Мариинское евангелие (глаголица)/Евангелие от Иоанна

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Мариинское евангелие : Евангелие от Иоанна  (X век) 
Corpus Cyrillo-Methodianum Helsingiense. См. также Мариинское евангелие (кириллица)/Евангелие от Иоанна

4000010 ⰃⰎⰀⰂⰟⰋ ⰅⰂⰀⱀⰠⰌⰅⰎⰋⰡ ⰅⰆⰅ ⰑⰕⰟ ⰊⰑⰀⰐⰀ ::
4000020 ⰰ҃ Ⱁ҅ ⰱⱃⰰⱌⱑ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⰻⰻⰿⱏ ⰲⱏ ⰽⰰⱀⰰ ⰳⰰⰾⰻⰾⱑⰻ · ::
4000030 ⰱ҃ Ⱁ҅ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰⱀⱏⰻⱈⱏ ⰻ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ :: ::
4000040 ⰲ҃ Ⱁ ⱀⰻⰽⱁⰴⰻⰿⱑ ::
4000050 ⰳ҃ Ⱁ ⰲⱏⱂⱃⱁⱎⰵⱀⰻⰻ ⱁⱍⰻⱎⱅⰵⱀⰻⱓ ::
4000060 ⰴ҃ Ⱁ ⱄⰰⰿⰰⱃⱑⱀⱏⰻⱀⰻ ::
4000070 ⰵ҃ Ⱁ ⱌ҃ⱄⱃⰻ ⰿⱘⰶⰻ ::
4000080 ⰶ҃ Ⱁ ⰻⰿⱘⱎⱅⰻⰻⰿⱏ ⰼ҃ ⰻ ⱁ ⰷ҃ ⰾⱑⱅⱏ ⰲⱏ ⱀⰵⰴⱘⰷⱑ ::
4000090 ⰷ҃ Ⱁ ⱂⱔⱅⰻ ⱈⰾⱑⰱⱏ ::
4000100 ⰸ҃ Ⱁ ⰿⱁⱃⱐⱄⱌⱑⰵⰿⱐ ⱈⱁⰶⰴⰵⱀⰻⰻ̆ ::
4000110 ⰺ҃ Ⱁ ⱃⱁⰶⰵⱀⱑⰵⰿⱐ ⱄⰾⱑⱂⱑ ::
4000120 ⰰ҃ⰺ Ⱁ ⰾⰰⰸⰰⱃⰻ ::
4000130 ⰱ҃ⰺ Ⱁ ⱂⱁⰿⰰⰸⰰⰲⱏⱎⰻⰻ ⰳ҃ⰰ ⰿⱛⱃⱁⰿⱐ ::
4000140 ⰲ҃ⰺ Ⱁ ⱀⰻⱈⱏⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⱓⰴⰰ ::
4000150 ⰳ҃ⰺ Ⱁ ⱁⱄⱐⰾⱔⱅⰻ ::
4000160 ⰴ҃ⰺ Ⱁ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰻⰻⱈⱏ ⰵⰾⰻⱀⱐⱀⱑⱈⱏ ::
4000170 ⰵ҃ⰺ Ⱁ ⱆⰿⱏⰻⰲⰰⱀⰻⰻ ::
4000180 ⰶ҃ⰺ Ⱁ ⱂⰰⱃⰰⰽⰾⰻⱅⱑ ::
4000190 ⰷ҃ⰺ Ⱁ ⰻⱄⱂⱃⱁⱎⰵⱀⰻⰻ ⱅⱑⰾⰵⱄⰵ ⰳ҃ⱀⱑ ::
4012310 -ⱄⱏ ⰲⱏⱂⰻⱙⱎⱅⰰⰰⰳⱁ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀⰻ · ⰺⱄⱂⱃⰰⰲⰻⱅⰵ ⱂⱘⱅⱐ ⰳⱀⱐ ·
4012320 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⱄⰰⰻⱑ ⱂ҃ⱃⰽⱏ ·
4012400 ⰺ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱀⰻⰻ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⱁⱅⱏ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ·
4012500 ⰺ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱎⱔ ⰻ ⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⱍⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⰽ҃ⱃⱎⱅⰰⰵⱎⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⱅⱏⰻ ⱀⱑⱄⰻ ⱈ҃ⱏ ·
4012510 ⱀⰻ ⰻⰾⰻⱑ ⱀⰻ ⱂ҃ⱃⰽⱏ ·
4012600 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻⰿⱏ ⰻⱁⰰⱀⱏ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰰⰸⱏ ⰽ҃ⱃⱋⰰⱙ ⰲⱏ ⰲⱁⰴⱑ · ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰶⰵ ⰲⰰⱄⱏ
4012610 ⱄⱅⱁⰻⱅⱏ · ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ ·
4012700 ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⰳⱃⱔⰴⱏⰻⰻ ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ · ⰺⰶⰵ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⱙ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ·
4012710 ⰵⰿⱆⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⱀⱑⱄⰿⱏ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱀⱏ · ⰴⰰ ⱁⱅⱃⱑⱎⱁ ⱃⰵⰿⰵⱀⱐ ⱄⰰⱂⱁⰳⱆ ⰵⰳⱁ ·
4012800 ⱄⰻ ⰲⱐ ⰲⰻⱅⰰⱀⰻⰻ ⰱⱏⰻⱎⱔ ⱁⰱ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ ⰻⱁⱃⱏⰴⰰⱀⰰ · ⰻⰴⰵⰶⰵ ⰱⱑ ⰻⱁⰰⱀⱏ ⰽⱃⱏⱄⱅⱔ ::
4012810 ::
4012900 Ⰲⱏ ⱆⱅⱃⱑⰻ ⰴⰵⱀⱐ ⰲⰻⰴⱑ ⰻ҃ⱄⰰ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⰰ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ ·
4012910 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⱄⰵ ⰰⰳⱀⰵⱌⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ⰲⱏⰸⰵⰿⰾⱔⰻ ⰳⱃⱑⱈⱏⰻ ⰿⰻⱃⰰ ⰲⱐⱄⰵⰳⱁ ·
4013000 ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱁ ⱀⰵⰿⱐⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⱃⱑⱈⱏ · ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰿⱁⰶⱏ ·
4013010 ⰺⰶⰵ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⱙ ⰱⱏⰻ · ⱑⰽⱁ ⱂⱃⱏⰲⱑⰻ ⰿⰰⱀⰵ ⰱⱑ ·
4013100 ⰺ ⰰⰸⱏ ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱑⰰⱈⱏ ⰵⰳⱁ · ⱀⱏ ⰴⰰ ⱑⰲⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰻ҃ⰸⰴⱃⰰⰻⰾⰵⰲⰻ · ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰰⰸⱏ
4013110 ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰲⱏ ⰲⱁⰴⱑ ⰽⱃⱏⱄⱅⱔ ·
4013200 ⰺ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁⰲⰰ ⰻⱁⰰⱀⱏ ⰳ҃ⰾⱔ · ⱑⰽⱁ ⰲⰻⰴⱑⱈⱏ ⰴ҃ⱈⱏ ⱄⱏⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱐ ·
4013210 ⱑⰽⱁ ⰳⱁⰾⱘⰱⱐ ⱄⱏ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵ · ⰺ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱀⰰ ⱀⰵⰿⱐ ·
4013300 ⰻ ⰰⰸⱏ ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱑⰰⱈⱏ ⰵⰳⱁ · ⱀⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⰻⰻ ⰿⱔ ⰽⱃⱏⱄⱅⰻⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⱁⰴⱑ ·
4013310 ⱅⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⱃⰵⱍⰵ · ⱀⰰⰴⱏ ⱀⱐⰶⰵ ⱆⰸⱐⱃⰻⱎⰻ ⰴ҃ⱈⱏ ⱄⱏⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱏ ·
4013320 ⰺ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⱙⱎⱅⱏ ⱀⰰ ⱀⰵⰿⱐ · ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱐ ⰽⱃⱐⱄⱅⱔⰻ ⰴ҃ⱈⰿⱐ ⱄ҃ⱅⱏⰻⰿⱐ ·
4013400 ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⰻⰴⱑⱈⱏ ⰻ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁⰲⰰⱈⱏ · ⱑⰽⱁ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ::
4013500 Ⰲⱐ ⱆⱅⱃⱑⰻ ⰶⰵ ⰴⰵⱀⱐ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱄⱅⱁⱑⰰⱎⰵ ⰻⱁⰰⱀⱐ · ⰺ ⱁⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⰳⱁ ⰴⱏⰲⰰ ·
4013600 ⰺ ⱆⰸⱐⱃⱑ ⰻ҃ⱄⰰ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⰰ · ⰳ҃ⰾⰰ ⱄⰵ ⰰⰳⱀⰵⱌⱏ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ·
4013700 ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱄⱅⰵ ⰻ ⱁⰱⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⰰ ⰳ҃ⰾⱎⱅⱏ · ⰺ ⱂⱁ ⰻ҃ⱄⱑ ⰻⰴⰵⱅⰵ ·
4013800 ⱁⰱⱃⰰⱎⱅⱏ ⰶⰵ ⱄⱔ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰻ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⱑ ⱂⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⰻⰴⱘⱎⱅⰰ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⰰ
4013900 ⱍⰵⱄⱁ ⰻⱋⰵⱅⰰ · ⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⱃⱑⱄⱅⰵ ⰵⰿⱆ ⱃⰰⰲⸯⰲⰻ · ⰵⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⰵⰿⱁ
4013910 ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱓ · ⰽⱏⰴⰵ ⰶⰻⰲⰵⱎⰻ ·
4014000 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⰰ · ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰰ ⰻ ⰲⰻⰴⰻⱅⰰ · ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⰵ ⰶⰵ ⰻ ⰲⰻⰴⱑⱄⱅⰵ ⰽⱏⰴⰵ ⰶⰻⰲⱑⰰⱎⰵ ·
4014010 ⰺ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⱄⱅⰵ ⱆ ⱀⰵⰳⱁ ⰴⰵⱀⱐ ⱅⱏ · ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⰱⱑ ⱑⰽⱁ ⰴⰵⰲⱔⱅⰰⱑ ·
4014100 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰰⱀⱐⰴⱃⱑⰰ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ ⱂⰵⱅⱃⰰ · ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱁⰱⱁⱙ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⱓⱓ҅
4014110 ⱁⱅⱏ ⰻⱁⰰⱀⰰ ·
4014120 ⰺ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⱎⱐⰴⱏⱎⱓⱓ ·
4014200 Ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⱄⱐ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰱⱃⰰⱅⱃⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ ·
4014210 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱁⰱⱃⱑⱅⱁⰿⱏ ⰿⰵⱄⰻ̑ⱙ · ⰵⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⰵⰿⱁ ⱈ҃ⱏ ·
4014300 ⰺ ⱂⱃⰻⰲⰵⰴⰵ ⰻ ⰽⱏ ⰻ҃ⱄⰲⰻ · ⰲⱏⰸⱏⱃⱑⰲⱏ ⰶⰵ ⱀⰰ ⱀⱐ ⰻ҃ⱄⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ
4014310 ⱄ҃ⱀⱏ ⰻⱁⱀⰻⱀⱏ · ⱅⱏⰻ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱎⰻ ⱄⱔ ⰽⰻⱇⰰ ⰵⰶⰵ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ ⱂⰵⱅⱃⱏ · ::
4014400 Ⰲⱏ ⱆⱅⱃⱑⰻ ⰶⰵ ⰴⰵⱀⱐ ⰲⱏⱄⱈⱁⱅⱑ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻⰸⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⱑⱙ ·
4014410 ⰺ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⱇⰻⰾⰻⱂⰰ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⱏ ⰳⱃⱔⰴⰻ ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ ·
4014500 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱇⰻⰾⰻⱂⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⰻⱚⱄⰰⰻⰴⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⰳⱃⰰⰴⰰ ⰰⱀⱐⰴⱃⱑⰵⰲⰰ ⰻ ⱂⰵⱅⱃⱁⰲⰰ ·
4014600 ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⱇⰻⰾⰻⱂⱏ ⱀⰰⱅⰰⱀⰰⰻⰾⱑ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ·
4014610 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱂⰻⱄⰰ ⰿⱁⱄⰻⰻ ⰲⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱑ ⰻ ⱂ҃ⱃⱌⰻ ·
4014620 ⱁⰱⱃⱑⱅⱁⰿⱏ ⰻ҃ⱄⰰ ⱄ҃ⱀⰰ ⰻⱁⱄⰻⱇⱁⰲⰰ · ⰺⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰰⰸⰰⱃⰵⱅⰰ ·
4014700 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱀⰰⱅⰰⱀⰰⰻⰾⱐ · ⱁⱅⱏ ⱀⰰⰸⰰⱃⰵⱅⰰ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⰴⱁⰱⱃⱁ ⰱⱏⰻⱅⰻ ·
4014710 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱇⰻⰾⰻⱂⱏ ⱂⱃⰻⰴⰻ ⰻ ⰲⰻⰶⰴⱏ ·
4014800 ⰲⰻⰴⱑ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱀⰰⱅⰰⱀⰰⰻⰾⱑ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⰰ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ·
4014810 ⱄⰵ ⰲⱏⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ⰻ҃ⰸⰴⰾⱑⱀⰻⱀⱏ ⰲⱏ ⱀⰰⰿⱏⰶⰵ ⰾⱐⱄⱅⰻ ⱀⱑⱄⱅⱏ ·
4014900 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱀⰰⱅⰰⱀⰰⰻⰾⱐ · ⰽⰰⰽⱁ ⰿⱔ ⰸⱀⰰⰵⱎⰻ · ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ·
4014910 ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰴⰰⰶⰵ ⱀⰵ ⰲ҃ⱏⰸⰳⰾⰰⱄⰻ ⱅⰵⰱⰵ ⱇⰻⰾⰻⱂⱏ ⱄⱘⱎⱅⰰ ⱂⱁⰴⱏ ⱄⰿⱁⰽⱁⰲⱐⱀⰻⱌⰵⱙ
4014920 ⰲⰻⰴⱑⱈⱏ ⱅⱔ ·
4015000 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⱀⰰⱅⰰⱀⰰⰻⰾⱐ ⰻ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ · ⱃⰰⰲⱐⰲⰻ ⰻ ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ·
4015010 ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱌ҃ⱄⱃⱐ ⰺ҃ⰸⰴⱃⰰⰻⰾⰵⰲⱏ ·
4015100 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰸⰰⱀⰵ ⱃⱑⱈⱏ ⱅⰻ ⱑⰽⱁ ⰲⰻⰴⱑⱈⱏ ⱅⱔ ⱂⱁⰴⱏ
4015110 ⱄⰿⱁⰽⱁⰲⱏⱀⰻⱌⰵ̑ⱙ ⰲⱑⱃⱆⰵⱎⰻ · ⰱⱁⰾⱐⱎⰰ ⱄⰻⱈⱏ ⱆⰸⱐⱃⰻⱎⰻ ·
4015200 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰰⰿⰻⱀ ⰰⰿⱀⱏ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰾⱑ ⱆⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ⱀ҃ⰵⰱⱄⰰ ⱁ҅ⱅⰲⱃⱏⱄⱅⰰ ·
4015210 ⰺ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱏⰻ ⰱ҃ⰶⰻⱗ҅ ⰲⱏⱄⱈⱁⰴⱔⱋⱔ ⰻ ⱀⰻⰸⱏⱈⱁⰴⱔⱎⱅⱔ ⱀⰰⰴⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ⱍ҃ⰾⰲⱄⰽⰰⰰⰳⱁ ::
4020100 Ⰺ ⰲⱏ ⱅⱃⰵⱅⰻⰻ ⰴⰵⱀⱐ ⰱⱃⰰⰽⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⰽⰰⱀⰰ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻⱄⱌⱑⰻ ·
4020110 ⰺ ⰱⱑ ⰿⰰⱅⰻ ⰻ҃ⱄⰲⰰ ⱅⱆ ·
4020200 ⰸⱏⰲⰰⱀⱏ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰻ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰺ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⱀⰰ ⰱⱃⰰⰽⱏ ·
4020300 ⰺ ⱀⰵⰴⱁⱄⱅⰰⰲⱏⱎⱓ ⰲⰻⱀⱆ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰿⰰⱅⰻ ⰻ҃ⱄⰲⰰ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ · ⰲⰻⱀⰰ ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱅⱏ ·
4020400 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰻ ⰻ҃ⱄⱏ · ⱍⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⰻ ⱅⰵⰱⱑ ⰶⰵⱀⱁ · ⱀⰵ ⱆ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⰿⱁⱑ ·
4020500 ⰳ҃ⰾⰰ ⰿⰰⱅⰻ ⰵⰳⱁ ⱄⰾⱆⰳⰰⰿⱏ · ⰵⰶⰵ ⰰⱄⱅⰵ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ·
4020600 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱅⱆ ⰲⱁⰴⱁⱀⱁⱄⱏ ⰽⰰⰿⱑⱀⱏ ⱎⰵⱄⱅⱐ ⰾⰵⰶⱔⱎⱅⱏ · ⱂⱁ ⱁⱍⰻⱎⱅⰵⱀⰻⱓ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱆ ·
4020610 ⰲⱏⰿⱑⱄⱅⱔⱎⱅⱐ ⱂⱁ ⰴⱐⰲⱑⰿⰰ ⰾⰻ ⱅⱃⰵⰿⱏ ⰿⱑⱃⰰⰿⱏ ·
4020700 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ · ⱀⰰⱂⰾⱏⱀⰻⱅⰵ ⰲⱁⰴⱁⱀⱁⱄⱏⰻ ⰲⱁⰴⱏⰻ · ⰺ ⱀⰰⱂⰾⱏⱀⰻⱎⱔ ⱗ ⰴⱁ ⰲⱃⱏⱈⰰ ·
4020800 ⰻ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ · ⱂⱁⱍⱃⱏⱂⱑⱅⰵ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰻ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⱑⱅⰵ ⰰⱃⸯⱈⰻⱅⱃⰻⰽⰾⰻⱀⱁⰲⰻ ·
4020810 ⰺ ⱂⱃⰻⱀⱑⱄⱔ ·
4020900 ⱑⰽⱁ ⰶⰵ ⰲⱏⰽⱆⱄⰻ ⰰⱃⱈⰻⱅⱃⰻⰽⰾⰻⱀⱏ ⰲⰻⱀⰰ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⱁⱅⱏ ⰲⱁⰴⱏⰻ ·
4020910 ⰺ ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱆ ⰵⱄⱅⱏ · ⰰ ⱄⰾⱆⰳⱏⰻ ⰲⱑⰴⱑⱈⱘ ⱂⱁⱍⱃⱏⱂⱏⱎⰵⰻ ⰲⱁⰴⱘ ·
4020920 ⱂⱃⰻⰳⰾⰰⱄⰻ ⰶⰵⱀⰻⱈⰰ ⰰⱃⱈⰻⱅⱃⰻⰽⰾⰻⱀⱏ ·
4021000 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ · ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰴⱁⰱⱃⱁⰵ ⰲⰻⱀⱁ ⱂⱁⰾⰰⰳⰰⰰⱅⱏ ·
4021010 ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⱆⱂⰻⱙⱅⱏ ⱄⱔ ⱅⱁⰳⰴⰰ ⱅⰰⱍⱑⰵ҅ ·
4021020 ⱅⱏⰻ ⰶⰵ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰵ ⰴⱁⰱⱃⱁⰵ ⰲⰻⱀⱁ ⰴⱁ ⱄⰵⰾⱑ ·
4021100 ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱀⰰⱍⱔⱅⱁⰽⱏ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰲⱏ ⰽⰰⱀⰰ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻⱄⱌⱑⰻ · ⰺ ⱑⰲⰻ
4021110 ⱄⰾⰰⰲⱘ ⱄⰲⱁ̑ⱙ · ⰺ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱎⱔ ⰲⱁ ⱀⱐ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ :: ⰽ ::
4021200 Ⱂⱁ ⱄⰵⰿⱐ ⱄⱏⱀⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱏⱀⰰⱆⰿⱏ · ⱄⰰⰿⱏ ⰻ ⰿⰰⱅⰻ ⰵⰳⱁ ·
4021210 ⰺ ⰱⱃⰰⱅⱃⰻⱑ ⰵⰳⱁ · ⰺ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ · ⰺ ⱅⱆ ⱀⰵ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ⰴⱐⱀⰻ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⱎⱔ ·
4021300 ⰺ ⰱⰾⰻⰸⱏ ⰱⱑ ⱂⰰⱄⱈⰰ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⰰ · ⰺ ⰲⱐⰸⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⰲⱏ ⰻ҃ⰿⱏ ·
4021400 ⰺ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ ⱂⱃⱁⰴⰰⱙⱎⱅⱔⱗ ⱁⰲⱏⱌⱔ ⰻ ⰲⱁⰾⱏⰻ · ⰺ ⰳⱁⰾⱘⰱⰻ ·
4021410 ⰺ ⱂⱑⱀⱔⰶⱏⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⱔ ·
4021500 ⰺ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰱⰻⱍⱐ ⱁⱅⱏ ⰲⱃⱏⰲⰻⰻ҅ · ⰲⱐⱄⱔ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰ ⰻ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ · ⱁⰲⱏⱌⱔ ⰶⰵ ⰻ ⰲⱁⰾⱏⰻ ·
4021510 ⰺ ⱅⱃⱏⰶⱐⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱃⰰⱄⱏⰻⱂⰰ ⱂⱑⱀⱔⰷⱏⰻ · ⰺ ⰴⱏⱄⰽⱏⰻ ⱁⱂⱃⱁⰲⱃⱏⰶⰵ ·
4021600 ⰺ ⱂⱃⱁⰴⰰⱙⱎⱅⰻⰿⱏ ⰳⱁⰾⱘⰱⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⰲⱐⰸⱐⰿⱑⱅⰵ ⱄⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⱘⰴⱆ · ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ
4021610 ⰴⱁⰿⱆ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⰴⱁⰿⱆ ⰽⱆⱂⰾⱐⱀⰰⰰⰳⱁ ·
4021700 ⱂⱁⰿⱑⱀⱘⱎⱔ ⰶⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ · ⱑⰽⱁ ⱀⰰⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ · ⰶⰰⰾⱁⱄⱅⱐ ⰴⱁⰿⱆ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ
4021710 ⱄⱏⱀⱑⱄⱅⱏ ⰿⱔ ·
4021800 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⱎⱔ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ ·
4021810 ⰽⱁⰵ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⱑⰲⰾⱑⰵⱎⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⱄⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ·
4021900 ⱉⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱃⰰⰸⱁⱃⰻⱅⰵ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱐ ⱄⰻⱙ · ⰺ ⱅⱃⱐⰿⰻ ⰴⰵⱀⱐⰿⰻ
4021910 ⰲⱐⰸⰴⰲⰻⰳⱀⱘ ⱙ҅ ·
4022000 ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⰵⰻ · ⱍⰵⱅⱏⰻⱃⱏⰿⰻ ⰴⰵⱄⱔⱅⱏⰻ ⰻ ⱎⱔⱄⱅⰻⱙ ⰾⱑⱅⱏ ⱄⱏⰸⱏⰴⰰⱀⰰ
4022010 ⰱⱏⰻ ⱌ҃ⱃⰽⱏⰻ ⱄⰻ · ⰺ ⱅⱏⰻ ⰾⰻ ⱅⱃⱐⰿⰻ ⰴⰵⱀⱐⰿⰻ ⰲⱐⰸⰴⰲⰻⰳⱀⰵⱎⰻ ⱙ ·
4022100 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⰳⰾⰰⰰⱎⰵ ⱁ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰻ ⱅⱑⰾⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ·
4022200 ⰵ҅ⰳⰴⰰ ⱆⰱⱁ ⰲⱏⱄⱅⰰ ⱁⱅⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱈⱏ · ⱂⱁⰿⱑⱀⱘⱎⱔ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ
4022210 ⱑⰽⱁ ⱄⰵ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ · ⰺ҅ ⰲⱑⱃⱘ ⱗⱄⱔ ⰽⱏⱀⰻⰳⰰⰿⱏ
4022220 ⰻ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰻ ⰵⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻ҃ⱄⱏ :: ⰽ ::
4022300 Ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⰱⱑ ⰲⱏ ⰻ҃ⰿⱑ · ⰲⱏ ⱂⰰⱄⱈⰰ ⰲⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ·
4022310 ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱎⱔ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰵⰳⱁ · ⰲⰻⰴⱔⱋⰵ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⰵⰳⱁ ⰵⰶⰵ ⱅⰲⱁⱃⱑⰰⱎⰵ ·
4022400 ⱄⰰⰿⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱀⰵ ⰲⱏⰴⰰⰰⱎⰵ ⱄⰵⰱⰵ ⰲⱏ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⱈⱏ ·
4022410 ⰺⰿⱏⰶⰵ ⱄⰰⰿⱏ ⰲⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⰲⱏⱄⱔ ·
4022500 ⰺ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⱅⱃⱑⰱⱁⰲⰰⰰⱎⰵ ⰴⰰ ⰽⱏⱅⱁ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱆⱅⱏ ⱁ ⱍ҃ⰾⰲⱌⱑ · ⱄⰰⰿⱏ ⰱⱁ
4022510 ⰲⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⱍⱅⱁ ⰱⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⰲⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱌⱑ :: ⰰ҃ ⱀⰵ · ⰲ ⱍⱐ ::
4022520 :: ⰲⱀⱃⱁⰿ ::
4030100 Ⰱⱑ ⰶⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱁⱅⱏ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ · ⱀⰻⰽⱁⰴⰻⰿⱏ ⰻⰿⱔ ⰵⰿⱆ · ⰽⱏⱀⱔⰷⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ ·
4030200 ⱄⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱀⱁⱎⱅⰻⱙ · ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⱃⰰⰲⱐⰲⰻⰻ · ⰲⱑⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ
4030210 ⱂⱃⰻⱎⰵⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱐ · ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⰱⱁ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰻ ⱄⰻⱈⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·
4030220 ⱑⰶⰵ ⱅⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰱ҃ⱏ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ ·
4030300 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ҅ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰰⰿⰻⱀ · ⰰⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⱅⰵⰱⱑ ·
4030310 ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⱀⰵ ⱃⱁⰴⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⱄⱏ ⰲⱏⰻⱎⰵ · ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰲⰻⰴⱑⱅⰻ ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⰻⱑ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ·
4030400 ⰳ҃ⰾⰰ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱀⰻⰽⱁⰴⰻⰿⱏ · ⰽⰰⰽⱁ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱍⰾⰲⰽⱏ ⱃⱁⰴⰻⱅⰻ ⱄ{ⱔ}ⱔ ⱄⱅⰰⱃⱏ ⱄⱏⰻ ·
4030410 ⰵⰴⰰ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰲⱏⱅⱁⱃⰻⱌⰵⱙ ⰲⱏ ⱍⱃⱑⰲⱁ ⰲⱐⰾⱑⱄⱅⰻ ⰿⰰⱅⰵⱃⰵ ⱄⰲⱁⰵⱗ ⰻ ⱃⱁⰴⰻⱅⰻ ⱄⱔ ·
4030500 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⱅⰵⰱⱑ · ⰰⱋⰵ ⰽⱅⱁ ⱀⰵ ⱃⱁⰴⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱁⰴⱁ̑ⱙ
4030510 ⰻ ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ · ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰲⱐⱀⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⱌⱃⰲⰻⰵ ⰱ҃ⰶⰻⰵ҅ ·
4030600 ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱂⰾⱏⱅⰻ ⱂⰾⱏⱅⱐ ⰵⱄⱅⱏ · ⰺ҅ ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⰴ҃ⱈⰰ ⰴ҃ⱈⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
4030700 ⱀⰵ ⰴⰻⰲⰻ ⱄⱔ ⱑⰽⱁ ⱃⱑⱈⱏ ⱅⰻ · ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱃⱁⰴⰻⱅⰻ ⱄⱔ ⱄⱏ ⰲⱏⰻⱎⰵ ·
4030800 ⰴⱆⱈⱏ ⰻⰴⰵⰶⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⱏ ⰴⱆⱎⰵⱅⱏ · ⰺ ⰳⰾⰰ ⰵⰳⱁ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱎⰻ · ⱀⱏ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⰻ ⱁⱅⱏ
4030810 ⰽⱘⰴⱆ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⰽⰰⰿⱁ ⰻⰴⰵⱅⱏ · ⱅⰰⰽⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⰴ҃ⱈⰰ ·
4030900 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⱀⰻⰽⱁⰴⰻⰿⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰽⰰⰽⱁ ⰿⱁⰳⱘⱅⱏ ⱄⰻ ⰱⱏⰻⱅⰻ ·
4031000 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱐ · ⰺ҃ⰾⰲⱏ ·
4031010 ⰻ ⱄⰻⱈⱏ ⰾⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⰻ ·
4031100 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⱅⰵⰱⱑ · ⱑⰽⱁ ⰵⰶⰵ ⰲⱑⰿⱐ ⰳ҃ⰾⰿⱐ · ⰺ ⰵⰶⰵ ⰲⰻⰴⱑⱈⱁⰿⱏ
4031110 ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⰵⰿⱏ · ⰺ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱏⱄⱅⰲⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⰵ ·
4031200 ⰰⱎⱅⰵ ⰸⰵⰿⱏⱀⰰ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱆⱆⱅⰵ · ⰽⰰⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⱃⰵⰽⱁ ⰲⰰⰿⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰽⰰ
4031210 ⰲⱑⱃⱆⱆⱅⰵ ·
4031300 ⰺ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⰲⱏⰸⰻⰴⰵ ⱀ҃ⰱⱁ · ⱅⱏⰽⰿⱁ ⱄⱏⱎⰵⰴⱏⰻ ⱄ҃ⱀⰱⱄⰵ · ⱄ҃ⱀ ⱍⰽⱏⰻ ⱄⱏⰻ ⱀ҃ⱀⰱⱄⰵ ·
4031400 ⰺ҅ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰿⱁⱄⰻ ⰲⱐⰸⱀⰵⱄⰵ ⰸⰿⰻⱙ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀⰻ · ⱅⰰⰽⱁ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ
4031410 ⰲⱏⰸⱀⰵⱄⱅⰻ ⱄⱏⰻⱀⱆ ⱍ҃ⰾⰲⱄⰽⱆⰿⱆ ·
4031500 ⰴⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱁ ⱀⱐ ⱀⰵ ⱂ҃ⱁⰳⱏⰻⰱⱀⰵⱅⱏ ·
4031510 ⱀⱏ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰰⰳⱁ :: ⰽ҃ⱌ ::
4031600 Ⱅⰰⰽⱁ ⰱⱁ ⰱ҃ⱏ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻ ⰿⰻⱃⰰ · ⱑⰽⱁ ⱄ҃ⱀⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰻⱀⱁⱍⱔⰴⰰⰰⰳⱁ ⰴⰰⱄⱅⱏ · ⰴⰰ
4031610 ⰲⱐ{ⱄⱑ}ⱄⱑⰽⱏ ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⱀⰰ ⱀⱐ ⱀⰵ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱀⰵⱅⱏ ·
4031620 ⱀⱏⰻ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ·
4031700 ⱀⰵ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰱⱁ ⰱ҃ⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰲⱐ ⰿⰻⱃⱏ ⰴⰰ ⱄⱁⰴⰻⱅⱏ ⰿⰻⱃⱆ · ⱀⱏ ⰴⰰ ⱄⱏⱂⰰⱄⰵⱅⱏ
4031710 ⱄⱔ ⰿⰻⱃⱏ ⰻⰿⱏ ·
4031800 ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱁ ⱀⱐ ⱀⰵ ⰱⱁⰴⰵⱅⱏ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱏ · ⰰ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ
4031810 ⱓⰶⰵ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰻⱀⱁⱍⱔⰴⰰⰰⰳⱁ ⱄ҃ⱀⰰ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ·
4031900 ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱁⰴⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰱⱁ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱏ · ⰺ ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⱎⱔ ⱍ҃ⰾⰲⱌⰻ ⱂⰰⱍⰵ ⱅⱏⰿⱘ
4031910 ⱀⰵⰶⰵ ⱄⰲⱑⱅⱏ · ⰱⱑⱎⱔ ⰱⱁ ⰻⱈⱏ ⰴⱑⰾⰰ ⰸⱏⰾⰰ ·
4032000 ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰱⱁ ⰴⱑⰾⰰⱗⰻ ⰸⱏⰾⰰ · ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱅⱏ ⱄⰲⱑⱅⰰ ·
4032010 ⰺ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⱈⱁⰴⰻⱅⱏ ⰽⱏ ⱄⰲⱑⱅⱆ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱁ[ⰱⰾⰻ]ⱍⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰴⱑⰾⰰ ⰵⰳⱁ ·
4032020 ⱑⰽⱁ ⰸⱏⰾⰰ ⱄⱘⱅⱏ ·
4032100 ⰰ ⱅⰲⱁⱃⱔⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱁ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰽⱏ ⱄⰲⱑⱅⱆ · ⰴⰰ ⰰⰲⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰴⱑⰾⰰ ⰵⰳⱁ
4032110 ⱑⰽⱁ ⱁ ⰱ҃ⰷⱑ ⱄⱘⱅⱏ ⱄⱏⰴⱑⰾⰰⱀⰰ :: ⰽ :: ⰸ ::
4032200 Ⱂⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⰺ҅ ⱆ҅ⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⰲⱏ ⰹⱓⰴⰵⱀⱄⰽⱘⱙ ⰸⰵⰿⰾⱙ ·
4032210 ⰺ ⱅⱆ ⰶⰻⰲⱑⰰⱎⰵ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⰻ ⰻ ⰽⱃⱏⱎⱅⰰⰰⱎⰵ ·
4032300 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰻⱁⰰⱀⱏ ⰽⱃⱏⱄⱅⱔ ⰲⱐ ⰵⱀⱀⱁⱀⱑ · ⰱⰾⰻⰸⱏ ⱄⰰⰾⰻⰿⱁⰲⰻ · ⱑⰽⱁ ⰲⱁⰴⱏⰻ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ
4032310 ⰱⱑⰰⱈⱘ ⱅⱆ · ⰺ ⱂⱃⰻⱈⱁⰶⰴⰰⰰⱈⱘ ⰻ ⰽⱃⱏⱎⱅⰰⰰⱈⱘ ⱄⱔ ·
4032400 ⱀⰵ ⱆ ⰱⱁ ⰱⱑ ⰲⱏⱄⰰⰶⰴⰵⱀⱏ ⰲⱏ ⱅⰵⰿⱐⱀⰻⱌⱘ ⰻⱁⰰⱀⱏ ::
4032500 Ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰶⰵ ⱄⱏⱅⱔⰷⰰⱀⰻⰵ ⱁⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻ{ⱀⰻ}ⰽⱏ ⰻⱁⰰⱀⱁⰲⱏ · ⱄⱏ ⰺ҅ⱓⰴⰵⰻ ·
4032510 ⱁ ⱁⱍⰻⱎⱅⰵⱀⰻⰻ ·
4032600 ⰺ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰽⱏ ⰻⱁⰰⱀⱆ ⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱃⰰⰲⱐⰲⰻ · ⰺⰶⰵ ⰱⱑ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ⱁⰱ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ
4032610 ⰻⱁⱃⱏⰴⰰⱀⰰ ·ⰵⰿⱆⰶⰵ ⱅⱏⰻ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁⰲⰰ · ⱄⰵ ⱄⱐ ⰽⱃⱐⱎⱅⰰⰰⱅⱏ ⰻ ⰲⱐⱄⰻ
4032620 ⰳⱃⱔⰴⱘⱅⱏ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ·
4032700 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰻⱁⰰⱀⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⱔ · ⱀⰵ ⰿⱁ[ⰶⰵ]ⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰽⱏ ⱂⱃⰻⰻⰿⰰⱅⰻ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ ·
4032710 ⰰⱋⰵ ⱀ[ⰵ] ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⰴⰰⱀⱁ ⱄ҃ⱀⰱⱄⰵ ·
4032800 ⰲⱏⰻ ⱄⰰⰿⰻ ⰿⱐⱀⱑ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱆⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⱃⱑⱈⱏ ⱀⱑⱄⰿⱏ ⰰⰸⱏ ⱈ҃ⱏ ·
4032810 ⱀⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱀⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱀⰻⰿⱐ ::
4032900 ⰺⰿⱑⱗⰻ ⱀⰵⰲⱑⱄⱅⱘ ⰶⰵⱀⰻⱈⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰰ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰶⰵⱀⰻⱈⱁⰲⱏ ⱄⱅⱁⱗ
4032910 ⰻ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⱗ ⰵⰳⱁ · ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⰻⱙ ⱃⰰⰴⱆⱆⱅⱏ ⱄⱔ ⰸⰰ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⰶⰵⱀⰻⱈⱁⰲⱏ ·
4032920 ⱄⰻ ⱆⰱⱁ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⰿⱁⱑ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻ ⱄⱔ ·
4033000 ⱁⱀⱁⰿⱆ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ ⱃⰰⱄⱅⰻ ⰰ ⰿⱐⱀⱑ ⰿⱐⱀⰻⱅⰻ ⱄⱔ ·
4033100 ⰳⱃⱔⰴⱏⰻ ⱄⱏ ⰲⱏⰻⱎⰵ ⱀⰰⰴⱏ ⰲⱐⱄⱑⰿⰻ ⰵⱄⱅⱏ · ⱄⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⰸⰵⰿⰾⱔ ⱁⱅⱏ ⰸⰵⰿⰾⱔ ⰵⱄⱅⱏ ·
4033110 ⰻ ⱁⱅⱏ ⰸⰵⰿⰾⱔ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ · ⰳⱃⱔⰴⱏⰻⰻ ⱄⱏ ⱀ҃ⰱⱄⰵ ⱀⰰⰴⱏ ⰲⱐⱄⱑⰿⰻ ⰵⱄⱅⱏ ·
4033200 ⰺ ⰵⰶⰵ ⰲⰻⰴⱑ ⰻ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰ ⱄⰵ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱆⱅⱏ ·
4033210 ⰺ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⰻⱑ ⰵⰳⱁ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ ·
4033300 Ⱂⱃⰻⰻⰿⱏⰻⰻ ⰵⰳⱁ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁ ⰸⰰⱂⰵⱍⰰⱅⱐⰾⱑ ·
4033310 ⱑⰽⱁ ⰱ҃ⱏ ⰻⱄⱅⰻ{ⱀⰵ}ⱀⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ :: ⰽ ::
4033400 Ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰱⱁ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰱ҃ⱏ ⰳ҃ⰾⱏⰻ ⰱ҃ⰶⰻⱗ ⰳ҃ⰾⱅⱏ ·
4033410 ⱀⰵ ⰲⱏ ⰿⱑⱃⱘ ⰱⱁ ⰱ҃ⱏ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰴ҃ⱈⰰ ·
4033500 ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰾⱓⰱⰻⱅⱏ ⱄ҃ⱀⰰ · ⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⱃⱘⱌⱑ ⰵⰳⱁ ·
4033600 ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻ · ⰰ ⰻⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱆⱆⱅⱏ ⰲⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ⱀⰵ
4033610 ⱆⰸⱐⱃⰻⱅⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ · ⱀⱏ ⰳⱀⱑⰲⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱅⱏ ⱀⰰ ⱀⰵⰿⱐ ·
4040100 Ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱆⰲⱑⰴⱑ ⰳ҃ⱏ ⱑⰽⱁ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱎⱔ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ · ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄⱏ ⰿⱏⱀⱁⰶⰰⰻⱎⱔ
4040110 ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ · ⰺ ⰽⱃⱏⱎⱅⰰⰰⱅⱏ ⱀⰵⰶⰵ ⰻⱁⰰⱀⱏ ·
4040200 ⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⱄⰰⰿⱏ ⱀⰵ ⰽⱃⱏⱎⱅⰰⰰⱎⰵ ⱀⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ·
4040300 ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰻⱓⰴⰵⱙ · ⰻ ⰻⰴⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱙ ·
4040400 ⰴⱁⱄⱅⱁⱑⰰⱎⰵ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱂⱃⱁⰻⱅⰻ ⱄⰽⱁⰸⱑ ⱄⰰⰿⰰⱃⰻ̑ⱙ ::
4040500 Ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ · ⱄⰰⰿⰰⱃⱐⱄⰽⱏ · ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱏⰻ ⱄⱛⱈⰰⱃⱐ · ⰺⱄⰽⱃⱐ ⰲⱐⱄⰻ
4040510 ⱙⰶⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⱑⰽⱁⰲⱏ ⰻⱁⱄⰻⱇⱆ ⱄ҃ⱀⱆ ⱄⰲⱁⰵⰿⱆ ·
4040600 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱅⱆ ⱄⱅⱆⰴⰵⱀⰵⱌⱏ ⰻⱑⰽⱁⰲⰾⱐ · ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱅⱃⱆⰶⰴⱏ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱂⱁⱅⰻ ·
4040610 ⱄⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⱅⰰⰽⱁ ⱀⰰ ⱄⱅⱆⰴⰵⱀⱐⱌⰻ · ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⰱⱑ ⱑⰽⱁ ⱎⰵⱄⱅⰰⰰ ·
4040700 ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰶⰵⱀⰰ ⱁⱅⱏ ⱄⰰⰿⰰⱃⰻⱗ ⱂⱁⱍⱃⱑⱅⱏ ⰲⱁⰴⱏⰻ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰴⰰⰶⰴⱏ ⰿⰻ ⱂⰻⱅⰻ ·
