Ti adori, tu lu sas, e lu gran ben

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Ti adori, tu lu sas, e lu gran ben  (1828) 
by Ermes di Colloredo
Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano

DELIRIO D'AMORE

CANZONE

Ti adori, tu lu sas, e lu gran ben
Ta l'hai mostràt, tu l'has anchie vidut;
Ma ognun di no' sol tant che avìn podut,
Ma tant che a l'è, nissun di no' a plen.

No, che nè la to fede, nè il miò dì
Son rivaz al segnal de veretat;
Ma tu tu has poc vidut, jò poc mostrat,
Seben vìn predichiat e gnot e dì.

Parcè che nanchie l'imaginazion
Pò figuràssal, nè pensàlu mai:
Chel che hai dit, chel che dìs, e che dirai
A l'è poc, a l'è nuje in paragon.

Ogni lenghe è imperfete par contalu,
Ogni ment e' jè anguste par capilu,
Ogni bochie e' pàr mute in ta 'l dilu
Ogni pinsìr è curt in ta 'l pensalu.

Ce ocor? non fo, non d'è, nè mai sarà
Un afiet cussì grand, cussì potent;
Che an conti pur lu timp e mil e cent,
Che mai un come il miò si contarà.

Che an sei staz, jò no 'l sai; sai che al si dìs,
Che han piardude la vite par amor,
Ce' cul curtiss foransi il glutidor,
Ce' strinzìnlu cul laz menand i pis;

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Ce' par studà lis flamis dal so cuur,
Vevin butat la vite in miez d'un poz,
Fasinsi pur vignì l'ultin sangloz,
Par bevi masse in presse di däûr;

Ce' par issì fuur de preson d'amor
Sein làz a volte rote dai balcons,
Dispresonand cuss' ju puars minchions
L'anime dal so cuarp cun gran dolor;

Ce' par finì di fa là il cuur in bore
Si sein butaz sul fuuc dret di par bon,
Lassand la so cinìse in ocasion
Di fa il memento a cui cu s'inamore;

Cè di gnot sot i balcons dal so ben
Di miez Unviar, quand che plui sofle buere,
Stand inchiantàz cussì dute le sere
Sein muarz glazzaz, e pur cul fuuc in sen.

Nò che nissun di chesg, e se anchie an foss,
Che vessin dat d'afiet major segnal,
Si porà dì che il so sei stat ugual
Al miò non manco, che d'un traf a un fross.

E sarà simpri tante diferenze,
Cu è d'une forepiere a une balene,
Di un cure-ding ad une grande antene,
E cu è dal missar a l'ecelenze;

Plui che non è d'un pulz a un elefant,
E d'une farcadizze a une montagne,
D'une vilute e' monarchìe di Spagne,
E d'une tazze d'aghe al mar duquant.

Un amor come il miò no si ha mai dat,
Che al supere duquang di man in man,
Tant cu è major il Pape d'un Plevan,
Tant che Udin è plui degn di Cividat.

Chel che han pudut fa ju altris d'un in un,
Traspuartaz da l'ecess di un grand amor,
Jò oress fa biel sol tant che ognun di lor
Cussì vulintir chè mangià un pistun.

Jò mi declari che 'o varess achiar,
Che mi foss scortëade jù la piel,
Pur che cun je foss fat un cussignel,
E dai miei uess giavat un guselar:

Ma che tu ju doprass, tu che lu prin
Afiet dal mond mi fàs sintì, voress;
Che cussì tes tos mans simpri saress,
E staress simpri stret in ta 'l to grin.

Jò mi contentaress anchie plui bass,
Che i miei budiei fossin daspaz par bon,
E intortëaz a foze di cordon,
Pur che cun chesg tu ti lazzàss lu cass.

Che cussì jò saress content a plen,
Parcè senze suspiet senze fadìe,
Dal jevà dal soreli al tornà vie,
Ti strenzaress ju flancs e lu biel sen.

In sume al non è cruci, nè torment,
Nè pricipizi alcun, nè nissun risi,
Che par te no 'l patiss; anzi t'avisi,
Che par to amor deventaress content,

Di plui tu has di savè, che jò no speri
In chest mond altri ben, nè sòi soget
D'altris passions, tu sole ses l'oget
Unic dal miò pinsir, dal desideri.

No brami robe avè; nè pur un stric
Pensi di cressi dal miò poc teren,
Sèi ueid il scrign, se al no l'ul jessi plen;
Cò sòi in possess di te, sòi vonde ric.

Di cont, nè di marchès titui d'onor
No mi entrin in te ment nanchie par sum:
Lassi svuarbassi j' altris par chest fum;
Se tu ses donge me, sòi vonde sior.

Sòi vonde sior, sòi vonde jusdicent,
Se tu ses, vite me, sot la me cure,
No vul jurisdizion la me venture;
E val plui chest che dut il Parlament.

Di sudà sore i libris par avè
Fame di leterat, no uei pensai;
Se di te fami ben volè jò sai,
Sai abastanze, e no uei plui savè.

Ce ocor a là cerchiand altre scriture,
Cun stente, cun sudor e cun impaz;
Quand che 'o chiali, ben miò, lu to mostaz,
Jò lèi sul plui biel libri de nature.

