Tru muntili di Zmolca

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Tru muntili di Zmolca

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 24


Nsusu tru muntili di Zmolca
Tutâ noaptea-alatrâ Polca,
Polca, bealişi câţauâ,
Di tuţ câńil’i cama-arauâ;
Latrâ singurâ, pi lunâ,
Di pâdurili arâsunâ.
– Polcă lele, Polcă vrută,
Ţi-ai di-alatri noaptea tutâ?
Ţi-ai di-alatri nvirinatâ,
Polcă ńicâ şi-alâvdatâ?
Naca furil’i yinu s-nâ furâ,
Di nu-ţ taţi laea-ţ gurâ?
Naca yinu tr-a noastri ńeali,
Trâ caleşili ca steali,
I yinu, poati, si-ńi mi leagâ,
Sclavu s-mi ţânâ veara ntreagâ?
Cara s-yinâ maşi trâ mini,
Bucăţ fă-ńi-ti, scumpă, tini,
S-nu-ńi mi-acaţâ câpitanlu,
Dona, gionili-aţelu duşmanlu,
Ţe-ńi mi-avinâ si-ńi mi-acaţâ,
Si-ńi l’ea banâ ş-tinireaţâ!…
Nu-apucă tra s-ḑâcâ grailu
Noti-arusu ş-muşatu ca Mailu,
Când unu pliumbu ndrept tu cheptu
L’i-yini-a celniclui aleptu:
Pliumbu greu, pliumbu di moarti,
Pitricutu di-ahânt diparti…
Câḑu Noti, lailu,-mpadi,
Ca fidanea cându cadi,
Ş-Polca, corba, dipriunâ
Alâtra di doru pi lunâ,
Câ muri maratlu gioni
Vâtâmatu di furlu Doni.
Când hâbarea-agiumsi-n hoarâ,
Vińi nveasta-alu Noti truoarâ,
Nveasta-l’i scumpâ şi muşatâ,
Cu cundil’ilu canda-adratâ;
Şi-acâţă si-şi zmulgâ perlu,
Di plânḑea di ńilâ ş-ţerlu.
Vińi ş-sora-alu Noti – cruna –
Deaspirâ di ş-plâmsi ş-luna.
Dauli plângu ca birbil’i,
Câ lâ-armânu-mpadi hil’i;
Plâng, ca ţerli tru tuchitâ,
Ş-plângu ńira loru lâitâ!...

O lai Done, câpitane,
Ţi-adâraşi, tini, curbani?
Virsaşi sânḑi tra s-bea loclu –
Si-ńi ti-ardâ sfulgulu şi foclu!
Vâtâmaşi Noti – dal’eanlu –,
Stingâ-ţ ḑuua iataganlu!
L-vâtâmaşi di trâ ʼnâ picâ,
Di niveasta-l’i va s-s-dińicâ,
Ş-corba-l’i sorâ va s-s-dirinâ –
Di la Dumniḑău s-ţâ yinâ!