Wikisource:Bali-Alih Aksara

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
       

Website puniki madue sistem penerjemah otomati sane ngasilang transkripsi latin sane madasar antuk teks aksara Bali sane sampun kaketik. Riantukan proses nerjemahang punika mapaiketan sareng teks aksara Balinyane, transkripsi latin nenten prasida kasunting mapasahan miwah pacang kagentosin otomatis sawusan nyunting teks aksara Balinyane.

Transkripsi latin otomatis sane kaanggen ring website puniki kaambil saking transkripsi latin sane kaanggen ring website Puri Kauhan Ubud sane kadruwenang olih Ari Dwipayana. Puri Kauhan Ubud madruwe koleksi naskah lontar miwah aktif ngamargiang alih aksara. Punika mawinan, transkripsi puniki makeh kauningin ring bali taler makeh kanggen olih para penelitine. Ring sor puniki skema alih aksara sane kaanggen ring website puniki.

Akṣara Wyañjana[edit]

Akṣara Wyañjana
ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬯ᭄ᬬᬜ᭄ᬚᬦ
Aksara Pelafalan dalam
IPA
Alih Aksara
Pamleaf.org
Alih Aksara
IAST
Alih Aksara
Puri Kauhan Ubud
Nama
[ka] ka ka ka ka
[kʰa] kha kha kha ka mahaprana
[ga] ga ga ga ga
[gʰa] gha gha gha ga gora
[ŋa] nga ṅa ṅa nga
[tʃa] ca ca ca ca murca
[tʃʰa] cha cha cha ca laca
[dʒa] ja ja ja ja
[dʒʰa] jha jha jha ja jĕra
[ɲa] ña ña ña nya
[ʈa] ṭa ṭa ṭa ta latik
[ʈʰa] ṭha ṭha tha ta latik mahaprana
[ɖa] ḍa ḍa ḍa da murda alpaprana
[ɖʰa] ḍha ḍha da murda mahaprana
[ɳa] ṇa ṇa ṇa na rambat
[ta] ta ta ta ta
[tʰa] tha tha tha ta tawa
[da] da da da da lindung
[dʰa] dha dha dha da madu
[na] na na na na kojong
[pa] pa pa pa pa
[pʰa] pha pha pha pa kapal
[ba] ba ba ba ba
[bʰa] bha bha bha ba kĕmbang
[ma] ma ma ma ma
[ja] ya ya ya ya
[ra] ra ra ra ra
[la] la la la la
[wa] wa va wa wa
[ɕa] śa śa śa sa saga
[ʂa] ṣa ṣa ṣa sa sapa
[sa] sa sa sa sa danti
[ha] atau [a] ha ha ha ha

Akṣara Swara[edit]

Akṣara Swara
ᬅᬓ᭄ᬱᬭᬲ᭄ᬯᬭ
Aksara Pelafalan dalam
IPA
Alih Aksara
Pamleaf.org
Alih Aksara
IAST
Alih Aksara
Puri Kauhan Ubud
Nama
[a] a a ⁰a a kara
[ɑː] ā ā ⁰ā a kara dirgha
[i] i i ⁰i i kara
[iː] ī ī ⁰ī i kara dirgha
[u] u u ⁰u u kara
[uː] ū ū ⁰ū u kara dirgha
[rə] r̥ĕ ra rĕpa
[rɤ] r̥ö ̥̄r̥̄ ra rĕpa dirgha
[lə] l̥ĕ l ̥ la lĕnga
[lɤ] l̥ö lĕ̥ la lĕnga dirgha
[e] e e ⁰e e kara
[aːi] ai ai ⁰ai airsanya
[o] o o ⁰o o kara
[aːu] au au ⁰au au kara

Pangangge Swara[edit]

Pangangge Swara
ᬧᬗ᭢‌ᬗ᭄ᬕᬲ᭄ᬯᬭ
Pangangge Pelafalan dalam
IPA
Alih Aksara
Pamleaf.org
Alih Aksara
IAST
Alih Aksara
Puri Kauhan Ubud
Nama
- [ka] ka ka ka -
ᬓᬵ [kɑː] tĕdong
ᬓᬶ [ki] ki ki ki ulu
ᬓᬷ [kiː] ulu sari
ᬓᬸ [ku] ku ku ku suku
ᬓᬸ [kuː] suku ilut
ᬓᬺ [rə] kr̥ĕ kṛ kr̥ guwung macĕlĕk
ᬓ᭄ᬭᬵ [krɤ] kr̥ö kṝ kr̥̄ guwung macĕlĕk dirgha
ᬓᬾ [ke] ke ke ke taling/taleng
ᬿ ᬓᬿ [kaːi] kai kai kai taling rĕpa
ᬓᭀ [ko] ko ko ko taling-matĕd0ng
ᬓᭁ [kaːu] kau kau kau taling rĕpa-tĕdong
ᬦᭂ [nə] pĕpĕt
ᬦᭃ [nɤ] pĕpĕt-tĕdong

Pangangge Tĕngĕnan[edit]

Pangangge Tĕngĕnan
ᬧᬗ᭢‌ᬗ᭄ᬕᬢᭂᬗᭂᬦᬦ᭄
Pangangge Pelafalan dalam
IPA
Alih Aksara
Pamleaf.org
Alih Aksara
IAST
Alih Aksara
Puri Kauhan Ubud
Nama
ᬓᬀ [kã] kaṃ kaṃ kaṃ ulu ricĕm
ᬓᬁ [kã] kaṅġ kaṃ kam̐ ulu candra
ᬓᬂ [kaŋ] kang kaṃ kaŋ cĕcĕk
ᬓᬃ [kar] kar̀ kar kaŕ surang
ᬓᬄ [kah] kaḥ kaḥ kaḥ bisah
ᬓ᭄ [k] k k k∙ adĕg-adĕg

Pada[edit]

Pada
ᬧᬤ
Pada Alih Aksara
Pamleaf.org
Alih Aksara
Puri Kauhan Ubud
Nama Fungsi
, , carik setara dengan koma
. . carik kalih setara dengan titik
\\ panti menandakan bagian awal maupun pembagian tertentu dalam teks
\\\ // pamada menandakan bagian awal maupun pembagian tertentu dalam teks
pada windu digunakan bersamaan dengan tanda baca lain untuk membentuk deret tanda baca tertentu
- - pamĕnĕng tanda sambung untuk kata yang terpenggal
: : carik pamungkah setara dengan titik dua
᭟᭜᭟ \\ • \\ . 0 . pasalinan menandakan bagian akhir maupun pembagian tertentu dalam teks
᭚᭜᭚ // • // // 0 // carik agung menandakan bagian akhir maupun pembagian tertentu dalam teks
᭛᭜᭛ /// • /// // 0 // carik agung menandakan bagian akhir maupun pembagian tertentu dalam teks

Angka[edit]

Angka
ᬳᬗ᭄ᬓ
Angka Alih Aksara
Otomatis
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Catatan[edit]

Singkatan:

  • IPA = International Phonetic Alphabet; Alfabet Fonetis Internasional
  • IAST = International Alphabet for Sanskrit Transliteration; Alfabet Internasional untuk Alih-aksara Sansekerta