Мариинское евангелие (кириллица)/Евангелие от Иоанна

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Мариинское евангелие : Евангелие от Иоанна  (X век) 
Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense. См. также Мариинское евангелие (глаголица)/Евангелие от Иоанна

4000010 ГЛАВꙐ ЕВАнЬꙈЕЛИѢ ЕЖЕ ОТЪ ꙆОАНА ::
4000020 а҃ О҅ брацѣ бꙑвъшиимъ въ кана галилѣи · ::
4000030 б҃ О҅ иꙁгънанꙑхъ и ц҃ркве :: ::
4000040 в҃ О никодимѣ ::
4000050 г҃ О въпрошении очиштению ::
4000060 д҃ О самарѣнꙑни ::
4000070 е҃ О ц҃сри мѫжи ::
4000080 ж҃ О имѫштиимъ ꙉ҃ и о ꙃ҃ лѣтъ въ недѫꙃѣ ::
4000090 ꙃ҃ О пѧти хлѣбъ ::
4000100 ꙁ҃ О морьсцѣемь хождений ::
4000110 ꙇ҃ О роженѣемь слѣпѣ ::
4000120 а҃ꙇ О лаꙁари ::
4000130 б҃ꙇ О помаꙁавъшии г҃а мѵромь ::
4000140 в҃ꙇ О нихъже рече июда ::
4000150 г҃ꙇ О осьлѧти ::
4000160 д҃ꙇ О пришедъшиихъ елиньнѣхъ ::
4000170 е҃ꙇ О оумꙑвании ::
4000180 ж҃ꙇ О параклитѣ ::
4000190 ꙃ҃ꙇ О испрошении тѣлесе г҃нѣ ::
4012310 -съ въпиѭштааго въ поустꙑни · ꙇсправите пѫть гнь ·
4012320 ѣкоже рече исаиѣ п҃ркъ ·
4012400 ꙇ посълании бѣахѫ отъ фарисѣи ·
4012500 ꙇ въпросишѧ и и рѣшѧ емоу · что оубо к҃рштаеши · аште тꙑ нѣси х҃ъ ·
4012510 ни илиѣ ни п҃ркъ ·
4012600 отъвѣшта имъ иоанъ г҃лѧ · аꙁъ к҃рщаѭ въ водѣ · по срѣдѣ же васъ
4012610 стоитъ · егоже вꙑ не вѣсте ·
4012700 сь естъ грѧдꙑи по мьнѣ · ꙇже прѣдъ мъноѭ бꙑстъ ·
4012710 емоуже аꙁъ нѣсмъ достоинъ · да отрѣшо ремень сапогоу его ·
4012800 си вь витании бꙑшѧ об онъ полъ иоръдана · идеже бѣ иоанъ кръстѧ ::
4012810 кц ::
4012900 Въ оутрѣи день видѣ и҃са грѧдѫшта къ себѣ ·
4012910 ꙇ г҃ла се агнецъ б҃жіи · въꙁемлѧи грѣхꙑ мира вьсего ·
4013000 сь естъ о немьже аꙁъ рѣхъ · по мьнѣ грѧдетъ можъ ·
4013010 ꙇже прѣдъ мъноѭ бꙑс · ѣко пръвѣи мане бѣ ·
4013100 ꙇ аꙁъ не вѣдѣахъ его · нъ да ѣвитъ сѧ и҃ꙁдраилеви · сего ради аꙁъ
4013110 придъ въ водѣ кръстѧ ·
4013200 ꙇ съвѣдѣтельствова иоанъ г҃лѧ · ѣко видѣхъ д҃хъ съходѧшть ·
4013210 ѣко голѫбь съ небесе · ꙇ прѣбꙑстъ на немь ·
4013300 и аꙁъ не вѣдѣахъ его · нъ посълавꙑи мѧ кръститъ въ водѣ ·
4013310 тъ мьнѣ рече · надъ ньже оуꙁьриши д҃хъ съходѧштъ ·
4013320 ꙇ прѣбꙑваѭштъ на немь · сь есть крьстѧи д҃хмь с҃тꙑмь ·
4013400 и аꙁъ видѣхъ и съвѣдѣтельствовахъ · ѣко сь естъ с҃нъ б҃жіи · ::
4013500 Вь оутрѣи же день пакꙑ стоѣаше иоань · ꙇ отъ оученикъ его дъва ·
4013600 ꙇ оуꙁьрѣ и҃са грѧдѫшта · г҃ла се агнецъ б҃жии ·
4013700 ꙇ слꙑшасте и оба оученика г҃лштъ · ꙇ по и҃сѣ идете ·
4013800 обраштъ же сѧ и҃съ · и видѣвъ ѣ по себѣ идѫшта · г҃ла има
4013900 чесо ищета · она же рѣсте емоу равꙿви · еже г҃летъ сѧ съкаꙁаемо
4013910 оучителю · къде живеши ·
4014000 г҃ла има · придѣта и видита · придете же и видѣсте къде живѣаше ·
4014010 ꙇ прѣбꙑсте оу него день тъ · година бѣ ѣко девѧтаѣ ·
4014100 бѣ же аньдрѣа братръ симона петра · единъ отъ обоѭ слꙑшавъшюю҅
4014110 отъ иоана ·
4014120 ꙇ по немь шьдъшюю ·
4014200 Обрѣте сь прѣжде братра своего симона ·
4014210 ꙇ г҃ла емоу обрѣтомъ меси̑ѭ · еже естъ съкаꙁаемо х҃ъ ·
4014300 ꙇ приведе и къ и҃сви · въꙁърѣвъ же на нь и҃съ рече · тꙑ еси симонъ
4014310 с҃нъ ионинъ · тꙑ наречеши сѧ кифа еже съкаꙁаатъ сѧ петръ · ::
4014400 Въ оутрѣи же день въсхотѣ и҃съ иꙁити въ галилѣѭ ·
4014410 ꙇ обрѣте филипа · ꙇ г҃ла емоу и҃съ грѧди по мьнѣ ·
4014500 бѣ же филипъ отъ виѳсаидꙑ отъ града аньдрѣева и петрова ·
4014600 обрѣте филипъ натанаилѣ · ꙇ г҃ла емоу ·
4014610 егоже писа мосии въ ꙁаконѣ и п҃рци ·
4014620 обрѣтомъ и҃са с҃на иосифова · ꙇже отъ наꙁарета ·
4014700 ꙇ г҃ла емоу натанаиль · отъ наꙁарета можетъ ли что добро бꙑти ·
4014710 ꙇ г҃ла емоу филипъ приди и виждъ ·
4014800 видѣ же и҃съ натанаилѣ грѧдѫшта къ себѣ · ꙇ г҃ла о немь ·
4014810 се вꙑ истинѫ и҃ꙁдлѣнинъ въ намъже льсти нѣстъ ·
4014900 г҃ла емоу натанаиль · како мѧ ꙁнаеши · отъвѣшта и҃съ и рече емоу ·
4014910 прѣжде даже не в҃ъꙁгласи тебе филипъ сѫшта подъ смоковьницеѭ
4014920 видѣхъ тѧ ·
4015000 отъвѣшта натанаиль и г҃ла емоу · равьви и тꙑ еси с҃нъ б҃жіи ·
4015010 тꙑ еси ц҃срь ꙇ҃ꙁдраилевъ ·
4015100 отъвѣшта и҃съ и рече емоу · ꙁане рѣхъ ти ѣко видѣхъ тѧ подъ
4015110 смоковънице̑ѭ вѣроуеши · больша сихъ оуꙁьриши ·
4015200 ꙇ г҃ла емоу амин амнъ г҃лѭ вамъ · отъ селѣ оуꙁьрите н҃ебса о҅твръста ·
4015210 ꙇ а҃нꙉлꙑ б҃жиѩ҅ въсходѧщѧ и ниꙁъходѧштѧ надъ с҃на ч҃лвскааго ::
4020100 Ꙇ въ третии день бракъ бꙑстъ въ кана галилеисцѣи ·
4020110 ꙇ бѣ мати и҃сва тоу ·
4020200 ꙁъванъ же бꙑстъ и и҃съ · ꙇ оученици его на бракъ ·
4020300 ꙇ недоставъшю виноу · г҃ла мати и҃сва къ немоу · вина не имѫтъ ·
4020400 г҃ла еи и҃съ · что естъ мьнѣ и тебѣ жено · не оу приде година моѣ ·
4020500 г҃ла мати его слоугамъ · еже асте г҃летъ вамъ сътворите ·
4020600 бѣ же тоу водоносъ камѣнъ шесть лежѧштъ · по очиштению июдеискоу ·
4020610 въмѣстѧшть по дьвѣма ли тремъ мѣрамъ ·
4020700 г҃ла имъ и҃съ · наплъните водоносꙑ водꙑ · ꙇ наплънишѧ ѩ до връха ·
4020800 и г҃ла имъ · почръпѣте нꙑнѣ и принесѣте арꙿхитриклинови ·
4020810 ꙇ принѣсѧ ·
4020900 ѣко же въкоуси архитриклинъ вина бꙑвъшааго отъ водꙑ ·
4020910 ꙇ не вѣдѣаше отъ кѫдоу естъ · а слоугꙑ вѣдѣхѫ почръпъшеи водѫ ·
4020920 пригласи жениха архитриклинъ ·
4021000 ꙇ г҃ла емоу · вьсѣкъ ч҃лвкъ прѣжде доброе вино полагаатъ ·
4021010 ꙇ егда оупиѭтъ сѧ тогда тачѣе҅ ·
4021020 тꙑ же съблюде доброе вино до селѣ ·
4021100 сътвори начѧтокъ ꙁнамениемъ и҃съ · въ кана галилеисцѣи · ꙇ ѣви
4021110 славѫ сво̑ѭ · ꙇ вѣровашѧ во нь оученици его :: кц ::
4021200 По семь съниде и҃съ въ каперънаоумъ · самъ и мати его ·
4021210 ꙇ братриѣ его · ꙇ оученици его · ꙇ тоу не мъногꙑ дьни прѣбꙑшѧ ·
4021300 ꙇ блиꙁъ бѣ пасха июдеиска · ꙇ вьꙁиде и҃съ въ и҃мъ ·
4021400 ꙇ обрѣте въ ц҃ркве продаѭштѧѩ овъцѧ и волꙑ · ꙇ голѫби ·
4021410 ꙇ пѣнѧжъникꙑ сѣдѧштѧ ·
4021500 ꙇ сътвори бичь отъ връвии҅ · вьсѧ иꙁгъна и ц҃ркве · овъцѧ же и волꙑ ·
4021510 ꙇ тръжьникомъ расꙑпа пѣнѧꙃꙑ · ꙇ дъскꙑ опровръже ·
4021600 ꙇ продаѭштимъ голѫби рече · вьꙁьмѣте си отъ сѫдоу · не творите
4021610 домоу отъца моего домоу коупльнааго ·
4021700 помѣнѫшѧ же оученици его · ѣко написано естъ · жалость домоу твоего
4021710 сънѣстъ мѧ ·
4021800 отъвѣщашѧ же июдеи и рѣшѧ емоу ·
4021810 кое ꙁнамение ѣвлѣеши намъ ѣко си твориши ·
4021900 ѡтъвѣща и҃съ и рече имъ · раꙁорите ц҃рквь сиѭ · ꙇ трьми деньми
4021910 вьꙁдвигнѫ ѭ҅ ·
4022000 рѣшѧ же июдеи · четꙑръми десѧтꙑ и шѧстиѭ лѣтъ съꙁъдана
4022010 бꙑс ц҃ркꙑ си · ꙇ тꙑ ли трьми деньми вьꙁдвигнеши ѭ ·
4022100 онъ же глааше о ц҃ркви тѣла своего ·
4022200 е҅гда оубо въста отъ мрътвꙑхъ · помѣнѫшѧ оученици его
4022210 ѣко се г҃лааше · ꙇ҅ вѣрѫ ѩсѧ кънигамъ
4022220 и словеси еже рече и҃съ :: кц ::
4022300 Егда же бѣ въ и҃мѣх · въ пасха въ праꙁдьникъ ·
4022310 мъноꙃи вѣровашѧ въ імѧ его · видѧще ꙁнамениѣ его еже творѣаше ·
4022400 самъ же и҃съ не въдааше себе въ вѣрѫ ихъ ·
4022410 ꙇмъже самъ вѣдѣаше въсѧ ·
4022500 ꙇ ѣко не трѣбовааше да къто съвѣдѣтельствоуоутъ о ч҃лвцѣ · самъ бо
4022510 вѣдѣаше что бѣдѣаше въ ч҃лвцѣ :: а҃ нед · в чкь ::
4022520ч :: внвром ::
4030100 Бѣ же ч҃лвкъ отъ фарисѣи · никодимъ имѧ емоу · кънѧꙃъ июдеискъ ·
4030200 съ приде къ немоу ноштиѭ · и рече емоу равьвии · вѣмь ѣко отъ б҃а
4030210 пришелъ еси оучитель · никтоже бо не можетъ ꙁнамении сихъ творити ·
4030220 ѣже тꙑ твориши · аште не бѫдетъ б҃ъ съ нимъ ·
4030300 отъвѣща и҃съ и҅ рече емоу · амин · амин г҃лѭ тебѣ ·
4030310 аште кто не родитъ сѧ съ вꙑше · не можетъ видѣти ц҃срствиѣ б҃жиѣ ·
4030400 г҃ла къ немоу никодимъ · како можетъ члвкъ родити с{ѧ}ѧ старъ сꙑ ·
4030410 еда можетъ въторицеѭ въ чрѣво вьлѣсти матере своеѩ и родити сѧ ·
4030500 отъвѣшта и҃съ аминь г҃лѭ тебѣ · аще кто не родитъ сѧ водо̑ѭ
4030510 и д҃хомь · не можетъ вьнити въ цсрвие б҃жие҅ ·
4030600 рожденꙑ отъ плъти плъть естъ · ꙇ҅ рожденꙑ отъ д҃ха д҃хъ естъ ·
4030700 не диви сѧ ѣко рѣхъ ти · подобаатъ вамъ родити сѧ съ вꙑше ·
4030800 доухъ идеже хоштетъ доушетъ · ꙇ глас его слꙑшиши · нъ не вѣси отъ
4030810 кѫдоу придетъ и камо идетъ · тако естъ вьсѣкъ рожденꙑ отъ д҃ха ·
4030900 отъвѣшта никодимъ и рече емоу · како могѫтъ си бꙑти ·
4031000 отъвѣща и҃съ и рече емоу · тꙑ еси оучитель · ꙇ҃лвъ ·
4031010 и сихъ ли не вѣси ·
4031100 аминь аминь г҃лѭ тебѣ · ѣко еже вѣмь г҃лмь · ꙇ еже видѣхомъ
4031110 съвѣдѣтельствоуемъ · ꙇ съвѣдѣтелъства нашего не приемлете ·
4031200 аште ꙁемъна рѣхъ вамъ и не вѣроуоуте · како аште реко вамъ н҃бска
4031210 вѣроуоуте ·
4031300 ꙇ никтоже въꙁиде н҃бо · тъкмо съшедꙑ с҃нбсе · с҃н чскꙑ сꙑ н҃нбсе ·
4031400 ꙇ҅ ѣкоже моси вьꙁнесе ꙁмиѭ въ поустꙑни · тако подобаатъ сѧ
4031410 въꙁнести сꙑноу ч҃лвскоумоу ·
4031500 да вьсѣкъ вѣроуѩи во нь не п҃огꙑбнетъ ·
4031510 нъ иматъ живота вѣчънааго :: к҃ц ::
4031600 Тако бо б҃ъ вьꙁлюби мира · ѣко с҃на своего иночѧдааго дастъ · да
4031610 вь{сѣ}сѣкъ вѣроуѩи на нь не погꙑбнетъ ·
4031620 нꙑ иматъ живота вѣчънааго ·
4031700 не посъла бо б҃ъ с҃на своего вь миръ да содитъ мироу · нъ да съпасетъ
4031710 сѧ миръ имъ ·
4031800 вѣроуѩи во нь не бодетъ осѫжденъ · а не вѣроуѩи
4031810 юже осѫжденъ естъ · ѣко не вѣрова въ імѧ иночѧдааго с҃на б҃жиѣ ·
4031900 сь естъ содъ приде бо свѣтъ въ миръ · ꙇ въꙁлюбишѧ ч҃лвци паче тъмѫ
4031910 неже свѣтъ · бѣшѧ бо ихъ дѣла ꙁъла ·
4032000 вьсѣкъ бо дѣлаѩи ꙁъла · ненавидитъ свѣта ·
4032010 ꙇ не приходитъ къ свѣтоу · да не о[бли]чѧтъ сѧ дѣла его ·
4032020 ѣко ꙁъла сѫтъ ·
4032100 а творѧи истино грѧдетъ къ свѣтоу · да авѧтъ сѧ дѣла его
4032110 ѣко о б҃ꙃѣ сѫтъ съдѣлана :: кц :: ꙁч ::
4032200 По сихъ приде и҃съ ꙇ҅ о҅ученици его въ іюденскѫѭ ꙁемлѭ ·
4032210 ꙇ тоу живѣаше съ ними и кръштааше ·
4032300 бѣ же иоанъ кръстѧ вь еннонѣ · блиꙁъ салимови · ѣко водꙑ мъногꙑ
4032310 бѣахѫ тоу · ꙇ прихождаахѫ и кръштаахѫ сѧ ·
4032400 не оу бо бѣ въсажденъ въ темьницѫ иоанъ ::
4032500 Бꙑстъ же сътѧꙃание отъ оучени{ни}къ иоановъ · съ ꙇ҅юдеи ·
4032510 о очиштении ·
4032600 ꙇ придѫ къ иоаноу и рѣшѧ емоу равьви · ꙇже бѣ съ тобоѭ об онъ полъ
4032610 иоръдана ·емоуже тꙑ съвѣдѣтельствова · се сь крьштаатъ и вьси
4032620 грѧдѫтъ къ немоу ·
4032700 отъвѣща иоанъ и речѧ · не мо[же]тъ ч҃лкъ приимати ничесоже ·
4032710 аще н[е] бѫдетъ емоу дано с҃нбсе ·
4032800 вꙑ сами мьнѣ съвѣдѣтельствоуоуте · ѣко рѣхъ нѣсмъ аꙁъ х҃ъ ·
4032810 нъ посъланъ есмъ прѣдъ нимь ::
4032900 ꙇмѣѩи невѣстѫ женихъ естъ · а дроугъ жениховъ стоѩ
4032910 и послоушаѩ его · радостиѭ радоуоутъ сѧ ꙁа гласъ жениховъ ·
4032920 си оубо радость моѣ исплъни сѧ ·
4033000 ономоу подобаатъ расти а мьнѣ мьнити сѧ ·
4033100 грѧдꙑ съ вꙑше надъ вьсѣми естъ · сꙑ отъ ꙁемлѧ отъ ꙁемлѧ естъ ·
4033110 и отъ ꙁемлѧ г҃летъ · грѧдꙑи съ н҃бсе надъ вьсѣми естъ ·
4033200 ꙇ еже видѣ и слꙑша се съвѣдѣтельствоуоутъ ·
4033210 ꙇ съвѣдѣтельствиѣ его никтоже не приемлетъ ·
4033300 Приимꙑи его съвѣдѣтельство ꙁапечатьлѣ ·
4033310 ѣко б҃ъ исти{не}ненъ естъ :: кц ::
4033400 Егоже бо посъла б҃ъ г҃лꙑ б҃жиѩ г҃лтъ ·
4033410 не въ мѣрѫ бо б҃ъ дастъ д҃ха ·
4033500 о҃тцъ любитъ с҃на · и вьсѣ дастъ въ рѫцѣ его ·
4033600 вѣроуѩи въ с҃на иматъ животъ вѣчънꙑ · а иже не вѣроуоутъ въ с҃на не
4033610 оуꙁьритъ живота · нъ гнѣвъ б҃жіи прѣбꙑваатъ на немь ·
4040100 Егда же оувѣдѣ г҃ъ ѣко оуслꙑшашѧ фарисѣи · ѣко и҃съ мъножаишѧ
4040110 оученикꙑ творитъ · ꙇ кръштаатъ неже иоанъ ·
4040200 а и҃съ самъ не кръштааше нъ оученици его ·
4040300 остави июдеѭ · и иде пакꙑ въ галилеѭ ·
4040400 достоѣаше же емоу проити скоꙁѣ самари̑ѭ ::
4040500 Приде же и҃съ въ градъ · самарьскъ · нарицаемꙑ сѵхарь · ꙇскрь вьси
4040510 ѭже дастъ иѣковъ иосифоу с҃ноу своемоу ·
4040600 бѣ же тоу стоуденецъ иѣковль · ꙇ҃с же троуждъ сѧ отъ поти ·
4040610 сѣдѣаше тако на стоуденьци · година бѣ ѣко шестаа ·
4040700 приде жена отъ самариѩ почрѣтъ водꙑ · г҃ла и҃съ даждъ ми пити ·
4040800 оученици бо его ошъли бѣахѫ въ градъ · да брашъна коупѧтъ ·
4040900 г҃ла же емоу жена самарѣнꙑни ·
4040910 како тꙑ июдеи сꙑ отъ мене пити просиши ·
