Totu sa culpa est de s'originale

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Totu sa culpa est de s'originale (20th century) 
by Gavino Contini

In Codronzanos b'aiat un omine guastu e comente at bidu a tiu Gavinu passende l'aiat nadu «Gavi' faghemi un'ottava ca so guastu gai, a su nessi, s'ammentan de a mie!». E issu l'aiat subitu cantadu:

Totu sa culpa est de s'originale
pruite chi t'hat guastu est sa natura:
non tenes petza ne corporatura
e ses de ognu essu fattu male.
Zita a deus in su tribunale
chi ti paghet a su nessi sa fattura,
e in su tribunale zita a deus
chi ti mezoret o ti feta' peus!