UGenesisi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Isahluko Sokuqala[edit]

1 Ekuqaleni, uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. 2 Umhlaba wawulihlane elixokozelayo, ubumnyama bugcwele yonke indawo, umoya kaNkulunkulu uhambahamba phezu kwamanzi.