1123910 ⰺ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⱀⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ · ⱅⱏⰽⰿⱁ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⰻⱁⱀⱏⰻ ⱂ҃ⱃⰽⰰ ·
1124000 ⱑⰽⱁ ⰱⱁ ⰱⱑ ⰻⱁⱀⰰ ⰲⱏ ⱍⱃⱑⰲⱑ ⰽⰻⱅⱁⰲⱑ · ⱅⱃⰻ ⰴⱐⱀⰻ ⰻ ⱅⱃⰻ ⱀⱁⱎⱅⰻ ·
1124010 ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱄⰽⱏⰻ ·
1124020 ⰲⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰻ ⰸⰵⰿⰾⱔ ⱅⱃⰻ ⰴⱀⰻ ⰻ ⱅⱃⰻ ⱀⱁⱎⱅⰻ ·
1124100 ⰿⱘⰶⰻ ⱀⰻⱀⰵⰲⱐⰼⰻⱅⱐⱄⱅⰻⰻ ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⱘⱅⱏ ⱀⰰ ⱄⱘⰴⱏ · ⱄⱏ ⱃⱁⰴⱁⰿⱐ ⱄⰻⰿⱐ ⰻ ⱁⱄⱘⰴⱔⱅⱏⰻⰻ ·
1124110 ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰽⰰⰰⱎⱔ ⱄⱔ · ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⰻⱙ ⰻⱁⱀⰻⱀⱁ̑ⱙ · ⰺ ⱄⰵ ⰱⱁⰾⰵⰻ ⰻⱁⱀⱏⰻ ⱄⱐⰴⰵ ·
1124300 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱏⰻ ⰴ҃ⱈⱏ ⰺ҅ⰸⰻⰴⰵⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰰ · ⱂⱃⱑⱈⱁⰴⰻⱅⱏ
1124310 ⱄⰽⱁⰸⱑ ⰱⰵⰸⰴⱏⱀⰰⰰ ⰿⱑⱄⱅⰰ · ⰺⱎⱅⱔ ⱂⱁⰽⱁⱑ ⰻ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⰰⱅⱏ ·
1124400 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ · ⰲⱏⰸⰲⱃⰰⱎⱅⱘ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱈⱃⰰⰿⱏ ⰿⱁⰻ · ⱁⱅⱏ ⱀⱙⰴⱆⰶⰵ ⰻⰸⰻⰴⱏ ·
1124410 ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⱁⰱⱃⱔⱎⱅⰵⱅⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⰵⱀⱏ · ⱂⱁ ⰿⰵⱅⰵⱀⱏ · ⱆⰽⱃⰰⱎⰵⱀⱏ ·
1124500 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰻⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⱂⱁⰻⰿⰵⱅⱏ ⱄⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⱄⰵⰴⰿⱐ ⰻⱀⱑⱈⱏ ⰴ҃ⱈⱏ ·
1124510 ⰾⱓⱎⱅⱐⱎⱐ ⱄⰵⰱⰵ · ⰺ ⰲⱏⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰶⰻⰲⱘⱅⱏ ⱅⱆ ·
1124520 ⰺ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⱑ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰰ ⱅⱁⰳⱁ ⰳⱁⱃⱐⱎⰰ ⱂⱃⱏⰲⱏⰻⱈⱏ ·
1124530 ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⱃⱁⰴⱆ ⱄⰵⰿⱆ ⰾⱘⰽⰰⰲⱆⰵⰿⱆ ::
1124600 Ⰵⱋⰵ ⰵⰿⱆ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱙⱋⱆ ⰽⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⰿⱏ · ⱄⰵ ⰿⰰⱅⰻ ⰻ ⰱⱃⰰⱅⱃⱐⱑ ⰵⰳⱁ
1124610 ⱄⱅⱁⱑⱈⱘ ⰲⱐⱀⱑ · ⰺⱄⰽⱘⱎⱅⱅⰵ ⰳ҃ⰾⱅⰻ ⰵⰿⱆ ·
1124700 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰵⰴⰻⱀⱏ · ⱄⰵ ⰿⰰⱅⰻ ⱅⰲⱁⱑ ⰻ ⰱⱃⰰⱅⱃⱐⱑ ⱅⰲⱁⱑ
1124710 ⰲⱐⱀⱑ ⱄⱅⱁⱗⱅⱏ ⱈⱁⱅⱔⱋⰵ ⰳ҃ⰾⱅⰻ ⰽⱏ ⱅⰵⰱⱑ ·
1124800 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰽⱏ ⰳ҃ⰾ̑ⱙⱎⱅⱓⰿⱆ ·
1124810 ⰽⱏⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰿⰰⱅⰻ ⰿⱁⱑ ⰻ ⰽⱅⱁ ⱄⱘⱅⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⰻⱑ ⰿⱁⱑ ·
1124900 ⰺ ⱂⱃⱁⱄⱅⰵⱃⱏ ⱃⱘⰽⱘ ⱀⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ⱃⰵⱍⰵ ·
1124910 ⱄⰵ ⰿⰰⱅⰻ ⰿⱁⱑ ⰻ ⰱⱃⰰⱅⱃⱐⱑ ⰿⱁⱑ ·
1125000 ⰺⰶⰵ ⰱⱁ ⰰⱋⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⰲⱁⰾⱙ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⱈⱏ ·
1125010 ⱅⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⰿⱁⰻ ⰻ ⱄⰵⱄⱅ[ⱃ]ⰰ ⰻ ⰿⰰⱅⰻ ⰵⱄⱅⱏ ·
1130100 Ⰲⱏ ⱅⱏ ⰶⰵ ⰴⰵⱀⱐ ⰻⱎⰵⰴⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻⰸ ⰴⱁⰿⱆ ⱄⱑⰴⱑⱎⰵ ⱂⱃⰻ ⰿⱁⱃⰻ ·
1130200 ⰺ ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱎⱔ ⱄⱔ ⰽⱐ ⱀⰵⰿⱆ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ·
1130210 ⰺ ⱑⰽⱁ ⰲⱐⰾⱑⰸⱏ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ ⱄⱑⰴⰵ · ⰻ ⰲⰵⱄⱐ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⱀⰰ ⱂⱁⰿⱁⱃⰻ ⱄⱅⱁⱑⱎⰵ ·
1130300 ⰻ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰰⰿⰻ ⰳ҃ⰾⱔ · Ⱄⰵ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⱄⱑⱗⰻ ⰴⰰ ⱄⱑⰵⱅⱏ ·
1130400 ⰺ ⱄⱑⱙⱎⱅⱆⰿⱆ · ⱁⰲⰰ ⱆⰱⱁ ⱂⰰⰴⱘ ⱂⱃⰻ ⱂⱘⱅⰻ ·
1130410 ⰺ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⱂⱅⰻⱌⱔ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⱏⰻⱗ ⰻ ⱂⱁⰸⱁⰱⰰⱎⱔ ⱑ·
1130500 ⰴⱃⱆⰳⰰⰰ ⰶⰵ ⱂⰰⰴⱘ ⱀⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⰵⰻⱈⱏ · ⱑⰶⰵ ⱀⰵ ⰻⰿⱑⱎⱔ ⰸⰵⰿⰾⱔ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ·
1130510 ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⱂⱃⱁⰸⱔⰱⱘ · ⰸⰰⱀⰵ ⱀⰵ ⰻⰿⱑⱎⰵ ⰳⰾⱘⰱⰻⱀⱏⰻ ⰸⰵⰿⰾⱑ ·
1130600 ⱄⰾⱏⱀⱏⱌⱆ ⰶⰵ ⰲⱁⱄⰻⱑⰲⱏⱎⱓ ⱂⱃⰻⱄⰲⱔⰴⱘ · ⰺ ⰸⰰⱀⰵ ⱀⰵ ⰻⰿⱑⱈⱘ ⰽⱁⱃⰵⱀⰻⱑ ⰻⱄⱏⱈⱘ ·
1130700 ⰰ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱂⰰⰴⱘ ⰲⱏ ⱅⱃⱏⱀⰻⰻ · ⰺ҅ ⰲⱐⰸⰻⰴⰵ ⱅⱃⱏⱀⰻⰵ ⰻ ⱂⱁⰴⰰⰲⰻ ⱑ ·
1130800 ⰴⱃⱆⰳⰰⰰ ⰶⰵ ⱂⰰⰴⱘ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ⰴⱁⰱⱃⱑ · ⰺ ⰴⰰⱑⱈⱘ ⱂⰾⱁⰴⱏ ·
1130810 ⱁⰲⱁ ⱄⱏⱅⱁ · ⱁⰲⱁ ⱎⰵⱄⱅⱐ ⰴⰵⱄⱔⱅⱏ · ⱁⰲⱁ ⱅⱃⰻ ⰴⰵⱄⱔⱅⰻ ·
1130900 ⰺⰿⱑⱗⰻ ⱆⱎⰻ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱅⰻ ⰴⰰ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⱏ ·
1131000 ⰻ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⱂⱁ ⱍⱅⱁ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰰⰿⰻ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰵⱎⰻ ⰻⰿⱏ ·
1131100 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⱑⰽⱁ ⰲⰰⰿⱏ ⰴⰰⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱅⰻ ·
1131110 ⱅⰰⰻⱀⰰⰰ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱑ · ⱀ҃ⰱⱄⰽⰰⰰⰳⱁ · ⱁⱀⱑⰿⱏ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰴⰰⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ·
1131200 ⰺⰿⱘⱋⱆⰿⱆ ⰱⱁ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⰺ ⰻⰸⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰵⰿⱆ · ⰰ ⰻⰶⰵ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ·
1131210 ⰺ҅ ⰵⰶⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰲⱏⰸⱐⰿⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ ·
1131300 Ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰰⰿⰻ ⰻⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱙ · ⱑⰽⱁ ⰲⰻⰴⱔⱋⰵ ⱀⰵ ⰲⰻⰴⱔⱅⱏ
1131310 ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⱔⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⱔⱅⱏ ⱀⰻ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⰰⱙⱅⱏ ·
1131400 ⰺ ⱄⱏⰱⱏⰻⰲⰰⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰻⰿⱏ ⱂⱃⱁⱃⱁⱍⱏⱄⱅⱁ ⰻⱄⰰⰻⱀⱁ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵⰵ҅ ⱄⰾⱆⱈⱁⰿⱐ
1131410 ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⰵ ⰻ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱅⰻ · ⰺ ⰸⱐⱃⱔⱋⰵ ⱆⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ⰻ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰲⰻⰴⱑⱅⰻ ·
1131500 ⱁⱅⰾⱏⱄⱅⱑ ⰱⱁ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵ ⰾⱓⰴⰵⰻ ⱄⰻⱈⱏ · ⰺ ⱆⱎⰻⰿⰰ ⱅⱔⰶⱏⰽⱁ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱎⱔ ·
1131510 ⰺ ⱁⱍⰻ ⱄⰲⱁⰻ ⱄⱏⰿⱑⰶⰻⱎⱔ · ⰵⰴⰰ ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱆⰸⱐⱃⱔⱅⱏ ⱁⱍⰻⰿⰰ ·
1131520 ⰺ ⱆⱎⰻⰿⰰ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⱔⱅⱏ · ⰺ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵⰿⱐ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱙⱅⱏ ·
1131530 ⰺ ⱁⰱⱃⰰⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰻ ⰻⱄⱌⱑⰾⱙ ⱗ҅ ·
1131600 Ⰲⰰⱎⰻ ⰶⰵ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱑⰻ ⱁⱍⰻ ⱑⰽⱁ ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ · ⰺ ⱆⱎⰻ ⰲⰰⱎⰻ ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⰵ ·
1131700 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰱⱁ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⱂ҃ⱃⱌⰻ
1131710 ⰻ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰻⱌⰻ ⰲⱏⰶⰴⰵⰾⱑⱎⱔ ⰲⰻⰴⱑⱅⰻ ·
1131720 ⱑⰶⰵ ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ ⰻ ⱀⰵ ⰲⰻⰴⱑⱎⱔ · ⰻ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱅⰻ ⱑⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⰵ ⰻ ⱀⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱎⱔ ·
1131800 ⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⰵ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱘ ⱄⱑⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ·
1131900 ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰻⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⱌⱄⰰⱃⰵⱄⱅⰲⰻⱑ · ⰺ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⰰⰰⱅⱏ ·
1131910 ⱂⱃⰻⱈⱁⰴⰻⱅⱏ ⰶⰵ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⱐ ⰻ ⰲⱏⱄⱈⱏⰻⱅⰰⰰⱅⱏ ⱄⱑⱀⱁⰵ ⰲⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰻ ⰵⰳⱁ ·
1131920 ⱄⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱑⱀⱁⰵ ⱂⱃⰻ ⱂⱘⱅⰻ ·
1132000 ⰰ ⱄⱑⰰⱀⱁⰵ ⱀⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⰻ · ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰾⱏⰻⱎⱔⰻ ⱄⰾⱁⰲⱁ ·
1132010 ⰺ ⰰⰱⰻⰵ ⱄⱏ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⰻⱙ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱔ ⰵ ·
1132100 ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰶⰵ ⰽⱁⱃⰵⱀⰵ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ · ⱀⱏ ⰲⱃⱑⰿⰵⱀⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ·
1132110 ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⰻ ⰶⰵ ⱂⰵⱍⰰⰾⰻ ⰻ ⰳⱁⱀⰵⱀⰻⱓ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⱃⰰⰴⰻ · ⰰⰱⱐⰵ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀⱑⰰⱅⱏ ⱄⱔ ·
1132200 ⰰ ⱄⱑⰰⱀⱁⰵ ⰲⱏ ⱅⱃⱏⱀⰻⰻ · ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰾⱏⰻⱎⱔⰻ ⱄⰾⱁⰲⱁ · ⰺ ⱂⰵⱍⰰⰾⱐ ⱄⰲⱑⱅⰰ ⱄⰵⰳⱁ ·
1132210 ⰺ ⰾⱐⱄⱅⱐ ⰱⰳⰰⱅⱏⱄⱅⰲⰰ ⱂⱁⰴⰰⰲⰾⱑⰵⱅⱏ ⰵ · ⰺ ⰱⰵⱄ ⱂⰾⱁⰴⰰ ⰱⱏⰻⰲⰰⰵⱅⱏ ·
1132300 ⰰ ⱄⱑⰰⱀⱁⰵ ⱀⰰ ⰴⱁⰱⱃⱑ ⰸⰵⰿⰻ · ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰾⱏⰻⱎⱔⰻ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰻ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⰰⱗ ⰵ·
1132310 ⰺ ⱂⱃⰻⱀⱁⱄⰻⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ · ⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱁⰲⱁ
1132320 · ⱃ҃ · ⱁⰲⱁ · ⰿ҃ · ⱁⰲⱁ ⰼ҃ ·
1132400 ⰺ҅ⱀⱘ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱘ ⱂⱃⱑⰴⱏⰾⱁⰶⰻ ⰻⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱔ :: ⱆ҅ⱂⱁⰴⱁⰱⰻ ⱄⱔ ⱌ҃ⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀⰵⰱⰵⱄⰽⱁⰵ ·
1132410 ⱍ҃ⰾⰲⰽⱆ ⱄⱑⰲⱏⱎⱆ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱄⱑⰿⱔ ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱑ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ·
1132500 ⱄⱏⱂⱔⱋⰵⰿⱏ ⰶⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱁⰿⱏ ·ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰲⱃⰰⰳⱏ ⰵⰳⱁ ·
1132510 ⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⱂⰾⱑⰲⰵⰾⱏ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⱂⱎⰵⱀⰻⱌⱔ ⰻ ⱁⱅⰻⰴⰵ ·
1132600 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⱁⰸⱔⰱⰵ ⱅⱃⱑⰲⰰ ⰻ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ · ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰰⰲⰻ ⱄⱔ ⰻ ⱂⰾⱑⰲⰵⰾⱏ ·
1132700 ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⱃⰰⰱⰻ ⰳ҃ⰻⱀⰰ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰻ ·
1132710 ⱀⰵ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⰾⰻ ⱄⱑⰿⱔ ⱄⱑⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱑ ⱅⰲⱁⰵⰿⱐ ·
1132720 ⱁⱅⱏ ⰽⱆⰴⱘ ⱆⰱⱁ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱂⰾⱑⰲⰵⰾⱏ ·
1132800 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰲⱃⰰⰳⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱄⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ · ⱃⰰⰱⰻ ⰶⰵ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ ·
1132810 ⱈⱁⱋⰵⱎⰻ ⰾⰻ ⱆⰱⱁ ⰴⰰ ⱎⰵⰴⱐⱎⰵ ⰻⱄⱂⰾⱑⰲⰵⰿⱏ ⱗ҅ ·
1132900 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⱀⰻ · ⰵⰴⰰ ⰲⱏⱄⱅⱃⱏⰳⰰⱙⱋⰵ ⱂⰾⱑⰲⰵⰾⱏ ·
1132910 ⰲⱏⱄⱅⱃⱏⰳⱀⰵⱅⰵ ⰽⱆⱂⱏⱀⱁ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ⰻ ⱂⱎⰵⱀⰻⱌⱘ ·
1133000 ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱅⰵ ⰵ ⰽⱆⱂⱐⱀⱁ ⱃⰰⱄⱅⰻ ⱆⰱⱁ ⰴⱁ ⰶⱔⱅⰲⱏⰻ · ⰺ ⰲⱏ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⰶⱔⱅⰲⱏⰻ ·
1133010 ⱃⰵⰽⱘ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⰵⰿⱏ · ⱄⱏⰱⰵⱃⱑⱅⰵ ⱂⱃⱏⰲⱑⰵ ⱂⰾⱑⰲⰵⰾⱏ · ⰺ ⱄⱏⰲⱔⰶⰰⱅⰵ ⰻ ⰲⱏ ⱄⱀⱁⱂⱏⰻ ·
1133020 ⱑⰽⱁ ⱄⱏⰶⰵⱎⱅⰻ ⱗ · ⰰ ⱂⱎⰵⱀⰻⱌⱘ ⱄⱏⰱⰵⱃⱑⱅⰵ ⰲⱐ ⰶⰻⱅⱐⱀⰻⱌⱘ ⰿⱁ̑ⱙ ⰽ ·
1133100 ⰺⱀⱘ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱘ ⱂⱃⱑⰴⰾⱁⰶⰻ ⰻⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱂⱁⰴⱁⰱⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ ·
1133110 ⰸⱃⱏⱀⱆ ⰳⱁⱃⱆⱎⱏⱀⱆ · ⰵⰶⰵ ⰲⱐⰸⰵⰿⱏ ⱍⰾⱁⰲⱑⰽⱏ ⰲⱐⱄⱑ ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱑ ⱄⰲⱁⰵⰿⱏ ·
1133200 ⰵⰶⰵ ⰿⱐⱀⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⱄⱑⰿⰵⱀⱏ · ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⱄⱅⰵⱅⱏ ⰱⱁⰾⰵ ⰸⰵⰾⰻⰻ ⰵⱄⱅⱏ ·
1133210 ⰺ҅ ⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱅⱏ ⰴⱃⱑⰲⱁ · ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⱅⰻ ⱂⱅⰻⱌⰰⰿⱐ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰻⰿⱏ ·
1133220 ⰺ ⰲⰻⱅⰰⱅⰻ ⱀⰰ ⰲⱑⱅⰲⰵⱈⱏ ⰵⰳⱁ ·
1133300 Ⰺⱀⱘ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱘ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱐ · ⱂⱁⰴⱁⰱⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⱁⰵ ⰽⰲⰰⱄⱆ ·
1133310 ⰺⰶⰵ ⰲⱏⰸⰵⰿⱏⱎⰻ ⰶⰵⱀⰰ ⱄⱏⰽⱃⱏⰻ ⰲⱏ ⰿⱘⱌⱑ ⱅⱃⰻ ⱄⰰⱅⱏ ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⱐⱄⰽⱏⰻⱄⱑ ⰲⱐⱄⱑ ·
1133400 Ⰲⱐⱄⱑ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰰⰿⰻ ⰽⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⰿⱏ ·
1133410 ⰺ ⰱⰵⱄ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱔ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱎⰵ ⰽⱏ ⱀⰻⰿⱏ ·
1133500 ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱁⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ ⱂ҃ⱃⰽⰿⱐ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵⰿⱐ ·
1133510 ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⱘ ⰲⱏ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰰⱈⱏ ⱆⱄⱅⰰ ⰿⱁⱑ · ⱁⱅⱏⰽⱃⱏⰻ̑ⱙ ⱄⱏⰽⱃⱏⰲⰵⱀⰰⰰ ·
1133520 ⱁⱅⱏ ⱄⱏⰾⱁⰶⰵⱀⰻⱑ ⰲⱐⱄⰵⰳⱁ ⰿⰻⱃⰰ ·
1133600 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱐ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏⰻ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⰻ҃ⱄ ·
1133610 ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ·
1133620 ⱄⱏⰽⰰⰶⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱘ · ⱂⰾⱑⰲⰵⰾⱏ ⱄⰵⰾⱏⱀⱏⰻⱈⱏ ·
1133700 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ :: ⰲⱐⱄⱑⰰⰲⱏⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⱁⰱⱃⱁⰵ ⱄⱑⰿⱔ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱄⰽⱏⰻ ·
1133800 ⰰ ⱄⰵⰾⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⰵⱄⱐ ⰿⰻⱃⱏ · ⰴⱁⰱⱃⱁⰵ ⰶⰵ ⱄⱑⰿⱔ ⱄⰵ ⱄⱘⱅⱏ ·
1133810 ⱄ҃ⱀⰲⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱑ · ⰰ ⱂⰾⱑⰲⰵⰾⱏ ⱄⱘⱅⱏ ⱄ҃ⱀⰲⰵ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻⱀⰻ ·
1133900 ⰰ ⰲⱃⰰⰳⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰰⰲⱏⰻ ⱗ҅ ⰴⰻⱑⰲⱁⰾⱏ ·
1133910 ⰰ ⰶⱔⱅⰲⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⰽⱁⱀⱐⱍⰻⱀⰰ ⰲⱑⰽⰰ · ⰰ ⰶⱔⱅⰵⰾⰵ ⱄⱘⱅⱏ ⰰ҃ⱀⰼⰾⰻ ·
1134000 ⱑⰽⱁ ⰱⱁ ⱆⰱⱁ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱙⱅⱏ ⱂⰾⱑⰲⰵⰾⱏⰻ · ⰺ ⱁⰳⱀⰵⰿⱐ ⱄⱏⰶⰻⰷⰰ̑ⱙⱅⱏ ·
1134010 ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱐ ⱄⱏⰽⱁⱀⱏⱍⰰⱀⰻⰵ ⰲⱑⰽⰰ ⱄⰵⰳⱁ ·
1134100 ⱂⱁⱄⱏⰾⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ҃ⱍⰾⰲⱑⱍⱄⰽⱏⰻ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ·
1134110 ⰺ ⱄⱏⰱⰵⱃⱘⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱑ ⰵⰳⱁ ⰲⱐⱄⱔ ⱄⰽⰰⱀⱐⰴⱑⰾⱏⰻ ·
1134120 ⰺ ⱅⰲⱁⱃⱔⱋⱔⱗ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰵⱀⰻⰵ ·
1134200 ⰺ ⰲⱏⰲⱃⱏⰳⱘⱅⱏ ⱗ ⰲⱐ ⱂⰵⱎⱅⱐ ⱁⰳⱀⱐⱀⱘ · ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⰾⰰⱍⱐ ⰻ ⱄⰽⱃⱐⰶⰵⱅⱏ ⰸⱘⰱⱁⰿⱏ ·
1134300 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰻⰻ ⱂⱃⱁⱄⰲⱐⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ ·
1134310 ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰻ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⰻⱈⱏ · ⰺⰿⱑⱗⰻ ⱆⱎⰻ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱅⰻ ⰴⰰ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⱏ ·
1134400 ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱁⰴⱁⰱⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ · ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱋⱓ ⱄⱏⰽⱃⱏⰲⰵⱀⱆ ·
1134410 {ⱀⰰ} ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱑ · ⰵⰶⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱄⱏⰽⱃⱏⰻ · ⰺ ⱁⱅⱏ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⰻ ⰵⰳⱁ ⰻⰴⰵⱅⱏ ·
1134420 ⰺ ⰲⱐⱄⰵ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱂⱃⱁⰴⰰⰵⱅⱏ · ⰺ҅ ⰽⱆⱂⱆⰵⱅⱏ ⱄⰵⰾⱁ ⱅⱁ ·
1134500 ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱁⰴⱁⰱⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱆ ⰽⱆⱂⱏⱌⱆ ·
1134510 ⰺⱋⱘⱋⱘ ⰴⱁⰱⱃⱏ ⰱⰻⱄⱐⱃⱏ ·
1134600 ⰺⰶⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰿⱐⱀⱁⰳⱁⱌⱑⱀⰵⱀⱐ ⰱⰻⱄⱐⱃⱏ ·
1134610 ⱎⰵⰴⱏ ⱂⱃⱁⰴⰰⱄⱅⱏ ⰲⱐⱄⰵ ⰻⰿⱑⱀⰻⰵ · ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰻⰿⱑⰰⱎⰵ ⰻ ⰽⱆⱂⰻ ⰻ ::
1134700 Ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱁⰴⱁⰱⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⱁⰵ ⱀⰵⰲⱁⰴⱆ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱀⱆ ⰲⱏ ⰿⱁⱃⰵ ·
1134710 ⰺ ⱁⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⰳⱁ ⱃⱁⰴⰰ ⰻⰸⰱⱏⱃⰰⰲⱏⱎⱓ ·
1134800 ⰺⰶⰵ ⰵⰳⰴⰰ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻ ⱄⱔ ⰻⰸⰲⰾⱏⰽⱏⱎⰵ ⰻ ⱀⰰ ⰽⱃⰰⰻ ·
1134810 ⰺ ⱄⱑⰴⱏⱎⰵ ⰻⰸⰱⰰⱎⱔ ⰴⱁⰱⱃⱏⰻⱗ҅ ⰲⱐ ⱄⱏⱄⱘⰴⱏⰻ · ⰰ ⰸⱏⰾⱏⰻⱗ ⰻⰸⰲⱃⱏⰳⱘ ⰲⱁⱀⱏ ·
1134900 ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰⱀⰻⰵ ⰲⱑⰽⰰ · ⰺⰸⰻⰴⱘⱅⱏ ⰰ҃ⱀⰼⰾⰻ ·
1134910 ⰺ ⱁⱅⱏⰾⱘⱍⱔⱅⱏ ⰸⱏⰾⱏⰻⱗ ⱁⱅⱏ ⱄⱃⱑⰴⱏⰻ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰻⱈⱏ ·
1135000 ⰺ ⰲⱏⰲⱃⱏⰳⱘⱅⱏ ⱗ ⰲⱏ ⱂⰵⱋⱐ ⱁⰳⱀⱐⱀⱘ · ⱅⱆ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⰾⰰⱍⱐ ⰻ ⱄⰽⱃⱐⰶⰵⱅⱏ ⰸⱘⰱⱁⰿⱐ ·
1135100 Ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰵⱅⰵ ⰾⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⱄⰻ · ⰳ҃ⰾⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰵⰻ̆ ⰳ҃ⰻ ·
1135200 ⰻ҃ⱄⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⰽⱏ ⱀⰰⱆⱍⱐ ⱄⱔ ·
1135210 ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱓ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱆⰿⱆ · ⱂⱁⰴⱁⰱⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱆ ⰴⱁⰿⱁⰲⰻⱅⱆ ·
1135220 ⰺⰶⰵ ⰻⰸⱀⱁⱄⰻⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱋⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⱀⱁⰲⰰ ⰻ ⰲⰵⱅⱏⱈⰰⰰ ·
1135300 Ⰺ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱔ ⱄⰻⱗ · ⱂⱃⱑⰻⰴⰵ ⱁⱅⱏ ⱅⱘⰴⱑ ·
1135400 ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰲⱏ ⱁⱅⱐⱍⱐⱄⱅⰲⰻⰵ ⱄⰲⱁⰵ ⱆⱍⰰⱎⰵ ⱗ҅ · ⱀⰰ ⱄⱏⱀⱐⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰻⱈⱏ ·
1135410 ⱑⰽⱁ ⰴⰻⰲⰾⱑⱈⱘ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰻ ⰳ҃ⰾⱈⱘ ·
1135420 ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱘ ⱄⰵⰿⱆ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱃⱑⰿⱘⰴⱃⱁⱄⱅⱐ ⱄⰻ ⰻ ⱄⰻⰾⰰ ·
1135500 ⱀⰵ ⱄⱐ ⰾⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⱅⰵⰽⱅⱁⱀⱁⰲⱏ ⱄ҃ⱀⱏ · ⱀⰵ ⰿⰰⱅⰻ ⰾⰻ ⰵⰳⱁ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰿⰰⱃⰻⱑ ·
1135510 ⰺ ⰱⱃⰰⱅⱃⱐⱑ ⰵⰳⱁ ⰻⱑⰽⱁⰲⱏ ⰻ ⱁⱄⰻⱇⱏ · ⰺ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⰻⱓⰴⰰ ·
1135600 ⰺ ⱄⰵⱄⱅⱃⱏⰻ ⰵⰳⱁ ⱀⰵ ⰲⱐⱄⱔ ⰾⰻ ⰲⱏ ⱀⰰⱄⱏ ⱄⱘⱅⱏ ·
1135610 ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱆ ⱆⰱⱁ ⱄⰵⰿⱆ ⰲⱐⱄⱑ ⱄⰻ ⱄⱘⱅⱏ ·
1135700 ⰺ ⰱⰾⰰⰶⱀⱑⱈⱘ ⱄⱔ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ · Ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱂ҃ⱃⰽⱏ ⰱⰵⱋⱐⱄⱅⰻⰻ ·
1135710 ⱅⱏⰽⰿⱁ ⰲⱏ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ⱁⱅⱐⱍⱐⱄⱅⰲⰻⰻ · ⰺ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ·
1135800 ⰺ ⱀⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱅⱆ ⱄⰻⰾⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ · ⰸⰰ ⱀⰵⰲⱑⱃⱐⱄⱅⰲⱁ ⰻⱈⱏ ::
1140100 ⰲⱏ ⰲⱃⰿⱔ ⱁⱀⱁ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⰻⱃⱁⰴⱏ ⱅⰵⱅⱃⰰⱃⱈⱏ ⱄⰾⱆⱈⱏ ⰻ҃ⱄⰲⱏ ·
1140200 ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⱁⱅⱃⱁⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ · ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⰻⱁⰰⱀⱏ ⰽⱃⱏⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱐ ·
1140210 ⱅⱏ ⰲⱏⱄⰽⱃⱐⱄⰵ ⱁⱅⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱈⱏ · ⰺ ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱄⰻⰾⱏⰻ ⰴⱑⱙⱅⱏ ⱄⱔ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ·
1140300 ⰺ҅ⱃⱁⰴⱏ ⰱⱁ ⰵⰿⱏ ⰻⱁⰰⱀⸯⱀⰰ ⱄⱏⰲⱔⰸⰰ ⰻ · ⰺ ⰲⱏⱄⰰⰴⰻ ⰻ ⰲⱐ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⱘ ·
1140310 ⰺⱃⱁⰴⰻⱑⰴⱏⰻ ⱃⰰⰴⰻ ⰶⰵⱀⱏⰻ ⱇⰻⰾⰻⱂⰰ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ·
1140400 ⰳ҃ⰾⰰⱎⰵ ⰱⱁ ⰵⰿⱆ ⰻⱁⰰⱀⱏ · ⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱏ ⱅⰻ ⰻⰿⱑⱅⰻ ⰵⱗ҅ ·
1140500 ⰺ ⱈⱁⱅⱔ ⰻ ⱆⰱⰻⱅⰻ ⱆⰱⱁⱑ ⱄⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⰰ · ⰸⰰⱀⰵ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰽⰰ ⰻⰿⱑⱈⱘ ⰻ ·
1140600 Ⰴⱐⱀⰻ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⱆ ⱃⱁⰸⱐⱄⱅⰲⰰ ⰻⱃⱁⰴⱁⰲⰰ ·
1140610 ⱂⰾⱔⱄⰰ ⰴⱏⱎⱅⰻ ⰻⱃⱁⰴⰻⱑⰴⰻⱀⰰ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰻ ⱆⰳⱁⰴⰻ ⰻⱃⱁⰴⱁⰲⰻ
1140700 ⱅⱑⰿⱐ ⰶⰵ ⱄⱏ ⰽⰾⱔⱅⰲⱁⱙ ⰻⰸⰴⱃⰵⱍⰵ ⰵⰻ ⰴⰰⱅⰻ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰰⱎⱅⰵ ⰲⱏⱄⱂⱃⱁⱄⰻⱅⱏ ·
1140800 ⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⱀⰰⰲⰰⰶⰴⰵⱀⰰ ⰿⰰⱅⰵⱃⰻⱙ ⱄⰲⱁⰵⱙ · ⰴⰰⰶⰴⱐ ⰿⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⱄⱐⰴⰵ ·
1140810 ⱀⰰ ⰿⰻⱄⱑ ⰳⰾⰰⰲⱘ ⰻⱁⰰⱀⰰ ⰽ҃ⱃⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱑ ·
1140900 ⰺ ⱂⰵⱍⰰⰾⰵⱀⱏ ⰱⱏⰻ ⱌ҃ⱄⱃⱏ · ⰽⰾⱔⱅⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⱃⰰⰴⰻ ⰻ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⱔⱋⰻⱈⱏ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ ·
1140910 ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰴⰰⱅⰻ ⰻ ·
1141000 ⰺ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏ ⱆⱄⱑⰽⱀⱘ ⰻⱁⰰⱀⰰ ⰲⱐ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⰻ ·
1141100 ⰺ ⱂⱃⰻⱀⱑⱄⱔ ⰳⰾⰰⰲⱘ ⰵⰳⱁ ⱀⰰ ⰿⰻⱄⱑ · ⰻ ⰴⰰⱎⱔ ⰴⱑⰲⰻⱌⰻ · ⰺ ⱀⰵⱄⰵ ⰿⰰⱅⰵⱃⰻ ⱄⰲⱁⰵⰻ ·
1141200 ⰻ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⰲⱐⰸⱔⱄⱔ ⱅⱑⰾⱁ ⰵⰳⱁ · ⰻ ⱂⱁⰳⱃⱑⱄⱔ ⰵ ·
1141210 ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰲⱏⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱎⱔ ⰻ҃ⱄⰲⰻ ·
1141300 ⰺ҅ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱁⱅⰻⰴⰵ ⱁⱅⱏ ⱅⱆⰴⱑ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⰾⰻ · ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱁ ⰿⱑⱄⱅⱁ ⰵⰴⰻⱀⱏ ·
1141310 ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ · ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⱘ ⱂⱑⱎⰻ ⱁⱅⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ :: ⰽ
1141400 ⰺ҅ ⰻⱎⰵⰴⱏ ⰻ҃ⱄ ⰲⰻⰴⱑ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ · ⰺ ⰿ҃ⰻⰾⱁⱄⱃⰴⰲⰰ ⱁ ⱀⰻⱈⱏ ·
1141410 ⰺ ⰻⱄⱌⱑⰾⰻ ⱀⰵⰴⱘⰶⱏⱀⱏⰻⱗ ⰻⱈⱏ ·
1141500 Ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⱆ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ · ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ·
