Vyopa ku nyoka (Andersen)

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

FYETRA index

Melan pa yopa ka ge vepe vyopa, ni ka drimi vyopa. Es e bolen dai rava embi vu nine va, ni mupi bari aba loi toli; vyopas ski mi lote, ni ai drimi vyopas e vyu gane lume ski; bari aba ki pen atiji ne. Lwalen es mega gi, ni bai glai, su bai gugir nine drimi vyopa.

Pi mala baskuma: hizas, rabas, madra; ah zata! Du ika ti ogon ku marau gema i grumi dia len bete.

Hebi tonkas vyopa: Ah Tuma, drea i skuma gu pen va! Lâ due yu nikas i storas vi, ebe du čakas u tekas i hebe spivas un; esvi va skeken ga drimi vyopa.

"Oy ser sa!" grumi diva tien, ni ken mia; len tepa, myen emya yu plapa i paten nyoka daba ku; yai klapen jek blapas, buren ku nyoka, i ku blapas lwi sonsen jek kefa-slapamas. Mala ti vyop’aken plane ku tai.

Yai ivasa vun epon planen gu.

- Mazi! – ivena ginen, - foi mi vanen neas dai mala! Pli Tuma lume ki plapa du! O plapi ku tati aba in o dai vov’i gisi klesa. Sa mazi!

Neton es va drimi vyopa, su meden nyoka smu jek blapas i jek kefa-slapamas.

Miti ka ma' d’es lusi debra, ai mi drimi vyopa? Igi yopa vepen va, mandi fifyan va drimi vyopa, i nyoka kapon tu kompa, upi lwi savasi ma’so, ai mèa kapen nai.

I sa, a se, drimi blaka!