0%

Адыг ээрен дугайында алгыш

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Тыва улустуң алгыш-йөрээлдери (Өг-бүле биле холбашкан йөрээлдер)
автору Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем шинчилел институду
Чаяан чылы: 1990.


Адыг ээрен дугайында алгыш


Кара чудууң, оой-оой,
Аңдарылган, оо-оой!
Кара курту,
Доос курту доюраткан,
Арга-арыг, чоогага
Турлаг кылган,
Айлар, бестер
Чемиш кылган, оо-оо-оой!
Кара хүрең хайыракан-на, оо-оой!
Кара черни
Дуглап алган,
Каска эзим
Иштин чурттаан,
Какпак хая
Дөзүн чурттаан, оой-оой!
Бүлүреңнээн кулактарлыым,
Бүлүреңнээн карактарлыым.
Калбак кара мажаалайым,
Делгем хөрээң дирилеткен,
Дедир чарыын дески манаан,
Кара шайлар чажыглыым,
Кара торгу аржыылдыым,
Өлүр-төрүүр амытанга, оой-оой,
Өпейлигге өлчейлиин аар, оой-оой-оо-оой.
Шаңгыр хая, чыдынныым аар,
Сарыг каттар чемиштиим аар, оой-оой.
Калбак кара мажаалайым,
Чассыг сарыг мажаалайым
Оо-оо, оо-оо, оо-оой!
Караңгыда чоруктуум аар,
Кара шуру карактыым аар, оой-оой!
Арыг бажы олуттуум аар,
Ак-ла тоолай чемиштиим аар,
Боом кыры олуттуум аар,
Бора тоолай чемиштиим аар.