4040920 женꙑ самарѣнꙑнѧ сѫште · не прикасаѭтъ бо сѧ июдеи самарѣнехъ ·
4041000 отъвѣшта и҃съ и рече еи · аште би вѣдѣла даръ б҃жіи · ꙇ кто естъ
4041010 г҃лѧи ти даждь ми пити · тꙑ би просила оу него и далъ ти би водѫ живѫ ·
4041100 г҃ла емоу жена г҃и ни почръпала имаши · и стоуденецъ естъ глѫбокъ ·
4041110 отъ кѫдѫ оубо имаши водѫ живѫ ·
4041200 еда тꙑ болеи еси отъца нашего иѣкова · ꙇже дастъ намъ стоуденецъ сь ·
4041210 ꙇ тъ иꙁ него питъ и с҃нве его и скоти его ·
4041300 отъвѣшта и҃съ и рече еи · вьсѣкъ пиѩи отъ водꙑ
4041310 сеѩ вьжѧждетъ сѧ пакꙑ ·
4041400 а иже пиетъ отъ водꙑ ѭже аꙁъ дамь емоу · не вьждѧдаатъ сѧ въ вѣкъ ·
4041400 нъ вода ѭже аꙁъ дамь емоу · бѫдетъ въ немь источьникъ водꙑ ·
4041410 въходѧщѧ въ животъ вѣчънꙑ ·
4041500 г҃ла къ немоу жена · г҃и даждъ ми сиѭ водѫ · да ни жѧждѫ ни прихождѫ
4041510 сѣмо почръпатъ ·
4041600 г҃ла еи и҃с · ꙇди приꙁови мѫжь твои · ꙇ приди сѣмо ·
4041700 отъвѣшта жена и рече емоу · не имамъ мѫжа · г҃ла еи и҃съ ·
4041710 добрѣ рече ѣко мѫжа не имамъ ·
4041800 пѧть бо мѫжь имѣла еси · ꙇ нꙑнѣ егоже имаши нѣстъ ти мѫжъ ·
4041810 се въ істинѫ рече ·
4041900 г҃ла емоу жена · г҃и виждѫ ѣко п҃ркъ еси тꙑ ·
4042000 отъци наши въ горѣ сеи поклонишѧ сѧ · ꙇ вꙑ г҃лте ѣко въ е҃мѣ естъ
4042010 мѣсто ꙇдеже кланѣти сѧ подобаатъ ·
4042100 г҃ла еи и҃с · жено вѣрѫ ими ми ѣко грѧдетъ година · егда ни въ
4042110 горѣ сеи ни въ и҃мѣхъ поклоните сѧ о҃тцю ·
4042200 вꙑ кланѣате сѧ егоже не вѣсте · мꙑ же кланѣемъ сѧ еже вѣмъ ·
4042210 ѣко с҃псние отъ июдеи естъ ·
4042300 нъ грѧдетъ година и нꙑнѣ естъ · егда истиньни поклоньници {???}
4042310 поклонѧтъ сѧ о҃тцю · д҃хомь и истино̑ѭ · ꙇбо отцъ тацѣхъ иштетъ
4042320 покланѣѭштихъ сѧ емоу ·
4042400 д҃хъ естъ б҃ъ · ꙇ иже кланѣатъ сѧ емоу д҃хмь и истиноѭ достоитъ
4042410 кланѣти сѧ ·
4042500 г҃ла емоу жена · вѣмь ѣко месиѣ придетъ рекомꙑ х҃ъ ·
4042510 егда тъ придетъ вьꙁвѣститъ намъ вьсѣ ·
4042600 г҃ла еи и҃с · аꙁъ есмъ г҃лѧи съ тобоѭ ·
4042700 ꙇ тъгдажде придѫ оученици его · ꙇ чоуждаахѫ сѧ ѣко съ
4042710 женоѭ г҃лааше ·
4042720 ꙇ никтоже не рече чесо иштеши · ꙇли что г҃леши съ не̑ѭ ·
4042800 остави же водоносъ свои жена · ꙇ иде въ градъ · ꙇ г҃ла ч҃лкмъ ·
4042900 придѣте и видите ч҃лка ꙇ҅же рече ми вьсѣ елико сътворихъ · еда тъ
4042910 естъ х҃ъ ·
4043000 ꙇꙁидѫ же иꙁ града и грѧдѣахѫ къ немоу ·
4043100 междю же симъ молѣахѫ и оученици его · г҃лѭще равьви ѣждъ ·
4043200 онъ же рече къ нимъ · аꙁъ брашъно имамъ ѣсти егоже вꙑ не вѣсте ·
4043300 г҃лахѫ же оученици къ себѣ · еда кто принесе емоу ѣсти ·
4043400 г҃ла имъ и҃съ · мое брашъно естъ да творѭ волѭ посълавъшааго мѧ ·
4043410 ꙇ съвръшѫ дѣла его ·
4043500 не вꙑ ли г҃лете ѣко еште четꙑри мѣсѧци сѫтъ · ꙇ жѧтва придетъ ·
4043510 се г҃лѭ вамъ · вьꙁведѣте очи ваши и видите нивꙑ ·
4043520 ѣко плавꙑ сѫтъ къ жѧтвѣ юже ·
4043600 ꙇ жьнѧи мъꙁдѫ приемлетъ · ꙇ събираѩи плодъ въ животъ вѣчънꙑ ·
4043610 да и сѣѩи въкоупѣ радоуоутъ сѧ и жьнѧи ·
4043700 о семь бо естъ слово истовое · ѣко инъ естъ сѣѩи҅ ·
4043710 ꙇ инъ естъ жьнѧи ·
4043800 аꙁъ посълахъ вꙑ жѧтъ · ꙇдеже вꙑ ме троудисте сѧ · ꙇни троудишѧ сѧ и
4043810 вꙑ въ троудꙑ ихъ вьнидете ·
4043900 отъ града же того мъноꙃи вѣровашѧ вь него · отъ самарѣнъ · ꙁа слово
4043910 женѣ съвѣдѣтельствоуѭшти · ѣко рече ми вьсѣ елико сътворихъ ·
4044000 егда же придѫ самарѣне къ немоу · молѣахѫ и да би прѣбꙑлъ оу нихъ ·
4044010 ꙇ прѣбꙑстъ тоу дъва дьни ·
4044100 ꙇ мъного паче вѣровашѧ ꙁа слово его ·
4044200 женѣ же г҃лхѫ · ѣко юже не ꙁа твоѭ бесѣдѫ вѣроуемъ · сами бо
4044210 слꙑшахомъ и вѣмъ · ѣко сь естъ въ істинѫ с҃псъ мира х҃ъ :: кц ::
4044300 По дъвою же дъноу иꙁиде отъ тѫдоу · и ꙇде въ галилеѭ ·
4044400 самъ бо и҃съ съвѣдѣтельствова ѣко п҃ркъ въ своемь отъчъствии
4044410 не иматъ чьсти ·
4044500 егда же приде въ галилѣ̑ѭ · приѩсѧ и галилѣане ·
4044510 вьсѣ видѣвъше елико сътвори въ ꙇ҃мѣхъ · ꙇ҃мѣхъ ·
4044520 въ праꙁдьникъ · ꙇ ти бо придѫ въ праꙁдьникъ ·
4044600 приде же пакꙑ и҃с въ кана га[ли]лѣѫ҅ · идеже сътвори
4044610 отъ водꙑ вино :: :: ꙁч :: Бѣ же етеръ ц҃сръ мѫжъ · егоже с҃нъ
4044620 болѣаше въ каперьнаоумѣ ·
4044700 сь слꙑшавъ ѣко и҃с приде отъ июдеѩ въ галилѣѫ · иде къ немоу и
4044710 молѣаше и · да сънидетъ и ꙇсцѣлитъ с҃на его · бѣ бо оумираѩ ·
4044800 рече же къ немоу и҃съ · аште ꙁнамении и чюдесъ не видите ·
4044810 не имате вѣрꙑ ѩти ·
4044900 г҃ла къ немоу ц҃сръ мѫжъ · г҃и съниди прѣжде даже не оумьретъ
4044910 отрочѧ мое ·
4045000 г҃ла къ немоу и҃съ иди с҃нъ твои живъ естъ ꙇ вѣрѫ емъ ч҃лвкъ словеси
4045010 еже рече емоу и҃с [и]дѣаше ·
4045100 абие же съходѧщю емоу · се раби его сърѣтѫ и г҃лѭще ·
4045110 ѣко с҃нъ ти живъ естъ ·
4045200 въпраша же годинꙑ отъ нихъ · въ кѫѭ соулѣе емоу бꙑс
4045210 рѣшѧ же емоу ѣко въчера въ годинѫ седмѫѭ остави и ог̑нь
4045300 раꙁоумѣ же {о} о҃цъ ѣко та бѣ година вь нюже рече емоу и҃с
4045310 ѣко с҃нъ твои живъ естъ · ꙇ вѣрова самъ и весь домъ его ·
4045400 се пакꙑ въторое чюдо сътвори и҃съ пришедъ отъ ꙇ҅юдеѩ въ
4045410 галилѣ̑ѭ :: кц ::
4050100 По сихъ же бѣ праꙁдьникъ июдеискъ · Ꙇ вьꙁиде и҃с въ ероусалимъ ·
4050200 естъ же въ е҃рсмѣхъ на овьчи кѫпѣли · ѣже нарицаатъ сѧ
4050210 евреискꙑ витеꙁда · пѧть притворъ имѫшти ·
4050300 въ тѣхъ лежааше мъножьство болѧштиихъ · слѣпъ хромъ · соухъ ·
4050310 чаѭщиихъ движениѣ водѣ ·
4050400 а҃нгл бо г҃нь на вьсѣ лѣта съхождааше въ кѫпѣль ·
4050410 ꙇ въꙁмѫштааше водѫ · ꙇ иже пръвѣе вълажааше по въꙁмѫштении водꙑ ·
4050420 съдравъ бꙑвааше · ѣцѣмъ же недѫгомъ одръжимъ бꙑвааше ·
4050500 Бѣ же тоу единъ ч҃лвкъ · ꙉ҃ · ꙇ осмь лѣтъ имꙑ въ недѫꙃѣ своемь ·
4050600 сего видѣвъ и҃с лежѧшта · ꙇ раꙁоумѣвъ ·
4050610 ѣко мънога лѣта ѭже имѣаше · г҃ла емоу хоштеши ли цѣлъ бꙑти ·
4050700 отъвѣща емоу недѫжънꙑ · еи г҃и ч҃лка же не имамъ ·
4050710 да егда въꙁмѫтитъ сѧ вода · въвръжетъ мѧ въ кѫпѣль ·
4050720 егда же прихождѫ аꙁъ · ꙇнъ прѣжде мене вълаꙁитъ ·
4050800 г҃ла емоу и҃с : въстани въꙁъми одръ твои · ꙇ иди въ домъ свои ·
4050900 ꙇ абье цѣлъ бꙑстъ ч҃лкъ · ꙇ вьꙁѧтъ одръ свои · и хождааше
4059100 бѣ же собота въ тъ дьнь ·
4051000 г҃лахѫ же июдеи исцѣлѣвъшюоумоу · собота естъ и не достоитъ тебѣ
4051010 вьꙁѧти одра твоего ·
4051100 онъ же отъвѣшта имъ · ꙇже мѧ сътвори цѣла тъ мънѣ рече ·
4051110 вьꙁьми одръ твои и ходи ·
4051200 въпросишѧ же и къто естъ ч҃къ рекꙑ тебѣ · вьꙁьми одръ твои и ходи ·
4051300 ꙇсцѣлѣвꙑ же не вѣдѣаше кто естъ ꙇ҃с бо оуклони сѧ народоу сѫштю
4051310 на мѣстѣ ·
4051400 по томь же обрѣте и и҃с · въ ц҃ркве · ꙇ рече емоу · се цѣлъ бꙑст
4051410 к томоу не съгрѣшаи · да не горе что бѫдетъ ·
4051500 ꙇде же ч҃лвкъ и повѣ[дѣ] июдеомъ · ѣко и҃с · естъ иже и
4051510 сътвори цѣла :: кц ::
4051600 ꙇ҅ сего ради гонѣахѫ июдеи и҃са · и иска{ахѫ} ахѫ его оубити ·
4051610 ꙁане си творѣаше въ соботѫ ·
4051700 Ꙇс же отъвѣштаваше имъ :: о҃тцъ мои до селѣ дѣлаатъ · и аꙁъ
4051710 дѣлаѭ ·
4051800 сего же ради искаахѫ паче июдеи его оубити ·
4051810 ѣко не тъкмо раꙁарѣаше соботѫ · нъ і о҃ца своего г҃лааше б҃а ·
4051820 {ра} равенъ сѧ творѧ б҃оу ·
4051900 отъвѣшта же и҃съ и рече имъ · аминь амин г҃лѭ вамъ · не можетъ с҃нъ
4051910 о себѣ творити ничесоже · аште не еже видитъ о҃тца тв{р}орѧща ·
4051920 ѣже бо онъ творитъ · си и с҃нъ такожде · творитъ ·
4052000 о҃тц [б]о любитъ с҃на · и вьсѣ покаꙁаатъ емоу ѣже самъ творитъ ·
4052010 ꙇ большаа сихъ покажетъ емоу дѣла · да вꙑ чюдите сѧ ·
4052100 ѣко бо о҃цъ вьскрѣшаатъ мрътвꙑѩ и живитъ · тако и с҃нъ
4052110 ѩже хоштетъ живитъ ·
4052200 о҃тцъ бо не сѫдитъ никомоуже · нъ сѫдъ весь дастъ с҃нови ·
4052300 да въси чтѫтъ с҃на ѣкоже чтѫтъ о҃тца · ꙇ иже не чтетъ с҃на не
4052310 чьтетъ о҃тца · посълавъшааго и ·
4052400 Аминь аминь г҃лѭ вамъ · ѣко слоушаѩ҅и словесе моего ·
4052410 и вѣрѫ емлѧ посълавъшюмоу мѧ · ꙇматъ живота вѣчънааго ·
4052420 ꙇ на сѫдъ не придетъ · нъ прѣидетъ отъ съмръти въ животъ ·
4052500 аминь амин г҃лѭ вамъ · ѣко грѧдетъ година и нꙑнѣ естъ · егда
4052510 мрътвии оуслꙑшѧтъ г҃лсъ сна б҃жиѣ · ꙇ оуслꙑшавъшеи оживѫтъ ·
4052600 ѣкоже бо о҃тцъ живота иматъ вь себѣ ·
4052610 тако дастъ и с҃нови живота имѣти вь себѣ ·
4052700 и областъ дастъ емоу и сѫдъ творити · ѣко с҃нъ ч҃лвскꙑ естъ ·
4052800 не дивите сѧ семоу · ѣко грѧдетъ година · вь нюже вьси соштеи въ
4052810 гробѣхъ · оуслꙑшѧтъ г҃лсъ с҃на б҃жиѣ ·
4052900 и иꙁидѫтъ сътворьшеи благаа въ вьскрѣшение животоу · а сътворьшеи
4052910 ꙁълаа въ вьскрѣшение сѫдоу ·
4053000 не могѫ аꙁъ о себѣ творити ничесоже · ѣкоже слꙑшѫ сѫждѫ ·
4053010 и сѫдь мои правьденъ естъ · ѣко не иштѫ волѧ моеѩ ·
4053020 нъ волѭ посълавъшааго мѧ о҃тца :: кц ·
4053100 аште аꙁъ съвѣдѣтельствоуѭ о мьнѣ ·
4053110 съвѣтельство мое нѣстъ истинъно ·
4053200 ꙇнъ естъ съвѣдѣтельствоуѩи о менѣ · ꙇ вѣмь ѣко истиньно естъ
4053210 съвѣдѣтельство еже съвѣдѣтельствоутъ о мънѣ·
4053300 вꙑ посъласте къ ио{о}аноу · ꙇ съвѣдѣтельствова о истинѣ ·
4053400 аꙁъ же не отъ ч҃лка съвѣдѣтельства приемлѭ · нъ си г҃лѭ да вꙑ
4053410 с҃псни бѫдете ·
4053500 онъ бѣ свѣтильникъ горꙙ и свьтѧ · въ[і] же хотѣсте въꙁдрадовати
4053510 сѧ въ годинѫ свьтѣниѣ его ·
4053600 аꙁъ же имамъ съвѣдѣтельство боле иоанова ·
4053610 дѣла бо ѣже дастъ мънѣ о҃тцъ да съвръшѫѣ · та дѣла ѣже творѭ ·
4053620 съвѣдѣтелъствоуѭтъ о мьнѣ · ѣко отецъ мѧ посъла ·
4053700 и посълавꙑ мѧ о҃тцъ · тъ съвѣдѣтельствова о мьнѣ · ни гласа его
4053710 никъдеже слꙑшасте · ни видѣниѣ его видѣсте ·
4053800 ꙇ словесе его не имате прѣбꙑваѭшта въ васъ · ꙁане егоже тъ посъла
4053810 семоу вꙑ вѣрꙑ не емлете ·
4053900 ꙇсп{с}ꙑтаꙇте кънигꙑ ѣко вꙑ мъните въ нихъ ꙇмѣти животъ вѣчънꙑ ·
4053910 ꙇ тъи сѫтъ съвѣдѣтельствоуѭштѧ о мьнѣ ·
4054000 ꙇ не хощете прити къ мьнѣ · да животъ имате ·
4054100 славꙑ отъ ч҃лкъ не п҃риемлѭ
4054200 нъ раꙁоумѣѭ вꙑ ѣко л̑ѭбьве б҃жиѩ не имате вь себѣ ·
4054300 аꙁъ придъ въ імѧ о҃тца моего и не приемлете мене ·
4054310 аште инъ придетъ въ і[мѧ] свое того приемлете ·
4054400 како вꙑ можете вѣровати славѫ дроугъ отъ дроуга приемлѭште ·
4054410 ꙇ҅ славꙑ ѣже отъ единааго б҃а не ищете ·
4054500 не мьните ѣко аꙁъ на вꙑ рекѫ къ отъцоу · естъ иже на вꙑ г҃лтъ моси ·
4054510 на негоже вꙑ оупъвасте ·
4054600 аште бо бисте вѣрѫ имали мосеови · вѣрѫ бисте ѩли и мьнѣ ·
4054610 о мьнѣ бо тъ писа ·
4054700 аще ли того кънигамъ вѣрꙑ не емлете ·
4054710 како моимъ г҃лмъ вѣрѫ еимете ·
4060100 по сихъ иде и҃съ на онъ полъ морѣ галилѣѩ таверьѣдъскꙑ ·
4060200 и по немь идѣаше народъ мъногъ · ѣко видѣахѫ ꙁнамениѣ
4060210 ѣже творѣше на недѫжънꙑхъ :: кц ::
4060300 вьꙁиде же на горѫ и҃с · ꙇ тоу сѣдѣаше съ оученикꙑ своими ·
4060400 бѣ же блиꙁъ пасха праꙁдьникъ ию҅деискъ ::
4060500 Въꙁведъ же очи и҃с видѣвъ ѣко мъногъ народъ грѧдетъ къ немоу ·
4060510 г҃ла къ филипоу · чимь коупимъ хлѣбꙑ да ѣдѧтъ сии҅ ·
4060600 се же г҃лааше искоушаѩ и҅ · самъ бо вѣдѣше что хотѧ сътворити ·
4060700 отъвѣшта емоу филипъ · дьвѣма сътома пѣнѧꙃъ хлѣбъ не довьлѫтъ имъ ·
4060710 да къжьдо ихъ мало чъто прииметъ ·
4060800 г҃ла емоу единъ отъ о[ꙑ]ченикъ его · аньдрѣа братръ симона петра ·
4060900 естъ отрочиштъ сьде единъ · ꙇже иматъ пѧть хлѣбъ ѩчьнъ ·
4060910 ꙇ дьвѣ рꙑбѣ · нъ си цъ[то] сѫтъ вь се[ли]ко ·
4061000 рече же и҃с сътворите чловкꙑ въꙁлешти ·
4061010 бѣ же трѣба мънога на мѣстѣ ·
4061020 вьꙁлеже оубо мѫжъ числомъ · ѣко пѧть тꙑсѫштъ ·
4061100 приѩтъ же хлѣбъ и҃с · и хвалѫ въꙁдавъ · подастъ оученикомъ ·
4061110 а оученици въꙁлежѧштиꙇмъ ·
4061120 такожде и отъ рꙑбоу · елико хотѣахѫ ·
4061200 ꙇ ѣко насꙑтишѧ сѧ · г҃ла оученикомъ своимъ · съберѣте иꙁбꙑтъкꙑ
4061210 ꙑкроухъ · да не погꙑблетъ ничътоже ·
4061300 събърашѧ же и исплънишѧ дъва на десѧте коша оукроухъ · отъ пѧти хлѣбъ
4061310 ѩчънꙑхъ · ꙇже иꙁбꙑшѧ ѣдъшеимъ ::
4061400 Ч҃лвци же видѣвъше ꙁнамение · еже сътвори и҃с · г҃лаахѫ ѣко сь
4061410 естъ въ істинѫ п҃ркъ · грѧдꙑи вь весь миръ :: кц ·