4040800 ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰱⱁ ⰵⰳⱁ ⱁⱎⱏⰾⰻ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ · ⰴⰰ ⰱⱃⰰⱎⱏⱀⰰ ⰽⱆⱂⱔⱅⱏ ·
4040900 ⰳ҃ⰾⰰ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰶⰵⱀⰰ ⱄⰰⰿⰰⱃⱑⱀⱏⰻⱀⰻ ·
4040910 ⰽⰰⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⱄⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ ⱂⰻⱅⰻ ⱂⱃⱁⱄⰻⱎⰻ ·
4040920 ⰶⰵⱀⱏⰻ ⱄⰰⰿⰰⱃⱑⱀⱏⰻⱀⱔ ⱄⱘⱎⱅⰵ · ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰽⰰⱄⰰⱙⱅⱏ ⰱⱁ ⱄⱔ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⱄⰰⰿⰰⱃⱑⱀⰵⱈⱏ ·
4041000 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⰱⰻ ⰲⱑⰴⱑⰾⰰ ⰴⰰⱃⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ⰺ ⰽⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ
4041010 ⰳ҃ⰾⱔⰻ ⱅⰻ ⰴⰰⰶⰴⱐ ⰿⰻ ⱂⰻⱅⰻ · ⱅⱏⰻ ⰱⰻ ⱂⱃⱁⱄⰻⰾⰰ ⱆ ⱀⰵⰳⱁ ⰻ ⰴⰰⰾⱏ ⱅⰻ ⰱⰻ ⰲⱁⰴⱘ ⰶⰻⰲⱘ ·
4041100 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰶⰵⱀⰰ ⰳ҃ⰻ ⱀⰻ ⱂⱁⱍⱃⱏⱂⰰⰾⰰ ⰻⰿⰰⱎⰻ · ⰻ ⱄⱅⱆⰴⰵⱀⰵⱌⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰳⰾⱘⰱⱁⰽⱏ ·
4041110 ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱘ ⱆⰱⱁ ⰻⰿⰰⱎⰻ ⰲⱁⰴⱘ ⰶⰻⰲⱘ ·
4041200 ⰵⰴⰰ ⱅⱏⰻ ⰱⱁⰾⰵⰻ ⰵⱄⰻ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ ⰻⱑⰽⱁⰲⰰ · ⰺⰶⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⱄⱅⱆⰴⰵⱀⰵⱌⱏ ⱄⱐ ·
4041210 ⰺ ⱅⱏ ⰻⰸ ⱀⰵⰳⱁ ⱂⰻⱅⱏ ⰻ ⱄ҃ⱀⰲⰵ ⰵⰳⱁ ⰻ ⱄⰽⱁⱅⰻ ⰵⰳⱁ ·
4041300 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰻ · ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱂⰻⱗⰻ ⱁⱅⱏ ⰲⱁⰴⱏⰻ
4041310 ⱄⰵⱗ ⰲⱐⰶⱔⰶⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱂⰰⰽⱏⰻ ·
4041400 ⰰ ⰻⰶⰵ ⱂⰻⰵⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⱁⰴⱏⰻ ⱙⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰴⰰⰿⱐ ⰵⰿⱆ · ⱀⰵ ⰲⱐⰶⰴⱔⰴⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏ ·
4041400 ⱀⱏ ⰲⱁⰴⰰ ⱙⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰴⰰⰿⱐ ⰵⰿⱆ · ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⱄⱅⱁⱍⱐⱀⰻⰽⱏ ⰲⱁⰴⱏⰻ ·
4041410 ⰲⱏⱈⱁⰴⱔⱋⱔ ⰲⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻ ·
4041500 ⰳ҃ⰾⰰ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰶⰵⱀⰰ · ⰳ҃ⰻ ⰴⰰⰶⰴⱏ ⰿⰻ ⱄⰻⱙ ⰲⱁⰴⱘ · ⰴⰰ ⱀⰻ ⰶⱔⰶⰴⱘ ⱀⰻ ⱂⱃⰻⱈⱁⰶⰴⱘ
4041510 ⱄⱑⰿⱁ ⱂⱁⱍⱃⱏⱂⰰⱅⱏ ·
4041600 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰺⰴⰻ ⱂⱃⰻⰸⱁⰲⰻ ⰿⱘⰶⱐ ⱅⰲⱁⰻ · ⰺ ⱂⱃⰻⰴⰻ ⱄⱑⰿⱁ ·
4041700 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰶⰵⱀⰰ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⱀⰵ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⰿⱘⰶⰰ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰻ ⰻ҃ⱄⱏ ·
4041710 ⰴⱁⰱⱃⱑ ⱃⰵⱍⰵ ⱑⰽⱁ ⰿⱘⰶⰰ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⰿⱏ ·
4041800 ⱂⱔⱅⱐ ⰱⱁ ⰿⱘⰶⱐ ⰻⰿⱑⰾⰰ ⰵⱄⰻ · ⰺ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰻⰿⰰⱎⰻ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱅⰻ ⰿⱘⰶⱏ ·
4041810 ⱄⰵ ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰻⱀⱘ ⱃⰵⱍⰵ ·
4041900 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰶⰵⱀⰰ · ⰳ҃ⰻ ⰲⰻⰶⰴⱘ ⱑⰽⱁ ⱂ҃ⱃⰽⱏ ⰵⱄⰻ ⱅⱏⰻ ·
4042000 ⱁⱅⱏⱌⰻ ⱀⰰⱎⰻ ⰲⱏ ⰳⱁⱃⱑ ⱄⰵⰻ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻⱎⱔ ⱄⱔ · ⰺ ⰲⱏⰻ ⰳ҃ⰾⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰲⱏ ⰵ҃ⰿⱑ ⰵⱄⱅⱏ
4042010 ⰿⱑⱄⱅⱁ ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰽⰾⰰⱀⱑⱅⰻ ⱄⱔ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ ·
4042100 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰶⰵⱀⱁ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⰻ ⰿⰻ ⱑⰽⱁ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ · ⰵⰳⰴⰰ ⱀⰻ ⰲⱏ
4042110 ⰳⱁⱃⱑ ⱄⰵⰻ ⱀⰻ ⰲⱏ ⰻ҃ⰿⱑⱈⱏ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱁ҃ⱅⱌⱓ ·
4042200 ⰲⱏⰻ ⰽⰾⰰⱀⱑⰰⱅⰵ ⱄⱔ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ · ⰿⱏⰻ ⰶⰵ ⰽⰾⰰⱀⱑⰵⰿⱏ ⱄⱔ ⰵⰶⰵ ⰲⱑⰿⱏ ·
4042210 ⱑⰽⱁ ⱄ҃ⱂⱄⱀⰻⰵ ⱁⱅⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰵⱄⱅⱏ ·
4042300 ⱀⱏ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⰻ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰵⱄⱅⱏ · ⰵⰳⰴⰰ ⰻⱄⱅⰻⱀⱐⱀⰻ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⱐⱀⰻⱌⰻ {???}
4042310 ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⱁ҃ⱅⱌⱓ · ⰴ҃ⱈⱁⰿⱐ ⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱁ̑ⱙ · ⰺⰱⱁ ⱁⱅⱌⱏ ⱅⰰⱌⱑⱈⱏ ⰻⱎⱅⰵⱅⱏ
4042320 ⱂⱁⰽⰾⰰⱀⱑⱙⱎⱅⰻⱈⱏ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ·
4042400 ⰴ҃ⱈⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰱ҃ⱏ · ⰺ ⰻⰶⰵ ⰽⰾⰰⱀⱑⰰⱅⱏ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⰴ҃ⱈⰿⱐ ⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱁⱙ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱏ
4042410 ⰽⰾⰰⱀⱑⱅⰻ ⱄⱔ ·
4042500 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰶⰵⱀⰰ · ⰲⱑⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⰿⰵⱄⰻⱑ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱃⰵⰽⱁⰿⱏⰻ ⱈ҃ⱏ ·
4042510 ⰵⰳⰴⰰ ⱅⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰲⱐⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⰲⱐⱄⱑ ·
4042600 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱔⰻ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ·
4042700 ⰺ ⱅⱏⰳⰴⰰⰶⰴⰵ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ · ⰺ ⱍⱆⰶⰴⰰⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⱑⰽⱁ ⱄⱏ
4042710 ⰶⰵⱀⱁⱙ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ·
4042720 ⰺ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⱍⰵⱄⱁ ⰻⱎⱅⰵⱎⰻ · ⰺⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ⱄⱏ ⱀⰵ̑ⱙ ·
4042800 ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰶⰵ ⰲⱁⰴⱁⱀⱁⱄⱏ ⱄⰲⱁⰻ ⰶⰵⱀⰰ · ⰺ ⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⰳⱃⰰⰴⱏ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⱍ҃ⰾⰽⰿⱏ ·
4042900 ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰵ ⰻ ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ ⱍ҃ⰾⰽⰰ ⰺ҅ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰿⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱏ · ⰵⰴⰰ ⱅⱏ
4042910 ⰵⱄⱅⱏ ⱈ҃ⱏ ·
4043000 ⰺⰸⰻⰴⱘ ⰶⰵ ⰻⰸ ⰳⱃⰰⰴⰰ ⰻ ⰳⱃⱔⰴⱑⰰⱈⱘ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ·
4043100 ⰿⰵⰶⰴⱓ ⰶⰵ ⱄⰻⰿⱏ ⰿⱁⰾⱑⰰⱈⱘ ⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ · ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ⱃⰰⰲⱐⰲⰻ ⱑⰶⰴⱏ ·
4043200 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰽⱏ ⱀⰻⰿⱏ · ⰰⰸⱏ ⰱⱃⰰⱎⱏⱀⱁ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⱑⱄⱅⰻ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ ·
4043300 ⰳ҃ⰾⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ · ⰵⰴⰰ ⰽⱅⱁ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰵ ⰵⰿⱆ ⱑⱄⱅⰻ ·
4043400 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰿⱁⰵ ⰱⱃⰰⱎⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⱅⰲⱁⱃⱙ ⰲⱁⰾⱙ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰿⱔ ·
4043410 ⰺ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⱘ ⰴⱑⰾⰰ ⰵⰳⱁ ·
4043500 ⱀⰵ ⰲⱏⰻ ⰾⰻ ⰳ҃ⰾⰵⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰵⱎⱅⰵ ⱍⰵⱅⱏⰻⱃⰻ ⰿⱑⱄⱔⱌⰻ ⱄⱘⱅⱏ · ⰺ ⰶⱔⱅⰲⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ·
4043510 ⱄⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰲⱐⰸⰲⰵⰴⱑⱅⰵ ⱁⱍⰻ ⰲⰰⱎⰻ ⰻ ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ ⱀⰻⰲⱏⰻ ·
4043520 ⱑⰽⱁ ⱂⰾⰰⰲⱏⰻ ⱄⱘⱅⱏ ⰽⱏ ⰶⱔⱅⰲⱑ ⱓⰶⰵ ·
4043600 ⰺ ⰶⱐⱀⱔⰻ ⰿⱏⰸⰴⱘ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ · ⰺ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱗⰻ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰲⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻ ·
4043610 ⰴⰰ ⰻ ⱄⱑⱗⰻ ⰲⱏⰽⱆⱂⱑ ⱃⰰⰴⱆⱆⱅⱏ ⱄⱔ ⰻ ⰶⱐⱀⱔⰻ ·
4043700 ⱁ ⱄⰵⰿⱐ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰻⱄⱅⱁⰲⱁⰵ · ⱑⰽⱁ ⰻⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱑⱗⰻ҅ ·
4043710 ⰺ ⰻⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰶⱐⱀⱔⰻ ·
4043800 ⰰⰸⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱈⱏ ⰲⱏⰻ ⰶⱔⱅⱏ · ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰲⱏⰻ ⰿⰵ ⱅⱃⱆⰴⰻⱄⱅⰵ ⱄⱔ · ⰺⱀⰻ ⱅⱃⱆⰴⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⰻ
4043810 ⰲⱏⰻ ⰲⱏ ⱅⱃⱆⰴⱏⰻ ⰻⱈⱏ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵⱅⰵ ·
4043900 ⱁⱅⱏ ⰳⱃⰰⰴⰰ ⰶⰵ ⱅⱁⰳⱁ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱎⱔ ⰲⱐ ⱀⰵⰳⱁ · ⱁⱅⱏ ⱄⰰⰿⰰⱃⱑⱀⱏ · ⰸⰰ ⱄⰾⱁⰲⱁ
4043910 ⰶⰵⱀⱑ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱙⱎⱅⰻ · ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵ ⰿⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱏ ·
4044000 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⱄⰰⰿⰰⱃⱑⱀⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ · ⰿⱁⰾⱑⰰⱈⱘ ⰻ ⰴⰰ ⰱⰻ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰾⱏ ⱆ ⱀⰻⱈⱏ ·
4044010 ⰺ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱅⱆ ⰴⱏⰲⰰ ⰴⱐⱀⰻ ·
4044100 ⰺ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ ⱂⰰⱍⰵ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱎⱔ ⰸⰰ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰵⰳⱁ ·
4044200 ⰶⰵⱀⱑ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⱈⱘ · ⱑⰽⱁ ⱓⰶⰵ ⱀⰵ ⰸⰰ ⱅⰲⱁⱙ ⰱⰵⱄⱑⰴⱘ ⰲⱑⱃⱆⰵⰿⱏ · ⱄⰰⰿⰻ ⰱⱁ
4044210 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱈⱁⰿⱏ ⰻ ⰲⱑⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰻⱀⱘ ⱄ҃ⱂⱄⱏ ⰿⰻⱃⰰ ⱈ҃ⱏ :: ⰽ ::
4044300 Ⱂⱁ ⰴⱏⰲⱁⱓ ⰶⰵ ⰴⱏⱀⱆ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⱁⱅⱏ ⱅⱘⰴⱆ · ⰻ ⰺⰴⰵ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⱙ ·
4044400 ⱄⰰⰿⱏ ⰱⱁ ⰻ҃ⱄⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁⰲⰰ ⱑⰽⱁ ⱂ҃ⱃⰽⱏ ⰲⱏ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ⱁⱅⱏⱍⱏⱄⱅⰲⰻⰻ
4044410 ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱍⱐⱄⱅⰻ ·
4044500 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⱑ̑ⱙ · ⱂⱃⰻⱗⱄⱔ ⰻ ⰳⰰⰾⰻⰾⱑⰰⱀⰵ ·
4044510 ⰲⱐⱄⱑ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰲⱏ ⰺ҃ⰿⱑⱈⱏ · ⰺ҃ⰿⱑⱈⱏ ·
4044520 ⰲⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ · ⰺ ⱅⰻ ⰱⱁ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰲⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ·
4044600 ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⰽⰰⱀⰰ ⰳⰰ[ⰾⰻ]ⰾⱑⱘ҅ · ⰻⰴⰵⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ
4044610 ⱁⱅⱏ ⰲⱁⰴⱏⰻ ⰲⰻⱀⱁ :: :: ⰸ :: Ⰱⱑ ⰶⰵ ⰵⱅⰵⱃⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱏ ⰿⱘⰶⱏ · ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱄ҃ⱀⱏ
4044620 ⰱⱁⰾⱑⰰⱎⰵ ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱐⱀⰰⱆⰿⱑ ·
4044700 ⱄⱐ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⱁⱅⱏ ⰻⱓⰴⰵⱗ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⱑⱘ · ⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰻ
4044710 ⰿⱁⰾⱑⰰⱎⰵ ⰻ · ⰴⰰ ⱄⱏⱀⰻⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⰺⱄⱌⱑⰾⰻⱅⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ⰵⰳⱁ · ⰱⱑ ⰱⱁ ⱆⰿⰻⱃⰰⱗ ·
4044800 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰻ ⰻ ⱍⱓⰴⰵⱄⱏ ⱀⰵ ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ ·
4044810 ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰲⱑⱃⱏⰻ ⱗⱅⰻ ·
4044900 ⰳ҃ⰾⰰ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱌ҃ⱄⱃⱏ ⰿⱘⰶⱏ · ⰳ҃ⰻ ⱄⱏⱀⰻⰴⰻ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰴⰰⰶⰵ ⱀⰵ ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⱏ
4044910 ⱁⱅⱃⱁⱍⱔ ⰿⱁⰵ ·
4045000 ⰳ҃ⰾⰰ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻⰴⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰶⰻⰲⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰺ ⰲⱑⱃⱘ ⰵⰿⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰻ
4045010 ⰵⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ [ⰻ]ⰴⱑⰰⱎⰵ ·
4045100 ⰰⰱⰻⰵ ⰶⰵ ⱄⱏⱈⱁⰴⱔⱋⱓ ⰵⰿⱆ · ⱄⰵ ⱃⰰⰱⰻ ⰵⰳⱁ ⱄⱏⱃⱑⱅⱘ ⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ·
4045110 ⱑⰽⱁ ⱄ҃ⱀⱏ ⱅⰻ ⰶⰻⰲⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
4045200 ⰲⱏⱂⱃⰰⱎⰰ ⰶⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ · ⰲⱏ ⰽⱘⱙ ⱄⱆⰾⱑⰵ ⰵⰿⱆ ⰱⱏⰻ
4045210 ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱑⰽⱁ ⰲⱏⱍⰵⱃⰰ ⰲⱏ ⰳⱁⰴⰻⱀⱘ ⱄⰵⰴⰿⱘⱙ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰻ ⱁⰳ̑ⱀⱐ
4045300 ⱃⰰⰸⱆⰿⱑ ⰶⰵ {ⱁ} ⱁ҃ⱌⱏ ⱑⰽⱁ ⱅⰰ ⰱⱑ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⰲⱐ ⱀⱓⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ
4045310 ⱑⰽⱁ ⱄ҃ⱀⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰶⰻⰲⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰺ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰ ⱄⰰⰿⱏ ⰻ ⰲⰵⱄⱐ ⰴⱁⰿⱏ ⰵⰳⱁ ·
4045400 ⱄⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰲⱏⱅⱁⱃⱁⰵ ⱍⱓⰴⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰻ҃ⱄⱏ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⱁⱅⱏ ⰺ҅ⱓⰴⰵⱗ ⰲⱏ
4045410 ⰳⰰⰾⰻⰾⱑ̑ⱙ :: ⰽ ::
4050100 Ⱂⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⰶⰵ ⰱⱑ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ · Ⰺ ⰲⱐⰸⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⰵⱃⱆⱄⰰⰾⰻⰿⱏ ·
4050200 ⰵⱄⱅⱏ ⰶⰵ ⰲⱏ ⰵ҃ⱃⱄⰿⱑⱈⱏ ⱀⰰ ⱁⰲⱐⱍⰻ ⰽⱘⱂⱑⰾⰻ · ⱑⰶⰵ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ
4050210 ⰵⰲⱃⰵⰻⱄⰽⱏⰻ ⰲⰻⱅⰵⰸⰴⰰ · ⱂⱔⱅⱐ ⱂⱃⰻⱅⰲⱁⱃⱏ ⰻⰿⱘⱎⱅⰻ ·
4050300 ⰲⱏ ⱅⱑⱈⱏ ⰾⰵⰶⰰⰰⱎⰵ ⰿⱏⱀⱁⰶⱐⱄⱅⰲⱁ ⰱⱁⰾⱔⱎⱅⰻⰻⱈⱏ · ⱄⰾⱑⱂⱏ ⱈⱃⱁⰿⱏ · ⱄⱆⱈⱏ ·
4050310 ⱍⰰⱙⱋⰻⰻⱈⱏ ⰴⰲⰻⰶⰵⱀⰻⱑ ⰲⱁⰴⱑ ·
4050400 ⰰ҃ⱀⰳⰾ ⰱⱁ ⰳ҃ⱀⱐ ⱀⰰ ⰲⱐⱄⱑ ⰾⱑⱅⰰ ⱄⱏⱈⱁⰶⰴⰰⰰⱎⰵ ⰲⱏ ⰽⱘⱂⱑⰾⱐ ·
4050410 ⰺ ⰲⱏⰸⰿⱘⱎⱅⰰⰰⱎⰵ ⰲⱁⰴⱘ · ⰺ ⰻⰶⰵ ⱂⱃⱏⰲⱑⰵ ⰲⱏⰾⰰⰶⰰⰰⱎⰵ ⱂⱁ ⰲⱏⰸⰿⱘⱎⱅⰵⱀⰻⰻ ⰲⱁⰴⱏⰻ ·
4050420 ⱄⱏⰴⱃⰰⰲⱏ ⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱎⰵ · ⱑⱌⱑⰿⱏ ⰶⰵ ⱀⰵⰴⱘⰳⱁⰿⱏ ⱁⰴⱃⱏⰶⰻⰿⱏ ⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱎⰵ ·
4050500 Ⰱⱑ ⰶⰵ ⱅⱆ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ · ⰼ҃ · ⰺ ⱁⱄⰿⱐ ⰾⱑⱅⱏ ⰻⰿⱏⰻ ⰲⱏ ⱀⰵⰴⱘⰷⱑ ⱄⰲⱁⰵⰿⱐ ·
4050600 ⱄⰵⰳⱁ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰻ҃ⱄ ⰾⰵⰶⱔⱎⱅⰰ · ⰺ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⱏ ·
4050610 ⱑⰽⱁ ⰿⱏⱀⱁⰳⰰ ⰾⱑⱅⰰ ⱙⰶⰵ ⰻⰿⱑⰰⱎⰵ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰻ ⰾⰻ ⱌⱑⰾⱏ ⰱⱏⰻⱅⰻ ·
4050700 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰵⰿⱆ ⱀⰵⰴⱘⰶⱏⱀⱏⰻ · ⰵⰻ ⰳ҃ⰻ ⱍ҃ⰾⰽⰰ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⰿⱏ ·
4050710 ⰴⰰ ⰵⰳⰴⰰ ⰲⱏⰸⰿⱘⱅⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱁⰴⰰ · ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱅⱏ ⰿⱔ ⰲⱏ ⰽⱘⱂⱑⰾⱐ ·
4050720 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱈⱁⰶⰴⱘ ⰰⰸⱏ · ⰺⱀⱏ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰿⰵⱀⰵ ⰲⱏⰾⰰⰸⰻⱅⱏ ·
4050800 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ : ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⰻ ⰲⱏⰸⱏⰿⰻ ⱁⰴⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ · ⰺ ⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻ ·
4050900 ⰺ ⰰⰱⱐⰵ ⱌⱑⰾⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰽⱏ · ⰺ ⰲⱐⰸⱔⱅⱏ ⱁⰴⱃⱏ ⱄⰲⱁⰻ · ⰻ ⱈⱁⰶⰴⰰⰰⱎⰵ
4059100 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱄⱁⰱⱁⱅⰰ ⰲⱏ ⱅⱏ ⰴⱐⱀⱐ ·
4051000 ⰳ҃ⰾⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰻⱄⱌⱑⰾⱑⰲⱏⱎⱓⱆⰿⱆ · ⱄⱁⰱⱁⱅⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⰻ ⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ
4051010 ⰲⱐⰸⱔⱅⰻ ⱁⰴⱃⰰ ⱅⰲⱁⰵⰳⱁ ·
4051100 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻⰿⱏ · ⰺⰶⰵ ⰿⱔ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱌⱑⰾⰰ ⱅⱏ ⰿⱏⱀⱑ ⱃⰵⱍⰵ ·
4051110 ⰲⱐⰸⱐⰿⰻ ⱁⰴⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰻ ⱈⱁⰴⰻ ·
4051200 ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱎⱔ ⰶⰵ ⰻ ⰽⱏⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱍ҃ⰽⱏ ⱃⰵⰽⱏⰻ ⱅⰵⰱⱑ · ⰲⱐⰸⱐⰿⰻ ⱁⰴⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ⰻ ⱈⱁⰴⰻ ·
4051300 ⰺⱄⱌⱑⰾⱑⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⰽⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰺ҃ⱄ ⰱⱁ ⱆⰽⰾⱁⱀⰻ ⱄⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⱆ ⱄⱘⱎⱅⱓ
4051310 ⱀⰰ ⰿⱑⱄⱅⱑ ·
4051400 ⱂⱁ ⱅⱁⰿⱐ ⰶⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ · ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⱄⰵ ⱌⱑⰾⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅ
4051410 ⰽ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⰵ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰰⰻ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⰳⱁⱃⰵ ⱍⱅⱁ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
4051500 ⰺⰴⰵ ⰶⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⰻ ⱂⱁⰲⱑ[ⰴⱑ] ⰻⱓⰴⰵⱁⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄ · ⰵⱄⱅⱏ ⰻⰶⰵ ⰻ
4051510 ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱌⱑⰾⰰ :: ⰽ ::
4051600 ⰺ҅ ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰳⱁⱀⱑⰰⱈⱘ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰻ҃ⱄⰰ · ⰻ ⰻⱄⰽⰰ{ⰰⱈⱘ} ⰰⱈⱘ ⰵⰳⱁ ⱆⰱⰻⱅⰻ ·
4051610 ⰸⰰⱀⰵ ⱄⰻ ⱅⰲⱁⱃⱑⰰⱎⰵ ⰲⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱘ ·
4051700 Ⰺⱄ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⰲⰰⱎⰵ ⰻⰿⱏ :: ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰿⱁⰻ ⰴⱁ ⱄⰵⰾⱑ ⰴⱑⰾⰰⰰⱅⱏ · ⰻ ⰰⰸⱏ
4051710 ⰴⱑⰾⰰⱙ ·
4051800 ⱄⰵⰳⱁ ⰶⰵ ⱃⰰⰴⰻ ⰻⱄⰽⰰⰰⱈⱘ ⱂⰰⱍⰵ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰵⰳⱁ ⱆⰱⰻⱅⰻ ·
4051810 ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⱅⱏⰽⰿⱁ ⱃⰰⰸⰰⱃⱑⰰⱎⰵ ⱄⱁⰱⱁⱅⱘ · ⱀⱏ ⰹ ⱁ҃ⱌⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ⰱ҃ⰰ ·
4051820 {ⱃⰰ} ⱃⰰⰲⰵⱀⱏ ⱄⱔ ⱅⰲⱁⱃⱔ ⰱ҃ⱆ ·
4051900 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ
4051910 ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ · ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⰵⰶⰵ ⰲⰻⰴⰻⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⱅⰲ{ⱃ}ⱁⱃⱔⱋⰰ ·
4051920 ⱑⰶⰵ ⰱⱁ ⱁⱀⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ · ⱄⰻ ⰻ ⱄ҃ⱀⱏ ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ · ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
4052000 ⱁ҃ⱅⱌ [ⰱ]ⱁ ⰾⱓⰱⰻⱅⱏ ⱄ҃ⱀⰰ · ⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰⰰⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⱑⰶⰵ ⱄⰰⰿⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
4052010 ⰺ ⰱⱁⰾⱐⱎⰰⰰ ⱄⰻⱈⱏ ⱂⱁⰽⰰⰶⰵⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⰴⱑⰾⰰ · ⰴⰰ ⰲⱏⰻ ⱍⱓⰴⰻⱅⰵ ⱄⱔ ·
4052100 ⱑⰽⱁ ⰱⱁ ⱁ҃ⱌⱏ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⰰⰰⱅⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱗ ⰻ ⰶⰻⰲⰻⱅⱏ · ⱅⰰⰽⱁ ⰻ ⱄ҃ⱀⱏ
4052110 ⱗⰶⰵ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⱏ ⰶⰻⰲⰻⱅⱏ ·
4052200 ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰱⱁ ⱀⰵ ⱄⱘⰴⰻⱅⱏ ⱀⰻⰽⱁⰿⱆⰶⰵ · ⱀⱏ ⱄⱘⰴⱏ ⰲⰵⱄⱐ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱁⰲⰻ ·
4052300 ⰴⰰ ⰲⱏⱄⰻ ⱍⱅⱘⱅⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱍⱅⱘⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ · ⰺ ⰻⰶⰵ ⱀⰵ ⱍⱅⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ⱀⰵ
4052310 ⱍⱐⱅⰵⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ · ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰻ ·
4052400 Ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱆⱎⰰⱗ҅ⰻ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
4052410 ⰻ ⰲⱑⱃⱘ ⰵⰿⰾⱔ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⱓⰿⱆ ⰿⱔ · ⰺⰿⰰⱅⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ·
4052420 ⰺ ⱀⰰ ⱄⱘⰴⱏ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ · ⱀⱏ ⱂⱃⱑⰻⰴⰵⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻ ⰲⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ·
4052500 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⰻ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰵⱄⱅⱏ · ⰵⰳⰴⰰ
4052510 ⰿⱃⱏⱅⰲⰻⰻ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⱔⱅⱏ ⰳ҃ⰾⱄⱏ ⱄⱀⰰ ⰱ҃ⰶⰻⱑ · ⰺ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵⰻ ⱁⰶⰻⰲⱘⱅⱏ ·
4052600 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰱⱁ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ ·
4052610 ⱅⰰⰽⱁ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻ ⱄ҃ⱀⱁⰲⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰻⰿⱑⱅⰻ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ ·
4052700 ⰻ ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⱏ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⰻ ⱄⱘⰴⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ · ⱑⰽⱁ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱄⰽⱏⰻ ⰵⱄⱅⱏ ·
4052800 ⱀⰵ ⰴⰻⰲⰻⱅⰵ ⱄⱔ ⱄⰵⰿⱆ · ⱑⰽⱁ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ · ⰲⱐ ⱀⱓⰶⰵ ⰲⱐⱄⰻ ⱄⱁⱎⱅⰵⰻ ⰲⱏ
4052810 ⰳⱃⱁⰱⱑⱈⱏ · ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⱔⱅⱏ ⰳ҃ⰾⱄⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ·
4052900 ⰻ ⰻⰸⰻⰴⱘⱅⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱐⱎⰵⰻ ⰱⰾⰰⰳⰰⰰ ⰲⱏ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⰵⱀⰻⰵ ⰶⰻⰲⱁⱅⱆ · ⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱐⱎⰵⰻ
4052910 ⰸⱏⰾⰰⰰ ⰲⱏ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⰵⱀⰻⰵ ⱄⱘⰴⱆ ·
4053000 ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱘ ⰰⰸⱏ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⱘ ⱄⱘⰶⰴⱘ ·
4053010 ⰻ ⱄⱘⰴⱐ ⰿⱁⰻ ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰻⱎⱅⱘ ⰲⱁⰾⱔ ⰿⱁⰵⱗ ·
4053020 ⱀⱏ ⰲⱁⰾⱙ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰿⱔ ⱁ҃ⱅⱌⰰ :: ⰽ ·
4053100 ⰰⱎⱅⰵ ⰰⰸⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱙ ⱁ ⰿⱐⱀⱑ ·
4053110 ⱄⱏⰲⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁ ⰿⱁⰵ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⱁ ·
4053200 ⰺⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱗⰻ ⱁ ⰿⰵⱀⱑ · ⰺ ⰲⱑⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⰻⱄⱅⰻⱀⱐⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ
4053210 ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁ ⰵⰶⰵ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱅⱏ ⱁ ⰿⱏⱀⱑ·
4053300 ⰲⱏⰻ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱄⱅⰵ ⰽⱏ ⰻⱁ{ⱁ}ⰰⱀⱆ · ⰺ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁⰲⰰ ⱁ ⰻⱄⱅⰻⱀⱑ ·
4053400 ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⱀⰵ ⱁⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰽⰰ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⰰ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱙ · ⱀⱏ ⱄⰻ ⰳ҃ⰾⱙ ⰴⰰ ⰲⱏⰻ
4053410 ⱄ҃ⱂⱄⱀⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ·
4053500 ⱁⱀⱏ ⰱⱑ ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱐⱀⰻⰽⱏ ⰳⱁⱃⱕ ⰻ ⱄⰲⱐⱅⱔ · ⰲⱏ[ⰹ] ⰶⰵ ⱈⱁⱅⱑⱄⱅⰵ ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⰴⱁⰲⰰⱅⰻ
4053510 ⱄⱔ ⰲⱏ ⰳⱁⰴⰻⱀⱘ ⱄⰲⱐⱅⱑⱀⰻⱑ ⰵⰳⱁ ·
4053600 ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁ ⰱⱁⰾⰵ ⰻⱁⰰⱀⱁⰲⰰ ·
4053610 ⰴⱑⰾⰰ ⰱⱁ ⱑⰶⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰿⱏⱀⱑ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰴⰰ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⱘⱑ · ⱅⰰ ⰴⱑⰾⰰ ⱑⰶⰵ ⱅⰲⱁⱃⱙ ·
4053620 ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱏⱄⱅⰲⱆⱙⱅⱏ ⱁ ⰿⱐⱀⱑ · ⱑⰽⱁ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰿⱔ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ·
4053700 ⰻ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⰻ ⰿⱔ ⱁ҃ⱅⱌⱏ · ⱅⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁⰲⰰ ⱁ ⰿⱐⱀⱑ · ⱀⰻ ⰳⰾⰰⱄⰰ ⰵⰳⱁ
4053710 ⱀⰻⰽⱏⰴⰵⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱄⱅⰵ · ⱀⰻ ⰲⰻⰴⱑⱀⰻⱑ ⰵⰳⱁ ⰲⰻⰴⱑⱄⱅⰵ ·
4053800 ⰺ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⰵⰳⱁ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⱙⱎⱅⰰ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ · ⰸⰰⱀⰵ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱅⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ
4053810 ⱄⰵⰿⱆ ⰲⱏⰻ ⰲⱑⱃⱏⰻ ⱀⰵ ⰵⰿⰾⰵⱅⰵ ·
4053900 ⰺⱄⱂ{ⱄ}ⱏⰻⱅⰰⰺⱅⰵ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ ⱑⰽⱁ ⰲⱏⰻ ⰿⱏⱀⰻⱅⰵ ⰲⱏ ⱀⰻⱈⱏ ⰺⰿⱑⱅⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻ ·
4053910 ⰺ ⱅⱏⰻ ⱄⱘⱅⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱙⱎⱅⱔ ⱁ ⰿⱐⱀⱑ ·
4054000 ⰺ ⱀⰵ ⱈⱁⱋⰵⱅⰵ ⱂⱃⰻⱅⰻ ⰽⱏ ⰿⱐⱀⱑ · ⰴⰰ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰻⰿⰰⱅⰵ ·
4054100 ⱄⰾⰰⰲⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰽⱏ ⱀⰵ ⱂ҃ⱃⰻⰵⰿⰾⱙ
4054200 ⱀⱏ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱙ ⰲⱏⰻ ⱑⰽⱁ ⰾ̑ⱙⰱⱐⰲⰵ ⰱ҃ⰶⰻⱗ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ ·
4054300 ⰰⰸⱏ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⰻ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ·
4054310 ⰰⱎⱅⰵ ⰻⱀⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰹ[ⰿⱔ] ⱄⰲⱁⰵ ⱅⱁⰳⱁ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⰵ ·
4054400 ⰽⰰⰽⱁ ⰲⱏⰻ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱅⰻ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⱁⱅⱏ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱙⱎⱅⰵ ·
4054410 ⰺ҅ ⱄⰾⰰⰲⱏⰻ ⱑⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⰰⰰⰳⱁ ⰱ҃ⰰ ⱀⰵ ⰻⱋⰵⱅⰵ ·
4054500 ⱀⰵ ⰿⱐⱀⰻⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⱀⰰ ⰲⱏⰻ ⱃⰵⰽⱘ ⰽⱏ ⱁⱅⱏⱌⱆ · ⰵⱄⱅⱏ ⰻⰶⰵ ⱀⰰ ⰲⱏⰻ ⰳ҃ⰾⱅⱏ ⰿⱁⱄⰻ ·
4054510 ⱀⰰ ⱀⰵⰳⱁⰶⰵ ⰲⱏⰻ ⱆⱂⱏⰲⰰⱄⱅⰵ ·
4054600 ⰰⱎⱅⰵ ⰱⱁ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⰰⰾⰻ ⰿⱁⱄⰵⱁⰲⰻ · ⰲⱑⱃⱘ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⱗⰾⰻ ⰻ ⰿⱐⱀⱑ ·
4054610 ⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⰱⱁ ⱅⱏ ⱂⰻⱄⰰ ·
4054700 ⰰⱋⰵ ⰾⰻ ⱅⱁⰳⱁ ⰽⱏⱀⰻⰳⰰⰿⱏ ⰲⱑⱃⱏⰻ ⱀⰵ ⰵⰿⰾⰵⱅⰵ ·
4054710 ⰽⰰⰽⱁ ⰿⱁⰻⰿⱏ ⰳ҃ⰾⰿⱏ ⰲⱑⱃⱘ ⰵⰿⰵⱅⰵ ·
4060100 ⱂⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱀⰰ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ ⰿⱁⱃⱑ ⰳⰰⰾⰻⰾⱑⱗ ⱅⰰⰲⰵⱃⱐⱑⰴⱏⱄⰽⱏⰻ ·
4060200 ⰻ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⱑⰰⱎⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⰻⰴⱑⰰⱈⱘ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ
4060210 ⱑⰶⰵ ⱅⰲⱁⱃⱑⱎⰵ ⱀⰰ ⱀⰵⰴⱘⰶⱏⱀⱏⰻⱈⱏ :: ⰽ ::
4060300 ⰲⱐⰸⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⱀⰰ ⰳⱁⱃⱘ ⰻ҃ⱄ · ⰺ ⱅⱆ ⱄⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ ·
4060400 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰱⰾⰻⰸⱏ ⱂⰰⱄⱈⰰ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ⰻⱓ҅ⰴⰵⰻⱄⰽⱏ ::
4060500 Ⰲⱏⰸⰲⰵⰴⱏ ⰶⰵ ⱁⱍⰻ ⰻ҃ⱄ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⱑⰽⱁ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ·
4060510 ⰳ҃ⰾⰰ ⰽⱏ ⱇⰻⰾⰻⱂⱆ · ⱍⰻⰿⱐ ⰽⱆⱂⰻⰿⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏⰻ ⰴⰰ ⱑⰴⱔⱅⱏ ⱄⰻⰻ҅ ·
4060600 ⱄⰵ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ⰻⱄⰽⱆⱎⰰⱗ ⰻ҅ · ⱄⰰⰿⱏ ⰱⱁ ⰲⱑⰴⱑⱎⰵ ⱍⱅⱁ ⱈⱁⱅⱔ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·
4060700 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰵⰿⱆ ⱇⰻⰾⰻⱂⱏ · ⰴⱐⰲⱑⰿⰰ ⱄⱏⱅⱁⰿⰰ ⱂⱑⱀⱔⰷⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱀⰵ ⰴⱁⰲⱐⰾⱘⱅⱏ ⰻⰿⱏ ·
4060710 ⰴⰰ ⰽⱏⰶⱐⰴⱁ ⰻⱈⱏ ⰿⰰⰾⱁ ⱍⱏⱅⱁ ⱂⱃⰻⰻⰿⰵⱅⱏ ·
4060800 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱁ[ⱏⰻ]ⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⰳⱁ · ⰰⱀⱐⰴⱃⱑⰰ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⱄⰻⰿⱁⱀⰰ ⱂⰵⱅⱃⰰ ·
4060900 ⰵⱄⱅⱏ ⱁⱅⱃⱁⱍⰻⱎⱅⱏ ⱄⱐⰴⰵ ⰵⰴⰻⱀⱏ · ⰺⰶⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱂⱔⱅⱐ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱗⱍⱐⱀⱏ ·
4060910 ⰺ ⰴⱐⰲⱑ ⱃⱏⰻⰱⱑ · ⱀⱏ ⱄⰻ ⱌⱏ[ⱅⱁ] ⱄⱘⱅⱏ ⰲⱐ ⱄⰵ[ⰾⰻ]ⰽⱁ ·
4061000 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱍⰾⱁⰲⰽⱏⰻ ⰲⱏⰸⰾⰵⱎⱅⰻ ·
4061010 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱅⱃⱑⰱⰰ ⰿⱏⱀⱁⰳⰰ ⱀⰰ ⰿⱑⱄⱅⱑ ·
4061020 ⰲⱐⰸⰾⰵⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⰿⱘⰶⱏ ⱍⰻⱄⰾⱁⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱂⱔⱅⱐ ⱅⱏⰻⱄⱘⱎⱅⱏ ·
4061100 ⱂⱃⰻⱗⱅⱏ ⰶⰵ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰻ ⱈⰲⰰⰾⱘ ⰲⱏⰸⰴⰰⰲⱏ · ⱂⱁⰴⰰⱄⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ·
4061110 ⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⱔⱎⱅⰻⰺⰿⱏ ·
4061120 ⱅⰰⰽⱁⰶⰴⰵ ⰻ ⱁⱅⱏ ⱃⱏⰻⰱⱆ · ⰵⰾⰻⰽⱁ ⱈⱁⱅⱑⰰⱈⱘ ·
4061200 ⰺ ⱑⰽⱁ ⱀⰰⱄⱏⰻⱅⰻⱎⱔ ⱄⱔ · ⰳ҃ⰾⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ · ⱄⱏⰱⰵⱃⱑⱅⰵ ⰻⰸⰱⱏⰻⱅⱏⰽⱏⰻ
4061210 ⱏⰻⰽⱃⱆⱈⱏ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⰾⰵⱅⱏ ⱀⰻⱍⱏⱅⱁⰶⰵ ·
