User talk:Վազգեն

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Some remarks[edit]

Hi and welcome here. To your edits last night there are some points I would like to say (and I hope you understand english):

  1. you uploaded three images here; beside the fact that it is always better zo upload them to Commons, all pictures must have the source given here and also - very important - a free licence. Please upload the images either to commons, or at least, give here the source, licence and other data, then otherwise they will be deleted.
  2. please use the button SHOW PREVIEW when editing. On the page Միչուրինյան տունկեր you made 50 small edits in a short time what is not good for our logs.
  3. It is quite necessary that all page are categorized by language categories as we have many languages here. Please complete the new pages.

Once more, welcome and I wish you good luck here in Wikisource. -jkb- 08:33, 1 April 2007 (UTC)


The added pages are obviously in Armenian, where we have a category already, the Category:Armenian - so add this one please. Thx, -jkb- 12:07, 1 April 2007 (UTC)


Answer[edit]

Thank you very much for your remarks, I will take them into account.:)

Վազգեն 13:30, 1 April 2007 (UTC)

the function MOVE[edit]

if you will rename a page or to move the whole text to another page, please do not use COPY AND PASTE but the function MOVE - this one moves the whole history, not only the text. Thanks. -jkb- 15:59, 1 April 2007 (UTC)

Image licence[edit]

Hi, the three images (see here) seems to be OK, I added there a notice. Next time I would suggest to upload the images to :Commons where they can be used by all projectcs, and, if your language will get an own subdomain, they can be used also there. Regards, -jkb- 08:48, 8 April 2007 (UTC)

Առանձին դոմեյնի դիմում[edit]

Բարև, Վազգեն։ Եթե դժվար չի, խնդրում եմ այստեղիդ մասնակցի էջի վրա հղում դիր դեպի վիքիպեդիայի մասնակցիդ էջը (տես օրինակ իմ մասնակցի էջը)։ Թող երևա (վիքիմեդիայի խորհրդի անդամներին, որոնք և ընդունում են նոր դոմեյնի բացման մասին որոշումը), որ հայերեն վիքի-հանրության հին անդամ ես։ Շնորհակալություն։ ― Teak 15:28, 16 July 2007 (UTC)