4061500 и҃с же раꙁоумѣвъ ѣко хотѧтъ прити да въсхꙑтѧтъ і и сътворѧтъ ц҃срѣ ·
4061510 отиде пакꙑ въ горѫ тъ единъ ·
4061600 ꙇ ѣко поꙁдѣ бꙑстъ · сънидѫ оученици его на море ·
4061700 ꙇ вълѣꙁъше въ ладиѭ ѣдѣахѫ на онъ полъ морѣ · въ каперънаоумъ ·
4061710 ꙇ тъма абие бꙑстъ · ꙇ не оу бѣ пришелъ къ нимъ и҃с ·
4061800 море же вѣтроу велию дꙑха̑ѭштю въстааше ·
4061900 гребъше же ѣко дъва десѧтѣ и пѧть стадии · ли ꙉ ти · оуꙁьрѣшѧ и҃са
4061910 ходѧща по морю · ꙇ блиꙁъ кораблѣ бꙑвъша и оубоѣшѧ сѧ ·
4062000 онъ же г҃ла имъ · аꙁъ есмъ не боите сѧ ·
4062100 хотѣахѫ же и приѩти въ корабь · и абие бꙑстъ корабль на жеми
4062110 вь нѭже ѣдѣахѫ ::
4062200 Въ оутрѣи дьнь народъ иже стоѣаше об онъ полъ морѣ · видѣвъ ѣко
4062210 кораблѣ иного не бѣ тоу · тъкъмо единъ тъ · въ ньже вьнидѫ оученици
4062220 его · ꙇ ѣко не вьниде съ оученикꙑ своими и҃с въ корабь · нъ едини
4062230 оученици его идѫ ·
4062300 и ини придѫ корабли отъ тивериѣдꙑ · блиꙁъ мѣста идеже ѣсѧ хлѣбꙑ ·
4062310 хвалѫ въꙁдавъшю г҃ю ·
4062400 егда же видѣшѧ народи ѣко и҃са не бꙑстъ тоу ни оученикъ его · вьлѣꙁѫ
4062410 сами въ кораблѧ · и придѫ въ каперънаоумъ · ꙇ҅скѫште и҃са ·
4062500 ꙇ обрѣтъше и об онъ полъ морѣ рѣшѧ емоу ·
4062510 оучителю когда сѣмо приде ·
4062600 отъвѣшта имъ и҃съ и рече · аминь амнь г҃лѭ вамъ ·
4062610 ꙇштете мене не ѣко {и} видѣсте ꙁнамение ·
4062620 нъ ѣко ѣли есте хлѣбꙑ и насꙑтисте сѧ · ::
4062700 Дѣлаите не брашъно гꙑблѭштее · нъ брашъно прѣбꙑваѭщее въ животѣ
4062710 вѣцьнѣемь · еже с҃нъ ч҃лвскꙑ вамъ дастъ ·
4062720 сего бо о҃тцъ ꙁнамена б҃ъ ·
4062800 рѣшѧ ꙁе къ немоу что сътворимъ да дѣлаемъ дѣла б҃жиѣ ·
4062900 отъвѣща и҃съ и рече имъ · се е҅стъ дѣло б҃жие҅ ·
4062910 да вѣроуоуте въ тъ · егоже посъла онъ ·
4063000 рѣшѧ же емоу кое оубо тꙑ твориши ꙁнамение да видимъ
4063010 и вѣрѫ имемъ тебѣ · что дѣлаеши ·
4063100 отъци наши ѣсѧ манънѫ въ поустꙑни · ѣкоже естъ писано ·
4063110 хлѣбъ с҃нбсе дастъ имъ ѣсти ·
4063200 рече имъ и҃с · аминь амнь г҃лѭ вамъ · не моси дастъ вамъ хлѣбъ съ
4063210 н҃ебсе · нъ о҃тцъ мои дастъ вамъ хлѣбъ истинънꙑ съ небесе ·
4063300 хлѣбъ бо б҃жии естъ съходѧи с҃нбсе · и даѩи живота мироу :: кц ::
4063400 Рѣшѧ же къ немоу г҃и въсегда даждъ намъ хлѣбъ сь ·
4063500 рече же имъ и҃съ аꙁъ есмъ хлѣбъ животънꙑи · грѧдꙑ къ мьнѣ не иматъ
4063510 въꙁаа[л]кати сѧ · и вѣроуѩи въ мѧ не иматъ въждѧдати сѧ никогдаже ·
4063600 нъ рѣхъ вамъ ѣко и видѣсте мѧ и не вѣроуоуте ·
4063700 въсе еже дастъ мьнѣ отъцъ къ мьнѣ придетъ ·
4063710 ꙇ грѧдѫштааго ко мьнѣ не ижденѫ вонъ ·
4063800 ѣко сънидъ с҃нбсе · да не творѫ волѧ моеѩ ·
4063810 нъ волѭ посълавъшаа҅го мѧ ::
4063900 Ге же естъ волѣ посълавъшааго мѧ о҃тца · да вьсѣко еже дастъ ми ·
4063910 не погоубл̑ѭ отъ него нъ вьскрѣшѫ и въ послѣдьнии день ·
4064000 се бо естъ волѣ о҃тца моего · да вьсѣкъ видѧи с҃на
4064010 и вѣроуѩи вь него · ꙇматъ живота вѣчънааго ·
4064020 ꙇ вьскрѣшѫ и аꙁъ въ послѣдьнии день ·
4064100 ръпътаахѫ же июдеи о немь ѣко рече аꙁъ есмъ хлѣбъ
4064110 съшедꙑи съ небесе ·
4064200 ꙇ г҃лаахѫ · не сь ли естъ и҃с · с҃нъ иосифовъ ·
4064210 емоуже мꙑ ꙁнаемъ о҃тца и матерь ·
4064220 како оубо сь г҃летъ ѣко с҃нбсе сънидъ ·
4064300 отъвѣща и҃с и҅ рецѧ имъ · не ръпьштите междю собо̑ѭ ·
4064400 никтоже не можетъ прити къ мьнѣ · аште не о҃тцъ посълавꙑи
4064410 мѧ привлѣчетъ его · ꙇ аꙁъ въскрѣшѫ и въ послѣдьнии дьнь :: кц ::
4064500 естъ писано въ пророцѣхъ · ꙇ бѫдѫтъ вьси оучени б҃гомь · вьсѣкъ
4064510 слꙑшавꙑ о҃тца и навꙑкъ придетъ къ мьнѣ ·
4064600 не ѣко отьца видѣлъ естъ тъкъмо · тъкмо сѫи отъ б҃а ·
4064610 сь видѣ о҃тца ·
4064700 амин а҅мин г҃лѭ вамъ · вѣроуѩи вь мѧ иматъ живота вѣчънааго · ::
4064800 аꙁъ есмъ хлѣбъ животънꙑ ·
4064900 О҃тци ваши ѣсѧ маннѫ въ поустꙑни и о҅умьрѣшѧ ·
4065000 сь естъ хлѣбъ съходѧи съ небесе ·
4065010 да аште отъ него кто ѣстъ не оумьретъ ·
4065100 аꙁъ есмъ хлѣбъ живꙑ съшедꙑ с҃нбсе ·
4065110 аште кто сънѣстъ отъ хлѣба сего живъ бѫдетъ въ вѣкъ ·
4065120 хлѣбъ бо иже аꙁъ дамь пльть моѣ естъ ·
4065130 ѭже аꙁъ дамь · ꙁа животъ мира
4065200 пьрѣахѫ же сѧ июдеи · междю собоѭ г҃лѭште ·
4065210 како можето сь дати плъть своѭ ѣсти намъ ·
4065300 рече же имъ и҃с · аминъ амн г҃лѭ вамъ аште не сънѣсте плъти с҃на
4065310 ч҃лс[кааго] · и пиете кръве его · живота не имате вь себѣ ·
4065400 ѣдꙑ моѭ плъть и пиѩи мо̑ѭ кръвь · ꙇматъ живота вѣчънааго ·
4065410 и аꙁъ вьскрѣшѫ и въ послѣдьнии дьнь :: кц ::
4065500 плъть бо моѣ истинъно естъ брашъно ·
4065510 ꙇ кръвъ моѣ истинъно естъ пиво ::
4065600 Ѣдꙑ моѭ плътъ и пиѩи моѭ кръвь ·
4065610 вь мьнѣ прѣбꙑваатъ и аꙁъ вь немь ·
4065700 ѣкоже посъла мѧ живѫи о҃тцъ · ꙇ҅ аꙁъ живѫ отъца ради ·
4065800 сь естъ хлѣбъ съшедꙑ с҃нбсе · не ѣкоже ѣсѧ о҃тци ваши манꙿнѫ ·
4065810 ꙇ оумьрѣшѧ · ѣдꙙи хлѣбъ съ живъ бѫдетъ въ вѣкъ ·
4065900 си рече на сонъмищи оучѧ въ каперънаоумѣ ·
4066000 мъноꙃи же слꙑшавъше отъ оученикъ его рѣшѧ ·
4066010 жестоко естъ слово се кто можетъ его слоушати ·
4066100 вѣдꙑ же и҃съ въ себѣ · ѣко ръпъштѫтъ о семь оученици его · рече
4066110 имъ селвꙑ блаꙁнитъ ·
4066200 аще оубо оуꙁьрите с҃на ч҃ловчскааго въсходѧща идеже бѣ прѣжде ·
4066300 д҃хъ естъ иже живлѣатъ · отъ плъти нѣ польꙃѧ никоеѩже ·
4066310 г҃лꙑ ѩже аꙁъ г҃лахъ вамъ · д҃хъ сѫтъ и животъ сѫтъ ·
4066400 нъ сѫтъ отъ васъ едини иже не вѣроуѭтъ · вѣдѣаше бо искони и҃съ ·
4066410 кто сѫтъ не вѣроуѭштеи · ꙇ кто естъ хотѧи прѣдати и ·
4066500 ꙇ г҃лаше сего ради рѣхъ вамъ · ѣко никтоже не можетъ
4066510 прити къ мьнѣ · аште не бѫдетъ дано емоу отъ о҃ца моего ·
4066600 отъ сего мьноꙃи отъ оученикъ его идѫ въспѧть · ꙇ к томоу не хождаахѫ
4066610 съ нимь ::
4066700 Рече же и҃съ обѣма на десѧте · еда и вꙑ хоштете ити ·
4066800 отъвѣшта емоу симонъ петрь · г҃и къ комоу идемъ · г҃лꙑ живота
4066810 вѣчънааго имаши ·
4066900 ꙇ мꙑ вѣровахомъ и поꙁнахомъ · ѣко тꙑ еси [хь] с҃нъ б҃а
4066910 живааго · :: кц ::
4067000 Отъвѣшта имъ и҃съ · не аꙁъ ли васъ два на десѧте иꙁбърахъ ·
4067010 ꙇ отъ васъ е{динъ}динъ диѣволъ естъ ·
4067100 г҃лааше же июдѫ симонова · ꙇскариота · сь бо хотѣаше прѣдати и ·
4067110 единъ сꙑ отъ обою на десет · ::
4070100 Ꙇ хождааше по сихъ и҃съ въ галилеи · не хотѣаше бо
4070110 въ іюдеи ходити · ѣко искаахѫ его июдеи оубити ·
4070200 бѣ же блиꙁъ праꙁдьникъ июдеискъ · скинопигиѣ ·
4070300 рѣшѧ же къ немоу братриѣ его · прѣиди отъ сѫдѫ · ꙇ идѫ въ іюдеѭ ·
4070310 до и оученици твои видѧтъ дѣла твоѣ · ѣже твориши
4070400 никтоже бо въ таинѣ ничесоже творитъ · и ꙇщетъ самъ ѣвѣ бꙑти ·
4070410 аште си твориши · ави сѧ вьсемоу мироу ·
4070500 ни братрьѣ бо его вѣроваахѫ вь него ·
4070600 г҃ла же имъ и҃с · врѣмѧ мое не оу приде ·
4070610 а врѣмѧ ваше въсегда есть готово ·
4070700 не можетъ миръ ненавидѣти васъ · мене же ненавидитъ · ѣко аꙁъ
4070710 съвѣдѣтельствоуѭ о немь · ѣко дѣла его ꙁъла сѫтъ ·
4070800 вꙑ вьꙁидѣте въ праꙁдьникъ сь · аꙁъ не вьꙁидѫ въ праꙁдьникъ сь ·
4070810 ѣко врѣмѧ мое не оу исплъни сѧ ·
4070900 си рекъ самъ оста въ галилеи ·
4071000 егда же въꙁидѫ братриѣ его въ праꙁдьникъ ·
4071010 тъгда и самъ въꙁиде не ѣвѣ · нъ ѣко таи ·
4071100 июдеи же искаахѫ его въ праꙁдьникъ · и г҃лаахѫ кьде естъ онъ ·
4071200 и ръптъ мъногъ бѣ о немь · въ народѣхъ · ови г҃лаахѫ
4071210 ѣко благъ естъ · ини же г҃лаахѫ ни нъ льститъ народꙑ ·
4071300 никотерꙑи же оубо ѣвѣ г҃лааше о немь ·
4071310 страха ради июдеиска :: кц ::
4071400 Абие же въ прѣполовление праꙁдьника · вьꙁиде и҃с въ ц҃ркъ и оучааше ·
4071500 и дивлѣахѫ сѧ июдеи глаголѭште · како сь кънигꙑ оумѣатъ ·
4071510 не оучь сѧ ·
4071600 отъвѣшта же и҃съ и рече имъ · мое оучение нѣстъ мое ·
4071610 нъ посълавъшаа҅го мѧ ·
4071700 аште кто хоштетъ волѭ его творити · раꙁоумѣатъ о оучении кое отъ
4071710 б҃а естъ · ли аꙁъ о себѣ г҃лѭ ·
4071800 г҃лѧи о себѣ славꙑ своеѩ иштетъ · а иштѧи славꙑ посълавъшааго и ·
4071810 сь истиненъ естъ · ꙇ нѣстъ неправъдꙑ вь немь ·
4071900 не моси ли дастъ вамъ ꙁаконъ · ꙇ никтоже отъ васъ творитъ ꙁакона ·
4071910 Чъто мене иштете оубити ·
4072000 отъвѣшта народъ и рече · бѣсъ ли имаши · кто тебе иштетъ оубити ·
4072100 отъвѣща и҃с и рече имъ · едино дѣло сътворихъ и вьси дивите сѧ ·
4072200 сего ради моси дастъ вамъ обрѣꙁание · не ѣко отъ мосѣа естъ
4072210 нъ отъ о҃цъ · и въ соботѫ обрѣꙁаате ч҃лка ·
4072300 аште обрѣꙁание приемлетъ ч҃къ въ соботѫ · да не раꙁоритъ сѧ
4072310 ꙁаконъ мосѣовъ · на мѧ ли гнѣваате сѧ · ѣко въсего члка съдрава
4072320 сътворихъ въ соботѫ ·
4072400 не сѫдите на лица нъ праведънꙑ сѫдъ сѫдите ::
4072500 г҃лаахѫ же едини отъ иероусалимлѣнъ · не сь ли естъ егоже иштѫтъ
4072510 оубити ·
4072600 и се не обиноуѩ сѧ г҃лѭтъ · и ничесоже емоу не г҃лѭтъ ·
4072610 еда како раꙁоумѣшѧ кънѧꙃи · ѣко сь естъ х҃ъ ·
4072700 нъ сего вѣмь отъ кѫдѫ естъ · а х҃ъ егда придетъ
4072710 никтоже не вѣстъ отъ кѫдоу бѫдетъ ·
4072800 Въꙁъва же въ ц҃ркви оучѧ и҃с · и г҃лѧ · ꙇ мене вѣсте и вѣсте отъ
4072810 кѫдоу есмъ · и о себѣ не придъ · нъ естъ истиненъ посълавꙑи мѧ ·
4072820 егоже вꙑ не вѣсте ·
4072900 аꙁъ і вѣмь ѣко отъ него есмь · и ть мѧ посъла ·
4073000 ꙇскаахѫ же ѩти и · ꙇ никтоже не въꙁложи рѫкꙑ на нь ·
4073010 ѣко не оу бѣ пришелъ годъ его :: кц ::
4073100 отъ народа же мъноꙃи вѣровашѧ во нь · ꙇ҅ г҃лаахѫ · ѣко х҃ъ егда
4073110 придетъ · еда больша ꙁнамениѣ сътворитъ · ѣже сь естъ сътворилъ ·
4073200 слꙑшашѧ же фарисѣи народъ ръпьщѫшть о немь се · Ꙇ посълашѧ
4073210 архиереи и фарисеи слоугꙑ да имѫтъ і ·
4073300 Рече же и҃съ · еште мало врѣмѧ съ вами есмъ ·
4073310 ꙇ идѫ къ посълавъшюмоу мѧ ·
4073400 Поиштете мене и не обрѧштете · ꙇ идеже есмъ аꙁъ
4073410 вꙑ не можете прити ·
4073500 рѣшѧ же июдеи къ себѣ сами · камо хоштетъ ити ѣко мꙑ
4073510 не обрѧштемъ его · еда въ расѣание елинъско хоштетъ
4073520 ити · ꙇ оучити ельлинꙑ ·
4073600 что естъ слово се вьꙁиштете ме[не] и не обрѧщете ·
4073610 ꙇ идеже есмъ аꙁъ вꙑ не можете прити ::
4073700 Въ послѣдьни же день великꙑи праꙁдьникъ · стоѣаше
4073710 и҃с · и ꙁъвааше г҃лѧ · аште кто жѧждетъ
4073720 да придетъ къ мьнѣ и пиетъ ·
4073800 вѣроуѩи вь мѧ ѣкоже кънигꙑ рѣшѧ рѣкꙑ отъ чрѣва его
4073810 истекѫтъ водꙑ живꙑ ·
4073900 се же рече о доусѣ иже хотѣахѫ приимати вѣроуѭштеи вь
4073910 него · не оу бо бѣ дхъ с҃тꙑи данъ ·
4073920 ѣко и҃съ не оу бѣ прославленъ ·
4074000 мъноꙃи же отъ народа слꙑшавъше словеса си ·
4074010 г҃лаахо сь естъ вꙑ истинѫ п҃ркъ ·
4074100 дроуꙃии г҃лаахѫ сь естъ х҃ъ ·
4074110 Ови г҃лаахѫ еда отъ галилѣѩ х҃ъ придетъ ·
4074200 не кънигꙑ ли рѣшѧ · ѣко отъ сѣмене д҃ва придетъ х҃ъ ·
4074300 распьрѣ же бꙑстъ въ народѣ его ради ·
4074400 едини же отъ нихъ хотѣахѫ и ѩти ·
4074410 нъ никътоже не въꙁложи на нь рѫкоу :
4074500 Придѫ же слоугꙑ къ архиереомъ и фарисѣомъ · ꙇ рѣшѧ
4074510 имъ ти · по что не привѣсте его ·
4074600 отъвѣшташѧ слоугꙑ · николиже тако естъ
4074610 г҃лъ ч҃лв{чс}къ · ѣко сь ч҃лвкъ ·
4074700 отъвѣщашѧ имъ фарисѣи · еда и вꙑ прѣльштени бꙑсте ·
4074800 еда кто отъ кнѧꙃъ вѣрова во нь · ли отъ фарисѣи
4074900 нъ народось · ꙇже не вѣстъ ꙁакона проклѧти сѫтъ ·
4075000 Г҃ла къ нимъ никодимъ · пришедꙑ къ немоу ношти̑ѭ ·
4075010 единъ сꙑ отъ нихъ ·
4075100 еда ꙁаконъ нашъ сѫдитъ ч҃лв{в}коу · аще не слꙑшитъ отъ
4075110 него прѣжде · ꙇ раꙁоумѣатъ что творитъ ·
4075200 отъвѣшташѧ и рѣшѧ емоу · еда и тꙑ отъ гали{е}леѩ еси ·
4075210 ꙇспꙑтаи и виждь · ѣко отъ галилѣѩ п҃ркъ не приходитъ ·
4080100 ꙇ҃҅с же иде въ горѫ елеонъскѫ ·
4080200 Ютро же пакꙑ приде въ ц҃рквъ · ꙇ вьси людье идѣахѫ
4080210 кь немоу · ꙇ сѣдъ оучааше ѩ ·
4080300 привѣсѧ же кънижьници и фарисеи · женѫ вь
4080310 прѣлюбодѣании ѩтѫ · и поставьше ѭ по срѣдѣ ·
4080400 г҃лашѧ емоу · оучителю си жена ѩта естъ нꙑнѣ
4080410 въ прѣлюбодѣании ·
4080500 а въ ꙁаконѣ намъ моси повелѣ · таковꙑѩ камениемь
4080510 побивати · тꙑ же что г҃леши ·
4080600 се же рѣшѧ искоушаѭште и · да бѫ имѣли на нь что