4061300 ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱎⱔ ⰶⰵ ⰻ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻⱎⱔ ⰴⱏⰲⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⰽⱁⱎⰰ ⱆⰽⱃⱆⱈⱏ · ⱁⱅⱏ ⱂⱔⱅⰻ ⱈⰾⱑⰱⱏ
4061310 ⱗⱍⱏⱀⱏⰻⱈⱏ · ⰺⰶⰵ ⰻⰸⰱⱏⰻⱎⱔ ⱑⰴⱏⱎⰵⰻⰿⱏ ::
4061400 Ⱍ҃ⰾⰲⱌⰻ ⰶⰵ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ · ⰵⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⱑⰽⱁ ⱄⱐ
4061410 ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰻⱀⱘ ⱂ҃ⱃⰽⱏ · ⰳⱃⱔⰴⱏⰻⰻ ⰲⱐ ⰲⰵⱄⱐ ⰿⰻⱃⱏ :: ⰽ ·
4061500 ⰻ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰲⱏ ⱑⰽⱁ ⱈⱁⱅⱔⱅⱏ ⱂⱃⰻⱅⰻ ⰴⰰ ⰲⱏⱄⱈⱏⰻⱅⱔⱅⱏ ⰹ ⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱑ ·
4061510 ⱁⱅⰻⰴⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰲⱏ ⰳⱁⱃⱘ ⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ·
4061600 ⰺ ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ · ⱄⱏⱀⰻⰴⱘ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⱀⰰ ⰿⱁⱃⰵ ·
4061700 ⰺ ⰲⱏⰾⱑⰸⱏⱎⰵ ⰲⱏ ⰾⰰⰴⰻⱙ ⱑⰴⱑⰰⱈⱘ ⱀⰰ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ ⰿⱁⱃⱑ · ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱏⱀⰰⱆⰿⱏ ·
4061710 ⰺ ⱅⱏⰿⰰ ⰰⰱⰻⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ · ⰺ ⱀⰵ ⱆ ⰱⱑ ⱂⱃⰻⱎⰵⰾⱏ ⰽⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ ·
4061800 ⰿⱁⱃⰵ ⰶⰵ ⰲⱑⱅⱃⱆ ⰲⰵⰾⰻⱓ ⰴⱏⰻⱈⰰ̑ⱙⱎⱅⱓ ⰲⱏⱄⱅⰰⰰⱎⰵ ·
4061900 ⰳⱃⰵⰱⱏⱎⰵ ⰶⰵ ⱑⰽⱁ ⰴⱏⰲⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⱑ ⰻ ⱂⱔⱅⱐ ⱄⱅⰰⰴⰻⰻ · ⰾⰻ ⰼ ⱅⰻ · ⱆⰸⱐⱃⱑⱎⱔ ⰻ҃ⱄⰰ
4061910 ⱈⱁⰴⱔⱋⰰ ⱂⱁ ⰿⱁⱃⱓ · ⰺ ⰱⰾⰻⰸⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⰾⱑ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⰰ ⰻ ⱆⰱⱁⱑⱎⱔ ⱄⱔ ·
4062000 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ · ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱀⰵ ⰱⱁⰻⱅⰵ ⱄⱔ ·
4062100 ⱈⱁⱅⱑⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰻ ⱂⱃⰻⱗⱅⰻ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ · ⰻ ⰰⰱⰻⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⰾⱐ ⱀⰰ ⰶⰵⰿⰻ
4062110 ⰲⱐ ⱀⱙⰶⰵ ⱑⰴⱑⰰⱈⱘ ::
4062200 Ⰲⱏ ⱆⱅⱃⱑⰻ ⰴⱐⱀⱐ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰻⰶⰵ ⱄⱅⱁⱑⰰⱎⰵ ⱁⰱ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ ⰿⱁⱃⱑ · ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⱑⰽⱁ
4062210 ⰽⱁⱃⰰⰱⰾⱑ ⰻⱀⱁⰳⱁ ⱀⰵ ⰱⱑ ⱅⱆ · ⱅⱏⰽⱏⰿⱁ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱅⱏ · ⰲⱏ ⱀⱐⰶⰵ ⰲⱐⱀⰻⰴⱘ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ
4062220 ⰵⰳⱁ · ⰺ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ · ⱀⱏ ⰵⰴⰻⱀⰻ
4062230 ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⰻⰴⱘ ·
4062300 ⰻ ⰻⱀⰻ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰽⱁⱃⰰⰱⰾⰻ ⱁⱅⱏ ⱅⰻⰲⰵⱃⰻⱑⰴⱏⰻ · ⰱⰾⰻⰸⱏ ⰿⱑⱄⱅⰰ ⰻⰴⰵⰶⰵ ⱑⱄⱔ ⱈⰾⱑⰱⱏⰻ ·
4062310 ⱈⰲⰰⰾⱘ ⰲⱏⰸⰴⰰⰲⱏⱎⱓ ⰳ҃ⱓ ·
4062400 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⰲⰻⰴⱑⱎⱔ ⱀⰰⱃⱁⰴⰻ ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄⰰ ⱀⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱅⱆ ⱀⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⰳⱁ · ⰲⱐⰾⱑⰸⱘ
4062410 ⱄⰰⰿⰻ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⰾⱔ · ⰻ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱏⱀⰰⱆⰿⱏ · ⰺ҅ⱄⰽⱘⱎⱅⰵ ⰻ҃ⱄⰰ ·
4062500 ⰺ ⱁⰱⱃⱑⱅⱏⱎⰵ ⰻ ⱁⰱ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ ⰿⱁⱃⱑ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ ·
4062510 ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱓ ⰽⱁⰳⰴⰰ ⱄⱑⰿⱁ ⱂⱃⰻⰴⰵ ·
4062600 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
4062610 ⰺⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ⱀⰵ ⱑⰽⱁ {ⰻ} ⰲⰻⰴⱑⱄⱅⰵ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ·
4062620 ⱀⱏ ⱑⰽⱁ ⱑⰾⰻ ⰵⱄⱅⰵ ⱈⰾⱑⰱⱏⰻ ⰻ ⱀⰰⱄⱏⰻⱅⰻⱄⱅⰵ ⱄⱔ · ::
4062700 Ⰴⱑⰾⰰⰻⱅⰵ ⱀⰵ ⰱⱃⰰⱎⱏⱀⱁ ⰳⱏⰻⰱⰾⱙⱎⱅⰵⰵ · ⱀⱏ ⰱⱃⰰⱎⱏⱀⱁ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⱙⱋⰵⰵ ⰲⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱑ
4062710 ⰲⱑⱌⱐⱀⱑⰵⰿⱐ · ⰵⰶⰵ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱄⰽⱏⰻ ⰲⰰⰿⱏ ⰴⰰⱄⱅⱏ ·
4062720 ⱄⰵⰳⱁ ⰱⱁ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰰ ⰱ҃ⱏ ·
4062800 ⱃⱑⱎⱔ ⰸⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱍⱅⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰿⱏ ⰴⰰ ⰴⱑⰾⰰⰵⰿⱏ ⰴⱑⰾⰰ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ·
4062900 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱄⰵ ⰵ҅ⱄⱅⱏ ⰴⱑⰾⱁ ⰱ҃ⰶⰻⰵ҅ ·
4062910 ⰴⰰ ⰲⱑⱃⱆⱆⱅⰵ ⰲⱏ ⱅⱏ · ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⱁⱀⱏ ·
4063000 ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰽⱁⰵ ⱆⰱⱁ ⱅⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⰴⰰ ⰲⰻⰴⰻⰿⱏ
4063010 ⰻ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⰵⰿⱏ ⱅⰵⰱⱑ · ⱍⱅⱁ ⰴⱑⰾⰰⰵⱎⰻ ·
4063100 ⱁⱅⱏⱌⰻ ⱀⰰⱎⰻ ⱑⱄⱔ ⰿⰰⱀⱏⱀⱘ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀⰻ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ·
4063110 ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱄ҃ⱀⰱⱄⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⰿⱏ ⱑⱄⱅⰻ ·
4063200 ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⰿⱁⱄⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱄⱏ
4063210 ⱀ҃ⰵⰱⱄⰵ · ⱀⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰿⱁⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⱏⰻ ⱄⱏ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵ ·
4063300 ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰱⱁ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏⱈⱁⰴⱔⰻ ⱄ҃ⱀⰱⱄⰵ · ⰻ ⰴⰰⱗⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰿⰻⱃⱆ :: ⰽ ::
4063400 Ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰻ ⰲⱏⱄⰵⰳⰴⰰ ⰴⰰⰶⰴⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱄⱐ ·
4063500 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏⱀⱏⰻⰻ · ⰳⱃⱔⰴⱏⰻ ⰽⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ
4063510 ⰲⱏⰸⰰⰰ[ⰾ]ⰽⰰⱅⰻ ⱄⱔ · ⰻ ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱏ ⰿⱔ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰲⱏⰶⰴⱔⰴⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⱀⰻⰽⱁⰳⰴⰰⰶⰵ ·
4063600 ⱀⱏ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰻ ⰲⰻⰴⱑⱄⱅⰵ ⰿⱔ ⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱆⱆⱅⰵ ·
4063700 ⰲⱏⱄⰵ ⰵⰶⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⱁⱅⱏⱌⱏ ⰽⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ·
4063710 ⰺ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⰰⰰⰳⱁ ⰽⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⱀⰵ ⰻⰶⰴⰵⱀⱘ ⰲⱁⱀⱏ ·
4063800 ⱑⰽⱁ ⱄⱏⱀⰻⰴⱏ ⱄ҃ⱀⰱⱄⰵ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⱘ ⰲⱁⰾⱔ ⰿⱁⰵⱗ ·
4063810 ⱀⱏ ⰲⱁⰾⱙ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰ҅ⰳⱁ ⰿⱔ ::
4063900 Ⰳⰵ ⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱁⰾⱑ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰿⱔ ⱁ҃ⱅⱌⰰ · ⰴⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ ⰵⰶⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰿⰻ ·
4063910 ⱀⰵ ⱂⱁⰳⱆⰱⰾ̑ⱙ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ ⱀⱏ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⱘ ⰻ ⰲⱏ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ⰴⰵⱀⱐ ·
4064000 ⱄⰵ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱁⰾⱑ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ · ⰴⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰲⰻⰴⱔⰻ ⱄ҃ⱀⰰ
4064010 ⰻ ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱐ ⱀⰵⰳⱁ · ⰺⰿⰰⱅⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ·
4064020 ⰺ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⱘ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⱏ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ⰴⰵⱀⱐ ·
4064100 ⱃⱏⱂⱏⱅⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ
4064110 ⱄⱏⱎⰵⰴⱏⰻⰻ ⱄⱏ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵ ·
4064200 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ · ⱀⰵ ⱄⱐ ⰾⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱄ҃ⱀⱏ ⰻⱁⱄⰻⱇⱁⰲⱏ ·
4064210 ⰵⰿⱆⰶⰵ ⰿⱏⰻ ⰸⱀⰰⰵⰿⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰻ ⰿⰰⱅⰵⱃⱐ ·
4064220 ⰽⰰⰽⱁ ⱆⰱⱁ ⱄⱐ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ⱑⰽⱁ ⱄ҃ⱀⰱⱄⰵ ⱄⱏⱀⰻⰴⱏ ·
4064300 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰻ҃ⱄ ⰻ҅ ⱃⰵⱌⱔ ⰻⰿⱏ · ⱀⰵ ⱃⱏⱂⱐⱎⱅⰻⱅⰵ ⰿⰵⰶⰴⱓ ⱄⱁⰱⱁ̑ⱙ ·
4064400 ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱂⱃⰻⱅⰻ ⰽⱏ ⰿⱐⱀⱑ · ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⰻⰻ
4064410 ⰿⱔ ⱂⱃⰻⰲⰾⱑⱍⰵⱅⱏ ⰵⰳⱁ · ⰺ ⰰⰸⱏ ⰲⱏⱄⰽⱃⱑⱎⱘ ⰻ ⰲⱏ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ⰴⱐⱀⱐ :: ⰽ ::
4064500 ⰵⱄⱅⱏ ⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ⰲⱏ ⱂⱃⱁⱃⱁⱌⱑⱈⱏ · ⰺ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⰲⱐⱄⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻ ⰱ҃ⰳⱁⰿⱐ · ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ
4064510 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰻ ⱀⰰⰲⱏⰻⰽⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰽⱏ ⰿⱐⱀⱑ ·
4064600 ⱀⰵ ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱐⱌⰰ ⰲⰻⰴⱑⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱅⱏⰽⱏⰿⱁ · ⱅⱏⰽⰿⱁ ⱄⱘⰻ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ·
4064610 ⱄⱐ ⰲⰻⰴⱑ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ·
4064700 ⰰⰿⰻⱀ ⰰ҅ⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱐ ⰿⱔ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰰⰳⱁ · ::
4064800 ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏⱀⱏⰻ ·
4064900 Ⱁ҃ⱅⱌⰻ ⰲⰰⱎⰻ ⱑⱄⱔ ⰿⰰⱀⱀⱘ ⰲⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀⰻ ⰻ ⱆ҅ⰿⱐⱃⱑⱎⱔ ·
4065000 ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱄⱏⱈⱁⰴⱔⰻ ⱄⱏ ⱀⰵⰱⰵⱄⰵ ·
4065010 ⰴⰰ ⰰⱎⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ ⰽⱅⱁ ⱑⱄⱅⱏ ⱀⰵ ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⱏ ·
4065100 ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰶⰻⰲⱏⰻ ⱄⱏⱎⰵⰴⱏⰻ ⱄ҃ⱀⰱⱄⰵ ·
4065110 ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⱄⱏⱀⱑⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱈⰾⱑⰱⰰ ⱄⰵⰳⱁ ⰶⰻⰲⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏ ·
4065120 ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰱⱁ ⰻⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰴⰰⰿⱐ ⱂⰾⱐⱅⱐ ⰿⱁⱑ ⰵⱄⱅⱏ ·
4065130 ⱙⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰴⰰⰿⱐ · ⰸⰰ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ
4065200 ⱂⱐⱃⱑⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⱄⱔ ⰻⱓⰴⰵⰻ · ⰿⰵⰶⰴⱓ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ·
4065210 ⰽⰰⰽⱁ ⰿⱁⰶⰵⱅⱁ ⱄⱐ ⰴⰰⱅⰻ ⱂⰾⱏⱅⱐ ⱄⰲⱁⱙ ⱑⱄⱅⰻ ⱀⰰⰿⱏ ·
4065300 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰰⰿⰻⱀⱏ ⰰⰿⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⱄⱏⱀⱑⱄⱅⰵ ⱂⰾⱏⱅⰻ ⱄ҃ⱀⰰ
4065310 ⱍ҃ⰾⱄ[ⰽⰰⰰⰳⱁ] · ⰻ ⱂⰻⰵⱅⰵ ⰽⱃⱏⰲⰵ ⰵⰳⱁ · ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ ·
4065400 ⱑⰴⱏⰻ ⰿⱁⱙ ⱂⰾⱏⱅⱐ ⰻ ⱂⰻⱗⰻ ⰿⱁ̑ⱙ ⰽⱃⱏⰲⱐ · ⰺⰿⰰⱅⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ·
4065410 ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⱘ ⰻ ⰲⱏ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ⰴⱐⱀⱐ :: ⰽ ::
4065500 ⱂⰾⱏⱅⱐ ⰱⱁ ⰿⱁⱑ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰱⱃⰰⱎⱏⱀⱁ ·
4065510 ⰺ ⰽⱃⱏⰲⱏ ⰿⱁⱑ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⰻⰲⱁ ::
4065600 Ⱑⰴⱏⰻ ⰿⱁⱙ ⱂⰾⱏⱅⱏ ⰻ ⱂⰻⱗⰻ ⰿⱁⱙ ⰽⱃⱏⰲⱐ ·
4065610 ⰲⱐ ⰿⱐⱀⱑ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱅⱏ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⱐ ⱀⰵⰿⱐ ·
4065700 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰿⱔ ⰶⰻⰲⱘⰻ ⱁ҃ⱅⱌⱏ · ⰺ҅ ⰰⰸⱏ ⰶⰻⰲⱘ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⱃⰰⰴⰻ ·
4065800 ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱄⱏⱎⰵⰴⱏⰻ ⱄ҃ⱀⰱⱄⰵ · ⱀⰵ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱑⱄⱔ ⱁ҃ⱅⱌⰻ ⰲⰰⱎⰻ ⰿⰰⱀⸯⱀⱘ ·
4065810 ⰺ ⱆⰿⱐⱃⱑⱎⱔ · ⱑⰴⱕⰻ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱄⱏ ⰶⰻⰲⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏ ·
4065900 ⱄⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⱀⰰ ⱄⱁⱀⱏⰿⰻⱋⰻ ⱆⱍⱔ ⰲⱏ ⰽⰰⱂⰵⱃⱏⱀⰰⱆⰿⱑ ·
4066000 ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⱁⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⰳⱁ ⱃⱑⱎⱔ ·
4066010 ⰶⰵⱄⱅⱁⰽⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱄⰵ ⰽⱅⱁ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰵⰳⱁ ⱄⰾⱆⱎⰰⱅⰻ ·
4066100 ⰲⱑⰴⱏⰻ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⰲⱏ ⱄⰵⰱⱑ · ⱑⰽⱁ ⱃⱏⱂⱏⱎⱅⱘⱅⱏ ⱁ ⱄⰵⰿⱐ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ · ⱃⰵⱍⰵ
4066110 ⰻⰿⱏ ⱄⰵⰾⱏⰻ ⰱⰾⰰⰸⱀⰻⱅⱏ ·
4066200 ⰰⱋⰵ ⱆⰱⱁ ⱆⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ⱄ҃ⱀⰰ ⱍ҃ⰾⱁⰲⱍⱄⰽⰰⰰⰳⱁ ⰲⱏⱄⱈⱁⰴⱔⱋⰰ ⰻⰴⰵⰶⰵ ⰱⱑ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ·
4066300 ⰴ҃ⱈⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰻⰶⰵ ⰶⰻⰲⰾⱑⰰⱅⱏ · ⱁⱅⱏ ⱂⰾⱏⱅⰻ ⱀⱑ ⱂⱁⰾⱐⰷⱔ ⱀⰻⰽⱁⰵⱗⰶⰵ ·
4066310 ⰳ҃ⰾⱏⰻ ⱗⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⰴ҃ⱈⱏ ⱄⱘⱅⱏ ⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⱄⱘⱅⱏ ·
4066400 ⱀⱏ ⱄⱘⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰵⰴⰻⱀⰻ ⰻⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱆⱙⱅⱏ · ⰲⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⰱⱁ ⰻⱄⰽⱁⱀⰻ ⰻ҃ⱄⱏ ·
4066410 ⰽⱅⱁ ⱄⱘⱅⱏ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱆⱙⱎⱅⰵⰻ · ⰺ ⰽⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱈⱁⱅⱔⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⱅⰻ ⰻ ·
4066500 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⱎⰵ ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ
4066510 ⱂⱃⰻⱅⰻ ⰽⱏ ⰿⱐⱀⱑ · ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰴⰰⱀⱁ ⰵⰿⱆ ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
4066600 ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰳⱁ ⰿⱐⱀⱁⰷⰻ ⱁⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⰳⱁ ⰻⰴⱘ ⰲⱏⱄⱂⱔⱅⱐ · ⰺ ⰽ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⰵ ⱈⱁⰶⰴⰰⰰⱈⱘ
4066610 ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ::
4066700 Ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱁⰱⱑⰿⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ · ⰵⰴⰰ ⰻ ⰲⱏⰻ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⰻⱅⰻ ·
4066800 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰵⰿⱆ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⱂⰵⱅⱃⱐ · ⰳ҃ⰻ ⰽⱏ ⰽⱁⰿⱆ ⰻⰴⰵⰿⱏ · ⰳ҃ⰾⱏⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ
4066810 ⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ⰻⰿⰰⱎⰻ ·
4066900 ⰺ ⰿⱏⰻ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱈⱁⰿⱏ ⰻ ⱂⱁⰸⱀⰰⱈⱁⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ [ⱐ] ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰰ
4066910 ⰶⰻⰲⰰⰰⰳⱁ · :: ⰽ ::
4067000 Ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ · ⱀⰵ ⰰⰸⱏ ⰾⰻ ⰲⰰⱄⱏ ⰴⰲⰰ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⰻⰸⰱⱏⱃⰰⱈⱏ ·
4067010 ⰺ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰵ{ⰴⰻⱀⱏ}ⰴⰻⱀⱏ ⰴⰻⱑⰲⱁⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
4067100 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⱘ ⱄⰻⰿⱁⱀⱁⰲⰰ · ⰺⱄⰽⰰⱃⰻⱁⱅⰰ · ⱄⱐ ⰱⱁ ⱈⱁⱅⱑⰰⱎⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱅⰻ ⰻ ·
4067110 ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱄⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱁⰱⱁⱓ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⰵ · ::
4070100 Ⰺ ⱈⱁⰶⰴⰰⰰⱎⰵ ⱂⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⰻ҃ⱄⱏ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻ · ⱀⰵ ⱈⱁⱅⱑⰰⱎⰵ ⰱⱁ
4070110 ⰲⱏ ⰹⱓⰴⰵⰻ ⱈⱁⰴⰻⱅⰻ · ⱑⰽⱁ ⰻⱄⰽⰰⰰⱈⱘ ⰵⰳⱁ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⱆⰱⰻⱅⰻ ·
4070200 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰱⰾⰻⰸⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ · ⱄⰽⰻⱀⱁⱂⰻⰳⰻⱑ ·
4070300 ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰱⱃⰰⱅⱃⰻⱑ ⰵⰳⱁ · ⱂⱃⱑⰻⰴⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⱘⰴⱘ · ⰺ ⰻⰴⱘ ⰲⱏ ⰹⱓⰴⰵⱙ ·
4070310 ⰴⱁ ⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱅⰲⱁⰻ ⰲⰻⰴⱔⱅⱏ ⰴⱑⰾⰰ ⱅⰲⱁⱑ · ⱑⰶⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ
4070400 ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⰱⱁ ⰲⱏ ⱅⰰⰻⱀⱑ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ · ⰻ ⰺⱋⰵⱅⱏ ⱄⰰⰿⱏ ⱑⰲⱑ ⰱⱏⰻⱅⰻ ·
4070410 ⰰⱎⱅⰵ ⱄⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ · ⰰⰲⰻ ⱄⱔ ⰲⱐⱄⰵⰿⱆ ⰿⰻⱃⱆ ·
4070500 ⱀⰻ ⰱⱃⰰⱅⱃⱐⱑ ⰱⱁ ⰵⰳⱁ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⰰⱈⱘ ⰲⱐ ⱀⰵⰳⱁ ·
4070600 ⰳ҃ⰾⰰ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰲⱃⱑⰿⱔ ⰿⱁⰵ ⱀⰵ ⱆ ⱂⱃⰻⰴⰵ ·
4070610 ⰰ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⰲⰰⱎⰵ ⰲⱏⱄⰵⰳⰴⰰ ⰵⱄⱅⱐ ⰳⱁⱅⱁⰲⱁ ·
4070700 ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰿⰻⱃⱏ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱑⱅⰻ ⰲⰰⱄⱏ · ⰿⰵⱀⰵ ⰶⰵ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ
4070710 ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱙ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ · ⱑⰽⱁ ⰴⱑⰾⰰ ⰵⰳⱁ ⰸⱏⰾⰰ ⱄⱘⱅⱏ ·
4070800 ⰲⱏⰻ ⰲⱐⰸⰻⰴⱑⱅⰵ ⰲⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ⱄⱐ · ⰰⰸⱏ ⱀⰵ ⰲⱐⰸⰻⰴⱘ ⰲⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ⱄⱐ ·
4070810 ⱑⰽⱁ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⰿⱁⰵ ⱀⰵ ⱆ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻ ⱄⱔ ·
4070900 ⱄⰻ ⱃⰵⰽⱏ ⱄⰰⰿⱏ ⱁⱄⱅⰰ ⰲⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⰵⰻ ·
4071000 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⰲⱏⰸⰻⰴⱘ ⰱⱃⰰⱅⱃⰻⱑ ⰵⰳⱁ ⰲⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ·
4071010 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰻ ⱄⰰⰿⱏ ⰲⱏⰸⰻⰴⰵ ⱀⰵ ⱑⰲⱑ · ⱀⱏ ⱑⰽⱁ ⱅⰰⰻ ·
4071100 ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰶⰵ ⰻⱄⰽⰰⰰⱈⱘ ⰵⰳⱁ ⰲⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ · ⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰽⱐⰴⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⱀⱏ ·
4071200 ⰻ ⱃⱏⱂⱅⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ ⰱⱑ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ · ⰲⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱑⱈⱏ · ⱁⰲⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ
4071210 ⱑⰽⱁ ⰱⰾⰰⰳⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰻⱀⰻ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⱀⰻ ⱀⱏ ⰾⱐⱄⱅⰻⱅⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏⰻ ·
4071300 ⱀⰻⰽⱁⱅⰵⱃⱏⰻⰻ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⱑⰲⱑ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ·
4071310 ⱄⱅⱃⰰⱈⰰ ⱃⰰⰴⰻ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⰰ :: ⰽ ::
4071400 Ⰰⰱⰻⰵ ⰶⰵ ⰲⱏ ⱂⱃⱑⱂⱁⰾⱁⰲⰾⰵⱀⰻⰵ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⰰ · ⰲⱐⰸⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⱏ ⰻ ⱆⱍⰰⰰⱎⰵ ·
4071500 ⰻ ⰴⰻⰲⰾⱑⰰⱈⱘ ⱄⱔ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⱙⱎⱅⰵ · ⰽⰰⰽⱁ ⱄⱐ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ ⱆⰿⱑⰰⱅⱏ ·
4071510 ⱀⰵ ⱆⱍⱐ ⱄⱔ ·
4071600 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰿⱁⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰵ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰿⱁⰵ ·
4071610 ⱀⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰ҅ⰳⱁ ⰿⱔ ·
4071700 ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⱏ ⰲⱁⰾⱙ ⰵⰳⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ · ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰰⱅⱏ ⱁ ⱆⱍⰵⱀⰻⰻ ⰽⱁⰵ ⱁⱅⱏ
4071710 ⰱ҃ⰰ ⰵⱄⱅⱏ · ⰾⰻ ⰰⰸⱏ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⰳ҃ⰾⱙ ·
4071800 ⰳ҃ⰾⱔⰻ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⱄⰾⰰⰲⱏⰻ ⱄⰲⱁⰵⱗ ⰻⱎⱅⰵⱅⱏ · ⰰ ⰻⱎⱅⱔⰻ ⱄⰾⰰⰲⱏⰻ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰻ ·
4071810 ⱄⱐ ⰻⱄⱅⰻⱀⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰺ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱏⰻ ⰲⱐ ⱀⰵⰿⱐ ·
4071900 ⱀⰵ ⰿⱁⱄⰻ ⰾⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ · ⰺ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ·
4071910 Ⱍⱏⱅⱁ ⰿⰵⱀⰵ ⰻⱎⱅⰵⱅⰵ ⱆⰱⰻⱅⰻ ·
4072000 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⰱⱑⱄⱏ ⰾⰻ ⰻⰿⰰⱎⰻ · ⰽⱅⱁ ⱅⰵⰱⰵ ⰻⱎⱅⰵⱅⱏ ⱆⰱⰻⱅⰻ ·
4072100 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰻ҃ⱄ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰵⰴⰻⱀⱁ ⰴⱑⰾⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱏ ⰻ ⰲⱐⱄⰻ ⰴⰻⰲⰻⱅⰵ ⱄⱔ ·
4072200 ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰿⱁⱄⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱁⰱⱃⱑⰸⰰⱀⰻⰵ · ⱀⰵ ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏ ⰿⱁⱄⱑⰰ ⰵⱄⱅⱏ
4072210 ⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱌⱏ · ⰻ ⰲⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱘ ⱁⰱⱃⱑⰸⰰⰰⱅⰵ ⱍ҃ⰾⰰ ·
4072300 ⰰⱎⱅⰵ ⱁⰱⱃⱑⰸⰰⱀⰻⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ ⱍ҃ⰽⱏ ⰲⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱘ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱁⱃⰻⱅⱏ ⱄⱔ
4072310 ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⰿⱁⱄⱑⱁⰲⱏ · ⱀⰰ ⰿⱔ ⰾⰻ ⰳⱀⱑⰲⰰⰰⱅⰵ ⱄⱔ · ⱑⰽⱁ ⰲⱏⱄⰵⰳⱁ ⱍⰾⰰ ⱄⱏⰴⱃⰰⰲⰰ
4072320 ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱏ ⰲⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱘ ·
4072400 ⱀⰵ ⱄⱘⰴⰻⱅⰵ ⱀⰰ ⰾⰻⱌⰰ ⱀⱏ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰻ ⱄⱘⰴⱏ ⱄⱘⰴⰻⱅⰵ ::
4072500 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰵⰴⰻⱀⰻ ⱁⱅⱏ ⰻⰵⱃⱆⱄⰰⰾⰻⰿⰾⱑⱀⱏ · ⱀⰵ ⱄⱐ ⰾⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰻⱎⱅⱘⱅⱏ
4072510 ⱆⰱⰻⱅⰻ ·
4072600 ⰻ ⱄⰵ ⱀⰵ ⱁⰱⰻⱀⱆⱗ ⱄⱔ ⰳ҃ⰾⱙⱅⱏ · ⰻ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱀⰵ ⰳ҃ⰾⱙⱅⱏ ·
4072610 ⰵⰴⰰ ⰽⰰⰽⱁ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱎⱔ ⰽⱏⱀⱔⰷⰻ · ⱑⰽⱁ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱈ҃ⱏ ·
4072700 ⱀⱏ ⱄⰵⰳⱁ ⰲⱑⰿⱐ ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱘ ⰵⱄⱅⱏ · ⰰ ⱈ҃ⱏ ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ
4072710 ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱆ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
4072800 Ⰲⱏⰸⱏⰲⰰ ⰶⰵ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰻ ⱆⱍⱔ ⰻ҃ⱄ · ⰻ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰺ ⰿⰵⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ ⰻ ⰲⱑⱄⱅⰵ ⱁⱅⱏ
4072810 ⰽⱘⰴⱆ ⰵⱄⰿⱏ · ⰻ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰴⱏ · ⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰻⱄⱅⰻⱀⰵⱀⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⰻⰻ ⰿⱔ ·
4072820 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ ·
4072900 ⰰⰸⱏ ⰹ ⰲⱑⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ ⰵⱄⰿⱐ · ⰻ ⱅⱐ ⰿⱔ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ·
4073000 ⰺⱄⰽⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⱗⱅⰻ ⰻ · ⰺ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱏⰸⰾⱁⰶⰻ ⱃⱘⰽⱏⰻ ⱀⰰ ⱀⱐ ·
4073010 ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⱆ ⰱⱑ ⱂⱃⰻⱎⰵⰾⱏ ⰳⱁⰴⱏ ⰵⰳⱁ :: ⰽ ::
4073100 ⱁⱅⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⰰ ⰶⰵ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱎⱔ ⰲⱁ ⱀⱐ · ⰺ҅ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ · ⱑⰽⱁ ⱈ҃ⱏ ⰵⰳⰴⰰ
4073110 ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ · ⰵⰴⰰ ⰱⱁⰾⱐⱎⰰ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ · ⱑⰶⰵ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰾⱏ ·
4073200 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱎⱔ ⰶⰵ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⱃⱏⱂⱐⱋⱘⱎⱅⱐ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⱄⰵ · Ⰺ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱎⱔ
4073210 ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ ⱄⰾⱆⰳⱏⰻ ⰴⰰ ⰻⰿⱘⱅⱏ ⰹ ·
4073300 Ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰵⱎⱅⰵ ⰿⰰⰾⱁ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱄⱏ ⰲⰰⰿⰻ ⰵⱄⰿⱏ ·
4073310 ⰺ ⰻⰴⱘ ⰽⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⱓⰿⱆ ⰿⱔ ·
4073400 Ⱂⱁⰻⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ⰻ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⱔⱎⱅⰵⱅⰵ · ⰺ ⰻⰴⰵⰶⰵ ⰵⱄⰿⱏ ⰰⰸⱏ
4073410 ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⱂⱃⰻⱅⰻ ·
4073500 ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ ⱄⰰⰿⰻ · ⰽⰰⰿⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⱏ ⰻⱅⰻ ⱑⰽⱁ ⰿⱏⰻ
4073510 ⱀⰵ ⱁⰱⱃⱔⱎⱅⰵⰿⱏ ⰵⰳⱁ · ⰵⰴⰰ ⰲⱏ ⱃⰰⱄⱑⰰⱀⰻⰵ ⰵⰾⰻⱀⱏⱄⰽⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⱏ
4073520 ⰻⱅⰻ · ⰺ ⱆⱍⰻⱅⰻ ⰵⰾⱐⰾⰻⱀⱏⰻ ·
4073600 ⱍⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱄⰵ ⰲⱐⰸⰻⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰵ[ⱀⰵ] ⰻ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⱔⱋⰵⱅⰵ ·
4073610 ⰺ ⰻⰴⰵⰶⰵ ⰵⱄⰿⱏ ⰰⰸⱏ ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⱂⱃⰻⱅⰻ ::
4073700 Ⰲⱏ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻ ⰶⰵ ⰴⰵⱀⱐ ⰲⰵⰾⰻⰽⱏⰻⰻ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ · ⱄⱅⱁⱑⰰⱎⰵ
4073710 ⰻ҃ⱄ · ⰻ ⰸⱏⰲⰰⰰⱎⰵ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⰶⱔⰶⰴⰵⱅⱏ
4073720 ⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰽⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⰻ ⱂⰻⰵⱅⱏ ·
4073800 ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱐ ⰿⱔ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⱃⱑⰽⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱍⱃⱑⰲⰰ ⰵⰳⱁ
4073810 ⰻⱄⱅⰵⰽⱘⱅⱏ ⰲⱁⰴⱏⰻ ⰶⰻⰲⱏⰻ ·
4073900 ⱄⰵ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⱁ ⰴⱆⱄⱑ ⰻⰶⰵ ⱈⱁⱅⱑⰰⱈⱘ ⱂⱃⰻⰻⰿⰰⱅⰻ ⰲⱑⱃⱆⱙⱎⱅⰵⰻ ⰲⱐ
4073910 ⱀⰵⰳⱁ · ⱀⰵ ⱆ ⰱⱁ ⰱⱑ ⰴⱏ ⱄ҃ⱅⱏⰻⰻ ⰴⰰⱀⱏ ·
4073920 ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄⱏ ⱀⰵ ⱆ ⰱⱑ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰾⰵⱀⱏ ·
4074000 ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⰰ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⱄⰻ ·
4074010 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱁ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱏⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ⱂ҃ⱃⰽⱏ ·
4074100 ⰴⱃⱆⰷⰻⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱈ҃ⱏ ·
4074110 Ⱁⰲⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰵⰴⰰ ⱁⱅⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⱑⱗ ⱈ҃ⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ·
4074200 ⱀⰵ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ ⰾⰻ ⱃⱑⱎⱔ · ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏ ⱄⱑⰿⰵⱀⰵ ⰴ҃ⰲⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱈ҃ⱏ ·
4074300 ⱃⰰⱄⱂⱐⱃⱑ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰲⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱑ ⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ·
4074400 ⰵⰴⰻⱀⰻ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ⱈⱁⱅⱑⰰⱈⱘ ⰻ ⱗⱅⰻ ·
4074410 ⱀⱏ ⱀⰻⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱏⰸⰾⱁⰶⰻ ⱀⰰ ⱀⱐ ⱃⱘⰽⱆ :
4074500 Ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰶⰵ ⱄⰾⱆⰳⱏⰻ ⰽⱏ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⱁⰿⱏ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⱁⰿⱏ · ⰺ ⱃⱑⱎⱔ
4074510 ⰻⰿⱏ ⱅⰻ · ⱂⱁ ⱍⱅⱁ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰲⱑⱄⱅⰵ ⰵⰳⱁ ·
4074600 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⱄⰾⱆⰳⱏⰻ · ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⱅⰰⰽⱁ ⰵⱄⱅⱏ
4074610 ⰳ҃ⰾⱏ ⱍ҃ⰾⰲ{ⱍⱄ}ⰽⱏ · ⱑⰽⱁ ⱄⱐ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ·
4074700 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⱎⱔ ⰻⰿⱏ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ · ⰵⰴⰰ ⰻ ⰲⱏⰻ ⱂⱃⱑⰾⱐⱎⱅⰵⱀⰻ ⰱⱏⰻⱄⱅⰵ ·
4074800 ⰵⰴⰰ ⰽⱅⱁ ⱁⱅⱏ ⰽⱀⱔⰷⱏ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰ ⰲⱁ ⱀⱐ · ⰾⰻ ⱁⱅⱏ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ
4074900 ⱀⱏ ⱀⰰⱃⱁⰴⱁⱄⱐ · ⰺⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ ⱂⱃⱁⰽⰾⱔⱅⰻ ⱄⱘⱅⱏ ·
4075000 Ⰳ҃ⰾⰰ ⰽⱏ ⱀⰻⰿⱏ ⱀⰻⰽⱁⰴⰻⰿⱏ · ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⰻ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⱀⱁⱎⱅⰻ̑ⱙ ·
4075010 ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱄⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ·
4075100 ⰵⰴⰰ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⱀⰰⱎⱏ ⱄⱘⰴⰻⱅⱏ ⱍ҃ⰾⰲ{ⰲ}ⰽⱆ · ⰰⱋⰵ ⱀⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⱏ ⱁⱅⱏ
4075110 ⱀⰵⰳⱁ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ · ⰺ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰰⱅⱏ ⱍⱅⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
4075200 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⰵⰴⰰ ⰻ ⱅⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⰳⰰⰾⰻ{ⰵ}ⰾⰵⱗ ⰵⱄⰻ ·
4075210 ⰺⱄⱂⱏⰻⱅⰰⰻ ⰻ ⰲⰻⰶⰴⱐ · ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏ ⰳⰰⰾⰻⰾⱑⱗ ⱂ҃ⱃⰽⱏ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⱈⱁⰴⰻⱅⱏ ·
4080100 ⰺ҃҅ⱄ ⰶⰵ ⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⰳⱁⱃⱘ ⰵⰾⰵⱁⱀⱏⱄⰽⱘ ·
4080200 Ⱓⱅⱃⱁ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⱏ · ⰺ ⰲⱐⱄⰻ ⰾⱓⰴⱐⰵ ⰻⰴⱑⰰⱈⱘ
4080210 ⰽⱐ ⱀⰵⰿⱆ · ⰺ ⱄⱑⰴⱏ ⱆⱍⰰⰰⱎⰵ ⱗ ·
4080300 ⱂⱃⰻⰲⱑⱄⱔ ⰶⰵ ⰽⱏⱀⰻⰶⱐⱀⰻⱌⰻ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ · ⰶⰵⱀⱘ ⰲⱐ
4080310 ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰰⱀⰻⰻ ⱗⱅⱘ · ⰻ ⱂⱁⱄⱅⰰⰲⱐⱎⰵ ⱙ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ·
4080400 ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱓ ⱄⰻ ⰶⰵⱀⰰ ⱗⱅⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⱏⰻⱀⱑ
4080410 ⰲⱏ ⱂⱃⱑⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰰⱀⰻⰻ ·
4080500 ⰰ ⰲⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱑ ⱀⰰⰿⱏ ⰿⱁⱄⰻ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ · ⱅⰰⰽⱁⰲⱏⰻⱗ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⰵⰿⱐ
4080510 ⱂⱁⰱⰻⰲⰰⱅⰻ · ⱅⱏⰻ ⰶⰵ ⱍⱅⱁ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ·
4080600 ⱄⰵ ⰶⰵ ⱃⱑⱎⱔ ⰻⱄⰽⱆⱎⰰⱙⱎⱅⰵ ⰻ · ⰴⰰ ⰱⱘ ⰻⰿⱑⰾⰻ ⱀⰰ ⱀⱐ ⱍⱅⱁ
4080610 ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ · ⰺ҃ⱄⱏ ⰶⰵ ⱀⰻⰸⱏ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⱐ ⱄⱔ ⱂⱃⱏⱄⱅⱁⰿⱐ ⱂⰻⱄⰰⰰⱎⰵ
4080620 ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ·
4080700 ⱑⰽⱁ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰾⰵⰶⰰⰰⱈⱘ ⰲⱏⱂⱃⰰⱎⰰⱙⱎⱅⰵ ⰻ · ⰲⱏⱄⰽⰾⱁⱀⰻ ⱄⱔ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ
4080710 ⰻⰿⱏ · ⰺⰶⰵ ⰲⰰⱄⱏ ⰱⰵⰸ ⰳⱃⱑⱈⰰ ⰵⱄⱅⱏ · ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰲⱃⱏⰷⰻ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ
4080720 ⱀⰰ ⱀⱙ ·
4080800 ⰻ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⱐ ⱄⱔ ⱂⰻⱄⰰⰰⱎⰵ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ·
4080900 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⰻⱄⱈⱁⰶⰴⰰⰰⱈⱘ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱂⱁ ⰵⰴⰻⱀⱁⰿⱆ ·
4080910 ⱀⰰⱍⱐⱀⱏⱎⰵ ⱁⱅⱏ ⱄⱅⰰⱃⰵⱌⱏ ⰴⱁ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⱈⱏ · ⰺ ⱁⱄⱅⰰ ⰻ҃ⱄⱏ
4080920 ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰻ ⰶⰵⱀⰰ ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⰻ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ·
4081000 ⰲⱏⱄⰽⰾⱁⱀⱐ ⰶⰵ ⱄⱔ ⰻ҃ⱄⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰻ · ⰶⰵⱀⱁ ⰽⱐⰴⰵ ⱄⱘⱅⱏ ⰻⰶⰵ ⱀⰰ ⱅⱔ
4081010 ⰲⰰⰶⰴⰰⱈⱘ · ⱀⰻⰽⱏⰻⰻ ⰶⰵ ⰾⰻ ⱅⰵⰱⰵ ⱀⰵ ⱁⱄⱘⰴⰻ ·
4081100 ⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⱀⰻⰽⱏⰻⰻⰶⰵ ⰳ҃ⰻ · ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰻ ⰻ҃ⱄ ⱀⰻ ⰰⰸⱏ ⱅⰵⰱⰵ
4081110 ⱁⱄⱘⰶⰴⰰⱙ · ⰻⰴⰻ ⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰾⱑ ⱀⰵ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰰⰻ ⰽ ⱅⱁⰿⱆ · ⰽ ::
4081200 Ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⰳ҃ⰾⱔ · ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰿⰻⱃⱆ ·
4081210 ⱈⱁⰴⱔⰻ ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ · ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱈⱁⰴⰻⱅⰻ ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱑ ·
4081220 ⱀⱏⰻ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱄⰲⱑⱅⰰ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ·
4081300 ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ · ⱅⱏⰻ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⱄⰰⰿⱏ
4081310 ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⰵⱎⰻ · ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾ̑ⱐⱄⱅⰲⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱀⱑⱄⱅⱏ
4081320 ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⱁ ·
4081400 Ⱉⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰰⰸⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱙ
4081410 ⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⱄⰰⰿⱁⰿⱏ · ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁ ⰿⱁⰵ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ·
4081420 ⱑⰽⱁ ⰲⱑⰿⱐ ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱆ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰻ ⰽⰰⰿⱁ ⰳⱃⱔⰴⱘ · ⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ
4081430 ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱆ ⰳⱃⱔⰴⱘ ⰻ ⰽⰰⰿⱁ ⰻⰴⱘ ·
4081500 ⰲⱏⰻ ⱂⱁ ⱂⰾⱏⱅⰻ ⱄⱘⰴⰻⱅⰵ ⰰⰸⱏ ⱀⰵ ⱄⱘⰶⰴⱘ ⱀⰻⰽⱁⰿⱆⰶⰵ ·
4081600 ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱄⱘⰶⰴⱘ ⰰⰸⱏ · ⱄⱘⰴⱏ ⰿⱁⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⰵⰴⰻⱀⱏ
4081610 {ⱀⱑ} ⱀⱑⱄⰿⱏ · ⱀⱏ ⰰⰸⱏ ⰻ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⰻ ⰿⱔ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ·
4081700 ⰺ ⰲⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱑ ⰶⰵ ⰲⰰⱎⰵⰿⱐ ⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⰴⱏⰲⱁⱓ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱆ
4081710 ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ·
4081800 ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱗ ⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⱄⰰⰿⱁⰿⱐ ·
4081810 ⰺ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱆⱅⱏ ⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⰻⰻ ⰿⱔ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ·
4081900 Ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰽⱏⰴⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏⱌⱏ ⱅⰲⱁⰻ · Ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄ
4081910 ⱀⰻ ⰿⰵⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ ⱀⰻ ⱁⱅⱐⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ · ⰰⱎⱅⰵ ⰿⱔ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⰲⱑⰴⱑⰾⰻ ·
4081920 ⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⰲⱑⰴⱑⰾⰻ ·
4082000 Ⱄⰻⱗ ⰳ҃ⰾⱏⰻ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⰳⰰⰸⱁⱇⰻⰾⰰⰽ̑ⰻⰻ҅ · ⱆⱍⱔ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ ·
4082010 ⰺ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱗⱅⱏ ⰵⰳⱁ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⱆ ⰱⱑ ⱂⱃⰻⱎⱏⰾⰰ
4082020 ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⰵⰳⱁ · :: ⰽ ::
4082100 Ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰰⰸⱏ ⰻⰴⱘ ⰻ ⰲⱏⰸⰻⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ·
4082110 ⰻ ⰲⱐ ⰳⱃⱑⱄⱑ ⰲⰰⱎⰵⰿⱏ ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⰵ · ⱑⰿⱁⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰻⰴⱘ ·
4082120 ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⱂⱃⰻⱅⰻ ·
4082200 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⰵⰻ · ⰵⰴⰰ ⱄⱔ ⱄⰰⰿⱏ ⱆⰱⰻⰵⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⰳ҃ⰾⱅⱏ ·
4082210 ⱑⰿⱁⰶⰵ ⰰⰸⱏ {ⱂⱃ}ⰻⰴⱘ ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⱂⱃⰻⱅⰻ ·
4082300 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ⰻⰿⱏ · ⰲⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⰶⱏⱀⰻⱈⱏ ⰵⱄⱅⰵ · ⰰⰸⱏ ⱁⱅⱏ
4082310 ⰲⱏⰻⱎⱏⱀⰻⱈⱏ ⰵⱄⰿⱏ · ⰲⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰳⱁ ⰿⰻⱃⰰ ⰵⱄⱅⰵ ·
4082320 ⰰⰸⱏ ⱀⱑⱄⰿⱏ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰳⱁ ⰿⰻⱃⰰ ·
4082400 ⱃⱑⱈⱏ ⱆⰱⱁ ⰲⰰⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⰵ ⰲⱏ ⰳⱃⱑⱄⱑⱈⱏ ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰱⱁ
4082410 ⰲⱑⱃⱏⰻ ⱀⰵ ⰵⰿⰾⰵⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ · ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⰵ ⰲⱏ ⰳⱃⱑⱄⱑⱈⱏ
4082420 ⰲⰰⱎⰻⱈⱏ ·
4082500 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱅⱏⰻ ⰽⱅⱁ ⰵⱄⰻ · ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ ⱀⰰⱍⱔⱅⱁⰽⱏ ·
4082510 ⱑⰽⱁ ⰻ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
4082600 ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⱁ ⰲⰰⱄⱏ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ ⰻ ⱄⱘⰴⰻⱅⰻ · ⱀⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⰻ ⰿⱔ
4082610 ⰻⱄⱅⰻⱀⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰺ ⰰⰸⱏ ⱑⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱈⱏ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ ⱄⰻ ⰳ҃ⰾⱙ
4082620 ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱑ ·
4082700 ⰺ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱎⱔ ⱑ[ⰽⱁ] ⱁⱅⱏⱌⰰ ⰻⰿⱏ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ·
4082800 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰵⰳⰴⰰ ⰲⱏⰸⱀⰵⱄⰵⱅⰵ ⱄ҃ⱀⰰ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⰰⰰⰳⱁ ·
4082810 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰰⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ · ⰺ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ
4082820 ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⱙ · ⱀⱏ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱀⰰⱆⱍⰻ ⰿⱔ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰿⱁⰻ ⱄⰻ ⱅⰲⱁⱃⱙ ·
4082900 ⰺ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⰻ ⰿⱔ ⱄⱏ ⰿⱏⱀⱁⱙ ⰵⱄⱅⱏ · ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻ ⰿⰵⱀⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ
4082910 ⱁ҃ⱅⱌⱏ · ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⱆⰳⱁⰴⱏⱀⰰ ⱅⰲⱁⱃⱙ ⰵⰿⱆ ⰲⱏⱄⰵⰳⰴⰰ ·
4083000 ⱄⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⱓ ⰵⰿⱆ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱎⱔ ⰲⱏ ⱀⰵⰳⱁ :: ⰽ ·
4083010 ⰸⰰ ::
4083100 Ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⰽⱏ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⰲⱏⱎⰻⰻⰿⱏ ⰲⱐ ⱀⱐ ⰻⱓⰴⰵⱁⰿⱏ · ⰰⱎⱅⰵ
4083110 ⰲⱏⰻ ⱂⱃⱑⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⰲⱏ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰻ ⰿⱁⰵⰿⱏ · ⰲⱏⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰿⱁⰻ
4083120 ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ·
4083200 ⰺ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰰⱅⰵ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ · ⰺ ⰻⱄⱅⰻⱀⰰ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⰻⱅⱏ ⰲⱏⰻ ·
4083300 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰻⱓⰴⰵⰻ · ⱄⱑⰿⱔ ⰰⰲⱃⰰⰿⰾⰵ ⰵⱄⰿⱏ · ⰻ ⱀⰻⰽⱁⰿⱆⰶⰵ
4083310 ⱀⰵ ⱃⰰⰱⱁⱅⰰⱈⱁⰿⱏ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ · ⰽⰰⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ⱑⰽⱁ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⱐ
4083320 ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ·
4083400 ⱁ҅ⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
4083410 ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⱅⰲⱁⱃⱔⰻ · ⰳⱃⱑⱈⱏ ⱃⰰⰱⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰳⱃⱑⱈⱆ ·
4083500 ⰰ ⱃⰰⰱⱏ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱅⱏ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏ ·
4083510 ⱄ҃ⱀⱏ ⰶⰵ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏ ·
4083600 ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⱄ҃ⱀⱏ ⰲⱏⰻ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⰻⱅⱏ · ⰲⱏⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ⱄⰲⱁⰱⱁⰴⱐ
4083610 ⰱⱘⰴⰵ[ⱅⰵ] ·
4083700 ⰲⱑⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⱄⱑⰿⱔ ⰰⰲⱃⰰⰿⰾⰵ ⰵⱄⱅⰵ · ⱀⱐ ⰻⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ⱆⰱⰻⱅⰻ ·
4083710 ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰿⱁⰵ ⱀⰵ ⰲⱐⰿⱑⱎⱅⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ · ::
4083800 Ⰰⰸⱏ ⱑⰶⰵ ⰲⰻⰴⱑⱈⱏ ⱆ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⰳ҃ⰾⱙ · ⰺ ⰲⱏⰻ ⱆⰱⱁ ⱑⰶⰵ
4083810 ⰲⰻⰴⱑⱄⱅⰵ ⱆ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ·
4083900 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰⱎⱔ ⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⱀⰰⱎⱏ ⰰⰲⱃⰰⰰⰿⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰳ҃ⰾⰰ
4083910 ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰰⱎⱅⰵ ⱍⱔⰴⰰ ⰰⰲⱃⰰⰰⰿⰾⱑ ⰱⱏⰻⱄⱅⰵ ⰱⱏⰻⰾⰻ ·
4083920 ⰴⱑⰾⰰ ⰰⰲⱃⰰⰰⰿⰾⱑ ⱅⰲⱁⱃⰻⰾⰻ ⰱⰻⱄⱅⰵ ·
4084000 ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰶⰵ ⰻⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ⱆⰱⰻⱅⰻ · ⱍ҃ⰾⰽⰰ ⰻⰶⰵ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ⰲⰰⰿⱏ
4084010 ⰳ҃ⰾⱈⱏ · ⱙⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱈⱏ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ·
4084020 ⱄⰵⰳⱁ ⰰⰲⱃⰰⰰⰿⱏ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰾⱏ ·
4084100 ⰲⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⰴⱑⰾⰰ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ :: Ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰿⱏⰻ ⱁⱅⱏ
4084110 ⰾⱓⰱⱁⰴⱑⰰⱀⰻⱑ ⱀⱑⱄⰿⱏ ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⰻ · ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⰱ҃ⰰ
4084120 :: ⰽ ::
4084200 Ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ :: Ⰰⱋⰵ ⰱ҃ⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⰱⰻ ⰱⱏⰻⰾⱏ ·
4084210 ⰾⱓⰱⰻⰾⰻ ⰿⱔ ⰱⰻⱄⱅⰵ · ⰰⰸⱏ ⰱⱁ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⰻⰸⰻⰴⱏ ⰻ ⱂⱃⰻⰴⱏ ·
4084220 ⱀⰵ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⰱⱁ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⱀⱏ ⱅⱏ ⰿⱔ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ·
4084300 ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ ⰱⰵⱄⱑⰴⱏⰻ ⰿⱁⰵⱗ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰰⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ
4084310 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱅⰻ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰵ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
4084400 ⰲⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⰴⰻⱑⰲⱁⰾⰰ ⰵⱄⱅⰵ · ⰻ ⱂⱁⱈⱁⱅⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ
4084410 ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ · ⱁ҅ⱀⱏ ⱍ҃ⰽⱁⱆⰱⰻⰻⱌⱏ ⰱⱑ ⰻⱄⰽⱁⱀⰻ · ⰺ
4084420 ⰲⱏⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱑ ⱀⰵ ⱄⱅⱁⰻⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⰻ ⰲⱐ ⱀⰵⰿⱐ · ⰵⰳⰴⰰ
4084430 ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ⰾⱏⰶⱘ ⱁⱅⱏ ⱄⰲⱁⰻⱈⱏ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⰾⱐⰶⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⰻ
4084440 ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰵⰳⱁ ·
4084500 ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰸⰰⱀⰵ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ⰳ҃ⰾⱙ · ⱀⰵ ⰵⰿⰾⰵⱅⰵ ⰲⱑⱃⱏⰻ ⰿⱐⱀⱑ ·
4084600 ⰽⱏⱅⱁ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱁⰱⰾⰻⱍⰰⰰⱅⱏ ⰿⱔ ⱁ ⰳⱃⱑⱄⱑ · ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ
4084610 ⰳ҃ⰾⱙ · ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰵⰿⰾⰵⱅⰵ ⰲⱑⱃⱏⰻ ⰿⱏⱀⱑ ·
4084700 ⰺ҅ⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⰳ҃ⰾⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰰⱅⱏ · ⱄⰵⰳⱁ ⰲⱏⰻ ⱀⰵ
4084710 ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰰⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⱀⱑⱄⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ·
4084800 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⱀⰵ ⰴⱁⰱⱃⱑ ⰾⰻ ⰳ҃ⰾⰵⰿⱏ ⰿⱏⰻ ·
4084810 ⱑⰽⱁ ⱄⰰⰿⰰⱃⱑⱀⰻⱀⱏ ⰵⱄⰻ ⱅⱏⰻ ⰻ ⰱⱑⱄⱏ ⰻⰿⰰⱎⰻ ·
4084900 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄ ⰰⰸⱏ ⰱⱑⱄⰰ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⰿⱏ · ⱀⱏ ⱍⱏⱅⱘ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
4084910 ⰺ ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⱍⱐⱅⰵⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ·
4085000 ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰻⱄⰽⱘ ⱄⰾⰰⰲⱏⰻ ⰿⱁⰵⱗ · ⰵⱄⱅⱏ ⰻⱎⱅⱔ ⰻ ⱄⱘⰴⱔ ::
4085100 Ⰰⰿⰻⱀ ⰰⰿⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰿⱁⰵ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰵⱅⱏ ·
4085110 ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰲⰻⰴⱑⱅⰻ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏ ·
4085200 ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰻⱓⰴⰵⰻ · ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱈⱁⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰱⱑⱄⱏ ⰻⰿⰰⱎⰻ ·
4085210 ⰰⰲⱃⰰⰰⰿⱏ ⱆⰿⱏⱃⱑⱅⱏ ⰻ ⱂ҃ⱃⱌⰻ · ⰺ ⱅⱏⰻ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ⱑⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ
4085220 ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰿⱁⰵ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰵⱅⱏ · ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰲⱏⰽⱆⱄⰻⱅⰻ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻ
4085230 ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏ ·
4085300 ⰵⰴⰰ ⱅⱏⰻ ⰱⱁⰾⰵⰻ ⰵⱄⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⱀⰰⱎⰵⰳⱁ ⰰⰲⱃⰰⰰⰿⰰ · ⰺⰶⰵ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⱏ ⰻ
4085310 ⱂ҃ⱃⱌⰻ ⱆⰿⱐⱃⱑⱎⱔ · ⰽⱁⰳⱁ ⱄⱔ ⱄⰰⰿⱏ ⱅⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ·
4085400 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄ · ⰰⱎⱅⰵ ⰰⰸⱏ ⱄⰾⰰⰲⰾⱙ ⱄⱔ ⱄⰰⰿⱏ · ⱄⰾⰰⰲⰰ ⰿⱁⱑ
4085410 ⱀⰻⱍⱅⱁⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ · ⰵⱄⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰿⱁⰻ ⱄⰾⰰⰲⱔⰻ ⰿⱔ ·
4085420 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰲⱏⰻ ⰳ҃ⰾⰵⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰱ҃ⱏ ⱀⰰⱎⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
4085500 ⰺ ⱀⰵ ⱂⱁⰸⱀⰰⱄⱅⰵ ⰵⰳⱁ ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰲⱑⰿⱏ ⰹ · ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⱃⰵⰽⱘ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ
4085510 ⰲⱑⰿⱐ ⰵⰳⱁ · ⰱⱘⰴⱘ ⱂⱁⰴⱁⰱⰵⱀⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰾⱏⰶⱐ ·
4085520 ⱀⱏ ⰲⱑⰿⱏ ⰹ ⰻ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰵⰳⱁ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰰ̑ⱙ ·
4085600 ⰰⰲⱃⰰⰰⰿⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱃⰰⰴⱏ ⰱⰻ ⰱⱏⰻⰾⱏ · ⰴⰰ ⰱⰻ ⰲⰻⰴⱑⰾⱏ ⰴⱐⱀⱐ
4085610 ⰿⱁⰻ · ⰺ ⰲⰻⰴⱑ ⰻ ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⰴⱁⰲⰰ ⱄⱔ ·
4085700 Ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ · ⱂⱔⱅⰻ ⰴⰵⱄⱔⱅⱏ ⰾⱑⱅⱏ ⱀⰵ ⱆ
4085710 ⰻⰿⰰ[ⱎ]ⰻ · ⰺ ⰰⰲⱃⰰⰿⰰ ⰾⰻ ⰵⱄⰻ ⰲⰻⰴⱑⰾⱏ ·
4085800 ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
4085810 ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰴⰰⰶⰵ ⱀⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰰⰲⱃⰰⰿⱏ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ::
4085900 Ⰲⱐⰸⱔⱄⱔ ⰶⰵ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⰴⰰ ⰲⱃⱏⰳⱘⱅⱏ ⱀⰰ ⱀⱐ · ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱄⱏⰽⱃⱏⰻ
4085910 ⱄⱔ ⰻ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰻ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ · ⰺ ⱂⱃⱁⱎⰵⰴⱏ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰻⱈⱏ
4085920 ⰻⰴⱑⰰⱎⰵ ⰻ ⱈⱁⰶⰴⰰⰰⱎⰵ · :: ⰽ ::
4090100 Ⰺ ⰿⰻⰿⱁ ⰻⰴⱏⰻ ⰻ҃ⱄ ⰲⰻⰴⱑ ⱍ҃ⰾⰲⰰ ⱄⰾⱑⱂⰰ · ⱁⱅⱏ ⱃⱁⰶⰴⱏⱄⱅⰲⰰ ·
4090200 ⰻ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱎⱔ ⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ · ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱓ ⰽⱏⱅⱁ
4090210 ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰻ · ⱄⱐ ⰾⰻ ⰻⰾⰻ ⱃⱁⰴⰻⱅⰵⰾⱑ ⰵⰳⱁ · ⰴⰰ ⱄⰾⱑⱂⱏ ⱃⱁⰴⰻ ⱄⱔ ·
4090300 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄ · ⱀⰻ ⱄⱐ ⱄⱏⰳⱃⱑⱎⰻ ⱀⰻ ⱃⱁⰴⰻⱅⰵⰾⱑ ⰵⰳⱁ ⱀⱏ ⰴⰰ
4090310 ⰰⰲⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰴⱑⰾⰰ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ⱀⰰ ⱀⰵⰿⱏ ·
4090400 ⰿⱐⱀⱑ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ ⰴⱑⰾⰰⱅⰻ ⰴⱑⰾⰰ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰿⱔ · ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ
4090410 ⰴⰵⱀⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱀⱁⱎⱅⱏ · ⰵⰳⰴⰰ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ
4090420 ⰴⱑⰾⰰⱅⰻ ·
4090500 ⰵⰳⰴⰰ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱑ ⰵⱄⰿⱏ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰵⱄⰿⱐ ⰿⰻⱃⱆ ·
4090600 ⱄⰻ ⱃⰵⰽⱏ ⱂⰾⰻⱀⱘ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰾ̑ⱙ · ⰺ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ {ⱂ}ⰱⱃⰵⱀⰻⰵ ⱁⱅⱏ
4090610 ⱂⰾⰻⱀⱁⰲⰵⱀⰻⱑ · ⰺ ⱂⱁⰿⰰⰸⰰ ⰵⰿⱆ ⱁⱍⰻ ⰱⱃⱏⱀⱐⰵⰿⱐ ·
4090700 ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰻⰴⰻ ⱆⰿⱏⰻⰻ ⱄⱔ ⰲⱏ ⰽⱆⱂⱑⰾⰻ ⱄⰻⰾⱆⰰⰿⱐⱄⱌⱑ · ⰵⰶⰵ
4090710 ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱀⱏ · ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰻ ⱆⰿⱏⰻ ⱄⱔ ⰻ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰲⰻⰴⱔ ·
4090800 ⱄⱘⱄⱑⰴⰻ ⰶⰵ ⰻ ⰻⰶⰵ ⰻ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⰲⰻⰴⱑⰾⰻ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱑⱂⱏ ⰱⱑ ·
4090810 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ · ⱀⰵ ⱄⱐ ⰾⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⱑⰴⱔⰻ ⰻ ⱂⱃⱁⱄⱔ ·
4090900 ⱁⰲⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⱑⰽⱁ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ · ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ⱑⰽⱁ
4090910 ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ·
4091000 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ · ⰽⰰⰽⱁ ⱅⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⰲⱃⱑⱄⱅⰵ ⱁⱍⰻ ·
4091100 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⱁⱀⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱏⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰱⱃⱐⱀⱐⰵ
4091110 ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ · ⰻ ⱂⱁⰿⰰⰸⰰ ⱁⱍⰻ ⰿⱁⰻ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰿⰻ · ⰻⰴⰻ ⰲⱏ ⰽⱘⱂⱑⰾⱐ
4091120 ⱄⰻⰾⱆⰰⰿⰾⱙ ⰻ ⱆⰿⱏⰻⰻ ⱄⱔ · ⱎⰵⰴⱏ ⰶⰵ ⰻ ⱆⰿⱏⰻⰲⱏ ⱄⱔ ⱂⱃⱁⰸⱐⱃⱑⱈⱏ ·
4091200 ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰽⱏⰴⰵ ⱅⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰳ҃ⰾⰰ ⱀⰵ ⰲⱑⰿⱏ ·
4091300 ⰲⱑⱄⱔ ⰻ ⰽⱏ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰵⰿⱏ · ⰻⰶⰵ ⰱⱑ ⰻⱀⱁⰳⰴⰰ ⱄⰾⱑⱂⱏ ·
4091400 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱄⱁⰱⱁⱅⰰ ⰵⰳⰴⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰱⱃⱐⱀⱐⰵ ⰻ҃ⱄ · ⰻ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰵ
4091410 ⰵⰿⱆ ⱁⱍⰻ ·
4091500 ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰶⰵ ⰲⱏⱂⱃⰰⱎⰰⰰⱈⱘ ⰻ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⰽⰰⰽⱁ ⱂⱃⱁⰸⱐⱃⱑ · ⱁⱀⱏ ⰶⰵ
4091510 ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰱⱃⱐⱀⱐⰵ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻ ⰿⱐⱀⱑ ⱀⰰ ⱁⱍⰻⱓ ·
4091520 ⰻ ⱆⰿⱏⰻⱈⱏ ⱄⱔ ⰻ ⰲⰻⰶⰴⱘ ·
4091600 ⰳ҃ⰾⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⰵⰴⰻⱀⰻ · ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱄⱐ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⱍ҃ⰾⰽⱏ ·
4091610 ⱑⰽⱁ ⱄⱁⰱⱁⱅⱏⰻ ⱀⰵ ⱈⱃⰰⱀⰻⱅⱏ · ⱁⰲⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰽⰰⰽⱁ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ
4091620 ⱍ҃ⰾⰽⱏ ⰳⱃⱑⱎⰵⱀⱏ · ⱄⰻⱌⰰ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ·
4091630 ⰺ ⱃⰰⱄⱂⱐⱃⱑ ⰱⱑ ⰲⱐ ⱀⰻⱈⱏ ·
4091700 ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⱄⰾⱑⱂⱐⱌⱓ ⱂⰰⰽⱏⰻ · ⱅⱏⰻ ⱍⱏⱅⱁ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ · ⱑⰽⱁ
4091710 ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰵ ⱁⱍⰻ ⱅⰲⱁⰻ · ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ · ⱑⰽⱁ ⱂ҃ⱃⰽⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
4091800 ⱀⰵ ⱗⱄⱔ ⰶⰵ ⰲⱑⱃⱏⰻ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ · ⱑⰽⱁ ⰱⱑ ⱄⰾⱑⱂⱏ ⰻ ⱂⱃⱁⰸⱐⱃⱑ ·
4091810 ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⱎⱔ ⱃⱁⰴⰻⱅⰵⰾⱑ ⱅⱁⰳⱁ ⱂⱃⱁⰸⱐⱃⱑⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ·
4091900 ⰻ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱎⱔ ⱑ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ · ⱄⱐ ⰾⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⰲⰰⱓ · ⰵⰳⱁⰶⰵ
4091910 ⰲⱏⰻ ⰳ҃ⰾⰵⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱑⱂⱏ ⱄⱔ ⱃⱁⰴⰻ · ⰽⰰⰽⱁ ⱆⰱⱁ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰲⰻⰴⰻⱅⱏ ·
4092000 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱄⱅⰵ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⱃⱁⰴⰻⱅⰵⰾⱑ ⰵⰳⱁ ⰻ ⱃⱑⱄⱅⰵ · ⰲⱑⰲⱑ ⱑⰽⱁ ⱄⱐ
4092010 ⰵⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ ⱀⰰⱓ · ⰺ ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱑⱂⱏ ⱄⱔ ⱃⱁⰴⰻ ·
4092100 ⰽⰰⰽⱁ ⰶⰵ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰲⰻⰴⰻⱅⱏ ⱀⰵ ⰲⱑⰲⱑ · ⰾⰻ ⰽⱅⱁ ⰵⰿⱆ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰵ ⱁⱍⰻ
4092110 ⰲⱑ ⱀⰵ ⰲⱑⰲⱑ · ⱄⰰⰿⱁⰳⱁ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ · ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⱄⱅⱏ ⰻⰿⰰⱅⱏ ·
4092120 ⱄⰰⰿⱏ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⰴⰰ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ·
4092200 ⱄⰻⱌⰵ ⱃⱑⱄⱅⰵ ⱃⱁⰴⰻⱅⰵⰾⱑ ⰵⰳⱁ · ⱑⰽⱁ ⰱⱁⱑⰰⱎⰵⱅⰵ ⱄⱔ ⰻⱓⰴⰵⰻ · ⱓⰶⰵ
4092210 ⰱⱁ ⱄⱔ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⱄⱏⰾⱁⰶⰻⰾⰻ ⰻⱓⰴⱑⰻ · ⰴⰰ ⱑⱋⰵ ⰽⱅⱁ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⱄⱅⱏ
4092220 ⱈ҃ⰰ · ⱁ҅ⱅⱏⰾⱘ[ⱍⰵⱀⱏ] ⱄⱁⱀⱐⰿⰻⱎⱅⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
4092300 ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱃⱁⰴⰻⱅⰵⰾⱑ ⰵⰳⱁ ⱃⱑⱄⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⱄⱅⱏ ⰻⰿⰰⱅⱏ
4092310 ⱄⰰⰿⱁⰳⱁ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ ·
4092400 ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰⱎⱔ ⰶⰵ ⰲⱏⱅⱁⱃⰻⱌⰵⱙ ⱍ҃ⰽⰰ ⰻⰶⰵ ⰱⱑ ⱄⰾⱑⱂⱏ · ⰺ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ
4092410 ⰴⰰⰶⰴⱐ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⰱ҃ⱆ · ⰿⱏⰻ ⰲⱑⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⱍ҃ⰾⰽⱏ ⱄⱐ ⰳⱃⱑⱎⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
4092500 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰶⰵ ⱁⱀⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⰰⱎⱅⰵ ⰳⱃⱑⱎⱏⱀⰻⰽⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰵ ⰲⱑⰿⱏ ·
4092510 ⰵⰴⰻⱀⱁ ⰲⱑⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱑⱂⱏ ⰱⱑⱈⱏ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰶⰵ ⰲⰻⰶⰴⱘ ·
4092600 Ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱂⰰⰽⱏⰻ · ⱍⱅⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱅⰵⰱⱑ · ⰽⰰⰽⱁ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰵ
4092610 ⱁⱍⰻ ⱅⰲⱁⰻ ·
4092700 ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱓⰶⰵ ⰻ ⱀⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱄⱅⰵ · ⱍⱅⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ
4092710 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱅⰻ · ⰵⰴⰰ ⰻ ⰲⱏⰻ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⰱⱏⰻⱅⰻ ·
4092800 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱆⰽⱁⱃⰻⱎⱔ ⰻ ⰻ ⱃⱑⱎⱔ · ⱅⱏⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⱄⰻ ⱅⱁⰳⱁ ·
4092810 ⰿⱏⰻ ⰶⰵ ⰿⱁⱄⰵⱁⰲⰻ ⰵⱄⰿⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ·
4092900 ⰿⱏⰻ ⰲⱑⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰿⱁⱄⱑⱁⰲⰻ ⰳ҃ⰾⰰ ⰱ҃ⱏ ·
4092910 ⱄⰵⰳⱁ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰲⱑⰿⱏ ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱆ ⰵⱄⱅⱏ ·