1141510 ⱂⱆⱄⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰿⱑⱄⱅⱁ · ⰺ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⰿⰻⱀⱘ ⱓⰶⰵ ⱁ҅ⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏⰻ ·
1141520 ⰴⰰ ⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰲⱐ ⰱⰾⰻⰶⱐⱀⱔⱗ ⰳⱃⰰⰴⱏⱌⱔ · ⰽⱆⱂⱔⱅⱏ ⰱⱃⰰⱎⱏⱀⰰ ⱄⰵⰱⰵ ·
1141600 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⱅⱃⱑⰱⱆⱙⱅⱏ ⱁⱅⰻⱅⰻ · ⰴⰰⰴⰻⱅⰵ ⰻⰿⱏ ⰲⱏⰻ ⱑⱄⱅⰻ ·
1141700 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⱄⱏⰴⰵ ⱅⱏⰽⰿⱁ ⱂⱔⱅⱐ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰻ ⰴⱐⰲⱑ ⱃⱏⰻⰱⱑ ·
1141800 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⱑⱅⰵ ⰿⰻ ⱗ ⱄⱑⰿⱁ ·
1141900 ⰺ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑⰲⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⰿⱏ ⰲⱐⰸⰾⰵⱋⰻ ⱀⰰ ⱅⱃⱑⰲⱑ ⰺ҅ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏ ⱂⱔⱅⱐ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰻ
1141910 ⰴⱐⰲⱑ ⱃⱏⰻⰱⱑ ⰲⱐⰸⱐⱃⱑⰲⱏ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱁ ⰱ҃ⰾⰳⱄⰲⰻ ·
1141920 ⰺ ⱂⱃⱑⰾⱁⰿⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ · ⱆ҅ⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰶⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⰿⱏ ·
1142000 ⰺ ⱑⱎⱔ ⰲⱐⱄⰻ ⰻ ⱀⰰⱄⱏⰻⱅⰻⱎⱔ ⱄⱔ · ⰺ ⰲⱐⰸⱔⱄⱔ ⰻⰸⰱⱏⰻⱅⱏⰽⱏⰻ ⱆⰽⱃⱆⱈⱏ ·
1142010 ⰴⱏⰲⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⰽⱁⱎⰰ ⰻⱄⱂⰾⱐⱀⱐ ·
1142100 ⱑⰴⱘⱋⰻⱈⱏ ⰶⰵ ⰱⱑ ⰿⱘⰶⱏ · ⱑⰽⱁ ⱂⱔⱅⱐ ⱅⱏⰻⱄⱘⱋⱐ · ⱃⰰⰸⰲⱑ ⰶⰵⱀⱏ ⰻ ⰴⱑⱅⰵⰻ ·
1142200 ⰺ҅ ⰰⰱⰻⰵ ⱆⰱⱑⰴⰻ ⰻ҃ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⰲⱐⰾⱑⱄⱅⰻ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ ·
1142210 ⰺ ⰲⰰⱃⰻⱅⰻ ⰻ ⱀⰰ ⱁⱀⱁⰿⱐ ⱂⱁⰾⱆ · ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏⰻ :: ⰽ
1142300 Ⰺ ⱁⱅⱏⱂⱆⱋⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏⰻ ⰲⱐⰸⰻⰴⰵ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ ⰵⰴⰻⱀⱐ ⱂⱁⰿⱁⰾⰻⱅⱏ ⱄⱔ ·
1142310 Ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⱓ ⰵⰴⰻⱀⱐ ⰱⱑ ⱅⱆ ·
1142400 ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ ⰶⰵ ⰱⱑ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰿⱁⱃⱑ ⰲⱏⰾⰰⱗ ⱄⱔ ⰲⰾⱏⱀⰰⰿⰻ ·
1142410 ⰱⱑ ⰱⱁ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⰵⱀⱏ ⰲⱑⱅⱃⱏ ·
1142500 ⰲⱏ ⱍⰵⱅⰲⱃⱏⱅⱘⱙ ⰶⰵ ⱄⱅⱃⰰⰶⱘ ⱀⱁⱋⰻ · ⰺⰴⰵ ⰽⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⱈⱁⰴⱔ ⱂⱁ ⰿⱁⱃⱓ ·
1142600 ⰺ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱏ ⱂⱁ ⰿⱁⱃⱓ ·
1142610 ⱄⱏⰿⱔⱎⱔ ⱄⱔ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⰸⱃⰰⰽⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰺ ⱁⱅⱏ ⱄⱅⱃⰰⱈⰰ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⱎⱔ
1142700 ⰰⰱⰻⰵ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰴⱃⱏⰸⰰⰻⱅⰵ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱀⰵ ⰱⱁⰻⱅⰵ ⱄⱔ ·
1142800 Ⱉⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰻ ⰰⱎⱅⰵ ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ·
1142810 ⱂⱁⰲⰵⰾⰻ ⰿⰻ ⱂⱃⰻⱅⰻ ⰽⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⱂⱁ ⰲⱁⰴⰰⰿⱏ ·
1142900 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⱂⱃⰻⰴⰻ · ⰺ ⰻⰸⰾⱑⰸⱏ ⰻⱄ ⰽⱁⱃⰰⰱⰾⱑ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱈⱁⰶⰴⰰⱎⰵ ⱀⰰ ⰲⱁⰴⰰⱈⱏ ·
1142910 ⰻ ⱂⱃⰻⱅⰻ ⰽⱏ ⰻ҃ⱄⰲⰻ ·
1143000 ⰲⰻⰴⱔ ⰶⰵ ⰲⱑⱅⱃⱏⰻ ⰽⱃⱑⱂⱐⰽⱏⰻ ⱆⰱⱁⱑ ⱄⱔ · ⰺ ⱀⰰⱍⰵⱀⱏ ⱆⱅⰰⱂⰰⱅⰻ ⰲⱁⰸⱏⱂⰻ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1143010 ⰳ҃ⰻ ⱄ҃ⱂⱄ ⰿⱔ ·
1143100 ⰰⰱⰻⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱂⱃⱁⱄⱅⰵⱃⱏ ⱃⱘⰽⱘ ⱗⱅⱏ ⰹ ·
1143110 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰿⰰⰾⱁⰲⱑⱃⰵ ⱂⱁ ⱍⱐⱅⱁ ⱄⱔ ⱆⱄⱆⰿⱐⱀⱑ ·
1143200 Ⰺ ⰲⱐⰾⱑⰸⱏⱎⰵⰿⰰ ⰻⰿⰰ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ ⱂⱃⱑⱄⱅⰰ ⰲⱑⱅⱃⱏ ·
1143300 ⱄⱘⱎⱅⰵⰻ ⰶⰵ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⰻ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ·
1143310 ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰻⱀⱘ ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰻ ⰵ҅ⱄⰻ ·
1143400 ⰺ ⱂⱃⱑⱑⰲⱏⱎⰵ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰾⱙ ⰼⰵⱀⰻⱄⰰⱃⰵⱅⱏⱄⰽⱘ · ⰽ ·
1143500 Ⰺ ⱂⱁⰸⱀⰰⰲⱏⱎⰵ ⰻ ⰿⱘⰶⰻ ⰿⱑⱄⱅⰰ ⱅⱁⰳⱁ · ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱎⱔ ⰲⱏ ⰲⱐⱄⱘ ⱄⱅⱃⰰⱀⱘ ⱅⱘ ·
1143510 ⰺ ⱂⱃⰻⱀⱑⱄⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰲⱐⱄⱔ ⰱⱁⰾⱔⱎⱅⱔⱗ҅ ·
1143600 ⰺ ⰿⱁⰾⱑⱈⱘ ⰻ ⰴⰰ ??? ⱅⱏⰽⱏⰿⱁ ⱂⱃⰻⰽⱁⱄⱀⱘⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏⱄⰽⱃⰻⰾⰻⰻ҅ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⰵⰳⱁ ·
1143610 ⰺ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱂⱃⰻⰽⱁⱄⱀⱘⱎⱔ ⱄⱔ ⰵⰿⱐ ⱄ҃ⱂⱄⱀⰻ ⰱⱏⰻⱎⱔ ·
1150100 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⰻ҃ⱄⰲⰻ ⰻⰶⰵ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⰲⱏ ⰻ҃ⰿⱑ ·
1150110 ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⱌⰻ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ·
1150200 ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱅⰲⱁⰻ ⱂⱃⱑⱄⱅⱘⱂⰰⱙⱅⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⰰⱀⰻⱑ ⱄⱅⰰⱃⰵⱌⱏ ·
1150210 ⱀⰵ ⱁⰿⱏⰻⰲⰰ̑ⱙⱅⱏ ⰱⱁ ⱃⱘⰽⱏ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ⰵⰳⰴⰰ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱑⰴⱔⱅⱏ ·
1150300 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ ⰲⱏⰻ ⱂⱃⱑⱄⱅⱘⱂⰰⰵⱅⰵ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱐ
1150310 ⰱ҃ⰶⰻ̑ⱙ · ⰸⰰ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⰻⰵ ⰲⰰⱎⰵ ·
1150400 ⰱ҃ⱏ ⰱⱁ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰰ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱍⱐⱅⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰻ ⰿⰰⱅⰵⱃⱐ ·
1150410 ⰺ ⰻⰶⰵ ⰸⱏⰾⱁⱄⰾⱁⰲⰻⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰾⰻ ⰿⰰⱅⰵⱃⱐ · ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐ̑ⱙ ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⱏ ·
1150500 ⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱅⰵ · ⰺⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ
1150510 ⱁ҃ⱅⱌⱓ ⰾⰻ ⰿⰰⱅⰵⱃⰻ ⰴⰰⱃⱏ · ⰺⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⱁⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ ⱂⱁⰾⱐⰷⰵⰲⰰⰾⱏ ⱄⱔ ⰵⱄⰻ ·
1150520 ⰺ҅ⰶⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⱍⱐⱅⰵⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰾⰻ ⰿⰰⱅⰵⱃⰵ ⱄⰲⱁⰵⱗ҅ ·
1150600 ⰺ ⱃⰰⰸⱁⱃⰻⱄⱅⰵ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰻⰻ҅ · ⰸⰰ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⰻⰵ ⰲⰰⱎⰵ
1150700 ⰾⰻⱌⰵⰿⱑⱃⰻ · ⰴⱁⰱⱃⱑ ⱂⱃⱁⱃⱁⱍⱏⱄⱅⰲⱁⰲⰰ ⱁ ⰲⰰⱄⱏ ⰻⱄⰰⰻⱑ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1150800 ⱂⱃⰻⰱⰾⰻⰶⰰ̑ⱙⱅⱏ ⱄⱔ ⰿⱐⱀⱑ ⰾⱙⰴⱏⰵ ⱄⰻ ⱆⱄⱅⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ · ⰻ ⱆⱄⱅⱏⱀⰰⰿⰻ ⱍⱐⱅⱘⱅⱏ ⰿⱔ ·
1150810 ⰰ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵ ⰻⱈⱏ ⰴⰰⰾⰵⱍⰵ ⱁⱅⱏⱄⱅⱁⰻⱅⱏ ⱁⱅ ⰿⰵⱀⰵ ·
1150900 ⰲⱏ ⱄⱆⰵ ⰶⰵ ⱍⱏⱅⱘⱅⱏ ⰿⱔ · ⱆⱍⱔⱋⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱑ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰵⰻ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏ ·
1151000 ⰺ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⰲⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⰵ ⰻ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰻⱅⰵ ·
1151100 ⱀⰵ ⰲⱏⱈⱁⰴⱔⱋⰵⰵ ⰲⱏ ⱆⱄⱅⰰ ⱄⰽⰲⱃⱏⱀⰻⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰰ ·
1151110 ⱀⱏ ⰻⱄⱈⱁⰴⱔⱋⰵⰵ ⰻⰸ ⱆⱄⱅⱏ ⱅⱁ ⱄⰽⰲⱃⱏⱀⰻⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰰ ·
1151200 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ ·
1151210 ⰲⱑⱄⰻ ⰾⰻ ⱑⰽⱁ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⱄⰾⱏⱎⰰⰲⱏⱎⰵⰻ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱄⱏⰱⰾⰰⰸⱀⰻⱎⱔ ⱄⱔ ·
1151300 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱄⰰⰴⱏ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⰰⰴⰻ
1151310 ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰿⱁⰻ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⱏⰻ · ⰺⱄⰽⱁⱃⰵⱀⰻⱅⱏ ⱄⱔ ·
1151400 Ⱁⱄⱅⰰⱀⱑⱅⰵ ⰻⱈⱏ · ⰲⱁⰶⰴⰻ ⱄⱘⱅⱏ ⱄⰾⱑⱂⰻ ⱄⰾⱑⱂⱐⱌⰵⰿⱏ ·
1151410 ⱄⰾⱑⱂⰵⱌⱏ ⰶⰵ ⱄⰾⱑⱂⱏⱌⰰ ⰰⱎⱅⰵ ⰲⱁⰴⰻⱅⱏ · ⱁⰱⰰ ⰲⱐ ⱑⰿⱘ ⰲⱏⱂⰰⰴⰵⱅⰵ ⱄⱔ ·
1151500 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⱄⱏⰽⰰⰶⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱘ ⱄⰻⱙ ·
1151600 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰵⰴⰻⱀⰰⱍⰵ ⰾⰻ ⰻ ⰲⱏⰻ ⰱⰵⰸⰴⱃⰰⰸⱆⰿⰰ ⰵⱄⱅⰵ ·
1151700 ⱀⰵ ⱓ ⰾⰻ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⰰⰰⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⰵⰶⰵ ⰲⱏⱈⱁⰴⰻⱅⱏ ⰲⱏ ⱆⱄⱅⰰ ·
1151710 ⰲⱏ ⱍⱃⱑⰲⱁ ⰲⱏⰿⱑⱋⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ · ⰺ ⰰⱇⰵⰴⱃⱁⱀⱁⰿⱏ ⰻⱄⱈⱁⰴⰻⱅⱏ ·
1151800 ⰰ ⰻⱄⱈⱁⰴⱔⱋⰰⰰ ⰻⰸ ⱆⱄⱅⱏ · ⱁⱅⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰰ ⰻⱄⱈⱁⰴⱔⱅⱏ ·
1151810 ⰺ ⱅⰰ ⱄⰽⰲⱃⱏⱀⱔⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰰ ·
1151900 ⱁⱅⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰰ ⰱⱁ ⰻⱄⱈⱁⰴⱔⱅⱏ · ⱂⱁⰿⱏⰻⱎⰾⰵⱀⰻⱑ ⰸⱏⰾⰰ ⱆⰱⰻⰻⱄⱅⰲⰰ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰰⱀⰻⱑ ·
1151910 ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰰⱀⰻⱑ · ⱅⰰⱅⱐⰱⱏⰻ ⰾⱏⰶⰵⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱀⰻⱑ · ⰲⰾⰰⱄⱇⰻⰿⰻⱑ ·
1152000 ⱄⰻ ⱄⱘⱅⱏ ⱄⰽⰲⱃⱀⱔⱎⱅⰰⰰ ⱍ҃ⰾⰽⰰ · ⰰ ⰵⰶⰵ ⱀⰵ ⱆⰿⱏⰲⰵⱀⰰⰿⰻ ⱃⱘⰽⰰⰿⰻ ⱑⱄⱅⰻ ·
1152010 ⱀⰵ ⱄⰽⰲⱃⱏⱀⰻⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰰ ·
1152100 Ⰺ ⰻⱎⰵⰴⱏ ⱁⱅⱏ ⱅⱆⰴⱑ ⰻ҃ⱄ · ⱁⱅⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⱄⱅⱃⰰⱀⱘ ⱅⱆⱃⱐⱄⰽⱘ ⰻ ⱄⱛⰴⱁⱀⱏⱄⰽⱘ ·
1152200 ⰺ ⱄⰵ ⰶⰵⱀⰰ ⱈⰰⱀⰰⱀⰵⰻⱄⰽⰰ ⱁⱅⱏ ⱂⱃⱑⰴⱑⰾⱏ ⱅⱑⱈⱏ ⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰻ ·
1152210 ⰲⱏⰸⱏⱂⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰻ · ⱂⱁⰿⰻⰾⱆⰻ ⰿⱔ ⰳ҃ⰻ ⱄ҃ⱀⱆ ⰴ҃ⰰⰲⰴⰲⱏ ·
1152220 ⰴⱏⱎⱅⰻ ⰿⱁⱑ ⰸⱏⰾⱑ ⰱⱑⱄⱏⱀⱆⰵⱅⱏ ⱄⱔ ·
1152300 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰵⰻ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ·
1152310 Ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⰿⱁⰾⱑⱈⱘ ⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ·
1152320 ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻ ⱙ ⱑⰽⱁ ⰲⱏⱂⰻⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⱀⰰⱄⱏ ·
1152400 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⱀⱑⱄⰿⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱀⱏ ·
1152410 ⱅⱏⰽⰿⱁ ⰽⱏ ⱁⰲⱏⱌⰰⰿⱏ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱏⱎⰻⰿⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⰻ҃ⰸⰾⰲⱆ ·
1152500 ⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰻ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱎⱅⰻ · ⰳ҃ⰻ ⱂⱁⰿⱁⰷⰻ ⰿⰻ ·
1152600 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ·
1152610 ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱁⱅⱔⱅⰻ ⱈⰾⱑⰱⰰ ⱍⱔⰴⱁⰿⱏ ⰻ ⱂⱁⰲⱃⱑⱋⰻ ⱂⱄⱁⰿⱏ ·
1152700 ⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰻ ⰳ҃ⰻ ·
1152710 ⰺⰱⱁ ⰻ ⱂⱄⰻ ⱑⰴⱔⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰽⱃⱆⱂⰻⱌⱏ ⱂⰰⰴⰰⱙⱎⱅⰻⱈⱏ ⱄⱏ ⱅⱃⰰⱂⰵⰸⱏⰻ ⰳⱁⱄⱂⱁⰴⰵⰻ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ·
1152800 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰻ · Jⱉ ⰶⰵⱀⱁ ⰲⰵⰾⱐⱑ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱑⱃⰰ ⱅⰲⱁⱑ҅ ·
1152810 ⰱⱘⰴⰻ ⱅⰵⰱⱑ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱈⱁⱋⰵⱎⰻ · ⰺ ⰻⱄⱌⱑⰾⱑ ⰴⱏⱋⰻ ⰵⱗ ⰲⱁ ⱅⱏ ⱍⰰⱄⱏ ·
1152900 ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⱁⱅⱏ ⱅⱆⰴⱑ ⰻ҃ⱄ · ⰺⰴⰵ ⱂⱃⰻ ⰿⱁⱃⰻ ⰳⰰⰾⰻⰾⱑⰻⱄⱌⱑⰿⱏ ·
1152910 ⰺ ⰲⱏⱎⰵⰴⱏ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ ⱄⱑⰴⰵ ⱅⱆ ·
1153000 ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰿⱏ[ⱀⱁ]ⰸⰻ · ⰺⰿⱘⱋⰵ ⱄⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⱈⱃⱁⰿⱏⰻ ·
1153010 ⱀⱑⰿⱏⰻ ⰻ ⱄⰾⱑⱂⱏⰻ ⰻ ⰱⱑⱄⱏⱀⱏⰻ · ⰺ ⰻⱀⱏⰻ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ·
1153020 ⰺ ⱂⱃⰻⰲⱃⱏⰳⱘ ⱗ ⰽⱏ ⱀⱁⰳⰰⰿⰰ ⰻ҃ⱄⰲⰰⰿⰰ · ⰻ ⰻⱄⱌⱑⰾⰻ ⱗ ·
1153100 ⱑⰽⱁ ⱀⰰⱃⱁⰴⱆ ⰴⰻⰲⰻⱅⰻ ⱄⱔ · ⰲⰻⰴⱔⱋⰵ ⱀⱑⰿⱏⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⱔ · ⰱⱑⰴⱏⱀⱏⰻⱗ ⱄⱏⰴⱃⰰⰲⱏⰻ ·
1153110 ⰺ ⱈⱃⱁⰿⱏⰻⱗ ⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱔ · ⱄⰾⱑⱂⱏⰻⱗ ⰲⰻⰴⱔⱎⱅⱔ ·
1153120 ⰺ ⱄⰾⰰⰲⰾⱑⱈⱘ ⰱ҃ⰰ ⰻ҃ⰸⰴⱃⰾⰲⰰ · ⰽ ::
1153200 ⰺ҃҅ⱄ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⰲⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ·
1153210 ⰿⰻⰾⱁⱄⱃⰴⱆ̑ⱙ ⱁ ⱀⰰⱃⱁⰴⱑ · ⱑⰽⱁ ⱓⰶⰵ ⱅⱃⰻ ⰴⱐⱀⰻ ⱂⱃⰻⱄⱑⰴⱔⱅⱏ ⰿⱐⱀⱑ ·
1153220 ⰺ ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱅⱏ ⱍⰵⱄⱁ ⱑⱄⱅⰻ · ⰻ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⰻ ⰻⱈⱏ ⱀⰵ ⱑⰴⱐⱎⱏ ⱀⰵ ⱈⱁⱎⱅⱘ ·
1153230 ⰴⰰ ⱀⰵ ⰽⰰⰽⱁ ⱁⱄⰾⰰⰱⱑ̑ⱙⱅⱏ ⱀⰰ ⱂⱘⱅⰻ ·
1153300 ⰺ ⰳ҃ⰾⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ · ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱑ ⰲⱐⰸⱐⰿⰵⰿⱏ ⱀⰰ ⱂⱆⱄⱅⱑ ⰿⱑⱄⱅⱑ ⱈⰾⱑⰱⱏⰻ ·
1153310 ⱀⰰⱄⱏⰻⱅⰻⱅⰻ ⱅⱁⰾⰻⰽⱁ ⱀⰰⱃⱁⰴⰰ ·
1153400 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰽⱁⰾⰻⰽⱁ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰻ҅ⰿⰰⱅⰵ ·
1153410 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱃⱑⱎⱔ ·· ⰻ ⰿⰰⰾⱁ ⱃⱏⰻⰱⰻⱌⱏ ·
1153500 ⰺ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⱀⰰⱃⱁⰴⱆ ⰲⱏⰸⰾⰵⱎⱅⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰾⰻ ·
1153600 ⰺ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏ ⰶ҃ ⱈⰾⱑⰱⱏ · ⰺ ⱃⱏⰻⰱⱏⰻ · ⱈⰲⰰⰾⱘ ⰲⱏⰸⰴⰰⰲⱏ ·
1153610 ⱂⱃⱑⰾⱁⰿⰻ ⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ · ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰶⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⰿⱏ ·
1153700 ⰺ ⱑⱎⱔ ⰲⱐⱄⰻ ⰻ ⱀⰰⱄⱏⰻⱅⰻⱎⱔ ⱄⱔ · ⰻ ⰲⱐⰸⱔⱄⱔ · ⰺⰸⰱⱏⰻⱅⱏⰽⱏⰻ ⱆⰽⱃⱆⱈⱏ ·
1153710 ⱄⰵⰴⰿⱐ ⰽⱁⱎⱏⱀⰻⱌⱏ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⱐ ·
1153800 ⰺ ⱑⰴⱏⱎⰻⱈⱏ ⰱⱑⱎⱔ ⱍⰵⱅⱏⰻⱃⰻ ⱅⱏⰻⱄⱘⱎⱅⱔ ⰿⱘⰶⱏ · ⱃⰰⰸⰲⱑ ⰶⰵⱀⱏ ⰻ ⰴⱑⱅⰵⰻ ·
1153900 ⰺ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⱐ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰲⱐⰾⱑⰸⰵ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ ·
1153910 ⰻ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰲⱏ ⱂⱃⱑⰴⱑⰾⱏⰻ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⰰⱀⱐⱄⰽⱏⰻ :: ⰽ
1160100 ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰵ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⰻ ⱄⰰⰴⱛⰽⰵⰻ ⰻⱄⰽⱆⱎⰰⱙⱎⱅⰵ ⰻ ·
1160110 ⱂⱃⱁⱄⰻⱎⱔ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⱄ ⱀ҃ⰱⱄⰵ · ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱅⰻ ⰻⰿⱏ ·
1160200 Ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰲⰵⱍⰵⱃⱏ ⱄⱘⱋⱆ ⰳ҃ⰾⱅⰵ ·
1160210 ⰲⰵⰴⱃⱁ ⱍⱃⱏⰿⱏⱀⱆⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱀ҃ⰱⱁ ·
1160300 ⰺ ⱓⱅⱃⱁ ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰸⰻⰿⰵⱀⱏ · ⱍⱃⱏⰿⱏⱀⱆⰵⱅⱏ ⰱⱁ ⱄⱔ ⰴⱃⱔⱄⰵⰾⱆⱗ ⱀ҃ⰱⱁ ·
1160310 ⰾⰻⱌⰵ ⱆⰱⱁ ⱀ҃ⰱⱄⰻ ⱆⰿⱑⰵⱅⰵ ⱃⰰⱄⱘⰶⰴⰰⱅⰻ · ⰰ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⰲⱃⱑⰿⰵⱀⰵⰿⱐ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ·
1160400 ⱃⱁⰴⱏ ⰸⱁⰾⱏ ⰻ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰻ · ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⰻⱋⰵⱅⱏ ·
1160410 ⰺ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⱀⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⰻⰿⱏ · ⱅⱏⰽⰿⱁ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⰻⱁⱀⱏⰻ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⰰ ·
1160420 ⰺ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱐ ⱗ ⱁⱅⰻⰴⰵ ·
1160500 ⰺ ⱂⱃⱑⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⱀⰰ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ · ⰸⰰⰱⱏⰻⱎⱔ ⱈⰾⱑⰱⱏⰻ ⰲⱏⰸⱔⱅⰻ ·
1160600 Ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰲⱐⱀⰵⰿⰾⱑⱅⰵ ⰻ ⰱⰾⱓⰴⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ
1160610 ⰽⰲⰰⱄⰰ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻⱄⰽⰰ ⰻ ⱄⰰⰴⱛⰽⰵⰻⱄⰽⰰ ·
1160700 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱂⱁⰿⱏⰻⱎⰾⱑⱈⱘ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ · ⰽⰰⰽⱁ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱀⰵ ⰲⱏⰸⱔⱄⱁⰿⱏ ·
1160800 ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⱃⰵⱍⰵ · ⱍⱏⱅⱁ ⰿⱏⰻⱄⰾⰻⱅⰵ ⰲⱏ ⱄⰵⰱⱑ ⰿⰰⰾⱁⰲⱑⱃⰻ ·
1160810 ⱑⰽⱁ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱀⰵ ⰲⱏⰸⱔⱄⱅⰵ ·
1160900 ⱀⰵ ⱆ ⰾⰻ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱄⱅⰵ · ⱀⰻ ⱂⱁⰿⱐⱀⰻⱅⰵ ⰴ҃ ⱈⰾⱑⰱⱏ · ⱂⱔⱅⰻ ⱅⱏⰻⱄⱘⱎⱅⱏ ·
1160910 ⰺ ⰽⱁⰾⰻⰽⱁ ⰽⱁⱎⱏ ⰲⱐⰸⱔⱄⱅⰵ ·
1161000 ⱀⰻ ⰾⰻ ⰶ҃ ⱈⰾⱑⰱⱏ · ⱍⰵⱅⱏⰻⱃⰵⰿⱏ ⱅⱏⰻⱄⱘⱎⱅⰰⰿⱏ · ⰺ ⰽⱁⰾⰻⰽⱁ ⰽⱁⱎⱏⱀⰻⱌⱏ ⰲⱏⰸⱔⱄⱅⰵ ·
1161100 ⰽⰰⰽⱁ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰵⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⱁ ⱈⰾⱑⰱⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰲⱏⱀⱐ{ⰺ}ⰿⰰⱅⰻ ⱃⱑⱈⱏ ·
1161110 ⱈⱃⰰⱀⰻⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⰽⰲⰰⱄⰰ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻⱄⰽⰰ ⰻ ⱄⰰⰴⱛⰽⰵⰻⱄⰽⰰ ·
1161200 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱎⱔ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵ ⱈⱃⰰⱀⰻⱅⰵ ⱄⱔ · ⱀⰵ ⱁⱅⱏ ⰽⰲⰰⱄⰰ ⱈⰾⱑⰱⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ·
1161210 ⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⱑ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻⱄⰽⰰ ⰻ ⱄⰰⰴⱛⰽⰵⰻⱄⰽⰰ ::
1161300 Ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⱄⱅⱃⰰⱀⱘ ⰽⰵⱄⰰⱃⰻⱗ ⱇⰻⰾⰻⱂⱁⰲⱏⰻ ·
1161310 ⰲⱏⱂⱃⰰⱎⰰⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1161320 ⰽⱁⰳⱁ ⰳ҃ⰾⱙⱅⱏ ⰿⱔ ⱍ҃ⰾⰲⱌⰻ ⱄⱘⱎⱅⰰ ⱄ҃ⱀⰰ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⰰⰰⰳⱁ ·
1161400 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⱁⰲⰻ ⰻⱁⰰⱀⰰ ⰽ҃ⱃⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱑ · ⰺⱀⰻ ⰶⰵ ⰻⰾⰻⱙ ·
1161410 ⰴⱃⱆⰷⰻⰻ ⰶⰵ ⰻⰵⱃⰵⰿⰻ̑ⱙ · ⰾⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁⱅⱏ ⱂ҃ⱃⰽⱏ ·
1161500 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⰽⱁⰳⱁ ⰿⱔ ⰳ҃ⰾⰵⱅⰵ ⰱⱏⰻⱅⰻ ·
1161600 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱈ҃ⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰰ ⰶⰻⰲⰰⰰⰳⱁ ·
1161700 ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · Ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱏ ⰵⱄⰻ ⱄⰻⰿⱁⱀⰵ ⰲⰰⱃⰻjⱉⱀⰰ ·
1161710 ⱑⰽⱁ ⱂⰾⱏⱅⱐ ⰻ ⰽⱃⰲⱏ ⱀⰵ ⰰⰲⰻ ⱅⰵⰱⱑ · ⱀⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰿⱁⰻ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀ҃ⰱⱄⱈⱏ ·
1161800 ⰺ ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⱅⰵⰱⱑ ⰳ҃ⰾⱙ · ⱑⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱂⰵⱅⱃⱏ ·
1161810 ⰺ ⱀⰰ ⱄⰵⰿⱐ ⰽⰰⰿⰵⱀⰵ ⱄⱏⰸⰻⰶⰴⱘ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱏ ⰿⱁ̑ⱙ ⰺ ⰲⱃⰰⱅⰰ ⰰⰴⱁⰲⰰ ⱀⰵ ⱆⰴⱁⰾⱑⱙⱅⱏ ⰵⰻ ·
1161900 ⰻ ⰴⰰⰿⱐ ⱅⰵⰱⱑ ⰽⰾⱔ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱑ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⰰⰰⰳⱁ ·
1161910 ⰻ ⰵⰶⰵ ⰰⱋⰵ ⱄⱏⰲⱔⰶⰵⱎⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ · ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⱀⱁ ⱀⰰ ⱀⰱⰵⱄⰵⱈⱏ ·
1161920 ⰺ ⰵⰶⰵ ⰰⱋⰵ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰻⱎⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰵⱀⱁ ⱀⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵⱈⱏ :: ⰽ ::
1162000 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰸⰰⱂⱃⱑⱅⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ · ⰴⰰ ⱀⰻⰽⱁⰿⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⰵⰽⱘⱅⱏ ·
1162010 ⱑⰽⱁ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⱈ҃ⱏ ·
1162100 ⱁⱅⱏ ⱅⱁⰾⱑ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⰻ҃ⱄⱏ · ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⱅⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ ·
1162110 ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⰻⱅⰻ ⰲⰿⱏ · ⰺ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ ⱂⱁⱄⱅⱃⰰⰴⰰⱅⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⱅⰰⱃⰵⱌⱏ ·
1162120 ⰺ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ · ⰺ ⰽⱐⱀⰻⰶⱏⱀⰻⰽⱏ · ⰺ ⱆⰱⱐⰵⱀⱆ ⰱⱏⰻⱅⰻ · ⰻ ⱅⱃⰵⱅⰻ ⰴⱐⱀⱐ ⰲⱏⱄⱅⰰⱅⰻ ·
1162200 ⰺ ⱂⱁⰵⰿⱏ ⰹ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⱂⱃⱑⱃⱑⰽⰰⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰿ҃ⰻⰾⱁⱄⱃⰴⱏ ⱅⱏⰻ ⰳ҃ⰻ ·
1162210 ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰱⱏⰻⱅⰻ ⱄⰵ ·
1162300 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⰱⱃⰰⱎⱅⱏ ⱄⱔ ⱃⰵⱍⰵ ⱂⰵⱅⱃⱁⰲⰻ ·
1162310 ⰺⰴⰻ ⰸⰰ ⰿⱏⱀⱁ̑ⱙ ⱄⱁⱅⱁⱀⱁ ⱄⱏⰱⰾⰰⰸⱀⱏ ⰿⰻ ⰵⱄⰻ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰿⱏⰻⱄⰾⰻⱎⰻ ⱑⰶⰵ
1162320 ⱄⱘⱅⱏ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ⰻ ⱍ҃ⰾⱍⱄⰽⰰⱑ ·
1162400 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ ·
1162410 ⰰⱋⰵ ⰽⱏⱅⱁ ⱈⱁⱋⰵⱅⱏ ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⰻⱅⰻ ⰴⰰ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱄⰵⰱⰵ ·
1162420 ⰺ ⰲⱏⰸⱏⰿⰵⱅⱏ ⰽ҃ⱃⱄⱅⱏ ⱄⰲⱁⰻ · ⰺ҅ ⰲⱐ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰿⰵⱀⰵ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ·
1162500 ⰺⰶⰵ ⰱⱁ ⱈⱁⱋⰵⱅⱏ ⰴ҃ⱎⱘ ⱄⰲⱁⱙ ⱄ҃ⱂⱄⱅⰻ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⱏ ⱙ ·
1162510 ⰺ ⰻⰶⰵ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⱏ ⰴ҃ⱎⱘ ⱄⰲⱁⱙ ⰿⰵⱀⰵ ⱃⰰⰴⰻ · ⱁⰱⱃⱔⱎⱅⰵⱅⱏ ⱙ ·
1162600 ⰽⰰⰰ ⱂⱁⰾⱏⰷⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱆ · ⰰⱎⱅⰵ ⰲⰵⱄⱐ ⰿⰻⱃⱏ ⱂⱃⰻⱁⰱⱃⱔⱋⰵⱅⱏ ·
1162610 ⰰ ⰴ҃ⱎⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ ⱁⱅⱏⱎⱅⰵⱅⰻⱅⱏ · ⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ·
1162620 ⰺⰸⰿⱑⱀⱘ ⰸⰰ ⰴ҃ⱎⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ ·
1162700 Ⱂⱃⰻⱅⰻ ⰱⱁ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍⰾⱁⰲⱑⱍⱄⰽⱏⰻ · ⰲⱏ ⱄⰾⰰⰲⱑ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ·
1162710 ⱄⱏ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱏⰻ ⱄ҃ⱅⱏⰻⰿⰻ · ⰺ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⰽⱁⰿⱆⰶⱏⰴⱁ ⱂⱁ ⰴⱑⰾⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ ·
1162800 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱄⱘⱅⱏ ⰵⱅⰵⱃⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⱏⰴⰵ ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⰻⱈⱏ ·
1162810 ⰺⰶⰵ ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱅⱏ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻ ⰲⱏⰽⱆⱄⰻⱅⰻ ·ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⰻⰴⱔⱅⱏ
1162820 ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏⰻ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⱐ ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰻ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ::
1170100 ⰺ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱂⱁ ⱎⰵⱄⱅⰻ ⰴⰵⱀⱏ · Ⱂⱁⱗⱅⱏ ⰻ҃ⱄ ⱂⰵⱅⱃⰰ ⰻ ⰻⱑⰽⱁⰲⰰ
1170110 ⰻ ⰻⱁⰰⱀⰰ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⰵⰳⱁ · ⰺ ⰲⱐⰸⰲⰵⰴⰵ ⱗ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ ⰲⱏⰻⱄⱁⰽⱘ ⰵⰴⰻⱀⱏⰻ ·