4080610 г҃лати · ꙇ҃съ же ниꙁъ поклонь сѧ пръстомь писааше
4080620 на ꙁеми ·
4080700 ѣко же прилежаахѫ въпрашаѭште и · въсклони сѧ и рече
4080710 имъ · ꙇже васъ беꙁ грѣха естъ · прѣжде връꙃи камень
4080720 на нѭ ·
4080800 и пакꙑ поклонь сѧ писааше на ꙁеми ·
4080900 они же слꙑшавъше исхождаахѫ единъ по единомоу ·
4080910 начьнъше отъ старецъ до послѣдьнихъ · ꙇ оста и҃съ
4080920 единъ и жена стоѩшти по срѣдѣ ·
4081000 въсклонь же сѧ и҃съ рече еи · жено кьде сѫтъ иже на тѧ
4081010 важдахѫ · никꙑи же ли тебе не осѫди ·
4081100 она же рече никꙑиже г҃и · рече еи и҃с ни аꙁъ тебе
4081110 осѫждаѭ · иди и отъ селѣ не съгрѣшаи к томоу · кц ::
4081200 Пакꙑ же имъ рече и҃съ г҃лѧ · аꙁъ есмъ свѣтъ мироу ·
4081210 ходѧи по мьнѣ · не иматъ ходити въ тъмѣ ·
4081220 нꙑ иматъ свѣта животънааго ·
4081300 рѣшѧ же емоу фарисѣи · тꙑ о себѣ самъ
4081310 съвѣдѣтельствоуеши · съвѣдѣтел̑ьство твое нѣстъ
4081320 истинъно ·
4081400 Ѡтъвѣшта и҃съ и рече имъ · аште аꙁъ съвѣдѣтельствоуѭ
4081410 о мьнѣ самомъ · съвѣдѣтельство мое истинъно естъ ·
4081420 ѣко вѣмь отъ кѫдоу придъ и камо грѧдѫ · вꙑ же не вѣсте
4081430 отъ кѫдоу грѧдѫ и камо идѫ ·
4081500 вꙑ по плъти сѫдите аꙁъ не сѫждѫ никомоуже ·
4081600 аште ли сѫждѫ аꙁъ · сѫдъ мои истиненъ естъ · ѣко единъ
4081610 {нѣ} нѣсмъ · нъ аꙁъ и посълавꙑ мѧ о҃тцъ ·
4081700 ꙇ въ ꙁаконѣ же вашемь писано естъ · ѣко дъвою ч҃лвкоу
4081710 съвѣдѣтельство истинъно естъ ·
4081800 аꙁъ есмъ съвѣдѣтельствоуѩ о мьнѣ самомь ·
4081810 ꙇ съвѣдѣтельствоуоутъ о мьнѣ посълавꙑи мѧ о҃тцъ ·
4081900 Г҃лаахѫ же емоу къде естъ отъцъ твои · Отъвѣшта и҃с
4081910 ни мене вѣсте ни отьца моего · аште мѧ бисте вѣдѣли ·
4081920 и о҃тца моего бисте вѣдѣли ·
4082000 Сиѩ г҃лꙑ г҃ла и҃с въ гаꙁофилак̑ии҅ · оучѧ въ ц҃ркве ·
4082010 ꙇ никтоже не ѩтъ его · ѣко не оу бѣ пришъла
4082020 година его · :: кц ::
4082100 Рече же имъ пакꙑ и҃с · аꙁъ идѫ и въꙁиштете мене ·
4082110 и вь грѣсѣ вашемъ оумьрете · ѣможе аꙁъ идѫ ·
4082120 вꙑ не можете прити ·
4082200 г҃лаахѫ же июдеи · еда сѧ самъ оубиетъ · ѣко г҃лтъ ·
4082210 ѣможе аꙁъ {пр}идѫ вꙑ не можете прити ·
4082300 ꙇ г҃лааше имъ · вꙑ отъ нижънихъ есте · аꙁъ отъ
4082310 вꙑшънихъ есмъ · вꙑ отъ сего мира есте ·
4082320 аꙁъ нѣсмъ отъ сего мира ·
4082400 рѣхъ оубо вамъ ѣко оумьрете въ грѣсѣхъ вашихъ · аште бо
4082410 вѣрꙑ не емлете ѣко аꙁъ есмъ · оумьрете въ грѣсѣхъ
4082420 вашихъ ·
4082500 г҃лаахѫ же емоу тꙑ кто еси · ꙇ рече имъ и҃с начѧтокъ ·
4082510 ѣко и г҃лѭ вамъ ·
4082600 мъного имамъ о васъ г҃лати и сѫдити · нъ посълавꙑ мѧ
4082610 истиненъ естъ · ꙇ аꙁъ ѣже слꙑшахъ отъ него си г҃лѭ
4082620 въ мирѣ ·
4082700 ꙇ не раꙁоумѣшѧ ѣ[ко] отъца имъ г҃лааше ·
4082800 рече же имъ и҃с · егда въꙁнесете с҃на ч҃лвчскааго ·
4082810 тъгда раꙁоумѣате ѣко аꙁъ есмъ · ꙇ о себѣ ничесоже
4082820 не творѭ · нъ ѣкоже наоучи мѧ о҃тцъ мои си творѭ ·
4082900 ꙇ посълавꙑ мѧ съ мъноѭ естъ · не остави мене единого
4082910 о҃тцъ · ѣко аꙁъ оугодъна творѭ емоу въсегда ·
4083000 си г҃лѭштю емоу мъноꙃи вѣровашѧ въ него :: кц ·
4083010 ꙁач ::
4083100 Г҃лааше же и҃с къ вѣровавъшиимъ вь нь июдеомъ · аште
4083110 вꙑ прѣбѫдете въ словеси моемъ · вꙑ истинѫ оученици мои
4083120 бѫдете ·
4083200 ꙇ раꙁоумѣате истинѫ · ꙇ истина свободитъ вꙑ ·
4083300 отъвѣшташѧ емоу июдеи · сѣмѧ аврамле есмъ · и никомоуже
4083310 не работахомъ николиже · како тꙑ г҃леши ѣко свободь
4083320 бѫдете ·
4083400 о҅тъвѣща имъ и҃с · аминь аминь г҃лѭ вамъ ·
4083410 ѣко вьсѣкъ творѧи · грѣхъ рабъ естъ грѣхоу ·
4083500 а рабъ не прѣбꙑваатъ въ домоу въ вѣкъ ·
4083510 с҃нъ же прѣбꙑваатъ въ вѣкъ ·
4083600 аште оубо с҃нъ вꙑ свободитъ · вꙑ истинѫ свободь
4083610 бѫде[те] ·
4083700 вѣмь ѣко сѣмѧ аврамле есте · нь иштете мене оубити ·
4083710 ѣко слово мое не вьмѣштаатъ сѧ въ васъ · ::
4083800 Аꙁъ ѣже видѣхъ оу о҃тца моего г҃лѭ · ꙇ вꙑ оубо ѣже
4083810 видѣсте оу о҃тца вашего творите ·
4083900 отъвѣщашѧ и рѣшѧ емоу о҃тцъ нашъ авраамъ естъ · г҃ла
4083910 имъ и҃с · аште чѧда авраамлѣ бꙑсте бꙑли ·
4083920 дѣла авраамлѣ творили бисте ·
4084000 нꙑнѣ же иштете мене оубити · ч҃лка иже истинѫ вамъ
4084010 г҃лхъ · ѭже слꙑшахъ отъ б҃а ·
4084020 сего авраамъ нѣстъ сътворилъ ·
4084100 вꙑ творите дѣла о҃тца вашего :: Рѣшѧ же емоу мꙑ отъ
4084110 любодѣаниѣ нѣсмъ рождени · единого о҃тца имамъ б҃а
4084120 :: кц ::
4084200 Рече же имъ и҃с :: Аще б҃ъ о҃тцъ вашъ би бъилъ ·
4084210 любили мѧ бисте · аꙁъ бо отъ б҃а иꙁидъ и придъ ·
4084220 не о себѣ бо придъ нъ тъ мѧ посъла ·
4084300 по чъто бесѣдꙑ моеѩ не раꙁоумѣате · ѣко не можете
4084310 слꙑшати словесе моего ·
4084400 вꙑ отъ отъца диѣвола есте · и похоти о҃тца вашего
4084410 хоштете творити · о҅нъ ч҃кооубиицъ бѣ искони · ꙇ
4084420 вꙑ истинѣ не стоитъ · ѣко нѣстъ истинꙑ вь немь · егда
4084430 г҃летъ лъжѫ отъ своихъ г҃летъ · ѣко льжь естъ и
4084440 о҃тцъ его ·
4084500 аꙁъ же ꙁане истинѫ г҃лѭ · не емлете вѣрꙑ мьнѣ ·
4084600 къто отъ васъ обличаатъ мѧ о грѣсѣ · аште ли истинѫ
4084610 г҃лѭ · по чъто вꙑ не емлете вѣрꙑ мънѣ ·
4084700 ꙇ҅же естъ отъ б҃а г҃лъ б҃жіи послоушаатъ · сего вꙑ не
4084710 послоушаате · ѣко нѣсте отъ б҃а ·
4084800 отъвѣшташѧ июдеи и рѣшѧ емоу · не добрѣ ли г҃лемъ мꙑ ·
4084810 ѣко самарѣнинъ еси тꙑ и бѣсъ имаши ·
4084900 отъвѣшта и҃с аꙁъ бѣса не имамъ · нъ чътѫ о҃тца моего ·
4084910 ꙇ вꙑ не чьтете мене ·
4085000 аꙁъ же не искѫ славꙑ моеѩ · естъ иштѧ и сѫдѧ ::
4085100 Амин амн г҃лѭ вамъ · аште кто слово мое съблюдетъ ·
4085110 съмръти не иматъ видѣти въ вѣкъ ·
4085200 рѣшѧ же емоу июдеи · нꙑнѣ раꙁоумѣхомъ ѣко бѣсъ имаши ·
4085210 авраамъ оумърѣтъ и п҃рци · ꙇ тꙑ г҃леши ѣко аште кто
4085220 слово мое съблюдетъ · не иматъ въкоусити съмръти
4085230 въ вѣкъ ·
4085300 еда тꙑ болеи еси о҃тца нашего авраама · ꙇже оумьрѣтъ и
4085310 п҃рци оумьрѣшѧ · кого сѧ самъ тꙑ твориши ·
4085400 отъвѣшта и҃с · аште аꙁъ славлѭ сѧ самъ · слава моѣ
4085410 ничтоже естъ · естъ о҃тцъ мои славѧи мѧ ·
4085420 егоже вꙑ г҃лете ѣко б҃ъ нашъ естъ ·
4085500 ꙇ не поꙁнасте его аꙁъ же вѣмъ і · ꙇ аште рекѫ ѣко не
4085510 вѣмь его · бѫдѫ подобенъ вамъ лъжь ·
4085520 нъ вѣмъ і и слово его съблюда̑ѭ ·
4085600 авраамъ о҃тцъ вашъ радъ би бꙑлъ · да би видѣлъ дьнь
4085610 мои · ꙇ видѣ и въꙁдрадова сѧ ·
4085700 Рѣшѧ же июдеи къ немоу · пѧти десѧтъ лѣтъ не оу
4085710 има[ш]и · ꙇ аврама ли еси видѣлъ ·
4085800 рече имъ и҃с · аминь амн г҃лѭ вамъ ·
4085810 прѣжде даже не бꙑстъ аврамъ аꙁъ есмъ ::
4085900 Вьꙁѧсѧ же камение да връгѫтъ на нь · ꙇ҃с же съкрꙑ
4085910 сѧ и иꙁиде и ц҃ркве · ꙇ прошедъ по срѣдѣ ихъ
4085920 идѣаше и хождааше · :: кц ::
4090100 Ꙇ мимо идꙑ и҃с видѣ ч҃лва слѣпа · отъ рождъства ·
4090200 и въпросишѧ и оученици его г҃лѭще · оучителю къто
4090210 съгрѣши · сь ли или родителѣ его · да слѣпъ роди сѧ ·
4090300 отъвѣшта и҃с · ни сь съгрѣши ни родителѣ его нъ да
4090310 авѧтъ сѧ дѣла б҃жиѣ на немъ ·
4090400 мьнѣ подобаатъ дѣлати дѣла посълавъшааго мѧ · доньдеже
4090410 день естъ придетъ ноштъ · егда никтоже не можетъ
4090420 дѣлати ·
4090500 егда въ мирѣ есмъ свѣтъ есмь мироу ·
4090600 си рекъ плинѫ на ꙁемл̑ѭ · ꙇ сътвори {п}брение отъ
4090610 плиновениѣ · ꙇ помаꙁа емоу очи бръньемь ·
4090700 ꙇ рече емоу иди оумꙑи сѧ въ коупѣли силоуамьсцѣ · еже
4090710 съкаꙁаатъ сѧ посъланъ · ꙇдеже и оумꙑ сѧ и приде видѧ ·
4090800 сѫсѣди же и иже и бѣахѫ видѣли прѣжде ѣко слѣпъ бѣ ·
4090810 г҃лаахѫ · не сь ли естъ сѣдѧи и просѧ ·
4090900 ови г҃лаахѫ ѣко сь естъ · онъ же г҃лааше ѣко
4090910 аꙁъ есмъ ·
4091000 г҃лаахѫ же емоу · како ти сѧ отврѣсте очи ·
4091100 отъвѣшта онъ и рече · ч҃лвкъ нарицаемꙑ и҃с · брьнье
4091110 сътвори · и помаꙁа очи мои и рече ми · иди въ кѫпѣль
4091120 силоуамлѭ и оумꙑи сѧ · шедъ же и оумꙑвъ сѧ проꙁьрѣхъ ·
4091200 рѣшѧ же емоу къде тъ естъ · г҃ла не вѣмъ ·
4091300 вѣсѧ и къ фарисѣемъ · иже бѣ иногда слѣпъ ·
4091400 бѣ же собота егда сътвори брьнье и҃с · и отвръꙁе
4091410 емоу очи ·
4091500 пакꙑ же въпрашаахѫ и фарисѣи како проꙁьрѣ · онъ же
4091510 рече имъ · брьнье положи мьнѣ на очию ·
4091520 и оумꙑхъ сѧ и виждѫ ·
4091600 г҃лахѫ же отъ фарисѣи едини · нѣстъ сь отъ б҃а ч҃лкъ ·
4091610 ѣко соботꙑ не хранитъ · ови г҃лаахѫ како можетъ
4091620 ч҃лкъ грѣшенъ · сица ꙁнамениѣ творити ·
4091630 ꙇ распьрѣ бѣ вь нихъ ·
4091700 г҃лашѧ слѣпьцю пакꙑ · тꙑ чъто г҃леши о немь · ѣко
4091710 отвръꙁе очи твои · онъ же рече · ѣко п҃ркъ естъ ·
4091800 не ѩсѧ же вѣрꙑ июдеи о немь · ѣко бѣ слѣпъ и проꙁьрѣ ·
4091810 доньдеже приꙁъвашѧ родителѣ того проꙁьрѣвъшааго ·
4091900 и въпросишѧ ѣ г҃лѭште · сь ли естъ с҃нъ ваю · егоже
4091910 вꙑ г҃лете ѣко слѣпъ сѧ роди · како оубо нꙑнѣ видитъ ·
4092000 отъвѣштасте же имъ родителѣ его и рѣсте · вѣвѣ ѣко сь
4092010 естъ с҃нъ наю · ꙇ ѣко слѣпъ сѧ роди ·
4092100 како же нꙑнѣ видитъ не вѣвѣ · ли кто емоу отвръꙁе очи
4092110 вѣ не вѣвѣ · самого въпросите · въꙁдрастъ иматъ ·
4092120 самъ о себѣ да г҃летъ ·
4092200 сице рѣсте родителѣ его · ѣко боѣашете сѧ июдеи · юже
4092210 бо сѧ бѣахѫ съложили июдѣи · да ѣще кто исповѣстъ
4092220 х҃а · о҅тълѫ[ченъ] соньмишта бѫдетъ ·
4092300 сего ради родителѣ его рѣсте · ѣко въꙁдрастъ иматъ
4092310 самого въпросите ·
4092400 приꙁъвашѧ же въторицеѭ ч҃ка иже бѣ слѣпъ · ꙇ рѣшѧ емоу
4092410 даждь славѫ б҃оу · мꙑ вѣмь ѣко ч҃лкъ сь грѣшенъ естъ ·
4092500 отъвѣща же онъ и рече · аште грѣшъникъ естъ не вѣмъ ·
4092510 едино вѣмь ѣко слѣпъ бѣхъ нꙑнѣ же виждѫ ·
4092600 Рѣшѧ же емоу пакꙑ · что сътвори тебѣ · како отвръꙁе
4092610 очи твои ·
4092700 рѣхъ вамъ юже и не слꙑшасте · что хоштете пакꙑ
4092710 слꙑшати · еда и вꙑ хоштете оученици его бꙑти ·
4092800 они же оукоришѧ и и рѣшѧ · тꙑ оученикъ еси того ·
4092810 мꙑ же мосеови есмъ оученици ·
4092900 мꙑ вѣмъ ѣко мосѣови г҃ла б҃ъ ·
4092910 сего же не вѣмъ отъ кѫдоу естъ ·
4093000 отъвѣшта ч҃лкъ и рече имъ · о семь бо дивъно естъ ·
4093010 ѣко вꙑ не вѣсте отъ кѫдоу естъ · ꙇ отвръꙁе очи мои ·
4093100 вѣмъ же ѣко грѣ[шь]никъ б҃ъ не послоушаатъ · нъ аште кто
4093110 б҃гочтецъ естъ · и волѭ его сътворитъ того
4093120 послоушаатъ ·
4093200 отъ вѣка нѣстъ слꙑшано · ѣко кто отвръꙁе очи слѣпоу
4093210 рожденоу ·
4093300 аште не би отъ б҃а бꙑлъ съ · не моглъ би творити
4093310 ничесоже ·
4093400 отъвѣшташѧ и рѣшѧ емоу · въ грѣсѣхъ тꙑ родилъ сѧ еси
4093410 весь · ꙇ҅ тꙑ ли нꙑ оучиши · ꙇ иꙁгънашѧ и вънъ ·
4093500 слꙑша и҃с ѣко иꙁгънашѧ и вонъ · ꙇ обрѣтъ і рече емоу ·
4093510 тꙑ вѣроуеши ли въ с҃на б҃жиѣ ·
4093600 отъвѣшта онъ и рече · кто естъ г҃и · да вѣрѫ имѫ
4093610 въ него ·
4093700 рече же емоу и҃с · видѣлꙑ и еси · ꙇ г҃лѧи съ тобоѭ
4093710 тъ естъ ·
4093800 онъ же рече вѣроуѭ г҃и и поклони сѧ емоу :: кц ::
4093900 Ꙇ рече и҃съ на сѫдъ аꙁъ въ миръ сь придъ · да не
4093910 видѧштеи видѧтъ · ꙇ видѧштеи слѣпи бѫдѫтъ ·
4094000 ꙇ слꙑшашѧ се отъ фа[ри]сѣи сѫщеи съ нимъ · ꙇ рѣшѧ
4094010 емоу · еда и мꙑ слѣпи есмъ ·
4094100 рече же имъ и҃с · аще бисте слѣпи бꙑли · не бисте
4094110 имѣли грѣха · нꙑнѣ же г҃лете · ѣко видимъ ·
4094120 и грѣхъ вашъ прѣбꙑваатъ ::
4100100 амин амнь г҃лѭ вамъ · не въходѧи҅ двьрьми въ дворъ
4100110 овьчии҅ · нъ прѣлаꙁѧ инѫдоу · тъ тать естъ и
4100120 раꙁбоиникъ ·
4100200 а въходѧи двьрьми · пастꙑръ естъ овъцамъ ·
4100300 семоу двьрьникъ отвръꙁаатъ · ꙇ овъцѧ гласъ его
4100310 слꙑшатъ · ꙇ своѩ овъцѧ глашаатъ по имени ·
4100320 ꙇ иꙁгонитъ ѩ ·
4100400 ꙇ егда своѩ овъцѧ ижденетъ · прѣдъ ними ходитъ · ꙇ
4100410 овъцѧ по немь идѫтъ · ѣко вѣдѧтъ гласъ его ·
4100500 по тоуждемь же не идѫтъ · нъ бѣжѧтъ отъ него ·
4100510 ѣко не ꙁнаѭтъ тоуждиихъ гласа ·
4100600 сиѭ притъчѫ рече имъ и҃с они же не раꙁоумѣшѧ чъто
4100610 бѣшѧ · ѣже г҃лааше имъ ·
4100700 рече [же] имъ пакꙑ и҃с · аминь амин г҃лаголѭ вамъ ·
4100710 аꙁъ есмъ двьри овъцамъ ·
4100800 вьси еликоже ихъ приде прѣжде мене · татие сѫтъ и
4100810 раꙁбоиници · нъ не послоушашѧ ихъ овъцѧ ::
4100900 Аꙁъ есмъ двьри · мъноѭ аште кто вьнидетъ с҃ъпстъ сѧ ·