4093000 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⱍ҃ⰾⰽⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⱁ ⱄⰵⰿⱐ ⰱⱁ ⰴⰻⰲⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ ·
4093010 ⱑⰽⱁ ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱆ ⰵⱄⱅⱏ · ⰺ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰵ ⱁⱍⰻ ⰿⱁⰻ ·
4093100 ⰲⱑⰿⱏ ⰶⰵ ⱑⰽⱁ ⰳⱃⱑ[ⱎⱐ]ⱀⰻⰽⱏ ⰱ҃ⱏ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰰⱅⱏ · ⱀⱏ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ
4093110 ⰱ҃ⰳⱁⱍⱅⰵⱌⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰻ ⰲⱁⰾⱙ ⰵⰳⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱅⱁⰳⱁ
4093120 ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰰⱅⱏ ·
4093200 ⱁⱅⱏ ⰲⱑⰽⰰ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱀⱁ · ⱑⰽⱁ ⰽⱅⱁ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰵ ⱁⱍⰻ ⱄⰾⱑⱂⱆ
4093210 ⱃⱁⰶⰴⰵⱀⱆ ·
4093300 ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⰱⰻ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⰱⱏⰻⰾⱏ ⱄⱏ · ⱀⰵ ⰿⱁⰳⰾⱏ ⰱⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ
4093310 ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ ·
4093400 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⰲⱏ ⰳⱃⱑⱄⱑⱈⱏ ⱅⱏⰻ ⱃⱁⰴⰻⰾⱏ ⱄⱔ ⰵⱄⰻ
4093410 ⰲⰵⱄⱐ · ⰺ҅ ⱅⱏⰻ ⰾⰻ ⱀⱏⰻ ⱆⱍⰻⱎⰻ · ⰺ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰⱎⱔ ⰻ ⰲⱏⱀⱏ ·
4093500 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰ ⰻ҃ⱄ ⱑⰽⱁ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰⱎⱔ ⰻ ⰲⱁⱀⱏ · ⰺ ⱁⰱⱃⱑⱅⱏ ⰹ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ·
4093510 ⱅⱏⰻ ⰲⱑⱃⱆⰵⱎⰻ ⰾⰻ ⰲⱏ ⱄ҃ⱀⰰ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ·
4093600 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⱁⱀⱏ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⰽⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰳ҃ⰻ · ⰴⰰ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⱘ
4093610 ⰲⱏ ⱀⰵⰳⱁ ·
4093700 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ · ⰲⰻⰴⱑⰾⱏⰻ ⰻ ⰵⱄⰻ · ⰺ ⰳ҃ⰾⱔⰻ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ
4093710 ⱅⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
4093800 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰲⱑⱃⱆⱙ ⰳ҃ⰻ ⰻ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⰻ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ :: ⰽ ::
4093900 Ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱀⰰ ⱄⱘⰴⱏ ⰰⰸⱏ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱏ ⱄⱐ ⱂⱃⰻⰴⱏ · ⰴⰰ ⱀⰵ
4093910 ⰲⰻⰴⱔⱎⱅⰵⰻ ⰲⰻⰴⱔⱅⱏ · ⰺ ⰲⰻⰴⱔⱎⱅⰵⰻ ⱄⰾⱑⱂⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ·
4094000 ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱎⱔ ⱄⰵ ⱁⱅⱏ ⱇⰰ[ⱃⰻ]ⱄⱑⰻ ⱄⱘⱋⰵⰻ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ · ⰺ ⱃⱑⱎⱔ
4094010 ⰵⰿⱆ · ⰵⰴⰰ ⰻ ⰿⱏⰻ ⱄⰾⱑⱂⰻ ⰵⱄⰿⱏ ·
4094100 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰰⱋⰵ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⱄⰾⱑⱂⰻ ⰱⱏⰻⰾⰻ · ⱀⰵ ⰱⰻⱄⱅⰵ
4094110 ⰻⰿⱑⰾⰻ ⰳⱃⱑⱈⰰ · ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰵⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⰲⰻⰴⰻⰿⱏ ·
4094120 ⰻ ⰳⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⱎⱏ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱅⱏ ::
4100100 ⰰⰿⰻⱀ ⰰⰿⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⰲⱏⱈⱁⰴⱔⰻ҅ ⰴⰲⱐⱃⱐⰿⰻ ⰲⱏ ⰴⰲⱁⱃⱏ
4100110 ⱁⰲⱐⱍⰻⰻ҅ · ⱀⱏ ⱂⱃⱑⰾⰰⰸⱔ ⰻⱀⱘⰴⱆ · ⱅⱏ ⱅⰰⱅⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⰻ
4100120 ⱃⰰⰸⰱⱁⰻⱀⰻⰽⱏ ·
4100200 ⰰ ⰲⱏⱈⱁⰴⱔⰻ ⰴⰲⱐⱃⱐⰿⰻ · ⱂⰰⱄⱅⱏⰻⱃⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⰲⱏⱌⰰⰿⱏ ·
4100300 ⱄⰵⰿⱆ ⰴⰲⱐⱃⱐⱀⰻⰽⱏ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⰰⰰⱅⱏ · ⰺ ⱁⰲⱏⱌⱔ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⰵⰳⱁ
4100310 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱅⱏ · ⰺ ⱄⰲⱁⱗ ⱁⰲⱏⱌⱔ ⰳⰾⰰⱎⰰⰰⱅⱏ ⱂⱁ ⰻⰿⰵⱀⰻ ·
4100320 ⰺ ⰻⰸⰳⱁⱀⰻⱅⱏ ⱗ ·
4100400 ⰺ ⰵⰳⰴⰰ ⱄⰲⱁⱗ ⱁⰲⱏⱌⱔ ⰻⰶⰴⰵⱀⰵⱅⱏ · ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱀⰻⰿⰻ ⱈⱁⰴⰻⱅⱏ · ⰺ
4100410 ⱁⰲⱏⱌⱔ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⱘⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱑⰴⱔⱅⱏ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⰵⰳⱁ ·
4100500 ⱂⱁ ⱅⱆⰶⰴⰵⰿⱐ ⰶⰵ ⱀⰵ ⰻⰴⱘⱅⱏ · ⱀⱏ ⰱⱑⰶⱔⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱀⰵⰳⱁ ·
4100510 ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰸⱀⰰⱙⱅⱏ ⱅⱆⰶⰴⰻⰻⱈⱏ ⰳⰾⰰⱄⰰ ·
4100600 ⱄⰻⱙ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱘ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱎⱔ ⱍⱏⱅⱁ
4100610 ⰱⱑⱎⱔ · ⱑⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵ ⰻⰿⱏ ·
4100700 ⱃⰵⱍⰵ [ⰶⰵ] ⰻⰿⱏ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾⰰⰳⱁⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
4100710 ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⰴⰲⱐⱃⰻ ⱁⰲⱏⱌⰰⰿⱏ ·
4100800 ⰲⱐⱄⰻ ⰵⰾⰻⰽⱁⰶⰵ ⰻⱈⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰿⰵⱀⰵ · ⱅⰰⱅⰻⰵ ⱄⱘⱅⱏ ⰻ
4100810 ⱃⰰⰸⰱⱁⰻⱀⰻⱌⰻ · ⱀⱏ ⱀⰵ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⱎⱔ ⰻⱈⱏ ⱁⰲⱏⱌⱔ ::
4100900 Ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⰴⰲⱐⱃⰻ · ⰿⱏⱀⱁⱙ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵⱅⱏ ⱄ҃ⱏⱂⱄⱅⱏ ⱄⱔ ·
4100910 ⰻ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⰻⰸⰻⰴⰵⱅⱏ · ⰺ ⱂⰰⰶⰻⱅⱐ ⱁⰱⱃⱔⱋⰵⱅⱏ ·
4101000 ⱅⰰⱅⱐ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⱈⱁⰴⰻⱅⱏ · ⱀⱏ ⰴⰰ ⱆⰽⱃⰰⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⱆⰱⰻⰵⱅⱏ ⰻ
4101010 ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⱏ · ⰰⰸⱏ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰴⰰ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰻⰿⱘⱅⱏ ⰻ ⰾⰻⱎⰵ ⰻⰿⱘⱅⱏ
4101100 ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱂⰰⱄⱅⱏⰻⱃⱐ ⰴⱁⰱⱃⱏⰻ · ⱂⰰⱄⱅⱏⰻⱃⱐ ⰴⱁⰱⱃⱏⰻ ⰴ҃ⱎⱘ ⱄⰲⱁⱙ
4101110 ⱂⱁⰾⰰⰳⰰⰰⱅⱏ ⰸⰰ ⱁⰲⱐⱌⱔ ·
4101200 ⰰ ⱀⰰⰻⰿⱐⱀⰻⰽⱏ ⰻⰶⰵ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱂⰰⱄⱅⱏⰻⱃⱐ · ⰵⰿⱆⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⱘⱅⱏ ⱁⰲⱏⱌⱔ
4101210 ⱄⰲⱁⱗ҅ :: ⰲⰻⰴⰻⱅⱏ ⰲⰾⱏⰽⰰ ⰳⱃⱔⰴⱘⱋⰰ · ⰺ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱑⰰⱅⱏ ⱁⰲⱏⱌⱔ ⰻ
4101220 ⰱⱑⰳⰰⰰⱅⱏ · ⰺ ⰲⰾⱏⰽⱏ ⱃⰰⱄⱈⱏⰻⱅⰻⱅⱏ ⱗ · ⰺ ⱃⰰⱄⱂⱘⰴⰻⱅⱏ ⱁⰲⱏⱌⱔ ·
4101300 ⰰ ⱀⰰⰵⰿⱐⱀⰻⰽⱏ ⰱⱑⰶⰻⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰰⰵⰿⱐⱀⰻⰽⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰻ ⱀⰵ ⱃⰰⰴⰻⱅⱏ
4101310 ⱁ ⱁⰲⱏⱌⰰⱈⱏ ·
4101400 ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱂⰰⱄⱅⱏⰻⱃⱐ ⰴⱁⰱⱃⱏⰻ · ⰺ ⰸⱀⰰⱙ ⰿⱁⱗ ⰻ ⰸⱀⰰⱙⱅⱏ ⰿⱔ ⰿⱁⱗ ·
4101500 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰸⱀⰰⰰⱅⱏ ⰿⱔ ⱁⱅⱏⱌⱏ · ⰺ ⰰⰸⱏ ⰸⱀⰰⱙ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ·
4101510 ⰺ ⰴ҃ⱎⱘ ⰿⱁ̑ⱙ ⱂⱁⰾⰰⰳⰰⱙ ⰸⰰ ⱁⰲⱏⱌⱔ ·
4101600 ⰺ ⰻⱀⱏⰻ ⱁⰲⱏⱌⱔ ⰻⰿⰰⰿⱏ · ⱗⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⱘⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰴⰲⱁⱃⰰ ⱄⰵⰳⱁ · ⰺ ⱅⱏⰻ
4101610 ⰿⰻ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ ⱂⱃⰻⰲⰵⱄⱅⰻ · ⰺ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⰿⱁⰻ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱅⱏ ·
4101620 ⰺ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱁ ⱄⱅⰰⰴⱁ ⰻ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱂⰰⱄⱅⱏⰻⱃⱐ ·
4101700 Ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰿⱔ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰾⱓⰱⰻⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⱂⱁⰾⰰⰳⰰⱙ ⰴ҃ⱎⱘ
4101710 ⰿⱁⱙ · ⰴⰰ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱃⰻⰻⰿⱘ ⱙ ·
4101800 ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⰲⱐⰸⱐⰿⰵⱅⱏ ⰵⱗ ⱁⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ · ⱀⱏ ⰰⰸⱏ ⱂⱁⰾⰰⰳⰰⱙ ⱙ ⱁ҅
4101810 ⱄⰵⰱⱑ · ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⱐ ⰻⰿⰰⰿⱐ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱅⰻ ⱙ · ⰺ҅ ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⱐ ⰻⰿⰰⰿⱏ
4101820 ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱃⰻⱗⱅⰻ ̑ⱙ · ⱄⰻⱙ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱐ ⱂⱃⰻⱗⱄⱏ ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
4101900 Ⱃⰰⱄⱂⱐⱃⱑ ⰶⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰲⱏ ⰹⱓⰴⰵⰻⱈⱏ · ⰸⰰ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ ⱄⰻ ·
4102000 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰿⱐⱀⱁⰷⰻ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ · ⰱⱑⱄⱏ ⰻⰿⰰⱅⱏ · ⰺ ⱀⰵⰻⱄⱅⱁⰲⱏ
4102010 ⰵⱄⱅⱏ · ⱍⱅⱁ ⰵⰳⱁ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰰⱅⰵ ·
4102100 ⰺⱀⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ · ⱄⰻⰻ ⰳ҃ⰾⰻ ⱀⰵ ⱄⱘⱅⱏ ⰱⱑⱄⱏⱀⱆⱙⱎⱅⰰⰰⰳⱁ ⱄⱔ ·
4102110 ⰵⰴⰰ ⰱⱑⱄⱏ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱄⰾⱑⱂⱁⰿⱏ ⱁⱍⰻ ⱁⱅⰲⱃⱑⱄⱅⰻ ::
4102200 Ⰱⱏⰻⱎⱔ ⰶⰵ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰵⱀⰽ̑ⰵⱀⰻⱑ ⰲⱏ ⰵ҃ⱃⱄⰾⰿⱈⱐ · ⰺ ⰸⰻⰿⰰ ⰱⱑ ·
4102300 ⰺ ⱈⱁⰶⰴⰰⰰⱎⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ ⰲⱏ ⱂⱃⰻⱅⰲⱁⱃⱑ ⱄⱁⰾⱁⰿⱁⱀⰻ ·
4102400 ⱁⰱⰻⰴⱘ ⰶⰵ ⰻ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰵⰿⱆ · ⰴⱁⰽⱁⰾⱑ ⰴ҃ⱎⱔ ⱀⰰⱎⱔ
4102410 ⰲⱐⰸⰵⰿⰾⰵⱎⰻ ⰰⱎⱅⰵ ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱈ҃ⱏ · ⱃⱏⱌⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⱀⰵ ⱁⰱⰻⱀⱘⱗ ⱄⱔ ·
4102500 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱆⱆⱅⰵ · ⰴⱑⰾⰰ ⱑⰶⰵ
4102510 ⰰⰸⱏ ⱅⰲⱁⱃ̑ⱙ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
4102520 ⱅⰰ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱙⱅⱏ ⱁ ⰿⱐⱀⱑ ·
4102600 ⱀⱏ ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱆⱆⱅⰵ ⱀⱑⱄⱅⰵ ⰱⱁ ⱁⱅⱏ ⱁⰲⰵⱌⱏ ⰿⱁⰻⱈⱏ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱃⱑⱈⱏ
4102610 ⰲⰰⰿⱏ · ::
4102700 Ⱁⰲⱏⱌⱔ ⰿⱁⱗ ⰳⰾⰰⱄⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⱄⰾⱆⱎⰰⱙⱅⱏ · ⰻ ⰰⰸⱏ ⰸⱀⰰⱙ ⱗ ⰻ
4102710 ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⰳⱃⱔⰴⱘⱅⱏ ·
4102800 ⰺ ⰰⰸⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻⰻ ⰴⰰⱙ ⰻⰿⱏ · ⰺ ⱀⰵ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱀⱘⱅⱏ
4102810 ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏ · ⰺ ⱀⰵ ⰲⱏⱄⱈⱏⰻⱅⰻⱅⱏ ⰻⱈⱏ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱃⱘⰽⱏⰻ ⰿⱁⰵⱗ ·
4102900 ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰿⱁⰻ ⰻⰶⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰿⱏⱀⱑ · ⰱⱁⰾⰻⰻ ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⰵⱄⱅⱏ · ⰺ
4102910 ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰲⱏⱄⱈⱏⰻⱅⰻⱅⰻ ⰻⱈⱏ · ⱁⱅⱏ ⱃⱘⰽⱏⰻ
4102920 ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
4103000 Ⰰⰸⱏ ⰻ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰵⰴⰻⱀⱁ ⰵⱄⰲⱑ ·
4103100 ⰲⱐⰸⱔⱄⱔ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰴⰰ ⰻ ⱂⱁⰱⰻⱙⱅⱏ ·
4103200 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ ⰿⱏⱀⱁⰳⰰ ⰴⱑⰾⰰ ⰴⱁⰱⱃⰰ ⱑⰲⰻⱈⱏ [ⰲⱏ] ⰲⰰⱄⱏ ·
4103210 ⱁⱅⱏ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ · ⰸⰰ ⰽⱁⰵ ⰻⱈⱏ ⰴⱑⰾⱁ ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⰵ ⱀⰰ ⰿⱔ
4103220 ⰿⰵⱅⰵⱅⰵ ·
4103300 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ · ⱁ ⰴⱁⰱⱃⱑ ⰴⱑⰾⱑ ⱀⰵ ⰿⰵⱅⰵⰿⱏ
4103310 ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⱀⰰ ⱅⱔ · ⱀⱏ ⱁ ⰲⰾⰰⱄⱇⰻⰿⰻⰻ · ⰺ ⱑⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱄⱏⰻ
4103320 ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ⱄⱔ ⱄⰰⰿⱏ ⰱ҃ⱏ ·
4103400 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ · ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰾⰻ ⱀⰰⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ⰲⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱑ
4103810 ⰲⰰⱎⰵⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⱃⱑⱈⱏ ⰱⱁⰷⰻ ⰵⱄⱅⰵ ·
4103500 ⰰⱎⱅⰵ ⱁⱀⱏⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰱⱁⰳⱏⰻ · ⰽⱏ ⱀⰻⰿⱏⰶⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰱ҃ⰶⰻⰵ ·
4103510 ⰺ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱘⱅⱏ ⱄⱔ ⰽⱐⱀⰻⰳⱏⰻ ⱃⰰⰸⱁⱃⰻⱅⰻ ·
4103600 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⱄ҃ⱅⰻ · ⰻ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱏ · ⰲⱏⰻ ⰳ҃ⰾⰵⱅⰵ ⱑⰽⱁ
4103610 ⰲⰾⰰⱄⱇⰻⰿⰾⱑⰵⱎⰻ · ⰸⰰⱀⰵ ⱃⱑⱈⱏ ⱑⰽⱁ ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰻⰻ ⰵⱄⰿⱐ ·
4103700 ⰰⱋⰵ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⱙ ⰴⱑⰾⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ · ⱀⰵ ⰵⰿⰾⱑⱅⰵ ⰿⰻ ⰲⱑⱃⱏⰻ ·
4103800 ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱅⰲⱁⱃⱙ · ⰰⱎⱅⰵ ⰻ ⰿⱐⱀⱑ ⰲⱑⱃⱏⰻ ⱀⰵ ⰵⰿⰾⰵⱅⰵ · ⰴⱑⰾⱁⰿⱏ
4103810 ⰿⱁⰻⰿⱏ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⱑⱅⰵ · ⰴⰰ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰰⱅⰵ ⰻ ⰲⱑⱃⱆⱆⱅⰵ ·
4103820 ⱑⰽⱁ ⰲⱏ ⰿⱏⱀⱑ ⱁ҃ⱌⱏ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰻ ·
4103900 ⰺ ⰻⱄⰽⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰵⰳⱁ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱗⱅⰻ · ⰺ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⱁⱅⱏ ⱃⱘⰽⱏ ⰻ҅ⱈⱏ ·
4104000 ⰺ ⰻⰴⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱀⰰ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ ⰻⱁⱃⱏⰴⰰⱀⰰ · ⱀⰰ ⰿⱑⱄⱅⱁ ⰻⰶⰴⰵⰶⰵ ⰱⱑ
4104010 ⰻⱁⰰⱀⱏ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰽⱃⱏⱄⱅⱔ · ⰺ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱅⱆ ·
4104100 ⰺ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ · ⱑⰽⱁ ⰻⱁⰰⱀⱏ ⱆⰱⱁ
4104110 ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⱀⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ · ⱀⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⰶⰵ · ⰲⱐⱄⱑ ⰶⰵ ⰵⰾⰻⰽⱁ
4104120 ⱃⰵⱍⰵ ⰻⱁⰰⱀⱏ ⱁ ⱄⰵⰿⱐ ⰻⱄⱅⰻⱀⰰ ⰱⱑ ·
4104200 ⰺ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱎⱔ ⰲⱏ ⱀⰵⰳⱁ ⱅⱆ · ::
4110100 Ⰱⱑ ⰶⰵ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰱⱁⰾⱔ ⰾⰰⰸⰰⱃⱐ · ⱁⱅⱏ ⰲⰻⱅⰰⱀⰻⱗ ⰳⱃⰰⰴⱏⱌⰰ
4110110 ⰿⰰⱃⰻⰻⱀⰰ · ⰺ ⰿⰰⱃⱅⱏⰻ ⱄⰵⱄⱅⱃⱏⰻ ⱗ ·
4110200 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰿⰰⱃⰻⱑ ⱂⱁⰿⰰⰸⰰⰲⱏⱎⰻⱑ ⰳ҃ⰰ ⰿⱛⱃⱁⱙ · ⰺ ⱁⱅⱐⱃⱏⱎⰻ ⱀⱁⰷⱑ
4110210 ⰲⰾⰰⱄⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ · ⰵⱗⰶⰵ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⰾⰰ[ⰸⰰ]ⱃⱐ ⰱⱁⰾⱑⰰⱎⰵ ·
4110300 ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱄⱅⰵ ⰶⰵ ⱄⰵⱄⱅⱃⱑ ⰵⰳⱁ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰻ ·
4110310 ⰳ҃ⰻ ⱄⰵ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰾⱓⰱⰻⱎⰻ ⰱⱁⰾⰻⱅⱏ ·
4110400 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⱃⰵⱍⰵ · ⱄⰻ ⰱⱁⰾⱑⰸⱀⱐ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰽⱏ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻ ⱀⱏ
4110410 ⱁ ⱄⰾⰰⰲⱑ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ⰴⰰ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ ⰵ̑ⱙ ·
4110500 ⰾⱓⰱⰾⱑⰰⱎⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⰿⰰⱃⱅⱘ ⰻ ⱄⰵⱄⱅⱃⱘ ⰵⱗ ⰻ ⰾⰰⰸⰰⱃⱑ ·
4110600 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰰ ⱑⰽⱁ ⰱⱁⰾⰻⱅⱏ · ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⱄⱅⱏ
4110610 ⱀⰰ ⱀⰵⰿⱐⰶⰵ ⰱⱑ ⰿⱑⱄⱅⱑ ⰴⱏⰲⰰ ⰴⱐⱀⰻ ·
4110700 ⱂⱁ ⱅⱁⰿⱐ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ · ⰺⰴⱑⰿⱏ ⰲⱏ ⰹⱓⰴⰵⱙ ⱂⰰⰽⱏⰻ ·
4110800 ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ · ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱓ · ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰻⱄⰽⰰⰰⱈⱘ ⱅⰵⰱⰵ
4110810 ⰽⰰⰿⰵⱀⰻⰵⰿⱐ ⱂⱁⰱⰻⱅⰻ ⰻⱓⰴⰵⰻ · ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰾⰻ ⰻⰴⰵⱎⰻ ⱅⰰⰿⱁ ·
4110900 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄ · ⱀⰵ ⰴⱐⰲⱑ ⰾⰻ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⱑ ⰵⱄⱅⰵ ⰲⱏ
4110910 ⰴⱐⱀⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⱈⱁⰴⰻⱅⱏ ⰲⱏ ⰴⱐⱀⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⱅⱏⰽⱀⰵⱅⱏ ⱄⱔ ·
4110920 ⱑⰽⱁ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ ⱄⰵⰳⱁ ⰲⰻⰴⰻⱅⱏ ·
4111000 ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰽⱅⱁ ⱈⱁⰴⰻⱅⱏ ⱀⱁⱎⱅⰻⱙ · ⱂⱁⱅⱏⰽⱀⰵⱅⱏ ⱄⱔ ·
4111010 ⱑⰽⱁ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱄⰲⱑⱅⰰ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ·
4111100 ⱄⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻ ⱂⱁ ⱄⰵⰿⱐ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ · ⰾⰰⰸⰰⱃⱏ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⱀⰰⱎⱏ ⱆⱄⱏⱂⰵ ·
4111110 ⱀⱏ ⰻⰴⱘ ⰴⰰ ⰲⱏⰸⰱⱆⰶⰴⱘ ⰻ҅ ·
4111200 ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ{ⱌⰻ} ⰵⰳⱁ · ⰳ҃ⰻ ⰰⱎⱅⰵ ⱆⱄⱏⱂⰵ ⱄ҃ⱂⱄⱀⱏ
4111210 ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
4111300 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⱁ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻ ⰵⰳⱁ · ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⰿⱐⱀⱑⱎⱔ ⱑⰽⱁ
4111310 ⱁ ⱆⱄⱏⱂⰵⱀⰻⰻ ⱄⱏⱀⰰ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ·
4111400 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ ⱀⰵ ⱁⰱⰻⱀⱆⱗ ⱄⱔ · ⰾⰰⰸⰰⱃⱏ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⱏ
4111500 ⰻ ⱃⰰⰴⱆⱙ ⱄⱔ ⰲⰰⱄⱏ ⱃⰰⰴⰻ · ⰴⰰ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⰵⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰱⱑⱈⱏ ⱅⱆ ·
4111510 ⱀⱏ ⰻⰴⱑⰿⱏ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ·
4111600 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⱅⱁⰿⰰ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱏⰻ ⰱⰾⰻⰸⱀⰵⱌⱏ · ⰽⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ·
4111610 ⰺⰴⱑⰿⱏ ⰻ ⰿⱏⰻ ⰴⰰ ⱆⰿⱐⱃⰵⰿⱏ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ::
4111700 ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏ ⰲⰻⱅⰰⱀⰻⱙ҅ ⱁⰱⱃⱑⱅⰵ ⰻ ⱍⰵⱅⱏⰻⱃⰻ ⰴⱐⱀⰻ ⱓⰶⰵ
4111710 ⰻⰿⱘⱎⱅⱏ ⰲⱏ ⰳⱃⱁⰱⱑ ·
4111800 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰲⰻⱅⰰⱀⰻⱑ ⰱⰾⰻⰸⱏ ⰻ҃ⰿⰰ · ⱑⰽⱁ ⱂⱔⱅⱐ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⱄⱅⰰⰴⰻⰻ ·
4111900 ⰺ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⱁⱅⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⱂⱃⰻⱎⱏⰾⰻ ⰽⱏ ⰿⰰⱃⱅⱑ ⰻ ⰿⰰⱃⰻⰻ ·
4111910 ⰴⰰ ⱆⱅⱑⱎⱔⱅⱏⰻ ⰻ ⱁ ⰱⱃⰰⱅⱃⱑ ⰵⱓ ·
4112000 ⰿⰰⱃⱅⰰ ⰶⰵ ⰵⰳⰴⰰ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰰ ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ · ⱄⱏⱃⱑⱅⰵ ⰻ ·
4112010 ⰰ ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰴⱁⰿⰰ ⱄⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ::
4112100 Ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰿⰰⱃⱏⱅⰰ ⰽⱏ ⰻ҃ⱄⱆ · ⰳ҃ⰻ ⰰⱎⱅⰵ ⰱⰻ ⱄⱐⰴⰵ ⰱⱏⰻⰾⱏ ·
4112110 ⱀⰵ ⰱⰻ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⰿⱁⰻ ⱆⰿⱃⱏⰾⱏ ·
4112200 ⱀⱏ ⰺ҅ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰲⱑⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⱂⱃⱁⱄⰻⱎⰻ ⱆ ⰱ҃ⰰ
4112210 ⰴⰰⱄⱅⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰱ҃ⱏ ·
4112300 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰲⱐⱄⰽⱃⱏⱄⱀⰵⱅⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⱅⰲⱁⰻ ·
4112400 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰿⰰⱃⱅⰰ ⰲⱑⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⰽⱃⱐⱄⱀⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⰵⱀⰻⰵ
4112410 ⰲⱐ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ⰴⱐⱀⱐ · ::
4112500 Ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱎⰵⱀⰻⰵ ⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ·
4112510 ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱏ ⰿⱔ ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⱏ ⱁⰶⰻⰲⰵⱅⱏ ·
4112600 ⰺ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰶⰻⰲⱏⰻ ⰻ ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱏ ⰿⱔ · ⱀⰵ ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏ ·
4112610 ⰺ҅ⰿⰵⱎⰻ ⰾⰻ ⰲⱑⱃⱘ ⱄⰵⰿⱆ ·
4112700 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰵⰻ ⰳ҃ⰻ · ⰰⰸⱏ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱈⱏ ⱑⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰵⱄⰻ ⱈ҃ⱏ
4112710 ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ⰳⱃⱔⰴⱏⰻⰻ ⰲⱐ ⰲⰵⱄⱐ ⰿⰻⱃⱏ ·
4112800 ⰺ ⱄⰵ ⱃⰵⰽⱏⱎⰻ ⰻⰴⰵ ⰻ ⱂⱃⰻⰸⱏⰲⰰ ⰿⰰⱃⰻⱙ ⱄⰵⱄⱅⱃⱘ ⱄⰲⱁⱙ ⱅⰰⰻ ·
4112810 ⱃⰵⰽⱏⱎⰻ ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱐ ⱄⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰻ ⰸⱁⰲⰵⱅⱏ ⱅⱔ ·
4112900 ⱁⱀⰰ ⰶⰵ ⱑⰽⱁ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰰ ⰲⱏⱄⱅⰰ ⱗⰴⱃⱁ · ⰻ ⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ ·
4113000 ⱀⰵ ⰱⱑ ⰶⰵ ⱀⰵ ⱆ ⰻ҃ⱄ ⱂⱃⰻⱎⰵⰾⱏ ⰲⱐ ⰲⰵⱄⱐ · ⱀⱏ ⰱⱑ ⱀⰰ ⰿⱑⱄⱅⱑ ⰵⱋⰵ
4113010 ⰻⰴⰵⰶⰵ ⱄⱏⱃⱑⱅⰵ ⰻ ⰿⰰⱃⱏⱅⰰ ·
4113100 ⰺⱓⰴⰵⰻ ⰶⰵ ⱄⱘⱋⰵⰻ ⱄⱏ ⱀⰵⱙ ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ · ⰺ ⱆⱅⱑⱎⰰⱙⱎⱅⰵ ̑ⱙ ·
4113110 ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰿⰰⱃⰻⱙ ⱑⰽⱁ ⱗⰴⱃⱁ ⰲⱏⱄⱅⰰ ⰺ ⰻⰸⰻⰴⰵ · ⱂⱁ ⱀⰵⰻ ⰻⰴⱘ
4113120 ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ · ⱑⰽⱁ ⰻⰴⰵⱅⱏ ⱀⰰ ⰳⱃⱁⰱⱏ · ⰴⰰ ⱂⰾⰰⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱅⱆ ·
4113200 ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰶⰵ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻⰴⰵ ⰱⱑ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰻ ⰻ ⱂⰰⰴⰵ ⰵⰿⱆ
4113210 ⱀⰰ ⱀⱁⰳⱆ · ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰻ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⰱⰻ ⰱⱏⰻⰾⱏ ⱄⱏⰴⰵ ·
4113220 ⱀⰵ ⰱⰻ ⰿⱁⰻ ⰱⱃⰰⱅⱃⱏ ⱆⰿⱃⱏⰾⱏ ·
4113300 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱑⰽⱁ ⰲⰻⰴⱑ ⱙ ⱂⰾⰰⱍⱘⱎⱅⱘ ⱄⱔ · ⰺ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⱔⱗ ⱄⱏ ⱀⰵⱙ
4113310 ⰻⱓⰴⰵⱗ ⱂⰾⰰⱍⱘⱎⱅⱔ ⱄⱔ · ⰸⰰⱂⱃⱑⱅⰻ ⰴ҃ⱈⱆ · ⰻ ⰲⱏⰸⰿⱘⱅⰻ ⱄⱔ ⱄⰰⰿⱏ
4113400 ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰽⱏⰴⰵ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱄⱅⰵ ⰻ · ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰻ ⰳⱃⱔⰴⰻ ⰲⰻⰶⰴⱏ ·
4113500 ⰻ ⱂⱃⱁⱄⰾⱐⰸⰻ ⱄⱔ ⰻ҃ⱄⱏ ·
4113600 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⰵⰻ · ⰲⰻⰶⰴⱐ ⰽⰰⰽⱁ ⰾⱓⰱⰾⱑⰰⱎⰵ ⰻ ·
4113700 ⰵⰴⰻⱀⰻ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ⱃⱑⱎⱔ · ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰰⰰⱎⰵ ⰾⰻ ⱄⱐ ⱁⱅⰲⱃⱏⰸⱏⰻⰻ ⱁⱍⰻ
4113710 ⱄⰾⱑⱂⱁⱆⰿⱆ · ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⰴⰰ ⰻ ⱄⱐ ⱀⰵ ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⱏ ·
4113800 Ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱃⱑⱅⱔ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⰳⱃⱁⰱⱆ ·
4113810 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱂⰵⱎⱅⱐ ⰻ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⱀⰰⰾⰵⰶⰰⰰⱎⰵ ⱀⰰ ⱀⰵⰻ ·
4113900 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏⰸⱐⰿⱑⱅⰵ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ · Ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱄⰵⱄⱅⱃⰰ ⱆⰿⰵⱃⱏⱎⰰⰰⰳⱁ
4113910 ⰿⰰⱃⱅⰰ ⰳ҃ⰻ ⱓ҅ⰶⰵ ⱄⰿⱃⱏⰴⰻⱅⱏ · ⱍⰵⱅⰲⱃⱑⰴⱐⱀⰵⰲⱏⱀⱏ ⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ ·
4114000 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰻ ⰻ҃ⱄ · ⱀⰵ ⱃⱑⱈⱏ ⰾⰻ ⱅⰻ ⱑⰽⱁ ⰰⱎⱅⰵ ⰲⱑⱃⱆⰵⱎⰻ ·
4114010 ⱆⰸⱐⱃⰻⱎⰻ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⰱ҃ⰶⰻⱙ ·
4114100 ⰲⱐⰸⱔⱄⱔ ⰶⰵ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⰻⰴⰵⰶⰵ ⰱⱑ ⱆⰿⰵⱃⱏⰻ ⰾⰵⰶⱔ · ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⰲⱐⰸⰲⰵⰴⰵ
4114110 ⰲⱏ ⰹⱄⱂⱃⱐ ⱁⱍⰻ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ · Ⱁ҃ⱅⱍⰵ ⱈⰲⰰⰾⱙ ⱅⰵⰱⱑ ⰲⱏⰸⰴⰰⱙ ·
4114120 ⱑⰽⱁ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰰ ⰿⱔ
4114200 ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⰲⱑⰴⱑⱈⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⰵⰳⰴⰰ ⰿⰵ[ⱀⰵ] ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰵⱎⰻ · ⱀⱏ
4114210 ⱀⰰⱃⱁⰴⰰ ⱃⰰⰴⰻ ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⰰⰰⰳⱁ ⱁⰽⱃⱏⱄⱅⱐ ⱃⱑⱈⱏ ·
4114220 ⰴⰰ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⱘⱅⱏ ⱑⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰿⱔ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ·
4114300 ⰻ ⱄⰵ ⱃⰵⰽⱏ · ⰳⰾⰰⱄⱁⰿⱐ ⰲⰵⰾⰻⰵⰿⱐ ⰲⱏⰸⱏⰲⰰ ·
4114310 ⰾⰰⰸⰰⱃⰵ ⰳⱃⱔⰴⰻ ⰲⱁⱀⱏ ·
4114400 ⰺ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⱆⰿⰵⱃⱏⰻ · ⱁⰱⱔⰸⰰⱀⱏ ⱀⱁⰳⰰⰿⰰ ⰻ ⱃⱘⰽⰰⰿⰰ · ⱆⰽⱃⱁⰵⰿⱐ ·
4114410 ⰺ ⰾⰻⱌⰵ ⰵⰳⱁ ⱆⰱⱃⱆⱄⱁⰿⱏ ⱁⰱⱔⰸⰰⱀⱁ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄⱏ
4114420 ⱃⰰⰸⰴⱃⱑⱎⰻⱅⰵ ⰻ ⰻ ⱀⰵ ⰴⱑⰻⱅⰵ ⰵⰳⱁ ⰺ҅ⱅⰻ ·
4114500 ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻ ⱂⱃⰻⱎⱐⰴⱏⱎⰵⰻ ⰽⱏ ⰿⰰⱃⰻⰻ · ⰺ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ
4114510 ⰵⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱎⱔ ⰲⱐ ⱀⰵⰳⱁ · ⰽ ::
4114600 ⰵ҅ⰴⰻⱀⰻ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ⰻⰴⱘ ⰽⱏ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⱁⰿⱏ ·
4114610 ⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⰻⰿⱏ ⰵⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰻ҃ⱄ ::
4114700 Ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱎⱔ ⰶⰵ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰺ ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ ⱄⱏⱀⰵⰿⱏ ⱀⰰ ⰻ҃ⱄⰰ · ⰺ
4114710 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⱍⱅⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⱄⱐ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⰿⱏⱀⱁⰳⰰ
4114720 ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
4114800 ⰰⱎⱅⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⰿⱏⰻ ⰻ ⱅⰰⰽⱁ · ⰲⱐⱄⰻ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⱘⱅⱏ ⰲⱏ ⱀⱏ · ⰺ
4114810 ⱂⱃⰻⰴⱘⱅⱏ ⱃⰻⰿⰾⱑⱀⰵ · ⰺ ⰲⱏⰸⱏⰿⱘⱅⱏ ⰻ ⰿⱑⱄⱅⱁ ⰻ ⱗ҃ⰸⰽⱏ ⱀⰰⱎⱏ ·
4114900 ⰵ҅ⰴⰻⱀⱏ ⰶⰵ ⰵⱅⰵⱃⱏ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ · ⰽⰰⰻⱑⱇⰰ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⱄⱏⰻ ⰾⱑⱅⱆ
4114910 ⱅⱁⰿⱆ · ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⰵ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ
4115000 ⱀⰻ ⱂⱁⰿⱏⰻⱎⰾⱑⰰⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⱆⱀⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⰴⰰ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ
4115010 ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⱏ ⰸⰰ ⰾⱓⰴⰻ · ⰰ ⱀⰵ ⰲⰵⱄⱐ ⱗ҃ⰸⰽⱏ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱀⰵⱅⱏ ·
4115100 ⱄⰵⰳⱁ ⰶⰵ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⱀⰵ ⱃⰵⱍⰵ · ⱀⱏ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⱄⱏⰻ ⰾⱑⱅⱆ ⱅⱁⰿⱆ
4115110 ⱂⱃⱁⱃⰵⱍⰵ · ⱑⰽⱁ ⱈⱁⱅⱑⰰⱎⰵ ⰻ҃ⱄ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⰻ ⰸⰰ ⰾⱓⰴⰻ ·
4115200 ⰺ ⱀⰵ ⱅⱏⰽⱏⰿⱁ ⰸⰰ ⰾⱓⰴⰻ · ⱀⱏ ⰺ҅ ⰴⰰ ⱍⱔⰴⰰ ⰱ҃ⰶⰻⱑ ⱃⰰⱄⱅⱁⱍⰵⱀⰰⱑ
4115210 ⱄⱏⰱⰵⱃⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰵⰴⰻⱀⱁ · ::
4115300 ⱁ҅ⱅⱏ ⱅⱁⰳⱁ ⰶⰵ ⰴⱐⱀⰵ ⱄⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰴⰰ ⰻ ⰱⱘ ⱆⰱⰻⰾⰻ ·
4115400 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⰽ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⰵ ⰰⰲⱑ ⱈⱁⰶⰴⰰⰰⱎⰵ ⰲⱏⰻ ⰻⱓⰴⰵⰻⱈⱏ · ⱀⱏ ⰻⰴⰵ ⱁⱅⱏ
4115410 ⱅⱘⰴⱆ ⰲⱏ ⱄⱅⱃⰰⱀⱘ ⰱⰾⰻⰸⱏ ⱂⱆⱄⱅⱏⰻⱀⰻ · ⰲⱏ ⰵⱇⱃⰵⰿⱏ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱏ
4115420 ⰳⱃⰰⰴⱏ · ⰺ ⱅⱆ ⰶⰻⰲⱑⰰⱎⰵ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ · ⰽ ::
4115500 Ⰱⱑ ⰶⰵ ⰱⰾⰻⰸⱏ ⱂⰰⱄⱈⰰ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⰰ · ⰺ ⰲⱐⰸⰻⰴⱘ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰲⱏ ⰹ҃ⰿⱏ
4115510 ⱁⱅⱏ ⱄⱅⱃⰰⱀⱏⰻ · ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱂⰰⱄⱈⱏⰻ ⰴⰰ ⱁⱍⰻⱄⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ·
4115600 ⰺ ⰻⱄⰽⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⰰ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ ⰲⱏ ⱌ҃ⱃⰽⰲⰵ
4115610 ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⰵ · ⱍⱅⱁ ⱄⱔ ⰿⱐⱀⰻⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⰾⰻ ⱂⱃⰻⱅⰻ
4115620 ⰲⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ·
4115700 ⰴⰰⱎⱔ ⰱⱁ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰺ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱐ · ⰴⰰ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ
4115710 ⱁⱎⱅⱘⱅⰻⱅⱏ ⰹ ⰽⱏⰴⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ · ⱂⱁⰲⱑⱄⱅⱏ ⰴⰰ ⰻⰿⱘⱅⱏ ⰹ ::
4120100 Ⰺ҃҅ⱄ ⰶⰵ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱎⰵⱄⱅⰻ ⰴⰵⱀⱏ ⱂⰰⱄⱈⱏⰻ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰲⱐ ⰲⰻⱅⰰⱀⰻⱙ ·
4120110 ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰱⱑ ⰾⰰⰸⰰⱃⱏ ⱆⰿⰵⱃⱁⰻ · ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰲⱏⱄⰽⱃⱑⱄⰻ
4120120 ⱁⱅⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⰻⱈⱏ ·