1170200 ⰺ ⱂⱃⱑⱁⰱⱃⰰⰸⰻ ⱄⱔ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱀⰻⰿⰻ · ⰺ ⱂⱃⱁⱄⰲⱐⱅⱑ ⱄⱔ ⰾⰻⱌⰵ ⰵⰳⱁ ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱏⱀⱏⱌⰵ ·
1170210 ⰰ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⰵⰳⱁ ⰱⱏⰻⱎⱔ ⰱⱑⰾⱏⰻ ⱑⰽⱁ ⱄⰲⱑⱅⱏ ·
1170300 ⰺ ⱄⰵ ⰰⰲⰻⱄⱅⰵ ⱄⱔ ⰻⰿⱏ ⰿⱁⱄⰻ ⰻ ⰻⰾⰻⱑ · ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰰ ·
1170400 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⰽⱏ ⰻ҃ⱄⰲⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⰳ҃ⰻ : ⰴⱁⰱⱃⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⱄⱐⰴⰵ ⰱⱏⰻⱅⰻ ·
1170410 ⰰⱎⱅⰵ ⱈⱁⱋⰵⱎⰻ ⰴⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰿⱏ ⱄⱏⰴⰵ ⱅⱃⰻ ⰽⱃⱁⰲⱏⰻ ·
1170420 ⱅⰵⰱⱑ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰻ ⰿⱁⱄⰵⱁⰲⰻ ⰵⰴⰻⱀⱏ · ⰻ ⰻⰾⰻⰻ ⰵⰴⰻⱀⱏ ·
1170500 ⰵⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⱓ · ⱄⰵ ⱁⰱⰾⰰⰽⱏ ⱄⰲⱑⱅⰵⰾⱏ ⱁⱄⰻⱑ ⱗ ·
1170510 ⰺ ⱄⰵ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⰻⰸ ⱁⰱⰾⰰⰽⰰ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⰿⱁⰻ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰾⰵⱀⱏⰻ
1170520 ⱁ ⱀⰵⰿⱐⰶⰵ ⰱⰾⰰⰳⱁⰻⰸⰲⱁⰾⰻⱈⱏ · ⱅⱁⰳⱁ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰻⱅⰵ ·
1170600 ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱂⰰⰴⱘ ⱀⰻⱌⰻ · ⰻ ⱆⰱⱁⱑⱎⱔ ⱄⱔ ⰷⱑⰾⱁ ·
1170700 ⰻ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⰻ҃ⱄ ⱂⱃⰻⰽⱁⱄⱀⱘ ⱄⱔ ⰻⱈⱏ · ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⱑⱅⰵ ⰻ ⱀⰵ ⰱⱁⰻⱅⰵ ⱄⱔ ·
1170800 ⰲⱏⰸⰲⰵⰴⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⱁⱍⰻ ⱄⰲⱁⰻ ⱀⰵ ⰲⰻⰴⱑⱎⱔ ⱀⰻⰽⱁⰳⱁⰶⰵ ⱅⱁⰽⱏⰿⱁ ⰻ҃ⱄⰰ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ·
1170900 ⰻ ⱄⱏⱈⱁⰴⱔⱋⰵⰿⱏ ⰻ҅ⰿⱏ ⱄⱏ ⰳⱁⱃⱏⰻ · ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱑ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1170910 ⱀⰻⰽⱁⰿⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⰲⱑⰴⰻⱅⰵ ⰲⰻⰴⱑⱀⰻⱑ ·
1170920 ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏⰻ ⰻⰸ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱈⱏ ⰲⱏⱄⰽⱃⱏⱄⱀⰵⱅⱏ ·
1171000 ⰺ҅ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱎⱔ ⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ⱍⱏⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⰳ҃ⰾⱙⱅⱏ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⱌⰻ ·
1171010 ⱑⰽⱁ ⰻⰾⰻⰻ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ ⱂⱃⰻⰴⰻ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ·
1171100 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ·
1171110 ⰺⰾⰻⱑ ⱆⰱⱁ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰻ ⱆⱄⱅⱃⱁⰻⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑ ·
1171200 ⰳ҃ⰾⱙ ⰶⰵ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰻⰾⰻⱑ ⱓ҅ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ ⱀⰵ ⱂⱁⰸⱀⰰⱎⱔ ⰵⰳⱁ ·
1171210 ⱀⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰲⱏⱄⱑ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰲⱏⱄⱈⱁⱅⱑⱎⱔ
1171220 ⱅⰰⰽⱁ ⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏⰻ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱄⱅⱃⰰⰴⰰⱅⰻ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ·
1171300 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱎⱔ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ · ⱑⰽⱁ ⱁ ⰻⱁⰰⱀⱑ ⰽⱃⱏⱄⱅⰻⱅⰵⰾⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ·
1171400 ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵⰿⱏ ⰻⰿⱏ ⰽⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱆ ·
1171410 Ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱍ҃ⰽⱏ · ⰽⰾⰰⱀⱑⱗ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ
1171500 ⰻ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰳ҃ⰻ · ⱂⱁⰿⰻⰾⱆⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⰿⱁⰻ ·
1171510 ⱑⰽⱁ ⱀⰰ ⱀⱁⰲⱏⰻ ⰿ҃ⱄⱌⱔ ⰱⱑⱄⱏⱀⱁⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰺ ⰸⱐⰾⱑ ⱄⱅⱃⰰⰶⰴⰵⱅⱏ ·
1171520 ⰿⱏⱀⱁⰶⰻⱌⰵⱙ ⰱⱁ ⱂⰰⰴⰰⰵⱅⱏ ⱀⰰ ⱁⰳⱀⱐ · ⰺ ⰿⱏⱀⱁⰶⰻⱌⰵⱙ ⰲⱏ ⰲⱁⰴⱘ ·
1171600 ⰺ ⱂⱃⰻⰲⱑⱄⱏ ⰹ ⰽⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱅⰲⱁⰻⰿⱏ · ⰺ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱘ ⰵⰳⱁ ⰻⱄⱌⱑⰾⰻⱅⰻ ·
1171700 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⱉ̆ ⱃⱁⰴⰵ ⱀⰵⰲⱑⱃⱏⱀⱏⰻ ⰻ ⱃⰰⰸⰲⱃⰰⱋⰵⱀⱏⰻ ·
1171710 ⰴⱁ ⰽⱁⰾⱑ ⱄⱏ ⰲⰰⰿⰻ ⰱⱘⰴⱘ ⰴⱁ ⰽⱁⰾⱑ ⱅⱃⱏⱂⰾⱙ ⰲⰰⱄⱏ · ⱂⱃⰻⰲⰵⰴⱑⱅⰵ ⰿⰻ ⰻ ⱄⱑⰿⱁ ·
1171800 ⰺ ⰸⰰⱂⱃⱑⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ · ⰻ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰻⰸ ⱀⰵⰳⱁ ⰱⱑⱄⱏ ·
1171810 ⰺ҅ ⰻⱄⱌⱑⰾⱑ ⱁⱅⱃⱁⰽⱏ ⱅⱁⰿⱐ ⱍⰰⱄⱑ ·
1171900 Ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰻ҃ⱄⰲⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⰿⱆ ⱃⱑⱎⱔ ·
1171910 ⱂⱁ ⱍⱐⱅⱁ ⰿⱏⰻ ⱀⰵ ⰲⱏⰸⰿⱁⰳⱁⰿⱏ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰⱅⰻ ⰵⰳⱁ ·
1172000 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰸⰰ ⱀⰵⰲⱑⱃⱏⱄⱅⰲⱁ ⰲⰰⱎⰵ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰱⱁ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
1172010 ⰰⱋⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰲⱑⱃⱘ ⱑⰽⱁ ⰸⱃⱏⱀⱁ ⰳⱁⱃⱓⱎⱏⱀⱁ ·
1172020 ⱃⰵⱍⰵⱅⰵ ⰳⱁⱃⱑ ⱄⰵⰻ ⱂⱃⱑ[ⰻ]ⰴⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⱘⰴⱑ ⱅⰰⰿⱁ ·
1172030 ⰺ ⱂⱃⱑⰻⰴⰵⱅⱏ · ⰺ ⱀⰻⱍⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱏⰸⰿⱁⰶⱏⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
1172100 ⱃⱁⰴⱏ ⰶⰵ ⱄⱐ ⱀⰵ ⰻⱄⱈⱁⰴⰻⱅⱏ ⱅⱏⰽⰿⱁ ⰿⱁⰾⰻⱅⰲⱁⱙ ⰻ ⱂⱁⱄⱅⱁⰿⱐ ::
1172200 Ⰶⰻⰲⱘⱎⱅⰵⰿⱏ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻ ·
1172210 ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱏ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰱⱏⰻⱅⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏⰻ ⰲⱏ ⱃⱘⱌⱑ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱁⰿⱏ ·
1172300 ⰺ ⱆⰱⰻⱙⱅⱏ ⰹ ⰻ ⱅⱃⰵⱅⰻ ⰴⰵⱀⱐ ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱏ :· ⰽ ·
1172310 Ⰺ ⱄⰽⱃⱏⰱⱐⱀⰻ ⰱⱏⰻⱎⱔ ⰷⱑⰾⱁ ::
1172400 Ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵⰿⱏ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⰽⰰⱇⰵⱃⱏⱀⰰⱆⰿⱏ · ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱙⱋⰵⰻ ⰴⰻⰴⱃⰰⰳⰿⰰ ·
1172410 ⰽⱏ ⱂⰵⱅⱃⱁⰲⰻ ⰻ ⱃⱑⱎⱔ · ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱐ ⰲⰰⱎⱏ ⱀⰵ ⰴⰰⰵⱅⱏ ⰾⰻ ⰴⰻⰴⱃⰰⰳⰿⰰ ·
1172500 ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰻ · ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ · ⰲⰰⱃⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰳ҃ⰾⱔ ·
1172510 ⱍⱅⱁ ⱅⰻ ⱄⱔ ⰿⱐⱀⰻⱅⱏ ⱄⰻⰿⱁⱀⰵ · ⱌ҃ⱄⱃⰻ ⰸⰵⰿⱐⱄⱌⰻⰻ ⱁⱅⱏ ⰽⱏⰻⱈⱏ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱙⱅⱏ ⰴⰰⱀⰻ ·
1172520 ⰾⰻ ⰽⰻⱀⱄⱐ · ⱁⱅⱏ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ⰾⰻ ⱄ҃ⱀⰲⱏ · ⰾⰻ ⱁⱅⱏ ⱅⱆⰶⰴⰻⱈⱏ ·
1172600 ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⱂⰵⱅⱃⱏ · ⱁⱅⱏ ⱅⱆⰶⰴⰻⰻⱈⱏ · ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ ·
1172610 ⱆⰱⱁ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⱐⱀⰻ ⱄⱘⱅⱏ ⱄ҃ⱀⰲⰵ ·
1172700 ⱀⱏ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱄⱏⰱⰾⰰⰸⱀⰻⰿⱏ ⰻⱈⱏ · ⱎⰵⰴⱏ ⰲⱏ ⰿⱁⱃⰵ ⰲⱏⰲⱃⱏⰷⰻ ⱘⰴⰻⱌⱘ ·
1172710 ⰺ ⱙⰶⰵ ⰻⰿⰵⱎⰻ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱃⱏⰻ ⰱⱘ ⰲⱐⰸⱐⰿⰻ ⰻ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⱏ ⱆⱄⱅⰰ ⰵⰻ҅ ·
1172720 ⰺ ⱁⰱⱃⱔⱎⱅⰵⱎⰻ ⱄⱅⰰⱅⰻⱃⱏ · ⱅⱏ ⰲⱏⰸⰵⰿⱏ ⰴⰰⰶⰴⱏ ⰻⰿⱏ ⰸⰰ ⰿⱔ ⰻ ⰸⰰ ⱄⱔ ·
1180100 Ⰲⱏ ⱅⱏ ⱍⰰⱄⱏ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰽⱏ ⰻ҃ⱄⱛ ⰳ҃ⰾⱎⱅⰵ ·
1180110 ⰽⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⰱⱁⰾⰵⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱅⰲⰻ ⱀ҃ⰵⰱⱄⱌⱑⰵ҅ⰿⱐ ??
1180200 ⰺ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⱁⱅⱃⱁⱍⱔ · ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰵ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰻⱈⱏ
1180300 ⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰰⱋⰵ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⰰⱅⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰴⱑⱅⰻ ·
1180310 ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰲⱐⱀⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⱁⰵ ·
1180400 ⰺⰶⰵ ⰱⱁ ⱄⱔ ⱄⱏⰿⱑⱃⰻⱅⱏ ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱃⱁⱍⱔ ⱄⰵ ·
1180410 ⱅⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰱⱁⰾⰵⰻ ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰻ ⱀ҃ⰱⱄⱌⱑⰵⰿⱏ :: ⰽ ·
1180500 ⰺ҅ ⰻⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⱂⱃⰻⰻⰿⰵⱅⱏ ⱁⱅⱃⱁⱍⱔ ⱅⰰⰽⱁⰲⱁ ⰵⰴⰻⱀⱁ ·
1180510 ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰿⱁⰵ : ⰿⰵⱀⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ ·
1180600 ⰺ ⰻⰶⰵ ⰰⱋⰵ ⱄⰽⰰⱀⰴⰰⰾⰻⱄⰰⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⰿⰰⰾⱏⰻⱈⱏ ⱄⰻⱈⱏ ⰲⱑⱃⱆⱙⱋⰻⱈⱏ ⰲⱏ ⰿⱔ ·
1180610 ⱆⱀⱑⰵ ⰵⰿⱆ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⱁⰱⱑⱄⱔⱅⱏ ⰶⱃⱏⱀⱁⰲⱏ ⱀⰰ ⰲⱏⰻⰻ ⰵⰳⱁ ⱁⱄⱐⰾⱐⱄⰽⱏⰻ ·
1180620 ⰺ ⱂⱁⱅⱁⱂⱔⱅⱏ ⰹ ⰲⱏ ⱂⱘⱍⰻⱀⱑ ⰿⱁⱃⱐⱄⱅⱑⰻ҅ ·
1180700 Ⰳⱁⱃⰵ ⰲⱐⱄⰵⰿⱆ ⰿⰻⱃⱆ ⱁⱅⱏ ⱄⰽⰰⱀⱏⰴⱑⰾⱏ · ⱀⰵⰲⱁⰾⱑ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱃⰻⱅⰻ ⱄⰽⰰⱀⱐⰴⰰⰾⱁⰿⱏ ·
1180710 ⱁⰱⰰⱍⰵ ⰳⱁⱃⰵ ⱍ҃ⰾⰽⱆ ⱅⱁⰿⱆ ⰻⰿⱐⰶⰵ ⱄⰽⰰⱀⱐⰴⰰⰾⱐ ⱂⱃⰻⱈⱁⰴⰻⱅⱏ ·
1180800 Ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱃⱘⰽⰰ ⱅⰲⱁⱑ ⰾⰻ ⱀⱁⰳⰰ ⱅⰲⱁⱑ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀⱑⰵⱅⱏ ⱅⱔ ·
1180810 ⱁⱅⱏⱄⱑⱌⰻ ⰻ ⰻ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰷⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰱⰵ · ⰴⱁⰱⱃⱑⰰ ⱅⰻ ⰵⱄⱅⱏ
1180820 ⰲⱏⱀⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⱈⱃⱁⰿⱆ ⰾⰻ ⰱⱑⰴⱏⱀⱆ · ⱀⰵⰶⰵ ⰴⱐⰲⱑ ⱃⱘⱌⱑ ⰻ ⰴⱏⰲⱑ ⱀⱁⰷⱑ
1180830 ⰻⰿⱘⱎⱅⱓ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱀⱆ ⰱⱏⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⱁⰳⱀⱐ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻ ·
1180900 ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀⰰⰰⱅⱏ ⱅⱔ ·
1180910 ⰺⰸⱐⰿⰻ ⰵ ⰻ ⰲⱃⱏⰷⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰱⰵ ⰴⱁⰱⱃⱑⰰ ⱅⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏ
1180920 ⰵⰴⰻⱀⱑⰿⱐ ⱁⰽⱁⰿⱐ ⰲⱐ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱐⱀⰻⱅⰻ · ⱀⰵⰶⰵ ⰴⱐⰲⱑ ⱁⱍⰻ ⰻⰿⱘⱎⱅⱓ ·
1180930 ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱀⱆ ⰱⱏⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⰼⰵⱁⱀⱘ ⱁⰳⱀⱐⱀⱘ̑ⱙ ::
1181000 Ⰱⰾⱓⰴⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⰻ ⱀⰵ ⱃⱁⰴⰻⱅⰵ ⱁ ⰵⰴⰻⱀⱁⰿⱏ ⱁⱅⱏ ⰿⰰⰾⱏⰻⱈⱏ ⱄⰻⱈⱏ ·
1181010 ⰳ҃ⰾ ⰱⱁ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰰ҃ⱀⰼⰾⰻ ⰻⱈⱏ ⱀ҃ⱀⰱⱄⱈⱏ ·
1181020 ⰲⱏ ⰹⱀⱘ ⰲⰻⰴⱔⱅⱏ ⰾⰻⱌⰵ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⱀ҃ⰱⱄⰽⰰⰰⰳⱁ ·
1181100 ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰱⱁ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏⰻ ⰲⱏⰸⰻⱄⰽⰰⱅⱏ ⰻ ⱄ҃ⱂⱄⱅⱏ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ·
1181200 ⱍⱏⱅⱁ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ ⰿⱐⱀⰻⱅⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰵⱅⰵⱃⱆ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱆ ·҃ⱂ· ⱁⰲⰵⱌⱏ ·
1181210 ⰺ҅ ⰸⰰⰱⰾⱘⰴⰻⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⰰ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ · ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱅⱏ ⰾⰻ ⰴⰵⰲⱔⱅⰻ ⰴⰵⱄⱔⱅⱏ ⰻ ⰴⰵⰲⱔⱅⰻ
1181220 ⱀⰰ ⰳⱁⱃⰰⱈⱏ · ⰻ ⱎⰵⰴⱏ ⰻⱎⱅⰵⱅⱏ ⰸⰰⰱⰾⱘⰶⰴⱐⱎⱔⱗ ·
1181300 ⰻ ⰰⱋⰵ ⱁⰱⱃⱔⱋⰵⱅⱏ ̑ⱙ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ?? ⱑⰽⱁ ⱃⰰⰴⱆⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱁ ⱀⰵⰻ ⱂⰰⱍⰵ ·
1181310 ⱀⰵⰶⰵ ⱁ ⰴⰵⰲⱔⱅⰻ ⰴⰵⱄⱔⱅⱏ ⰻ ⰴⰵⰲⱔⱅⰻ ⱀⰵ ⰸⰰⰱⰾⱘⰶⰴⱐⱎⰻⰻⱈⱏ ·
1181400 ⱅⰰⰽⱁ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰲⱁⰾⱑ · ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱁⱅⱏⱌⰵⰿⱐ ⰲⰰⱎⰻⰿⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰻⰻⰿⱏ · ⰴⰰ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱀⰵⱅⱏ
1181410 ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⰿⰰⰾⱏⰻⱈⱏ ⱄⰻⱈⱏ ·
1181500 ⰰⱋⰵ ⰶⰵ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰻⱅⱏ ⰽⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ · ⰺⰴⰻ ⱁⰱⰾⰻⱍⰻ ⰻ ⰿⰵⰶⰴⱓ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⰻ
1181510 ⱅⱑⰿⱐ ⰵⰴⰻⱀⱑⰿⱐ · ⰰⱋⰵ ⱅⰵⰱⰵ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰰⱅⱏ ⱂⱃⰻⱁⰱⱃⱔⱋⰵⱎⰻ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ·
1181600 ⰰⱋⰵ ⰾⰻ ⱅⰵⰱⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰰⱅⱏ ·ⱂⱁⰻⰿⰻ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱄⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⰾⰻ ⰴⰲⰰ ·
1181610 ⰴⰰ ⰲⱏ ⱆⱄⱅⱑⱈⱏ ⰴⱏⰲⱁⱓ ⰾⰻ ⱅⱃⰻⰻ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐ ⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰳ҃ⰾⱏ ·
1181700 ⰰⱋⰵ ⰶⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰰⱅⱏ ⰻⱈⱏ · ⱃⱐⱌⰻ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰻ ·
1181710 ⰰⱎⱅⰵ ⰶⰵ ⰻ ⱁ ⱌⱃⰽⰲⰻ ⱀⰵ ⱃⱁⰴⰻⱅⰻ ⰲⱐⱍⱐⱀⰵⱅⱏ ·
1181720 ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱅⰻ ⱑⰽⱁ ⱗⰸⱏⰻⱍⱐⱀⰻⰽⱏ · ⰺ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⱐ ·
1181800 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰰⱋⰵ ⱄⱏⰲⱔⰶⰵⱅⰵ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ·
1181810 ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⱀⱁ ⱀⰰ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵⱈⱏ · ⰺ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰻⱎⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ·
1181820 ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰵⱀⱁ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⱈⱏ ·
1181900 Ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰰⰿⰻⱀⱏ ⰳ҃ⰾ ⰲⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⰴⱏⰲⰰ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱄⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰰⱅⰵ
1181910 ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⰻ ⰲⰵⱎⱅⰻ ⰵⱗⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰻⰿⰰ ·
1181920 ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀ҃ⱀⰱⱄⱈⱏ ·
1182000 ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⰵ ⰴⱏⰲⰰ ·ⰾⰻ ⱅⱃⱐⰵ ⱄⱏⰱⱃⰰⱀⰻ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰿⱁⰵ҅ ·
1182010 ⱅⱆ ⰵⱄⰿⱏ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰻⱈⱏ :: ⰽ ·
1182100 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱃⰵⱍⰵ ·
1182110 ⰳ҃ⰻ ⰽⱁⰾⱐ ⰽⱃⰰⱅⱏⰻ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰻⱅⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⰿⱁⰻ ⰲⱏ ⰿⱔ ·
1182120 ⰺ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⱘ ⰵⰿⱆ · ⰴⱁ ⱄⰵⰴⰿⱐ ⰽⱃⰰⱅⱏ ⰾⰻ ·
1182200 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⱏ · ⱀⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⱅⰵⰱⱑ ⰴⱁ ⱄⰵⰴⰿⱐ ⰽⱃⰰⱅⱏ ·
1182210 ⱀⱏ ⰴⱁ ⱄⰵⰴⰿⱐ ⰴⰵⱄⱔⱅⱏ ⰽⱃⰰⱅⱏ ⱄⰵⰴⰿⰻⱌⰵ̑ⱙ ::
1182300 Ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱆⱂⱁⰴⱁⰱⰻⰾⱁ ⱄⱔ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱆ ⱌ҃ⱄⱃⱓ ·
1182310 ⰺⰶⰵ ⰲⱏⱄⱈⱁⱅⱑ ⱄⱏⱅⱔⰸⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⱁ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰻ · ⱄⱏ ⱃⰰⰱⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ ·
1182400 ⱀⰰⱍⰵⱀⱏⱎⱓ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱄⱏⱅⱔⰸⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⱁ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰻ ·
1182410 ⱂⱃⰻⰲⱑⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰴⰾⱏⰶⱏⱀⰻⰽⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ · ⱅⱏⰿⱁⱙ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⱏ ·
1182500 ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱎⱅⱓ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰲⱏⰸⰴⰰⱅⰻ ·
1182510 ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰳ҃ⱏ ⰵⰳⱁ ⰴⰰ ⱂⱃⱁⰴⰰⰴⱔⱅⱏ ⰹ ⰻ ⰶⰵⱀⱘ ⰵⰳⱁ ⰻ ⱍⱔⰴⰰ ·
1182520 ⰺ ⰲⱐⱄⰵ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰻⰿⱑⰰⱎⰵ · ⰺ ⱁⱅⱏⰴⰰⱅⰻ ⰻ̆ ·
1182600 ⱂⰰⰴⱏ ⱆⰱⱁ ⱃⰰⰱⱁⱅⱏ · ⰽⰾⰰⱀⱑⱎⰵ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1182610 ⰳ҃ⰻ ⱂⱁⱅⱃⱏⱂⰻ ⱀⰰ ⰿⱐⱀⱑ ⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⰲⱏⰸⰴⰰⰿⱏ ⱅⰻ ·
1182700 ⰿ҃ⰻⰾⱁⱄⱃⰴⰲⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⱏ ⱃⰰⰱⰰ ⱅⱁⰳⱁ · ⱂⱆⱄⱅⰻ ⰻ ⰻ ⰴⰾⱏⰳⱏ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻ ⰵⰿⱆ ·
1182800 ⰺⱎⱐⰴⱏ ⰶⰵ ⱃⰰⰱⱁⱅⱏ · ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⰽⰾⰵⰲⱃⱑⱅⱏ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ·
1182810 ⰺⰶⰵ ⰱⱑ ⰴⰾⱏⰶⰵⱀⱏ ⰵⰿⱆ ⱄⱏⱅⱁⰿⱏ ⱂⱑⱀⱔⰷⱏ · ⰺ ⰻⰿⱏ ⰴⰰⰲⰾⱑⱎⰵ ⰻ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1182820 ⰴⰰⰶⰴⱐ ⰿⰻ ⰻⰿⱏⰶⰵ ⰵⱄⰻ ⰴⰾⱏⰶⰵⱀⱏ ·
1182900 ⱂⰰⰴⱏ ⰶⰵ ⰽⰾⰵⰲⱃⱑⱅⱏ ⰿⱁⰾⱑⱎⰵ ⰻ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱂⱁⱅⱃⱏⱂⰻ ⱀⰰ ⰿⱏⱀⱑ ⰻ ⰲⱐⱄⰵ ⰲⱏⰸⰴⰰⰿⱏ ⱅⰻ ·
1183000 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱑⱎⰵ · ⱀⱏ ⰲⰵⰴⱏ ⰲⱏⱄⰰⰴⰻ ⰻ ⰲⱏ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⱘ ·
1183010 ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⰲⰵⱄⱐ ⰴⰾⱏⰳⱏ ·
1183100 ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⰽⰾⰵⰲⱃⱑⱅⰻ ?????? ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⰰ ⱄⱏⰶⰰⰾⰻⱎⱔ ⱄⰻ ⰷⱑⰾⱁ ·
1183110 ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⱎⱔ ⰳ҃ⱀⱆ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ ⰲⱐⱄⱑ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⰰⰰ ·
1183200 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⰲⱏ ⰹ ⰳ҃ⱏ ⰵⰳⱁ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ·
1183210 ⱃⰰⰱⰵ ⰾⱘⰽⰰⰲⱏⰻ · ⰲⱐⱄⱏ ⰴⰾⱏⰳⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱈⱏ ⱅⰵⰱⱑ ·
1183220 ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱆⰿⱁⰾⰻ ⰿⱔ ·
1183300 ⱀⰵ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⱎⰵ ⰾⰻ ⰻ ⱅⰵⰱⱑ ⱂⱁⰿⰻⰾⱁⰲⰰⱅⰻ ⰽⰾⰵⰲⱃⱑⱅⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ·
1183310 ⱑⰽⱁ ⰻ ⰰⰸⱏ ⱅⱔ ⱂⱁⰿⰻⰾⱁⰲⰰⱈⱏ ::
1183400 ⰺ ⱂⱃⱁⰳⱀⱑⰲⰰⰲⱏ ⱄⱔ ⰳ҃ⱐ ⰵⰳⱁ · ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⰹ ⰿⱘⱍⰻⱅⰵⰾⰵⰿⱏ ·
1183410 ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⱏⰸⰴⰰⱄⱅⱏ ⰲⱐⱄⱐ ⰴⰾⱏⰳⱏ ⱄⰲⱁⰻ ·
1183500 Ⱅⰰⰽⱁ ⰻ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰿⱁⰻ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
1183510 ⰰⱋⰵ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⱂⱆⱋⰰⰰⱅⰵ ⰽⱁⰶⱏⰴⱁ ⰱⱃⰰⱅⱃⱆ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ ⱁⱅⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ :: ⰽ ·
1190100 ⰺ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⱄⰻ · ⱂⱃⱑⰹⰴⰵ ⱁⱅⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱗ ·
1190110 ⰺ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⱂⱃⱑⰴⱑⰾⱏⰻ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏⰻ · ⱁⰱ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ ⰻⱁⱃⱏⰴⰰⱀⰰ ·
1190200 ⰺ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⱘ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰻ ⰻⱄⱌⱑⰾⰻ ⱗ ⱅⱆ ::
1190300 Ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⰻⱄⰽⱆⱎⰰⱙⱎⱅⰵ ⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ·
1190310 ⰰⱎⱅⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰽⱆ ⱂⱆⱄⱅⰻⱅⰻ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ · ⱂⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⰻ ⰲⰻⱀⱑ·
1190400 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱀⱑⱄⱅⰵ ⰾⰻ ⱍⱐⰾⰻ ·
1190410 ⱑⰽⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰻ ⰺⱄⰽⱁⱀⰻ ⰿⱘⰶⰵⱄⰽⱏ ⱂⱁⰾⱏ ⰻ ⰶⰵⱀⰵⱄⰽⱏ · ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
1190500 ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰽⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰻ ⰿⰰⱅⰵⱃⱐ ⱄⰲⱁⱙ ·
1190510 ⰺ ⱂⱃⰻⰾⱑⱂⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰶⰵⱀⱑ ⱄⰲⱁⰵⰻ · ⰺ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⱁⰱⰰ ⰲⱏ ⱂⰾⱏⱅⱐ ⰵⰴⰻⱀⱘ ·
1190600 ⱅⱑⰿⱐ ⰶⰵ ⱓⰶⰵ ⱀⱑⱄⱅⰵ ⰴⱏⰲⰰ ⱀⱏ ⰵⰴⰻⱀⰰ ⱂⰾⱏⱅⱏ ·
1190610 ⰵⰶⰵ {ⱆ}ⱆⰱⱁ ⰱ҃ⱏ ⱄⱏⱍⰵⱅⰰ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⰾⱘⱍⰰⰰⱅⱏ ·
1190700 ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱍⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⰿⱁⱄⰻ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱑ ·
1190710 ⰴⰰⱅⰻ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ ⱃⰰⱄⱂⱆⱄⱅⱏⱀⱏⰻⱗ ⰻ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⰻ ⱙ ·
1190800 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰿⱁⱄⰻ ⱂⱁ ⰶⰵⱄⱅⱁⱄⱃⱏⰴⱐⱓ ⰲⰰⱎⰵⰿⱆ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰲⰰⰿⱏ ·
1190810 ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⰻ ⰶⰵⱀⱏⰻ ⰲⰰⱎⱔ · ⰺⱄⰽⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱅⰰⰽⱁ ·
1190900 Ⰳ҃ⰾⱙ ⰶⰵ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰻⰶⰵ ⰰⱋⰵ ⱂⱆⱄⱅⰻⱅⱏ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ ·
1190910 ⱃⰰⰸⰲⱑ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰻⱀⰰ · ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱙ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·
1190920 ⰺ҅ ⰶⰵⱀⱔⰻ ⱄⱔ ⱂⱁⰴⱏⰱⱑⰳⱁ̑ⱙ · ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
1191000 ⰻ ⰳ҃ⰾⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ · ⰰⱎⱅⰵ ⱅⰰⰽⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⰻⱀⰰ ⱍ҃ⰾⰽⱆ ⱄⱏ ⰶⰵⱀⱁ̑ⱙ ·
1191010 ⱆⱀⱑⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰵ ⰶⰵⱀⰻⱅⰻ ⱄⱔ ·
1191100 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⰲⱐⱄⰻ ⰲⱏⰿⱑⱄⱅⱔⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⱄⰵⰳⱁ ·
1191110 ⱀⱏ ⰻⰿⱏⰶⰵ ⰴⰰⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ·
1191200 ⱄⱘⱅⱏ ⰱⱁ ⰽⰰⰶⰵⱀⰻⱌⰻ ⰻⰶⰵ ⰻⱍⱃⱑⰲⰰ ⰿⱀⱑ ⱃⱁⰴⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⱅⰰⰽⱁ ·
1191210 ⰺ ⱄⱘⱅⱏ ⰽⰰⰶⰵⱀⰻⱌⰻ ⱗⰶⰵ ⰻⱄⰽⰰⰸⰻⱎⱔ ⱍ҃ⰾⱌⰻ ·
1191220 ⰺ҅ ⱄⱘⱅⱏ ⰽⰰⰶⰵⱀⰻⱌⰻ ⰻⰶⰵ ⰻⱄⰽⰰⰸⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⱄⰰⰿⰻ ·
1191230 ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱑ ⱃⰰⰴⰻ ⱀⱄⰽⰰⰰⰳⱁ · ⰿⱁⰳⱏⰻ ⰲⱐⰿⱑⱎⱅⰰⱅⰻ ⰴⰰ ⰲⱐⰿⱑⱄⱅⰻⱅⱏ ::
1191300 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰲⱑⱄⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰴⱑⱅⰻ ⰴⰰ ⱃⱘⱌⱑ ⰲⱏⰸⰾⱁⰶⰻⱅⱏ ⱀⰰ ⱀⱔ ·
1191310 ⰺ ⱂⱁⰿⱁⰾⰻⱅⱏ ⱄⱔ · ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰶⰵ ⰸⰰⱂⱃⱑⱅⰻⱎⱔ ⰻⰿⱏ ·
1191400 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱁⱄⱅⰰⱀⱑⱅⰵ ⰴⱑⱅⰻⰻ ⰻ ⱀⰵ ⰱⱃⰰⱀⰻⱅⰵ ⰻⰿⱏ ·
1191410 ⱂⱃⰻⱅⰻ ⰽⱏ ⰿⱐⱀⱑ · ⱅⰰⰽⱁⰲⱏⰻⱈⱏ ⰱⱁ ⰵ҅ⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰽⱁⰵ ·
1191500 ⰺ ⰲⱏⰸⰾⱁⰶⱏ ⱀⰰ ⱀⱔ ⱃⱘⱌⱑ ⱁⱅⰻⰴⰵ ⱁⱅⱏ ⱅⱆⰴⱑ ::
1191600 Ⰺ ⱄⰵ ⰵⱅⰵⱃⱏ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⱆ҅ⱍⰻⱅⰵⰾⱓ ⰱⰾⰰⰳⱏⰻ ·
1191610 ⱍⱅⱁ ⰱⰾⰰⰳⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱙ · ⰴⰰ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻ ·