4100910 и вьнидетъ и иꙁидетъ · ꙇ пажить обрѧщетъ ·
4101000 тать не приходитъ · нъ да оукрадетъ и оубиетъ и
4101010 погоубитъ · аꙁъ придъ да живота имѫтъ и лише имѫтъ
4101100 аꙁъ есмъ пастꙑрь добрꙑ · пастꙑрь добрꙑ д҃шѫ своѭ
4101110 полагаатъ ꙁа овьцѧ ·
4101200 а наимьникъ иже нѣстъ пастꙑрь · емоуже не сѫтъ овъцѧ
4101210 своѩ҅ :: видитъ влъка грѧдѫща · ꙇ оставлѣатъ овъцѧ и
4101220 бѣгаатъ · ꙇ влъкъ расхꙑтитъ ѩ · ꙇ распѫдитъ овъцѧ ·
4101300 а наемьникъ бѣжитъ · ѣко наемьникъ естъ и не радитъ
4101310 о овъцахъ ·
4101400 аꙁъ есмъ пастꙑрь добрꙑ · ꙇ ꙁнаѭ моѩ и ꙁнаѭтъ мѧ моѩ ·
4101500 ѣкоже ꙁнаатъ мѧ отъцъ · ꙇ аꙁъ ꙁнаѭ о҃тца ·
4101510 ꙇ д҃шѫ мо̑ѭ полагаѭ ꙁа овъцѧ ·
4101600 ꙇ инꙑ овъцѧ имамъ · ѩже не сѫтъ отъ двора сего · ꙇ тꙑ
4101610 ми подобаатъ привести · ꙇ гласъ мои оуслꙑшатъ ·
4101620 ꙇ бѫдетъ едино стадо и единъ пастꙑрь ·
4101700 Сего ради мѧ о҃тцъ любитъ · ѣко аꙁъ полагаѭ д҃шѫ
4101710 моѭ · да пакꙑ приимѫ ѭ ·
4101800 никтоже вьꙁьметъ еѩ отъ мене · нъ аꙁъ полагаѭ ѭ о҅
4101810 себѣ · область имамь положити ѭ · ꙇ҅ область имамъ
4101820 пакꙑ приѩти ̑ѭ · сиѭ ꙁаповѣдь приѩсъ отъ о҃тца моего ·
4101900 Распьрѣ же бꙑстъ пакꙑ въ іюдеихъ · ꙁа словеса си ·
4102000 г҃лаахѫ же мьноꙃи отъ нихъ · бѣсъ иматъ · ꙇ неистовъ
4102010 естъ · что его послоушаате ·
4102100 ꙇни г҃лаахѫ · сии г҃ли не сѫтъ бѣсъноуѭштааго сѧ ·
4102110 еда бѣсъ можетъ слѣпомъ очи отврѣсти ::
4102200 Бꙑшѧ же тъгда енк̑ениѣ въ е҃рслмхь · ꙇ ꙁима бѣ ·
4102300 ꙇ хождааше и҃с въ ц҃ркве въ притворѣ соломони ·
4102400 обидѫ же и июдеи и г҃лаахѫ емоу · доколѣ д҃шѧ нашѧ
4102410 вьꙁемлеши аште тꙑ еси х҃ъ · ръци намъ не обинѫѩ сѧ ·
4102500 отъвѣшта имъ и҃с · рѣхъ вамъ и не вѣроуоуте · дѣла ѣже
4102510 аꙁъ твор̑ѭ въ імѧ о҃тца моего ·
4102520 та съвѣдѣтельствоуѭтъ о мьнѣ ·
4102600 нъ вꙑ не вѣроуоуте нѣсте бо отъ овецъ моихъ ѣкоже рѣхъ
4102610 вамъ · ::
4102700 Овъцѧ моѩ гласа моего слоушаѭтъ · и аꙁъ ꙁнаѭ ѩ и
4102710 по мьнѣ грѧдѫтъ ·
4102800 ꙇ аꙁъ животъ вѣчънꙑи даѭ имъ · ꙇ не погꙑбнѫтъ
4102810 въ вѣкъ · ꙇ не въсхꙑтитъ ихъ никтоже отъ рѫкꙑ моеѩ ·
4102900 о҃тцъ мои иже дастъ мънѣ · болии вьсѣхъ естъ · ꙇ
4102910 никтоже не можетъ въсхꙑтити ихъ · отъ рѫкꙑ
4102920 о҃тца моего ·
4103000 Аꙁъ и отецъ едино есвѣ ·
4103100 вьꙁѧсѧ же пакꙑ камение июдеи да и побиѭтъ ·
4103200 отъвѣшта имъ и҃с мънога дѣла добра ѣвихъ [въ] васъ ·
4103210 отъ отъца моего · ꙁа кое ихъ дѣло камение на мѧ
4103220 метете ·
4103300 отъвѣшташѧ емоу июдеи г҃лѭште · о добрѣ дѣлѣ не метемъ
4103310 камениѣ на тѧ · нъ о власфимии · ꙇ ѣко тꙑ ч҃лвкъ сꙑ
4103320 твориши сѧ самъ б҃ъ ·
4103400 отъвѣшта имъ и҃съ · нѣстъ ли написано въ ꙁаконѣ
4103810 вашемъ · ѣко аꙁъ рѣхъ боꙃи есте ·
4103500 аште онꙑ рече богꙑ · къ нимъже бꙑстъ слово б҃жие ·
4103510 ꙇ не могѫтъ сѧ кьнигꙑ раꙁорити ·
4103600 егоже о҃тцъ с҃ти · и посъла въ миръ · вꙑ г҃лете ѣко
4103610 власфимлѣеши · ꙁане рѣхъ ѣко с҃нъ б҃жии есмь ·
4103700 аще не творѭ дѣлъ о҃тца моего · не емлѣте ми вѣрꙑ ·
4103800 аште ли творѭ · аште и мьнѣ вѣрꙑ не емлете · дѣломъ
4103810 моимъ вѣрѫ имѣте · да раꙁоумѣате и вѣроуоуте ·
4103820 ѣко въ мънѣ о҃цъ и аꙁъ въ о҃тци ·
4103900 ꙇ искаахѫ же его пакꙑ ѩти · ꙇ иꙁиде отъ рѫкъ и҅хъ ·
4104000 ꙇ иде пакꙑ на онъ полъ иоръдана · на мѣсто иждеже бѣ
4104010 иоанъ прѣжде кръстѧ · ꙇ прѣбꙑстъ тоу ·
4104100 ꙇ мъноꙃи придѫ къ немоу и г҃лаахѫ · ѣко иоанъ оубо
4104110 ꙁнамениѣ не сътвори · ни единого же · вьсѣ же елико
4104120 рече иоанъ о семь истина бѣ ·
4104200 ꙇ мъноꙃи вѣровашѧ въ него тоу · ::
4110100 Бѣ же единъ болѧ лаꙁарь · отъ витаниѩ градъца
4110110 мариина · ꙇ мартꙑ сестрꙑ ѩ ·
4110200 бѣ же мариѣ помаꙁавъшиѣ г҃а мѵроѭ · ꙇ отьръши ноꙃѣ
4110210 власꙑ своими · еѩже братръ ла[ꙁа]рь болѣаше ·
4110300 посъласте же сестрѣ его къ немоу г҃лѭшти ·
4110310 г҃и се егоже любиши болитъ ·
4110400 слꙑшавъ же и҃с рече · си болѣꙁнь нѣстъ къ съмръти нъ
4110410 о славѣ б҃жіи · да прославитъ сѧ с҃нъ б҃жіи е̑ѭ ·
4110500 люблѣаше же и҃с мартѫ и сестрѫ еѩ и лаꙁарѣ ·
4110600 егда же оуслꙑша ѣко болитъ · тъгда же прѣбꙑстъ
4110610 на немьже бѣ мѣстѣ дъва дьни ·
4110700 по томь же г҃ла оученикомъ · ꙇдѣмъ въ іюдеѭ пакꙑ ·
4110800 г҃лашѧ емоу оученици его · оучителю · нꙑнѣ искаахѫ тебе
4110810 камениемь побити июдеи · ꙇ пакꙑ ли идеши тамо ·
4110900 отъвѣшта и҃с · не дьвѣ ли на десѧте годинѣ есте въ
4110910 дьни · аште кто ходитъ въ дьне не потъкнетъ сѧ ·
4110920 ѣко свѣтъ мира сего видитъ ·
4111000 аште ли кто ходитъ ноштиѭ · потъкнетъ сѧ ·
4111010 ѣко нѣстъ свѣта о немь ·
4111100 си рече и по семь г҃ла имъ · лаꙁаръ дроугъ нашъ оусъпе ·
4111110 нъ идѫ да въꙁбоуждѫ и҅ ·
4111200 рѣшѧ же оученици{ци} его · г҃и аште оусъпе с҃пснъ
4111210 бѫдетъ ·
4111300 ꙇ҃с же рече о съмръти его · они же мьнѣшѧ ѣко
4111310 о оусъпении съна г҃летъ ·
4111400 тъгда рече имъ и҃с не обиноуѩ сѧ · лаꙁаръ оумьрѣтъ
4111500 и радоуѭ сѧ васъ ради · да вѣрѫ имете ѣко не бѣхъ тоу ·
4111510 нъ идѣмъ къ немоу ·
4111600 рече же тома нарицаемꙑ блиꙁнецъ · къ оученикомъ ·
4111610 ꙇдѣмъ и мꙑ да оумьремъ съ нимь ::
4111700 пришедъ же и҃с въ витаниѭ҅ обрѣте и четꙑри дьни юже
4111710 имѫштъ въ гробѣ ·
4111800 бѣ же витаниѣ блиꙁъ и҃ма · ѣко пѧть на десѧте стадии ·
4111900 ꙇ мъноꙃи отъ июдеи бѣахѫ пришъли къ мартѣ и марии ·
4111910 да оутѣшѧтꙑ и о братрѣ ею ·
4112000 марта же егда оуслꙑша ѣко и҃с грѧдетъ · сърѣте и ·
4112010 а мариѣ дома сѣдѣаше ::
4112100 Рече же маръта къ и҃соу · г҃и аште би сьде бꙑлъ ·
4112110 не би братръ мои оумрълъ ·
4112200 нъ ꙇ҅ нꙑнѣ вѣмъ · ѣко егоже колижъдо просиши оу б҃а
4112210 дастъ тебѣ б҃ъ ·
4112300 г҃ла еи и҃с · вьскръснетъ братръ твои ·
4112400 г҃ла емоу марта вѣмь ѣко вьскрьснетъ въ вьскрѣшение
4112410 вь послѣдьнии дьнь · ::
4112500 Рече еи и҃с · аꙁъ есмъ вьскрѣшение и животъ ·
4112510 вѣроуѩи въ мѧ аште оумьретъ оживетъ ·
4112600 ꙇ вьсѣкъ живꙑ и вѣроуѩи въ мѧ · не оумьретъ въ вѣкъ ·
4112610 ꙇ҅меши ли вѣрѫ семоу ·
4112700 г҃ла емоу еи г҃и · аꙁъ вѣровахъ ѣко тꙑ еси х҃ъ
4112710 с҃нъ б҃жіи · грѧдꙑи вь весь миръ ·
4112800 ꙇ се рекъши иде и приꙁъва мариѭ сестрѫ своѭ таи ·
4112810 рекъши оучитель се естъ и ꙁоветъ тѧ ·
4112900 она же ѣко оуслꙑша въста ѩдро · и иде къ немоу ·
4113000 не бѣ же не оу и҃с пришелъ вь весь · нъ бѣ на мѣстѣ еще
4113010 идеже сърѣте и маръта ·
4113100 ꙇюдеи же сѫщеи съ неѭ въ домоу · ꙇ оутѣшаѭште ̑ѭ ·
4113110 видѣвъше мариѭ ѣко ѩдро въста ꙇ иꙁиде · по неи идѫ
4113120 г҃лѭще · ѣко идетъ на гробъ · да плачетъ сѧ тоу ·
4113200 мариѣ же ѣко приде иде бѣ и҃съ · видѣвъши и паде емоу
4113210 на ногоу · г҃лѭшти емоу г҃и · аште би бꙑлъ съде ·
4113220 не би мои братръ оумрълъ ·
4113300 ꙇ҃с же ѣко видѣ ѭ плачѫштѫ сѧ · ꙇ пришедъшѧѩ съ неѭ
4113310 июдеѩ плачѫштѧ сѧ · ꙁапрѣти д҃хоу · и въꙁмѫти сѧ самъ
4113400 и рече къде положисте и · г҃лашѧ емоу г҃и грѧди виждъ ·
4113500 и просльꙁи сѧ и҃съ ·
4113600 г҃лаахѫ же июдеи · виждь како люблѣаше и ·
4113700 едини же отъ нихъ рѣшѧ · не можааше ли сь отвръꙁꙑи очи
4113710 слѣпооумоу · сътворити да и сь не оумьретъ ·
4113800 Ꙇ҃с же пакꙑ прѣтѧ вь себѣ приде къ гробоу ·
4113810 бѣ же пешть и камень належааше на неи ·
4113900 г҃ла и҃с въꙁьмѣте камень · Г҃ла емоу сестра оумеръшааго
4113910 марта г҃и ю҅же смръдитъ · четврѣдьневънъ бо естъ ·
4114000 г҃ла еи и҃с · не рѣхъ ли ти ѣко аште вѣроуеши ·
4114010 оуꙁьриши славѫ б҃жиѭ ·
4114100 вьꙁѧсѧ же камень идеже бѣ оумерꙑ лежѧ · ꙇ҃с же вьꙁведе
4114110 въ іспрь очи и рече · О҃тче хвалѭ тебѣ въꙁдаѭ ·
4114120 ѣко оуслꙑша мѧ
4114200 аꙁъ же вѣдѣхъ · ѣко вьсегда ме[не] послоушаеши · нъ
4114210 народа ради стоѩштааго окръсть рѣхъ ·
4114220 да вѣрѫ имѫтъ ѣко тꙑ мѧ посъла ·
4114300 и се рекъ · гласомь велиемь въꙁъва ·
4114310 лаꙁаре грѧди вонъ ·
4114400 ꙇ иꙁиде оумерꙑ · обѧꙁанъ ногама и рѫкама · оукроемь ·
4114410 ꙇ лице его оуброусомъ обѧꙁано · г҃ла имъ и҃съ
4114420 раꙁдрѣшите и и не дѣите его ꙇ҅ти ·
4114500 мъноꙃи же отъ июдеи пришьдъшеи къ марии · ꙇ видѣвъше
4114510 еже сътвори и҃с · вѣровашѧ вь него · кц ::
4114600 е҅дини же отъ нихъ идѫ къ фарисѣомъ ·
4114610 и рѣшѧ имъ еже сътвори и҃с ::
4114700 Събърашѧ же архиереи ꙇ фарисеи сънемъ на и҃са · ꙇ
4114710 г҃лаахѫ что сътворимъ · ѣко ч҃лвкъ сь ꙁнамениѣ мънога
4114720 творитъ ·
4114800 аште оставимꙑ и тако · вьси вѣрѫ имѫтъ въ нъ · ꙇ
4114810 придѫтъ римлѣне · ꙇ въꙁъмѫтъ и мѣсто и ѩ҃ꙁкъ нашъ ·
4114900 е҅динъ же етеръ отъ нихъ · каиѣфа архиереи сꙑ лѣтоу
4114910 томоу · рече имъ · вꙑ не вѣсте ничесоже
4115000 ни помꙑшлѣате · ѣко оуне естъ намъ да единъ ч҃лвкъ
4115010 оумьретъ ꙁа люди · а не весь ѩ҃ꙁкъ погꙑбнетъ ·
4115100 сего же о себѣ не рече · нъ архиереи сꙑ лѣтоу томоу
4115110 прорече · ѣко хотѣаше и҃с оумьрѣти ꙁа люди ·
4115200 ꙇ не тъкъмо ꙁа люди · нъ ꙇ҅ да чѧда б҃жиѣ расточенаѣ
4115210 съберетъ въ едино · ::
4115300 о҅тъ того же дьне съвѣшташѧ да и бѫ оубили ·
4115400 ꙇ҃с же к томоу не авѣ хождааше вꙑ июдеихъ · нъ иде отъ
4115410 тѫдоу въ странѫ блиꙁъ поустꙑни · въ ефремъ нарицаемъ
4115420 градъ · ꙇ тоу живѣаше съ оученикꙑ своими · кц ::
4115500 Бѣ же блиꙁъ пасха июдеиска · ꙇ вьꙁидѫ мъноꙃи въ і҃мъ
4115510 отъ странꙑ · прѣжде пасхꙑ да очистѧтъ сѧ ·
4115600 ꙇ искаахѫ же и҃са · ꙇ г҃лаахѫ же къ себѣ въ ц҃ркве
4115610 стоѩште · что сѧ мьнитъ вамъ · ѣко не иматъ ли прити
4115620 въ праꙁдьникъ ·
4115700 дашѧ бо архиереи ꙇ фарисѣи ꙁаповѣдь · да аште кто
4115710 оштѫтитъ і къде бѫдетъ · повѣстъ да имѫтъ і ::
4120100 Ꙇ҃҅с же прѣжде шести денъ пасхꙑ · приде вь витаниѭ ·
4120110 ꙇдеже бѣ лаꙁаръ оумерои · егоже въскрѣси
4120120 отъ мрътвꙑихъ ·
4120200 сътворишѧ же [е]моу вечерѭ тоу · ꙇ маръта слоужааше ·
4120210 лаꙁаръ же единъ бѣ отъ въꙁлежѧштиихъ съ нимъ ·
4120300 мариѣ же приемъши литрѫ хриꙁмꙑ · нарда пистикиѩ
4120310 мъногоцѣнънꙑ · помаꙁа ноꙃѣ и҃свѣ · ꙇ отръ власꙑ
4120320 своими ноꙃѣ его · Храмина же исплъни сѧ
4120330 отъ вонѧ хриꙁмънꙑѩ ::
4120400 Г҃ла же единъ отъ о[у]ченикъ его · июда симонь
4120410 и҅скариотъскꙑ · ꙇже и хотѣаше прѣдати ·
4120500 чесо ради мѵро се не продано бꙑстъ · на т҃ пѣнѧꙃъ ·
4120510 ꙇ дано нищиимъ ·
4120600 се рече не ѣко о ништиихъ печааше сѧ · нъ ѣко тать
4120610 бѣ · ꙇ скриницѫ имꙑ · ꙇ вьмѣтаема ношааше ·
4120700 рече же и҃с не дѣи ѩ въ день погребениѣ моего
4120710 събл̑юде ѭ ·
4120800 ништѧѩ бо съ собоѭ въсегда имате ·
4120810 а мене не въсегда имате ·
4120900 раꙁоумѣ же народъ мъногъ отъ июдеи · ѣко тоу естъ · ꙇ
4120910 придѫ не и҃са ради тъкъмо · нъ да и лаꙁара видѧтъ ·
4120920 егоже въскрѣси отъ мрътвꙑхъ ·
4121000 съвѣшташѧ же архиереи · до и лаꙁара оубиѭтъ ·
4121100 ѣко мъноꙃи его ради идѣахѫ июдеи · ꙇ вѣровахѫ
4121110 въ и҃са ·
4121200 въ оутрѣи же день народъ мъногъ · пришедꙑ въ
4121210 праꙁдьникъ · слꙑшавъше ѣко и҃с грѧдетъ въ и҃мъ ·
4121300 приѩсѧ вѣие отъ финикъ · ꙇ иꙁидѫ противѫ емоу · ꙇ
4121310 ꙁъваахѫ г҃лѭште · ѡ҅санꙿна б҃лгсвнъ грѧдѧи въ імѧ
4121320 г҃не · ц҃сръ ꙇ҃лвъ ·
4121400 обрѣтъ же и҃с осьлѧ вьсѣде на не ·
4121410 ѣкоже естъ писано ·
4121500 не бои сѧ дъщи сионова · се ц҃срь твои грѧдетъ ·
4121510 сѣдѧ на жрѣбѧте осъли ·
4121600 сихъ же не раꙁоумѣшѧ оученици его прѣжде · нъ егда
4121610 прослави сѧ и҃с · тъгда помѣнѫшѧ · ѣко си бѣшѧ о немь
4121620 писана · ꙇ си сътворишѧ емоу ·
4121700 Съвѣдѣтельствовааше же народъ иже бѣ съ нимь · егда
4121710 лаꙁара въꙁъва отъ гроба · ꙇ вьскрѣси его
4121720 отъ мрътвꙑхъ ·
4121800 сего ради и противѫ емоу иꙁиде народъ · ѣко слꙑшашѧ и
4121810 сътворьшь се ꙁнамение :: кц ·
4121900 Фарисеи же рѣшѧ къ себѣ · видите ѣко никакоже польꙃа
4121910 естъ · се весь миръ по немь идетъ ::
4122000 Бѣахѫ же еллини едини отъ въшедъшиихъ ·
4122010 да поклонѧтъ сѧ въ праꙁдьникъ ·
4122100 сии же пристѫпишѧ къ филипоу · ꙇже бѣ отъ видъ{в}саидꙑ
4122110 галѣлѣискꙑѩ҅ · ꙇ молѣхѫ и г҃лѭште ·
4122120 г҃и хоштемъ и҃са видѣти ·
4122200 Приде филипъ и҅ г҃ла аньдрѣови ·
4122210 ꙇ пакꙑ аньдрѣа и филипъ гласте и҃сви ·