4120200 ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⰶⰵ [ⰵ]ⰿⱆ ⰲⰵⱍⰵⱃⱙ ⱅⱆ · ⰺ ⰿⰰⱃⱏⱅⰰ ⱄⰾⱆⰶⰰⰰⱎⰵ ·
4120210 ⰾⰰⰸⰰⱃⱏ ⰶⰵ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰱⱑ ⱁⱅⱏ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⱔⱎⱅⰻⰻⱈⱏ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱏ ·
4120300 ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏⱎⰻ ⰾⰻⱅⱃⱘ ⱈⱃⰻⰸⰿⱏⰻ · ⱀⰰⱃⰴⰰ ⱂⰻⱄⱅⰻⰽⰻⱗ
4120310 ⰿⱏⱀⱁⰳⱁⱌⱑⱀⱏⱀⱏⰻ · ⱂⱁⰿⰰⰸⰰ ⱀⱁⰷⱑ ⰻ҃ⱄⰲⱑ · ⰺ ⱁⱅⱃⱏ ⰲⰾⰰⱄⱏⰻ
4120320 ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ ⱀⱁⰷⱑ ⰵⰳⱁ · Ⱈⱃⰰⰿⰻⱀⰰ ⰶⰵ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻ ⱄⱔ
4120330 ⱁⱅⱏ ⰲⱁⱀⱔ ⱈⱃⰻⰸⰿⱏⱀⱏⰻⱗ ::
4120400 Ⰳ҃ⰾⰰ ⰶⰵ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱁ[ⱛ]ⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⰳⱁ · ⰻⱓⰴⰰ ⱄⰻⰿⱁⱀⱐ
4120410 ⰻ҅ⱄⰽⰰⱃⰻⱁⱅⱏⱄⰽⱏⰻ · ⰺⰶⰵ ⰻ ⱈⱁⱅⱑⰰⱎⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱅⰻ ·
4120500 ⱍⰵⱄⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰿⱛⱃⱁ ⱄⰵ ⱀⰵ ⱂⱃⱁⰴⰰⱀⱁ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ · ⱀⰰ ⱅ҃ ⱂⱑⱀⱔⰷⱏ ·
4120510 ⰺ ⰴⰰⱀⱁ ⱀⰻⱋⰻⰻⰿⱏ ·
4120600 ⱄⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⱀⰵ ⱑⰽⱁ ⱁ ⱀⰻⱎⱅⰻⰻⱈⱏ ⱂⰵⱍⰰⰰⱎⰵ ⱄⱔ · ⱀⱏ ⱑⰽⱁ ⱅⰰⱅⱐ
4120610 ⰱⱑ · ⰺ ⱄⰽⱃⰻⱀⰻⱌⱘ ⰻⰿⱏⰻ · ⰺ ⰲⱐⰿⱑⱅⰰⰵⰿⰰ ⱀⱁⱎⰰⰰⱎⰵ ·
4120700 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⱀⰵ ⰴⱑⰻ ⱗ ⰲⱏ ⰴⰵⱀⱐ ⱂⱁⰳⱃⰵⰱⰵⱀⰻⱑ ⰿⱁⰵⰳⱁ
4120710 ⱄⱏⰱⰾ̑ⱓⰴⰵ ⱙ ·
4120800 ⱀⰻⱎⱅⱔⱗ ⰱⱁ ⱄⱏ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⰲⱏⱄⰵⰳⰴⰰ ⰻⰿⰰⱅⰵ ·
4120810 ⰰ ⰿⰵⱀⰵ ⱀⰵ ⰲⱏⱄⰵⰳⰴⰰ ⰻⰿⰰⱅⰵ ·
4120900 ⱃⰰⰸⱆⰿⱑ ⰶⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ ⱁⱅⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻ · ⱑⰽⱁ ⱅⱆ ⰵⱄⱅⱏ · ⰺ
4120910 ⱂⱃⰻⰴⱘ ⱀⰵ ⰻ҃ⱄⰰ ⱃⰰⰴⰻ ⱅⱏⰽⱏⰿⱁ · ⱀⱏ ⰴⰰ ⰻ ⰾⰰⰸⰰⱃⰰ ⰲⰻⰴⱔⱅⱏ ·
4120920 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰲⱏⱄⰽⱃⱑⱄⰻ ⱁⱅⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱈⱏ ·
4121000 ⱄⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰶⰵ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ · ⰴⱁ ⰻ ⰾⰰⰸⰰⱃⰰ ⱆⰱⰻⱙⱅⱏ ·
4121100 ⱑⰽⱁ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰻⰴⱑⰰⱈⱘ ⰻⱓⰴⰵⰻ · ⰺ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱈⱘ
4121110 ⰲⱏ ⰻ҃ⱄⰰ ·
4121200 ⰲⱏ ⱆⱅⱃⱑⰻ ⰶⰵ ⰴⰵⱀⱐ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ · ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⰻ ⰲⱏ
4121210 ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ · ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏⱎⰵ ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰻ҃ⰿⱏ ·
4121300 ⱂⱃⰻⱗⱄⱔ ⰲⱑⰻⰵ ⱁⱅⱏ ⱇⰻⱀⰻⰽⱏ · ⰺ ⰻⰸⰻⰴⱘ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱘ ⰵⰿⱆ · ⰺ
4121310 ⰸⱏⰲⰰⰰⱈⱘ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ · ⱉ҅ⱄⰰⱀⸯⱀⰰ ⰱ҃ⰾⰳⱄⰲⱀⱏ ⰳⱃⱔⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ
4121320 ⰳ҃ⱀⰵ · ⱌ҃ⱄⱃⱏ ⰺ҃ⰾⰲⱏ ·
4121400 ⱁⰱⱃⱑⱅⱏ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⱁⱄⱐⰾⱔ ⰲⱐⱄⱑⰴⰵ ⱀⰰ ⱀⰵ ·
4121410 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ·
4121500 ⱀⰵ ⰱⱁⰻ ⱄⱔ ⰴⱏⱋⰻ ⱄⰻⱁⱀⱁⰲⰰ · ⱄⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱐ ⱅⰲⱁⰻ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ·
4121510 ⱄⱑⰴⱔ ⱀⰰ ⰶⱃⱑⰱⱔⱅⰵ ⱁⱄⱏⰾⰻ ·
4121600 ⱄⰻⱈⱏ ⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱎⱔ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ · ⱀⱏ ⰵⰳⰴⰰ
4121610 ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻ ⱄⱔ ⰻ҃ⱄ · ⱅⱏⰳⰴⰰ ⱂⱁⰿⱑⱀⱘⱎⱔ · ⱑⰽⱁ ⱄⰻ ⰱⱑⱎⱔ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ
4121620 ⱂⰻⱄⰰⱀⰰ · ⰺ ⱄⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⰵⰿⱆ ·
4121700 Ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁⰲⰰⰰⱎⰵ ⰶⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰻⰶⰵ ⰱⱑ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ · ⰵⰳⰴⰰ
4121710 ⰾⰰⰸⰰⱃⰰ ⰲⱏⰸⱏⰲⰰ ⱁⱅⱏ ⰳⱃⱁⰱⰰ · ⰺ ⰲⱐⱄⰽⱃⱑⱄⰻ ⰵⰳⱁ
4121720 ⱁⱅⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱈⱏ ·
4121800 ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⰻ ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⱘ ⰵⰿⱆ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ · ⱑⰽⱁ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱎⱔ ⰻ
4121810 ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱐⱎⱐ ⱄⰵ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⰵ :: ⰽ ·
4121900 Ⱇⰰⱃⰻⱄⰵⰻ ⰶⰵ ⱃⱑⱎⱔ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ · ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⱀⰻⰽⰰⰽⱁⰶⰵ ⱂⱁⰾⱐⰷⰰ
4121910 ⰵⱄⱅⱏ · ⱄⰵ ⰲⰵⱄⱐ ⰿⰻⱃⱏ ⱂⱁ ⱀⰵⰿⱐ ⰻⰴⰵⱅⱏ ::
4122000 Ⰱⱑⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰵⰾⰻⱀⰻ ⰵⰴⰻⱀⰻ ⱁⱅⱏ ⰲⱏⱎⰵⰴⱏⱎⰻⰻⱈⱏ ·
4122010 ⰴⰰ ⱂⱁⰽⰾⱁⱀⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱏ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ·
4122100 ⱄⰻⰻ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱄⱅⱘⱂⰻⱎⱔ ⰽⱏ ⱇⰻⰾⰻⱂⱆ · ⰺⰶⰵ ⰱⱑ ⱁⱅⱏ ⰲⰻⰴⱏ{ⰲ}ⱄⰰⰻⰴⱏⰻ
4122110 ⰳⰰⰾⱑⰾⱑⰻⱄⰽⱏⰻⱗ҅ · ⰺ ⰿⱁⰾⱑⱈⱘ ⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ ·
4122120 ⰳ҃ⰻ ⱈⱁⱎⱅⰵⰿⱏ ⰻ҃ⱄⰰ ⰲⰻⰴⱑⱅⰻ ·
4122200 Ⱂⱃⰻⰴⰵ ⱇⰻⰾⰻⱂⱏ ⰻ҅ ⰳ҃ⰾⰰ ⰰⱀⱐⰴⱃⱑⱁⰲⰻ ·
4122210 ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰰⱀⱐⰴⱃⱑⰰ ⰻ ⱇⰻⰾⰻⱂⱏ ⰳⰾⰰⱄⱅⰵ ⰻ҃ⱄⰲⰻ ·
4122300 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻⰿⰰ ⰳ҃ⰾⱔ · Ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⰴⰰ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱅⱏ
4122310 ⱄⱔ ⱄ҃ⱀⱏ ⱍ҃ⰾⰲⱄⰽⱏⰻ ·
4122400 ⰰⰿⱀⱐ ⰰⰿⰻⱀⱏ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰸⱃⱏⱀⱁ ⱂⱎⰵⱀⰻⱍⱐⱀⱁ ⱀⰵ ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⱏ
4122410 ⱂⰰⰴⱏ ⰲⱐ ⰸⰵⰿⰻ · ⱅⱁ ⰵⰴⰻⱀⱁ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱅⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⱆⰿⱐⱃⰵⱅⱏ
4122420 ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
4122500 ⰾⱓⰱⱔⰻ ⰴ҃ⱎⱘ ⱄⰲⱁⱙ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱅⱏ ̑ⱙ · ⰺ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱔⰻ ⰴ҃ⱎⱔ ⱄⰲⱁⰵⱗ ·
4122510 ⰲⱐ ⰿⰻⱃⱑ ⱄⰵⰿⱐ · ⰲⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⱑ ⰲⱑⱍⱏⱀⱑⰵⰿⱐ ⱄⱏⱈⱃⰰⱀⰻⱅⱏ ⱙ ·
4122600 ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⱄⰾⱆⰶⰻⱅⱏ · ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⰴⰰ ⱈⱁⰴⰻⱅⱏ · ⰺ ⰻⰴⰵⰶⰵ
4122610 ⰵⱄⰿⱏ ⰰⰸⱏ ⱅⱆ ⰻ ⱄⰾⱆⰳⰰ ⰿⱁⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ · ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⰿⱐⱀⱑ
4122620 ⱄⰾⱆⰶⰻⱅⱏ · ⱂⱁⱍⱐⱅⰵⱅⱏ ⰹ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ·
4122700 Ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰴ҃ⱎⰰ ⰿⱁⱑ ⰲⱏⰸⰿⱘⱅⰻ ⱄⱔ · ⰺ ⱍⱅⱁ ⱃⰵⰽⱘ · ⱁ҃ⱅⱍⰵ ⱄ҃ⱂⱄⰻ
4122710 ⰿⱔ ⱁⱅⱏ ⰳⱁⰴⰻⱀⱏⰻ ⱄⰵⱗ · ⱀⱏ ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⱀⰰ ⰳⱁⰴⰻⱀⱘ
4122720 ⱄⰻ̑ⱙ ·
4122800 ⱁ҃ⱅⱍⰵ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻ ⰻⰿⱔ ⱅⰲⱁⰵ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⱄ҃ⱀⰱⱄⰵ ·
4122810 ⰺ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱈⱏ ⰻ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰾⱙ ·
4122900 ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ ⰶⰵ ⱄⱅⱁⱗⰻ ⰺ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ · ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰳⱃⱁⰿⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ·
4122910 ⰺⱀⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰰ҃ⱀⰼⰾⱏ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ·
4123000 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄ ⰻ҅ {ⱃⰵ}ⱃⰵⱍⰵ · ⱀⰵ ⰿⰵⱀⰵ ⱃⰰⰴⰻ ⰳⰾⰰⱄⱏ ⱄⱐ
4123010 ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱀⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱃⰰⰴⰻ ·
4123100 ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱄⱘⰴⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰿⰻⱃⱆ ⱄⰵⰿⱆ · Ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰽⱏⱀⱔⰷⱏ ⰿⰻⱃⰰ ⱄⰵⰳⱁ
4123110 ⰻⰸⰳⱏⱀⰰⱀⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱁⱀⱏ ·
4123200 ⰺ ⰰⰸⱏ ⰰⱎⱅⰵ ⰲⱐⰸⱀⰵⱄⰵⱀⱏ ⰱⱘⰴⱘ ⱁⱅⱏ ⰸⰵⰿⰾ̑ⱔ ·
4123210 ⰲⱐⱄⱔ ⱂⱃⰻⰲⰾⱑⰽⱘ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ ·
4123300 ⱄⰵ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱎⰵ ⰽⰾⰵⱂⰾⱔ ⰽⱁⰵⱙ ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⰻⱙ ⱈⱁⱅⱑⰰⱎⰵ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⰻ ·
4123400 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰵⰿⱆ ⱀⰰⱃⱁⰴⱏ · ⰿⱏⰻ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱈⱁⰿⱏ ⱁⱅⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⰰ · ⱑⰽⱁ
4123410 ⱈ҃ⱏ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⱑⰽⱏ · ⰺ ⰽⰰⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ⰲⱐⰸⱀⰵⱄⱅⰻ ⱄⱔ
4123420 ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱆ ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱆⰿⱆ · ⰽⱅⱁ ⱄⱐ ⰵⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱀⱏ
4123430 ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏ ·
4123500 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰵⱎⱅⰵ ⰲⱏ ⰿⰰⰾⱁ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ
4123510 ⰵⱄⱅⱏ · ⱈⱁⰴⰻⱅⰵ ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰻⰿⰰⱅⰵ · ⰴⰰ ⱅⱏⰿⰰ ⰲⰰⱄⱏ ⱀⰵ
4123520 ⰻⰿⰵⱅⱏ · ⰺ ⱈⱁⰴⱔⰻ ⰲⱏ ⱅⱏⰿⱑ · ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⱏ ⰽⰰⰿⱁ ⰻⰴⰵⱅⱏ ·
4123600 ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰻⰿⰰⱅⰵ · ⰲⱑⱃⱆⰻⱅⰵ ⰲⱏ ⱄⰲⱑⱅⰰ · ⰴⰰ ⱄ҃ⱀⰲⰵ
4123610 ⱄⰲⱑⱅⱆ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ :: ⰽ :: Ⱄⰻ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻ҃ⱄ ·
4123620 ⰺ ⱁⱎⰵⰴⱏ ⱄⱏⰽⱃⱏⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ·
4123700 ⱅⱁⰾⰻⰽⰰ ⰶⰵ ⰸⱀⰰ[ⰿⰵ]ⱀⰻⱑ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱐⱎⱓ ⰵⰿⱆ ⱂⱃⱑⰴⱐ ⱀⰻⰿⰻ ·
4123710 ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⰰⱈⱘ ⰲⱁ ⱀⱐ ·
4123800 ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰻⱄⰰⰻⱗ ⱂ҃ⱃⰽⰰ ⰵⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ · ⰳ҃ⰻ ⰽⱅⱁ
4123810 ⰲⱑⱃⱘ ⱗ ⱄⰾⱆⱈⱆ ⱀⰰⱎⰵⰿⱆ · ⰺ ⰿⱏⰻⱎⱏⱌⰰ ⰳ҃ⱀⱑ ⰽⱁⰿⱆ ⱁⱅⱏⰽⱃⱏⰻ ⱄⱔ ·
4123900 ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰰⰰⱈⱘ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱅⰻ · ⱑⰽⱁ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⱄⰰⰻⱑ ·
4124000 ⱁⱄⰾⱑⱂⰻ ⱁⱍⰻ ⰻⱈⱏ · ⰺ ⱁⰽⰰⰿⱑⱀⰻⰾⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰰ ⰻⱈⱏ · ⰴⰰ ⱀⰵ
4124010 ⰲⰻⰴⱔⱅⱏ ⱁⱍⰻⰿⰰ · ⱀⰻ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱙⱅⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵⰿⱐ ·
4124020 ⰺ ⱁⰱⱃⰰⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰻ ⰻⱄⱌⱑⰾ̑ⱙ ⱗ ·
4124100 ⱄⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⱄⰰⰻⱑ · ⰵⰳⰴⰰ ⰲⰻⰴⱑ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⰵⰳⱁ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ·
4124200 ⱁⰱⰰⱍⰵ ⱆⰱⱁ ⰻ ⱁⱅⱏ ⰽⱐⱀⱔⰸⱏ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱎⱔ ⰲⱐ ⱀⰵⰳⱁ · ⱀⱏ
4124210 ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ ⱃⰰⰴⰻ ⱀⰵ ⰻⱄⱂⱁⰲⱑⰴⰰⰰⱈⱘ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⰻ ⱄⱏⱀⱐⰿⰻⱎⱅⱏ
4124220 ⰻⰸⰳⱏⱀⰰⱀⰻ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ·
4124300 ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻⱎⱔ ⰱⱁ ⱂⰰⱍⰵ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⱍ҃ⰾⱍⰽⱘ ⱀⰵⰶⰵ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⰱ҃ⰶⰻ̑ⱙ ·
4124400 Ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⰲⱐⰸⱏⰲⰰ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ · ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱐ ⰿⱔ · ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱆⱆⱅⱏ ⰲⱏ
4124410 ⰿⱔ ⱀⱏ ⰲⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰿⱔ ·
4124500 ⰺ ⰲⰻⰴⱔⰻ ⰿⱔ ⰲⰻⰴⱑ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰿⱔ ·
4124600 ⰰⰸⱏ ⱄⰲⱑⱅⱏ ⰲⱐ ⰿⰻⱃⱏ ⱂⱃⰻⰴⱏ · ⰴⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱐ ⰿⱔ
4124610 ⰲⱐ ⱅⱐⰿⱑ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
4124700 ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⱏ ⰳ҃ⰾⱏⰻ ⰿⱁⱗ · ⰺ ⱀⰵ ⱄⱏⱈⱃⰰⱀⰻⱅⱏ ⰻⱈⱏ ·
4124710 ⰰⰸⱏ ⱀⰵ ⱄⱘⰶⰴⱘ ⰵⰿⱆ · ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰱⱁ ⰴⰰ ⱄⱘⰶⰴ̑ⱙ ⰿⰻⱃⱆ ·
4124720 ⱀⱏ ⰴⰰ ⱄ҃ⱂⱄⱘ ⰿⰻⱃⱏ ·
4124800 ⱁⱅⱏⰿⰵⱅⰰⱗⰻ ⱄⱔ ⰿⰵⱀⰵ ⰻ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱔ ⰳ҃ⰾⱏ ⰿⱁⰻⱈⱏ · ⰺⰿⰰⱅⱏ
4124810 ⱄⱘⰴⱔⱎⱅⰰⰰⰳⱁ ⰵⰿⱆ · ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰵⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱏ ⱅⱁ ⱄⱘⰴⰻⱅⱏ ⰵⰿⱆ
4124820 ⰲⱏ ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐⱀⰻⰻ ⰴⱐⱀⱐ ·
4124900 ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⱀⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱏ · ⱀⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⰻ ⰿⱔ ⱁⱅⱏⱌⱏ · ⱅⱏ
4124910 ⰿⱐⱀⱑ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱐ ⰴⰰⱄⱅⱏ · ⱍⱅⱁ ⱃⰵⰽⱘ ⰻ ⱍⱅⱁ ⰲ҃ⱏⰸⰳⰾⱙ ·
4125000 ⰻ ⰲⱑⰿⱐ ⱑⰽⱁ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱐ ⰵⰳⱁ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻⰻ ⰵⱄⱅⱏ · ⱑⰶⰵ
4125010 ⱆⰱⱁ ⰰⰸⱏ ⰳ҃ⰾⱙ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰿⱏⱀⱑ ⱁⱅⱏⱌⱏ ⱅⰰⰽⱁ ⰳ҃ⰾⱙ :: ::
4130100 Ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰶⰵ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⰰ ⱂⰰⱄⱌⱑ · ⰲⱑⰴⱏⰻ ⰻ҃ⱄ ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰵⰿⱆ
4130110 ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ · ⰴⰰ ⱂⱃⱑⰻⰴⰵⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ ⱄⰵⰳⱁ ⰽⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱓ · ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⱐ
4130120 ⱄⰲⱁⱗ ⱄⱘⱋⱔⱗ ⰲⱁ ⰲⱐⱄⰵⰿⱐ ⰿⰻⱃⱑ · ⰴⱁ ⰽⱁⱀⱐⱌⰰ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻ ⱗ ::
4130200 ⰺ ⰲⰵⱍⰵⱃⰻ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⰻ · ⰴⰻⱑⰲⱁⰾⱆ ⱓⰶⰵ ⰲⱏⰾⱁⰶⱏⱎⱓ ⰲⱏ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵ
4130210 ⰻⱓⰴⱑ · ⱄⰻⰿⱁⱀⱁⰲⱆ ⰻⱄⰽⰰⱃⰻⱁⱅⱏⱄⰽⱆⰿⱆ :: ⰴⰰ ⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ·
4130300 ⰲⱑⰴⱏⰻ ⰻ҃ⱄ ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰲⱏ ⱃⱘⱌⱑ · ⰺ ⱑⰽⱁ
4130310 ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰻ ⰽⱏ ⰱ҃ⱆ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ·
4130400 ⰲⱏⱄⱅⰰ ⱄⱏ ⰲⰵⱍⰵⱃⱔ ⰻ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻ ⱃⰻⰸⱏⰻ · ⰺ ⱂⱃⰻⰵⰿⱏ ⰾⰵⱀⱅⰻⰻ҅
4130410 ⱂⱃⱑⱂⱁⱑⱄⰰ ⱄⱔ ·
4130500 Ⱂⱁ ⱅⱁⰿⱐ ⰶⰵ ⰲⱏⰾⰻ ⰲⱁⰴⱘ ⰲⱏ ⱆⰿⱏⰻⰲⰰⰾⱐⱀⰻⱌⱘ · ⰺ ⱀⰰⱍⱔⱅⱏ
4130510 ⱆⰿⱏⰻⰲⰰⱅⰻ ⱀⱁⰷⱑ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ · ⰺ ⱁⱅⰻⱃⰰⱅⰻ ⰾⰵⱀⱅⰻⰵⰿⱐ ·
4130520 ⰺⰿⱏⰶⰵ ⰱⱑ ⱂⱃⱑⱂⱁⱑⱄⰰⱀⱏ ·
4130600 ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⰽⱏ ⱄⰻⰿⱁⱀⱆ ⱂⰵⱅⱃⱆ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱅⱏ ·
4130610 ⰳ҃ⰻ · ⱅⱏⰻ ⰾⰻ ⰿⱁⰻ ⱆⰿⱏⰻⰵⱎⰻ ⱀⱁⰷⱑ ·
4130700 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰵⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⱅⰲⱁⱃⱙ ⱅⱏⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⰻ
4130710 ⱀⱏⰻⱀⱑ · ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰵⱎⰻ ⰶⰵ ⱂⱁ ⱄⰻⱈⱏ ·
4130800 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱀⰵ ⱆⰿⱏⰻⰵⱎⰻ ⱀⱁⰳⱆ ⰿⱁⰵⱓ ⰲⱐ ⰲⱑⰽⱏ · ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ
4130810 ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ · ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⱆⰿⱏⰻⱙ ⱅⰵⰱⰵ · ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱎⰻ ⱍⱔⱄⱅⰻ
4130820 ⱄⱏ ⰿⱏⱀⱁ̑ⱙ ·
4130900 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⱂⰵⱅⱃⱏ · ⰳ҃ⰻ ⱀⰵ ⱀⱁⰷⱑ ⰿⱁⰻ ⱅⱏⰽⰿⱁ ·
4130910 ⱀⱏ ⰻ ⱃⱘⱌⱑ ⰻ ⰳⰾⰰⰲⱘ ·
4131000 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰺⰸⰿⱏⰲⰵⱀⱏⰻ ⱀⰵ ⱅⱃⱑⰱⱆⱆⱅⱏ ⱅⰽⰿⱁ ⱀⱁⰷⱑ ⱆⰿⱏⰻⱅⰻ ·
4131010 ⰵⱄⱅⱏ ⰱⱁ ⰲⰵⱄⱐ ⱍⰻⱄⱅⱏ · ⰺ ⰲⱏⰻ ⱍⰻⱄⱅⰻ ⰵⱄⱅⰵ :: ⰽ :: ::
4131020 ⱀⱏ ⱀⰵ ⰲⱐⱄⰻ ·
4131100 ⰲⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⰱⱁ ⱂⱃⱑⰴⰰⱙⱎⱅⰰⰰⰳⱁ ⰻ · ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰲⱐⱄⰻ
4131110 ⰵⱄⱅⰵ ⱍⰻⱄⱅⰻ ·
4131200 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱆⰿⱏⰻ ⱀⱁⰷⱑ ⰻⱈⱏ · ⱂⱃⰻⱗⱅⱏ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ ⰻ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⰵ
4131210 ⱂⰰⰽⱏⰻ · ⰺ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰲⱑⱄⱅⰵ ⰾⰻ ⱍⱅⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4131300 ⰲⱏ[ⰹ] ⰳ҃ⰾⰰⰰⱎⰵⱅⰵ ⰿⱔ ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱑ ⰻ ⰳ҃ⰰ ·
4131310 ⰺ ⰴⱁⰱⱃⱑ ⰳ҃ⰾⰵⱅⰵ ⰵⱄⰿⱏ ⰱⱁ ·
4131400 ⰰⱎⱅⰵ ⱆⰱⱁ ⰰⰸⱏ ⱆⰿⱏⰻⱈⱏ ⰲⰰⱎⰻ ⱀⱁⰷⱑ ⰳ҃ⱐ ⰻ ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱐ · ⰺ ⰲⱏⰻ
4131410 ⰴⰾⱏⰶⱐⱀⰻ ⰵⱄⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰴⱃⱆⰳⱆ ⱆⰿⱏⰻⰲⰰⱅⰻ ⱀⱁⰷⱑ ·
4131500 ⱁⰱⱃⰰⰸⱏ ⰱⱁ ⰴⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⰴⰰ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4131510 ⰺ ⰲⱏⰻ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ·
4131600 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾⰰⰳⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱃⰰⰱⱏ ⰱⱁⰾⰵⰻ ⰳ҃ⰰ
4131610 ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ · ⱀⰻ ⰰ҃ⱂⰾⱏ ⰱⱁⰾⰵⰻ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰻ ·
4131700 ⰰⱋⰵ ⱄⰻ ⰲⱑⱄⱅⰵ ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ ⰵⱄⱅⰵ ⰰⱎⱅⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⱑ ·
4131800 ⱀⰵ ⱁ ⰲⱐⱄⱑⱈⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰳ҃ⰾⱙ · ⰰⰸⱏ ⰱⱁ ⰲⱑⰿⱐ ⱗⰶⰵ ⰻⰸⰱⱏⱃⰰⱈⱏ · ⱀⱏ
4131810 ⰴⰰ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ ⱄⱏⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱄⱔ · ⱑⰴⱏⰻ ⱄⱏ ⰿⱏⱀⱁⱙ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰲⱏⰸⰴⰲⰻⰶⰵ
4131820 ⱀⰰ ⰿⱔ ⱂⱃⱑⰾⱐⱋⰵⱀⰻⰵ ⱄⰲⱁⰵ ·
4131900 ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰾⱑ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰴⰰⰶⰵ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
4131910 ⰴⰰ ⰵⰳⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⰵⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ·
4132000 ⰰⰿⰻⱀ ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱔⰻ ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱁⰳⱁ ⱂⱁⱄⱏⰾⱙ
4132010 ⰿⰵⱀⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ · ⰰ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⱔⰻ ⰿⰵⱀⰵ ⱂⱃⰻⰵⰿⰾⰵⱅⱏ
4132020 ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰻ ⰿⱔ · ::
4132100 Ⱄⰻ ⱃⰵⰽⱏ ⰻ҃ⱄ ⰲⱏⰸⰿⱘⱅⰻ ⱄⱔ ⰴ҃ⱈⰿⱏ · ⰺ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁⰲⰰ ⰻ
4132110 ⱃⰵⱍⰵ · ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ
4132120 ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⰿⱔ ·
4132200 ⱄⱏⰸⰻⱃⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⱄⱔ ⰿⰵⰶⰴⱓ ⱄⱁⰱⱁⱙ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ·
4132210 ⱀⰵ ⰴⱁⰿⱏⰻⱄⰾⱔⱎⱅⰵ ⱁ ⰽⱁⰿⱐ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ·
4132300 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⱔ ⱁⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⰳⱁ ⱀⰰ ⰾⱁⱀⱑ ⰻ҃ⱄⰲⱑ ·
4132310 ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰾⱓⰱⰾⱑⰰⱎⰵ ⰻ҃ⱄ ·
4132400 ⱂⱁⰿⰰⱀⱘ ⰶⰵ ⱄⰵⰿⱆ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰻ ⰽⱅⱁ ⱆⰱⱁ ⰵⱄⱅⱏ
4132410 ⱁ ⱀⰵⰿⱐⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ·
4132500 ⱀⰰⱂⰰⰴⱏ ⰶⰵ ⱅⱏ ⱅⰰⰽⱁ ⱀⰰ ⱂⱃⱏⱄⰻ ⰻ҃ⱄⰲⱏⰻ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ
4132510 ⰳ҃ⰻ ⰽⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ·
4132600 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄ · ⱅⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰵⰿⱆⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⱁⰿⱁⱍⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⱂⱁⰴⰰⰿⱏ ·
4132610 ⰺ ⱁⰿⱁⱍⱐ ⱈⰾⱑⰱⱏ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⱓⰴⱑ ⱄⰻⰿⱁⱀⱓ ⰻⱄⰽⰰⱃⰻⱁⱅⱏⱄⰽⱆⰿⱆ ·
4132700 ⰻ ⱂⱁ ⱈⰾⱑⰱⱑ ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰲⱏⱀⰻⰴⰵ ⰲⱁ ⱀⱐ ⱄⱁⱅⱁⱀⰰ ·
4132710 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ ⰵⰶⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱎⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⱄⰽⱁⱃⱁ ·
4132800 ⱄⰵⰳⱁ ⰶⰵ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑ ⰲⱏⰸⰾⰵⰶⱔⱎⱅⰻⱈⱏ ·
4132810 ⰽⱏ ⱍⰵⱄⱁⰿⱆ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ·
4132900 ⰵⰴⰻⱀⰻ ⰿⱐⱀⱑⰰⱈⱘ ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱄⰽⱃⰻⱀⰻⱌⱘ ⰻⰿⱑⰰⱎⰵ ⰻⱓⰴⰰ · ⱑⰽⱁ ⰳ҃ⰾⱅⱏ
4132910 ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰽⱆⱂⰻ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱅⱃⱑⰱⱆⰵⰿⱏ ⱀⰰ ⱂⱃⰰⰸⰴⱐⱀⰻⰽⱏ ·
4132920 ⰾⰻ ⱀⰻⱎⱅⰻⰿⱏ ⰴⰰ ⱀⱑⱍⱏⱅⱁ ⰴⰰⱄⱅⱏ ·
4133000 ⱂⱃⰻⰵⰿⱏ ⰶⰵ ⱁⱀⱏ ⱈⰾⱑⰱⱏ · ⰺⰸⰻⰴⰵ ⰰⰱⰻⰵ · ⰱⱑ ⰶⰵ ⱀⱁⱎⱅⱏ
4133100 ⰵⰳⰴⰰ ⰻⰸⰻⰴⰵ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ · Ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻ ⱄⱔ ⱄ҃ⱀⱏ
4133110 ⱍ҃ⰾⰲⱍⱄⰽⱏⰻ · ⰻ ⰱ҃ⱏ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻ ⱄⱔ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ·
4133200 ⰰⱎⱅⰵ ⰱ҃ⱏ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻ ⱄⱔ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ · ⰺ ⰱ҃ⱏ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱅⱏⰻ ⰻ
4133210 ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ · ⰺ ⰰⰱⰻⰵ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱅⱏ ⰹ ·
4133300 ⱍⱔⰴⱏⱌⰰ ⰵⱋⰵ ⰿⰰⰾⱁ ⱄⱏ ⰲⰰⰿⰻ ⰵⱄⰿⱏ · ⰲⱏⰸⰻⱎⱅⰵⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ · ⰺ
4133310 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱃⱑⱈⱏ ⰻⱓⰴⰵⱁⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱑⰿⱁⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰻⰴⱘ ⰲⱏⰻ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ
4133320 ⱂⱃⰻ[ⱅⰻ] · ⰺ ⰲⰰⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱙ ⱀⱏⰻⱀⱑ ·
4133400 ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱐ ⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰴⰰ ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱑⰽⱁⰶⰵ
4133410 ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻⱈⱏ ⰲⱏⰻ · ⰴⰰ ⰻ ⰲⱏⰻ ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰴⱃⱆⰳⰰ ·
4133500 ⱁ ⱄⰵⰿⱐ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱙⱅⱏ ⰲⱐⱄⰻ · ⱑⰽⱁ ⰿⱁⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⱄⱅⰵ ·
4133510 ⰰⱋⰵ ⰾⱓⰱⱐⰲⱐ ⰻⰿⰰⱅⰵ ⰿⰵⰶⰴⱓ ⱄⱁⰱⱁⱙ ·
4133600 Ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⱂⰵⱅⱃⱏ · ⰳ҃ⰻ ⰽⰰⰿⱁ ⰻⰴⰵⱎⰻ · ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ
4133610 ⰻ҃ⱄⱏ ⱑⰿⱁⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰻⰴⱘ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱎⰻ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⰻⱅⰻ ·
4133620 ⱂⱁⱄⰾⱑⰴⱐ ⰶⰵ ⱂⱁ ⰿⱐⱀⱑ ⰻⰴⰵⱎⰻ ·
4133700 ⰳ҃ⰻ ⱂⱁ ⱍⱏⱅⱁ ⱀⰵ ⰿⱁⰳⱘ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱂⱁ ⱅⰵⰱⱑ ⰻⱅⰻ ·
4133710 ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰴ҃ⱎⱘ ⰿⱁⱙ ⰸⰰ ⱅⱔ ⱂⱁⰾⱁⰶⱘ ·
4133800 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⱏ ⰴ҃ⱎⱘ ⰾⰻ ⱅⰲⱁ̑ⱙ ⰸⰰ ⰿⱔ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱎⰻ · ⰰⰿⰻⱀⱐ
4133810 ⰰⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾ̑ⱙ ⱅⰵⰱⱑ · ⱀⰵ ⰲⱏⰸⰳⰾⰰⱄⰻⱅⱏ ⰽⱁⰽⱁⱅⱏ ⰴⱁⱀⱐⰴⰵⰶⰵ
4133820 ⱁⱅⱏⰲⱃⱏⰶⰵⱎⰻ ⱄⱔ ⰿⰵⱀⰵ ⱅⱃⰻ ⰽⱃⰰⱅⱏⰻ ::
4140100 Ⰴⰰ ⱀⰵ ⱄⱏⰿⱘⱎⱅⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⰰⱎⰵ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵ · ⰲⱑⱃⱆⰻⱅⰵ ⰲⱏ ⰱ҃ⰰ ⰻ
4140110 ⰲⱏ ⰿⱔ ⰲⱑⱃⱆⰻⱅⰵ ·
4140200 ⰲⱏ ⰴⱁⰿⱆ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⱁⰱⰻⱅⱑⰾⰻ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏⰻ ⱄⱘⱅⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ
4140210 ⱀⰻ ⱃⰵⰽⰾⱏ ⰱⰻⰿⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰻⰴⱘ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱅⰻ ⰿⱑⱄⱅⱁ ⰲⰰⰿⱏ ·
4140300 ⰻ ⱑⱎⱅⰵ ⰻⰴⱘ ⱆⰳⱁⱅⱁⰲⰰⱙ ⰿⱑⱄⱅⱁ ⰲⰰⰿⱏ · ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰻ ⱂⱁⰻⰿⱘ
4140310 ⰲⱏⰻ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ · ⰴⰰ ⰻⰴⰵⰶⰵ ⰵⱄⰿⱏ ⰰⰸⱏ ⰻ ⰲⱏⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ·
4140400 ⰻ ⱑⰿⱁⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰻⰴⱘ ⰲⱑⱄⱅⰵ · ⰻ ⱂⱘⱅⱐ ⰲⱑⱄⱅⰵ ·
4140500 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱅⱁⰿⰰ ⰳ҃ⰻ ⱀⰵ ⰲⱑⰿⱐ ⰽⰰⰿⱁ ⰻⰴⰵⱎⰻ ·
4140510 ⰺ ⰽⰰⰽⱁ ⱂⱘⱅⱏ ⰿⱁⰶⰵⰿⱏ ⰲⱑⰴⱑⱅⰻ ·
4140600 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ · ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱂⱘⱅⱐ ⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⰰ ⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ ·
4140610 ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰽⱏ ⱁⱅⱐⱌⱓ ⱅⱏⰽⱏⰿⱁ ⰿⱏⱀⱁⱙ ·
4140700 ⰰⱎⱅⰵ ⰿⱔ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⰸⱀⰰⰾⰻ ⰻ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⰸⱀⰰⰾⰻ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⱆⰱⱁ ·
4140710 ⰻ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰾⱑ ⱂⱁⰸⱀⰰⰰⱅⰵ ⰻ ⰻ ⱆⰲⱑⰴⱑⱄⱅⰵ ⰻ ·
4140800 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱇⰻⰾⰻⱂⱏ · ⰳ҃ⰻ ⱂⱁⰽⰰⰶⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⱁⱅⱏⱌⰰ ⰻ
4140810 ⰴⱁⰲⱐⰾⰵⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ·
4140900 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ · ⱅⱁⰾⰻⰽⱁ ⰾⰻ ⰲⱃⱑⰿⱔ ⱄⱏ ⰲⰰⰿⰻ ⰵⱄⰿⱏ ⰻ ⱀⰵ ⱂⱁⰸⱀⰰ
4140910 ⰾⰻ ⰿⰵⱀⰵ ⱇⰻⰾⰻⱂⰵ · ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⰻ ⰿⱔ ⰲⰻⰴⱑ ⱁⱅⱌⰰ ·
4140920 ⰻ ⰽⰰⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ⱂⱁⰽⰰⰶⰻ ⱀⰰⰿⱏ ⱁ҃ⱅⱏⱌⰰ ·
4141000 ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱆⰵⱎⰻ ⰾⰻ ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⰲⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰻ ⰻ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰲⱐ ⰿⱀⱑ ⰵⱄⱅⱏ ::
4141010 Ⰳ҃ⰾⱏⰻ ⱗⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⱀⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ·
4141020 ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰶⰵ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⱗⰻ ⰲⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⱅⱏ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⰴⱑⰾⰰ ·
4141100 ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⱑⱅⰵ ⰿⱐⱀⱑ ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⰲⱏ ⱁⱅⱐⱌⰻ ⰻ ⱁⱅⱏⱌⱏ ⰲⱏ ⰿⱐⱀⱑ ·
4141110 ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ ⱀⰻ ⰸⰰ ⱅⰰ ⰴⱑⰾⰰ ⰲⱑⱃⱘ ⰵⰿⰾ̑ⰵⱅⰵ ⰿⰻ ·
4141200 ⰰⰿⰻⱀ · ⰰⰿⰻⱀ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰲⱑⱃⱆⱗⰻ ⰲⱏ ⰿⱔ ⰴⱑⰾⰰ ⱑⰶⰵ ⰰⰸⱏ
4141210 ⱅⰲⱁⱃⱙ · ⰻ ⱅⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ · ⰻ ⰱⱁⰾⱐⱎⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱄⰻⱈⱏ ·
4141220 ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⰽⱏ ⱁⱅⱐⱌⱓ ⰳⱃⱔⰴⱘ ·
4141300 ⰺ҅ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰿⱁⰵ · ⱅⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱙ ·
4141310 ⰴⰰ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⱁ҃ⱌⱏ ⱁ ⱄ҃ⱀⱑ ·
4141400 ⰺ ⰰⱎⱅⰵ ⱍⰵⱄⱁ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰿⱁⰵ ⰰⰸⱏ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱙ ·
4141500 ⰰⱎⱅⰵ ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰿⱔ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰻ ⰿⱁⱗ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⱑⱅⰵ ·
4141600 ⰺ ⰰⰸⱏ ⱆⰿⱁⰾⱙ ⱁ҃ⱅⱌⰰ · ⰺ ⰻⱀⱁⰳⱁ ⱂⰰⱃⰰⰽⰾⰻⱅⰰ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4141610 ⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱏ ⰲⰰⰿⰻ ⰲⱐ ⰲⱑⰽⱏ ·
4141700 ⰴ҃ⱈⱏ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⱏⰻ · ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰿⰻⱃⱏ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⱂⱃⰻⱗⱅⰻ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ
4141710 ⰲⰻⰴⰻⱅⱏ ⰵⰳⱁ ⱀⰻ ⰸⱀⰰⰰⱅⱏ ⰵⰳⱁ · ⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⰸⱀⰰⰰⱅⰵ ⰻ · ⱑⰽⱁ ⰲⱏ
4141720 ⰲⰰⱄⱏ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⰰⱅⱏ · ⰻ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ
4141800 ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱙ ⰲⰰⱄⱏ ⱄⰻⱃⱏ · ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰽⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4141900 ⰵⱎⱅⰵ ⰿⰰⰾⱁ ⰻ ⰿⰻⱃⱏ ⰽ ⱅⱁⰿⱆ {ⱀⰵ} ⱀⰵ ⰲⰻⰴⰻⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ · ⰲⱏⰻ ⰶⰵ
4141910 ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ ⰿⱔ · ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⰶⰻⰲⱘ ⰻ ⰲⱏⰻ ⰶⰻⰲⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ·
4142000 ⰲⱏ ⱅⱏ ⰴⰵⱀⱐ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰰⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⰲⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰻ · ⰿⱁⰵⰿⱐ ·
4142010 ⰺ ⰲⱏⰻ ⰲⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ ·
4142100 ⰺⰿⱑⱗⰻ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰻ ⰿⱁⱗ ⰻ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰰⱗ ⱗ · ⱅⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⰾⱓⰱⱔⰻ ⰿⱔ · ⰰ
4142110 ⰾⱓⰱⱔⰻ ⰿⱔ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰾ̑ⰵⱀⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰿⱏ ⰿⱁⰻⰿⱐ · ⰻ ⰰⰸⱏ
4142120 ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰾⱓ ⰻ · ⰺ ⱑⰲⰾ̑ⱙ ⱄⱔ ⰵⰿⱆ ⱄⰰⰿⱏ :: ⰽ ·
4142200 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻⱓⰴⰰ ⱀⰵ ⰻⱄⰽⰰⱃⰻⱁⱅⱏⱄⰽⱏⰻ · ⰳ҃ⰻ ⰻ ⱍⱅⱁ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⱑⰽⱁ
4142210 ⱀⰰⰿⱏ ⱈⱁⱎⱅⰵⱎⰻ ⱄⱔ ⰰⰲⰻⱅⰻ · ⰰ ⱀⰵ ⰲⱐⱄⰵⰿⱆ ⰿⰻⱃⱆ ·
4142300 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰻ҃ⱄ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⰾⱓⰱⰻⱅⱏ ⰿⱔ · ⱄⰾⱁⰲⱁ
4142310 ⰿⱁⰵ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰵⱅⱏ · ⰺ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰿⱁⰻ ⰲⱐⰸⰾⱓⰱⰻⱅⱏ ⰹ · ⰺ ⰽⱏ ⱀⰵⰿⱆ
4142320 ⰻⰴⰵⰲⱑ · ⰺ ⱁⰱⰻⱅⱑⰾⱐ ⱆ ⱀⰵⰳⱁ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰲⱑ ·
4142400 ⱀⰵ ⰾⱓⰱⱔⰻ ⰿⰵⱀⰵ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⱏ ⰿⱁⰻⱈⱏ ⱀⰵ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰰⰵⱅⱏ · ⰺ ⱄⰾⱁⰲⱁ
4142410 ⰵⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⰵ · ⱀⱑⱄⱅⱏ ⰿⱁⰵ ⱀⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰿⱔ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ·
4142500 ⱄⰻ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱄⱏⰻ ·
4142600 ⱂⰰⱃⰰⰽⰾⰻⱅⱏ ⰶⰵ ⰴ҃ⱈⱏ ⱄ҃ⱅⱏⰻ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱂⱁⱄⱐⰾⰵⱅⱏ ⱁ҃ⱌⱏ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ
4142610 ⰿⱁⰵ · ⱅⱏ ⰲⱏⰻ ⱀⰰⱆⱅⱏ ⰲⱐⱄⰵⰿⱆ · ⰺ ⰲⱐⱄⱂⱁⰿⱑⱀⰵⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰲⱐⱄⱑ
4142620 ⰵⰾⰻⰽⱁⰶⰵ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4142700 ⰿⰻⱃⱏ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱑⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⰿⰻⱃⱏ ⰿⱁⰻ ⰴⰰⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⰵ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰲⱐⱄⱐ
4142710 ⰿⰻⱃⱏ ⰴⰰⰰⱅⱏ · ⰰⰸⱏ ⰴⰰⱙ ⰲⰰⰿⱐ · :: Ⰴⰰ ⱀⰵ ⱄⱏⰿⱘⱎⱅⰰⰰⱅⱏ ⱄⱔ
4142720 ⰲⰰⱎⰵ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵ ⱀⰻ ⱆⱄⱅⱃⰰⱎⰰⰰⱅⱏ ·
4142800 ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⰻⰴⱘ ⰻ ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰽⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4142810 ⰰⱎⱅⰵ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⰾⱓⰱⰻⰾⰻ ⰿⱔ · ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⰴⱁⰲⰰⰾⰻ ⱄⱔ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⱆⰱⱁ · ⱑⰽⱁ
4142820 ⱃⱑⱈⱏ ⰻⰴⱘ ⰽⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱓ · ⱑⰽⱁ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰿⱁⰻ ⰱⱁⰾⰻⰻ ⰿⰵⱀⰵ ⰵⱄⱅⱏ ·
4142900 ⰺ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰴⰰⰶⰵ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
4142910 ⰴⰰ ⰵⰳⰴⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⰵⱅⰵ ::
4143000 ⱓ҅ⰶⰵ ⱀⰵ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ ⰳ҃ⰾⱙ ⱄⱏ ⰲⰰⰿⰻ · ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰱⱁ ⱄⰵ[ⰳⱁ] ⰿⰻⱃⰰ
4143010 ⰽⱏⱀⱔⰷⱏ · ⰺ ⰲⱐ ⰿⱐⱀⱑ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ ·
4143100 ⱀⱏ ⰴⰰ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰰⱅⱏ ⰿⰻⱃⱏ ⱑⰽⱁ ⰾⱓⰱⰾⱓ ⱁ҃ⱅⱌⰰ · ⰻ҅ ⱑⰽⱁⰶⰵ
4143110 ⰸⰰⱂⱁ[ⰲⱑ]ⰴⱑ ⰿⱐⱀⱑ ⱁ҃ⱅⱌⱏ · ⱅⰰⰽⱁ ⱅⰲⱁⱃⱙ :
4143120 ⰲⱏⱄⱅⰰⱀⱑⱅⰵ ⰻⰴⱑⰿⱏ ⱁⱅⱏ ⱄⱘⰴⱆ ::
4150100 ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⰾⱁⰸⰰ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⰰⱑ · ⰺ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⰿⱁⰻ ⰴⱑⰾⰰⱅⰵⰾⱐ ⰵⱄⱅⱏ ·
4150200 ⰲⱐⱄⱑⰽⱘ ⱃⰰⰸⰳⱘ ⱀⰵ ⱅⰲⱁⱃⱔⱎⱅⱘⱙ ⱂⰾⱁⰴⰰ · ⰺⰸⱏⰿⰵⱅⱏ ⱙ · ⰺ ⰲⱐⱄⱑⰽⱘ
4150210 ⱅⰲⱁ{ⱅⰲⱁ}ⱃⱔⱎⱅⱘ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⱁⱅⱃⱑⰱⰻⱅⱏ ⱙ ⰴⰰ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰱⱁⰾⰻⰻ
4150220 ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ·
4150300 Ⱆⰶⰵ ⰲⱏⰻ ⱍⰻⱄⱅⰻ ⰵⱄⱅⰵ · ⰸⰰ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰵⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4150400 ⰱⱘⰴⱑⱅⰵ ⰲⱏ ⰿⱏⱀⱑ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱃⱁⰸⰳⰰ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ
4150410 ⱂⰾⱁⰴⰰ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ · ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⰱⱁⰴⰵⱅⱏ ⱀⰰ ⰾⱁⰸⱑ ⱅⰰⰽⱁ ⰻ
4150420 ⰲⱏⰻ · ⰰⱎⱅⰵ ⰲⱐ ⰿⱐⱀⱑ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ·
4150500 ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⰾⱁⰸⰰ ⰲⱏⰻ ⱃⰰⰶⰴⰻⰵ · ⰺⰶⰵ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⱏ
4150510 ⱀⰵⰿⱐ · ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ · ⱑⰽⱁ ⰱⰵⰸ ⰿⰵⱀⰵ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ
4150520 ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰻ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ ·
4150600 ⰰⱎⱅⰵ ⰽⱅⱁ ⰲⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰱⱘⰴⰵⱅⱏ · ⰺⰸⰲⱃⱏⰶⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰲⱁⱀⱏ
4150610 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱃⱁⰸⰳⰰ ⰻ ⰺⱄⱏⱎⰵⱅⱏ · ⰺ ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⱙⱅⱏ ⱙ ⰻ ⰲⱏ ⱁⰳⱀⱐ
4150620 ⰲⱏⰾⰰⰳⰰⱙⱅⱏ ⰻ ⱄⱏⰳⰰⱃⰰⰰⱅⱏ ·
4150700 ⰰⱎⱅⰵ ⱂⱃⱑⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⰲⱏ ⰿⱐⱀⱑ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰻ ⰿⱁⰻ ⰲⱏ ⰲⰰⱄⱏ
4150710 ⱂⱃⱑⰱⱘⰴⱘⱅⱏ · Ⰵⰿⱆⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ ⰻ
4150720 ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ::
4150800 ⱁ҅ ⱄⰵⰿⱐ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻ ⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⰿⱁⰻ · ⰴⰰ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱏ
4150810 ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ · ⰺ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⰿⱁⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ·
4150900 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻ ⰿⱔ ⱁ҃ⱌⱏ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⱈⱏ ⰲⱏⰻ ·
4150910 ⰱⱘⰴⱑⱅⰵ ⰲⱏ ⰾⱓⰱⱐⰲⰻ ⰿⱁⰵⰻ ·
4151000 ⰰⱋⰵ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰻ ⰿⱁⱗ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰵⱅⰵ · ⱂⱃⱑⰱⱘⰴⰵⱅⰵ ⰲⱏ ⰾⱓⰱⱐⰲⰻ
4151010 ⰿⱁⰵⰻ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵ[ⰳⱁ] ⱄⱏⰱⰾⱓⱄⱏ ·
4151020 ⰺ ⱂⱃⱑⰱⱏⰻⰲⰰⱙ ⰲⱏ ⱀⰵⰳⱁ ⰾⱓⰱⱐⰲⰵ ·
4151100 ⱄⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⰴⰰ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⰿⱁⱑ {ⱄⱏ} {ⰲⰰⰿⰻ} ⸗ⰲⱏ⸗ ⸗ⰲⰰⱄⱏ⸗
4151110 ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ · ⰺ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⰲⰰⱎⰰ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰻⱅⱏ ⱄⱔ ·
4151200 ⱄⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⱐ ⰿⱁⱑ · ⰴⰰ ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱑⰽⱁⰶⰵ
4151210 ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⱈⱏ ⰲⱏⰻ ·
4151300 ⰱⱁⰾⱐⱎⱔ ⱄⰵⱗ ⰾⱓⰱⱐⰲⰵ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ [ⱀⰵ] ⰻⰿⰰⱅⱏ · ⰴⰰ ⰽⱅⱁ ⰴ҃ⱎⱘ
4151310 ⱄⰲⱁⱙ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱅⱏ ⰸⰰ ⰴⱃⱆⰳⱏⰻ ⱄⰲⱁⱗ · ::
4151400 Ⰲⱏⰻ ⰴⱃⱆⰷⰻ ⰿⱁⰻ ⰵⱄⱅⰵ · ⰰⱎⱅⰵ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⰵ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰰⰸⱏ
4151410 ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
4151500 Ⱓⰶⰵ ⱀⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⱄⱏ ⱃⰰⰱⱏ · ⱃⰰⰱⱏ ⰱⱁ ⱀⰵ ⰲⱑⱄⱅⱏ ⱍⱅⱁ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ
4151510 ⰳ҃ⱏ ⰵⰳⱁ · ⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⱃⱑⱈⱏ ⰴⱃⱆⰳⱏⰻ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑ ⱑⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⱈⱏ ⱁⱅⱏ
4151520 ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ · ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4151600 ⱀⰵ ⰲⱏⰻ ⰿⰵⱀⰵ ⰻⰸⰱⱏⱃⰰⱄⱅⰵ ⱀⱏ ⰰⰸⱏ ⰻⰸⰱⱏⱃⰰⱈⱏ ⰲⱏⰻ ⰻ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱈⱏ
4151610 ⰲⱏⰻ · ⰴⰰ ⰲⱏⰻ ⰻⰴⰵⱅⰵ ⰻ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰵⱅⰵ · ⰺ ⱂⰾⱁⰴⱏ ⰲⰰⱎⱏ
4151620 ⱂⱃⱑⰱⱘⰴⰵⱅⱏ · ⰴⰰ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰽⱁⰾⰻⰶⱏⰴⱁ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ · ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ
4151630 ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰿⱁⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ::
4151700 Ⱄⰻ ⰸⰰⱂⱁⰲⱑⰴⰰⱙ ⰲⰰⰿⱏ ⰴⰰ ⰾⱓⰱⰻⱅⰵ ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰴⱃⱆⰳⰰ ·
4151800 ⰰⱎⱅⰵ ⰿⰻⱃⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱅⱏ · ⰲⱑⰴⰻⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰿⰵⱀⰵ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ
4151810 ⰲⰰⱄⱏ ⰲⱏⰸⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱑ ·
4151900 ⰰⱎⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ ⰱⰻⱄⱅⰵ ⰱⱏⰻⰾⰻ · ⰿⰻⱃⱏ ⱆⰱⱁ ⱄⰲⱁⰵ ⰾⱓⰱⰻⰾⱏ ⰱⰻ ·
4151910 ⱑⰽⱁ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ ⱀⱑⱄⱅⰵ · ⱀⱏ ⰰⰸⱏ ⰻⰸⰱⱏⱃⰰⱈⱏ ⰲⱏⰻ ⱁⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ ·
4151920 ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ⰿⰻⱃⱏ ·
4152000 Ⱂⱁⰿⱐⱀⰻⱅⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰵⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱃⰰⰱⱏ ⰱⱁⰾⰵⰻ
4152010 ⰳ҃ⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ · Ⰰⱎⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ ⰻⰸⰳⱏⱀⰰⱎⱔ ⰻ ⰲⰰⱄⱏ ⰻⰶⰴⰵⱀⱘⱅⱏ ·
4152020 ⰰⱎⱅⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰿⱁⰵ ⱄⱏⰱⰾⱓⱄⱔ ⰻ ⰲⰰⱎⰵ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⱘⱅⱏ ·
4152100 ⱀⱏ ⱄⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰸⰰ ⰻⰿⱔ ⰿⱁⰵ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱔⱅⱏ
4152110 ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⰰⰰⰳⱁ ⰿⱔ ·
4152200 ⰰ҅ⱋⰵ ⱀⰵ ⰱⰻⰿⱐ ⱂⱃⰻⱎⰵⰾⱏ ⰻ ⰳ҃ⰾⰰⰾⱏ ⰻⰿⱏ · ⰳⱃⱑⱈⰰ ⱀⰵ ⰱⱘ
4152210 ⰻⰿⱑⰾⰻ · ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰶⰵ ⰻ ⰲⰻⱀⱏⰻ ⱀⰵ ⰻⰿⱘⱅⱏ ⱁ ⰳⱃⱑⱄⱑ ⱄⰲⱁⰵⰿⱏ ·
4152300 ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱔⰻ ⰿⰵⱀⰵ ⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⰻⱅⱏ ·
4152400 ⰰⱎⱅⰵ ⰴⱑⰾⱏ ⱀⰵ ⰱⰻⰿⱐ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰾⱏ ⰲⱏ ⱀⰻⱈⱏ · ⰺⱈⱏⰶⰵ ⰻⱀⱏ
4152410 ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ · ⰳⱃⱑⱈⰰ ⱀⰵ ⰱⱘ ⰻⰿⱑⰾⰻ · ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰶⰵ ⰻ
4152420 ⰲⰻⰴⱑⱎⱔ ⰻ ⰲⱏⰸⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱑⱎⱔ ⰻ ⰿⰵⱀⰵ ⰻ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
4152500 ⱀⱏ ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱄⰾⱁ[ⰲⱁ] ⱂⰻⱄⰰⱀⱁⰵ ⰲⱏ ⰸⰰⰽⱁⱀⱑ ⰻⱈⱏ ·
4152510 ⱑⰽⱁ ⰲⱏⰸⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱑⱎⱔ ⰿⱔ ⱄⱂⱏⰻⱅⰻ ·
4152600 ⰵ҅ⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱂⰰⱃⰰⰽⰾⰻⱅⱏ · ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰰⰸⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
4152610 ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰴ҃ⱈⱏ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⱏⰻ · ⰺⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰻⱄⱈⱁⰴⰻⱅⱏ ·
4152620 ⱅⱏ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱆⱅⱏ ⱁ ⰿⱏⱀⱑ ·
4152700 ⰺ ⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱆⱅⰵ · ⱑⰽⱁ ⰻⱄⰽⱁⱀⰻ ⱄⱏ ⰿⱏⱀⱁⱙ ⰵⱄⱅⰵ ·
4160100 ⱄⰻ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱄⱏⰱⰾⰰⰸⱀⰻⱅⰵ ⱄⱔ ·
4160200 ⱁⱅⱏ ⱄⱏⱀⱐⰿⰻⱎⱅⱏ ⰻⰶⰴⰵⱀⱘⱅⱏ ⰲⱏⰻ · ⱀⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ · ⰴⰰ
4160210 ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰻⰶⰵ ⱆⰱⰻⰵⱅⱏ ⰲⱏⰻ · ⰿⱐⱀⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⱄⰾⱆⰶⱏⰱⱘ ⱂⱃⰻⱀⱁⱄⰻⱅⰻ
4160220 ⰱ҃ⱆ ::
4160300 Ⰺ ⱄⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱔⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⱂⱁⰸⱀⰰⱎⱔ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⱀⰻ ⰿⰵⱀⰵ ·
4160400 ⱀⱏ ⱄⰵ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⰴⰰ ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ · ⱂⱁⰿⰻⱀⰰⰰⱅⰵ
4160410 ⱄⰻ · ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱄⰻⱈⱏ ⰶⰵ ⰲⰰⰿⱏ ⰻⱄⱂⱃⱏⰲⰰ ⱀⰵ
4160420 ⱃⱑⱈⱏ · ⱑⰽⱁ ⱄⱏ ⰲⰰⰿⰻ ⰱⱑⱈⱏ ·
4160500 ⱀⱏ[ⰹ]ⱀⱑ ⰶⰵ ⰻⰴⱘ ⰽⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⰲⱏⱎⱓⰿⱆ ⰿⱔ · ⰺ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ
4160510 ⱀⰵ ⰲⱏⱂⱃⰰⱎⰰⰰⱅⱏ ⰿⰵⱀⰵ ⰽⰰⰿⱁ ⰻⰴⰵⱎⰻ ·
4160600 ⱀⱏ ⱑⰽⱁ ⱄⰻ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱄⰽⱃⱏⰱⰻ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⱐ ⱄⱃⱏⰴⱏⱌⰰ ⰲⰰⱎⰰ ·
4160700 ⱀⱏ ⰰⰸⱏ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ⰲⰰⰿⱏ ⰳ҃ⰾⱙ · ⱆⱀⱑⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⰴⰰ ⰰⰸⱏ ⰻⰴⱘ ·
4160710 ⰰⱎⱅⰵ ⰱⱁ ⱀⰵ ⰻⰴⱘ ⰰⰸⱏ · ⱂⰰⱃⰰⰽⰾⰻⱅⱏ ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰽⱏ
4160720 ⰲⰰ{ⰿⰰ}ⰿⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰾⰻ ⰶⰵ ⰻⰴⱘ · ⱂⱁⱄⱏⰾⱙ ⰻ ⰽⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4160800 ⰻ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏ ⱁⱀⱏ · ⱁⰱⰾⰻⱍⰻⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ · ⱁ ⰳⱃⱑⱄⱑ ⰻ ⱁ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱑ ⰻ
4160810 ⱁ ⱄⱘⰴⱑ ·
4160900 ⱁ ⰳⱃⱑⱄⱑ ⱆⰱⱁ ⱑⰽⱁ ⱀⰵ ⰲⱑⱃⱆⱙⱅⱏ ⰲⱏ ⰿⱔ ·
4161000 ⱁ ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⱑ ⰶⰵ ⱑⰽⱁ ⰽⱏ ⱁⱅⱐⱌⱓ ⰻⰴⱘ · ⰺ ⰽⱏ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⰵ ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ
4161010 ⰿⰵⱀⰵ ·
4161100 ⱁ ⱄⱘⰴⱑ ⰶⰵ ⱑⰽⱁ ⰽⱏⱀⱔⰷⱏ ⰿⰻⱃⰰ ⱄⰵⰳⱁ ⱁⱄⱘⰶⰴⰵⱀⱏ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ·
4161200 ⰵⱋⰵ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⱏ ⱀⰵ ⰿⱁⰶⰵⱅⰵ ⱀⱁⱄⰻⱅⰻ
4161210 ⱀⱏⰻⱀⱑ ·
4161300 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⱁⱀⱏ · ⰴ҃ⱈⱏ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⱏⰻ · ⱀⰰⱄⱅⰰⰲⰻⱅⱏ ⰲⱏⰻ ⱀⰰ
4161310 ⰲⱐⱄⱑⰽⱘ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ :: ⰽ :: ⱀⰵ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⰱⱁ ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ ⰻⰿⰰⱅⱏ · ⱀⱏ
4161320 ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰰⱋⰵ ⱆⱄⰾⱏⰻⱎⰻⱅⱏ · ⰳ҃ⰾⰰⱅⰻ ⰻⰿⰰⱅⱏ · ⰺ ⰳⱃⱔ{ⰴⱘ}ⰴⱘⱎⱅⰰⰰ
4161330 ⰲⱏⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4161400 ⱁⱀⱏ ⰿⱔ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⱂⱃⰻⰻⰿⰵⱅⱏ ·
4161410 ⰺ ⰲⱐⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ::
4161500 Ⰲⱐⱄⱑ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰻⰿⰰⱅⱏ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰿⱁⱑ ⱄⱘⱅⱏ · ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ
4161510 ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⱂⱃⰻⰻⰿⰵⱅⱏ ⰻ ⰲⱏⰸⰲⱑⱄⱅⰻⱅⱏ ⰲⰰ[ⰿⱐ] ·
4161600 ⰲⱏ ⰿⰰⰾⱑ ⰻ ⰽ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⰵ ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ · ⰻ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰲⱏ ⰿⰰⰾⱑ ⰻ
4161610 ⱆⰸⱏⱃⰻⱅⰵ ⰿⱔ · ⰻ ⱑⰽⱁ ⰻⰴⱘ ⰽⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱓ ·
4161700 Ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⰳⱁ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ · ⱍⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰵ ⰵⰶⰵ
4161710 ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ · ⰲⱏ ⰿⰰⰾⱑ ⰻ ⱀⰵ ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ · ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰲⱏ
4161720 ⰿⰰⰾⱑ ⰻ ⱆⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ⰿⱔ ⰺ ⱑⰽⱁ ⰻⰴⱘ ⰽⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱓ ·
4161800 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⱍⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⱄⰵ ⰵⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ⰲⱏ ⰿⰰⰾⱑ ·
4161810 ⱀⰵ ⰲⱑⰿⱐ ⱍⱅⱁ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ·
4161900 Ⱃⰰⰸⱆⰿⱑ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ · ⱑⰽⱁ ⱈⱁⱅⱑⱈⱘ ⰻ ⰲⱏⱂⱃⰰⱎⰰⱅⰻ · ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⱁ
4161910 ⱄⰵⰿⱐ ⰾⰻ ⱄⱏⱅⱔⰷⰰⰵⱅⰵ ⱄⱔ ⰿⰵⰶⰴⱓ ⱄⱁⰱⱁⱙ · ⱑⰽⱁ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⱏ ⰿⰰⰾⱑ ⰻ
4161920 ⱀⰵ ⰲⰻⰴⰻⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ · ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰲⱏ ⰿⰰⰾⱑ ⰻ ⱆⰸⱐⱃⰻⱅⰵ ⰿⱔ ·
4162000 ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱏⱄ[ⱂ]ⰾⰰⱍⰵⱅⰵ ⱄⱔ ⰻ
4162010 ⰲⱏⰸⰴⱃⱏⰻⰴⰰⰰ{ⰰ}ⱅⰵ ⰲⱏⰻ · ⰻ ⰿⰻⱃⱏ ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⰴⱆⱆⱅⱏ ⱄⱔ · ⰲⱏⰻ ⰶⰵ
4162020 ⱂⰵⱍⰰⰾⱐⱀⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ · ⱀⱏ ⱂⰵⱍⰰⰾⱐ ⰲⰰⱎⰰ ⰲⱏ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
4162100 ⰶⰵⱀⰰ ⰵⰳⰴⰰ ⱃⰰⰶⰴⰰⰰⱅⱏ · ⱂⰵⱍⰰⰾⱐ ⰻⰿⰰⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰳⱁⰴⱐ
4162110 ⰵⱗ · ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱃⱁⰴⰻⱅⱏ ⱁⱅⱃⱁⱍⱔ · ⰽⱏ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⰵ ⱂⱁⰿⱐⱀⰻⱅⱏ
4162120 ⱄⰽⱃⱏⰱⰻ ⰸⰰ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱏ · ⱑⰽⱁ ⱃⱁⰴⰻ ⱄⱔ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱏ ·
4162200 ⰺ ⰲⱏⰻ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱂⰵⱍⰰⰾⱐⱀⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ · ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰶⰵ ⱆⰸⱐⱃⱙ ⰲⱏⰻ ⰻ
4162210 ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⰴⱆⱆⱅⱏ ⱄⱔ ⱄ҃ⱃⰴⱌⰵ ⰲⰰⱎⰵ · ⰺ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⰻ ⰲⰰⱎⰵⱗ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ
4162220 ⱀⰵ ⰲⱐⰸⱏⰿⰵⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⰰⱄⱏ ·
4162300 ⰺ ⰲⱏ ⱅⱏ ⰴⱐⱀⱐ ⰿⰵⱀⰵ ⱀⰵ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ :: Ⰰⰿⰻⱀⱐ ⰰⰿⰻⱀ
4162310 ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁ ⰰⱋⱅⰵ ⱍⰵⱄⱁ ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ
4162320 ⰿⱁⰵ · ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4162400 ⰴⱁ ⱄⰵⰾⱑ ⱀⰵ ⱂⱃⱁⱄⰻⱄⱅⰵ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰿⱁⰵ · ⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ ⰻ
4162410 ⱂⱃⰻⰿⰵⱅⰵ · ⰴⰰ ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱏ ⰲⰰⱎⰰ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰵⱀⰰ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ·
4162500 ⱄⰻ ⰲⱏ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰰⱈⱏ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⱏ ⱂⱃⰻⰴⰵⱅⱏ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ · ⰵⰳⰴⰰ
4162510 ⰽⱏ ⱅⱁⰿⱆ ⰲⱏ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⰰⱈⱏ ⱀⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ · ⱀⱏ ⱀⰵ ⱁⰱⰻⱀⱆⱗ ⱄⱔ
4162520 ⱁ ⱁ҃ⱅⱌⰻ ⰲⱏⰸⰲⱑⱎⱅⱘ ⰲⰰⰿⱏ ·
4162600 ⰲⱏ ⱅⱏ ⰴⰵⱀⱐ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰿⱁⰵ ⰲⱏⱄⱂⱃⱁⱄⰻⱅⰵ · ⰺ ⱀⰵ ⰳ҃ⰾⱙ ⰲⰰⰿⱏ ·
4162610 ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⱆⰿⱁⰾ̑ⱙ ⱁ҃ⱅⱌⰰ ⱁ ⰲⰰⱄⱏ ·
4162700 ⱄⰰⰿⱏ ⰱⱁ ⱁⱅⰵⱌⱏ ⰾⱓⰱⰻⱅⱏ ⰲⱏⰻ · ⱑⰽⱁ ⰲⱏⰻ ⰿⰵⱀⰵ ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⱄⱅⰵ ·
4162710 ⰺ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱄⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⰻⰸⰻⰴⱏ ·
4162800 ⰺⰸⰻⰴⱏ ⱁⱅⱏ ⱁ҃ⱅⱌⰰ · ⰻ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱐ · ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱁⱄⱅⰰⰲⰾⱑⱙ
4162810 ⰿⰻⱃⱏ · ⰺ ⰻⰴⱘ ⰽⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱆ ·
4162900 ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ · ⱄⰵ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱀⰵ ⱁⰱⰻⱀⱆⱗ ⱄⱔ
4162910 ⰳⰾⰰⰳⱁⰾⰵⱎⰻ · ⰰ ⱂⱃⰻⱅⱏⱍⱔ ⱀⰻⰽⱁⱗⰶⰵ ⱀⰵ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ·
4163000 ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰲⱑⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰲⱑⱄⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⰻ ⱀⰵ ⱅⱃⱑⰱⱆⰵⱎⰻ ⰴⰰ ⰽⱅⱁ ⱅⱔ
4163010 ⰲⱏⱂⱃⰰⱎⰰⰰⱅⱏ · ⱁ ⱄⰵⰿⱐ ⰲⱑⱃⱆⰵⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏ ⰱ҃ⰰ ⰻⱎⰵⰾⱏ ⰵⱄⰻ ·
4163100 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰾⰻ ⰲⱑⱃⱆⱆⱅⰵ ·
4163200 ⱄⰵ ⰳⱃⱔⰴⰵⱅⱏ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⰻ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱂⱃⰻⰴⰵ · ⰴⰰ ⱃⰰⰸⰻⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰽⱁⰶⱏⰴⱁ
4163210 ⰲⱏ ⱄⰲⱁⱑ · ⰺ ⰿⰵⱀⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱁⱄⱅⰰⰲⰻⱅⰵ · ⰺ ⱀⱑⱄⰿⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱑⰽⱁ
4163220 ⱁⱅⰵⱌⱏ ⱄⱏ ⰿⱏⱀⱁⱙ ⰵⱄⱅⱏ ·
4163300 ⱄⰻ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⰴⰰ ⰲⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⰿⰻⱃⰰ ⰻⰿⰰⱅⰵ · :: ⰽ ::
4163310 ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱑ ⱄⰽⱃⱏⰱⱐⱀⰻ ⰱⱘⰴⰵⱅⰵ · ⱀⱏ ⰴⱃⱏⰸⰰⰻⱅⰵ ⰰⰸⱏ ⱂⱁⰱⱑⰴⰻⱈⱏ
4163320 ⰿⰻⱃⰰ ·
4170100 ⱄⰻ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻ҃ⱄ :: ⰺ ⰲⱏⰸⰲⰵⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⱁⱍⰻ ⱄⰲⱁⰻ ⱀⰰ ⱀ҃ⰱⱁ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ·
4170110 ⱁ҃ⱅⱍⰵ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ · ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻ ⱄ҃ⱀⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ · ⰴⰰ ⰻ ⱄ҃ⱀⱏ
4170120 ⱅⰲⱁⰻ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱅⱏ ⱅⱔ ·
4170200 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⰿⱆ ⰵⱄⰻ [ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ] ⰲⱐⱄⱑⰽⱁⱗ ⱂⰾⱏⱅⰻ · ⰴⰰ ⰲⱐⱄⱑⰽⱁ
4170210 ⰵⰶⰵ ⰵⱄⰻ ⰵⰿⱆ ⰴⰰⰾⱏ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⰿⱏ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ·
4170300 Ⱄⰵ ⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰲⱑⱍⱏⱀⱏⰻⰻ ⰶⰻⰲⱁⱅⱏ · ⰴⰰ ⰸⱀⰰⱙⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ
4170310 ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ⰱ҃ⰰ · ⰺ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰻ҃ⱄⱈⰰ ·
4170400 ⰰⰸⱏ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱈⱏ ⱅⱔ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ · ⰴⱑⰾⱁ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰻⱈⱏ ·
4170410 ⰵⰶⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⰿⱐⱀⱑ ⰴⰰ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⱙ ·
4170500 ⰺ ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻ ⰿⱔ ⱅⱏⰻ ⱁ҃ⱅⱍⰵ ⱆ ⱅⰵⰱⰵ ⱄⰰⰿⱁⰳⱁ · ⱄⰾⰰⰲⱁⱙ
4170510 ⱙⰶⰵ ⰻⰿⱑⱈⱏ · ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰴⰰⰶⰵ ⱀⰵ ⰱⱏⰻⱄⱅⱏ ⰿⰻⱃⱏ ⱆ ⱅⰵⰱⰵ ·
4170600 ⱑⰲⰻⱈⱏ ⰻⰿⱔ ⱅⰲⱁⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⰿⱏ · ⱗⰶⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⰿⱐⱀⱑ ⱁⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ ·
4170610 ⱅⰲⱁⰻ ⰱⱑⱎⱔ ⰻ ⰿⱐⱀⱑ ⱗ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ · ⰺ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⱄⱏⱈⱃⰰⱀⰻⱎⱔ ·
4170700 ⱀⱏⰻⱀⱑ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱎⱔ ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑ ⰵⰾⰻⰽⱁ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⰿⱐⱀⱑ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ
4170710 ⱄⱘⱅⱏ ·
4170800 ⱑⰽⱁ ⰳ҃ⰾⱏⰻ ⱗⰶⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⰿⱐⱀⱑ ⰴⰰⱈⱏ{ⱏ} ⰻⰿⱏ · ⰺ ⱅⰻ ⱂⱃⰻⱗⱄⱔ ⰻ
4170810 ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⱎⱔ ⰲⱏⰻⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ⱑⰽⱁ ⱁⱅⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⰻⰸⰻⰴⱏ ·
4170820 ⰺ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⱎⱔ ⱑⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰿⱔ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ·
4170900 ⰰⰸⱏ ⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⰿⱁⰾⱙ · ⱀⰵ ⱁ ⰲⱐⱄⰵⰿⱐ ⰿⰻⱃⱑ ⰿⱁⰾⱙ · ⱀⱏ ⱁ ⱅⱑⱈⱏ
4170910 ⱗⰶⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⰿⱏⱀⱑ · ⱑⰽⱁ ⱅⰲⱁⰻ ⱄⱘⱅⱏ ·
4171000 ⰺ ⰿⱁⱑ ⰲⱏⱄⱑ ⱅⰲⱁⱑ ⱄⱘⱅⱏ · ⰺ ⱅⰲⱁⱑ ⰿⱁⱑ · ⰺ ⱂⱃⱁⱄⰾⰰⰲⰻⱈⱏ ⱄⱔ
4171010 ⰲⱐ ⱀⰻⱈⱏ ·
4171100 ⰺ ⰽ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⱑⱄⰿⱏ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱑ · ⰺ ⱄⰻⰻ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱑ ⱄⱘⱅⱏ · ⰺ ⰰⰸⱏ ⰽⱏ
4171110 ⱅⰵⰱⱑ ⰳⱃⱔⰴⱘ · :: Ⱁ҃ⱅⱍⰵ ⱄ҃ⱅⱏⰻ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰻ ⱗ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⱅⰲⱁⰵ ·
4171120 ⱗⰶⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⰿⱐⱀⱑ · ⰴⰰ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⰵⰴⰻⱀⱁ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰻ ⰿⱏⰻ ·
4171200 ⰵⰳⰴⰰ ⰱⱑⱈⱏ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⰻ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱑ · ⰰⰸⱏ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰰⱈⱏ ⱗ ⰲⱏ ⰹⰿⱔ
4171210 ⱅⰲⱁⰵ · ⱗⰶⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⰿⱏⱀⱑ ⱄⱏⱈⱃⰰⱀⰻⱈⱏ · ⰺ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱁⱅⱏ
4171220 ⱀⰻⱈⱏ ⱀⰵ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⰵ · ⱅⰽⱏⰿⱁ ⱄ҃ⱀⱏ ⱂⱁⰳⱏⰻⰱⱑⰾⱏⱀⱏⰻ · ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⱘⱅⱏ
4171230 ⱄⱔ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ ·
4171300 ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰽⱏ ⱅⰵⰱⱑ ⰳⱃⱔⰴⱘ · ⰺ ⱄⰻ ⰳ҃ⰾⰾⱙ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱑ · ⰴⰰ ⰻⰿⱘⱅⱏ
4171310 ⱃⰰⰴⱁⱄⱅⱐ ⰿⱁⱙ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⰵⱀⱘ ⰲⱐ ⱄⰵⰱⱑ ·
4171400 Ⰰⰸⱏ ⰴⰰⱈⱏ ⰻⰿⱏ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱅⰲⱁⰵ · ⰻ ⰿⰻⱃⱏ ⰲⱏⰸⱀⰵⱀⰰⰲⰻⰴⱑ ⱗ · ⱑⰽⱁ
4171410 ⱀⰵ ⱄⱘⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰻ ⰰⰸⱏ ⱁⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ ⱀⱑⱄⰿⱏ ·
4171500 ⱀⰵ ⰿⱁⰾⱙ ⰴⰰ ⰲⱏⰸⱏⰿⰵⱎⰻ ⱗ ⱁⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ · ⱀⱏ ⰴⰰ ⱄⱏⰱⰾⱓⰴⰵⱎⰻ ⱗ
4171510 ⱁⱅⱏ ⱀⰵⱂⱃⰻⱑⰸⱀⰻ ·
4171600 ⱁⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ ⱀⰵ ⱄⱘⱅⱏ ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰻ ⰰⰸⱏ ⱁⱅⱏ ⰿⰻⱃⰰ ⱀⱑⱄⰿⱐ ·
4171700 ⱄ҃ⱅⰻ ⱗ ⰲⱏ ⰹⱄⱅⰻⱀⱘ ⱅⰲⱁⱙ · ⱄⰾⱁⰲⱁ ⱅⰲⱁⰵ ⰻⱄⱅⰻⱀⰰ ⰵⱄⱅⱏ ·
4171800 ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱅⱏⰻ ⰿⱔ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱏ · ⰺ ⰰⰸⱏ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰⱈⱏ ⱗ
4171810 ⰲⱏ ⰿⰻⱃⱏ ·
4171900 ⰺ҅ ⰸⰰ ⱀⱔ ⰰⰸⱏ ⱄ҃ⰲⱎⱅⱘ ⱄⱔ ⱄⰰⰿⱏ · ⰴⰰ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⰻ ⱅⰻ ⱄ҃ⱎⱅⰵⱀⰻ
4171910 ⰲⱏⰻ ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ·
4172000 ⱀⰵ ⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⰶⰵ ⰿⱁⰾⱙ ⱅⱐⰽⰿⱁ · ⱀⱏ ⰹ ⰲⱑⱃⱆⱙⱎⱅⰻⱈⱏ ⱄⰾⱁⰲⱁⰿⱐ ⰻⱈⱏ
4172010 ⰲⱐ ⰿⱔ ·
4172100 ⰴⰰ ⰲⱐⱄⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁ ⱄⱘⱅⱏ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱅⱏⰻ ⱁ҃ⱅⱍⰵ ⰲⱐ ⰿⱐⱀⱑ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⱏ
4172110 ⱅⰵⰱⱑ · ⰴⰰ ⰻ ⱅⰻ ⰲⱏ ⱀⰰⱄⱏ ⰵⰴⰻⱀⱁ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ · ⰴⰰ ⰻ҅ ⰿⰻⱃⱏ ⰲⱑⱃⱘ
4172120 ⰻⰿⰵⱅⱏ ⱑⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰿⱔ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ·