1191700 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⱍⱅⱁ ⰿⱔ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ⰱⰾⰰⰳⰰ ·
1191710 ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⰱⰾⰰⰳⱏ ⱅⱏⰽⰿⱁ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰱ҃ⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰻ ⰲⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱐⱀⰻⱅⰻ ·
1191720 ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰻ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰻ ·
1191800 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰽⱏⰻⱗ · ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰵⰶⰵ ⱀⰵ ⱆⰱⱐⰵⱎⰻ ·
1191810 ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱏⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ⱀⰵ ⱆⰽⱃⰰⰴⰵⱎⰻ · ⱀⰵ ⰾⱏⰶⰵⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐ ⰱⱘⰴⰵⱎⰻ ·
1191900 ⱍⱐⱅⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰻ ⰿⰰⱅⰵⱃⱐ · ⰺ ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⱎⰻ ⰻⱄⰽⱃⱐⱀⱑⰰⰳⱁ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⱑⰽⱁ ⱄⰰⰿⱏ ⱄⱔ ·
1192000 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱓⱀⱁⱎⰰ · ⰲⱐⱄⱑ ⱄⰻ ⱄⱏⱈⱃⰰⱀⰻⱈⱏ ⱁⱅⱏ ⱓⱀⱁⱄⱅⰻ ⰿⱁⰵⱗ҅ ·
1192010 ⱍⰵⱄⱁ ⰵⱄⰿⱏ ⰵⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⰴⱁⰽⱁⱀⱐⱍⰰⰾⱏ ·
1192100 ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ · ⰰⱎⱅⰵ ⱈⱁⱋⰵⱎⰻ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⱏ ⰱⱏⰻⱅⰻ ·
1192110 ⰺⰴⰻ ⱂⱃⱁⰴⰰⰶⰴⱏ ⰻⰿⱑⱀⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵ · ⰺ ⰴⰰⰶⰴⱏ ⱀⰻⱎⱅⰻⰻⰿⱏ ·
1192120 ⰺ ⰻⰿⱑⱅⰻ ⰻⰿⰰⱎⰻ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰵ ⱀⰰ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰵ · ⰺ ⱂⱃⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰿⰵⱀⰵ ·
1192200 Ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⱓⱀⱁⱎⰰ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱁⱅⰻⰴⰵ ⱄⰽⱃⱏⰱⱔ ·
1192210 ⰱⱑ ⰱⱁ ⰻⰿⱑⱗ҅ ⱄⱏⱅⱔⰶⰰⱀⰻⱑ ⰿⱏⱀⱁⰳⰰ ·
1192300 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰽⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ · ⰰⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
1192310 ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⱆ҅ⰴⱁⰱⱐ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵⱅⱏ ⰱⱁⰳⰰⱅⱏ ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⰵⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ ::
1192400 ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱆⰴⱁⰱⱑⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⰵⰾⱐⰱⱘⰴⱆ ·
1192410 ⱄⰽⰲⱁⰸⱑ ⱆⱎⰻ ⰻⰳⱏⰾⰻⱀⱑ ⱂⱃⱁⰻⱅⰻ · ⱀⰵⰶⰵ ⰱⱁⰳⰰⱅⱆ ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⰱ҃ⰶⰻⰵ ⰲⱐⱀⰻⱅⰻ ·
1192500 ⱄⰾⱏⱎⰰ???? {ⰰ}ⰲⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰴⰻⰲⰾⱑⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⰷⱑⰾⱁ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ·
1192510 ⰽⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱂⱀ ⰱⱏⰻⱅⰻ ·
1192600 ⰲⱏⰸⱐⱃⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⱃⰵⱍⱔ ⰻⰿⱏ · ⱁⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱄⰵ ⱀⰵⰲⱏⰸⰿⱁⰶⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ·
1192610 ⰰ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⰲⱐⱄⱑ ⰲⱏⰸⰿⱁⰶⱏⱀⰰ :: ⰽ ·
1192700 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ·
1192710 ⰳ҃ⰻ ⱄⰵ ⰿⱏⰻ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱈⱁⰿⱏ ⰲⱐⱄⱑ ⰻ ⰲⱐ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⰻⰴⱁⰿⱏ· ⱍⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ·
1192800 ⰺ҃ⱄ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
1192810 ⱑⰽⱁ ⰲⱏⰻ ⱎⰵⰴⱏⱎⰵⰻ ⱂⱁ ⰿⱏⱀⱑ ⰲⱏ ⱂⰰⰽⱏⰻⰱⱏⰻⱅⰻⰻ ·
1192820 ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱔⰴⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱄⰽⱏⰻ · ⱀⰰ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱑ ⱄⰾⰰⰲⱏⰻ ⱄⰲⱁⰵⱗ҅ ·
1192830 Ⱄⱔⰴⰵⱅⰵ ⰻ ⰲⱏⰻ ⱀⰰ ⰴⱏⰲⱁⱓ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱆ ·
1192840 ⱄⱘⰴⱔⱎⱅⰵ ⱁⰱⱑⰿⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⰽⱁⰾⱑⱀⱁⰿⰰ ⰻ҃ⰸⰴⱃⰰⰻⰾⰲⰿⰰ ·
1192900 ⰺ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰻⰶⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱅⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⰻ̑ⱙ ⰾⰻ ⱄⰵⱄⱅⱃⱏⰻ · ⰾⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰾⰻ ⰿⰰⱅⰵⱃⱐ ·
1192910 ⰾⰻ ⰶⰵⱀⱘ ⰾⰻ ⰴⱑⱅⰻ · ⰾⰻ ⱄⰵⰾⰰ ⰾⰻ ⱈⱃⰰⰿⱏⰻ · ⰺⰿⰵⱀⰵ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ·
1192920 ⱄⱏⱅⱁⱃⰻⱌⰵⱙ ⱂⱃⰻⰿⰵⱅⱏ· ⰺ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻ ⱀⰰⱄⰾⱑⰴⰻⱅⱏ ·
1193000 ⰿⱐⱀⱁⰷⰻ ⰶⰵ ⰱⱁⰴⱘⱅⱏ ⱂⱃⱏⰲⰻⰻ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ · ⰺ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ⱂⱃⱏⰲⰻⰻ ::
1200100 Ⱂⱁⰴⱁⰱⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀⰵⰱⰵⱄⰽⱁⰵ · ⱍ҃ⰾⰲⰽⱆ ⰴⱁⰿⱁⰲⰻⱅⱆ ·
1200110 ⰺⰶⰵ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰽⱆⱂⱏⱀⱁ ⱛⱅⱃⱁ · ⱀⰰⱗⱅⱏ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⱏ ⰲⰻⱀⱁⰳⱃⰰⰴⱆ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ ·
1200200 ⱄⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⱄⱏ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⱏⰻ · ⱂⱁ ⱂⱑⱀⱔⰸⱆ ⱀⰰ ⰴⰵⱀⱐ · ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⱗ ⰲⱏ
1200210 ⰲⰻⱀⱁⰳⰴⱏ ⱄⰲⱁⰻ ·
1200300 ⰺ ⰻⱎⰵⰴⱏ ⰲⱏ ⱅⱃⰵⱅⰻⱙ ⰳⱁⰴⰻⱀⱘ · ⰲⰻⰴⱑ ⰻⱀⱏⰻ ⱀⰰ ⱅⱃⱏⰶⰻⱋⰻ ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⱔ ⱂⱃⰰⰸⰴⱏⱀⱏⰻ ·
1200400 ⰺ ⱅⱑⰿⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰴⱑⱅⰵ ⰻ ⰲⱏⰻ ⰲⱏ ⰲⰻⱀⱁⰳⱃⰰⰴⱏ ⰿⱁⰻ ·
1200410 ⰺ ⰵⰶⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⰰ ⰴⰰⰿⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
1200500 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⰻⰴⱘ · ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰶⰵ ⰻⱎⰵⰴⱏ ⰲⱏ ⱎⰵⱄⱅⱘⱙ ⰻ ⰲⱏ ⰴⰵⰲⱔⱅⱘ̑ⱙ ⰳⱁⰴⰻⱀⱘ ·
1200510 ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ·
1200600 ⰲⱐ ⰵⰴⰻⱀⱘ̑ⱙ ⰶⰵ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⱘ ⰻⱎⰵⰴⱏ · ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⱏⰻⱗ
1200610 ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⱔ ⱂⱃⰰⰸⰴⱏⱀⱏⰻ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⱍⱏⱅⱁ ⱄⱅⱁⰻⱅⰵ ⱄⱐⰴⰵ ⰲⰵⱄⱐ ⰴⰵⱀⱐ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻ ·
1200700 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱑⰽⱁ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰰⱄⱏ ⱀⰵ ⱀⰰⱗⱅⱏ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ
1200710 ⰻⰴⱑⱅⰵ ⰻ ⰲⱏⰻ ⰲⱏ ⰲⰻⱀⱁⰳⱃⰰⰴⱏ ⰿⱁⰻ · ⰺ ⰵⰶⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⰰ ⱂⱃⰻⰻⰿⰵⱅⰵ ·
1200800 ⰲⰵⱍⰵⱃⱆ ⰶⰵ ⰱⱏⰻ[ⰲⱏ]ⱎⱓ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰳ҃ⱀⱏ ⰲⰻⱀⱁⰳⱃⰰⰴⰰ · ⰽⱏ ⱂⱃⰻⱄⱅⰰⰲⱏⱀⰻⰽⱆ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ ·
1200810 ⱂⱃⰻⰸⱁⰲⰻ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⱔ · ⰺ ⰴⰰⰶⰴⱐ ⰻⰿⱏ ⰿⱏⰸⰴⱘ ·
1200820 ⱀⰰⱍⰵⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻⱈⱏ ⰴⱁ ⱂⱃⱏⰲⱏⰻⰻⱈⱏ ·
1200900 ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⰻⰶⰵ ⰲⱏ ⰵⰴⰻⱀⱘⱙ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⱘ · ⱂⱃⰻⱗⱄⱔ ⱂⱁ ⱂⱑⱀⱔⰸⱓ ·
1201000 ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱂⱃⱏⰲⰻⰻ ⰿⱐⱀⱑⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⰲⱔⱎⱅⰵ ⱂⱃⰻⱗⱅⰻ · ⰺ ⱂⱃⰻⱗⱄⱔ ⱂⱁ ⱂⱑⱀⱔⰸⱆ ·
1201100 ⱂⱃⰻⰵⰿⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⱃⱏⱂⱏⱅⰰⰰⱈⱘ ⱀⰰ ⰳ҃ⱀⱏ
1201200 ⰳ҃ⰾⱘⱎⱅⰵ· ⰽⰰⰽⱁ ⱄⱐⱗ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⱔⱗ · ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱍⰰⱄⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱐⱎⱔ ·
1201210 ⰺ ⱃⰰⰲⱏⱀⱏⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰾⱏ ⱗ ⰵⱄⰻ · ⱂⱁⱀⰵⱄⱏⱎⰵⰻⰿⱏ ⱅⱔⰳⱁⱅⱘ ⰴⱐⱀⰵ ⰻ ⰲⰰⱃⱏ ·
1201300 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁⰿⱆ ⰻⱈⱏ · ⰴⱃⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱁⰱⰻⰶⰴⱘ ⱅⰵⰱⰵ ·
1201310 ⱀⰵ ⱂⱁ ⱂⱑⱀⱔⰷⱆ ⰾⰻ ⱄⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱈⱏ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ·
1201400 ⰲⱐⰸⱐⰿⰻ ⱄⰲⱁⰵ ⰻ ⰻⰴⰻ · ⱈⱁⱎⱅⱘ ⰶⰵ ⱄⰵⰿⱆ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⱓⰿⱆ ⰴⰰⱅⰻ ⱑⰽⱁ ⰻ ⱅⰵⰱⱑ ·
1201500 ⰺⰾⰻ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰿⰻ ⰾⱑⱅⱐ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ⰿⰻ ⰵⰶⰵ ⱈⱁⱎⱅⱘ ·
1201510 ⰰⱎⱅⰵ ⱁⰽⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰾⱘⰽⰰⰲⱁ ⰵⱄⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⰱⰾⰰⰳⱏ ⰵⱄⰿⱏ ·
1201600 ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ⱂⱃⱏⰲⰻⰻ · ⰺ ⱂⱃⱏⰲⰻⰻ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ·
1201610 ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰱⱁ ⱄⱘⱅⱏ ⰸⱏⰲⰰⱀⰻⰻ ⰿⰰⰾⱁ ⰶⰵ ⰻⰸⰱⱏⱃⰰⱀⱏⰻⰻⱈⱏ ::
1201700 Ⰺ ⰲⱏⱄⱈⱁⰴⱔ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⰻ҃ⰿⱏ · ⱂⱁⱗⱅⱏ ⱁⰱⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ {ⱁ} ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⰰ
1201710 ⰵⰴⰻⱀⱏⰻ ⱀⰰ ⱂⱘⱅⱐ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ·
1201800 ⱄⰵ ⰲⱏⱄⱈⱁⰴⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⰵ҃ⱃⱄⰾⰿⱏ · ⰺ ⱄⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⱁⰿⱏ ·
1201810 ⰺ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⰽⱁⰿⱏ · ⰺ ⱁⱄⱘⰴⱔⱅⱏ ⰹ ⱀⰰ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐ ·
1201900 ⰺ ⱂⱃⱑⰴⰰⰴⱔⱅⱏ ⰹ ⱀⰰ ⱂⱁⱃⱘⰳⰰⱀⰻⰵ ⱗ҃ⰸⰽⰿⱏ ·
1201910 ⰺ ⰱⰻⰵⱀⰻⰵ ⰻ ⱂⱃⱁⱂⱔⱅⱐⰵ · ⰺ ⰲⱏ ⱅⱃⰵⱅⰻ ⰴⰵⱀⱐ ⰲⱐⱄⰽⱃⱏⱄⱀⰵⱅⱏ ·
1202000 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰿⰰⱅⰻ ⱄ҃ⱀⱁⰲⱆ ⰸⰵⰲⰵⰴⰵⱁⰲⱆ ·
1202010 ⱄⱏ ⱄ҃ⱀⱐⰿⰰ ⱄⰲⱁⰻⰿⰰ ⰽⰾⰰⱀⱑ̑ⱙⱎⱅⰻ ⱄⱔ · ⰺ ⱂⱃⱁⱄⱔⱎⱅⰻ ⱀⱑⱍⰵⱄⱁ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ ·
1202100 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰻ ⱍⱏⱅⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰻ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱃⱐⱌⰻ ⰴⰰ ⱄⱔⰴⰵⱅⰵ ⱄⱐⱑ ⱄ҃ⱀⱏⰻ ⰿⱁⱑ ·
1202110 ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘ̑ⱙ ⱅⰵⰱⰵ ⰻ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁ ⱎⱓⱙ ⱅⰵⰱⰵ · ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰻ ⱅⰲⱁⰵⰿⱏ ·
1202200 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⱃⰵⱍⰵ · ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰰ ⱄⱔ ⱍⰵⱄⱁ ⱂⱃⱁⱄⱔⱎⱅⰰ ·
1202210 ⰿⱁⰶⰵⱅⰰ ⰾⰻ ⱂⰻⱅⰻ ⱍⰰⱎⱘ · ̑ⱙⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⱂⰻⱅⰻ ·
1202220 ⰾⰻ ⰽⱃⱏⱎⱅⰵⱀⰻⰵ ⰵⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰽⱃⱏⱎⱅⰰⱙ ⱄⱔ ⰽⱃⱏⱄⱅⰻⱅⰻ ⱄⱔ · ⰳ҃ⰾⰰⱄⱅⰵ ⰵⰿⱆ ⰿⱁⰶⰵⰲⱑ ·
1202300 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⰰ · ⱍⰰⱎⱘ ⰿⱁⱙ ⰻⱄⱂⰻⰵⱅⰰ · ⰺⰱⱁ ⰻ ⰽⱃⱐⱎⱅⰵⱀⰻⰵⰿⱐ ⰻⰿⱏⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰽⱃⱐⱎⱅⰰⱙ
1202310 ⱄⱔ ⰽⱃⱏⱄⱅⰻⱅⰰ ⱄⱔ · ⰰ ⰵⰶⰵ ⱄⱑⱄⱅⰻ ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘ ⰻ ⱁ ⱎⱘⱙ ⰿⰵⱀⰵ
1202320 ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⱄⰵⰳⱁ ⰴⰰⱅⰻ · ⱀⱏ ⰻⰿⱏⰶⰵ ⱁⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
1202400 ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⰴⰵⱄⱔⱅⰻⰻ̆ · ⱀⰵⰳⱁⰴⱁⰲⰰⱎⱔ ⱁ ⱁⰱⱁⱓ ⰱⱃⰰⱅⱃⱆ ·
1202500 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⰲⱏ ⱗ ⱃⰵⱍⰵ · ⰲⱑⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰽⱏⱀⱔⰸⰻ ⱗ҃ⰸⰽⱏ ⱆⱄⱅⱁⱗⱅⱏ ⰻⰿⱏ ·
1202510 ⰻ ⰲⰵⰾⰻⱌⰻⰻ ⱁⰱⰾⰰⰴⰰⱙⱅⱏ ⰿⰰⰾⱏⰻⰻⰿⰻ ·
1202600 ⱀⰵ ⱅⰰⰽⱁ ⱆⰱⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ · ⱀⱏ ⰹⰶⰵ ⰰⱋⰵ ⱈⱁⱋⰵⱅⱏ ⰲⱔⱎⱅⰻⰻ ⰱⱏⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ ·
1202610 ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱄⰾⱆⰳⰰ ·
1202700 ⰺ ⰻⰶⰵ ⰰⱋⰵ ⱈⱁⱋⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰱⱏⰻⱅⰻ ⱂⱃⱑⰴⱐⱀⰻⰻ · ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱃⰰⰱⱏ ·
1202800 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱄⰽⱏⰻ · ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰱⱁ ⰴⰰ ⱂⱁⱄⰾⱆⰶⱔⱅⱏ ⰵⰿⱆ · ⱀⱏ ⱂⱁⱄⰾⱆⰶⰻⱅⱏ ·
1202810 ⰻ ⰴⰰⱅⰻ ⰴ҃ⱎⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ · ⰺⰸⰱⰰⰲⰾⰵⱀⰻⰵ ⰸⰰ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ :: ⰽ ::
1202900 Ⰺ ⰻⱄⱈⱁⰴⱔⱋⱓ ⰵⰿⱆ ⱁⱅⱏ ⰻⰵⱃⰻⱈⱁⱀⰰ · ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⱘ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ·
1203000 ⰺ ⱄⰵ ⰴⱏⰲⰰ ⱄⰾⱑⱂⱏⱌⰰ ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⰰ ⱂⱃⰻ ⱂⱘⱅⰻ ·
1203010 ⰺ҅ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰰ ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄⱏ ⰿⰻⰿⱁ ⱈⱁⰴⰻⱅⱏ · ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⱄⱅⰵ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱙⱎⱅⰰ ·
1203020 ⱂⱁⰿⰻⰾⱁⰻ ⱀⱏⰻ ⰳ҃ⰻ ⱄ҃ⱀⱆ ⰴ҃ⰲⰴⰲⱏ ·
1203100 ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰶⰵ ⰸⰰⱂⱃⱑⱅⰻⱎⱔ ⰻⰿⰰ ⰴⰰ ⱆⰿⰾⱏⱍⰻⱅⰵ ·
1203110 ⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⱂⰰⱍⰵ ⰲⱏⱂⰻⱑⱎⰵⱅⰵ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰰ ⱂⱁⰿⰻⰾⱆⰻ ⱀⱏⰻ ⰳ҃ⰻ ⱄ҃ⱀⱆ ⰴ҃ⰲⱏ ·
1203200 ⰺ ⱄⱅⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⰲⱏⰸⰳⰾⰰⱄⰻ ⱑ · ⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⱍⱅⱁ ⱈⱁⱋⰵⱅⰰ ⰴⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱙ ⰲⰰⰿⰰ ·
1203300 ⰳ҃ⰾⰰⱄⱅⰵ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰻ · ⰴⰰ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰵⱅⰵ ⱄⱔ ⱀⰰⱓ ⱁⱍⰻ ·
1203400 ⰿ҃ⰻⰾⱁⱄⱃⰴⰲⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ · ⱂⱃⰻⰽⱁⱄⱀⱘ ⱄⱔ ⱁⱍⰻⱓ ⰻⰿⰰ ·
1203410 ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⱂⱃⱁⰸⱐⱃⱑⱄⱅⰵ ⰻⰿⰰ ⱁⱍⰻ · ⰺ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⰵⱅⰵ :: ⰽ ::
1210100 Ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰱⰾⰻⰶⰻ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰵ҃ⱃⱄⰾⰿⱏ · ⰺ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⰲⰻⱅⱇⰰⰼⰻⱙ ::
1210110 ⰽⱏ ⰳⱁⱃⱑ ⰵⰾⰵⱁⱀⱐⱄⱌⱑ · ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰻ҃ⱄ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰴⱏⰲⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⰰ ⱄⰲⱁⱑ ·
1210200 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⰰ ⰻⰴⱑⱅⰰ ⰲⱏ ⰲⰵⱄⱐ ⱑⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱃⱑⰿⱁ ⰲⰰⰿⰰ ·
1210210 ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⱁⰱⱃⱔⱎⱅⰵⱅⰰ ⱁⱄⱐⰾⱔ ⱂⱃⰻⰲⱔⰸⰰⱀⱁ ⰻ ⰶⱃⱑⰱⱔ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ·
1210220 ⰺ ⱁⱅⱃⱑⱎⱏⱎⰰ ⱂⱃⰻⰲⰵⰴⱑⱅⰰ ⰿⰻ ⰵ ·
1210300 ⰺ ⰰⱋⰵ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⰽⱅⱁ ⰲⰰⰿⰰ ⱍⱅⱁ · ⱃⰵⱍⰵⱅⰰ ⱑⰽⱁ ⰳ҃ⱐ ⱅⱃⱑⰱⱆⰵⱅⱏ ⰵⱓ ·
1210310 ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⰶⰵ ⱂⱁⱄⱏⰾⰵⱅⱏ ⱑ ·
1210400 Ⱄⰵ ⰶⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ ⱂ҃ⱃⰽⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵⰿⱏ ·
1210500 ⱃⱏⱌⱑⱅⰵ ⰴⱏⱋⰵⱃⰻ ⱄⰻⱁⱀⱁⰲⱑ · ⱄⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ·
1210510 ⰽⱃⱁⱅⱁⰽⱏ ⰻ ⰲⱐⱄⱑⰴⱏ ⱀⰰ ⱁⱄⱐⰾⱔ · ⰺ ⰶⱃⱑⰱⱔ ⱄ҃ⱀⰰ ⱑⱃⱐⰿⱐⱀⰻⱍⰰ ·
1210600 Ⱎⰵⰴⱏⱎⰰ ⰶⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⰰ ⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱐⱎⰰ ⱑⰶⰵ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰻⰿⰰ ⰻ҃ⱄ ·
1210700 ⱂⱃⰻⰲⱑⱄⱅⰵ ⱁⱄⱐⰾⱔ ⰻ ⰶⱃⱑⰱⱔ · ⰺ ⰲⱏⰸⰾⱁⰶⰻⱎⱔ ⰲⱃⱏⱈⱆ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ·
1210710 ⰺ ⰲⱐⱄⱑⰴⰵ ⰲⱃⱏⱈⱆ ⰻⱈⱏ·
1210800 ⰿⱏⱀⱁⰶⱑⰻⱎⰵ ⰶⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ · ⱂⱁⱄⱅⱏⰾⰰⱎⱔ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ⱂⱁ ⱂⱘⱅⰻ · ⰴⱃⱆⰸⰻⰻ
1210810 ⰶⰵ ⱃⱑⰸⰰⱈⱘ ⰱⱑⱅⰲⰻ ⱁⱅⱏ ⰴⱃⱑⰲⰰ · ⰻ ⱂⱁⱄⱅⰻⰾⰰⱈⱘ ⱂⱁ ⱂⱘⱅⰻ ·
1210900 ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰶⰵ ⱈⱁⰴⱔⱎⱅⰵⰻ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱀⰻⰿⱏ · ⰺ ⰲⱐ ⱄⰾⱑⰴⱏ · ⰸⱏⰲⰰⰰⱈⱘ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ::
1210910 ⱉ҅ⱄⰰⱀⱀⰰ ⱄ҃ⱀⱁⰲⰻ ⰴⰰⰲⱏⰻⰴⱁⰲⱆ · ҃ⰱⰾⰳⱁⱄⰾⰲⱀⱏ ⰳⱃⱔⰴⱏⰻ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰳ҃ⱀⰵ ·
1210920 ⱉ҅ⱄⰰⱀⱀⰰ ⰲⱏ ⰲⱏⰻⱎⱏⱀⰻⰻⱈⱏ ·
1211000 ⰺ ⰲⱏⱎⰵⰴⱏⱎⱆ ⰵⰿⱆ ⰲ҃ⰿⱏ · ⱂⱁⱅⱃⱔⱄⰵ ⱄⱔ ⰲⰵⱄⱐ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰳ҃ⰾⱔ ⰽⱅⱁ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ·
1211100 ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ · ⱑⰽⱁ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⰻ҃ⱄ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏ ·
1211110 ⰺⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰰⰸⰰⱃⰵⱅⰰ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻⱄⰽⰰⰰⰳⱁ ·
1211200 ⰺ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱏ ⰱ҃ⰶⰻ̑ⱙ · ⰺ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰ ⰲⱐⱄⱔ ⱂⱃⱁⰴⰰⱙⱎⱅⱔⱗ ·
1211210 ⰺ ⰽⱆⱂⱆⱙⱎⱅⱔⱗ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ · ⰺ ⰴⱏⱄⰽⱏⰻ ⱅⱃⱏⰶⱐⱀⰻⰽⱏ ⰻⱄⱂⱃⱁⰲⱃⱏⰶⰵ ·
1211220 ⰺ ⱄⱑⰴⰰⰾⰻⱎⱅⰰ ⱂⱃⱁⰴⰰⱙⱎⱅⰻⱈⱏ ⰳⱁⰾⱘⰱⰻ ·
1211300 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ · ⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱈⱃⰰⰿⱏ ⰿⱁⰻ ⱈⱃⰰⰿⱏ ⰿⱁⰾⰻⱅⰲⱑ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ ·
1211310 ⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱄⱅⰵ ⰻ ⰲⱃⱏⱅⱏⱂⱏ ⱃⰰⰸⰱⱁⰻⱀⰻⰽⱁⰿⱏ · ::
1211400 Ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱈⱃⱁⰿⰻ ⰻ ⱄⰾⱑⱂⰻⰻ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ ⰻ ⰻⱄⱌⱑⰾⰻ ⱗ҅ ·
1211500 Ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⰰⱃⱐⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰻ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⱌⰻ ⱍⱓⰴⰵⱄⰰ ·
1211510 ⱑⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰺ ⱁⱅⱃⱁⰽⱏⰻ ⰸⱁⰲⱘⱋⱔ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ · ⰺ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⱔ ·
1211520 ⱉ҅ⱄⰰⱀⱀⰰ ⱄ҃ⱀⱁⰲⰻ ⰴ҃ⰲⰴⰲⱆ · ⱀⰵⰳⱁⰴⱁⰲⰰⱎⱔ
1211600 ⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱎⰻ ⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⱄⰻⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱅⱏ · ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰵⰻ̆ ·
1211610 ⱀⱑⱄⱅⰵ ⰾⰻ ⱍⱐⰾⰻ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ · ⱑⰽⱁ ⰻⰸ ⱆⱄⱅⱏ ⰿⰾⰰⰴⱐⱀⰵⱍⱐ ⰻ
1211620 ⱄⱏⱄⱘⱎⱅⰻⱈⱏ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰻⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⱈⰲⰰⰾⱘ ·
1211700 ⰺ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱐ ⱗ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰲⱏⱀⱐ ⰻⰸ ⰳⱃⰰⰴⰰ ⰲⱏ ⰲⰻⱅⰰⱀⰻⱙ ·
1211710 ⰺ ⰲⱏⰴⰲⱁⱃⰻ ⱄⱔ ⱅⱆ :: ⰽ ::
1211800 Ⱓⱅⱃⱁ ⰶⰵ ⰲⱏⰸⰲⱃⰰⱎⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰲⱏⰸⰰⰾⰽⰰ ·
1211900 ⰺ ⱆⰸⱐⱃⱑⰲⱐ ⱄⰿⱁⰽⱁⰲⱐⱀⰻⱌⱘ ⰵⰴⰻⱀⱘ ⱂⱃⰻ ⱂⱘⱅⰻ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰻ ·
1211910 ⰺ ⱀⰻⱍⱏⱄⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⱀⰰ ⱀⰵⰻ · ⱅⱏⰽⰿⱁ ⰾⰻⱄⱅⰲⱐⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰻ ·
1211920 ⰴⰰ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⱂⰾⱁ[ⰴⰰ] [ⱁⱅⱏ] [ⱅⰵⰱⰵ] ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏ ·
1211930 ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⰻⱄⱏⱎⰵ ⱄⰿⱁⰽⱁⰲⱐⱀⰻⱌⰰ ·
1212000 ⰺ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰴⰻⰲⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⰳ҃ⰾⱎⱅⰵ · ⰽⰰⰽⱁ ⰰⰱⱐⰵ ⱆⱄⱏⱎⰵ ⱄⰿⱁⰽⱁⰲⱐⱀⰹⱌⰰ ·
1212100 Ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
1212110 ⰰⱋⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰲⱑⱃⱘ ⰻ ⱀⰵ ⱆⱄⱘⰿⱐⱀⰻⱅⰵ ⱄⱔ · ⱀⰵ ⱅⰽⰿⱁ ⱄⰿⱁⰽⱁⰲⱐⱀⰻⱍⱏⱀⱁⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ·
1212120 ⱀⱏ ⰰⱎⱅⰵ ⰻ ⰳⱁⱃⱑ ⱄⰵⰻ ⱃⰵⱍⰵⱅⰵ ⰴⰲⰻⰳⱀⰻ ⱄⱔ · ⰺ ⰲⱏⰲⱃⱏⰷⰻ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰿⱁⱃⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
1212200 ⰺ ⰲⱐⱄⰵⰳⱁ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰲⱏⱄⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ ⰲⱏ ⰿⱁⰾⰻⱅⰲⱑ ⰲⱑⱃⱆⱙⱋⰵ ⱂⱃⰻⰻⰿⰵⱅⰵ ::
1212300 ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵ {ⰲⱏ} ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱏ · ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱆⱍⱔⱋⱓ ·
1212310 ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ҅ ⰻ ⱄⱅⰰⱃⱐⱌⰻ ⰾⱓⰴⱐⱄⱅⰻⰻ ⰳ҃ⰾⱋⰵ · ⰽⱁⰵⱙ ⰲⰾⰰⱄⱅⰻⱙ ⱄⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ·
1212320 ⰺ ⰽⱅⱁ ⱅⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⱐ ⱄⰻ̑ⱙ ·
1212400 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰲⱏⱂⱃⱁⱎⱘ ⰲⱏⰻ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ·
1212410 ⰵⰶⰵ ⰰⱎⱅⰵ ⱃⰵⱍⰵⱅⰵ ⰿⱏⱀⱑ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱃⰵⰽⱘ · ⰽⱁⰵⱙ ⰲⰾⰰⱄⱅⰻⱙ ⱄⰻ ⱅⰲⱁⱃ̑ⱙ ·
1212500 ⰽⱃⱏⱋⰵⱀⰻⰵ ⰻⱁⰰⱀⱁⰲⱁ ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱘ ⰱⱑ · ⱄⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰵ ⰾⰻ ⰻⰾⰻ ⱁⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ·
1212510 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱂⱁⰿⱏⰻⱎⰾⱑⱈⱘ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ·
1212600 ⰰⱎⱅⰵ ⱃⰵⱍⰵⰿⱏ ⱄⱏ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵ · ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⱀⰵ ⱗⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰲⱑⱃⱏⰻ ·
1212610 ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱃⰵⱍⰵⰿⱏ {ⱁⱅⱏ} ⱁⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰽⱏ ·
1212620 ⰱⱁⰻⰿⱏ ⱄⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⰰ · ⰲⱐⱄⰻ ⰱⱁ ⱑⰽⱁ ⱂ҃ⱃⰽⰰ ⰻⰿⱘⱅⱏ ⰻⱁⰰⱀⰰ ·
1212700 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⰲⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⱀⰵ ⰲⱑⰿⱏ · ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ ⱅⱏ ·
1212710 ⱀⰻ ⰰⰸⱏ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰽⱁⰵⱙ ⰲⰾⰰⱄⱅⰻ̑ⱙ ⱄⰻ ⱅⰲⱁⱃⱙ ::
1212800 Ⱍⱐⱅⱁ ⰶⰵ ⱄⱔ ⰿⱐⱀⰻⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱍ҃ⰽⱏ ⰵⱅⰵⱃⱏ ⰻⰿⱑ ⰴⱐⰲⱑ ⱍⱔⰴⱑ ·
1212810 ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰽⱏ ⱂⱃⱏⰲⱆⰿⱆ ⱃⰵⱍⰵ · ⱍⱔⰴⱁ ⰻⰴⰻ ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰴⱑⰾⰰⰻ
1212820 ⰲⱐ ⰲⰻⱀⱁⰳⱃⰰⰴⱑ ⰿⱁⰵⰿⱏ ·
1212900 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⱀⰵ ⱈⱁⱋⱘ · ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐ ⰶⰵ ⱃⰰⱄⰽⰰⰰⰲⱏ ⱄⱔ ⰻⰴⰵ ·
1213000 ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⰽⱏ ⰴⱃⱆⰳⱆⰿⱆ ⱃⰵⱍⰵ ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ·
1213010 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰰⰸⱏ ⰻⰴⱘ ⰳ҃ⰻ ⰻ ⱀⰵ ⰻⰴⰵ ·
1213100 ⰽⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱁⰱⱁⱙ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰲⱁⰾⱙ ⱁⱅⱐⱍⱘ · ⰳ҃ⰾⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱂⱃⱏⰲⱏⰻ ·
1213110 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ ⰰⰿⰻⱀⱏ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰵ ⰻ ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰻⱌⱔ
1213120 ⰲⰰⱃⱑⱙⱅⱏ ⰲⱏⰻ · ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰻ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ·
1213200 ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰱⱁ ⰻⱁⰰⱀⱏ ⰽ҃ⱃⱄⱅⰻⱅⰵⰾⱐ ⱂⱘⱅⰵⰿⱐ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱁⰿⱏ · ⰺ ⱀⰵ ⱗⱄⱅⰵ ⰵⰿⱆ ⰲⱑⱃⱏⰻ ·
1213210 ⰿⱏⰻⱅⰰⱃⰵ ⰶⰵ ⰻ ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰻⱌⱔ ⱗⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰲⱑⱃⱘ ·
1213220 ⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰻ ⱀⰵ ⱃⰰⱄⰽⰰⰰⱄⱅⰵ ⱄⱔ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐ ⱗⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰲⱑⱃⱘ ::
1213300 ⰺ҅ⱀⱘ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱘ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⰵ · ⱍ҃ⰾⰽⱏ ⰱⱑ ⰴⱁⰿⱁⰲⰻⱅⱏ · ⰺⰶⰵ ⱀⰰⱄⰰⰴⰻ ⰲⰻⱀⱁⰳⱃⰰⰴⱏ ·
1213310 ⰺ ⱁⱂⰾⱁⱅⱁⰿⱏ ⰹ ⱁⰳⱃⰰⰴⰻ · ⰺ ⰻⱄⰽⱁⱂⰰ ⰲⱐ ⱀⰵⰿⱐ ⱅⱁⱍⰻⰾⱁ ·
1213320 ⰺ ⱄⱁⰸⱏⰴⰰ ⰲⱏ ⱀⰵⰿⱏ ⱄⱅⰾⱏⱂⱏ · ⰺ ⰲⱏⰴⰰⱄⱅⱏⰻ ⰻ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⰵⰿⱏ · ⰻ ⱁⱅⰻⰴⰵ ·
1213400 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰱⰾⰻⰶⰻ ⱄⱔ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱂⰾⱁⰴⱁⰿⱏ · ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⱃⰰⰱⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ·
1213410 ⰽⱏ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⰵⰿⱏ · ⱂⱃⰻⱗⱅⰻ ⱂⰾⱁⰴⱏⰻ ⰵⰳⱁ ·
1213500 ⰵⰿⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⰵ ⱃⰰⰱⱏⰻ ⰵⰳⱁ ⱁⰲⱁⰳⱁ ⰱⰻⱎⱔ ⱁⰲⱁⰳⱁ ⰶⰵ ⱆⰱⰻⱎⱔ ·
1213510 ⱁⰲⱁⰳⱁ ⰶⰵ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⰵⰿⱐ ⱂⱁⰱⰻⱎⱔ ·
1213600 ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰻⱀⱏⰻ ⱃⰰⰱⱏⰻ · ⰿⱏⱀⱁⰶⱑⰻⱎⱔ ⱂⱃⱏⰲⱏⰻⱈⱏ · ⰺ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⰻⰿⱏ ⱅⱁⰶⰴⰵ ·
1213700 ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐ ⰶⰵ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰽⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱄⰲⱁⰻ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1213710 ⱆⱄⱃⰰⰿⰾⱑⱙⱅⱏ ⱄⱔ ҃ⱄⱀⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
1213800 ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⰵ ⰶⰵ ⰵⰳⰴⰰ ⱆⰸⱐⱃⱑⱎⱔ ⱄ҃ⱀⱏ · ⱃⱑⱎⱔ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ ·
1213810 ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⱄⰾⱑⰴⱏⱀⰻⰽⱏ · ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰵ ⱆⰱⰻⰿⱏ ⰹ · ⰺ ⱆⰴⱃⱏⰶⰻⰿⱏ ⰴⱁⱄⱅⱁⱑⱀⰻⰵ ⰵⰳⱁ ·
1213900 ⰺ ⰵⰿⱏⱎⰵ ⰻ ⰻⰸⰲⱑⱄⱔ ⰲⱁⱀⱏ ⰻⰸ ⰲⰻⱀⱁⰳⱃⰰⰴⰰ · ⰺ ⱆⰱⰻⱎⱔ ⰻ ·
1214000 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰳ҃ⱀⱐ ⰲⰻⱀⱁⰳⱃⰰⰴⰰ ·
1214010 ⱍⱏⱅⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⰵⰿⱏ ⱅⱑⰿⱏ ·
1214100 ⰸⱏⰾⱏⰻ ⰸⱏⰾⱑ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⱏ ⱗ · ⰻ ⰲⰻⱀⱁⰳⱃⰰⰴⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⱀⱑⰿⱏ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⰵⰿⱏ ·
1214110 ⰺⰶⰵ ⰲⱏⰸⰴⰰⰴⱔⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⱂⰾⱁⰴⱏⰻ ⰲⱏ ⰲⱃⱑⰿⰵⱀⰰ ⱄⰲⱁⱑ ·
1214200 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱀⱑⱄⱅⰵ ⰾⰻ ⱍⱐⰾⰻ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⰲⱏ ⰽⱏⱀⰻⰳⰰⱈⱏ ·
1214210 ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱃⱑⰴⱆ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⰸⰻⰶⰴⱘⱎⱅⰵⰻ ·
1214220 ⱄⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⰳⰾⰰⰲⱘ ⱘⰳⱏⰾⱘ · ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱄⰻ ·
1214230 ⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰻⰲⱏⱀⰰ ⰲⱏ ⱁⱍⰻⱓ ⱀⰰⱎⰵⱓ · ⰽ ::
1214300 Ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏⰻⰿⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⰱ҃ⰶⰻⰵ ·
1214310 ⰺ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⱗ҃ⰸⰽⱆ · ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⱆⰿⱆ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰵⰳⱁ
1214400 ⰺ ⱂⰰⰴⱏⰻ ⱀⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⰵ ⱄⰵⰿⱏ ⱄⱏⰽⱃⱆⱎⰻⱅⱏ ⱄⱔ · ⰰ ⱀⰰ ⱀⰵⰿⱏⰶⰵ ⱂⰰⰴⰵⱅⱏ ⱄⱏⱅⱏⱃⰵⱅⱏ ⰹ ·
1214500 ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱘ ⰵⰳⱁ ·
1214510 ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱎⱔ ⱑⰽⱁ ⱁ ⱀⰻⱈⱏ ⰳ҃ⰾⰰⱎⰵ ·
1214600 ⰺ ⰻⱄⰽⱘⱎⱅⰵ ⱗⱅⰻ ⰻ · ⱆⰱⱁⱑⱎⱔ ⱄⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⰰ ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⰰ ⰻⰿⱑⰰⱈⱘ ⰻ ·
1220100 ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰰⱈⱏ ⰳ҃ⰾⱔ ::
1220200 [Ⱆ]ⱂⱁⰴⱁⰱⰻ ⱄⱔ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ҅ ·
1220210 ⱍ҃ⰾⰽⱆ ⱌ҃ⱃⱓ · ⰺⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰱⱃⰰⰽⱏ ⱄ҃ⱀⱆ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ ·
1220300 ⰺ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⱃⰰⰱⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⱅⰻ ⰸⱏⰲⰰⱀⱏⰻⱗ ⱀⰰ ⰱⱃⰰⰽⱏ · ⰺ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱑⰰⱈⱘ ⱂⱃⰻⱅⰻ ·
1220400 Ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰻⱀⱏⰻ ⱃⰰⰱⱏⰻ · ⰳ҃ⰾⱔ ⱃⱐⱌⱑⱅⰵ ⰸⱏⰲⰰⱀⱏⰻⰿⱏ ⱄⰵ ⱁⰱⱑⰴⱏ ⰿⱁⰻ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱈⱏ ·
1220410 ⱓ҅ⱀⱐⱌⰻ ⰿⱁⰻ ⰻ ⱆⱂⰻⱅⱑⱀⰰⰰ ⰻⱄⰽⱁⰾⰵⱀⰰ ⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⰳⱁⱅⱁⰲⰰ · ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰵ ⱀⰰ ⰱⱃⰰⰽⱏ ·
1220500 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⱁⰶⰴⱏⱎⰵ ⱁⱅⰻⰴⱘ · ⱁⰲⱏ ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱁ ⱄⰲⱁⰵ ⱁⰲⱏ ⱀⰰ ⰽⱆⱂⰾⱙ ⱄⰲⱁⱙ ·
1220600 ⰰ ⱂⱃⱁⱍⰻ ⰻⰿⱏⱎⰵ ⱃⰰⰱⱏⰻ ⰵⰳⱁ ⰴⱁⱄⰰⰴⰻⱎⱔ ⰻⰿⱏ ⰻ ⰻⰸⰱⰻⱎⱔ ⱗ҅ ·
1220700 ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃ ⱅⱏ ⱃⰰⰸⰳⱀⱑⰲⰰ ⱄⱔ ⰻ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰲⱁⱗ ⱄⰲⱁⱗ ·
1220710 ⱂⱁⰳⱆⰱⰻ ⱆⰱⰻⱌⱔ ⱅⱏⰻ · ⰺ ⰳⱃⰰⰴⱏⰻ ⰻⱈⱏ ⰸⰰⰶⱐⰶⰵ ·
1220800 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⱃⰰⰱⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ ·ⰱⱃⰰⰽⱏ ⱆⰱⱁ ⰳⱁⱅⱁⰲⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
1220810 ⰰ ⰸⱏⰲⰰⱀⰻⰻ ⱀⰵ ⰱⱑⱎⱔ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⰻ ·
1220900 ⰺⰴⱑⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⱀⰰ ⰻⱄⱈⱁⰴⰻⱎⱅⰰ ⱂⱘⱅⰻⰻ ·
1220910 ⰺ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⱁⰱⱃⱔⱎⱅⰵⱅⰵ ⱂⱃⰻⰸⱁⰲⱑⱅⰵ ⱀⰰ ⰱⱃⰰⰽⱏ ·
1221000 ⰺ ⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱃⰰⰱⰻ ⱅⰻ ⱀⰰ ⱂⱘⱅⰻ · ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱎⱔ ⰲⱐⱄⱔ ⱗⰶⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⱘ ·
1221010 ⰸⱏⰾⱏⰻⱗ ⰶⰵ ⰻ ⰴⱁⰱⱃⱏⰻ · ⰺ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻⱎⱔ ⰱⱃⰰⰽⱏ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⱔⱎⱅⰻⱈⱏ ·
1221100 Ⰲⱏⱎⰵⰴⱏ ⰶⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱏ ⰲⰻⰴⱑⱅⱏ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⱔⱋⰻⱈⱏ ·
1221110 ⰲⰻⰴⱑ ⱅⱆ ⱍ҃ⰽⰰ ⱀⰵ ⱁⰱⰾⱏⱍⰵⱀⰰ ⰲⱏ ⱁⰴⱑⰰⱀⰻⰵ ⰱⱃⰰⱍⱏⱀⱁⰵ ·
1221200 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰴⱃⱆⰶⰵ ⰽⰰⰽⱁ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⱄⱑⰿⱁ ·
1221210 ⱀⰵ ⰻⰿⱏⰻ ⱁⰴⱑⰰⱀⰻⱑ ⰱⱃⰰⱍⱏⱀⰰ · ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱆⰿⰾⱏⱍⰰ ·
1221300 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱃⰵⱍⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱏ ⱄⰾⱆⰳⰰⰿⱏ · ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⰲⱏⱎⰵ ⰵⰿⱆ ⱃⱘⱌⱑ ⰻ ⱀⱁⰷⱑ ·
1221310 ⰲ[ⱏ]ⰸⱐⰿⱑⱅⰵ ⰻ ·ⰺ ⰲⱏⰲⱃⱏⰷⱑⱅⰵ ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱘ ⰽⱃⱁⰿⱑⱎⱅⱐⱀⱙⱙ ·
1221320 ⱅⱆ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⰾⰰⱍⱐ ⰻ ⱄⰽⱃⱐⰶⰵⱅⱏ ⰸⱘⰱⱁⰿⱏ ·
1221400 ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰱⱁ ⱄⱘⱅⱏ ⰸⱏⰲⰰⱀⰻ · ⰿⰰⰾⱁ ⰶⰵ ⰻⰸⱏⰱⱃⰰⱀⱏⰻⱈⱏ :: ⰽ ::
1221500 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻⰻ ::
1221510 Ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⱀⰰ ⱀⱏ ⰴⰰ ⱁⰱⰾⱐⱄⱅⱔⱅⱏ ⰹ ⱄⰾⱁⰲⱁⰿⱐ ·
1221600 ⰺ ⱂⱁⱄⱏⰻⰾⰰⱙⱅⱏ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ · ⱄⱏ ⰹⱃⱁⰴⰻⱑⱀⱏⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ
1221610 ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱓ ⰲⱑⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰻⱄⱅⰻⱀⰵⱀⱏ ⰵⱄⰻ · ⱂⱘⱅⰻ ⰱ҃ⰶⰻⱓ ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰻⱀⱘ ⱆⱍⰻⱎⰻ ·
1221620 ⰺ ⱀⰻ ⱁ ⰽⱁⰿⱐⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⱁⰴⰻⱎⰻ · ⱀⰵ ⰸⱐⱃⰻⱎⰻ ⰱⱁ ⱀⰰ ⰾⰻⱌⰵ ⱍ҃ⰽⱁⰿⱏ ·
1221700 ⱃⱐⱌⰻ ⱆⰱⱁ ⱀⰰⰿⱏ ⱍⱏⱅⱁ ⱅⰻ ⱄⱔ ⰿⱐⱀⰻⱅⱏ ·
1221710 ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱁ ⰾⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰⱅⰻ ⰽⰻⱀⱏⱄⱏ ⰽⰵⱄⰰⱃⰵⰲⰻ ⰻⰾⰻ ⱀⰻ ·
1221800 ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ · ⰾⱘⰽⰰⰲⱏⱄⱅⰲⱁ ⰻⱈⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⱍⱏⱅⱁ ⰿⱔ ⱁⰽⱆⱎⰰⰰⱅⰵ ⱛ҅ⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ·
1221900 ⱂⱁⰽⰰⰶⰻⱅⰵ ⰿⰻ ⱄⰽⰾⱔⰸⱏ ⰽⰻⱀⱏⱄⱏⱀⱏⰻ · ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱀⱑⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⱂⱑⱀⱔⰸⱏ ·
1222000 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⱍⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⰱⱃⰰⰸⱁⱄⱐ ⰻ ⱀⰰⱂⰻⱄⰰⱀⰻⰵ ·
1222100 ⰳ҃ⰾⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰽⰵⱄⰰⱃⱁⰲⱏ · ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ·
1222110 ⰲⱏⰸⰴⰰⰴⰻⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰽⰵⱄⰰⱃⰵⰲⰰ ⰽⰵⱄⰰⱃⰵⰲⰻ · ⰺ҅ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ⰱ҃ⰳⰲⰻ :: ⰽ ::
1222200 ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⰴⰻⰲⰻⱎⱔ ⱄⱔ · ⰺ ⱁⱄⱅⰰⰲⱐⱎⰵ ⰻ ⱁⱅⰻⰴⱘ · ⰽ ::
1222300 Ⰲⱏ ⱅⱏ ⰴⰵⱀⱐ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ⱄⰰⰴⱆⰽⰵⰻ ·
1222310 ⱀⰵ ⰱⱏⰻⱅⰻ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⰵⱀⰻⱓ · ⰺ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱎⱔ ⰻ
1222400 ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ · ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱓ ⰿⱁⱄⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱏⱅⱁ ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⱏ ⱀⰵ ⰻⰿⱏⰻ ⱍⱔⰴⱏ ·
1222410 ⰴⰰ ⱂⱁⰻⰿⰵⱅⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⰶⰵⱀⱘ ⰵⰳⱁ · ⰺ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱄⰻⱅⱏ ⱄⱑⰿⱔ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ·
1222500 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰲⱏ ⱀⰰⱄⱏ ⱄⰵⰴⰿⱐ ⰱⱃⰰⱅⱃⰻⱗ҅ · ⰺ ⱂⱃⱏⰲⱏⰻ ⱁⰶⰵⱀⱐ ⱄⱔ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⱏ ·
1222510 ⰺ ⱀⰵ ⰻⰿⱏⰻ ⱄⱑⰿⰵⱀⰵ · ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰶⰵ ⰶⰵⱀⱘ ⱄⰲⱁⱙ ⰱⱃⰰⱅⱃⱆ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ ·
1222600 ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ⰻ ⰲⱏⱅⱁⱃⱏⰻ · ⰻ ⱅⱃⰵⱅⰻ ⰴⱁ ⱄⰵⰴⰿⰰⰰⰳⱁ ·
1222700 ⱂⱁⱄⰾⱑⰶⰴⰵ ⰶⰵ ⰻⱈⱏ ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⱏ ⰻ ⰶⰵⱀⰰ ·
1222800 ⰲⱏ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⰵⱀⰻⰵ ⱆⰱⱁ · ⰽⱁⱅⱁⱃⰰⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰴⰿⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰶⰵⱀⰰ ·
1222810 ⰲⱐⱄⰻ ⰱⱁ ⰻⰿⱑⱎⱔ ⱙ ·
1222900 ⱁⱅⱏ ⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰱⰾⱘⰴⰻⱅⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱘⱎⱅⰵ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏ ·
1222910 ⱀⰻ ⱄⰻⰾⱏⰻ ⰱ҃ⰶⰻⱗ҅ ·
1223000 ⰲⱏ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⰵⱀⰻⰵ ⰱⱁ ⱀⰻ ⰶⰵⱀⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⱀⰻ ⱂⱁⱄⰰⰳⰰⱙⱅⱏ ·
1223010 ⱀⱏ ⱑⰽⱁ ⰰ҃ⱀⰼⰻ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ⱀ҃ⱀⰱⱄⰵ {ⱄⱘ} ⱄⱘⱅⱏ ·
1223100 ⱁ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⰵⱀⰻ ⰶⰵ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱈⱏ · ⱀⱑⱄⱅⰵ ⰾⰻ ⱍⱐⰾⰻ ·
1223110 ⱃⰵⱍⰵⱀⰰⰰⰳⱁ ⰲⰰⰿⱏ ⰱ҃ⰳⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱘⱋⰵⰿⱏ ·
1223200 ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⰱ҃ⱏ ⰰⰲⱃⰰⰿⰾⱐ · ⰺ ⰱⱁⰳⱏ ⰻⱄⰰⰽⱁⰲⱏ · ⰺ ⰱ҃ⱏ ⰻⱑⰽⱁⰲⰾⱐ ·
1223210 ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰱ҃ⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱈⱏ ⱀⱏ ⰶⰻⰲⱏⰻⱈⱏ ·
1223300 ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⰴⰻⰲⰾⱑⱈⱘ ⱄⱔ ⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⰻ ⰵⰳⱁ ·
1223400 Ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ ⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⱑⰽⱁ ⱄⱃⰰⰿⰻ ⱄⰰⰴⱆⰽⰵⱗ҅ ·
1223410 ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱎⱔ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰽⱆⱂⱑ · ::
1223500 Ⰺ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ · ⰸⰰⰽⱁⱀⱁⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱐ ⰻⱄⰽⱆⱎⰰⱗⰻ ⰻ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1223600 ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱓ · ⰽⰰⱑ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⰱⱁⰾⱐⱎⰻ ⰲⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱑ ·
1223700 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⱎⰻ ⰳ҃ⰰ ⰱ҃ⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ · ⰲⱐⱄⱑⰿⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵⰿⱏ ⱅⰲⱁⰻⰿⱏ ·
1223710 ⰻ ⰲⱐⱄⰵⱙ ⰴ҃ⱎⰵⱙ ⱄⰲⱁⰵⱙ · ⰺ ⰲⱐⱄⰵⱙ ⰿⱏⰻⱄⰾⱐ̑ⱙ ⱅⰲⱁⰵ̑ⱙ ·
1223800 ⱄⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱃⱏⰲⰰ ⰻ ⰱⱁⰾⱐⱎⰻⱑ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱐ ·
1223900 ⰲⱏⱅⱁⱃⰰⰰ ⰶⰵ ⱂⱁⰴⱁⰱⱏⱀⰰ ⰵⰻ · ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻⱎⰻ ⰻⱄⰽⱃⱏⱀⱑⰳⱁ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱑⰽⱁ ⱄⰰⰿⱏ ⱄⱔ ·
1224000 ⰲⱐ ⱄⰵⱓ ⱁⰱⱁⱓ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰻⱓ · ⰲⰵⱄⱐ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⰻ ⱂⱃⱁⱃⱁⱌⰻ ⰲⰻⱄⱔⱅⱐ · ::
1224100 Ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱀⱁⰿⱏ ⰶⰵ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⱁⰿⱏ · ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻ ⱗ ⰻ҃ⱄⱏ
1224200 ⰳ҃ⰾⱔ · ⱍⱅⱁ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ ⰿⱏⱀⰻⱅⱏ ⱁ ⱈ҃ⱑ · ⱍⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ · ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰴ҃ⰰⰲⱏⰻⰴⰲⱏ ·
1224300 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰽⰰⰽⱁ ⱆⰱⱁ ⰴⰰⰲⱏⰻⰴⱏ · ⰴ҃ⱈⰿⱏ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰰⱅⱏ ⰹ ⰳ҃ⰰ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1224400 ⱃⰵⱍⰵ ⰳ҃ⱏ ⰳ҃ⰲⰻ ⰿⱁⰵⰿⱆ · ⱄⱔⰴⰻ ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⰿⰵⱀⰵ ·
1224410 ⰴⱁⱀⰴⰵⰶⰵ ⱂⱁⰾⱁⰶⱘ ⰲⱃⰰⰳⱏⰻ ⱅⰲⱁⱗ · ⱂⱁⰴⱏⱀⱁⰶⰻⰵ ⱀⱁⰳⰰⰿⰰ ⱅⰲⱁⰻⰿⰰ ·
1224500 ⰰⱋⰵ ⱆⰱⱁ ⰴ҃ⰲⰴⱏ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱏ ⰳ҃ⰰ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⱅⱏ ⰹ ⰽⰰⰽⱁ ⰵⰿⱆ ⰵⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ·
1224600 ⰺ ⱀⰻⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰰⰰⱎⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ·
1224610 ⱀⰻ ⱄⱏⰿⱑ ⰽⱏⱅⱁ ⱁⱅⱏ ⰴⱐⱀⰵ ⱅⱁⰳⱁ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰻ ⰵⰳⱁ ⰽⱏ ⱅⱁⰿⱆ :: ⰽ · ⰸ ::
1230100 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰻ҃ⱄ ⰳ҃ⰾⰰ ⰽⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⰿⱏ · ⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ
1230200 ⰳ҃ⰾⱔ · ⱀⰰ ⰿⱁⱄⱑⱁⰲⱑ ⱄⱑⰴⰰⰾⰻⱋⰻ ⱄⱑⰴⱘ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⱌⰻ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ ·
1230300 ⰲⱐⱄⱑ ⱆⰱⱁ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⱃⰵⰽⱘⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰱⰾⱓⱄⱅⰻ · ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰰⰻⱅⰵ ⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ·
1230310 ⱂⱁ ⰴⱑⰾⱁⰿⱏ ⰶⰵ ⰻⱈⱏ ⱀⰵ ⱈⱁⰴⰻⰻⱅⰵ · ⰳ҃ⰾⱙⱅⱏ ⰱⱁ ⰻ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ·
1230400 ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱙⱅⱏ ⰶⰵ ⰱⱃⱑⰿⰵⱀⰰ ⱅⱔⰶⱏⰽⰰ ⰻ ⱀⰵ ⱆⰴⱁⰱⱐ ⱀⱁⱄⰻⰿⰰ ·
1230410 ⰺ ⰲⱏⰸⰾⰰⰳⰰⱙⱅⱏ ⱀⰰ ⱂⰾⰵⱎⱅⰰ ⱍ҃ⰾⰲⱄⰽⰰ ·
1230420 ⰰ ⱂⱃⱏⱄⱅⱁⰿⱐ ⱄⰲⱁⰻⰿⱐ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱔⱅⱏ ⰴⰲⰻⰳⱀⱘⱅⰻ ⰻⱈⱏ ·
1230500 ⰲⱐⱄⱑ ⰶⰵ ⰴⱑⰾⰰ ⱄⰲⱁⱑ ⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰴⰰ ⰲⰻⰴⰻⰿⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏⰻ ·
1230510 ⱃⰰⱎⰻⱃⱑⱙⱅⱏ ⰶⰵ ⱈⱃⰰⱀⰻⰾⰻⱎⱅⰰ ⱄⰲⱁⱑ · ⰺ ⰲⰵⰾⰻⱍⰰⱙⱅⱏ ⱂⱁⰴⱏⰿⰵⱅⱏⰻ ·
1230520 ⰲⱐⱄⰽⱃⰻⰾⰻⱑ ⱃⰻⰸⱏ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ·
1230600 ⰾⱓⰱⱔⱅⱏ ⰶⰵ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵⰲⱏⰸⰾⱑⰳⰰⱀⰻⱑ ⱀⰰ ⰲⰵⱍⰵⱃⱑⱈⱏ ·
1230610 ⰺ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵⱄⱑⰴⰰⱀⰻⱑ ⱀⰰ ⱄⱁⱀⱏⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ·
1230700 ⰺ ⱌⱑⰾⱁⰲⰰⱀⰻⱑ ⱀⰰ ⱅⱃⱏⰶⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰺ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰽⱏ ⱃⰰⰲⱐⰲⰻ ·
1230800 ⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⱀⰵ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱃⰰⰲⱏⰲⰻ · ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱐ ⱈ҃ⱏ ·
1230810 ⰲⱐⱄⰻ ⰶⰵ ⰲⱏⰻ ⰱⱃⰰⱅⱃⱐⱑ ⰵⱄⱅⰵ
1230900 ⰺ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⱀⰵ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰻⱅⰵ ⱄⰵⰱⱑ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ · ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ·
1230910 ⰺⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀ҃ⱀⰱⱄⱈⱏ ·
1231000 ⱀⰻ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱀⰰⱄⱅⰰⰲⱐⱀⰻⱌⰻ · ⱑⰽⱁ ⱀⰰⱄⱅⰰⰲⱐⱀⰻⰽⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
1231100 ⰰ ⰱⱁⰾⰵⰻ ⰲⰰⱄⱏ ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱄⰾⱆⰳⰰ ·
1231200 Ⰰ ⰻⰶⰵ ⰲⱐⰸⱀⰵⱄⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱄⱏⰿⱑⱃⰻⱅⱏ ⱄⱔ ·
1231210 ⰺ ⱄⱏⰿⱑⱃⱑⱗⰻ ⱄⱔ ⰲⱐⰸⱀⰵⱄⰵⱅⱏ ⱄⱔ :: ⰽ ·
1231300 Ⰳⱁⱃⰵ ⰲⰰⰿⱏ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⱍⰻⱗ · ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ · ⰺ ⱛ҅ⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ·
1231310 ⱑⰽⱁ ⱄⱏⱀⱑⰴⰰⰰⱅⰵ ⰴⱁⰿⱏⰻ ⰲⱏⰴⱁⰲⰻⱌⱏ · ⰺ ⰲⰻⱀⱁⱙ ⰴⰰⰾⰵⱍⰵ ⰿⱁⰾⰻⱅⰲⱘ ⱅⰲⱁⱃⱔⱋⰵ ·
1231320 ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱂⱃⰻⰻⰿⰵⱅⰵ ⰾⰻⱎⰵ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⰻⰵ ·
1231400 Ⰳⱁⱃⰵ ⰲⰰⰿⱏ ⰽⱏⱀⰻⰽⱐⱍⰻⱗ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ · ⰾⰻⱌⰵⰿⱑⱃⰻ ·
1231410 ⱑⰽⱁ ⰸⰰⱅⰲⰰⱃⱑⰰⱅⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ·
1231420 ⰲⱏⰻ ⰱⱁ ⱀⰵ ⰲⱏⱈⱁⰴⰻ{ⰴⰻ}ⱅⰵ ·
1231430 ⱀⰻ ⰲⱏⱈⱁⰴⱔⱎⱅⰻⰻⱈⱏ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱑⰰⱅⰵ ⰲⱏⱀⰻⱅⰻ ·
1231500 Ⰳⱁⱃⰵ ⰲⰰⰿⱏ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⱍⰻⱗ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⱛ҅ⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ·
1231510 ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱑⱈⱁⰴⰻⱅⰵ ⰿⱁⱃⰵ ⰻ ⱄⱆⱎⱘ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱂⱃⰻⱎⰵⰾⱏⱌⰰ ·
1231520 ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⰻ ⱄ҃ⱀⰰ ⰼⰵⱁⱀⱐⱀⱑ ⱄⱆⰳⱆⰱⱑⰻⱎⰰ ⰲⰰⱄⱏ ·
1231600 Ⰳⱁⱃⰵ ⰲⰰⰿⱏ ⰲⱁⰶⰴⰻ ⱄⰾⱑⱂⰻⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵⰻ · ⰺⰶⰵ ⰰⱋⰵ ⰽⰾⱏⱀⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱐ̑ⱙ ·
1231610 ⱀⰻⱍⱅⱁⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ · ⰰ ⰻⰶⰵ ⰽⰾⱏⱀⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰸⰾⰰⱅⱁⰿⱐ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱀⱏⰻⰿⱏ ⰴⰾⱏⰶⰵⱀⱐ ⰵⱄⱅⱏ ·
1231700 ⰱⱆⰻ ⰻ ⱄⰾⱑⱂⰻⰻ · ⰽⱅⱁ ⰱⱁⰾⰵⰻ ⰵⱄⱅⱏ · ⰸⰾⰰⱅⱁ ⰾⰻ ⰾⰻ ⱌ҃ⱃⰽⱏⰻ ·
1231710 ⱄ҃ⰲⱋⰰⱙⱋⰻⱑ ⰸⰾⰰⱅⱁ ·
1231800 ⰺ ⰻⰶⰵ ⰰⱋⰵ ⰽⰾⱐⱀⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⰾⱅⰰⱃⰵⰿⱐ · ⱀⰻⱍⱅⱁⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ·
1231810 ⰰ ⰻⰶⰵ ⰽⰾⱐⱀⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰴⰰⱃⱁⰿⱐ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱃⱏⱈⱆ ⰵⰳⱁ · ⰴⰾⱏⰶⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
1231900 ⰱⱆⰻ ⰻ ⱄⰾⱑⱂⰻⰻ ?? ⱍⱅⱁ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰱⱁⰾⰵ · ⰴⰰⱃⱏ ⰾⰻ ⰻⰾⰻ ⱁⰾⱅⰰⱃⱐ ⱄ҃ⰲⱋⰰⱗⰻ ⰴⰰⱃⱏ ·
1232000 ⰽⰾⱏⱀⱏⰻⰻ ⱄⱔ ⱆⰱⱁ ⱁⰾⱅⰰⱃⰵⰿⱐ ⰽⰾⱐⱀⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰻⰿⱐ ⰻ ⱄⱘⱎⱅⰻⰻⰿⰻ ⰲⱃⱏⱈⱆ ⰵⰳⱁ ·
1232100 ⰺ ⰽⰾⱏⱀⱏⰻⰻ ⱄⱔ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰻⱙ · ⰽⰾⱐⱀⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰵⱙ ⰻ ⰶⰻⰲⱘⱎⱅⰻⰿⱏ ⰲⱐ ⱀⰵⰻ ·
1232200 ⰺ ⰽⰾⱏⱀⱏⰻⰻ ⱄⱔ ⱀ҃ⰱⱄⰵⰿⱐ · ⰽⰾⱐⱀⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱁⰿⱏ ·
1232210 ⰱ҃ⰶⰻⰵⰿⱐ · ⰺ ⱄⱑⰴⱔⱋⰻⰿⱐ ⱀⰰ ⱀⰵⰿⱐ ::
1232300 Ⰳⱁⱃⰵ ⰲⰰⰿⱏ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⱍⰻⱗ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ · ⰾⰻⱌⰵⰿⱑⱃⰻ · ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏⰴⰵⱄⱔⱅⱏⱄⱅⰲⱆⰵⱅⰵ
1232310 ⰿⱔⱅⱘ ⰻ ⰽⱁⱂⱃⱏ ·ⰺ҅ ⰽⱛⰿⰻⱀⱏ · ⰺ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱄⱅⰵ ⱅⱔⰶⱐⱎⰰⰰ ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⱄⱘⰴⱏ ⰻ
1232320 ⰿⰻⰾⱁⱄⱅⱐ ⰻ ⰲⱑⱃⱘ · ⱄⰻ ⰶⰵ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱎⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ · ⰺ҅ ⱅⱑⱈⱏ ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱅⰻ ·
1232400 Ⰲⱁⰶⰴⰻ ⱄⰾⱑⱂⰻⰻ · ⱁⱌⱑⰶⰴⰰⱙⱋⰵⰻ ⰿⱐⱎⰻⱌⱘ · ⰰ ⰲⰵⰾⱐⰱⱘⰴⱏ ⱂⱁⰳⰾⱏⱎⱅⰰⱙⱋⰵ ·
1232500 Ⰳⱁⱃⰵ ⰲⰰⰿⱏ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⱌⰻ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ ⱛ҅ⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ·
1232510 ⱑⰽⱁ ⱁⱍⰻⱎⱅⰰⰰⱅⰵ ⰲⱐⱀⱑⱋⱏⱀⰵⰵ ⱄⱅⱐⰽⰾⱐⱀⰻⱌⰻ · ⰺ ⱂⰰⱃⱁⱂⱄⰻⰴⱑ ·
1232520 ⱘⱅⱃⱐⱘⰴⱘ ⰶⰵ ⱄⱘⱅⱏ · ⱂⰾⱏⱀⰻ ⱈⱏⰻⱎⱅⰵⱀⰻⱑ · ⰺ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱁⱅⱏⰻ ::
1232600 Ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⱓ ⱄⰾⱑⱂⰵ · ⱁⱍⰻⱄⱅⰻ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰲⱐⱀⱘⱅⱃⱐⱀⰵⰵ ⱄⱅⰵⰽⰾⱐⱀⰻⱌⰻ ·
1232610 ⰺ ⱂⱁⱃⱁⱂⱄⰻⰴⱑ ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⰲⱐⱀⱑⱋⱐⱀⰵⰵ ⰻⰿⰰ ⱍⰻⱄⱅⱁ ::
1232700 Ⰳⱁⱃⰵ ⰲⰰⰿⱏ ⰽⱐⱀⰻⰶⱐⱀⰻⱌⰻ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⱛ҅ⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ·
1232710 ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰴⱁⰱⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⰳⱃⱁⰱⱁⰿⱏ ⱂⱁⰲⰰⱂⱐⱀⰵⱀⱁⰿⱏ · ⰺⰶⰵ ⰲⱐⱀⱑⱙⰴⱘ ⱆⰱⱁ ⱄⱘⱅⱏ
1232720 ⰽⱃⰰⱄⱐⱀⰻ · ⰲⱏⱀⱘⱅⱃⱐⱘⰴⱘ ⰶⰵ ⱂⰾⱏⱀⰻ ⱄⱘⱅⱏ ⰽⱁⱄⱅⰻⰻ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⰻⱈⱏ ·
1232730 ⰺ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⱗ ⱀⰵⱍⰻⱄⱅⱁⱅⱏⰻ ·
1232800 ⱅⰰⰽⱁ ⰻ ⰲⱏⰻ ⰲⱐⱀⱑ̑ⱘⰴⱆ ⱆⰱⱁ ⰰⰲⰾⱑⰰⱅⰵ ⱄⱔ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱁⰿⱏ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰻ ·
1232810 ⰲⱏⱀⱘⱅⱃⱐⱘⰴⱆ ⰶⰵ ⰵⱄⱅⰵ ⱂⰾⱐⱀⰻ ⰾⰻⱌⰵⰿⱑⱃⰻⱑ ⰻ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⱑ ::
