Zigan e Lietuvan

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
(Mär Lietuvik)


Seimna zigan ätevom ko Lietuvan. Bofans äfaemoms. Lietuvan älabom svinüli e zigan goküli. Zigan äsagom Lietuvane: „Nu fidobsös svinüli olik, täno ofidobs goküli obik.“


„Gudö!“ Lietuvan äsagom.


Äfefidoms svinüli ed älaitevoms. Dönu äprimikoms ad faemikön ed ästopoms ad takädön. Zigan äsuemom, das gokül bal binon tu smalik ad satükön omis bofik, ed äsagom Lietuvane: „Kini ofidobs-li is? o söl! Goküli: din benosmekik, ab no saidon ad satükön pösodis tel. Seitobsös obis ad takädön ed utan, kel odrimom sapikumo, odagetom goküli!“


„Gudö!“ Lietuvan äsagom.


Zigan äseitom oki ed äslipikom. Lietuvan no älabom sufädi ed äfefidom goküli zigana. Igalikölo, zigan äprimom ad konön drimi okik: „Ekö! o sölil! sunädo, ven islipikob, mödot silananas änexänons, äsumons ed ämopolons obi lü sül. Us Siör äbegom obe ad seidön obi flanü om, äsäkom obe, va plöpob-la gudiko... Leläd Saludik älüpolif [1] zibis distik: dökamit, ganamit e lemödot zibas votik!... Benö! sagolös utosi, keli edrimol!“


„Ed ob,“ Lietuvan äsagom, „älogob, das pro ol äbinos vemo gudik in sül ed äcedob, das no öbinol stupan e das no ögekömol lü drenafälid at... klu äsumob ed äfefidob goküli lölik ola!“NOETS. (Vükifonät)

  1. Bükapök; pla: „älüpolof“.
Se Volapükagased pro Nedänapükans 1957, Nüm: 1, Pad: 3.