4172200 ⰺ ⰰⰸⱏ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⱙⰶⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⰿⱏⱀⱑ ⰴⰰⱈⱏ ⰻⰿⱏ · ⰴⰰ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ
4172210 ⰵⰴⰻⱀⱁ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰻ ⰿⱏⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁ ·
4172300 ⰰⰸⱏ ⰲⱐ ⱀⰻⱈⱏ ⰻ ⱅⱏⰻ ⰲⱏ ⰿⱐⱀⱑ · ⰴⰰ ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰵⱀⰻ ⰲⱏ
4172310 ⰵⰴⰻⱀⱁ · ⰻ ⰴⰰ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰰⱅⱏ ⰿⰻⱃⱏ ⱑⰽⱁ ⱅⱏⰻ ⰿⱔ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ · ⰺ
4172320 ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⰾⱏ ⱗ ⰵⱄⰻ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⰻ ⰿⱔ ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⰾⱏ ⰵⱄⰻ ·
4172400 ⱁ҃ⱍⰵ ⱗⰶⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⰿⱏⱀⱑ · ⱈⱁⱎⱅⱘ ⰴⰰ ⰻⰶⰴⰵⰶⰵ ⰵⱄⰿⱏ ⰰⰸⱏ ⰻ ⱅⰻ
4172410 ⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱄⱏ ⰿⱏⱀⱁⱙ · ⰴⰰ ⰲⰻⰴⱔⱅⱏ ⱄⰾⰰⰲⱘ ⰿⱁⱙ ̑ⱙⰶⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ
4172420 ⰿⱐⱀⱑ · ⱑⰽⱁ ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⰾⱏ ⰿⱔ ⰵⱄⰻ · ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⱄⱏⰾⱁⰶⰵⱀⰻⱑ ⰿⰻⱃⰰ ·
4172500 ⱁ҃ⱅⱏ{ⱍⱅ}ⱍⰵ ⱂⱃⰰⰲⰵⰴⱏⱀⱏⰻⰻ ⰿⰻⱃⱏ ⱅⰵⰱⰵ ⱀⰵ ⱂⱁⰸⱀⰰ · ⰰⰸⱏ ⰶⰵ ⱅⱔ
4172510 ⱂⱁⰸⱀⰰⱈⱏ · ⰺ ⱄⰻⰻ ⱂⱁⰸⱀⰰⱎⱔ ⱑ[ⰽⱁ] ⱅⱏⰻ ⰿⱔ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ·
4172600 ⰺ ⱄⱏⰽⰰⰸⰰⱈⱏ ⰻⰿⱏ ⰻⰿⱔ ⱅⰲⱁⰵ ⰻ ⱄⱏⰽⰰⰶⱘ · ⰴⰰ ⰾⱓⰱⱏⰻ ⰵⱙⰶⰵ ⰿⱔ ⰵⱄⰻ
4172610 ⰲⱏⰸⰾⱓⰱⰻⰾⱏ ⰲⱏ ⱀⰻⱈⱏ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⰻ ⰰⰸⱏ ⰲⱏ ⱀⰻⱈⱏ :: ⰽ ::
4180000 ⰵ҃ⰲⰰⱀⰼⰾⰻⰵ ⱁⱅ ⰻⱀ · ⱀⱅⰰⱇⰰⱅⰻ ·
4180100 ⱄⰻ ⱃⰵⰽⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰺⰸⰻⰴⰵ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ · ⱀⰰ ⱁⱀⱏ ⱂⱁⰾⱏ
4180110 ⱂⱁⱅⱁⰽⰰ ⰽⰵⰴⱃⱏⱄⰽⰰ · ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰱⱑ ⰲⱃⱏⱅⱏ · ⰲⱐ ⱀⱐⰶⰵ ⰲⱏⱀⰻⰴⰵ
4180120 ⱄⰰⰿⱏ ⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ :: ⰽ ::
4180200 Ⰲⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⰰ ⰻⰶⰵ ⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⰰⱎⰵ ⰿⱑⱄⱅⱁ · ⱑⰽⱁ ⰿⱏⱀⱁⰶⰻⱌⰵⱙ
4180210 ⱄⱏⰱⰻⱃⰰⰰⱎⰵ ⱄⱔ ⰻ҃ⱄ ⱅⱆ ⱄⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ ·
4180300 ⰻⱓⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⰹⰵⰿⱏ ⱄⱂⰻⱃⱘ · ⰺ ⱁⱅⱏ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ · ⰺ ⱇⰰⱃⰻⱄⱑⰻ
4180310 ⱄⰾⱆⰳⱏⰻ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⱅⰰⰿⱁ ⱄⱏ ⱄⰲⱑⱅⰻⰾⱏⰻ · ⰺ ⱄⰲⱑⱎⱅⰰⰿⰻ ⰻ ⱁⱃⱘⰶⰻⰻ ·
4180400 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⰲⱑⰴⱏⰻ ⰲⱐⱄⱑ ⰳⱃⱔⰴⱘⱎⱅⰰⰰ ⱀⰰ ⱀⱐ · ⰺ҅ⱎⰵⰴⱏ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ
4180410 ⰽⱁⰳⱁ ⰻⱎⱅⰵⱅⰵ ·
4180500 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ ⱀⰰⰸⰰⱃⱑⰰ ·
4180600 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ · ⱄⱅⱁⱑⰰⱎⰵ ⰶⰵ ⰻⱓⰴⰰ ⰻⰶⰵ ⰻ
4180610 ⱂⱃⱑⰴⰰⰰⱎⰵ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⰻ · ⰴⰰ ⱑⰽⱁ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ · ⰻⰴⱘ
4180620 ⰲⱏⱄⱂⱔⱅⱐ · ⰻ ⱂⰰⰴⱘ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰻ ·
4180700 ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰶⰵ ⱗ ⰲⱏⱂⱃⱁⱄⰻ ⰻ҃ⱄ · ⰽⱁⰳⱁ ⰻⱎⱅⰵⱅⰵ · ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱃⱑⱎⱔ
4180710 ⰻ҃ⱄⰰ ⱀⰰⰸⰰⱃⰵⰰ ·
4180800 ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⰻ҃ⱄ ⱃⱑⱈⱏ ⰲⰰⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰰⰸⱏ ⰵⱄⰿⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⰿⰵⱀⰵ
4180810 ⰻⱎⱅⰵⱅⰵ · ⱀⰵ ⰴⱑⰻⱅⰵ ⱄⰻⱈⱏ ⰻⱅⰻ ·
4180900 ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱁⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰵⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ · ⱑⰽⱁ ⱗⰶⰵ ⰴⰰⰾⱏ ⰵⱄⰻ ⰿⱐⱀⱑ
4180910 ⱀⰵ ⱂⱁⰳⱆⰱⰻⱈⱏ ⱀⰻⰽⱁⰳⱁⰶⰵ ⱁⱅⱏ ⱀⰻⱈⱏ ·
4181000 Ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⰻⰿⱏⰻ ⱀⱁⰶⱏ ⰻⰸⰲⰾⱑⱍⰵ ⰻ · ⰻ ⱆⰴⰰⱃⰻ
4181010 ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⱁⰲⰰ ⱃⰰⰱⰰ · ⰺ ⱆⱃⱑⰸⰰ ⰵⰿⱆ ⱆⱈⱁ ⰴⰵⱄⱀⱁⰵ ·
4181020 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰻⰿⱔ ⱃⰰⰱⱆ ⰿⰰⰾⱈⱏ ·
4181100 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱂⰵⱅⱃⱁⰲⰻ · ⰲⱐⱀⱐⰸⰻ ⱀⱁⰶⱏ ⰲⱏ ⱀⱁⰶⱏⱀⰻⱌⱔ · Ⱍⰰⱎⱘ
4181110 ⱙⰶⰵ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰿⱐⱀⱑ ⱁ҃ⱅⱌⱏ ⱀⰵ ⰻⰿⰰⰿⱐ ⰾⰻ ⱂⰻⱅⰻ ⰵⱗ҅
4181200 ⱄⱂⰻⱃⰰ ⰶⰵ ⰻ ⱅⱏⰻⱄⱘⱎⱅⱏⱀⰻⰽⱏ · ⰺ ⱄⰾⱆⰳⱏⰻ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏⰻ ·
4181210 ⱗⱄⱔ ⰻ҃ⱄⰰ ⰻ ⱄⱏⰲⱔⰸⰰⱎⱔ ⰻ ·
4181300 ⰺ ⰲⱑⱄⱔ ⰻ ⰽⱏ ⰰⱀⱀⱑ ⱂⱃⱏⰲⱑⰵ҅ · ⰱⱑ ⰱⱁ ⱅⱐⱄⱅⱐ ⰽⰰⰻⱑⱇⱑ ::
4182910 ⰽⱘⱙ ⱃⱑⱍⱐ ⱂⱃⰻⱀⱁⱄⰻⱅⰵ ⱀⰰ ⱍ҃ⰾⰽⰰ ⱄⰵⰳⱁ ·
4183000 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰶⰵ ⰻ ⱃⱑⱎⱔ ⰵⰿⱆ · ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⰱⰻ ⰱⱏⰻⰾⱏ ⱄⱐ
4183010 ⰸⱏⰾⱁⰴⱑⰻ · ⱀⰵ ⰱⰻⰿⱐ ⱂⱃⱑⰴⰰⰾⰻ ⰵⰳⱁ ⱅⰵⰱⱑ ·
4183100 ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ · ⱂⱁⰻⰿⱑⱅⰵ ⰻ ⰲⱏⰻ · ⰻ ⱂⱁ ⰸⰰⰽⱁⱀⱆ
4183110 ⰲⰰⱎⰵⰿⱆ ⱄⱘⰴⰻⱅⰵ ⰵⰿⱆ · ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰻⱓⰴⰵⰻ ·
4183120 ⱀⰵ ⰴⱁⱄⱅⱁⰻⱅⱏ ⱀⰰⰿⱏ ⱆⰱⰻⱅⰻ ⱀⰻⰽⱁⰳⱁⰶⰵ ·
4183200 ⰴⰰ ⱄⰾⱁⰲⱁ ⰻ҃ⱄⰲⱁ ⱄⱏⰱⱘⰴⰵⱅⱏ ⱄⱔ · ⰵⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰽⰾⰵⱂⰾⱔ ⰽⱁⰵⱙ
4183210 ⱄⱏⰿⱃⱏⱅⱐⱙ ⱈⱁⱅⱑⱎⰵ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⰻ ·
4183300 Ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰲⱏ ⱂⱃⰵⱅⱁⱃⱏ · ⰺ ⰲⱏⰸⱏⰲⰰ ⰻ҃ⱄⰰ ⰻ
4183310 ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⱅⱏⰻ ⰾⰻ ⰵⱄⰻ ⱌ҃ⱄⱃⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ ·
4183400 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ {ⰵ}ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄ ⱁ ⱄⰵⰱⱑ ⰾⰻ ⱅⱏⰻ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ⱄⰵ ·
4183410 ⰾⰻ ⰻⱀⰻ ⱅⰵⰱⱑ ⱃⱑⱎⱔ ⱁ ⰿⱐⱀⱑ ·
4183500 Ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ · ⰵⰴⰰ ⰰⰸⱏ ⰶⰻⰴⱁⰲⰻⱀⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⱃⱁⰴⱏ ⱅⰲⱁⰻ ·
4183510 ⰺ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⱎⱔ ⱅⱔ ⰿⱐⱀⱑ · ⱍⱅⱁ ⰵⱄⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⰾⱏ ·
4183600 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄ · ⱌ҃ⱄⱃⱄⱅⰲⱁ ⰿⱁⰵ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰳⱁ ⰿⰻⱃⰰ · ⰰⱎⱅⰵ
4183610 ⱁⱅⱏ ⱄⰵⰳⱁ ⰿⰻⱃⰰ ⰱⰻ ⰱⱏⰻⰾⱁ ⱌⱄⱅⰲⱁ ⰿⱁⰵ · ⱄⰾⱆⰳⱏⰻ ⱆⰱⱁ ⰿⱁⱗ
4183620 ⱂⱁⰴⰲⰻⰷⰰⰾⱏⰻ ⱄⱔ ⰱⱏⰻⱎⱔ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱀⱏ ⰱⰻⰿⱐ ⰻⱓⰴⱑⱁⰿⱏ ·
4183630 ⱀⱏⰻⱀⱑ ⰶⰵ ⱌⱄⱅⰲⱁ ⰿⱁⰵ ⱀⱑⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⱄⱘⰴⱆ ·
4183700 Ⱃⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ · ⱆⰱⱁ ⱌ҃ⱄⱃ ⰾⰻ ⰵⱄⰻ ⱅⱏⰻ · ⱁⱅⱏⰲⱑⱋⰰ
4183710 ⰻ҃ⱄ · ⱅⱏⰻ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ ⱑⰽⱁ ⱌ҃ⱄⱃⱐ ⰵⱄⰿⱏ ⰰⰸⱏ · ⰰⰸⱏ ⱀⰰ ⱄⰵ ⱃⱁⰴⰻⱈⱏ
4183720 ⱄⱔ · ⰻ ⱀⰰ ⱄⰵ ⱂⱃⰻⰴⱏ ⰲⱏ ⰲⱐⱄⱐ ⰿⰻⱃⱏ · ⰴⰰ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱆⱙ
4183730 ⱁ ⰺⱄⱅⰻⱀⱑ · ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰻ҅ⰶⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⱁⱅⱏ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⰻ ⱂⱁⱄⰾⱆⱎⰰⰰⱅⱏ
4183740 ⰳⰾⰰⱄⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ·
4183800 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⱍⱅⱁ ⰵⱄⱅⱏ ⰻⱄⱅⰻⱀⰰ · ⰺ ⱄⰵ ⱃⰵⰽⱏ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰻⰸⰻⰴⰵ
4183810 ⰽⱏ ⰻⱓⰴⱑⱁⰿⱏ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ · ⰰⰸⱏ ⱀⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⱗ ⰲⰻⱀⱏⰻ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⱙ
4183820 ⰲⱏ ⱀⰵⰿⱐ · ::
4183900 ⰵⱄⱅⱏ ⰶⰵ ⱁⰱⱏⰻⱍⰰⰻ ⰲⰰⰿⱏ · ⰴⰰ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⰲⰰⰿⱏ ⱁⱅⱏⱂⱆⱎⱅⱘ ⱀⰰ
4183910 ⱂⰰⱄⱈⱘ · ⱈⱁⱎⱅⰵⱅⰵ ⰾⰻ ⱆⰱⱁ ⰴⰰ ⱁⱅⱏⱂⱆⱋⱘ ⰲⰰⰿⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱑ
4183920 ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⰰ ·
4184000 ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⱎⱔ ⰶⰵ ⰲⱐⱄⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱋⰵ ⱀⰵ ⱄⰵⰳⱁ ⱀⱏ ⰲⰰⱃⰰ[ⰰ]ⰲⰲⱘ ·
4184010 ⰱⱑ ⰶⰵ ⰲⰰⱃⰰⰲⰰ ⱃⰰⰸⰱⱁⰻⱀⰻⰽⱏ ·
4190100 Ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⱂⱁⱗⱅⱏ ⰻ҃ⱄⰰ ⰻ ⱅⰵⱂⰵ ·
4190200 ⰺ ⰲⱁⰻⱀⰻ ⱄⱏⱂⰾⰵⱅⱏⱎⰵ ⰲⱑⱀⰵⱌⱏ ⱁⱅⱏ ⱅⱃⱏⱀⰻⱑ · ⰲⱏⰸⰾⱁⰶⰻⱎⱔ ⱀⰰ
4190210 ⰳⰾⰰⰲⱘ ⰵⰿⱆ · ⰺ ⰲⱏ ⱃⰻⰸⱘ ⱂⱃⰰⱂⱃⱘⰴⱏⱀⱘ ⱁⰱⰾⱑⱎⱔ ⰻ ·
4190300 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⱈⱘ · ⱃⰰⰴⱆⰻ ⱄⱔ ⱌ҃ⱄⱃⱓ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ · ⰺ ⰱⰻⱑⱈⱘ ⰻ
4190310 ⱂⱁ ⰾⰰⱀⰻⱅⰰⰿⰰ ·
4190400 ⰺⰸⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰲⱁⱀⱏ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⱄⰵ ⰻⰸⰲⱁⰶⰴⱘ ⰻ
4190410 ⰲⰰⰿⱏ ⰲⱁⱀⱏ · ⰴⰰ ⱃⰰⰸⱆⰿⱑⰰⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰲⱐ ⱀⰵⰿⱐ ⰲⰻⱀⱏⰻ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⱙ
4190420 ⱀⰻ ⰵⰴⰻⱀⱁⱗ ·
4190500 ⰺⰸⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ ⰲⱁⱀⱏ ⱀⱁⱄⱔ ⱅⱃⱏⱀⱁⰲⱏ ⰲⱑⱀⰵⱌⱏ · ⰺ ⱂⱃⰰⱂⱃⱘⰴⱐⱀⱘⱙ
4190510 ⱃⰻⰸⱘ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⱄⰵ ⱍ҃ⰾⰲⰽⱏ :: ⰽ ·
4190600 Ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⰻ ⰲⰻⰴⱑⱎⱔ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰻ ⱄⰾⱆⰳⱏⰻ · ⰲⱏⰸⱏⱂⰻⱎⱔ
4190610 ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ · ⱂⱃⱁⱂⱐⱀⰻ ⰻ ⱂⱃⱁⱂⱐⱀⰻ ⰻ · Ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ·
4190620 ⱂⱁⰻⰿⱑⱅⰵ ⰲⱏⰻ ⰻ ⱂⱃⱁⱂⱐⱀⱑⱅⰵ · Ⰰⰸⱏ ⰱⱁ ⱀⰵ ⱁⰱⱃⱑⱅⰰⱙ ⰲⱐ ⱀⰵⰿⱐ
4190630 ⰲⰻⱀⱏⰻ ·
4190700 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰻⱓⰴⰵⰻ · ⰿⱏⰻ ⰸⰰⰽⱁⱀⱏ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⰻ ⱂⱁ ⰸⰰⰽⱁⱀⱆ
4190710 ⱀⰰⱎⰵⰿⱆ ⰴⰾⱏⰶⰵⱀⱏ ⰵⱄⱅⱏ ⱆⰿⱐⱃⱑⱅⰻ · ⱑⰽⱁ ⱄ҃ⱀⱐ ⰱ҃ⰶⰹⰻ
4190720 ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱄⱔ ·
4190800 Ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⱄⰵ ⱄⰾⱁⰲⱁ · ⱂⰰⱍⰵ ⱆⰱⱁⱑ ⱄⱔ
4190900 ⰻ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⱂⱃⰵⱅⱁⱃⱏ ⱂⰰⰽⱏⰻ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻ҃ⱄⰲⰻ · ⱁⱅⱏ ⰽⱘⰴⱆ ⰵⱄⰻ
4190910 ⱅⱏⰻ · ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⱁⱅⱏⰲⱑⱅⰰ ⱀⰵ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰵⰿⱆ ::
4191000 Ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ · ⰿⱐⱀⱑ ⰾⰻ ⱀⰵ ⰳ҃ⰾⰵⱎⰻ · ⱀⰵ ⰲⱑⱄⰻ ⰾⰻ ⱑⰽⱁ
4191010 ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⱂⱃⱁⱂⱔⱅⰻ ⱅⱔ · ⰻ ⰲⰾⰰⱄⱅⱐ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⱂⱆⱄⱅⰻⱅⰻ ⱅⱔ ·
4191100 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⰻ҃ⱄ · ⱀⰵ ⰻⰿⰰⱎⰻ ⱁⰱⰾⰰⱄⱅⰻ ⱀⰰ ⰿⱐⱀⱑ ⱀⰻⰽⱁⰵⱗⰶⰵ · ⰰⱋⰵ
4191110 ⱀⰵ ⰱⰻ ⱅⰻ ⰴⰰⱀⱁ ⱄⱏ ⰲⱏⰻⱎⰵ · ⱄⰵⰳⱁ ⱃⰰⰴⰻ ⱂⱃⱑⰴⰰⰲⱏⰻ ⰿⱔ ⱅⰵⰱⱑ
4191120 ⰱⱁⰾⰻⰻ ⰳⱃⱑⱈⱏ ⰻⰿⰰⱅⱏ · ⱁⱅⱏ ⱅⱁⰳⱁ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰻⱄⰽⰰⰰⱎⰵ
4191130 ⱂⱆⱄⱅⰻⱅⰻ ⰻ ·
4191200 ⰺⱓⰴⰵⰻ ⰶⰵ ⰲⱏⱂⰻⱑ[ⱈⱘ] ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⰵ · ⰰⱎⱅⰵ ⱄⰵⰳⱁ ⱂⱆⱄⱅⰻⱎⰻ ⱀⱑⱄⰻ
4191210 ⰴⱃⱆⰳⱏ ⰽⰵⱄⰰⱃⱁⰲⰻ · ⰲⱐⱄⱑⰽⱏ ⰻⰶⰵ ⱄⱔ ⱅⰲⱁⱃⰻⱅⱏ ⱌ҃ⱃⱏ ·
4191220 ⱂⱃⱁⱅⰻⰲⰻⱅⱏ ⱄⱔ ⰽⰵⱄⰰⱃⱁⰲⰻ :: -- ·
4191300 ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ⰶⰵ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⱅⰰ ⱄⰾⱁⰲⰵⱄⰰ · ⰻⰸⰲⰵⰴⰵ ⰲⱁⱀⱏ ⰻ҃ⱄⰰ · ⰺ
4191310 ⱄⱑⰴⰵ ⱀⰰ ⱄⱘⰴⰻⰻⱎⱅⰻ · ⱀⰰ ⰿⱑⱄⱅⱑ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱑⰿⱐ ⰾⰻⱅⱁⱄⱅⱃⱁⱅⱑ ·
4191320 ⰵⰲⰲⱃⱑⰻⱄⰽⱏⰻ ⰶⰵ ⰳⰰⰲⰲⰰⱅⰰ ·
4191400 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱂⰰⱃⰰⱄⰽⰵⰲⱐⰼⰻⰻ ⱂⰰⱄⱌⱑ · ⰳⱁⰴⰻⱀⰰ ⰱⱑ ⱑⰽⱁ ⱎⰵⱄⱅⰰⰰ ·
4191410 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⱓⰴⰵⱁⰿⱏ ⱄⰵ ⱌ҃ⱄⱃⱏ ⰲⰰⱎⱏ ·
4191500 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⰲⱏⱂⰻⱑⱈⱘ ⰲⱏⰸⱐⰿⰻ ⰲⱏⰸⱐⰿⰻ ⱂⱃⱁⱂⱐⱀⰻ ⰻ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ
4191510 ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ · ⱌ҃ⱄⱃⱑ ⰾⰻ ⰲⰰⱎⰵⰳⱁ ⱂⱃⱁⱂⱏⱀⱘ · ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ
4191520 ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ · ⱀⰵ ⰻⰿⰰⰿⱏ ⱌ҃ⱄⱃⱑ · ⱅⱐⰽⰿⱁ ⰽⰵⱄⰰⱃⰰ ·
4191600 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏⰻ ⰻⰿⱏ ⰴⰰ ⰻ ⱂⱃⱁⱂⱏⱀⱘⱅⱏ :: ⰽ ::
4191610 ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⱂⱁⰵⰿⱏⱎⰵ ⰻ҃ⱄⰰ ⰲⱑⱄⱔ ·
4191700 ⰺ ⱄⰰⰿⱏ ⱄⰻ ⱀⰵⱄⱏⰻ ⰽ҃ⱃⱄⱅⱏ · ⰺ҅ⰸⰻⰴⰵ ⰲⱏ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱁⰵ ⰽⱃⰰⱀⰻⰵⰲⱁ
4191710 ⰿⱑⱄⱅⱁ · ⰵⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⰵⰲⱃⰵⰻⱄⰽⱏⰻ ⰳⱁⰾⰳⱁⱅⰰ ·
4191800 ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰻ ⱂⱃⱁⱂⱔⱄⱔ · ⰺ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ⰻⱀⰰ ⰴⱏⰲⰰ · ⱄⱘⰴⱆ ⰻ ⱁⰲⱘⰴⱆ ·
4191810 ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄⰰ ·
4191900 ⱀⰰⱂⰻⱄⰰ ⰶⰵ ⰻ ⱅⰻⱅⰾⰰ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ · ⰺ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻ ⱀⰰ ⰽ҃ⱃⱄⱅⱑ ·
4191910 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱀⰰⱂⰻⱄⰰⱀⱁ ⰻ҃ⱄ ⱀⰰⰸⰰⱃⱑⰻ ⱌ҃ⱄⱃⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ ·
4192000 ⱄⰵⰳⱁ ⰶⰵ ⱅⰻⱅⰾⰰ ⰿⱏⱀⱁⰷⰻ ⱍⰻⱄⱔ ⱁⱅⱏ ⰻⱓⰴⱑⰻ · ⱑⰽⱁ ⰱⰾⰻⰸⱏ ⰱⱑ
4192010 ⰿⱑⱄⱅⱁ ⰳⱃⰰⰴⰰ · ⰺⰴⰵⰶⰵ ⱂⱃⱁⱂⱔⱄⱔ ⰻ҃ⱄⰰ · ⰺ ⰱⱑ ⱀⰰⱂⰻⱄⰰⱀⱁ
4192020 ⰵⰲⱃⱑⰻⱄⰽⱏⰻ ⰳⱃⱏⱍⱏⱄⰽⱏⰻ ⰻ ⰾⰰⱅⰻⱀⱏⱄⰽⱏⰻ :: -- ::
4192100 Ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⱂⰻⰾⰰⱅⱁⰲⰻ ⰰⱃⱈⰻⰵⱃⰵⰻ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⱌⰻⰻ · ⱀⰵ ⱂⰻⱎⰻ ⱌ҃ⱃⱏ
4192110 ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ · ⱀⱏ ⱑⰽⱁ ⱄⰰⰿⱏ ⱃⰵⱍⰵ · ⱌ҃ⱄⱃⱏ ⰵⱄⰿⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ ·
4192200 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ · ⰵⰶⰵ ⱂⰻⱄⰰⱈⱏ ⱂⰻⱄⰰⱈⱏ ::
4192300 Ⰲⱁⰻⱀⰻ ⰶⰵ ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⱁⱂⱔⱄⱔ ⰻ҃ⱄⰰ ⱂⱃⰻⱗⱄⱔ [ⱃⰻ]ⰸⱏⰻ ⰵⰳⱁ · ⰺ
4192310 ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ⱍⰵⱅⱏⰻⱃⰻ ⱍⰻ · ⰽⱁⰿⱆⰶⱏⰴⱁ ⰲⱁⰻⱀⱆ ⱍⱔⱄⱅⱐ · ⰻ
4192320 ⱈⰻⱅⱁⱀⱏ · ⰱⱑ ⰶⰵ ⱈⰻⱅⱁⱀⱏ ⱀⰵ ⱎⱏⰲⰵⱀⱏ · ⱄⱏ ⰲⱃⱏⱈⱆ ⰻⱄⱅⱏⰽⰰⱀⱏ
4192330 ⰲⱐⱄⱐ ·
4192400 ⱃⱑⱎⱔ ⰶⰵ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰴⰵⱃⱑⰿⱏ ⰵⰳⱁ · ⱀⱏ ⰿⰵⱅⱑⰿⱐ ⰶⱃⱑⰱⰻⱗ
4192410 ⰽⱁⰿⱆ ⰱⱘⰴⰵⱅⱏ · ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱄⱔ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱎⱅⱔⱗ ·
4192420 ⱃⰰⰸⰴⱑⰾⰻⱎⱔ ⱄⰵⰱⱑ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⰿⱁⱗ · ⰺ ⱁ ⰿⰰⱅⰻⰸⰿⱏ ⰿⱁⰻ ⰿⰵⱅⰰⱎⱔ
4192430 ⰶⱃⱑⰱⰻⱗ · ⰲⱁⰻⱀⰻ ⰶⰵ ⱆⰱⱁ ⱄⰻ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻⱎⱔ ::
4192500 Ⱄⱅⱁⱑⱈⱘ ⰶⰵ ⱂⱃⰻ ⰽ҃ⱃⱄⱅⱑ ⰻ҃ⱄⰲⱑ ⰿⰰⱅⰻ ⰵⰳⱁ ⰻ ⱄⰵⱄⱅⱃⰰ ⰿⰰⱅⰵⱃⰵ
4192510 ⰵⰳⱁ · ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰽⰾⰵⱁⱂⱁⰲⰰ · ⰺ ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⰻⱀⰻ ·
4192600 ⰺ҃ⱄ ⰶⰵ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰿⰰⱅⰵⱃⱐ · ⰺ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⰰ ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⰰ ⰵⰳⱁⰶⰵ
4192610 ⰾⱓⰱⰾⱑⰰⱎⰵ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰿⰰⱅⰵⱃⰻ ⱄⰲⱁⰵⰻ · ⰶⰵⱀⱁ ⱄⰵ ⱄ҃ⱀⱏ ⱅⰲⱁⰻ ·
4192700 ⱂⱁ ⱅⱁⰿⱐ ⰶⰵ ⰳ҃ⰾⰰ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱆ ⱄⰵ ⰿⰰⱅⰻ ⱅⰲⱁⱑ · ⰺ ⱁⱅⱏ ⱅⱁⰳⱁ ⱍⰰⱄⰰ
4192710 ⱂⱁⱗⱅⱏ ⱙ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰲⱏ ⱄⰲⱁⱑ ⱄⰻ ·
4192800 ⱂⱁ ⱄⰵⰿⱐ ⰲⱑⰴⱏⰻ ⰻ҃ⱄⱏ · ⱑⰽⱁ ⰲⱐⱄⱑ ⱓⰶⰵ ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰻⱎⱔ ⱄⱔ ⱁ ⱀⰵⰿⱐ ·
4192810 -- ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⱘⱅⱏ ⱄⱔ ⰽⱏ[ⱀⰻ]ⰳⱏⰻ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰶⱔⰶⰴⱘ ·
4192900 ⱄⱏⱄⱘⰴⱏ ⰶⰵ ⱄⱅⱁⱑⰰⱎⰵ ⱂⰾⱏⱀⱏ ⱁⱌⸯⱅⰰ · ⱁⱀⰻ ⰶⰵ ⰻⱄⱂⰾⱏⱀⱐⱎⰵ ⰳⱘⰱⱘ
4192910 ⱁⱌⱐⱅⰰ · ⱀⰰ ⱛ҅ⱄⱁⱂⱏ ⰲⱏⰸⱀⰵⰸⱏⱎⰵ · ⱂⱃⰻⰴⱑⱎⱔ ⰽⱏ ⱆⱄⱅⱁⰿⱏ ⰵⰳⱁ ·
4193000 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱗⱅⱏ ⱁⱌⱐⱅⰰ ⰻ҃ⱄⱏ · ⱃⰵⱍⰵ · ⱄⱏⰲⱃⱏⱎⰻ ⱄⱔ :: -- ·
4193010 ⰺ ⱂⱃⱑⰽⰾⱁⱀⱐ ⰳⰾⰰⰲⱘ ⱂⱃⱑⰴⰰⱄⱅⱏ ⰴ҃ⱈⱏ ::
4193100 Ⰺⱓⰴⰵⰻ ⰶⰵ ⱂⱁⱀⰵⰶⰵ ⱂⰰⱃⰰⱄⰽⰵⰲⱐⰼⰻ ⰱⱑ · ⰴⰰ ⱀⰵ ⱁⱄⱅⰰⱀⱘⱅⱏ
4193110 ⱀ҃ⰽⱄⱅⱑ ⱅⱑⰾⰵⱄⰰ · ⰲⱏ ⱄⱁⰱⱁⱅⱘ · ⰱⱑ ⰱⱁ ⰲⰵⰾⰻⰽⱏ ⰴⰵⱀⱐ ⱅⱁⱗ
4193120 ⱄⱁⰱⱁⱅⱏⰻ · ⰿⱁⰾⰻⱎⱔ ⱂⰻⰾⰰⱅⰰ ⰴⰰ ⱂⱃⱑⰱⰻⱙⱅⱏ ⰳⱁⰾⱑⱀⰻ ⰻⱈⱏ ·
4193130 ⰺ ⰲⱏⰸⱏⰿⱘⱅⱏ ⱗ ·
4193200 ⱂⱃⰻⰴⱘ ⰶⰵ ⰲⱁⰻⱀⰻ · ⰺ ⱂⱃⱏⰲⱁⱆⰿⱆ ⱂⱃⱑⰱⰻⱎⱔ ⰳⱁⰾⱑⱀⰻ ·
4193210 ⰺ ⰴⱃⱆⰳⱆⰿⱆ ⱂⱃⱁⱂⱔⱅⱆⰿⱆ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⱐ ·
4193300 ⱀⰰ ⰻ҃ⱄⰰ ⰶⰵ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⱎⰵ ⱑⰽⱁ ⰲⰻⰴⱑⱎⱔ ⰻ ⱓⰶⰵ ⱆⰿⱐⱃⱐⱎⱏ ·
4193310 ⱀⰵ ⱂⱃⱑⰱⰻⱎⱔ ⰵⰿⱆ ⰳⱁⰾⱑⱀⰻⱓ҅ ·
4193400 ⱀⱏ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⰲⱁⰻⱀⱏ · ⰽⱁⱂⰻⰵⰿⱐ ⰵⰿⱆ ⱃⰵⰱⱃⰰ ⱂⱃⱁⰱⱁⰴⰵ ·
4193410 ⰺ ⰻⰸⰻⰴⰵ ⰰⰱⰻⰵ ⰽⱃⱏⰲⱏ ⰻ ⰲⱁⰴⰰ ·
4193500 ⰺ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰻ ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁⰲⰰ · ⰺ ⰻⱄⱅⰻⱀⱏⱀⱁ ⰵⱄⱅⱏ
4193510 ⱄⱏⰲⱑⰴⱑⱅⰵⰾⱐⱄⱅⰲⱁ ⰵⰳⱁ :: ⰽ :: ⰺ҅ ⱅⱏ ⰲⱑⱄⱅⱏ ⱑⰽⱁ
4193520 ⰻⱄⱅⰻⱀⱘ ⰳ҃ⰾⰵⱅⱏ · ⰴⰰ ⰲⱏⰻ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⰵⱅⰵ ·
4193600 ⰱⱏⰻⱎⱔ ⰱⱁ ⱄⰻ ⰴⰰ ⱄⱏⰱⱘⰴⱘⱅⱏ [ⱄⱔ] ⰽⱏⱀⰻⰳⱏⰻ ·
4193610 ⰽⱁⱄⱅⱐ ⱀⰵ ⱄⱏⰽⱃⱆ[ⱎⰻ]ⱅⱏ ⱄⱔ ⰵⰳⱁ ·
4193700 ⰺ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰴⱃⱆⰳⱏⰻⱗ ⰽⱐⱀⰻⰳⱏⰻ ⰳ҃ⰾⱙⱅⱏ · ⰲⱐⰸⱐⱃⱔⱅⱏ ⱀⰰ ⱀⱐ ⰵⰳⱁⰶⰵ
4193710 ⱂⱃⱁⰱⰰⱄⱔ :: ⰽ ::
4193800 Ⱂⱁ ⱄⰻⱈⱏ ⰶⰵ ⰿⱁⰾⰻ ⱂⰻⰾⰰⱅⰰ ⰻⱁⱄⰻⱇⱏ · ⰺⰶⰵ ⰱⱑ ⱁⱅⱏ ⰰⱃⰻⰿⰰⱅⱑⱗ ·
4193810 ⱄⱕⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰻ҃ⱄⰲⱏ · ⱅⰰⰻⱀⱏ ⰶⰵ ⰸⰰ ⱄⱅⱃⰰⱈⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ · ⰴⰰ
4193820 ⰲⱏⰸⱐⰿⰵⱅⱏ ⱅⱑⰾⱁ ⰻ҃ⱄⰲⱁ · ⰻ ⱂⱁⰲⰵⰾⱑ ⱂⰻⰾⰰⱅⱏ ·
4193830 ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⰻ ⰲⱐⰸⱔⱅⱏ ⱅⱑⰾⱁ ⰻ҃ⱄⰲⱁ ·
4193900 Ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⰻ ⱀⰻⰽⱁⰴⰻⰿⱏ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⰻ ⰽⱏ ⰻ҃ⱄⰲⰻ ⱀⱁⱎⱅⰻ̑ⱙ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ·
4193910 ⱀⰵⱄⱏⰻ ⱄⱏⰿⱑⱎⰵⱀⰻⰵ ⰸⰿⱃⱏⱀⱀⱁ ⰻ ⰰⰾⰳⱆⰻⱀⱁ · ⱑⰽⱁ ⰻ ⰾⰻⱅⱃⱏ ⱄⱏⱅⱁ ·
4194000 Ⱂⱃⰻⱗⱄⱅⰵ ⰶⰵ ⱅⱑⰾⱁ ⰻ҃ⱄⰲⱁ · ⰺ ⱁⰱⰻⱄⱅⰵ ⰵ ⱃⰻⰸⰰⰿⰻ ⱄⱏ
4194010 ⰰⱃⱁⰿⰰⱅⱏⰻ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱁⰱⱏⰻⱍⰰⰻ ⰵⱄⱅⱏ ⰻⱓⰴⱑⱁⰿⱏ ⱂⱁⰳⱃⱑⰱⰰⱅⰻ ·
4194100 ⰱⱑ ⰶⰵ ⱀⰰ ⰿⱑⱄⱅⱑ ⰻⰴⰵⰶⰵ ⰻ ⱂⱃⱁⱂⱔⱄⱔ · ⰲⱃⱏⱅⱏⱂⱏ · ⰺ ⰲⱏ
4194110 ⰲⱃⱏⱅⱏⱂⱑ ⰳⱃⱁⰱⱏ ⱀⱁⰲⱏ · ⰲⱐ ⱀⰵⰿⱐⰶⰵ ⱀⰻⰽⱁⰾⰻⰶⰵ ⱀⰻⰽⱏⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ ⰱⱑ
4194120 ⱂⱁⰾⱁⰶⰵⱀⱏ ·
4194200 ⱅⱆ ⰶⰵ ⰸⰰ ⱂⰰⱃⰰⱄⰽⰵⰲⱐⰼⰻⱙ ⰻⱓⰴⱑⰻⱄⰽⱘ · ⱑⰽⱁ ⰱⰾⰻⰸⱏ ⰱⱑⰰⱎⰵ
4194210 ⰳⱃⱁⰱⱏ · ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱄⱅⰵ ⰻ҃ⱄⰰ :: ⰽ ::
4200100 Ⰲⱏ ⰵⰴⰻⱀⱘ ⰶⰵ ⱄⱁⰱⱁⱅⱏ · ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⰻⱀⰻ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰸⰰ ⱆⱅⱃⰰ ·
4200110 ⰵⱎⱅⰵ ⱄⱘⱎⱅⰻ ⱅⱏⰿⱑ ⱀⰰ ⰳⱃⱁⰱⱏ · ⰺ ⰲⰻⰴⱑ ⰽⰰⰿⰵⱀⱐ ⰲⱐⰸⱔⱅⱏ
4200120 ⱁⱅⱏ ⰳⱃⱁⰱⰰ ·
4200200 ⱅⰵⱍⰵ ⰶⰵ ⰻ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰽⱏ ⱄⰻⰿⱁⱀⱆ ⱂⰵⱅⱃⱆ · ⰺ ⰽⱏ ⰴⱃⱆⰳⱆⰿⱆ
4200210 ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱆ · ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰾⱓⰱⰾⱑⰰⱎⰵ ⰻ҃ⱄⱏ · ⰺ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⰰ ⰲⱏⰸⱔⱄⱔ ⰳ҃ⰰ
4200220 ⱁⱅⱏ ⰳⱃⱁⰱⰰ · ⰺ ⱀⰵ ⰲⱑⰿⱐ ⰽⱏⰴⰵ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱎⱔ ⰻ ·
4200300 ⰺⰸⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⰻ ⰴⱃⱆⰳⱏⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ · ⰺ ⰻⰴⱑⰰⱎⰵⱅⰵ ⰽⱏ ⰳⱃⱁⰱⱆ ·
4200400 ⱅⰵⱍⰰⰰⱎⰵⱅⰵ ⰶⰵ ⱁⰱⰰ ⰲⱏ ⰽⱆⱂⱑ · ⰺ ⰴⱃⱆⰳⱏⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⱅⰵⱍⰵ ⱄⰽⱁⱃⱑⰵ
4200410 ⱂⰵⱅⱃⰰ · ⰺ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰽⱏ ⰳⱃⱁⰱⱆ ·
4200500 ⰺ ⱂⱃⰻⱀⰻⰽⱏ ⰲⰻⰴⱑ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⰾⰵⰶⱔⱎⱅⱔ · ⱁⰱⰰⱍⰵ ⱀⰵ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ ::
4200600 Ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⰻ ⱄⰻⰿⱁⱀⱐ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⰲⱏ ⱄⰾⱑⰴⱏ ⰵⰳⱁ · ⰺ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ
4200610 ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ ⰲⱏ ⰳⱃⱁⰱⱏ · ⰺ ⰲⰻⰴⱑ ⱃⰻⰸⱏⰻ ⰾⰵⰶⱔⱎⱅⱔ ·
4200700 ⰺ ⱄⱛ҅ⰴⰰⱃⱐ ⰻⰶⰵ ⰱⱑ ⱀⰰ ⰳⰾⰰⰲⱑ ⰵⰳⱁ · ⱀⰵ ⱄⱏ ⱃⰻⰸⰰⰿⰻ ⰾⰵⰶⱔⱎⱅⱐ ·
4200710 ⱀⱏ ⱁⱄⱁⰱⱐ ⱄⱏⰲⰻⱅⱏ ⱀⰰ ⰵⰴⰻⱀⱁⰿⱐ ⰿⱑⱄⱅⱑ ·
4200800 ⱅⱏⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⰲⱐⱀⰻⰴⰵ · ⰺ ⰴⱃⱆⰳⱏⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⱂⱃⰻⱎⰵⰴⱏⰻ ⱂⱃⱑⰶⰴⰵ
4200810 ⰽⱏ ⰳⱃⱁⰱⱆ · ⰺ ⰲⰻⰴⱑ ⰻ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰ ·
4200900 ⱀⰵ ⱆ ⰱⱁ ⰲⱑⰴⱑⰰⱈⱘ ⰽⱏⱀⰻⰳⱏ · ⱑⰽⱁ ⱂⱁⰴⱁⰱⰰⰰⱅⱏ ⰵⰿⱆ ⱁⱅⱏ
4200910 ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱈⱏ ⰲⱏⱄⰽⱃⱏⱄⱀⱘⱅⰻ ·
4201000 ⰺⰴⰵⱅⰵ ⰶⰵ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰽⱏ ⱄⰵⰱⱑ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⰰ ::
4201100 Ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰶⰵ ⱄⱅⱁⱑⱎⰵ ⱆ ⰳⱃⱁⰱⰰ ⰲⱐⱀⱑ ⱂⰾⰰⱍⱘⱎⱅⰻ ⱄⱔ ·
4201110 ⱑⰽⱁ ⰶⰵ ⱂⰾⰰⰽⰰⰰⱎⰵ ⱄⱔ · ⱂⱃⰻⱀⰻⱍⰵ ⰲⱏ ⰳⱃⱁⰱⱏ ·
4201200 ⰺ ⰲⰻⰴⱑ ⰴⱏⰲⰰ ⰰⱀⰾⰰ ⰲⱏ ⰱⱑⰾⰰⱈⱏ ⱄⱑⰴⱔⱎⱅⰰ · ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱆ
4201210 ⰳⰾⰰⰲⱏⰻ · ⰺ ⰵⰴⰻⱀⱁⰳⱁ ⱆ ⱀⱁⰳⱆ · ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰱⱑ ⰾⰵⰶⰰⰾⱁ ⱅⱑⰾⱁ
4201220 ⰻ҃ⱄⰲⱁ ·
4201300 ⰺ ⰳ҃ⰾⰰⱄⱅⰵ ⰵ҅ⰻ҅ ⱁⱀⰰ · ⰶⰵⱀⱁ ⱍⱅⱁ ⱂⰾⰰⱍⰵⱎⰻ ⱄⱔ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⰰ
4201310 ⱑⰽⱁ ⰲⱐⰸⱔⱄⱔ ⰳ҃ⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ · ⰺ ⱀⰵ ⰲⱑⰿⱐ ⰽⱐⰴⰵ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⱎⱔ ⰻ ·
4201400 ⱄⰵ ⱃⰵⰽⱏⱎⰻ ⱁⰱⱃⰰⱅⰻ ⱄⱔ ⰲⱐⱄⱂⱔⱅⱐ · ⰺ ⰲⰻⰴⱑ ⰻ҃ⱄⰰ ⱄⱅⱁⱗⱎⱅⰰ ·
4201410 ⰺ ⱀⰵ ⰲⱑⰴⱑⰰⱎⰵ ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄⱏ ⰵⱄⱅⱏ ·
4201500 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰻ ⰻ҃ⱄⱏ ⰶⰵⱀⱁ ⱍⱅⱁ ⱄⱔ ⱂⰾⰰⱍⰵⱎⰻ ⰽⱁⰳⱁ ⰻⱎⱅⰵⱎⰻ · ⱁⱀⰰ ⰶⰵ
4201510 ⰿⱐⱀⱔⱎⱅⰻ ⱑⰽⱁ ⰲⱃⱏⱅⱁⰳⱃⰰⰴⰰⱃⱐ ⰵⱄⱅⱏ · ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ ⰳ҃ⰻ ·ⰰⱎⱅⰵ ⱅⱏⰻ
4201520 ⰵⱄⰻ ⰲⱏⰸⱔⰾⱏ · ⱂⱁⰲⱑⰶⰴⱐ ⰿⱐⱀⱑ ⰽⱏⰴⰵ ⰻ ⰵⱄⰻ ⱂⱁⰾⱁⰶⰻⰾⱏ ·
4201530 ⰺ ⰰⰸⱏ ⰺ ⰲⱐⰸⱏⰿⱘ ·
4201600 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰻ ⰻ҃ⱄⱐ ⰿⰰⱃⰻⰵ · ⱁⰱⱃⰰⱎⱅⱐⱎⰻ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱁⱀⰰ ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ·
4201610 ⰵⰲⱃⰵⰻⱄⰽⱏⰻ ⱃⰰⰲⰲⱆⱀⰻ · ⰵⰶⰵ ⱀⰰⱃⰵⱍⰵⱅⱏ ⱄⱔ ⱆⱍⰻⱅⰵⰾⱓ ·
4201700 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰻ ⰺ҃ⱄⱏ · ⱀⰵ ⱂⱃⰻⰽⰰⱄⰰⰻ ⱄⱔ ⰿⱐⱀⱑ · ⱀⰵ ⱆ ⰱⱁ ⰲⱐⰸⰻⰴⱏ
4201710 ⰽⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱓ ⰿⱁⰵⰿⱆ · ⰺⰴⰻ ⰶⰵ ⰽⱏ ⰱⱃⰰⱅⱃⰻ ⰿⱁⰵⰻ ⰺ ⱃⱐⱌⰻ ⰻⰿⱏ ·
4201720 ⰲⱏⱄⱈⱁⰶⰴⱘ ⰽⱏ ⱁ҃ⱅⱌⱓ ⰿⱁⰵⰿⱏⰻ ⰻ ⱁ҃ⱌⱓ ⰲⰰⱎⰵⰿⱆ · ⰺ ⰱ҃ⱆ ⰿⱁⰵⰿⱆ ⰻ
4201730 ⰱ҃ⱆ ⰲⰰⱎⰵⰿⱆ ·
4201800 ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰿⰰⱃⰻⱑ ⰿⰰⰳⰴⰰⰾⰻⱀⰻ ⰲⱐⰸⰲⱑⱎⱅⰰⱙⱎⱅⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱑⰽⱁ ⰲⰻⰴⱑ
4201810 ⰳ҃ⰰ · ⰺ ⱄⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰻ :: ⰽ ::
4201900 Ⱄⱘⱎⱅⰻ ⰶⰵ ⱂⱁⰸⰴⱑ ⰲⱐ ⱅⱏ ⰴⰵⱀⱐ · ⰲⱐ ⰵⰴⰻⱀⱘ ⱄⱁⰱⱁⱅⱏ · ⰺ
4201910 ⰴⰲⱐⱃⰵⰿⱏ ⰸⰰⱅⰲⱁⱃⰵⱀⱁⰿⱏ · ⰺⰴⰵⰶⰵ ⰱⱑⰰⱈⱘ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ
4201920 ⱄⱏⰱⱏⱃⰰⱀⰻ · ⰸⰰ ⱄⱅⱃⰰⱈⱏ ⰻⱓⰴⰵⰻⱄⰽⱏ · ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ·
4201930 ⰺ ⱄⱅⰰ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰻ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰿⰻⱃⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4202000 ⰺ ⱄⰵ ⱃⰵⰽⱏ ⱂⱁⰽⰰⰸⰰ ⰻⰿⱏ ⱃⱘⱌⱑ ⰻ ⱀⱁⰷⱑ ⰻ ⱃⰵⰱⱃⰰ ⱄⰲⱁⱑ ·
4202010 Ⰲⱏⰸⰴⱃⰰⰴⱁⰲⰰⱎⱔ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏⱎⰵ ⰳ҃ⰰ ·
4202100 Ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱂⰰⰽⱏⰻ · ⰿⰻⱃⱏ ⰲⰰⰿⱏ · ⱑⰽⱁⰶⰵ ⱂⱁⱄⱏⰾⰰ ⰿⱔ
4202110 ⱁⱅⱏⱌⱏ ⰻ ⰰⰸⱏ ⱄⱏⰾⱘ ⰲⱏⰻ ·
4202200 ⰺ҅ ⱄⰵ ⱃⰵⰽⱏ ⰴⱆⱀⱆ ⰻ ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ · ⱂⱃⰻⰻⰿⱑⱅⰵ ⰴ҃ⱈⰰ ⱄ҃ⱅⰰ ·
4202300 ⰺⰿⱏⰶⰵ ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⰻⱅⰵ ⰳⱃⱑⱈⱏⰻ · ⱁⱅⱏⱂⱆⱄⱅⱔⱅⱏ ⱄⱔ ⰻⰿⱏ ·
4202310 {ⰻ ⰻⰿⰶⰵ ⰴⱃⱐⰶⰻⱅⰵ ⰴⱃⱐⰶⰵⱅⱄⰵ ⰻⰿⱐ ·} ⱄⱔ ⰻⰿⱏ ::
4202400 Ⱅⱁⰿⰰ ⰶⰵ ⰵⰴⰻⱀⱏ ⱁⱅⱏ ⱁⰱⱁⱓ ⱀⰰ ⰴⰵⱄⱔⱅⰵ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱏⰻ ⰱⰾⰻⰸⱀⰵⱌⱏ ·
4202410 ⱀⰵ ⰱⱑ ⱅⱆ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⰻ ⰵⰳⰴⰰ ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ·
4202500 ⰳ҃ⰾⰰⰰⱈⱘ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⰴⱃⱆⰷⰻⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰲⰻⰴⱑⱈⱁⰿⱏ ⰳ҃ⰰ · ⱁⱀⱏ ⰶⰵ
4202510 ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰰⱎⱅⰵ ⱀⰵ ⰲⰻⰶⰴⱘ ⱀⰰ ⱃⱘⰽⱆ ⰵⰳⱁ ⱑⰸⰲⱏⰻ
4202520 ⰳⰲⱁⰸⰴⰵⰻⱀⱏⰻⱗ҅ · ⰺ ⰲⱏⰾⱁⰶⱘ ⱃⱘⰽⱏⰻ ⰿⱁⰵⱗ ⰲⱏ ⱃⰵⰱⱃⰰ ⰵⰳⱁ · ⱀⰻ
4202530 ⰲⱏⰾⱁⰶ[ⱘ] ⱂⱃⱏⱄⱅⰰ ⰿⱁⰵⰳⱁ ⰲⱏ ⱑⰸⰲⱘ ⰳⰲⱁⰸⰴⰻⰻⱀⱘ̑ⱙ ·
4202540 ⱀⰵ ⰻⰿⱘ ⰲⱑⱃⱏⰻ ::
4202600 ⰺ҅ ⱂⱁ ⱁⱄⰿⰻ ⰴⰵⱀⱏ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰱⱑⰰ҅ⱈⱘ ⰲⱏⱀⱘⱅⱃⱐ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰵⰳⱁ · ⰺ
4202610 ⱅⱁⰿⰰ ⱄⱏ ⱀⰻⰿⰻ · Ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰻ҃ⱄ ⰴⰲⱐⱃⰵⰿⱐ ⰸⰰⱅⰲⱁⱃⰵⱀⰰⰿⱏ ·
4202620 ⰺ ⱄⱅⰰ ⱂⱁ ⱄⱃⱑⰴⱑ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰿⰻⱃⱏ ⰲⰰⰿⱏ ·
4202700 Ⱂⱁ ⱅⱁⰿⱐ ⰳ҃ⰾⰰ ⱅⱁⰿⱑ · ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰻ ⱂⱃⱏⱄⱅⰰ ⱅⰲⱁⰵ{ⰵ}ⰳⱁ ⱄⱑⰿⱁ ·
4202710 ⰺ ⰲⰻⰸⰶⱐ ⱃⱘⱌⱑ ⰿⱁⰻ · ⰺ҅ ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⰻ ⱃⱘⰽⱘ ⱅⰲⱁⱙ · ⰺ ⰲⱏⰾⱁⰶⰻ
4202720 ⰲⱏ ⱃⰵⰱⱃⰰ ⰿⱁⱑ · ⰺ ⱀⰵ ⰱⱘⰴⰻ ⱀⰵⰲⱑⱃⰵⱀⱏ ⱀⱏ ⰲⱑⱃⰵⱀⱏ ·
4202800 ⰺ ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰ ⱅⱁⰿⰰ ⰻ ⱃⰵⱍⰵ ⰵⰿⱆ · ⰳ҃ⱐ ⰿⱁⰻ ⰱ҃ⱏ ⰿⱁⰻ ·
4202900 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰻ҃ⱄⱏ ⱑⰽⱁ ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ ⰿⱔ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰ · ⰱⰾⰰⰶⰵⱀⰻ ⱀⰵ
4202910 ⰲⰻⰴⱑⰲⱏ · ⱎⰵⰻ ⰺ ⰲⱑⱃⱁⰲⰰⰲⱏⱎⰵⰻ ·
4203000 ⰿⱏⱀⱁⰳⰰ ⰶⰵ ⰻⱀⰰ ⰸⱀⰰⰿⰵⱀⰻⱑ ⱄⱏⱅⰲⱁⱃⰻ ⰻ҃ⱄ ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏⰻ
4203010 ⱄⰲⱁⰻⰿⰻ · ⱑⰶⰵ ⱀⰵ ⱄⱘⱅⱏ ⱂⰻⱄⰰⱀⰰ ⰲⱏ ⰽⱏⱀⰻⰳⰰⱈⱏ ⱄⰻⱈⱏ ·
4203100 ⱄⰻ ⰶⰵ ⱂⰻⱄⰰⱀⰰ ⰱⱏⰻⱎⱔ · ⰴⰰ ⰲⱑⱃⱘ ⰻⰿⰵⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄ ⰵⱄⱅⱏ ⱈ҃ⱏ
4203110 ⱄ҃ⱀⱏ ⰱ҃ⰶⰹⰻ · ⰺ ⰴⰰ ⰲⱑⱃⱘⱙⱎⱅⰵ ⰶⰻⰲⱁⱅⰰ ⰲⱑⱍⱏⱀⰰⰰⰳⱁ ⰻⰿⰰⱅⰵ
4203120 ⰲⱏ ⰹⰿⱔ ⰵⰳⱁ :: ⰽ ::
4210100 Ⱂⱁ ⱄⰵⰿⱐ ⱑⰲⰻ ⱄⱔ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰻ҃ⱄ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ ⱀⰰ ⰿⱁⱃⰻ
4210110 ⱅⰰⰲⱁⱃⱐⱑ҅ⰴⱐⱄⱌⱑⰿⱐ · ⰰⰲⰻ ⰶⰵ ⱄⱔ ⱄⰻⱌⰵ ·
4210200 ⰱⱑⰰⱈⱘ ⰲⱏ ⰽⱆⱂⱑ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⱂⰵⱅⱃⱏ · ⰺ ⱅⱁⰿⰰ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⱁⰻ
4210210 ⰱⰾⰻⰸⱀⰵⱌⱏ · ⰺ ⱀⰰⱅⰰⱀⰰⰻⰾⱐ · ⰺⰶⰵ ⰱⱑ ⱁⱅⱏ ⰽⰰⱀⰰ ⰳⰰⰾⰻⰾⱑⰻⱄⰽⱏⰻ ·
4210220 ⰺ ⱄ҃ⱀⰰ ⰸⰵⰲⰵⰴⰵⱁⰲⰰ · ⰺ ⰻⱀⰰ ⰴⱏⰲⰰ ⱁⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⰳⱁ ·
4210300 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⱂⰵⱅⱃⱏ · ⰺⰴⱘ ⱃⱏⰻⰱⱏ ⰾⱁⰲⰻⱅⱏ · ⰳ҃ⰾⰰⱎⱔ ⰵⰿⱆ ·
4210310 ⰺⰴⰵⰿⱏ ⰻ ⰿⱏⰻ ⱄⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ · ⰺ ⰻⰸⰻⰴⱘ · ⰻ ⰲⱐⱄⱑⰴⱘ ⰲⱏ ⰽⱁⱃⰰⰱⱐ
4210320 ⰰⰱⰻⰵ · ⰺ ⰲⱏ ⱅⱘ ⱀⱁⱎⱅⱐ ⱀⰵ ⱗⱄⱔ ⱀⰻⱍⰵⱄⱁⰶⰵ ·
4210400 ⱆⱅⱃⱆ ⰶⰵ ⰰⰱⰻⰵ ⰱⱏⰻⰲⱏⱎⱓ · ⱄⱅⰰ ⰻ҃ⱄ ⱂⱃⰻ ⰱⱃⱑⰷⱑ · ⱀⰵ ⱂⱁⰸⱀⰰⱎⱔ
4210410 ⰶⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⱑⰽⱁ ⰻ҃ⱄ ⰵⱄⱅⱏ ·
4210500 ⰳ҃ⰾⰰ ⰶⰵ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ ⰴⱑⱅⰻ · ⰵⰴⰰ ⱍⱅⱁ ⱄⱏⱀⱑⰴⱏⱀⱁ ⰻⰿⰰⱅⰵ ·
4210510 ⱁⱅⱏⰲⱑⱎⱅⰰⱎⱔ ⰶⰵ ⰵⰿⱆ ⱀⰻ ·
4210600 ⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱃⰵⱍⰵ ⰻⰿⱏ · ⰲⱏⰲⱃⱏⰷⱑⱅⰵ ⱁ ⰴⰵⱄⱀⱘⱙ ⱄⱅⱃⰰⱀⱘ ⰽⱁⱃⰰⰱⰾⱑ
4210610 ⰿⱃⱑⰶⱘ · ⰻ ⱁⰱⱃⱔⱎⱅⰵⱅⰵ · ⰲⱏⰲⱃⱏⰳⱘ ⰶⰵ · ⰺ ⰽ ⱅⱁⰿⱆ ⱀⰵ
4210620 ⰿⱁⰶⰰⰰⱈⱘ ⱂⱃⰻⰲⰾⱑⱎⱅⰻ ⰵⱗ · ⱁⱅⱏ ⰿⱀⱁⰶⱐⱄⱅⰲⰰ ⱃⱏⰻⰱⱏ ·
4210700 ⰳ҃ⰾⰰ ⰶⰵ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰵⰳⱁⰶⰵ ⰾⱓⰱⰾⱑⱎⰵ ⰻ҃ⱄⱏ ⱂⰵⱅⱃⱁⰲⰻ · ⰳ҃ⱏ
4210710 ⰵⱄⱅⱏ · ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⰶⰵ ⱂⰵⱅⱃⱏ ⱄⰾⱏⰻⱎⰰⰲⱏ ⱑⰽⱁ ⰳ҃ⱐ ⰵⱄⱅⱏ ·
4210720 ⰵⱂⰵⱀⰴⰻⱅⱁⰿⱏ ⱂⱃⱑⱂⱁⱑⱄⰰ ⱄⱔ · ⰱⱑ ⰱⱁ ⱀⰰⰳⱏ · ⰺ ⰲⱏⰲⱃⱏⰶⰵ ⱄⱔ
4210730 ⰲⱏ ⰿⱁⱃⰵ ·
4210800 ⰰ ⰴⱃⱆⰷⰻⰻ ⱆⱍⰵⱀⰻⱌⰻ ⰽⱁⱃⰰⰱⰻⱌⱐⰿⱐ ⱂⱃⰻⰴⱘ · ⱀⰵ ⰱⱑⱎⱔ ⰱⱁ ⰴⰰⰾⰵⱍⰵ
4210810 ⱁⱅⱏ ⰸⰵⰿⰾⱔ · ⱀⱏ ⱑⰽⱁ ⰴⱏⰲⱑ ⱄⱏⱅⱑ ⰾⰰⰽⱅⱏ ·
4210820 ⰲⰾⱑⰽⱘⱎⱅⰵ ⰿⱃⱑⰶⱘ ⱃⱏⰻⰱⱏ ·
4210900 ⱑⰽⱁ ⰶⰵ ⰻⰸⰾⱑⰸⱘ ⱀⰰ ⰸⰵⰿⰾⱙ · ⰲⰻⰴⱑⱎⱔ ⱁⰳⱀⱐ ⰾⰵⰶⱔⱋⱐ ⰻ ⱃ[ⱏ]ⰻⰱⱘ
4210910 ⱀⰰ ⱀⰵⰿⱐ ⰾⰵⰶⱔⱎⱅⱘ ⰻ ⱈⰾⱑ[ⰱ]ⱏ ·
4211000 ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱂⱃⰻⱀⰵⱄⱑⱅⰵ ⱁⱅⱏ ⱃⱏⰻⰱⱏ ⱗⰶⰵ ⱗⱄⱅⰵ ⱀⱏⰻⱀⱑ ·
4211100 Ⰲⱐⰾⱑⰸⰵ ⰶⰵ ⱄⰻⰿⱁⱀⱏ ⱂⰵⱅ[ⱃ]ⱏ ⰻ ⰺⰸ[ⰲ]ⰾⱑⱍⰵ ⰿ[ⱃ]ⱑⰶⱘ ⱀⰰ
4211110 ⰸⰵⰿⰾⱙ · ⱂⰾⱏⱀⱘ ⰲⰵⰾⰻⰺ ⱃⱏⰻⰱⱏ · ⱄⱏⱅⱁ ⰻ ⱂⱔⱅⱐ ⰴⰵⱄⱔⱅⱏ ⰻ ⱅⱃⰻ ·
4211120 ⰺ ⱅⱁⰾⰻⰽⱆ ⱄⱘⱎⱅⱐ ⱀⰵ ⱂⱃⱁⱅⱃⱏⰶⰵ ⱄⱔ ⰿⱃⱑⰶⰰ ::
4211200 Ⰳ҃ⰾⰰ ⰻⰿⱏ ⰻ҃ⱄ · ⱂⱃⰻⰴⱑⱅⰵ ⱁⰱⱑⰴⱆⰻⱅⰵ · ⰺ ⱀⰻⰽⱅⱁⰶⰵ ⱀⰵ
4211210 ⱄⱏⰿⱑⰰⱎⰵ ⱁⱅⱏ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱏ ⰻⱄⱅⱔⰷⰰⱅⰻ ⰵⰳⱁ ⱅⱏⰻ ⰽⱅⱁ ⰵⱄⰻ ·
4211220 ⰲⱑⰴⱘⱎⱅⰵ ⱑⰽⱁ ⰳ҃ⱐ ⰵⱄⱅⱏ ·
4211300 Ⱂⱃⰻⰴⰵ ⰶⰵ ⰻ҃ⱄ · ⰺ ⱂⱃⰻⱗⱅⱏ ⱈⰾⱑⰱⰰ ⰻ ⰴⰰⱄⱅⱏ ⰻⰿⱏ · ⰺ ⱃⱏⰻⰱⱘ
4211310 ⱅⰰⰽ[ⱁ]ⰶⰴⰵ ·
4211400 ⱄⰵ ⱓⰶⰵ ⱅⱃⰵⱅⰻ[ⰻⱌⰻ] ⱑⰲⰻ ⱄⱔ ⰻ҃ⱄ ⱆⱍⰵⱀⰻⰽⱁⰿⱏ ⱄⰲⱁⰻⰿⱏ ⰲⱏⱄⱅⰰⰲⱏ
4211410 ⱁⱅⱏ ⰿⱃⱏⱅⰲⱏⰻⱈⱏ :: ⰽ ::
4211500 ⰵⰳⰴⰰ ⰶⰵ ⱁⰱⱑⰴⱁⰲⰰⱎⱔ · ⰳ҃ⰾⰰ ⱄⰻⰿⱁⱀⱁⰲⰻ ⱂⰵⱅⱃⱆ ⰻ҃ⱄ · ⱄⰻⰿⱁⱀⰵ
4211510 ⰻⱁⱀⰻⱀⱏ ⰾⱓⰱⰻⱎⰻ ⰾⰻ ⰿⱔ ⱂⰰⱍⰵ [ⱄⰻⱈⱏ] · ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰵⰻ ⰳ҃ⰻ ·
4211520 ⱅⱏⰻ ⰲⱑⱄⰻ ⱑⰽⱁ ⰾⱓⰱⰾⱙ ⱅⱔ · ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱂⰰⱄⰻ ⰰⰳⱀⱐⱌⱔ ⰿⱁⱗ ·
4211600 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱂⰰⰽⱏⰻ ⰲⱏⱅⱁⱃⰻⱌⰵⱙ · ⱄⰻⰿⱁⱀⰵ ⰻⱁⱀⰻⱀⱏ ⰾⱓⰱⰻⱎⰻ ⰾⰻ ⰿⱔ ·
4211610 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⰵⰻ ⰳ҃ⰻ · ⱅⱏⰻ ⰲⱑⱄⰻ ⱑⰽⱁ ⰾⱓⰱⰾ̑ⱙ ⱅⱔ ·
4211620 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱂⰰⱄⰻ ⱁⰲⱏⱌⱔ ⰿⱁⱗ ·
4211700 ⰳ҃ⰾⰰ ⰵⰿⱆ ⱅⱃⰵⱅⰻⰻⱌⰻ ·

(конец утерян)