1232900 Ⰳⱁⱃⰵ ⰲⰰⰿⱏ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⱌⰻ ⰻ ⱇⰰ[ⱃⰻ]ⱄⱑⰻ ⰺ ⱛ҅ⱂⱁⰽⱃⰻⱅⰻ ·
1232910 ⱑ҅ⰽⱁ ⰸⰻⰶⰴⰵⱅⰵ ⰳⱃⱁⰱⱏⰻ ⱂⱃⱁⱃⱁⱍⱐⱄⰽⱏⰻⱗ҅ ⰺ ⰽⱃⰰⱄⰻⱅⰵ ⱃⰰⰽⱏⰻ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⱏⰻⱈⱏ
1233000 ⰺ ⰳ҃ⰾⰵⱅⰵ · ⰰⱎⱅⰵ ⰱⰻⰿⱏ ⰱⱏⰻⰾⰻ ⰲⱐ ⰴⱐⱀⰻ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⱀⰰⱎⰻⱈⱏ ·
1233010 ⱀⰵ ⰱⰻⰿⱐ ⱆⰱⱁ ⱁⰱⰵⱋⱐⱀⰻⱌⰻ ⰻⰿⱏ ⰱⱏⰻⰾⰻ ⰲⱏ ⰽⱃⱏⰲⰻ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱏ ·
1233100 ⱅⱑⰿⱏ ⰶⰵ ⱄⰰⰿⰻ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⰵⱅⰵ ⱄⰵⰱⱑ ·
1233110 ⱑⰽⱁ ⱄ҃ⱀⱁⰲⰵ ⰵⱄⱅⰵ ⰻⰸⰱⰻⰲⱏⱎⰻⱈⱏ ⱂ҃ⱃⰽⱏⰻ ·
1233200 ⰺ ⰲⱏⰻ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻⱅⰵ ⰿⱑⱃⱘ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ·
1233300 ⰸⰿⰻⱗ ⰻⱋⱔⰴⱐⱑ ⰵⱈⰻⰴⱏⱀⱁⰲⰰ ⰽⰰⰽⱁ ⱆⰱⱑⰶⰻⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⱄⱘⰴⰰ ⰼⰵⱁⱀⱏⱄⰽⰰⰰⰳⱁ · ::
1233400 Ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱄⰵ ⰰⰸⱏ ⱄⱏⰾ̑ⱙ ⰽⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱂ҃ⱃⰽⱏⰻ ⰻ ⱂⱃⱑⰿⱘⰴⱃⱏⰻ ·
1233410 ⰺ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⰽⱏⰻ · ⰺ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ⱆⰱⰻⰵⱅⰵ · ⰺ ⱂⱃⱁⱂⱐⱀⰵⱅⰵ ·
1233420 ⰺ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ⰱⱐⰵⱅⰵ ⱀⰰ ⱄⱁⱀⱐⰿⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ·
1233430 ⰺ ⰻⰶⰴⰵⱀⰵⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⰳⱃⰰⰴⰰ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ·
1233500 ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱀⰰ ⰲⱏⰻ ⰲⱐⱄⱑⰽⰰ ⰽⱃⱏⰲⱏ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⰰ · ⱂⱃⱁⰾⰻⰲⰰⰵⰿⰰ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰾ̑ⱙ ·
1233510 ⱁⱅⱏ ⰽⱃⱏⰲⰵ ⰰⰲⰵⰾⰰ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⰰⰰⰳⱁ · ⰴⱁ ⰽⱃⱐⰲⰵ ⰸⰰⱈⰰⱃⰻⱗ ⱄ҃ⱀⰰ ⰲⰰⱃⰰⱈⰻⰻⱀⰰ ·
1233520 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱆⰱⰻⱄⱅⰵ ⰿⰵⰶⰴⱓ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰻ̑ⱙ ⰻ ⱁⰾ̑ⱅⰰⱃⰵⰿⱐ ·
1233600 ⰰⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱂⱃⰻⰴⱘⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑ ⱄⰻ ⱀⰰ ⱃⱁⰴⱁⱄⱐ
1233700 :: Ⰺ҃ⱃⰿⰵ · ⰻⰸⰱⰻⰲⱏⰻ ⱂ҃ⱃⰽⱏⰻ · ⰺ҅ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⰵⰿⱐ ⱂⱁⰱⰻⰲⰰⱗ ·
1233710 ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱀⱏⰻⱗ ⰽⱏ ⱅⰵⰱⱑ · ⰽⱁⰾⱐ ⰽⱃⰰⱅⱏⰻ ⰲⱏⱄⱈⱁⱅⱑⱈⱏ ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱅⰻ ⱍⱔⰴⰰ ⱅⰲⱁⱑ ·
1233720 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⰰⱅⱏ ⰽⱁⰽⱁⱎⱏ ⱂⱅⰵⱀⱏⱌⱔ ⱄⰲⱁⱗ ⱂⱁⰴⱏ ⰽⱃⰻⰾⱑ · ⰺ ⱀⰵ ⰲⱏⱄⱈⱁⱅⱑⱄⱅⰵ ·
1233800 ⱄⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱑⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏ · ⰳ҃ⰾⱙ ⰱⱁ ⰲⰰⰿⱏ
1233810 ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰲⰻⰴⱑⱅⰻ ⰿⰵⱀⰵ · ⰴⱁⱀⰴⰵⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵⱅⰵ · ⰱ҃ⰾⰳⱀⱏ ⰳⱃⱔⰴⱏⰻ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰳ҃ⱀⰵ ::
1240100 ⰺ ⰻⱎⰵⰴⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰻ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ ⰺⰴⱑⰰⱎⰵ · ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ
1240110 ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰸⱏⰴⰰⱀⰻⱑ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱏⱀⰰⱑ ·
1240200 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ ⰾⰻ ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⱄⰻⱈⱏ · ⰰⰿⰻⱀⱐ
1240210 ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱄⱏⰴⰵ ⱁⱄⱅⰰⱅⰻ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⱀⰰ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻ ·
1240220 ⰺ҅ⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱁⱃⰻⱅⱏ ⱄⱔ ::
1240300 Ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⱓ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱑ ⰵⰾⰵⱁⱁⱀⱐⱄⱌⱑ · ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ
1240310 ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⰵⰴⰻⱀⱁⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱋⰵ · ⱂⱁⰲⱑⰶⰴⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱄⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ·
1240320 ⰺ ⱍⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ⱂⱃⰻⱎⰵⱄⱅⰲⰻⱑ ⰻ ⰽⱁⱀⱐⱍⰰⱀⰻⰵ ⰲⱑⰽⰰ ·
1240400 ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰻ҃ⱄ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ·
1240410 Ⰱⰾⱓⰴⱑⱅⰵ ⱄⱔ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⰲⰰⱄⱏ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰾⱐⱄⱅⰻⱅⱏ ·
1240500 ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰱⱁ ⱂⱃⰻⰴⱘⱅⱏ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰿⱁⰵ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ·
1240510 ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱈ҃ⱏ · ⰺ҅ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ⱂⱃⱑⰾⱐⱄⱅⱔⱅⱏ ·
1240600 ⱆⱄⰾⱏⱎⰰⱅⰻ ⰶⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰱⱃⰰⱀⰻ · ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱀⰻⱑ ⰱⱃⰰⱀⰻⰻ ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ · ⱀⰵ ⱆⰶⰰⱄⰰⰻⱅⰵ ⱄⱔ ·
1240610 ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ ⰱⱁ ⰲⱐⱄⱑⰿⱏ ⰱⱏⰻⱅⰻ · ⱀⱏ ⱀⰵ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⰽⱁⱀⱐⱍⰻⱀⰰ ·
1240700 ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱏ ⰱⱁ ⱗ҃ⰸⰽⱏ ⱀⰰ ⱗ҃ⰸⰽⱏ · ⰺ҅ ⱌ҃ⱄⱅⰲⱁ ⱀⰰ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⱁ ·
1240710 ⰺ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⰳⰾⰰⰴⰻ ⰻ ⱂⰰⰳⱆⰱⱏⰻ · ⰺ ⱅⱃⱘⱄⰻ ⱂⱁⰿⱑⱄⱅⰰ ·
1240800 ⰲⱐⱄⱑ ⰶⰵ ⱄⰻ ⱀⰰⱍⱔⰾⱁ ⰱⱁⰾⱑⰸⱀⰻⰻ ·
1240900 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⱑⰴⰰⰴⱔⱅⱏ ⰲⱏⰻ ⰲⱏ ⱄⰽⱃⱏⰱⱐ · ⰺ ⱆⰱⱐⱙⱅⱏ ⰲⱏⰻ ·
1240910 ⰺ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⰿⰻ ⰲⱐⱄⱑⰿⰻ ⱗ҃ⰸⰽⱏⰻ · ⰺⰿⰵⱀⰵ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ·
1241000 ⰺ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱄⱏⰱⰾⰰⰸⱀⱔⱅⱏ ⱄⱔ · ⰿⱐ[ⱀⱁ]ⰷⰻ · ⰺ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⰺ
1241010 ⰲⱐⰸⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱅⱏ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰴⱃⱆⰳⰰ ·
1241100 ⰺ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰾⱏⰶⰻⰻ ⱂ҃ⱃⱌⰻ ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⱘⱅⱏ · ⰺ ⱂⱃⱑⰾⱐⱄⱅⱔⱅⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ·
1241200 ⰺ ⰸⰰ ⱆⰿⱏⱀⱁⰶⰵⱀⰻⰵ ⰱⰵⰸⰰⰽⱁⱀⰻⱑ · ⰺⱄⱔⰽⱀⰵⱅⱏ ⰾⱓⰱⱏⰻ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻⱈⱏ ·
1241300 ⱂⱃⱑⱅⱃⱏⱂⱑⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⰴⱁ ⰽⱁⱀⱐⱌⰰ ⱅⱏ ⱄ҃ⱂⱄⱅ ⱄⱔ :: ⰽ ::
1241400 ⰺ҅ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⰵ҃ⰲⱀⰼⰾⰻⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱑ ⱂⱁ ⰲⱐⱄⰵⰻ ⰲⱐⱄⰵⰾⰵⱀⱑⰻ ·
1241410 ⰲⱐ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁ ⰲⱐⱄⱑⰿⱏ ⱗⰸⱏⰻⰽⱁⰿⱏ · ⰻ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰽⱁⱀⱐⱍⰻⱀⰰ ::
1241500 Ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱆⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ⰿⱃⱏⰸⱁⱄⱅⱐ ⰸⰰⱂⱆⱄⱅⱑⱀⰻⱑ · ⱃⰵⱍⰵⱀⱘⱙ ⰴⰰⱀⰻⰻⰾⱁⰿⱏ ⱂ҃ⱃⰽⰿⱐ ·
1241510 ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⱘ ⱀⰰ ⰿⱑⱄⱅⱑ · ⰺⰶⰵ ⱍⱐⱅⰵⱅⱏ ⰴⰰ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⰰⰰⱅⱏ ·
1241600 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱄⱘⱎⱅⰵⰻ ⰲⱏ ⰹⱓⰴⰵⰻ ⰴⰰ ⰱⱑⰳⰰⱙⱅⱏ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱏⰻ ·
1241700 ⰺ ⰻⰶⰵ ⱀⰰ ⰽⱃⱁⰲⱑ ⰴⰰ ⱀⰵ ⱄⱏⰾⰰⰸⰻⱅⱏ ⰲⱐⰸⱔⱅⰻ ⰵⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⱈⱃⰰⰿⱑ ⰵⰳⱁ ·
1241800 ⰺ ⰻⰶⰵ ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱑ ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ⰴⰰ ⱀⰵ ⰲⱏⰸⰲⱃⰰⱅⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱐⱄⱂⱔⱅⱐ ·
1241810 ⰲⱐⰸⱔⱅⱏ ⱃⰻⰸⱏ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ::
1241900 Ⰳⱁⱃⰵ ⰶⰵ ⱀⰵⱂⱃⰰⰸⰴⱏⱀⱏⰻⰿⱏ ⰻ ⰴⱁⱗⱎⱅⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⱅⱏⰻ ⰴⱐⱀⰻ ::
1242000 Ⰿⱁⰾⰻⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⱔ ⰴⰰ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰱⱑⱄⱅⰲⱁ ⰲⰰⱎⰵ ⰸⰻⰿⱑ ⱀⰻ ⰲⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱘ ·
1242100 Ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰱⱁ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱄⰽⱃⱐⰱⱐ ⰲⰵⰾⰻⱑ ·
1242110 ⱑⰽⰰⰶⰵ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰱⱏⰻⰾⰰ ⱁⱅⱏ ⱀⰰⱍⱔⰾⰰ ⰲⱏⱄⰵⰳⱁ ⰿⰻⱃⰰ ⰴⱁ ⱄⰵⰾⱑ · ⱀⰻ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰱⱏⰻⱅⰻ ·
1242200 ⰻ ⰰⱋⰵ ⱀⰵ ⰱⰻⱎⱔ ⱂⱃⱑⰽⱃⰰⱅⰻⰾⰻ ⱄⱔ ⰴⱏⱀⰵ ⱅⰻ ·
1242210 ⱀⰵ ⰱⰻ ⱆⰱⱁ ⱄ҃ⱏⱂⱄⰾⱄⱔ ⰲⱐⱄⱑⰽⰰ ⱂⰾⱏⱅⱐ ·
1242220 ⰸⰰ ⰻⰸⰱⱏⱃⰰⱀⱏⰻⱗ ⰶⰵ ⱂⱃⱑⰽⱃⰰⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰴⱐⱀⰵ ⱅⰻ ·
1242300 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⰲⰰⰿⱏ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⰵ ⱄⱏⰴⰵ ⱈ҃ⱏ ⰾⰻ ⱄⱐⰴⰵ · ⱀⰵ ⰻⰿⱑⱅⰵ ⰲⱑⱃⱏⰻ ·
1242400 Ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⱘⱅⱏ ⰱⱁ ⰾⱏⰶⰻ ⱈⱃⱏⱄⱅⰻ ⰻ ⰾⱏⰶⰻ ⱂ҃ⱃⱌⰻ ·
1242410 ⰻ ⰴⰰⰴⱔⱅⱏ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⰲⰵⰾⰻⱑ ⰻ ⱍⱓⰴⰵⱄⰰ · ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱑⰾⱐⱄⱅⰻⱅⰻ ·
1242420 ⰰⱎⱅⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱏⰸⰿⱁⰶⱏⱀⱁ ⰻⰸⰱⱏⱃⰰⱀⱏⰻⱗ ·
1242500 ⱄⰵ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
1242600 ⰰⱋⰵ ⰶⰵ ⱃⰵⰽⱘⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱄⰵ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀⰻ ⰵⱄⱅⱏ · ⱀⰵ ⰻⰸⰻⰴⱑⱅⰵ ·
1242610 ⱄⰵ ⰲⱏ ⱄⱏⰽⱃⱁⰲⰻⱎⱅⰻⱈⱏ ⱀⰵ ⰻⰿⱑⱅⰵ ⰲⱑⱃⱏⰻ ·
1242700 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰱⱁ ⰿⰾⱏⱀⰻ ⰻⱄⱈⱁⰴⰻⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⱏⱄⱅⱁⰽⱏ ·
1242710 ⰺ ⰰⰲⰾⱑⰰⱅⱏ ⱄⱔ ⰴⱁ ⰸⰰⱂⰰⰴⱏ · ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⱂⱃⰻⱎⰵⱄⱅⰲⰻⰵ ⱄ҃ⱀⰰ ⱍ҃ⰾⱍⱐⱄⰽⰰⰰⰳⱁ ·
1242800 ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰱⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱅⱃⱆⱂⱏ · ⱅⱆ ⱄⱏⰱⰵⱃⱘⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⱃⱐⰾⰻ ·
1242900 ⰰⰱⰻⰵ ⰶⰵ ⱂⱁ ⱄⰽⱃⱏⰱⰻ ⰴⱐⱀⰻⰻ ⱅⱑⱈⱏ · ⱄⰾⱏⱀⱐⱌⰵ ⰿⱃⱏⰽⱀⰵⱅⱏ ·
1242910 ⰻ ⰾⱆⱀⰰ ⱀⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⰲⱑⱅⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ · ⰺ ⰸⰲⱑⰸⰴⱏⰻ ⱄⱏⱂⰰⰴⱘⱅⱏ ⱄ ⱀ҃ⰱⱄⰵ ·
1242920 ⰺ ⱄⰻⰾⱏⰻ ⱀⰵⰱⰵⱄⰽⱏⰻⱗ҅ ⰴⰲⰻⰳⱀⱘⱅⱏ ⱄⱔ ·
1243000 ⰺ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰰⰲⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⱄ҃ⱀⰰ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱏⱄⰽⰰⰰⰳⱁ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱄⰵ ·
1243010 ⰺ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰲⱏⱄⱂⰾⰰⱍⱘⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏⱄⱑ ⰽⱁⰾⱑⱀⰰ ⰸⰵⰿⰾⱏⱄⰽⰰⱑ҅ ·
1243020 ⰺ ⱆⰸⱐⱃⱔⱅⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⰰⰰⰳⱁ · ⰳⱃⱔⰴⱘ{ⰴⱘ}ⱎⱅⰰ ⱀⰰ ⱁⰱⰾⰰⱌⱑⱈⱏ ⱀⰵⰱⰵⱄⱏⱄⰽⱏⰻⱈⱏ ·
1243030 ⱄⱏ ⱄⰻⰾⱁⱙ ⰻ ⱄⰾⰰⰲⱁ̑ⱙ ⰲⰵⰾⰻⰵ̑ⱙ ·
1243100 ⰺ ⱂⱁⱄⱏⰾⰵⱅⱏ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱏⰻ ⱄⱏ ⰳⰾⰰⱄⱁⰿⱏ ⰲⰵⰾⰻⰵⰿⱐ ⱅⱃⱘⰱⱏⱀⱏⰻⰿⱐ ·
1243110 ⰺ ⱄⱏⰱⰵⱃⰵⱅⱏ ⰻⰸⰱⱏⱃⰰⱀⱏⰻⱗ ⰵⰳⱁ · ⱁⱅⱏ ⱍⰵⱅⱏⰻⱃⱏ ⰲⱑⱅⱃⱏ ·
1243120 ⱁⱅⱏ ⰽ҃ⱀⱌⱏ ⱀ҃ⰱⱄⱏ ⰴⱁ ⰽⱁⱀⰵⱌⱏ ⰻⱈⱏ ::
1243200 Ⱁⱅⱏ ⱄⰿⱁⰽⱁⰲⱏⱀⰻ[ⱌⱔ] ⰶⰵ ⱀⰰⱆⱍⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰻ ·
1243210 ⰵⰳⰴⰰ [ⱆ]ⰶⰵ ⰲⱑⱑ ⰵⱗ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ [ⰿⰾⰰ]ⰴⰰ ⰻ ⰾⰻⱄⱅⰲⱐⰵ ⱂⱃⱁⰸⱔⰱⱀⰵ[ⱅⱏ] ·
1243220 [ⰲⱑⱄ]ⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰱⰾⰻⰸ[ⱏ] ⰵⱄⱅⱏ ⰶⱔⱅⰲⰰ ·
1243300 ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ⰻ ⰲⱏⰻ · [ⰵⰳⰴⰰ] [ⱆⰸⱐ]ⱃⰻⱅⰵ ⰲⱐⱄⱑ ⱄⰻ ·
1243310 ⰲⱑ[ⰴⰻⱅⰵ] [ⱑⰽⱁ] [ⰱⰾⰻⰸⱏ] [ⰵⱄⱅ]ⱏ ⱂⱃⰻ ⰴⰲⱐⱃⰵ[ⱈⱏ] ·
1243400 [ⰰⰿⰻⱀⱐ] [ⰾⱙ] [ⰲⰰ]ⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰿⰻ[ⰿⱁ] [ⰻⰴⰵ]ⱅⱏ ⱃⱁ[ⰴⱁⱄⱐ] ·
1243410 ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⰲⱐⱄⱑ [ⱄⰻ] ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ·
1243500 ⱀ҃ⰱⱁ ⰻ ⰸⰵⰿⰾⱑ ⰿⰻⰿⱁ ⰻⰴⰵⱅⱏ · ⰰ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⰿⱁⱑ ⱀⰵ ⰿⰻⰿⱁ ⰻⰴⱘⱅⱏ ·
1243600 ⰰ ⱁ ⰴⱐⱀⰻ ⱅⱁⰿⱏ ⰻ ⱁ ⰳⱁⰴⰻⱀⱑ ⱅⱁⰻ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⱏ · ⱀⰻ ⰰ҃ⱀⰼⰾⰻ ⱀ҃ⰱⱄⱌⰻⰻ ·
1243610 ⱅⱏⰽⰿⱁ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ·
1243700 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰱⱁ ⰲⱁ ⰴⱐⱀⰻ ⱀⱁⰵⰲⱏⰻ · ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⰲⱏ ⰴⱐⱀⰻ ⱄ҃ⱀⰰ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⰰⰰⰳⱁ ·
1243800 ⱑⰽⱁ ⰱⱁ ⰱⱑⱈⱘ ⰲⱏ ⰴⱐⱀⰻ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱂⱁⱅⱁⱂⰰ · ⱑⰴⱘⱋⰵ ⰻ ⱂⱐⱙⱎⱅⰵ ·
1243810 ⰶⰵⱀⱔⱋⰵ ⱄⱔ ⰻ ⱂⱁⱄⰰⰳⰰⱙⱎⱅⰵ · ⰴⱁ ⱀⰵⰳⱁⰶⰵ ⰴⱐⱀⰵ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⱀⱁⰵ ⰲⱐ ⰽⱁⰲⱐⱍⰵⰳⱏ ·
1243900 ⰺ ⱀⰵ ⱁⱋⱓⱅⰻⱎⱔ ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰲⱁⰴⰰ ⰻ ⰲⱐⰸⱔⱅⱏ ⰲⱐⱄⱔ ·
1243910 ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⱂⱃⰻⱎⰵⱄⱅⰲⰻⰵ ⱄ҃ⱀⰰ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⰰⰰⰳⱁ ·
1244000 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰴⱏⰲⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱑ · ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱂⱁⰵⰿⰾⱙⱅⱏ ·
1244010 ⰰ ⰴⱃⱆⰳⱏⰻ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱑⰰⱅⱏ ⱄⱔ ·
1244100 ⰴⱐⰲⱑ ⰿⰵⰾⱙⱋⰻⰲⱏ ⰶⱃⱏⱀⱏⰲⰰⱈⱏ · ⰵⰴⰻⱀⰰ ⱂⱁⰵⰿⰾⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰻ ⰵⰴⰻⱀⰰ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱑⰰⱅⱏ ⱄⱔ·
1244200 ⰱⱐⰴⰻⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ ⰲⱏ ⰽⱘⱙ ⰳⱁⰴⰻⱀⱘ ⰳ҃ⱐ ⰲⰰⱎⱏ ⱂⱃⰻ{ⰴⰵ}ⰴⰵⱅⱏ ·
1244300 ⱄⰵ ⰶⰵ ⰲⱑⰴⰻⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⰰⱋⰵ ⰱⰻ ⰲⱑⰴⱑⰾⱏ ⰳ҃ⱀⱏ ⱈⱃⰰⰿⰰ ·
1244310 ⰲⱏ ⰽⱘⱙ ⱄⱅⱃⰰⰶⱘ ⱅⰰⱅⱐ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ · ⰱⱐⰴⱑⰾⱏ ⱆⰱⱁ ⰱⰻ ·
1244320 ⰺ ⱀⰵ ⰱⰻ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⰾⱏ ⱂⱁⰴⱏⱃⱏⰻⱅⰻ ⱈⱃⰰⰿⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ·
1244400 ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰻ ⰲⱏⰻ ⰱⱘⰴⱑⱅⰵ ⰳⱁⱅⱁⰲⰻ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐ ⱀⱐⰶⰵ ⱀⰵ ⰿⱏⱀⰻⱅⰵ ⱍⰰⱄⱏ ·
1244410 ⱄⱀ ⱍ҃ⱄⰽⱏⰻ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ :: ⰽ ::
1244500 Ⰽⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱑⱃⱏⱀⱏⰻ ⱃⰰⰱⱏ ⰻ ⰿⱘⰴⱃⱏⰻ ·
1244510 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰳ҃ⱏ ⱀⰰⰴⱏ ⰴⱁⰿⱁⰿⱐ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ ·
1244520 ⰴⰰ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⰿⱏ ⰲⱐ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱂⰻⱎⱅⱘ ⰻⱈⱏ ·
1244600 ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⱏ ⱃⰰⰱⱏ ⱅⱏ · ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰳⱏ ⱄⰲⱁⰻ ⱁⰱⱃⱔⱎⱅⰵⱅⱏ ⱅⰰⰽⱁ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⰰ ·
1244700 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰰⰴⱏ ⰲⱐⱄⱑⰿⱐ ⰻⰿⱑⱀⰻⰵⰿⱏ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱅⱏⰻ ⰻ҅ ·
1244800 ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⰸⱏⰾⱏⰻ ⱃⰰⰱⱏ ⰲⱏ ⱄ҃ⱃⱏⰴⱌⰻ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ · ⰽⱐⱄⱀⰻⱅⱏ ⰿⱁⰻ ⰳ҃ⱀⱏ ⱂⱃⰻⱅⰻ ·
1244900 ⰺ ⱀⰰⱍⱐⱀⰵⱅⱏ ⰱⰻⱅⰻ ⰽⰾⰵⰲⱃⱑⱅⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ · ⱑⱄⱅⰻ ⰶⰵ ⰻ ⱂⰻⱅⰻ ⱄⱏ ⱂⰻⱑⱀⰻⱌⰰⰿⰻ ·
1245000 ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰳ҃ⱀⱏ ⱃⰰⰱⰰ ⱅⱁⰳⱁ · ⰲⱐ ⰴⰵⱀⱐ ⰲⱐ ⱀⱐⰶⰵ ⱀⰵ ⱍⰰⰵⱅⱏ ·
1245010 ⰺ ⰲⱏ ⱍⰰⱄⱏ ⰲⱏ ⱀⱐⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⱏ ·
1245100 ⰺ ⱂⱃⱁⱅⰵⱎⰵⱅⱏ ⰹ ⱂⱁⰾⱏⰿⰰ ·ⰺ ⱍⱔⱄⱅⱐ ⰵⰳⱁ ⱄⱏ ⱛ҅ⱂⱁⰽⱃⰻⱅⱏⰻ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱅⱏ ·
1245110 ⱅⱆ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⰾⰰⱍⱐ ⰻ ⱄⰽ[ⱃ]ⱐⰶⰵⱅⱏ ⰸⱘⰱⱁⰿⱏ ::
1250100 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱆⱂⱁⰴⱁⰱⰻⱅⱏ ⱄⱔ ҃ⱌⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱁⰵ ⰴⰵⱄⱔⱅⰻ ⰴⱑⰲⱏ ·
1250110 ⱗⰶⰵ ⱂⱃⰻⰹⰿⱏⱎⱔ ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱐⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ · ⰺⰸⰻⰴⱘ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱆ ⰶⰵⱀⰻⱈⱆ ????
1250200 ⱂⱔⱅⱐ ⰶⰵ ⰱⱑ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ⰱⱆⰻ · ⰺ ⱂⱔⱅⱐ ⰿⱘⰴⱃⱏ ·
1250300 ⰱⱆⱗ ⰱⱁ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏⱎⱔ ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱐⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ · ⱀⰵ ⰲⱐⰸⱔⱎⱔ ⱄⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⱁⰾⰵⰰ ·
1250400 ⰰ ⰿⱘⰴⱃⱏⰻⱗ ⱂⱃⰻⱗⱎⱔ ⱁⰾⱑⰻ҅ · ⰲⱏ ⱄⱏⱄⱘⰴⱑⱈⱏ ⱄⱏ ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱏⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ ·
1250500 ⰽⱐⱄⱀⱔⱋⱆ ⰶⰵ ⰶⰵⱀⰻⱈⱆ · ⰲⱐⰸⰴⱃⱑⰿⰰⱄⱔ ⱄⱔ ⰲⱐⱄⱔ ⰻ ⱄⱏⱂⰰⰰⱈⱘ ·
1250600 ⱂⱁⰾⱆ ⱀⱁⱎⱅⰻ ⰶⰵ ⰲⱏⱂⰾⱐ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ · ⱄⰵ ⰶⰵⱀⰻⱈⱏ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ·
1250610 ⰺⱄⱈⱁⰴⰻⱅⰵ ⰲⱐ ⱄⱏⱃⱑⱅⰵⱀⰻⰵ ⰵⰳⱁ ·
1250700 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰲⱏⱄⱅⰰⱎⱔ ⰴⱑⰲⱏⰻ ⱅⱏⰻ ⰲⱐⱄⱔ · ⰻ ⱆⰽⱃⰰⱄⰻⱎⱔ ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱐⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ·
1250800 ⰱⱆⱗ ⱃⱑⱎⱔ ⰿⱘⰴⱃⱏⰻⰻⰿⱏ · ⰴⰰⰴⰻⱅⰵ ⱀⰰⰿⱏ ⱁⱅⱏ ⱁⰾⱑⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ ·
1250810 ⱑⰽⱁ ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱐⱀⰻⱌⰻ ⱀⰰⱎⰻ ⱆⰳⰰⱄⰰⱙⱅⱏ ·
1250900 ⱁⱅⱐⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰶⰵ ⰿⱘⰴⱃⱏⰻⱗ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⱔ · ⰵⰴⰰ ⰽⰰⰽⱁ ⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⰰⱀⰵⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⰻ ⰲⰰⰿⱏ ·
1250910 ⰺⰴⱑⱅⰵ ⰶⰵ ⱂⰰⱍⰵ ⰽⱏ ⱂⱃⱁⰴⰰⱙⱋⰻⰿⱏ ⰻ ⰽⱆⱂⰻⱅⰵ ⱄⰵⰱⱑ ·
1251000 ⰺⰴⱘⱎⱅⰰⰿⱏ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⰽⱆⱂⰻⱅⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰶⰵⱀⰻⱈⱏ ·
1251010 ⰺ ⰳⱁⱅⱁⰲⱏⰻⱗ ⰲⱏⱀⰻⰴⱘ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⱀⰰ ⰱⱃⰰⰽⱏ · ⰺ ⰸⰰⱅⰲⱁⱃⰵⱀⱏⰻ ⰱⱏⰻⱎⱔ ⰴⰲⱐⱃⰻ ·
1251100 ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰻ ⱂⱃⱁⱍⱔⱗ ⰴⱑⰲⱏⰻ · ⰳ҃ⰾⱙⱋⱔ ⰳ҃ⰻ ⰳ҃ⰻ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰸⰻ ⱀⰰⰿⱏ ·
1251200 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⰲⱑⰿⱐ ⰲⰰⱄⱏ ·
1251300 ⰱⱐⰴⰻⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ ⰴⱐⱀⰻ ⱀⰻ ⱍⰰⱄⰰ :: ⰽ ::
1251400 Ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰱⱁ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱁⱅⱏⱈⱁⰴⱔ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰ ⱄⰲⱁⱗ ⱃⰰⰱⱏⰻ ·
1251410 ⰺ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⰿⱏ ⰻⰿⱑⱀⰻⰵ ⱄⰲⱁⰵ ·
1251500 ⰺ ⱁⰲⱁⰿⱆ ⰶⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱂⱔⱅⱐ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⱏ · ⱁⰲⱁⰿⱆ ⰶⰵ ⰴⱏⰲⰰ ·
1251510 ⱁⰲⱁⰿⱆ ⰶⰵ ⰵⰴⰻⱀⱏ · ⰽⱁⰿⱆⰶⱏⰴⱁ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱘ ⱄⰻⰾⱑ ⱄⰲⱁⰵⰻ҅ · ⰺ҅ ⱁⱅⰻⰴⰵ ⰰⰱⰻⰵ ·
1251600 ⱎⰵⰴⱏ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏⰻ · ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⱏ ⰴⱑⰾⰰ ⱁ ⱀⰻⱈⱏ ·
1251610 ⰺ ⱂⱃⰻⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⱘⱙ ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀⱅⱏ ·
1251700 ⱅⰰⰽⱁ ⰻ ⰻⰶⰵ ⰴⱏⰲⰰ · ⱂⱃⰻⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⰰⱑ ⰴⱏⰲⰰ·
1251800 ⰰ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏⰻ ⰵⰴⰻⱀⱏ · ⱎⱏⰴⱏ ⱃⰰⱄⰽⱁⱂⰰ ⰸⰵⰿ̑ⰾⱙ ·
1251810 ⰺ ⱄⱏⰽⱃⱏⰻ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱁ ⰳ҃ⱀⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ·
1251900 ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱁⰸⱑⱈⱏ ⰶⰵ ⰲⱃⱑⰿⰵⱀⰵⱈⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰳ҃ⱐ ⱃⰰⰱⱏ ⱅⱑⱈⱏ ·
1251910 ⰺ ⱄⱏⱅⱔⰸⰰ ⱄⱔ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⰻ ⱁ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰻ ·
1252000 ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⱂⱃⰻⰻⰿⱏⰻ ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⱏ · ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰵ ⰴⱃⱆⰳⱘⱙ ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⱏ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1252010 ⰳ҃ⰻ ⱂⱔⱅⱐ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⱏ ⰿⰻ ⰵⱄⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⰾⱏ ·
1252020 ⱄⰵ ⰴⱃⱆⰳⱘ̑ⱙ ⰴ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⱏ ⱂⱃⰻⱁⰱⱃⱑⱅⱏ ⰻⰿⰻ ·
1252100 ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⱐ ⰵⰳⱁ · ⰴⱁⰱⱃⱏⰻ ⱃⰰⰱⰵ ⰻ ⰱⰾⰰⰳⱏⰻ ⰻ҅ ⰲⱑⱃⱐⱀⰵ ⱁ ⰿⰰⰾⱑ ⰱⱑ ⰲⱑⱃⰵⱀⱏ ·
1252110 ⱀⰰⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ⱅⱔ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱙ · ⰲⱐⱀⰻⰴⰻ ⰲⱐ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⰳ҃ⰻ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ·
1252200 ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⰶⰵ ⰻ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏⰻ ⰴⱏⰲⰰ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⰰ ⱃⰵⱍⰵ · ⰳ҃ⰻ ⰱ҃ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⰰ ⰿⰻ ⰵⱄⰻ
1252210 ⱂⱃⱑⰴⰰⰾⱏ · ⱄⰵ ⰴⱃⱆⰳⰰⱑ ⰴⱏⰲⰰ ⱂⱃⰻⱁⰱⱃⱑⱅⱏ ⰻⰿⰰ ·
1252300 ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⱐ ⰵⰳⱁ · ⰴⱁⰱⱃⱏⰻ ⱃⰰⰱⰵ ⰱⰾⰰⰳⱏⰻ ⰻ ⰲⱑⱃⱐⱀⰵ ·
1252310 ⱁ ⰿⰰⰾⱑ ⰱⱑ ⰲⱑⱃⰵⱀⱏ ⱀⰰⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ⱅⱔ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱙ ·
1252320 ⰲⱐⱀⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⰳ҃ⰻ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ·
1252400 ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⰶⰵ ⰻ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏⰻ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰳ҃ⰻ ·
1252410 ⰲⱑⰴⱑⱈⱏ ⱅⱔ ⱑⰽⱁ ⰶⰵⱄⱅⱁⰽⱏ ⰵⱄⰻ ⱍ҃ⰾⰽⱏ ·
1252420 ⰶⱐⱀⱔ ⰻⰴⰵⰶⰵ ⱀⱑⱄⰻ ⱄⱑⰾⱏ ⰻ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱗ ̑ⱙⰴⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⰰⱄⱅⱁⱍⱏ
1252500 ⰺⰾⰺ ⱆⰱⱁⱑⰲⱏ ⱄⱔ ⱎⰵⰴⱏ ⱄⱏⰽⱃⱏⰻⱈⱏ ⱅⰰⰾⰰⱀⱅⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⱐ ⰸⰵⰿⰻ · ⱄⰵ ⰻⰿⰰⱎⰻ ⱅⰲⱁⰵ ·
1252600 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⱏ ⰵⰳⱁ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰸⱏⰾⱏⰻ ⱃⰰⰱⰵ ⰻ ⰾⱑⱀⱏⰻ ·
1252610 ⰲⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⱑⰽⱁ ⰶⱐⱀⱙ ⰻⰴⰵⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⱑⰰⱈⱏ · ⰺ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱙ ⱙⰴⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⰰⱄⱅⱁⱍⰻⱈⱏ ·
1252700 ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱎⰵ ⱅⰻ ⱆⰱⱁ ⰲⱏⰴⰰⱅⰻ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱁ ⰿⱁⰵ ????? ⱅⱃⱏⰶⱏⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ·
1252710 ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱎⱐⰴⱏ ⰰⰸⱏ ⰲⱐⰸⱔⰾⱏ ⱆⰱⱁ ⰱⰻⰿⱐ ⱄⰲⱁⰵ ⱄⱏ ⰾⰻⱈⰲⱁ̑ⱙ ·