4122300 ꙇ҃с же отъвѣшта има г҃лѧ · Приде година да прославитъ
4122310 сѧ с҃нъ ч҃лвскꙑ ·
4122400 амнь аминъ г҃лѭ вамъ · аште ꙁръно пшеничьно не оумьретъ
4122410 падъ вь ꙁеми · то едино прѣбꙑваатъ · аште ли оумьретъ
4122420 мъногъ плодъ сътворитъ ·
4122500 любѧи д҃шѫ своѭ погоубитъ ̑ѭ · ꙇ ненавидѧи д҃шѧ своеѩ ·
4122510 вь мирѣ семь · въ животѣ вѣчънѣемь съхранитъ ѭ ·
4122600 аште кто мьнѣ слоужитъ · по мьнѣ да ходитъ · ꙇ идеже
4122610 есмъ аꙁъ тоу и слоуга мои бѫдетъ · ꙇ аште кто мьнѣ
4122620 слоужитъ · почьтетъ і о҃тцъ ·
4122700 Нꙑнѣ д҃ша моѣ въꙁмѫти сѧ · ꙇ что рекѫ · о҃тче с҃пси
4122710 мѧ отъ годинꙑ сеѩ · нъ сего ради придъ на годинѫ
4122720 си̑ѭ ·
4122800 о҃тче прослави имѧ твое · приде же гласъ с҃нбсе ·
4122810 ꙇ прославихъ и пакꙑ прославлѭ ·
4122900 народъ же стоѩи ꙇ слꙑшавъ · г҃лаахѫ громъ бꙑстъ ·
4122910 ꙇни г҃лаахѫ а҃нꙉлъ г҃ла емоу ·
4123000 отъвѣшта и҃с и҅ {ре}рече · не мене ради гласъ сь
4123010 бꙑстъ нъ васъ ради ·
4123100 нꙑнѣ сѫдъ естъ мироу семоу · Нꙑнѣ кънѧꙃъ мира сего
4123110 иꙁгънанъ бѫдетъ вонъ ·
4123200 ꙇ аꙁъ аште вьꙁнесенъ бѫдѫ отъ ꙁемл̑ѧ ·
4123210 вьсѧ привлѣкѫ къ себѣ ·
4123300 се же г҃лаше клеплѧ коеѭ съмрътиѭ хотѣаше оумьрѣти ·
4123400 отъвѣшта емоу народъ · мꙑ слꙑшахомъ отъ ꙁакона · ѣко
4123410 х҃ъ прѣбꙑваатъ въ вѣкъ · ꙇ како тꙑ г҃леши вьꙁнести сѧ
4123420 подобаатъ с҃ноу ч҃лвчскоумоу · кто сь естъ с҃нъ
4123430 ч҃лвчскъ ·
4123500 рече же имъ и҃с · еште въ мало врѣмѧ свѣтъ въ васъ
4123510 естъ · ходите доньдеже свѣтъ имате · да тъма васъ не
4123520 иметъ · ꙇ ходѧи въ тъмѣ · не вѣстъ камо идетъ ·
4123600 доньдеже свѣтъ имате · вѣроуите въ свѣта · да с҃нве
4123610 свѣтоу бѫдете :: кц :: Си г҃ла и҃с ·
4123620 ꙇ ошедъ съкрꙑ сѧ отъ нихъ ·
4123700 толика же ꙁна[ме]ниѣ сътворьшю емоу прѣдь ними ·
4123710 не вѣроваахѫ во нь ·
4123800 да събѫдетъ сѧ слово исаиѩ п҃рка еже рече · г҃и кто
4123810 вѣрѫ ѩ слоухоу нашемоу · ꙇ мꙑшъца г҃нѣ комоу отъкрꙑ сѧ ·
4123900 сего ради не можаахѫ вѣровати · ѣко пакꙑ рече исаиѣ ·
4124000 ослѣпи очи ихъ · ꙇ окамѣнилъ естъ с҃рдца ихъ · да не
4124010 видѧтъ очима · ни раꙁоумѣѭтъ с҃рдцемь ·
4124020 ꙇ обратѧтъ сѧ и исцѣл̑ѭ ѩ ·
4124100 си рече исаиѣ · егда видѣ славѫ его · ꙇ г҃ла о немь ·
4124200 обаче оубо и отъ кьнѧꙁъ мъноꙃи вѣровашѧ вь него · нъ
4124210 фарисѣи ради не исповѣдаахѫ · да не и съньмиштъ
4124220 иꙁгънани бѫдѫтъ ·
4124300 вьꙁлюбишѧ бо паче славѫ ч҃лчкѫ неже славѫ б҃жи̑ѭ ·
4124400 Ꙇ҃с же вьꙁъва и рече · вѣроуѩи вь мѧ · не вѣроуоутъ въ
4124410 мѧ нъ въ посълавъшааго мѧ ·
4124500 ꙇ видѧи мѧ видѣ посълавъшааго мѧ ·
4124600 аꙁъ свѣтъ вь миръ придъ · да вьсѣкъ вѣроуѩи вь мѧ
4124610 вь тьмѣ не прѣбѫдетъ ·
4124700 ꙇ аште кто оуслꙑшитъ г҃лꙑ моѩ · ꙇ не съхранитъ ихъ ·
4124710 аꙁъ не сѫждѫ емоу · не придъ бо да сѫжд̑ѭ мироу ·
4124720 нъ да с҃псѫ миръ ·
4124800 отъметаѩи сѧ мене и не приемлѧ г҃лъ моихъ · ꙇматъ
4124810 сѫдѧштааго емоу · слово еже г҃лахъ то сѫдитъ емоу
4124820 въ послѣдьнии дьнь ·
4124900 ѣко аꙁъ о себѣ не г҃лахъ · нъ посълавꙑ мѧ отъцъ · тъ
4124910 мьнѣ ꙁаповѣдь дастъ · что рекѫ и что в҃ъꙁглѭ ·
4125000 и вѣмь ѣко ꙁаповѣдь его животъ вѣчънꙑи естъ · ѣже
4125010 оубо аꙁъ г҃лѭ · ѣкоже рече мънѣ отъцъ тако г҃лѭ :: ::
4130100 Прѣжде же праꙁдьника пасцѣ · вѣдꙑ и҃с ѣко приде емоу
4130110 година · да прѣидетъ отъ мира сего къ о҃тцю · вьꙁлюбь
4130120 своѩ сѫщѧѩ во вьсемь мирѣ · до коньца вьꙁлюби ѩ ::
4130200 ꙇ вечери бꙑвъши · диѣволоу юже въложъшю въ с҃рдце
4130210 июдѣ · симоновоу искариотъскоумоу :: да и прѣдастъ ·
4130300 вѣдꙑ и҃с ѣко вьсѣ дастъ емоу о҃тцъ въ рѫцѣ · ꙇ ѣко
4130310 отъ б҃а иꙁиде и къ б҃оу грѧдетъ ·
4130400 въста съ вечерѧ и положи риꙁꙑ · ꙇ приемъ лентии҅
4130410 прѣпоѣса сѧ ·
4130500 По томь же въли водѫ въ оумꙑвальницѫ · ꙇ начѧтъ
4130510 оумꙑвати ноꙃѣ оученикомъ · ꙇ отирати лентиемь ·
4130520 ꙇмъже бѣ прѣпоѣсанъ ·
4130600 приде же къ симоноу петроу · ꙇ г҃ла емоу тъ ·
4130610 г҃и · тꙑ ли мои оумꙑеши ноꙃѣ ·
4130700 отъвѣшта и҃с и рече емоу · еже аꙁъ творѭ тꙑ не вѣси
4130710 нꙑнѣ · раꙁоумѣеши же по сихъ ·
4130800 г҃ла емоу петръ не оумꙑеши ногоу моею вь вѣкъ · отъвѣшта
4130810 емоу и҃с · аште не оумꙑѭ тебе · не имаши чѧсти
4130820 съ мъно̑ѭ ·
4130900 г҃ла емоу симонъ петръ · г҃и не ноꙃѣ мои тъкмо ·
4130910 нъ и рѫцѣ и главѫ ·
4131000 г҃ла емоу и҃съ · ꙇꙁмъвенꙑ не трѣбоуоутъ ткмо ноꙃѣ оумꙑти ·
4131010 естъ бо весь чистъ · ꙇ вꙑ чисти есте :: кц :: ::
4131020 нъ не вьси ·
4131100 вѣдѣаше бо прѣдаѭштааго и · сего ради рече ѣко не вьси
4131110 есте чисти ·
4131200 егда же оумꙑ ноꙃѣ ихъ · приѩтъ риꙁꙑ своѩ и въꙁлеже
4131210 пакꙑ · ꙇ рече имъ · вѣсте ли что сътворихъ вамъ ·
4131300 въ[і] г҃лаашете мѧ оучителѣ и г҃а ·
4131310 ꙇ добрѣ г҃лете есмъ бо ·
4131400 аште оубо аꙁъ оумꙑхъ ваши ноꙃѣ г҃ь и оучитель · ꙇ вꙑ
4131410 длъжьни есте дроугъ дроугоу оумꙑвати ноꙃѣ ·
4131500 обраꙁъ бо дахъ вамъ · да ѣкоже аꙁъ сътворихъ вамъ ·
4131510 ꙇ вꙑ творите ·
4131600 аминь амин г҃лаглѭ вамъ · нѣстъ рабъ болеи г҃а
4131610 своего · ни а҃плъ болеи посълавъшааго и ·
4131700 аще си вѣсте блажени есте аште творите ѣ ·
4131800 не о вьсѣхъ васъ г҃лѭ · аꙁъ бо вѣмь ѩже иꙁбърахъ · нъ
4131810 да кънигꙑ събѫдѫтъ сѧ · ѣдꙑ съ мъноѭ хлѣбъ въꙁдвиже
4131820 на мѧ прѣльщение свое ·
4131900 отъ селѣ г҃лѭ вамъ · прѣжде даже не бѫдетъ ·
4131910 да егда бѫдетъ вѣрѫ имете ѣко аꙁъ есмъ ·
4132000 амин аминь г҃лѭ вамъ · приемлѧи аште кого посълѭ
4132010 мене приемлетъ · а приемлѧи мене приемлетъ
4132020 посълавъшааго и мѧ · ::
4132100 Си рекъ и҃с въꙁмѫти сѧ д҃хмъ · ꙇ съвѣдѣтельствова и
4132110 рече · аминь амин г҃лѭ вамъ · ѣко единъ отъ васъ
4132120 прѣдастъ мѧ ·
4132200 съꙁирахѫ же сѧ междю собоѭ оученици ·
4132210 не домꙑслѧште о комь г҃летъ ·
4132300 бѣ же единъ въꙁлежѧ отъ оученикъ его на лонѣ и҃свѣ ·
4132310 егоже люблѣаше и҃с ·
4132400 поманѫ же семоу симонъ петръ въпросити кто оубо естъ
4132410 о немьже г҃летъ ·
4132500 нападъ же тъ тако на пръси и҃свꙑ г҃ла емоу
4132510 г҃и кто естъ ·
4132600 отъвѣшта и҃с · тъ естъ емоуже аꙁъ омочъ хлѣбъ подамъ ·
4132610 ꙇ омочь хлѣбъ дастъ июдѣ симоню искариотъскоумоу ·
4132700 и по хлѣбѣ тъгда въниде во нь сотона ·
4132710 г҃ла емоу и҃с еже твориши сътвори скоро ·
4132800 сего же никтоже не раꙁоумѣ въꙁлежѧштихъ ·
4132810 къ чесомоу рече емоу ·
4132900 едини мьнѣахѫ понеже скриницѫ имѣаше июда · ѣко г҃лтъ
4132910 емоу и҃съ · коупи егоже трѣбоуемъ на праꙁдьникъ ·
4132920 ли ништимъ да нѣчъто дастъ ·
4133000 приемъ же онъ хлѣбъ · ꙇꙁиде абие · бѣ же ноштъ
4133100 егда иꙁиде · г҃ла же и҃с · Нꙑнѣ прослави сѧ с҃нъ
4133110 ч҃лвчскꙑ · и б҃ъ прослави сѧ о немь ·
4133200 аште б҃ъ прослави сѧ о немь · ꙇ б҃ъ прославитꙑ и
4133210 вь себѣ · ꙇ абие прославитъ і ·
4133300 чѧдъца еще мало съ вами есмъ · въꙁиштете мене · ꙇ
4133310 ѣкоже рѣхъ июдеомъ · ѣко ѣможе аꙁъ идѫ вꙑ не можете
4133320 при[ти] · ꙇ вамъ г҃лѭ нꙑнѣ ·
4133400 ꙁаповѣдь повѣдаѭ вамъ · да любите дроугъ дроуга ѣкоже
4133410 вьꙁлюбихъ вꙑ · да и вꙑ любите дроугъ дроуга ·
4133500 о семь раꙁоумѣѭтъ вьси · ѣко мои оученици есте ·
4133510 аще любьвь имате междю собоѭ ·
4133600 Г҃ла емоу симонъ петръ · г҃и камо идеши · отъвѣшта
4133610 и҃съ ѣможе аꙁъ идѫ не можеши нꙑнѣ по мьнѣ ити ·
4133620 послѣдь же по мьнѣ идеши ·
4133700 г҃и по чъто не могѫ нꙑнѣ по тебѣ ити ·
4133710 нꙑнѣ д҃шѫ моѭ ꙁа тѧ положѫ ·
4133800 отъвѣшта емоу и҃съ д҃шѫ ли тво̑ѭ ꙁа мѧ положиши · аминь
4133810 амин г҃л̑ѭ тебѣ · не въꙁгласитъ кокотъ доньдеже
4133820 отъвръжеши сѧ мене три кратꙑ ::
4140100 Да не съмѫштаатъ сѧ ваше с҃рдце · вѣроуите въ б҃а и
4140110 въ мѧ вѣроуите ·
4140200 въ домоу о҃тца моего обитѣли мъногꙑ сѫтъ · аште ли же
4140210 ни реклъ бимъ вамъ · ѣко идѫ оуготовати мѣсто вамъ ·
4140300 и ѣште идѫ оуготоваѭ мѣсто вамъ · пакꙑ придѫ и поимѫ
4140310 вꙑ къ себѣ · да идеже есмъ аꙁъ и вꙑ бѫдете ·
4140400 и ѣможе аꙁъ идѫ вѣсте · и пѫть вѣсте ·
4140500 г҃ла емоу тома г҃и не вѣмь камо идеши ·
4140510 ꙇ како пѫтъ можемъ вѣдѣти ·
4140600 г҃ла емоу и҃с · аꙁъ есмъ пѫть и истина и животъ ·
4140610 никтоже придетъ къ отьцю тъкъмо мъноѭ ·
4140700 аште мѧ бисте ꙁнали и отъца моего ꙁнали бисте оубо ·
4140710 и отъ селѣ поꙁнаате и и оувѣдѣсте и ·
4140800 г҃ла емоу филипъ · г҃и покажи намъ отъца и
4140810 довьлетъ намъ ·
4140900 г҃ла емоу и҃с · толико ли врѣмѧ съ вами есмъ и не поꙁна
4140910 ли мене филипе · видѣвꙑ мѧ видѣ отца ·
4140920 и како тꙑ г҃леши покажи намъ о҃тъца ·
4141000 не вѣроуеши ли ѣко аꙁъ въ о҃тци и отецъ вь мнѣ естъ ::
4141010 Г҃лꙑ ѩже аꙁъ г҃лѭ вамъ о себѣ не г҃лѭ ·
4141020 о҃тцъ же прѣбꙑваѩи въ мьнѣ тъ творитъ дѣла ·
4141100 вѣрѫ имѣте мьнѣ ѣко аꙁъ въ отьци и отъцъ въ мьнѣ ·
4141110 аште ли же ни ꙁа та дѣла вѣрѫ емл̑ете ми ·
4141200 амин · амин г҃лѭ вамъ · вѣроуѩи въ мѧ дѣла ѣже аꙁъ
4141210 творѭ · и тъ сътворитъ · и больша сътворитъ сихъ ·
4141220 ѣко аꙁъ къ отьцю грѧдѫ ·
4141300 ꙇ҅ егоже колижъдо просите въ імѧ мое · то сътворѭ ·
4141310 да прославитъ сѧ о҃цъ о с҃нѣ ·
4141400 ꙇ аште чесо просите въ імѧ мое аꙁъ сътворѭ ·
4141500 аште любите мѧ ꙁаповѣди моѩ съблюдѣте ·
4141600 ꙇ аꙁъ оумолѭ о҃тца · ꙇ иного параклита дастъ вамъ ·
4141610 да бѫдетъ съ вами вь вѣкъ ·
4141700 д҃хъ истинънꙑ · егоже миръ не можетъ приѩти · ѣко не
4141710 видитъ его ни ꙁнаатъ его · вꙑ же ꙁнаате и · ѣко въ
4141720 васъ прѣбꙑваатъ · и въ васъ бѫдетъ
4141800 не оставлѭ васъ сиръ · придѫ къ вамъ ·
4141900 еште мало и миръ к томоу {не} не видитъ мене · вꙑ же
4141910 видите мѧ · ѣко аꙁъ живѫ и вꙑ живи бѫдете ·
4142000 въ тъ день раꙁоумѣате ѣко аꙁъ въ о҃тци · моемь ·
4142010 ꙇ вꙑ въ мьнѣ и аꙁъ въ васъ ·
4142100 ꙇмѣѩи ꙁаповѣди моѩ и съблюдаѩ ѩ · тъ естъ любѧи мѧ · а
4142110 любѧи мѧ вьꙁлюбл̑енъ бѫдетъ о҃тцмъ моимь · и аꙁъ
4142120 въꙁлюблю и · ꙇ ѣвл̑ѭ сѧ емоу самъ :: кц ·
4142200 г҃ла емоу июда не искариотъскꙑ · г҃и и что бꙑстъ ѣко
4142210 намъ хоштеши сѧ авити · а не вьсемоу мироу ·
4142300 отъвѣща и҃с и рече емоу · аште кто любитъ мѧ · слово
4142310 мое съблюдетъ · ꙇ о҃тцъ мои вьꙁлюбитъ і · ꙇ къ немоу
4142320 идевѣ · ꙇ обитѣль оу него сътворивѣ ·
4142400 не любѧи мене словесъ моихъ не съблюдаетъ · ꙇ слово
4142410 еже слꙑшите · нѣстъ мое нъ посълавъшааго мѧ о҃тца ·
4142500 си г҃лахъ вамъ въ васъ сꙑ ·
4142600 параклитъ же д҃хъ с҃тꙑ егоже посьлетъ о҃цъ въ імѧ
4142610 мое · тъ вꙑ наоучтъ вьсемоу · ꙇ вьспомѣнетъ вамъ вьсѣ
4142620 еликоже рѣхъ вамъ ·
4142700 миръ оставлѣѭ вамъ · миръ мои даѭ вамъ · не ѣкоже вьсь
4142710 миръ даатъ · аꙁъ даѭ вамь · :: Да не съмѫштаатъ сѧ
4142720 ваше с҃рдце ни оустрашаатъ ·
4142800 слꙑшасте ѣко аꙁъ рѣхъ вамъ · идѫ и придѫ къ вамъ ·
4142810 аште бисте любили мѧ · въꙁдрадовали сѧ бисте оубо · ѣко
4142820 рѣхъ идѫ къ о҃тцю · ѣко отецъ мои болии мене естъ ·
4142900 ꙇ нꙑнѣ рѣхъ вамъ · прѣжде даже не бѫдетъ ·
4142910 да егда бѫдетъ вѣрѫ имете ::
4143000 ю҅же не мъного г҃лѭ съ вами · грѧдетъ бо се[го] мира
4143010 кънѧꙃъ · ꙇ вь мьнѣ не иматъ ничесоже ·
4143100 нъ да раꙁоумѣатъ миръ ѣко люблю о҃тца · и҅ ѣкоже
4143110 ꙁапо[вѣ]дѣ мьнѣ о҃тцъ · тако творѭ :
4143120 въстанѣте идѣмъ отъ сѫдоу ::
4150100 аꙁъ есмъ лоꙁа истинънаѣ · ꙇ о҃тцъ мои дѣлатель естъ ·
4150200 вьсѣкѫ раꙁгѫ не творѧштѫѭ плода · ꙇꙁъметъ ѭ · ꙇ вьсѣкѫ
4150210 тво{тво}рѧштѫ плодъ отрѣбитъ ѭ да плодъ болии
4150220 сътворитъ ·
4150300 Оуже вꙑ чисти есте · ꙁа слово еже г҃лахъ вамъ ·
4150400 бѫдѣте въ мънѣ и аꙁъ въ васъ · ѣкоже роꙁга не можетъ
4150410 плода творити о себѣ · аште не бодетъ на лоꙁѣ тако и
4150420 вꙑ · аште вь мьнѣ не прѣбѫдете ·
4150500 аꙁъ есмъ лоꙁа вꙑ раждие · ꙇже бѫдетъ въ мьнѣ и аꙁъ въ
4150510 немь · сътворитъ плодъ мъногъ · ѣко беꙁ мене не можете
4150520 творити ничесоже ·
4150600 аште кто въ мьнѣ не прѣбѫдетъ · ꙇꙁвръжетъ сѧ вонъ
4150610 ѣкоже роꙁга и ꙇсъшетъ · ꙇ събираѭтъ ѭ и въ огнь
4150620 вълагаѭтъ и съгараатъ ·
4150700 аште прѣбѫдете въ мьнѣ · ꙇ г҃ли мои въ васъ
