Trâși la patruli cutari

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Trâși la patruli cutari

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 36


Trâşi la patruli cutari
Si-avdi zghicu şi vreavâ mari:
Câńil’i-alatrâ di s-dirinâ,
Furil’i graḑ tu munti-aminâ;
Latrâ câńil’i dipriunâ
Valea toatâ di-şi asunâ;
Latrâ ş-corbili câţali
Di la turmili di ńeali.
Ma ţe s-hibâ-aţea lâtrari
Trâşi la patruli cutari?
S-dusi Lambri la turuşti
Şi-a câşarilor lâ da fuşti,
Câ nâşi deadirâ hâbari
Ş-vińi-ascherea-n Grailu-mari
Di trei giońi îl’i pliumbuirâ,
Tu limeri l’i-agudirâ.
Di atumţea şi-tricu anlu.
Estanu Lambri câpitanlu
Si-şi l’ea ahtea şi-află oara,
Di s-cutrimbură şi hoara
Di-a câţalilor lâtrari,
Di zghiliri şi di uhtari,
Câ toţ bacil’i la turuşti
Mâcâ, corghil’i, multi fuşti...
Bate toaca cu câmbana,
Câ ţal-Costa, curbişana,
Vińi-n coduru tra si-asunâ
Toaca, lumea si si-adunâ;
Si si-adunâ ńicu şi mari,
S-ńeargâ-nsusu trâşi la cutari
Iu batu furil’i cu hârbia,
Cu cundachea ş-cu lâmńia.
– „Mori ţal-Costa, mori surată,
Iu nâ-l’i duţ, mori blâstimată,
Şi ficioril’i şi bârbaţl’i
Tra si s-vatâmâ, mâraţl’i,
Tu-aţelu munti spânu şi-analtu
Cumu tu lumi nu ş-u altu?”
L’i-ḑâţi nveasta-alu Cutavela –
Prota featâ alu Geavela –,
Nveasta oacl’işi – nişani –,
Cu frâmţeali ca gâitani
Şi cu faţâ di filgeani...
– „Taţ, lea-nveastă gramarauâ,
Taţ, mori limbâ di uheauâ,
Câ-ńi ţ-u deadi, ḑău, cripatlu,
Nu-ńi lâea ş-tini hicatlu
Când îńi batu furil’i bârbatlu!
Nu-avḑâ tini la câşari
Cumu zghileaşti di dureari,
Di-a mea minti va-ńi si scoalâ –
Si-ńi ti vedu şi lae ş-goalâ!”
Aşi greaşti murtaraua
Di ţal-Costa-aţea dal’eana,
Când asunâ ńeaḑâ-noaptea
Toaca greauâ şi câmbana!