1252800 ⰲⱐⰸⱐⰿⱑⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⱏ · ⰺ ⰴⰰⰴⰻⱅⰵ ⰻⰿⱘⱋⱓⰿⱆ ·
1252810 ⰺ҃ · ⱅⰰⰾⰰⱀⱏⱅⱏ ·
1252900 ⰺⰿⱘⱋⱓⰿⱆ ⰱⱁ ⰲⰵⱄⱐⰴⰵ ⰴⰰⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⰻⰸⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
1252910 ⰰ ⱁⱅⱏ ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱎⱅⰰⰰⰳⱁ ⰻ ⰵⰶⰵ ⰰⱎⱅⰵ ⰿⱐⱀⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰻⰿⱏⰻ ⰲⱐⰸⱔⱅⱁ
1252920 ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ :: ⰽ ::
1253000 ⰺ҅ ⱀⰵⰽⰾⱓⱍⰻⰿⰰⰰⰳⱁ ⱃⰰⰱⰰ ⰲⱏⰲⱃⱏⰷⱑⱅⰵ ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱘ ⰽⱃⱁⰿⱑⱎⱅⱐⱀ̑ⱙ̑ⱙ ·
1253010 ⱅⱆ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⰾⰰⱍⱐ ⰻ ⱄⰽⱃⱐⰶⰵⱅⱏ ⰸⱘⰱⱁⰿⱏ ::
1253100 Ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⱄⰽⱏⰻ ⰲⱏ ⱄⰾⰰⰲⱑ ⱄⰲⱁⰵⰻ · ⰺ ⰲⱐⱄⰻ ⸗ⱄⱅⰻ⸗
1253110 ⰰ҃ⱀⰼⰾⰻ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ · ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱄⱔⰴⰵⱅⱏ ⱀⰰ ⱂⱃⱑⱄⱅⱁⰾⱑ ⱄⰾⰰⰲⱏⰻ ⱄⰲⱁⰵⱗ ·
1253200 ⰺ ⱄⱏⰱⰵⱃⱘⱅⱏ ⱄⱔ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱀⰻⰿⱐ ⰲⱐⱄⰻ ⱗⰸⱏⰻⱌⰻ · ⰺ ⱃⰰⰸⰾⱘⱍⰻⱅⱏ
1253210 ⱗ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⱁⱅⱏ ⰴⱃⱆⰳⰰ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱂⰰⱄⱅⱏⰻⱃⱏ ⱃⰰⰶⰾⱘⱍⰰⰰⱅⱏ ⱁⰲⱏⱌⱔ ⱁⱅⱏ ⰽⱁⰸⱐⰾⰻⱎⱅⱏ ·
1253300 ⰺ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱅⱏ ⱁⰲⱐⱌⱔ ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⱄⰵⰱⰵ · ⰰ ⰽⱁⰸⱐⰾⰻⱋⱔ ⱁ ⱎⱓ̑ⱙ ·
1253400 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱏ ⱄⱘⱎⱅⰻⰻⰿⱏ ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⰵⰳⱁ ·
1253410 ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰵ ⰱ҃ⰾⰳⱀⰹ ⱁⱅⱏⱌⰰ {ⱌⰰ} ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
1253420 ⱀⰰⱄⰾⱑⰴⱆⰻⱅⰵ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱀⱁⰵ ⰲⰰⰿⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰵ · ⱁⱅⱏ ⱄⱏⰾⱁⰶⰵⱀⰻⱑ ⰲⱐⱄⰵⰳⱁ ⰿⰻⱃⰰ ·
1253500 ⰲⱏⰸⰰⰾⰽⰰ {ⱄⱔ} ⱈⱏ ⰱⱁ ⱄⱔ ⰻ ⰴⰰⱄⱅⰵ ⰿⰻ ⱑⱄⱅⰻ · ⰲⱏⰶⰴⱔⰴⰰⱈⱏ ⱄⱔ ⰻ ⱀⰰⱂⱁⰻⱄⱅⰵ ⰿⱔ ·
1253510 ⱄⱅⱃⰰⱀⰵⱀⱏ ⰱⱑⱈⱏ ⰻ ⰲⱐⰲⱑⱄⱅⰵ ⰿⱔ ·
1253600 ⱀⰰⰳⱏ ⰻ ⱁⰴⱑⱄⱅⰵ ⰿⱔ · ⰱⱁⰾⱑⱈⱏ ⰻ ⱂⱁⱄⱑⱅⰻⱄⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ·
1253610 ⰲⱏ ⱅⰵⰿⱏⱀⰻⱌⰻ ⰱⱑⱈⱏ ⰻ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⰵ ⰽⱏ ⰿⱐⱀⱑ ·
1253700 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱙⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰻⱌⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ·
1253710 ⰳ҃ⰻ ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱅⱔ ⰲⰻⰴⱑⱈⱁⰿⱏ ⰰⰾⱍ̑ⱘⱋⰰ ⰺ ⱀⰰⱅⱃⱆⱈⱁⰿⱏ · ⰾⰻ ⰶⱔⰶⰴⱘⱋⰰ ⰻ ⱀⰰⱂⱁⰻⱈⱁⰿⱏ ·
1253800 ⰽⱁⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱅⱔ ⰲⰻⰴⱑⱈⱁⰿⱏ ⱄⱅⱃⰰⱀⱏⱀⰰ ⰻ ⰲⱏⰲⱑⱄⱁⰿⱏ · ⰾⰻ ⱀⰰⰳⰰ ⰻ ⱁⰴⱑⱈⱁⰿⱏ ·
1253900 ⰽⱁⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱅⱔ ⰲⰻⰴⱑⱈⱁⰿⱏ ⰱⱁⰾⱔⱎⱅⰰ ⰺⰾⰻ ⰲⱐ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⰻ
1253910 ⰻ ⱂⱃⰻⰴⱁⰿⱏ ⰽⱏ {ⰽⱏ} ⱅⰵⰱⱑ ·
1254000 ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⱌ҃ⱃⱏ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⰻⰿⱏ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
1254010 ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱄⱅⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁⰿⱆ ⱁⱅⱏ ⱄⰻⱈⱏ ⰿⰰⰾⱏⰻⱈⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⰿⱁⰻⱈⱏ
1254020 ⰿⱐⱀⱐⱎⰻⱈⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱄⱅⰵ ::
1254100 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⰻ ⱄⱘⱋⰻⰿⱏ ⱁ {ⱎⱘ}ⱎⱘⱙ ⰵⰳⱁ · ⰺⰴⱑⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ
1254110 ⱂⱃⱁⰽⰾⱔⱅⰻⰻ ⰲⱏ ⱁⰳⱀⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻ · ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱀⱏⰻ ⰴⰻⱑⰲⱁⰾⱆ ⰻ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱁⰿⱏ ⰵⰳⱁ ·
1254200 ⰲⱏⰸⰰⰾⰽⰰⱈⱏ ⰱⱁ ⱄⱔ ⰻ ⱀⰵ ⰴⰰⱄⱅⰵ ⰿⰻ ⱑⱄⱅⰻ ·
1254210 ⰲⱐⰶⰴⱔⰴⰰⱈⱏ ⱄⱔ ⰻ ⱀⰵ ⱀⰰⱂⱁⰻⱄⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ·
1254300 ⱄⱅⱃⰰⱀⰵⱀⱏ ⰱⱑⱈⱏ ⰻ ⱀⰵ ⰲⱏⰲⱑⱄⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ· ⱀⰰⰳⱏ ⰻ ⱀⰵ ⱁⰴⱑⱄⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ·
1254310 ⰱⱁⰾⰵⱀⱏ ⰻ ⰲⱏ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⰻ ⰻ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⱑⱅⰻⱄⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ·
1254400 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱙⱅⱏ ⰻ ⱅⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ · ⰳ҃ⰻ ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱅⱔ ⰲⰻⰴⱑⱈⱁⰿⱏ ⰰⰾⱍⱘⱋⰰ ·
1254410 ⰾⰻ ⰶⱔⰶⰴⱘⱎⱅⰰ ⰾⰻ ⱄⱅⱃⰰⱀⱏⱀⰰ ⰾⰻ ⱀⰰⰳⰰ · ⰾⰻ ⰱⱁⰾⱐⱀⰰ ⰾⰻ ⰲⱐ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⰻ ·
1254420 ⰺ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⰾⱆⰶⰻⱈⱁⰿⱏ ⱅⰵⰱⱑ ·
1254500 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰰⱅⱏ ⰻⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
1254510 ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱄⱅⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁⰿⱆ ⱁⱅⱏ ⱄⰻⱈⱏ ⰿⱐⱀⱐⱎⰻⱈⱏ ⱀⰻ ⰿⱐⱀⱑ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱄⱅⰵ ·
1254600 ⰺ ⰻⰴⱘⱅⱏ ⱅⰻ ⰲⱏ ⰿⱘⰽⱘ ⰲⱑⱍⱏⱀⱘⱙ ·
1254610 ⰰ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰻⱌⰻ ⰲⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻ :: ⰽ ::
1260100 Ⰺ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰲⱐⱄⱑ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⱄⰻ ·
1260110 ⱃⰵⱍⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ · ::
1260200 Ⰲⱑⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱂⱁ ⰴⱏⰲⱁⱓ ⰴⱏⱀⱆ ⱂⰰⱄⱈ̑ⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
1260210 ⰺ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱀⰰ ⱂⱃⱁⱂⱔⱅⰻⰵ ·
1260300 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱎⱔ ⱄⱔ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰻ ⰽⱏⱀⰻⰶⱏⱀⰻⱌⰻ ⰻ ⱄⱅⰰⱃⱐⱌⰻ ⰾⱓⰴⱐⱄⱅⰻⰻ ·
1260310 ⱀⰰ ⰴⰲⱁⱃⱏ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⱁⰲⱏ · ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⰰⰰⰳⱁ ⰽⰰⰻⱑⱇⰰ ·
1260400 ⰺ ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⰴⰰ ⰻ҃ⱄⱄⰰ ⰾⱐⱄⱅⰻⱙ ⰻⰿⱘⱅⱏ ⰻ ⱆⰱⰻⱙⱅⱏ ·
1260500 ⰳ҃ⰾⱈⱘ ⰶⰵ ⱀⱏ ⱀⰵ ⰲⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⰿⰾⱐⰲⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰾⱓⰴⰵⱈⱏ ::
1260600 Ⰺ҃ⱄⱛ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⱓ ⰲⱏ ⰲⰻⱅⰰⱀⰻⰻ · ⰲⱏ ⰴⱁ{ⰴⱁ}ⰿⱆ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ ⱂⱃⱁⰽⰰⰶⰵⱀⰰⰳⱁ ·
1260700 ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻ ⰽⱐ ⱀⰵⰿⱆ ⰶⰵⱀⰰ ⰻⰿⱘⱎⱅⰻ ⰰⰾⰰⰲⰰⱄⱅⱃⱏ ⰿⱛⱃⰰ ⰴⱃⰰⰳⰰ ·
1260710 ⰺ ⰲⱐⰸⰾⱐⱑ ⱀⰰ ⰳⰾⰰⰲⱘ ⰵⰳⱁ ⰲⱐⰸⰾⰵⰶⱔⱎⱅⰰ ·
1260800 ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⱀⰵⰳⱁⰴⱁⰲⰰⱎⱔ ⰳ҃ⰾⱎⱅⰵ · ⱍⰵⱄⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰳⱏⰻⰱⱑⰾⱐ ⱄⰻ ·
1260900 ⰿⱁⰶⰰⱎⰵ ⰱⱁ ⱄⰵ ⰿⱛⱃⱁ ⱂⱃⱁⰴⰰⱀⱁ ⰱⱏⰻⱅⰻ ⱀⰰ ⰿⱐⱀⱁⰸⱑ · ⰺ ⰴⰰⱀⱁ ⰱⱏⰻⱅⰻ ⱀⰻⱋⰻⰻⰿⱏ ·
1261000 ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⱍⱐⱅⱁ ⱅⱃⱆⰶⰴⰰⰰⱅⰵ ⰶⰵⱀⱘ ·
1261010 ⰴⱑⰾⱁ ⰱⱁ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰲⱐ ⰿⱐⱀⱑ ·
1261100 ⰲⱐⱄⰵⰳⰴⰰ ⰱⱁ ⱀⰻⱋⱔⱗ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⱄⱏ ⱄⱁⰱⱁ̑ⱙ · ⰿⰵⱀⰵ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱐⱄⰵⰳⰴⰰ ⰻⰿⰰⱅⰵ ·
1261200 ⰲⱐⰸⰾⱐⱑⰲⱏⱎⰻ ⰱⱁ ⱄⰻ ⰿⱛⱃⱁ ⱄⰵ ⱀⰰ ⱅⱑⰾⱁ ⰿⱁⰵ ⱀⰰ ⱂⱁⰳⱃⰵⰱⰵⱀⰻⰵ ⰿⱔ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ·
1261300 ⰰⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰰⱎⱅⰵ ⱂⱃⱁⱂⱁⰲⱑⰴⱑⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰵ҃ⰲⱀⰼⰻⰵ ⱄⰵ ⰲⱏ
1261310 ⰲⱐⱄⰵⰿⱏ ⰿⰻⱃⱑ ⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ · ⰺ ⰵⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱄⰻ ⰲⱏ ⱂⰰⰿⱔⱅⱐ ⰵⱗ҅ ·
1261400 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱎⰵⰴⱏ ⱁⱅⱏ ⱁⰱⱁⱙ ⱀⰴⱄⱔⱅ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱏⰻ ⰻⱓⰴⰰ ⰻⱄⰽⰰⱃⰻⱁⱅⱏⱄⰽⱏⰻ ⰽⱏ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⱁⰿⱏ
1261500 ⱃⰵⱍⰵ · ⱍⱅⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰻ ⰴⰰⱅⰻ · ⰺ ⰰⰸⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⰿⰵ ⰻ ·
1261510 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⰼ҃ · ⱅⰻ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱐⱀⰻⰽⱏ ·
1261600 ⰺ ⱁⱅⱏ ⱅⱁⰾⰻ ⰻⱄⰽⰰⱎⰵ ⱂⱁⰴⱁⰱⱏⱀⰰ ⰲⱃⱑⰿⰵⱀⰻ · ⰴⰰ ⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ :: ⰽ ::
1261700 Ⰲⱏ ⱂⱃⱏⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⰴⰵⱀⱏ ⱁⱂⱃⱑⱄⱀⱁⰽⱏ ·
1261710 ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰽⱏ ⰻ҃ⱄⰲⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ·
1261720 Ⰽⱏⰴⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰻ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⰵⰿⱐ ⱅⰵⰱⱑ ⱂⰰⱄⱈⱘ ⱑⱄⱅⰻ ·
1261800 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ · ⰺ҅ⰴⱑⱅⰵ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ⰽⱏ ⰵⱅⰵⱃⱆ · ⰻ ⱃⱐⱌⱑⱅⰵ ⰵⰿⱆ ·
1261810 ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱐ ⰳ҃ⰾⱅⱏ ⱆ ⱅⰵⰱⰵ · ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱙ ⱂⰰⱄⱈⱘ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ ·
1261900 ⰺ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰺ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱎⱔ ⱂⰰⱄⱈⱘ ·
1262000 ⰲⰵⱍⰵⱃⱆ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⱆ · ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⰵ ⱄⱏ ⱁⰱⱑⰿⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⰰ ·
1262100 ⰺ ⱑⰴⱘⱋⰵⰿⱏ ⰻⰿⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⰰⰿⰻⱀⱏ ⰳ҃ⰾⰲⰿⱏ ·
1262110 ⱑⰽⱁ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⰿⱔ ·
1262200 ⰺ ⱄⰽⱃⱏⰱⱔⱋⰵ ⰷⱑⰾⱁ ⱀⰰⱍⱔⱄⱔ ⰳ҃ⰾⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰽⱁⰶⱏⰴⱁ ⰻⱈⱏ ·
1262210 ⰵⰴⰰ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⰳ҃ⰻ ·
1262300 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⱁⰿⱁⱍⰻⰻ ⱄⱏ ⰿⱏⱀⱁⱙ ⱃⱘⰽⱘ ⰲⱏ ⱄⱁⰾⰻⰾⱁ ·
1262310 ⱅⱏ ⰿⱔ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ·
1262400 ⱄ҃ⱀⱏ ⰶⰵ ⱍ҃ⰾⰲⱑⱍⱄⰽⱏⰻ ⰻⰴⰵⱅⱏ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ·
1262410 ⰳⱁⱃⰵ ⰶⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱆ ⱅⱁⰿⱆ ⰻⰿⱐⰶⰵ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⱄⰽⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄⱔ ·
1262420 ⰴⱁⰱⱃⱑⰰ҅ ⰱⰻ ⰱⱏⰻⰾⱁ ⰵⰿⱆ ⰰⱎⱅⰵ ⱄⱔ ⰱⰻ ⱀⰵ ⱃⱁⰴⰻⰾⱏ ⱍ҃ⰽⱏ ⱅⱏ ·
1262500 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⰰ ⱂⱃⱑⰴⰰⱗⰻ ⰵⰳⱁ ⱃⰵⱍⰵ · ⰵⰴⰰ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱃⰰⰲⱐⰲⰻ ·
1262510 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱅⱏⰻ ⱃⰵⱍⰵ ::
1262600 Ⱑⰴⱘⱋⰵⰿⱏ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ · ⱂⱃⰻⰻⰿⱐ ⰻ҃ⱄ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰻ ⰱ҃ⰾⰳⱄⱎⱅⱐ ·
1262610 ⱂⱃⱑⰾⱁⰿⰻ ⰻ ⰴⰰⱑⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ · ⰺ ⱃⰵⱍⰵ
1262620 Ⱂⱃⰻⰻⰿⱑⱅⰵ ⱑⰴⰻⱅⰵ ⱄⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱅⱑⰾⱁ ⰿⱁⰵ ·
1262700 ⰺ ⱂⱃⰻⰻⰿⱏ ⱍⰰⱎⱘ ⰻ ⱈⰲⰰⰾⱘ ⰲⱏⰸⰴⰰⰲⱏ · ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱂⰻⰻⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱗ ⰲⱐⱄⰻ
1262800 ⱄⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰽⱃⱏⰲⱏ ⰿⱁⱑ ⱀⱁⰲⰰⰰⰳⱁ ⰸⰰⰲⱑⱅⰰ ·
1262810 ⱂⱃⱁⰾⰻⰲⰰⰵⰿⰰⰰ ⰸⰰ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ⰲⱏ ⱁⱅⱏⰴⰰⱀⰻⰵ ⰳⱃⱑⱈⱁⰿⱏ ·
1262900 ⰳ҃ⰾⱙ ⰶⰵ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⱂⰻⱅⰻ ⱓⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰳⱁ ⱂⰾⱁⰴⰰ ⰾⱁⰸⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ·
1262910 ⰴⱁ ⱅⱁⰳⱁ ⰴⱐⱀⰵ ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱐ̑ⱙ ⱄⱏ ⰲⰰⰿⰻ ⱀⱁⰲⱏ ⰲⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
1263000 ⰺ ⰲⱐⱄⱂⱑⰲⱐⱎⰵ ⰻⰸⰻⰴⱘ ⰲⱏ ⰳⱁⱃⱘ ⰵⰾⰵⱁⱀⱏⱄⰽⱘ ::
1263100 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰲⱐⱄⰻ ⰲⱏⰻ ⱄⱏⰱⰾⰰⰸⱀⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⰲⱐ ⱄⱐⱙ ⱀⱁⱎⱅⱐ ·
1263110 ⱂⱄⰰⱀⱁ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱁⱃⰰⰶⱘ ⱂⰰⱄⱅⱏⰻⱃⱐ ⰻ ⱃⰰⰸⰻⰴⱘⱅⱏ ⱄⱔ ⱁⰲⱏⱌⱔ ⱄⱅⰰⰴⰰ ·
1263200 ⱂⱁ ⰲⱏⱄⰽ{ⱃ}ⱐⱄⱀⱁⰲⰵⱀⰻ ⰶⰵ ⰿⱁⰵⰿⱐ · ⰲⰰⱃⱑⱙ ⰲⱏⰻ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻ҅ ·
1263300 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰰⱎⱅⰵ ⰻ ⰲⱐⱄⰻ ⱄⱏⰱⰾⰰⰸⱀⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⱁ ⱅⰵⰱⱑ ·
1263310 ⰰⰸⱏ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⱏⰱⰾⰰⰶⱀⱙ ⱄⱔ ·
1263400 ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⱅⰵⰱⱑ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐ ⱄⱐⱙ ⱀⱁⱎⱅⱐ
1263410 ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰴⰰⰶⰵ ⰽⱁⰽⱁⱅⱏ ⱀⰵ ⰲⱏⰸⰳⰾⰰⱄⰻⱅⱏ · ⱅⱃⰻ ⰽⱃⰰⱅⱏⰻ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱎⰻ ⱄⱔ ⰿⰵⱀⰵ ·
1263500 Ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱂⰵⱅⱃⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰿⰻ ⱄⱔ ⰽⰾⱓⱍⰻⱅⱏ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⰻ ·
1263510 ⱀⰵ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰳⱘ ⱄⱔ ⱅⰵⰱⰵ · ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ⰻ ⰲⱐⱄⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱃⱑⱎⱔ ·
1263600 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ · ⰲⱐ ⰲⰵⱄⱐ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱘⱙ ⰼⰵⰴⱄⰻⰿⰰⱀⰻ ·
1263610 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⱑⰴⱑⱅⰵ ⱅⱆ · ⰴⱁⱀⰴⰵⰶⰵ ⱎⰵⰴⱏ ⱂⱁⰿⱁⰾⱙ ⱄⱔ ⱅⰰⰿⱁ ·
1263700 ⰺ ⱂⱁⰵⰿⱏ ⱂⰵⱅⱃⰰ · ⰻ ⱁⰱⰰ ⱄ҃ⱀⰰ ⰸⰵⰲⰵⰴⰵⱁⰲⰰ · ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⱄⰽⱃⱏⰱⱑⱅⰻ ⰻ ⱅⱘⰶⰻⱅⰻ ·
1263800 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱂⱃⰻⱄⰽⱃⱏⰱⱏⱀⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⰴ҃ⱎⰰ ⰿⱁⱑ ⰴⱁ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻ ·
1263810 ⱂⱁⰶⰻⰴⱑⱅⰵ ⱄⱐⰴⰵ ⰻ ⰱⱐⰴⰻⱅⰵ ⱄⱏ ⰿⱏⱀⱁⱙ ·
1263900 ⰺ ⱂⱃⱑⱎⱐⰴⱏ ⰿⰰⰾⱁ ⱂⰰⰴⰵ ⱀⰻⱌⱏ ⰿⱁⰾⱔ ⱄⱔ ⰻ ⰳ҃ⰾⱔ · ҃̆ⱉⱍⰵ ⰿⱁⰻ
1263910 ⰰⱎⱅⰵ ⰲⱏⰸⰿⱁⰶⱐⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⰿⰻⰿⱁ ⰻⰴⰵⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ ⱍⰰⱎⰰ ⱄⰻ ·
1263920 ⱁⰱⰰⱍⰵ ⱀⰵ ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⱈⱁⱋⱘ · ⱀⱏ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱅⱏⰻ :: ⰽ ::
1264000 Ⰺ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⰻ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⱗ ⱄⱏⱂⱔⱎⱅⱔ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⱂⰵⱅⱃⱁⰲⰻ ·
1264010 ⱅⰰⰽⱁ ⰾⰻ ⱀⰵ ⰲⱏⰸⰿⱁⰶⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱍⰰⱄⰰ ⱂⱁⰱⱐⰴⱑⱅⰻ ⱄⱏ ⰿⱏⱀⱁⱙ ·
1264100 ⰱⱐⰴⰻⱅⰵ ⰻ ⰿⱁⰾⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⰴⰰ ⱀⰵ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵⱅⰵ ⰲⱏ ⱀⰰⱂⰰⱄⱅⱐ ·
1264110 ⰴ҃ⱈⱏ ⰱⱁ ⰱⱐⰴⱃⱏ ⰰ ⱂⰾⱏⱅⱐ ⱀⰵⰿⱁⱋⱐⱀⰰ ::
1264200 Ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰲⱏⱅⱁⱃⰻⱌⰵⱙ ⱎⰵⰴⱏ ⱂⱁⰿⱁⰾⰻ ⱄⱔ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱁ҃҅ⱅⱍⰵ ⰿⱁⰻ ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ
1264210 ⰲⱏⰸⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱍⰰⱎⰰ ⱄⰻ · ⰿⰻⰿⱁ ⰻⱅⰻ ⱁⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ ·
1264220 ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⱂⰻⱙ ⰵⱗ ⰱⱙⰴⰻ ⰲⱁⰾⱑ ⱅⰲⱁⱑ :
1264300 ⰻ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⱗ ⱄⱏⱂⱔⱋⱔ · ⰱⱑⱄⱅⰵ ⰱⱁ ⱁⱍⰻ ⰻⰿⱏ ⱅⱔⰶⱐⱌⱑ ·
1264400 ⰺ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱐ ⱗ · ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱎⰵⰴⱏ ⱂⱁⰿⱁⰾⰻ ⱄⱔ ⱅⱃⰵⱅⰻⱌⰵ̑ⱙ · ⱅⱁⰶⰴⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱃⰵⰽⱏ ·
1264500 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⱄⱏⱂⰻⱅⰵ ⱂⱃⱁⱍⰵⰵ ⰻ ⱂⱁⱍⰻⰲⰰⰰⱅⰵ ·
1264510 ⱄⰵ ⱂⱃⰻⰱⰾⰻⰶⰻ ⱄⱔ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ · ⰺ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⱄⰽⱏⰻⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⰰⱅⱏ
1264520 ⱄⱔ ⰲⱏ ⱃⱘⰽⱏⰻ ⰳⱃⱑⱎⱏⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ·
1264600 ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⱑⱅⰵ ⰻⰴⱑⰿⱏ · ⱄⰵ ⱂⱃⰻⰱⰾⰻⰶⰻ ⱄⱔ ⱂⱃⱑⰴⰰⱗⰻ ⰿⱔ ·
1264700 ⰺ ⰵⱋⱅⰵ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⱓ ⰵⰿⱆ · ⱄⰵ ⰻⱓⰴⰰ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱁⰱⱁⱓ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵ ·
1264710 ⰺ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ · ⱄⱏ ⱁⱃⱘⰶⰻⰻ ⰻ ⰴⱃⱐⰽⱐⰾⱐⰿⰻ ·
1264720 ⱁⱅⱏ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰻ ⱄⱅⰰⱃⰵⱌⱏ ⰾⱓⰴⱐⱄⰽⱏⰻⱈⱏ ·
1264800 ⱂⱃⱑⰴⰰⱗⰻ ⰶⰵ ⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⰿⱏ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1264810 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰰⱎⱅⰵ ⰾⱁⰱⱐⰶⱘ ⱅⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰻⰿⱑⱅⰵ ⰻ ·
1264900 ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⰽⱏ ⰻ҃ⱄⰲⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⱃⰰⰴⱆⰻ ⱄⱔ ⱃⰰⰲⱐⰲⰻ · ⰺ ⱁⰱⰾⱁⰱⱏⰻⰸⰰ ⰻ ·
1265000 ⰺⱄⱆⱄⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰴⱃⱆⰶⰵ ⱀⰰ ⱀⰵⰶⰵ ⰵⱄⰻ ⱂⱃⰻⱎⰵⰾⱏ ·
1265010 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰵ ⰲⱏⰸⰾⱁⰶⰻⱎⱔ ⱃⱘⱌⱑ ⱀⰰ ⰻ҃ⱄⰰ ⰻ ⱗⱄⱔ ⰻ ·
1265100 ⰺ ⱄⰵ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱄⱘⱋⱅⰻⱈⱏ ⱄⱏ ⰻ҃ⱄⰿⱏ ·
1265110 ⱂⱃⱁⱄⱅⰵⱃⱏ ⱃⱘⰽⱘ ⰻⰸⰲⰾⱑⱍⰵ ⱀⱁⰶⱏ ⱄⰲⱁⰻ · ⰺ ⱆⰴⰰⱃⱐ ⱃⰰⰱⰰ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⱁⰲⰰ ·
1265120 ⱆⱃⱑⰸⰰ ⰵⰿⱆ ⱆⱈⱁ ·
1265200 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰲⱏⰸⰲⱃⰰⱅⰻ ⱀⱁⰶⱐ ⱄⰲⱁⰻ ⰲⱏ ⱄⰲⱁⰵ ⰿⱑⱄⱅⱁ ·
1265210 ⰲⱐⱄⰻ ⰱⱁ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏⱎⰵⰻ ⱀⱁⰶⱐ ⱀⱁⰶⰵⰿⱐ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱀⱘⱅⱏ ·
1265300 ⰾⰻ ⰿⱐⱀⰻⱅⱏ ⱅⰻ ⱄⱔ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱘ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱆⰿⱁⰾⰻⱅⰻ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
1265310 ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⰰⰲⰻⱅⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⰲⱔⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰴⱏⰲⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⰾⰵⰼⰵⱁⱀⰰ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱏ
1265400 ⰽⰰⰽⱁ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⱄⱏⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱄⱔ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ · ⱑⰽⱁ ⱅⰰⰽⱁ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱎⰵ ⰱⱏⰻⱅⰻ ·
1265500 Ⰲⱏ ⱅⱏ ⱍⰰⱄⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻ҃ⱄ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⰿⱏ ·
1265510 ⱑⰽⱁ ⱀⰰ ⱃⰰⰸⰱⱁⰻⱀⰻⰽⰰ ⰾⰻ ⰻⰸⰻⰴⰵⱅⰵ ⱄⱏ ⱁⱃⱘⰶⱐⰵⰿⱐ ⰻ ⰴⱃⱐⰽⱁⰾⱐⰿⰻ ⱗⱅⰻ ⰿⱔ ·
1265520 ⱂⱁ ⰲⱐⱄⱔ ⰴⱐⱀⰻ ⱄⱑⰴⱑⰰⱈⱏ ⱂⱃⰻ ⰲⰰⱄⱏ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ ⰻ ⱀⰵ ⱗⱄⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ::
1265600 Ⱄⰵ ⰶⰵ ⰲⱐⱄⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ · ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱄⱔ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ ⱂⱃⱁⱃⱁⱍⱏⱄⰽⱏⰻⱗ ·
1265610 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰲⱐⱄⰻ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱐⱎⰵ ⰻ ⰱⱑⰶⰰⱎⱔ ::
1265700 Ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⰵⰿⱏⱎⰵ ⰻ҃ⱄⱄⰰ ⰲⱑⱄⱔ ⰽⱏ ⰽⰰⰻⱑⱇⱑ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⱁⰲⰻ ·
1265710 ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⱌⰻ ⰻ ⱄⱅⰰⱃⱐⱌⰻ ⱄⱏⰱⱐⱃⰰⱎⱔ ⱄⱔ ·
1265800 ⱂⰵⱅⱃⱏ ⰶⰵ ⰻⰴⱑⰰⱎⰵ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰸ ⰴⰰⰾⰵⱍⰵ · ⰴⱁ ⰴⰲⱁⱃⰰ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⱁⰲⰰ ·
1265810 ⰺ ⰲⱏⱎⰵⰴⱏ ⰲⱏⱀⱘⱅⱃⱐ ⱄⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⱄⱏ ⱄⰾⱆⰳⰰⰿⰻ · ⰲⰻⰴⱑⱅⰻ ⰽⱁⱀⱐⱍⰻⱀⱘ :: ::
1265900 ⰰ҅ⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰶⰵ ⰻ ⱄⱅⰰⱃⱐⱌⰻ · ⰺ ⱄⱐⱀⰵⰿⱐ ⰲⱐⱄⱐ ·
1265910 ⰺⱄⰽⰰⰰⱈⱘ ⰾⱏⰶⰰ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱑ ⱀⰰ ⰻ҃ⱄⰰ · ⱑⰽⱁ ⰴⰰ ⱆⰱⰻⱙⱅⱏ ⰹ ·
1266000 ⰺ҅ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⱘ · ⰿⱐⱀⱁⰳⱁⰿⱐ ⰾⱏⰶⰵⰿⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⰵⰿⱏ · ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰵⰿⱏ ·
1266010 Ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰰ ⰴⱏⰲⰰ ⰾⱏⰶⰰ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱑ
1266100 ⱃⱑⱄⱅⰵ · ⱄⱐ ⱃⰵⱍⰵ ⰿⱁⰳⱘ ⱃⰰⰸⱁⱃⰻⱅⰻ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱐ ⰱ҃ⰶⰻ̑ⱙ ·
1266110 ⰺ ⱅⱃⱐⰿⰻ ⰴⱐⱀⱐⰿⰻ ⱄⱁⰸⱏⰴⰰⱅⰻ ̑ⱙ ·
1266200 ⰺ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⱀⰻⱍⱐⱄⱁⰶⰵ ⰾⰻ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⰰⰵⱎⰻ ·
1266210 ⱍⱏⱅⱁ ⱄⰻⰻ ⱀⰰ ⱅⱔ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱙⱅⱏ ·
1266300 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⰿⰾⱏⱍⰰⰰⱎⰵ · ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ·
1266310 ⰸⰰⰽⰾⰻⱀⰰⱙ ⱅⱔ ⰱ҃ⰿⱐ ⰶⰻⰲⱏⰻⰿⱏ ⰴⰰ ⱃⰵⱍⰵⱎⰻ ⱀⰰⰿⱏ · ⰰⱋⰵ ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱈ҃ⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ·
1266400 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⱅⱏⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⱁⰱⰰⱍⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
1266410 ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰾⱑ ⱆⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ⱄ҃ⱀⰰ ҃ⱍⰾⰲⱑⱍⱄⰽⰰⰰⰳⱁ · ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⰰ ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⱄⰻⰾⱏⰻ ·
1266420 ⰺ ⰳⱃⱔⰴⱘⱋⱐ ⱀⰰ ⱁⰱⰾⰰⱌⱑⱈⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⱏⰻⱈⱏ ::
1266500 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⱃⰰⱄⱅⱃⱏⰷⰰ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱑⰽⱁ ⰲⰾⰰⱄⱇⰻⰿⰻⱙ ⱃⰵⱍⰵ ·
1266510 ⱍⱏⱅⱁ ⰵⱋⰵ ⱅⱃⱑⰱⱆⰵⰿⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐ ·
1266520 ⱄⰵ {ⱀⱏⰻ}ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱄⱅⰵ ⰲⰾⰰⱄⱇⰻⰿⰻⱙ ⰵⰳⱁ ·
1266600 ⱍⱏⱅⱁ ⱄⱔ ⰲⰰⰿⱏ ⰿⱐⱀⰻⱅⱏ · ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏⱎⰵ ⱃⱑⱎⱔ ·
1266610 ⱂⱁⰲⰻⱀⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻ ·
1266700 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰸⰰⱂⰾⱐⰲⰰⱎⱔ ⰾⰻⱌⰵ ⰵⰳⱁ · ⰺ ⱂⰰⰽⱁⱄⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰴⱑⰰⱎⱔ ·
1266710 ⱁⰲⰻ ⰶⰵ ⰸⰰ ⰾⰰⱀⰻⱅⱘ ⱆⰴⰰⱃⰻⱎⱔ
1266800 ⰳ҃ⰾⱎⱅⰵ · ⱂⱃⱁⱃⱐⱌⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⱈ҃ⰵ ⰽⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱆⰴⰰⱃⰵⰻ ⱅⱔ ·
1266900 Ⱂⰵⱅⱃⱏ ⰶⰵ ⰲⱐⱀⱑ ⱄⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⱀⰰ ⰴⰲⱁⱃⱑ · ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻ ⰽⱏ
1266910 ⱀⰵⰿⱆ ⰵⰴⰻⱀⰰ ⱃⰰⰱⱏⰻⱀⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰻ · ⰺ ⱅⱏⰻ ⰱⱑ ⱄⱏ ⰻ҃҅ⱄⰿⱐ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻⱄⰽⱏⰻⰿⱏ ·