4150710 прѣбѫдѫтъ · Емоуже колижъдо хоштете просите и
4150720 бѫдетъ вамъ ::
4150800 о҅ семь прослави сѧ отцъ мои · да плодъ мъногъ
4150810 сътворите · ꙇ бѫдете мои оученици ·
4150900 ѣкоже въꙁлюби мѧ о҃цъ и аꙁъ въꙁлюбихъ вꙑ ·
4150910 бѫдѣте въ любьви моеи ·
4151000 аще ꙁаповѣди моѩ съблюдете · прѣбѫдете въ любьви
4151010 моеи · ѣкоже аꙁъ ꙁаповѣди о҃тца мое[го] съблюсъ ·
4151020 ꙇ прѣбꙑваѭ въ него любьве ·
4151100 се г҃лахъ вамъ · да радость моѣ {съ} {вами} ⸗въ⸗ ⸗васъ⸗
4151110 бѫдетъ · ꙇ радость ваша исплънитъ сѧ ·
4151200 си естъ ꙁаповѣдь моѣ · да любите дроугъ дроуга ѣкоже
4151210 въꙁлюбихъ вꙑ ·
4151300 большѧ сеѩ любьве никтоже [не] иматъ · да кто д҃шѫ
4151310 своѭ положитъ ꙁа дроугꙑ своѩ · ::
4151400 Вꙑ дроуꙃи мои есте · аште творите елико аꙁъ
4151410 ꙁаповѣдаѭ вамъ ·
4151500 Юже не г҃лѭ васъ рабъ · рабъ бо не вѣстъ что творитъ
4151510 г҃ъ его · вꙑ же рѣхъ дроугꙑ · ѣко вьсѣ ѣже слꙑшахъ отъ
4151520 о҃тца моего · съкаꙁахъ вамъ ·
4151600 не вꙑ мене иꙁбърасте нъ аꙁъ иꙁбърахъ вꙑ и положихъ
4151610 вꙑ · да вꙑ идете и плодъ принесете · ꙇ плодъ вашъ
4151620 прѣбѫдетъ · да егоже колижъдо просите · отъ о҃тца
4151630 въ імѧ мое дастъ вамъ · ::
4151700 Си ꙁаповѣдаѭ вамъ да любите дроугъ дроуга ·
4151800 аште миръ васъ ненавидитъ · вѣдите ѣко мене прѣжде
4151810 васъ въꙁненавидѣ ·
4151900 аште отъ мира бисте бꙑли · миръ оубо свое любилъ би ·
4151910 ѣко же отъ мира нѣсте · нъ аꙁъ иꙁбърахъ вꙑ отъ мира ·
4151920 сего ради ненавидитъ васъ миръ ·
4152000 Помьните слово еже аꙁъ рѣхъ вамъ · нѣстъ рабъ болеи
4152010 г҃а своего · Аште мене иꙁгънашѧ и васъ ижденѫтъ ·
4152020 аште слово мое съблюсѧ и ваше съблюдѫтъ ·
4152100 нъ си вьсѣ сътворѧтъ вамъ ꙁа имѧ мое ѣко не вѣдѧтъ
4152110 посълавъшааго мѧ ·
4152200 а҅ще не бимь пришелъ и г҃лалъ имъ · грѣха не бѫ
4152210 имѣли · нꙑнѣ же и винꙑ не имѫтъ о грѣсѣ своемъ ·
4152300 ненавидѧи мене и о҃тца моего ненавидитъ ·
4152400 аште дѣлъ не бимь сътворилъ въ нихъ · ꙇхъже инъ
4152410 никтоже сътвори · грѣха не бѫ имѣли · нꙑнѣ же и
4152420 видѣшѧ и въꙁненавидѣшѧ и мене и о҃тца моего ·
4152500 нъ да събѫдетъ сѧ сло[во] писаное въ ꙁаконѣ ихъ ·
4152510 ѣко въꙁненавидѣшѧ мѧ спꙑти ·
4152600 е҅гда же придетъ параклитъ · егоже аꙁъ посълѭ вамъ ·
4152610 отъ о҃тца д҃хъ истинънꙑ · ꙇже отъ о҃тца исходитъ ·
4152620 тъ съвѣдѣтельствоуоутъ о мънѣ ·
4152700 ꙇ вꙑ же съвѣдѣтельствоуоуте · ѣко искони съ мъноѭ есте ·
4160100 си г҃лахъ вамъ · да не съблаꙁните сѧ ·
4160200 отъ съньмиштъ ижденѫтъ вꙑ · нъ придетъ година · да
4160210 вьсѣкъ иже оубиетъ вꙑ · мьнитъ сѧ слоужъбѫ приносити
4160220 б҃оу ::
4160300 Ꙇ си сътворѧтъ вамъ · ѣко не поꙁнашѧ о҃тца ни мене ·
4160400 нъ се г҃лахъ вамъ · да егда придетъ година · поминаате
4160410 си · ѣко аꙁъ рѣхъ вамъ · сихъ же вамъ испръва не
4160420 рѣхъ · ѣко съ вами бѣхъ ·
4160500 нъ[і]нѣ же идѫ къ посълавъшюмоу мѧ · ꙇ никтоже отъ васъ
4160510 не въпрашаатъ мене камо идеши ·
4160600 нъ ѣко си г҃лахъ вамъ · скръби исплънь сръдъца ваша ·
4160700 нъ аꙁъ истинѫ вамъ г҃лѭ · оунѣе естъ вамъ да аꙁъ идѫ ·
4160710 аште бо не идѫ аꙁъ · параклитъ не придетъ къ
4160720 ва{ма}мъ · аште ли же идѫ · посълѭ и къ вамъ ·
4160800 и пришедъ онъ · обличитъ мира · о грѣсѣ и о правъдѣ и
4160810 о сѫдѣ ·
4160900 о грѣсѣ оубо ѣко не вѣроуѭтъ въ мѧ ·
4161000 о правьдѣ же ѣко къ отьцю идѫ · ꙇ къ томоу не видите
4161010 мене ·
4161100 о сѫдѣ же ѣко кънѧꙃъ мира сего осѫжденъ бꙑстъ ·
4161200 еще мъного имамъ г҃лати вамъ · нъ не можете носити
4161210 нꙑнѣ ·
4161300 егда же придетъ онъ · д҃хъ истинънꙑ · наставитъ вꙑ на
4161310 вьсѣкѫ истинѫ :: кц :: не о себѣ бо г҃лати иматъ · нъ
4161320 елико аще оуслꙑшитъ · г҃лати иматъ · ꙇ грѧ{дѫ}дѫштаа
4161330 въꙁвѣститъ вамъ ·
4161400 онъ мѧ прославитъ · ѣко отъ моего прииметъ ·
4161410 ꙇ вьꙁвѣститъ вамъ ::
4161500 Вьсѣ елико иматъ отецъ моѣ сѫтъ · сего ради рѣхъ вамъ
4161510 ѣко отъ моего прииметъ и въꙁвѣститъ ва[мь] ·
4161600 въ малѣ и к томоу не видите мене · и пакꙑ въ малѣ и
4161610 оуꙁърите мѧ · и ѣко идѫ къ о҃тцю ·
4161700 Рѣшѧ же отъ оученикъ его къ себѣ · что естъ се еже
4161710 г҃летъ намъ · въ малѣ и не видите мене · ꙇ пакꙑ въ
4161720 малѣ и оуꙁьрите мѧ ꙇ ѣко идѫ къ о҃тцю ·
4161800 г҃лаахѫ же что естъ се еже г҃летъ въ малѣ ·
4161810 не вѣмь что г҃летъ ·
4161900 Раꙁоумѣ же и҃с · ѣко хотѣхѫ и въпрашати · и рече имъ о
4161910 семь ли сътѧꙃаете сѧ междю собоѭ · ѣко рѣхъ въ малѣ и
4161920 не видите мене · ꙇ пакꙑ въ малѣ и оуꙁьрите мѧ ·
4162000 аминь аминь г҃лѭ вамъ · ѣко въс[п]лачете сѧ и
4162010 въꙁдрꙑдаа{а}те вꙑ · и миръ въꙁдрадоуоутъ сѧ · вꙑ же
4162020 печальни бѫдете · нъ печаль ваша въ радостъ бѫдетъ ·
4162100 жена егда раждаатъ · печаль иматъ · ѣко приде годь
4162110 еѩ · егда же родитъ отрочѧ · къ томоу не помьнитъ
4162120 скръби ꙁа радостъ · ѣко роди сѧ ч҃лвкъ въ миръ ·
4162200 ꙇ вꙑ же оубо нꙑнѣ печальни бѫдете · пакꙑ же оуꙁьрѭ вꙑ и
4162210 въꙁдрадоуоутъ сѧ с҃рдце ваше · ꙇ радости вашеѩ никтоже
4162220 не вьꙁъметъ отъ васъ ·
4162300 ꙇ въ тъ дьнь мене не въпросите ничесоже :: Аминь амин
4162310 г҃лѭ вамъ · ѣко ащте чесо просите отъ о҃тца въ імѧ
4162320 мое · дастъ вамъ ·
4162400 до селѣ не просисте ничесоже въ імѧ мое · просите и
4162410 примете · да радостъ ваша исплънена бѫдетъ ·
4162500 си въ притъчахъ г҃лахъ вамъ · нъ придетъ година · егда
4162510 къ томоу въ притъчахъ не г҃лѭ вамъ · нъ не обиноуѩ сѧ
4162520 о о҃тци въꙁвѣштѫ вамъ ·
4162600 въ тъ день въ імѧ мое въспросите · ꙇ не г҃лѭ вамъ ·
4162610 ѣко аꙁъ оумол̑ѭ о҃тца о васъ ·
4162700 самъ бо отецъ любитъ вꙑ · ѣко вꙑ мене въꙁлюбисте ·
4162710 ꙇ вѣровасте ѣко аꙁъ отъ б҃а иꙁидъ ·
4162800 ꙇꙁидъ отъ о҃тца · и придъ въ мирь · пакꙑ оставлѣѭ
4162810 миръ · ꙇ идѫ къ о҃тцоу ·
4162900 г҃лашѧ емоу оученици его · се нꙑнѣ не обиноуѩ сѧ
4162910 глаголеши · а притъчѧ никоѩже не г҃леши ·
4163000 нꙑнѣ вѣмъ ѣко вѣси вьсѣ и не трѣбоуеши да кто тѧ
4163010 въпрашаатъ · о семь вѣроуемъ ѣко отъ б҃а ишелъ еси ·
4163100 отъвѣшта имъ и҃с · нꙑнѣ ли вѣроуоуте ·
4163200 се грѧдетъ година и нꙑнѣ приде · да раꙁидетъ сѧ кожъдо
4163210 въ своѣ · ꙇ мене единого оставите · ꙇ нѣсмъ единъ ѣко
4163220 отецъ съ мъноѭ естъ ·
4163300 си г҃лахъ вамъ · да въ мьнѣ мира имате · :: кц ::
4163310 въ мирѣ скръбьни бѫдете · нъ дръꙁаите аꙁъ побѣдихъ
4163320 мира ·
4170100 си г҃ла и҃с :: ꙇ въꙁведе и҃с очи свои на н҃бо и рече ·
4170110 о҃тче приде година · прослави с҃на своего · да и с҃нъ
4170120 твои прославитъ тѧ ·
4170200 ѣкоже далъ емоу еси [власть] вьсѣкоѩ плъти · да вьсѣко
4170210 еже еси емоу далъ дастъ имъ живота вѣчънааго ·
4170300 Се же естъ вѣчънꙑи животъ · да ꙁнаѭтъ тебе единого
4170310 истинънааго б҃а · ꙇ егоже посъла и҃сха ·
4170400 аꙁъ прославихъ тѧ на ꙁеми · дѣло съвръшихъ ·
4170410 еже далъ еси мьнѣ да сътворѭ ·
4170500 ꙇ нꙑнѣ прослави мѧ тꙑ о҃тче оу тебе самого · славоѭ
4170510 ѭже имѣхъ · прѣжде даже не бꙑстъ миръ оу тебе ·
4170600 ѣвихъ имѧ твое ч҃лвкмъ · ѩже далъ еси мьнѣ отъ мира ·
4170610 твои бѣшѧ и мьнѣ ѩ далъ еси · ꙇ слово твое съхранишѧ ·
4170700 нꙑнѣ раꙁоумѣшѧ ѣко вьсѣ елико далъ еси мьнѣ отъ тебе
4170710 сѫтъ ·
4170800 ѣко г҃лꙑ ѩже далъ еси мьнѣ дахъ{ъ} имъ · ꙇ ти приѩсѧ и
4170810 раꙁоумѣшѧ вꙑистинѫ ѣко отъ тебе иꙁидъ ·
4170820 ꙇ вѣровашѧ ѣко тꙑ мѧ посъла ·
4170900 аꙁъ о сихъ молѭ · не о вьсемь мирѣ молѭ · нъ о тѣхъ
4170910 ѩже далъ еси мънѣ · ѣко твои сѫтъ ·
4171000 ꙇ моѣ въсѣ твоѣ сѫтъ · ꙇ твоѣ моѣ · ꙇ прославихъ сѧ
4171010 вь нихъ ·
4171100 ꙇ к томоу нѣсмъ въ мирѣ · ꙇ сии въ мирѣ сѫтъ · ꙇ аꙁъ къ
4171110 тебѣ грѧдѫ · :: О҃тче с҃тꙑ съблюди ѩ въ імѧ твое ·
4171120 ѩже далъ еси мьнѣ · да бѫдѫтъ едино ѣкоже и мꙑ ·
4171200 егда бѣхъ съ ними въ мирѣ · аꙁъ съблюдахъ ѩ въ імѧ
4171210 твое · ѩже далъ еси мънѣ съхранихъ · ꙇ никтоже отъ
4171220 нихъ не погꙑбе · ткъмо с҃нъ погꙑбѣлънꙑ · да събѫдѫтъ
4171230 сѧ кънигꙑ ·
4171300 нꙑнѣ къ тебѣ грѧдѫ · ꙇ си г҃ллѭ въ мирѣ · да имѫтъ
4171310 радость моѭ исплъненѫ вь себѣ ·
4171400 Аꙁъ дахъ имъ слово твое · и миръ въꙁненавидѣ ѩ · ѣко
4171410 не сѫтъ отъ мира · ѣкоже и аꙁъ отъ мира нѣсмъ ·
4171500 не молѭ да въꙁъмеши ѩ отъ мира · нъ да съблюдеши ѩ
4171510 отъ неприѣꙁни ·
4171600 отъ мира не сѫтъ ѣкоже и аꙁъ отъ мира нѣсмь ·
4171700 с҃ти ѩ въ істинѫ твоѭ · слово твое истина естъ ·
4171800 ѣкоже тꙑ мѧ посъла въ миръ · ꙇ аꙁъ посълахъ ѩ
4171810 въ миръ ·
4171900 ꙇ҅ ꙁа нѧ аꙁъ с҃вштѫ сѧ самъ · да бѫдѫтъ и ти с҃штени
4171910 вꙑ истинѫ ·
4172000 не о сихъ же молѭ тькмо · нъ і вѣроуѭштихъ словомь ихъ
4172010 вь мѧ ·
4172100 да вьси едино сѫтъ · ѣкоже тꙑ о҃тче вь мьнѣ и аꙁъ въ
4172110 тебѣ · да и ти въ насъ едино бѫдѫтъ · да и҅ миръ вѣрѫ
4172120 иметъ ѣко тꙑ мѧ посъла ·
4172200 ꙇ аꙁъ славѫ ѭже далъ еси мънѣ дахъ имъ · да бѫдѫтъ
4172210 едино · ѣкоже и мꙑ едино ·
4172300 аꙁъ вь нихъ и тъи въ мьнѣ · да бѫдѫтъ съвръшени въ
4172310 едино · и да раꙁоумѣатъ миръ ѣко тꙑ мѧ посъла · ꙇ
4172320 въꙁлюбилъ ѩ еси · ѣкоже и мѧ въꙁлюбилъ еси ·
4172400 о҃че ѩже далъ еси мънѣ · хоштѫ да иждеже есмъ аꙁъ и ти
4172410 бѫдѫтъ съ мъноѭ · да видѧтъ славѫ моѭ ̑ѭже далъ еси
4172420 мьнѣ · ѣко въꙁлюбилъ мѧ еси · прѣжде съложениѣ мира ·
4172500 о҃тъ{чт}че праведънꙑи миръ тебе не поꙁна · аꙁъ же тѧ
4172510 поꙁнахъ · ꙇ сии поꙁнашѧ ѣ[ко] тꙑ мѧ посъла ·
4172600 ꙇ съкаꙁахъ имъ имѧ твое и съкажѫ · да любꙑ еѭже мѧ еси
4172610 въꙁлюбилъ въ нихъ бѫдетъ и аꙁъ въ нихъ :: кц ::
4180000 е҃ванꙉлие от ион · нтафати ·
4180100 си рекъ и҃с · ꙇꙁиде съ оученикꙑ своими · на онъ полъ
4180110 потока кедръска · ꙇдеже бѣ врътъ · вь ньже въниде
4180120 самъ и оученици его :: кц ::
4180200 Вѣдѣаше же июда иже и прѣдааше мѣсто · ѣко мъножицеѭ
4180210 събирааше сѧ и҃с тоу съ оученикꙑ своими ·
4180300 июда же пріемъ спирѫ · ꙇ отъ архиереи · ꙇ фарисѣи
4180310 слоугꙑ · приде тамо съ свѣтилꙑ · ꙇ свѣштами и орѫжии ·
4180400 ꙇ҃с же вѣдꙑ вьсѣ грѧдѫштаа на нь · ꙇ҅шедъ рече имъ
4180410 кого иштете ·
4180500 отъвѣшташѧ емоу и҃с наꙁарѣа ·
4180600 г҃ла имъ и҃с · аꙁъ есмъ · стоѣаше же июда иже и
4180610 прѣдааше съ ними · да ѣко рече имъ аꙁъ есмъ · идѫ
4180620 въспѧть · и падѫ на ꙁеми ·
4180700 пакꙑ же ѩ въпроси и҃с · кого иштете · они же рѣшѧ
4180710 и҃са наꙁареа ·
4180800 отъвѣща и҃с рѣхъ вамъ ѣко аꙁъ есмъ · аште мене
4180810 иштете · не дѣите сихъ ити ·
4180900 да събодетъ сѧ слово еже рече · ѣко ѩже далъ еси мьнѣ
4180910 не погоубихъ никогоже отъ нихъ ·
4181000 Симонъ же петръ имꙑ ножъ иꙁвлѣче и · и оудари
4181010 архиереова раба · ꙇ оурѣꙁа емоу оухо десное ·
4181020 бѣ же имѧ рабоу малхъ ·
4181100 рече же и҃съ петрови · вьньꙁи ножъ въ ножъницѧ · Чашѫ
4181110 ѭже дастъ мьнѣ о҃тцъ не имамь ли пити еѩ҅
4181200 спира же и тꙑсѫштъникъ · ꙇ слоугꙑ июдеискꙑ ·
4181210 ѩсѧ и҃са и съвѧꙁашѧ и ·
4181300 ꙇ вѣсѧ и къ аннѣ пръвѣе҅ · бѣ бо тьсть каиѣфѣ ::
4182910 кѫѭ рѣчь приносите на ч҃лка сего ·
4183000 отъвѣшташѧ же и рѣшѧ емоу · аште не би бꙑлъ сь
4183010 ꙁълодѣи · не бимь прѣдали его тебѣ ·
4183100 рече же имъ пилатъ · поимѣте и вꙑ · и по ꙁаконоу
4183110 вашемоу сѫдите емоу · рѣшѧ же емоу июдеи ·
4183120 не достоитъ намъ оубити никогоже ·
4183200 да слово и҃сво събѫдетъ сѧ · еже рече клеплѧ коеѭ
4183210 съмрътьѭ хотѣше оумьрѣти ·
4183300 Вьниде же пакꙑ пилатъ въ преторъ · ꙇ въꙁъва и҃са и
4183310 рече емоу · тꙑ ли еси ц҃сръ июдеискъ ·
4183400 отъвѣшта {е}емоу и҃с о себѣ ли тꙑ г҃леши се ·
4183410 ли ини тебѣ рѣшѧ о мьнѣ ·
4183500 Отъвѣща пилатъ · еда аꙁъ жидовинъ есмъ родъ твои ·
4183510 ꙇ архиереи прѣдашѧ тѧ мьнѣ · что еси сътворилъ ·
4183600 отъвѣшта и҃с · ц҃срство мое нѣстъ отъ сего мира · аште
4183610 отъ сего мира би бꙑло црство мое · слоугꙑ оубо моѩ
4183620 подвиꙃалꙑ сѧ бꙑшѧ · да не прѣданъ бимь июдѣомъ ·
4183630 нꙑнѣ же црство мое нѣстъ отъ сѫдоу ·
4183700 Рече же емоу пилатъ · оубо ц҃ср ли еси тꙑ · отъвѣща
4183710 и҃с · тꙑ г҃леши ѣко ц҃срь есмъ аꙁъ · аꙁъ на се родихъ