1267000 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰶⰵ ⱄⱔ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰲⱐⱄⱑⰿⰻ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱀⰵ ⰲⱑⰿⱐ ⱍⱐⱅⱁ ⰳ҃ⰾⱎⰻ ·
1267100 ⰺⱎⱐⰴⱏⱎⱆ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰲⱏ ⰲⱃⰰⱅⰰ · ⱆⰸⱐⱃⱑ ⰻ ⰴⱃⱆⰳⰰⱑ ·
1267110 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⱅⱆ ⰻ ⱄⱐ ⰱⱑ ⱍ҃ⰾⰽⱏ · ⱄⱏ ⰻ҃ⱄⰿⱏ ⱀⰰⰸⰰⱃⱑⰰⱀⰻⱀⱁⰿⱐ ·
1267200 ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰶⰵ ⱄⱔ ⱄⱏ ⰽⰾⱔⱅⰲⱁⱙ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰸⱀⰰⱙ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰰ ·
1267300 ⱀⰵ ⱂⱁ ⰿⱏⱀⱁⰳⱆ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰵ ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⰵⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⱂⰵⱅⱃⱁⰲⰻ ·
1267310 ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰻⱀⱘ ⰻ ⱅⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ⰵⱄⰻ · ⰺⰱⱁ ⰻ ⰱⰵⱄⱑⰴⰰ ⱅⰲⱁⱑ ⰰⰲⱑ ⱅⱔ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
1267400 ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ ⱃⱁⱅⰻⱅⰻ ⱄⱔ ⰻ ⰽⰾⱔⱅⰻ ⱄⱔ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰸⱀⰰⱙ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰰ ·
1267410 ⰺ ⰰⰱⰻⰵ ⰽⱁⰽⱁⱅⱏ ⰲⱏⰸⰳⰾⰰⱄⰻ ·
1267500 ⰺ ⱂⱁⰿⱑⱀⱘ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⰳ҃ⰾⱏ ⰻ҅ⱄⱛⱄⱁⰲⱏ ⰺⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ·
1267510 ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰴⰰⰶⰵ ⰽⱁⰽⱁⱅⱏ ⱀⰵ ⰲⱏⰸⰳⰾⰰⱄⰻⱅⱏ ·
1267520 ⱅⱃⰻ ⰽⱃⰰⱅⱏⰻ ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱎⰻ ⱄⱔ ⰿⰵⱀⰵ · ⰺ ⰻⱎⰵⰴⱏ ⰲⱁⱀⱏ ⱂⰾⰰⰽⰰ ⱄⱔ ⰳⱁⱃⱐⰽⱁ :: ⰽ ·
1270100 Ⱓⱅⱃⱆ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⱆ · Ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⰲⱐⱄⰻ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰻ ⱄⱅⰰⱃⱐⱌⰻ
1270110 ⰾⱓⰴⱐⱄⱌⰻⰻ ⱀⰰ ⰻ҃ⱄⰰ · ⱑⰽⱁ ⱆⰱⰻⱅⰻ ⰻ·
1270200 ⰺ ⱄⱏⰲⱑⰸⰰⰲⱏⱎⰵ ⰻ ⰲⱑⱄⱔ · ⰺ ⱂⱃⱑⰴⰰⱎⱔ
1270210 ⰻ ⱂⱁⱀⱅⱐⱄⰽⱆⰿⱆ ⱂⰻⰾⰰⱅⱆ · ⰺⰼⰵⰿⱁⱀⱆ :: ⰽ ·
1270300 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰻⱓⰴⰰ ⱂⱃⱑⰴⰰⰲⱏⰻⰻ ⰵⰳⱁ · ⱑⰽⱁ ⱁⱄⱘⰴⰻⱎⱔ ⰻ ·
1270310 ⱃⰰⱄⰽⰰⰰⰲⱏ ⱄⱔ ⰲⱏⰸⰲⱃⰰⱅⰻ ⱅⱃⰻ ⰴⰵⱄⱔⱅⰻ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱐⱀⰻⰽⱏ · ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⱁⰿⱏ ⰻ ⱄⱅⰰⱃⱐⱌⰵⰿⱏ
1270400 ⰳ҃ⰾⱔ · ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰻⱈⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⰲⱏ ⰽⱃⱏⰲⱏ ⱀⰵ ⱂⱁⰲⰻⱀⱏⱀⱘ ·
1270410 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱃⱑⱎⱔ ⱍⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⱅⱏⰻ ⱆⰸⱐⱃⰻⱎⰻ ·
1270500 ⰺ ⱂⱁⰲⱃⱏⰳⱏ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱁ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ ⱁⱅⰻⰴⰵ · ⰺ ⱁⱎⰵⰴⱏ ⰲⱐⰸⰲⱑⱄⰻ ⱄⱔ ::
1270600 Ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏⱎⰵ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱁ ⱃⱑⱎⱔ ·
1270610 ⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱏⰾⱁⰶⰻⱅⰻ ⰵⰳⱁ ⰲⱏ ⰽⰰⱃⰲⰰⱀⱘ · ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱌⱑⱀⰰ ⰽⱃⱏⰲⰵ ⰵⱄⱅⱏ ·
1270700 ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱐⱎⰵ ⰽⱆⱂⰻⱎⱔ ⰻⰿⱐ ⱄⰵⰾⱁ ⱄⰽⱘⰴⰵⰾⱐⱀⰻⰽⱁⰲⱁ ·
1270710 ⰲⱏ ⱂⱁⰳⱃⱑⰱⰰⱀⰻⰵ ⱄⱅⱃⰰⱀⱏⱀⱏⰻⰿⱏ ·
1270800 ⱅⱑⰿⱐ ⰶⰵ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵ ⱄⱔ ⱄⰵⰾⱁ ⱅⱁ ⱄⰵⰾⱁ ⰽⱃⱏⰲⰵ ⰴⱁ ⱄⰵⰳⱁ ⰴⱐⱀⰵ ·
1270900 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱄⱏⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱄⱔ ⱃⰵⱍⰵⱀⱁⰵ ⱂⱃⱁⱃⱁⰽⱁⰿⱐ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵⰿⱐ · ⰺ ⱂⱃⰻⱗⱄⱔ ⱅⱃⰻ ⰴⰵⱄⱔⱅⰻ
1270910 ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱏⱀⰻⰽⱏ ⱌⱑⱀⱘ ⱌⱑⱀⰵⱀⰰⰰⰳⱁ · ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱌⱑⱀⰻⱎⱔ ⱁⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ҃̆ⰻⰸⰾⰲⱏ ·
1271000 ⰺ ⰴⰰ{ⱎⱔ}ⱎⱔ ⱗ ⱀⰰ ⱄⰵⰾⱑ ⱄⰽⱘⰴⰵⰾⱐⱀⰻⱍⰻ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰ ⰿⱐⱀⱑ ⰳ҃ⱐ ::
1271100 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱄⱅⰰ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰻⰼⰵⰿⱁⱀⱁⰿⱏ · ⰺ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻ ⰻ ⰻⰼⰵⰿⱁⱀⱏ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1271110 ⱅⱏⰻ ⰾⰻ ⰵⱄⰻ ⱌ҃ⱄⱃⱐ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ · ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⱅⱏⰻ ⰳ҃ⰾⱎⰻ ·
1271200 ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⱀⰰ ⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱈⱘ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰻ ⱄⱅⰰⱃⱐⱌⰻ · ⱀⰻⱍⱐⱄⱁⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⰰⰰⱎⰵ ·
1271300 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ · ⱀⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱎⰻ ⰾⰻ
1271310 ⰽⱁⰾⰻⰽⱁ ⱀⰰ ⱅⱔ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆ̑ⱙⱅⱏ ·
1271400 ⰺ ⱀⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰵⰿⱆ ⱀⰻ ⰽⱏ ⰵⰴⰻⱀⱁⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱆ · ⱑⰽⱁ ⰴⰻⰲⰻⱅⰻ ⱄⱔ ⰻⰼⰵⰿⱁⱀⱆ ⰷⱑⰾⱁ ·
1271500 Ⱀⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰶⰵ ⰴⰵⱀⱐ ⰲⰵⰾⰻⰽⱏ ⱁⰱⱏⰻⱍⰰⰻ ⰱⱑ [ⰺ]ⰼⰵⰿⱁⱀⱆ ·
1271510 ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⰰⱅⰻ ⱀⰰⱃⱁⰴⱆ · ⱄⱏⰲⱔⰸⱐⱀⱑ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱈⱁⱅⱑⰰⱈⱘ ·
1271600 ⰺⰿⱑⰰⱎⰵ ⰶⰵ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱄⱏⰲⱔⰸⱐⱀⱑ ⱀⰰⱃⱁⱍⰻⱅⰰ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⰰⰰⰳⱁ ⰲⰰⱃⰰⰲⰲⰰ ·
1271700 ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⰲⱏⱎⰵⰿⱏ ⰶⰵ ⱄⱔ ⰻⰿⱏ · ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ·
1271710 ⰽⱁⰳⱁ ⱈⱁⱋⰵⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⱁⰱⱁⱓ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⱓ ⰲⰰⰿⱏ · ⰲⰰⱃⰰⰲⰲⱘ ⰾⰻ ·
1271720 ⰺ҅ⰾⰻ ⰻ҃ⱄⰰ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⰰⰰⰳⱁ ⱈ҃ⰰ ·
1271800 ⰲⱑⰴⱑⱎⰵ ⰱⱁ ⱑⰽⱁ ⰸⰰⰲⰻⱄⱅⰻ ⱃⰰⰴⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⱎⱔ ⰻ ::
1271900 Ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⱓ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱀⰰ ⱄⱘⰴⰻⱎⱅⰻ · ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰶⰵⱀⰰ ⱄⰲⱁⱑ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰻ ·
1271910 ⱀⰻⱍⱐⱄⱁⰶⰵ ⱅⰵⰱⱑ ⰺ҅ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱐⱀⰻⰽⱆ ⱅⱁⰿⱆ ·
1271920 ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ ⰱⱁ ⱂⱁⱄⱅⱃⰰⰴⰰⱈⱏ ⰴⱐⱀⰵⱄⱐ ⰲⱐ ⱄⱐⱀⱑ ⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ::
1272000 Ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰶⰵ ⰻ ⱄⱅⰰⱃⱐⱌⰻ ⱀⰰⱆⱄⱅⰻⱎⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏⰻ · ⰴⰰ ⰻⱄⱂⱃⱁⱄⱔⱅⱏ ⰲⰰⱃⰰⰲⰲⱘ ·
1272010 ⰺ҃ⱄⰰ ⰶⰵ ⱂⱁⰳⱆⰱⱔⱅⱏ ·
1272100 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰺ҅ⰼⰵⰿⱁⱀⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰽⱁⰳⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⱁⰱⱁⱓ
1272110 ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⱘ ⰲⰰⰿⱏ · ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱃⱑⱎⱔ ⰲⰰⱃⰰⰲⰲⱘ ·
1272200 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ · ⱍⱅⱁ ⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱙ ⰻ҃ⱄⰰ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⰰⰰⰳⱁ ⱈ҃ⰰ ·
1272210 ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰲⱐⱄⰻ · ⰴⰰ ⱂⱃⱁⱂⱔⱅⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
1272300 ⰺⰼⰵⰿⱁⱀⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱍⱅⱁ ⰱⱁ ⰸⱏⰾⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ·
1272310 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⰻⰸ ⰾⰻⱈⰰ ⰲⱏⱂⰻⱑⱈⱘ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ · ⰴⰰ ⱂⱃⱁⱂⱔⱅⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
1272400 ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⱑⰽⱁ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱆⱄⱂⱑⰰⱅⱏ ·
1272410 ⱀⱏ ⱂⰰⱍⰵ ⰿⰾⱏⰲⰰ ⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱅⱏ · ⱂⱃⰻⰵⰿⱏ ⰲⱁⰴⱘ ⱆⰿⱏⰻ ⱃⱘⱌⱑ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1272420 ⱀⰵ ⱂⱁⰲⰻⱀⰵⱀⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱁⱅⱏ ⰽⱃⱏⰲⰵ ⱄⰵⰳⱁ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⰰⰰⰳⱁ · ⰲⱏⰻ ⱆⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ·
1272500 ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⰲⱏⱎⰵ ⰲⱐⱄⰻ ⰾⱓⰴⱐⰵ ⱃⱑⱎⱔ ·
1272510 ⰽⱃⱏⰲⱐ ⰵⰳⱁ ⱀⰰ ⱀⰰⱄⱏ ⰻ ⱀⰰ ⱍⱔⰴⱑⱈⱏ ⱀⰰⱎⰻⱈⱏ · ::
1272600 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻ ⰻⰿⱏ ⰲⰰⱃⰰⰲⰲⱘ ·
1272610 ⰺ҃ⱄⰰ ⰶⰵ ⰱⰻⰲⱏ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⰿⱏ ⰴⰰ ⰻ ⱂⱃⱁⱂⱏⱀⱘⱅⱏ ·
1272700 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰲⱁⰻⱀⰻ ⰻⰼⰵⰿⱁⱀⱁⰲⰻ · ⱂⱃⱑⰻⰿⱏⱎⰵ ⰻ҃ⱄⰰ ⱀⰰ ⱄⱘⰴⰻⱎⱅⰻ ·
1272710 ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱎⱔ ⱀⰰ ⱀⱐ ⰲⱐⱄⱘ ⱄⱂⰻⱃⱘ ·
1272800 ⰺ ⱄⱏⰲⰾⱏⰽⱏⱎⰵ ⰻ ⱈⰾⰰⰿⰻⰴⱁⱙ ⱍⱃⱏⰲⰾⰵⱀⱁⱙ ⱁⰴⱑⱎⱔ ⰻ ·
1272900 ⰺ ⱄⱏⱂⰾⰵⱅⱏⱎⰵ ⰲⱑⱀⰵⱌⱏ ⱁⱅⱏ ⱅⱃⱏⱀⰻⱑ҅ ⰲⱏⰸⰾⱁⰶⰻⱎⱔ ⱀⰰ ⰳⰾⰰⰲⱘ ⰵⰳⱁ ·
1272910 ⰺ ⱅⱃⱐⱄⱅⱐ ⰲⱐ ⰴⰵⱄⱀⰻⱌⱘ ⰵⰳⱁ · ⰺ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⱐⱎⰵ ⱄⱔ ⱀⰰ ⰽⱁⰾⱑⱀⱆ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱀⰻⰿⱐ ·
1272920 ⱃⱘⰳⰰⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ · ⱃⰰⰴⱆⰻ ⱄⱔ ⱌ҃ⱄⱃⱓ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ ::
1273000 Ⰺ ⱂⰾⰻⱀⱘⰲⱏⱎⰵ ⱀⰰ ⱀⱐ ⱂⱃⰻⱗⱄⱔ ⱅⱃⱐⱄⱅⱐ · ⰺ ⰱⰻⱑⱈⱘ ⰻ ⱂⱁ ⰳⰾⰰⰲⱑ ·
1273100 ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱁⱃⱘⰳⰰⱎⱔ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ · ⱄⱏⰲⰾⱑⱎⱔ ⱄⱏ ⱀⰵⰳⱁ ⱈⰾⰰⰿⰻⰴⱘ ⰺ
1273110 ⱁⰱⰾⱑⱎⱔ ⰻ ⰲⱏ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ · ⰺ ⰲⱑⱄⱔ ⰹ ⱀⰰ ⱂⱃⱁⱂⱔⱅⰻⰵ ·
1273200 Ⰺⱄⱈⱁⰴⱔⱋⰵ ⰶⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⱘ ⱍ҃ⰽⰰ ⰽⱛⱃⰻⱀⱑⰻⱄⰽⰰ ·
1273210 ⰺⰿⰵⱀⰵⰿⱐ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ ⱄⰵⰿⱆ ⰸⰰⰴⱑⱎⱔ ⱂⱁⱀⰵⱄⱅⰻ ⰽ҃ⱃⱄⱅⱐ ⰵⰳⱁ · :: ⰽ ::
1273300 ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱀⰰ ⰿⱑⱄⱅⱁ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱁⰵ ⰳⱁⰾⱏⰳⱁⱅⰰ ·
1273310 ⰵⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱁⰵ ⰽⱃⰰⱀⰻⰵⰲⱁ ⰿⱑⱄⱅⱁ
1273400 ⰴⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱁⱌⱏⱅⱏ ⱂⰻⱅⰻ ⱄⱏ ⰸⰾⱏⱍⱐⱙ ⱄⱏⰿⱑⱎⱏⱀⱏ · ⰺ ⰲⱏⰽⱆⱎⱏ ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱑⱎⰵ ⱂⰻⱅⰻ ·
1273500 ⱂⱃⱁⱂⱐⱀⱐⱎⰵ ⰶⰵ ⰻ · ⱃⰰⰸⰴⱑⰾⱐⱎⰵ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⰵⰳⱁ ⰿⰵⱅⰰⱎⱔ ⰶⱃⱑⰱⰻⱗ ·
1273600 ⰺ ⱄⱑⰴⱏⱎⰵ ⱄⱅⱃⱑⰶⰰⰰⱈⱘ ⰻ ⱅⱆ ·
1273700 ⰺ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱎⱔ ⰲⱃⱏⱈⱆ ⰳⰾⰰⰲⱏⰻ ⰵⰳⱁ ⰲⰻⱀⱘ ⱀⰰⱂⰻⱄⰰⱀⱘ · ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱐ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ ·
1273800 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱃⱁⱂⱔⱎⱔ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ⰴⱏⰲⰰ ⱃⰰⰸⰱⱁⰻⱀⰻⰽⰰ ·
1273810 ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘ̑ⱙ ⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱁ ⱎⱘⱙ̑ⱘ ·
1273900 ⰿⰻⰿⱁ ⱈⱁⰴⱔⱎⱅⰵⰻ ⰶⰵ ⱈⱆⰾⱑⰰⱈⱘ ⰻ · ⱂⱁⰽⱏⰻⰲⰰⱙⱎⱅⰵ ⰳⰾⰰⰲⰰⰿⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ ·
1274000 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⰳⱁⰾⱙⱎⱅⰵ · ⱆⰲⰰ · ⱃⰰⰸⰰⱃⱑⱗⰻ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱏ · ⰺ ⱅⱃⱐⰿⰻ ⰴⰵⱀⱐⰿⰻ
1274010 ⱄⱏⰸⰻⰴⰰⱗ ⱄ҃ⱏⱂⱄⰻ ⱄⰵⰱⰵ · ⰰⱎⱅⰵ ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ⰵⱄⰻ · ⱄⱏⰾⱑⰸⰻ ⱄⱏ ⰽ҃ⱃⱅⰰ ·
1274100 Ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ⰶⰵ ⰻ ⰰⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⱃⱘⰳⰰⱙⱎⱅⰵ ⱄⱔ · ⱄⱏ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⰽⱏⰻ ⰻ ⱄⱅⰰⱃⱐⱌⱏⰻ ·
1274110 ⰺ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ·
1274200 ⰺ҅ⱀⱏⰻ ⱄ҃ⱂⱄⰵ ⱄⰵⰱⰵ ⰾⰻ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱂⱄⱅⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱐ ⰻ҃ⰸⰴⰾⰲⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
1274210 ⰴⰰ ⱄⱏⰾⱑⰸⰵⱅⱏ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱄⱏ ⰽ҃ⱃⱄⱅⰰ · ⰺ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⰵⰿⱏ ⰵⰿⱆ ·
1274300 ⱆⱂⱏⰲⰰ ⱀⰰ ⰱ҃ⰰ ⰴⰰ ⰻⰸⰱⰰⰲⰻⱅⱏⰻ ⰻ ⱀⱏⰻⱀⱑ · ⰰⱎⱅⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⱏ ⰵⰿⱆ ·
1274310 ⱃⰵⱍⰵ ⰱⱁ ⱑⰽⱁ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⰵⱄⰿⱏ ·
1274400 ⱅⱁⰶⰴⰵ ⰶⰵ ⰻ ⱃⰰⰸⰱⱁⰻⱀⰻⰽⰰ ⱃⰰⱄⱂⱔⱅⰰ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⱂⱁⱀⱁⱎⰰⰰⱄⱅⰵ · ⰵⰿⱆ ·
1274500 Ⱁⱅⱏ ⱎⰵⱄⱅⱏⰻ {ⰹ} ⱗ ⰶⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⱏⰻ ⱅⱏⰿⰰ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱂⱁ ⰲⱐⱄⰵⰻ ⰸⰵⰿⰻ ·
1274510 ⰴⱁ ⰴⰵⰲⱔⱅⱏⰻⱗ ⰳⱁⰴⰻⱀⱏⰻ ::
1274600 Ⱂⱃⰻ ⰴⰵⰲⱔⱅⱑⰻ ⰶⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⱑ ⰲⱐⰸⱐⱂⰻ ⰻ҃ⱄ ⰳⰾⰰⱄⱁⰿⱐ ⰲⰵⰾⰻⰵⰿⱐ ⰳ҃ⰾⱔ ·
1274610 ⰵⰾⱉⰺ ⰵⰾⱉⰺ ⰾⰵⰿⰰ ⱄⰰⰲⰰⱈⱅⰰⱀⰻ · ⰵⰶⰵⱄⱅⱏ ⰱ҃ⰶⰵ ⰿⱁⰻ ⰱ҃ⰶⰵ ⰿⱁⰻ ·
1274620 ⰲⱏⱄⰽⱘⱙ ⰿⱔ ⰵⱄⰻ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⰾⱏ ·
1274700 ⰵⰴⰻⱀⰻ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱄⱅⱁⱗ҅ⱋⰻⱈⱏ ⱅⱆ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ · ⱑⰽⱁ ⰻⰾⰻⱙ ⰸⱁⰲⰵⱅⱏ ·
1274800 ⰺ ⰰⰱⰻⰵ ⱅⰵⰽⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ · ⰺ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏ ⰳⱘⰱⱘ · ⰺⱄⱂⰾⱐⱀⱐ ⱁⱌⱐⱅⰰ ·
1274810 ⰺ ⰲⱐⰸⱀⰵⰸⱏ ⱀⰰ ⱅⱃⱐ{ⱐ}ⱄⱅⱐ · ⱀⰰⱂⰰⱑⱎⰵ ⰻ ·
1274900 ⰰ ⱂⱃⱁⱍⰻⰻ ⰳ҃ⰾⱈⱘ · ⱁⱄⱅⰰⱀⰻ ⰴⰰ ⰲⰻⰴⰻⰿⱏ · ⰰⱋⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰻⰾⰻⱑ ⱄ҃ⱂⱄⱅⱏ ⰵⰳⱁ ·
1274910 ⰴⱃⱆⰳⱏⰻ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏ ⰽⱁⱂⰻⰵ ⱂⱃⱁⰱⱁⰴⰵ ⰵⰿⱆ ⱃⰵⰱⱃⰰ · ⰺ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰲⱁⰴⰰ ⰻ ⰽⱃⱏⰲⱐ · ::
1275000 ҃Ⰺⱄⱏ ⰶⰵ ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⰲⱏ ⰳ҃ⰾⱄⰿⱏ ⰲⱏⰾⱐⰵⰿⱐ ⰻⱄⱂⱆⱄⱅⰻ ⰴ҃ⱈⱏ ·
1275100 ⰺ ⱄⰵ ⰽⰰⱅⰰⱂⰵⱅⰰⰸⰿⰰ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱀⰰⱑ ⱃⰰⰸⰴⱏⱃⰰ ⱄⱔ · ⱄⱏ ⰲⱏⰻⱎⱏⱀⱑⰰⰳⱁ ⰽⱃⰰⱑ ⰴⱁ ⱀⰻ ???
1275110 ⰶⱏⱀⱑⰰⰳⱁ ⱀⰰ ⰴⱏⰲⱁⰵ҅ · ⰺ ⰸⰵⰿⰾⱑ ⱂⱁⱅⱃⱔⱄⰵ ⱄⱔ · ⰺ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⱃⰰⱄⱂⰰⰴⰵ ⱄⱔ ·
1275200 ⰺ ⰳⱃⱁⰱⰻ ⱁⱅⰲⱃⱑⱄⱔ ⱄⱔ · ⰺ ⰿⱏⱀⱁⰳⰰ ⱅⱑⰾⰵⱄⰰ ⱂⱁⱍⰻⰲⰰⱙⱎⱅⰻⰻⱈⱏ ⱄ҃ⱅⱏⰻⱈⱏ ⰲⱏⱄⱅⰰⱎⱔ ·
1275300 ⰺ ⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰻⰸ ⰳ[ⱃ]ⱁⰱⱏ ⱂⱁ ⰲⱁⱄⰽⱃⱏⱄⱀⱁⰲⰵⱀⰻⰻ ⰵⰳⱁ · ⰲⱏⱀⰻⰴⱘ ⰲⱏ ⱄ҃ⱅⱏⰻ ⰳⱃⰰⰴⱏ ·
1275310 ⰺ ⱑⰲⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁⰿⱏ ·
1275400 ⱄⱏⱅⱏⱀⰻⰽⱏ ⰶⰵ ⰻ ⰻⰶⰵ ⰱⱑⱈⱘ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⱄⱅⱃⱑⰳⱘⱎⱅⰵ ⰻ҃ⱄⰰ ·
1275410 ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⱅⱃⱘⱄⱏ ⰻ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⰰⰰ · ⱆⰱⱁⱑⱎⱔ ⱄⱔ ⰷⱑⰾⱁ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ·
1275420 ⰲⱏⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⱄⱏ ⰱⱑ :: ⰽ ::
1275500 Ⰱⱑⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⱅⱆ ⰶⰵⱀⱏⰻ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ⰻⰸ ⰴⰰⰾⰵⱍⰵ ⰸⱐⱃⱔⱎⱅⱔ · ⱗⰶⰵ ⰻⰴⱘ ⱂⱁ ⰻ҃ⱄⱑ ·
1275510 ⱁⱅⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱗ ⱄⰾⱆⰶⱔⱎⱅⱔ ⰵⰿⱆ ·
1275600 ⰲⱐ ⱀⰻⱈⱏ ⰶⰵ ⰱⱑ ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⱏⰻⱀⰹ ⰹ҅ {ⰿⰰ}ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰻⱑⰽⱁⰲⰾⱑ ⰻ ⱁⱄⰻⰻ ⰿⰰⱅⰻ ·
1275610 ⰺ ⰿⰰⱅⰻ ⱄ҃ⱀⱁⰲⱆ ⰸⰵⰲⰵⰴⰵⱁⰲⱆ ·
1275700 Ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⱓ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⱍ҃ⰾⰽⱏ ⰱⱁⰳⰰⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰰⱃⰻⰿⰰⱅⱑⱗ҅ ·
1275710 ⰺⰿⰵⱀⰵⰿⱐ ⰻⱁⱄⰻⱇⱏ · ⰺⰶⰵ ⰻ ⱆⱍⰻ ⱄⱔ ⱆ ⰻ҃ⱄⰰ ·
1275800 ⱄⱏ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⰽⱏ ⱂⰻⰾⰰⱅⱆ ⱂⱃⱁⱄⰻ ⱅⱑⰾⰰ ⰻ҃ⱄⰲⰰ ·
1275810 ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰶⰵ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰲⱏⰴⰰⱅⰻ ⱅⱑⰾⱁ ⰻ҃ⱄⰲⱁ ·
1275900 ⰺ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏ ⱅⱑ[ⰾⱁ] ⰻⱁⱄⰻⱇⱏ · ⱁⰱⰻⱅⱏ ⰵ ⱂⰾⰰⱋⰰⱀⰻⱌⰵⱙ ⱍⰻⱄⱅⱁⱙ ·
1276000 ⰺ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻ ⰵ ⰲⱏ ⱀⱁⰲⱑⰿⱐ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ⰳⱃⱁⰱⱑ · ⰺⰶⰵ ⰻⱄⱑⱍⰵ ⰲⱏ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻ ·
1276010 ⰺ ⰲⱏⰸⰲⰰⰾⱐ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⰲⰵⰾⰻⰻ ⱀⰰ ⰴⰲⱐⱃⰻ ⰳⱃⱁⰱⰰ ⰻ ⱁⱅⰻⰴⰵ ·
1276100 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱅⱆ ⰿⰰⱑ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⱏⰻⱀ̑ⰻ · ⰺ ⰴⱃⱆⰳⰰⱑ ⰿⰰⱃⰻⱑ
1276110 ⱄⱑⰴⱔⱋⰻ ⱂⱃⱑⰿⱁ ⰳⱃⱁⰱⱆ :: ⰽ ::
1276200 Ⰲⱏ ⱆⱅⱃⱏⱀⰻⰻ ⰶⰵ ⰴⰵⱀⱐ ⰻⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱁ ⱂⰰⱃⰰⱄⰽⰵⰲⱐⰼⰻⰻ ·
1276210 ⱄⱏⰱⱃⰰⱎⱔ ⱄⱔ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ · ⰽⱏ ⱂⰻⰾⰰⱅⱆ
1276300 ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ⰳ҃ⰻ ⱂⱁⰿⱑⱀⱘⱈⱁⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰾⱐⱄⱅⰵⱌⱏ ⱁⱀⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⰵⱎⱅⰵ ⱄⱏⰻ ⰶⰻⰲⱏ ·
1276310 ⱂⱁ ⱅⱃⰵⱈⱏ ⰴⱐⱀⰵⱈⱏ ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⱘ ·
1276400 ⱂⱁⰲⰵⰾⰻ ⱆⰱⱁ ⱆⱅⰲⱃⱏⰴⰻⱅⰻ ⰳⱃⱁⰱⱏ ⰴⱁ ⱅⱃⰵⱅⰻⱑⰰⰳⱁ ⰴⱐⱀⰵ ·
1276410 ⰵⰴⰰ ⰽⰰⰽⱁ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⱀⱁⱎⱅⰻⱙ ⱆⰽⱃⰰⰴⱘⱅⱏ ⰹ·
1276420 ⰺ ⱃⰵⰽⱘⱅⱏ ⰾⱓⰴⰵⰿⱏ ⰲⱏⱄⱅⰰ ⱁⱅⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱈⱏ ·
1276430 ⰺ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⱑⰰ ⰾⰵⱄⱅⱐ ⰳⱁⱃⱐⱎⰻ ⱂⱃⱏⰲⱏⰻⱗ ·
1276500 ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰽⱆⱄⱅⱁⰴⰻⱙ ⰻⰴⱑⱅⰵ ⱆⱅⰲⱃⱏⰴⰻⱅⰵ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ ·
1276600 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱆⱅⰲⱃⱏⰴⰻⱎⱔ ⰳⱃⱁⰱⱏ ·
1276610 ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰰⰲⱏⱎⰵ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⱄⱏ ⰽⱆⱄⱅⱁⰴⰻⰵ̑ⱙ :: ⰽ ::
1280100 Ⰲⱏ ⰲⰵⱍⰵⱃⱏ ⰶⰵ ⱄⱁⰱⱁⱅⱏⱀⱏⰻ · ⱄⰲⰻⱅⰰ̑ⱙⱋⰻ ⰲⱏ ⱂⱃⱏⰲⱘ̑ⱙ ⱄⱁⰱⱁⱅⱘ ·
1280110 ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⱏⰻⱀ̑ⰻ · ⰺ ⰴⱃⱆⰳⰰⱑ ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰲⰻⰴⱑⱅⱏ ⰳⱃⱁⰱⰰ ·
1280200 ⰺ ⱄⰵ ⱅⱃⱘⱄⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰲⰵⰾⰻⰻ · ⰰ҃ⱀⰼⰾ ⰱⱁ ⰳ҃ⱀⱐ ⱄⱏⱎⰵⰴⱏ ⱄ ⱀ҃ⰱⱄⰵ ·
1280210 ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⱁⱅⱏⰲⰰⰾⰻ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⱁⱅⱏ ⰴⰲⱐⱃⰵⰻ ⰳⱃⱁⰱⰰ · ⰺ ⱄⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⱀⰰ ⱀⰵⰿⱐ ·
1280300 ⰱⱑ ⰱⱁ ⰸⱃⰰⰽⱏ ⰵⰳⱁ ⱑⰽⱁ{ⱁ} ⰿⰾⱏⱀⰻⰻ · ⰺ ⱁⰴⱑⱀⰻⰵ ⰵⰳⱁ ⰱⱑⰾⱁ ⱑⰽⱁ ⱄⱀⱑⰳⱏ ·
1280400 ⱁⱅⱏ ⱄⱅⱃⰰⱈⰰ ⰶⰵ ⰵⰳⱁ ⱄⱏⱅⱃⱔⱄⱔ ⱄⱔ ⱄⱅⱃⱑⰳⱘⱎⱅⰵⰻ · ⰺ҅ ⰱⱏⰻⱎⱔ ⱑⰽⱁ ⰿⱃⱏⱅⰲⰻ ·
1280500 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱐ ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵⱀⰰⰿⰰ · ⱀⰵ ⰱⱁⰻⱅⰰ ⰲⱏⰻ ⱄⱔ ·
1280510 ⰲⱑⰿⱏ ⰱⱁ ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄⰰ ⱂⱃⱁ{ⱂⱔ}ⱂⱔⱅⰰⰰⰳⱁ ⰻⱋⰵⱅⰰ ·
1280600 ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱄⱐⰴⰵ ⰲⱏⱄⱅⰰ ⰱⱁ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ · ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰰ ⰲⰻⰴⰻⱅⰰ ⰿⱑⱄⱅⱁ ·
1280610 ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰾⰵⰶⰰ ⱈ҃ⱏ ·
1280700 ⰺ ⱗⰴⱃⱁ ⱎⱐⰴⱏⱎⰻ ⱃⱐⱌⱑⱅⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⰵⰳⱁ · ⱑⰽⱁ ⰲⱏⱄⱅⰰ ⱁⱅⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱈⱏ ·
1280710 ⰺ ⱄⰵ ⰲⰰⱃⱑⰰⱅⱏ ⰲⱏⰻ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻ̆ · ⱅⱆ ⰻ ⱆⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ⱄⰵ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⰰ ·
1280800 Ⰺ ⱁⱅⱏⱎⰵⰴⱏⱎⰻ ⱗⰴⱃⱁ ⱁⱅⱏ ⰳⱃⱁⰱⰰ ⱄⱏ ⱄⱅⱃⰰⱈⱁⰿⱏ ·
1280810 ⰺ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⰻⱙ ⰲⰵⰾⰻⰵⱙ · ⱅⱑⱄⱅⰵ ⰲⱐⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⰵⰳⱁ ·
1280900 ⰺ ⱄⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱄⱏⱃⱑⱅⰵ ⰻ ⰳ҃ⰾⱔ ⱃⰰⰴⱆⰻⱅⰰ ⱄⱔ ·
1280910 ⱁⱀⱑ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐⱎⰻ ⱗⱄⱅⰵ ⱄⱔ ⰸⰰ ⱀⱁⰷⱑ ⰵⰳⱁ · ⰻ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻⱄⱅⰵ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ·
1281000 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⱀⰵ ⰱⱁⰻⱅⰰ ⱄⱔ ⰻⰴⱑⱅⰰ ⰻ ⰲⱐⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱅⰰ ⰱⱃⰰⱅⱃⰻⰻ ⰿⱁⰵⰻ ·
1281010 ⰴⰰ ⰻⰴⱘⱅⱏ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵ̑ⱙ ⰻ ⱅⱆ ⰿⱔ ⰲⰻⰴⱔⱅⱏ ·
1281100 ⰺⰴⱘⱎⱅⰰⰿⰰ ⰶⰵ ⰻⰿⰰ · ⱄⰵ ⰵⰴⰻⱀⰹ ⱁⱅⱏ ⰽⱆⱄⱅⱁⰴⰻⱗ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ ·
1281110 ⰲⱐⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱎⱔ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⱁⰿⱏ ⰲⱐⱄⱑ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⰰⰰ ·
1281200 ⰺ ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱎⱔ ⱄⱔ ⱄⱅⰰⱃⱐⱌⰻ · ⱄⱏⰲⱑⱅⱏ ⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱐⱎⰵ ·
1281210 ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱁ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ ⰴⰰⱎⱔ ⰲⱁⰻⱀⱁⰿⱏ ·
1281300 ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ · ⱃⱐⱌⱑⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⱀⱁⱎⱅⱐⱙ ·
1281310 ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱆⰽⱃⰰⰴⱘ ⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⱄⱏⱂⱔⱎⱅⰵⰿⱏ ·
1281400 ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⱄⰵ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱀⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱆ ⰻ҅ⰼⰵⰿⱁⱀⰰ · ⰿⱏⰻ ⱆⱅⱁⰾⰻⰿⱏⰻ ⰻ ·
1281410 ⰺ ⰲⱏⰻ ⰱⰵⱄ ⱂⰵⱍⰰⰾⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰿⱏ ·
1281500 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏⱎⰵ ⱄⱏⱃⰵⰱⱃⱁ · ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱀⰰⱆⱍⰵⱀⰻ ⰱⱏⰻⱎⱔ ·
1281510 ⰺ ⱂⱃⱁⰿⱐⱍⰵ ⱄⱔ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱄⰵ ⰲⱏ ⰹⱓⰴⰵⰻⱈⱏ ⰴⱁ ⱄⰵⰳⱁ ⰴⱐⱀⰵ ::
1281600 ⰵ҅ⰴⰻⱀⱏⰻ ⰶⰵ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ · ⰺⰴⱘ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵ̑ⱙ ·
1281610 ⰲⱏ ⰳⱁⱃⱘ ⱑⰿⱁⰶⰵ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ·
1281700 ⰺ҅ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰻ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ · ⱁⰲⰻ ⰶⰵ ⱆⱄⱘⰿⱐⱀⱑⱎⱔ ⱄⱔ ·
1281800 ⰺ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⱐ ⰻ҃ⱄ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰴⰰⱀⰰ ⰿⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⰰ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ·
1281810 ⱀⰰ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰵ ⰻ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ·
1281900 Ⱎⱐⰴⱏⱎⰵ ⱆⰱⱁ ⱀⰰⱆⱍⰻⱅⰵ ⰲⱐⱄⱔ ⱗ҃ⰸⰽⱏⰻ · ⰽⱃⱐⱄⱅⱔⱎⱅⰵ ⱗ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⱁ҃ⱅⱌⰰ
1281910 ⰻ ⱄ҃ⱀⰰ ⰻ ⱄ҃ⱅⰰⰰⰳⱁ ⰴ҃ⱈⰰ ·
1282000 ⱆⱍⱔⱋⰵ ⱗ ⰱⰾⱓⱄⱅⰻ · ⰲⱐⱄⱑ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
1282010 ⰺ҅ ⱄⰵ ⰰⰸⱏ ⱄⱏ ⰲⰰⰿⰻ ⰵⱄⰿⱏ ⰲⱐⱄⱔ ⰴⱐⱀⰻ ⰴⱁ
1282020 ⱄⱏⰽⱁⱀⱐⱍⰰⱀⰻⱑ ⰲⱑⰽⰰ ⰰⰿⰻⱀⱐ :: ·: ⰽ :: :: ::