4183720 сѧ · и на се придъ въ вьсь миръ · да съвѣдѣтельствоуѭ
4183730 о ꙇстинѣ · вьсѣкъ и҅же естъ отъ истинꙑ послоушаатъ
4183740 гласа моего ·
4183800 г҃ла емоу пилатъ что естъ истина · ꙇ се рекъ пакꙑ иꙁиде
4183810 къ июдѣомъ · ꙇ г҃ла имъ · аꙁъ ни единоѩ винꙑ обрѣтаѭ
4183820 въ немь · ::
4183900 естъ же обꙑчаи вамъ · да единого вамъ отъпоуштѫ на
4183910 пасхѫ · хоштете ли оубо да отъпоущѫ вамъ ц҃срѣ
4183920 июдеиска ·
4184000 въꙁъпишѧ же вьси г҃лѭще не сего нъ вара[а]ввѫ ·
4184010 бѣ же варава раꙁбоиникъ ·
4190100 Тъгда же пилатъ поѩтъ и҃са и тепе ·
4190200 ꙇ воини съплетъше вѣнецъ отъ тръниѣ · въꙁложишѧ на
4190210 главѫ емоу · ꙇ въ риꙁѫ прапрѫдънѫ облѣшѧ и ·
4190300 ꙇ г҃лахѫ · радоуи сѧ ц҃срю июдеискъ · ꙇ биѣхѫ и
4190310 по ланитама ·
4190400 ꙇꙁиде же пакꙑ пилатъ вонъ · ꙇ г҃ла имъ се иꙁвождѫ и
4190410 вамъ вонъ · да раꙁоумѣате ѣко вь немь винꙑ не обрѣтаѭ
4190420 ни единоѩ ·
4190500 ꙇꙁиде же и҃с вонъ носѧ тръновъ вѣнецъ · ꙇ прапрѫдьнѫѭ
4190510 риꙁѫ · ꙇ г҃ла имъ се ч҃лвкъ :: кц ·
4190600 Егда же и видѣшѧ архиереи и слоугꙑ · въꙁъпишѧ
4190610 г҃лѭште · пропьни и пропьни и · Г҃ла имъ пилатъ ·
4190620 поимѣте вꙑ и пропьнѣте · Аꙁъ бо не обрѣтаѭ вь немь
4190630 винꙑ ·
4190700 отъвѣшташѧ емоу июдеи · мꙑ ꙁаконъ имамъ и по ꙁаконоу
4190710 нашемоу длъженъ естъ оумьрѣти · ѣко с҃нь б҃жіи
4190720 творитъ сѧ ·
4190800 Егда же слꙑша пилатъ се слово · паче оубоѣ сѧ
4190900 и вьниде въ преторъ пакꙑ · ꙇ г҃ла и҃сви · отъ кѫдоу еси
4190910 тꙑ · ꙇ҃с же отъвѣта не сътвори емоу ::
4191000 Г҃ла емоу пилатъ · мьнѣ ли не г҃леши · не вѣси ли ѣко
4191010 власть имамъ пропѧти тѧ · и власть имамъ поустити тѧ ·
4191100 отъвѣшта и҃с · не имаши области на мьнѣ никоеѩже · аще
4191110 не би ти дано съ вꙑше · сего ради прѣдавꙑ мѧ тебѣ
4191120 болии грѣхъ иматъ · отъ того пилатъ искааше
4191130 поустити и ·
4191200 ꙇюдеи же въпиѣ[хѫ] г҃лѭште · аште сего поустиши нѣси
4191210 дроугъ кесарови · вьсѣкъ иже сѧ творитъ ц҃ръ ·
4191220 противитъ сѧ кесарови :: -- ·
4191300 пилатъ же слꙑшавъ та словеса · иꙁведе вонъ и҃са · ꙇ
4191310 сѣде на сѫдиишти · на мѣстѣ нарицаемѣмь литостротѣ ·
4191320 евврѣискꙑ же гаввата ·
4191400 бѣ же параскевьꙉии пасцѣ · година бѣ ѣко шестаа ·
4191410 ꙇ г҃ла июдеомъ се ц҃сръ вашъ ·
4191500 они же въпиѣхѫ въꙁьми въꙁьми пропьни и · г҃ла имъ
4191510 пилатъ · ц҃срѣ ли вашего пропънѫ · отъвѣшташѧ
4191520 архиереи · не имамъ ц҃срѣ · тькмо кесара ·
4191600 тъгда же прѣдастꙑ имъ да и пропънѫтъ :: кц ::
4191610 они же поемъше и҃са вѣсѧ ·
4191700 ꙇ самъ си несꙑ к҃рстъ · ꙇ҅ꙁиде въ нарицаемое краниево
4191710 мѣсто · еже г҃летъ сѧ евреискꙑ голгота ·
4191800 ꙇдеже и пропѧсѧ · ꙇ съ нимь ина дъва · сѫдоу и овѫдоу ·
4191810 по срѣдѣ же и҃са ·
4191900 написа же и титла пилатъ · ꙇ положи на к҃рстѣ ·
4191910 бѣ же написано и҃с наꙁарѣи ц҃сръ июдеискъ ·
4192000 сего же титла мъноꙃи чисѧ отъ июдѣи · ѣко блиꙁъ бѣ
4192010 мѣсто града · ꙇдеже пропѧсѧ и҃са · ꙇ бѣ написано
4192020 еврѣискꙑ гръчъскꙑ и латинъскꙑ :: -- ::
4192100 Г҃лаахѫ же пилатови архиереи июдеисции · не пиши ц҃ръ
4192110 июдеискъ · нъ ѣко самъ рече · ц҃сръ есмъ июдеискъ ·
4192200 отъвѣшта пилатъ · еже писахъ писахъ ::
4192300 Воини же егда пропѧсѧ и҃са приѩсѧ [ри]ꙁꙑ его · ꙇ
4192310 сътворишѧ четꙑри чси · комоужъдо воиноу чѧсть · и
4192320 хитонъ · бѣ же хитонъ не шъвенъ · съ връхоу истъканъ
4192330 вьсь ·
4192400 рѣшѧ же къ себѣ не прѣдерѣмъ его · нъ метѣмь жрѣбиѩ
4192410 комоу бѫдетъ · да събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ г҃лѭштѧѩ ·
4192420 раꙁдѣлишѧ себѣ риꙁꙑ моѩ · ꙇ о матиꙁмъ мои меташѧ
4192430 жрѣбиѩ · воини же оубо си сътворишѧ ::
4192500 Стоѣхѫ же при к҃рстѣ и҃свѣ мати его и сестра матере
4192510 его · мариѣ клеопова · ꙇ мариѣ магдалини ·
4192600 ꙇ҃с же видѣвъ матерь · ꙇ оученика стоѩшта егоже
4192610 люблѣаше · г҃ла матери своеи · жено се с҃нъ твои ·
4192700 по томь же г҃ла оученикоу се мати твоѣ · ꙇ отъ того часа
4192710 поѩтъ ѭ оученикъ въ своѣ си ·
4192800 по семь вѣдꙑ и҃съ · ѣко вьсѣ юже съвръшишѧ сѧ о немь ·
4192810 -- да събѫдѫтъ сѧ къ[ни]гꙑ · г҃ла жѧждѫ ·
4192900 съсѫдъ же стоѣаше плънъ оцꙿта · они же исплъньше гѫбѫ
4192910 оцьта · на ѵ҅сопъ въꙁнеꙁъше · придѣшѧ къ оустомъ его ·
4193000 егда же приѩтъ оцьта и҃съ · рече · съвръши сѧ :: -- ·
4193010 ꙇ прѣклонь главѫ прѣдастъ д҃хъ ::
4193100 Ꙇюдеи же понеже параскевьꙉи бѣ · да не останѫтъ
4193110 н҃кстѣ тѣлеса · въ соботѫ · бѣ бо великъ день тоѩ
4193120 соботꙑ · молишѧ пилата да прѣбиѭтъ голѣни ихъ ·
4193130 ꙇ въꙁъмѫтъ ѩ ·
4193200 придѫ же воини · ꙇ пръвооумоу прѣбишѧ голѣни ·
4193210 ꙇ дроугоумоу пропѧтоумоу съ нимь ·
4193300 на и҃са же пришедъше ѣко видѣшѧ и юже оумьрьшъ ·
4193310 не прѣбишѧ емоу голѣнию҅ ·
4193400 нъ единъ отъ воинъ · копиемь емоу ребра прободе ·
4193410 ꙇ иꙁиде абие кръвъ и вода ·
4193500 ꙇ видѣвъ и съвѣдѣтельствова · ꙇ истинъно естъ
4193510 съвѣдѣтельство его :: кц :: ꙇ҅ тъ вѣстъ ѣко
4193520 истинѫ г҃летъ · да вꙑ вѣрѫ имете ·
4193600 бꙑшѧ бо си да събѫдѫтъ [сѧ] кънигꙑ ·
4193610 кость не съкроу[ши]тъ сѧ его ·
4193700 ꙇ пакꙑ дроугꙑѩ кьнигꙑ г҃лѭтъ · вьꙁьрѧтъ на нь егоже
4193710 пробасѧ :: кц ::
4193800 По сихъ же моли пилата иосифъ · ꙇже бѣ отъ ариматѣѩ ·
4193810 сꙙи оученикъ и҃свъ · таинъ же ꙁа страхъ июдеискъ · да
4193820 въꙁьметъ тѣло и҃сво · и повелѣ пилатъ ·
4193830 приде же и вьꙁѧтъ тѣло и҃сво ·
4193900 Приде же и никодимъ пришедꙑ къ и҃сви ношти̑ѭ прѣжде ·
4193910 несꙑ съмѣшение ꙁмрънно и алгоуино · ѣко и литръ съто ·
4194000 Приѩсте же тѣло и҃сво · ꙇ обисте е риꙁами съ
4194010 ароматꙑ · ѣкоже обꙑчаи естъ июдѣомъ погрѣбати ·
4194100 бѣ же на мѣстѣ идеже и пропѧсѧ · врътъпъ · ꙇ въ
4194110 врътъпѣ гробъ новъ · вь немьже николиже никътоже не бѣ
4194120 положенъ ·
4194200 тоу же ꙁа параскевьꙉиѭ июдѣискѫ · ѣко блиꙁъ бѣаше
4194210 гробъ · положисте и҃са :: кц ::
4200100 Въ единѫ же соботъ · мариѣ магдалини приде ꙁа оутра ·
4200110 еште сѫшти тъмѣ на гробъ · ꙇ видѣ камень вьꙁѧтъ
4200120 отъ гроба ·
4200200 тече же и приде къ симоноу петроу · ꙇ къ дроугоумоу
4200210 оученикоу · егоже люблѣаше и҃съ · ꙇ г҃ла има въꙁѧсѧ г҃а
4200220 отъ гроба · ꙇ не вѣмь къде положишѧ и ·
4200300 ꙇꙁиде же петръ и дроугꙑ оученикъ · ꙇ идѣашете къ гробоу ·
4200400 течаашете же оба въ коупѣ · ꙇ дроугꙑ оученикъ тече скорѣе
4200410 петра · ꙇ приде прѣжде къ гробоу ·
4200500 ꙇ приникъ видѣ риꙁꙑ лежѧштѧ · обаче не вьниде ::
4200600 Приде же и симонь петръ въ слѣдъ его · ꙇ вьниде
4200610 прѣжде въ гробъ · ꙇ видѣ риꙁꙑ лежѧштѧ ·
4200700 ꙇ сѵ҅дарь иже бѣ на главѣ его · не съ риꙁами лежѧшть ·
4200710 нъ особь съвитъ на единомь мѣстѣ ·
4200800 тъгда же вьниде · ꙇ дроугꙑ оученикъ пришедꙑ прѣжде
4200810 къ гробоу · ꙇ видѣ и вѣрова ·
4200900 не оу бо вѣдѣахѫ кънигъ · ѣко подобаатъ емоу отъ
4200910 мрътвꙑхъ въскръснѫти ·
4201000 ꙇдете же пакꙑ къ себѣ оученика ::
4201100 Мариѣ же стоѣше оу гроба вьнѣ плачѫшти сѧ ·
4201110 ѣко же плакааше сѧ · приниче въ гробъ ·
4201200 ꙇ видѣ дъва анла въ бѣлахъ сѣдѧшта · единого оу
4201210 главꙑ · ꙇ единого оу ногоу · ꙇдеже бѣ лежало тѣло
4201220 и҃сво ·
4201300 ꙇ г҃ласте е҅и҅ она · жено что плачеши сѧ · г҃ла има
4201310 ѣко вьꙁѧсѧ г҃а моего · ꙇ не вѣмь кьде положишѧ и ·
4201400 се рекъши обрати сѧ вьспѧть · ꙇ видѣ и҃са стоѩшта ·
4201410 ꙇ не вѣдѣаше ѣко и҃съ естъ ·
4201500 г҃ла еи и҃съ жено что сѧ плачеши кого иштеши · она же
4201510 мьнѧшти ѣко врътоградарь естъ · рече емоу г҃и ·аште тꙑ
4201520 еси въꙁѧлъ · повѣждь мьнѣ къде и еси положилъ ·
4201530 ꙇ аꙁъ ꙇ вьꙁъмѫ ·
4201600 г҃ла еи и҃сь марие · обраштьши же сѧ она г҃ла емоу ·
4201610 евреискꙑ раввоуни · еже наречетъ сѧ оучителю ·
4201700 г҃ла еи ꙇ҃съ · не прикасаи сѧ мьнѣ · не оу бо вьꙁидъ
4201710 къ о҃тцю моемоу · ꙇди же къ братри моеи ꙇ рьци имъ ·
4201720 въсхождѫ къ о҃тцю моемꙑ и о҃цю вашемоу · ꙇ б҃оу моемоу и
4201730 б҃оу вашемоу ·
4201800 приде мариѣ магдалини вьꙁвѣштаѭшти оученикомъ ѣко видѣ
4201810 г҃а · ꙇ си рече еи :: кц ::
4201900 Сѫшти же поꙁдѣ вь тъ день · вь единѫ соботъ · ꙇ
4201910 двьремъ ꙁатвореномъ · ꙇдеже бѣахѫ оученици его
4201920 събърани · ꙁа страхъ июдеискъ · приде и҃съ ·
4201930 ꙇ ста по срѣдѣ и г҃ла имъ миръ вамъ ·
4202000 ꙇ се рекъ покаꙁа имъ рѫцѣ и ноꙃѣ и ребра своѣ ·
4202010 Въꙁдрадовашѧ же сѧ оученици видѣвъше г҃а ·
4202100 Рече имъ и҃с · пакꙑ · миръ вамъ · ѣкоже посъла мѧ
4202110 отъцъ и аꙁъ сълѫ вꙑ ·
4202200 ꙇ҅ се рекъ доуноу и г҃ла имъ · приимѣте д҃ха с҃та ·
4202300 ꙇмъже отъпоустите грѣхꙑ · отъпоустѧтъ сѧ имъ ·
4202310 {и имже дрьжите дрьжетсе имь ·} сѧ имъ ::
4202400 Тома же единъ отъ обою на десѧте нарицаемꙑ блиꙁнецъ ·
4202410 не бѣ тоу съ ними егда приде и҃с ·
4202500 г҃лаахѫ же емоу дроуꙃии оученици видѣхомъ г҃а · онъ же
4202510 рече имъ · аште не виждѫ на рѫкоу его ѣꙁвꙑ
4202520 гвоꙁдеинꙑѩ҅ · ꙇ въложѫ рѫкꙑ моеѩ въ ребра его · ни
4202530 вълож[ѫ] пръста моего въ ѣꙁвѫ гвоꙁдиинѫ̑ѭ ·
4202540 не имѫ вѣрꙑ ::
4202600 ꙇ҅ по осми денъ пакꙑ бѣа҅хѫ вънѫтрь оученици его · ꙇ
4202610 тома съ ними · Приде и҃с двьремь ꙁатворенамъ ·
4202620 ꙇ ста по срѣдѣ и рече миръ вамъ ·
4202700 По томь г҃ла томѣ · принеси пръста твое{е}го сѣмо ·
4202710 ꙇ виꙁжь рѫцѣ мои · ꙇ҅ принеси рѫкѫ твоѭ · ꙇ въложи
4202720 въ ребра моѣ · ꙇ не бѫди невѣренъ нъ вѣренъ ·
4202800 ꙇ отъвѣшта тома и рече емоу · г҃ь мои б҃ъ мои ·
4202900 г҃ла емоу и҃съ ѣко видѣвъ мѧ вѣрова · блажени не
4202910 видѣвъ · шеи ꙇ вѣровавъшеи ·
4203000 мънога же ина ꙁнамениѣ сътвори и҃с прѣдъ оученикꙑ
4203010 своими · ѣже не сѫтъ писана въ кънигахъ сихъ ·
4203100 си же писана бꙑшѧ · да вѣрѫ имете ѣко и҃с естъ х҃ъ
4203110 с҃нъ б҃жіи · ꙇ да вѣрѫѭште живота вѣчънааго имате
4203120 въ імѧ его :: кц ::
4210100 По семь ѣви сѧ пакꙑ и҃с оученикомъ своимъ на мори
4210110 таворьѣ҅дьсцѣмь · ави же сѧ сице ·
4210200 бѣахѫ въ коупѣ симонъ петръ · ꙇ тома нарицаемои
4210210 блиꙁнецъ · ꙇ натанаиль · ꙇже бѣ отъ кана галилѣискꙑ ·
4210220 ꙇ с҃на ꙁеведеова · ꙇ ина дъва отъ оученикъ его ·
4210300 г҃ла имъ симонъ петръ · ꙇдѫ рꙑбъ ловитъ · г҃лашѧ емоу ·
4210310 ꙇдемъ и мꙑ съ тобоѭ · ꙇ иꙁидѫ · и вьсѣдѫ въ корабь
4210320 абие · ꙇ въ тѫ ношть не ѩсѧ ничесоже ·
4210400 оутроу же абие бꙑвъшю · ста и҃с при брѣꙃѣ · не поꙁнашѧ
4210410 же оученици ѣко и҃с естъ ·
4210500 г҃ла же имъ и҃с дѣти · еда что сънѣдъно имате ·
4210510 отъвѣшташѧ же емоу ни ·
4210600 онъ же рече имъ · въвръꙃѣте о деснѫѭ странѫ кораблѣ
4210610 мрѣжѫ · и обрѧштете · въвръгѫ же · ꙇ к томоу не
4210620 можаахѫ привлѣшти еѩ · отъ множьства рꙑбъ ·
4210700 г҃ла же оученикъ егоже люблѣше и҃съ петрови · г҃ъ
4210710 естъ · симонъ же петръ слꙑшавъ ѣко г҃ь естъ ·
4210720 епендитомъ прѣпоѣса сѧ · бѣ бо нагъ · ꙇ въвръже сѧ
4210730 въ море ·
4210800 а дроуꙃии оученици корабицьмь придѫ · не бѣшѧ бо далече
4210810 отъ ꙁемлѧ · нъ ѣко дъвѣ сътѣ лактъ ·
4210820 влѣкѫште мрѣжѫ рꙑбъ ·
4210900 ѣко же иꙁлѣꙁѫ на ꙁемлѭ · видѣшѧ огнь лежѧщь и р[ъ]ибѫ
4210910 на немь лежѧштѫ и хлѣ[б]ъ ·
4211000 г҃ла имъ и҃с · принесѣте отъ рꙑбъ ѩже ѩсте нꙑнѣ ·
4211100 Вьлѣꙁе же симонъ пет[р]ъ и ꙇꙁ[в]лѣче м[р]ѣжѫ на
4211110 ꙁемлѭ · плънѫ велиꙇ рꙑбъ · съто и пѧть десѧтъ и три ·
4211120 ꙇ толикоу сѫшть не протръже сѧ мрѣжа ::
4211200 Г҃ла имъ и҃с · придѣте обѣдоуите · ꙇ никтоже не
4211210 съмѣаше отъ оученикъ истѧꙃати его тꙑ кто еси ·
4211220 вѣдѫште ѣко г҃ь естъ ·
4211300 Приде же и҃с · ꙇ приѩтъ хлѣба и дастъ имъ · ꙇ рꙑбѫ
4211310 так[о]жде ·
4211400 се юже трети[ици] ѣви сѧ и҃с оученикомъ своимъ въставъ
4211410 отъ мрътвꙑхъ :: кц ::
4211500 егда же обѣдовашѧ · г҃ла симонови петроу и҃с · симоне
4211510 ионинъ любиши ли мѧ паче [сихъ] · г҃ла емоу еи г҃и ·
4211520 тꙑ вѣси ѣко люблѭ тѧ · г҃ла емоу паси агньцѧ моѩ ·
4211600 г҃ла емоу пакꙑ въторицеѭ · симоне ионинъ любиши ли мѧ ·
4211610 г҃ла емоу еи г҃и · тꙑ вѣси ѣко любл̑ѭ тѧ ·
4211620 г҃ла емоу паси овъцѧ моѩ ·
4211700 г҃ла емоу третиици ·

(конец утерян)