Chel cu ha di biel la tiare, l'aghe, il mond,
Chel che in ajar o in cil si viod risplendi,
Dut a l'è unit in te come in compendi,
In te to vite, in chel mostaz tarond.

Jò saress bèn stimat un pampambeo,
Se in cil lass cu l'ochial cerchiand lis stelis,
Se in ta 'l to front in puess vedè dos bielis,
Che al non vedè dos tals il Galilëo.

No che a no l'è, nè mai sarà il mio fin
Di cerchià il miò planet cun sì gran stent,
Se son ju tiei doi voi lu miò ascendent,
E sot di lor pindùle il miò destin.

In chel lum, in chel moto e' son ju influss,
E par me cheste jè l'astrologie;
In rest no mi entri mai par fantasie
Di fami strolic nanch' par un patuss.

Jò lassi che altris speculin chel arc,
Che a vedelu al fàs la biele voje,
Il qual al sòl vignì dopo la ploje,
E no' altris lu clamìn arc di san Marc.

Che jò no vòi cerchiand stis maravëis
In tes opinïons di chest e chel;
Baste par apajà lu miò cerviel,
Nome di contemplà lis tos dos cëis,

Che son doi arcs; amor ju ha faz tant ben,
Che il soreli in tal nul non fàs di tai,
E son chei doi par me ju vers segnai
D'ogni me pas e d'ogni miò seren.

Lis blanchis perlis, e i corai plui biei,
Cu rind il mar in stime apress la int,
Manco risplendin dai tiei ding lusint,
E ju tiei lavris e' rossìzin miei.

Là ju chiali e contempli, e puess gustai,
Che d'impedì tu no has pinsir tant duur;
E son ben chesg par me vers legre-cuur,
E son ben chesg par me vers cordïai.
.......................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Jò viod de tiare l'aur su lis tos strezzis,
E l'arint vif par dute la to vite;
In ogni membri tu has la calamite,
E son zöis par dut lis tos belezzis.

Duquang i flors, cu ha la Primevere
In ta i plui biei zardins de Lombardìe,
Amor ogn'an par te a ju met vie
Par che ogni dì t'un vebis, e ogni sere.

Ogni dì al t'in dà, anzi che Amor
Al ta ju met biel sol su la to muse,
Ore di tross colors cussì e' rinfuse,
Ore butàntint nome di un color.

Anchie si conte che al destine i dis
Al languì o par vez o par dilet;
E alore tu lu sàs, al no ti met
Se no ju zessalmìns, e nome i zìs.

Qualch' altri volte po, quand che a lui pàr,
Che tu pàris plui bon e svergonzose,
E tu finzis di jessi un poc ritrose,
Subit al ti dipenz cun un rosàr.

Però par ordinari lui si apaje
Di messedà lis rosis cu i narcìs,
Fasind cussì un biel mist di paradis
Cu metaress afiet in t'une taje.

In cheste forme Amor intor di te
Al zuee, e in ogni timp al sta implëat;
Che par to cause, a dì la veretat,
Crod che lui, come jò, sèi fuur di sè.

Ma anch' che Amor no j' puartass fuur dai zardins,
Par te biel soi ju flors e' vegnin vie;
Jò j' hai viduz, e a non è bäusie,
Curind al pen par chest tant cu ronzins.

E apont un biel rosàr, ma damaschin,
Ross plui no cu il scarlat, plui no cu il fuuc,
Al fo prin a rivà e a pïà luuc
Biel sol senze compagn su 'l to bochin.

Altris rosàrs po anchie ju manco sclez
E' fòrin, seben manco chiarïaz,
Vignìrin in t'un trop dug mescolaz,
Sichè fasèrin pate cui i moschez.

Fasèrin pate, e l'un e l'altri al par
Di ca e di là rivarin de to fazze,
Formand chel colorut just di che razze,
Che a meti sanc cul lat subit s'impar.

Dai plui blancs lilis anchie une infinite
Caravane rivà just in chel pont;
Ma ocupade chiatand la muse e il front,
Duquang si sparnizzàrin pe' to vite.

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Lis vïolis in fin di cheste fieste,
Di däur come mamulis rivavin,
E parcè che tochiati non olsavin
Ti lèrin su pa 'l cass, e jù pè vieste.

No ti han lassat i flors, che lu color,
Par sodisfà lu voli in chel cu plas;
Ma volind dà la so part anchie al nas,
E ti han donat anchie il so bon odor.

Jò lu puess dì, parcè che il sai a provis
Ogni volte che dongie ti sòi stat:
In ogni timp d'Unviar, tant cu d'Estat
Crèdin dug che tu vèis manezzis gnovis.

Cussì tu has avut il cil sëond,
L'ajar, la tiare, la stagion, lu mar,
Che dut chel che lor han in te s'impar;
Tu ses, vite me biele, un pizzul mond.

Tu ses un pizzul mond in conclusion,
E dut chel che ha di grand in te l'è mist;
Lu bon nome però, nuje di trist,
Par te dut ha lassat in ocasion.

Lis stelis tu has dal cil, no lis cometis,
Da l'aer la puritat e il biel color,
Se ben si viod dai lamps, son lamps di amor,
Che no làssin sintì tons nè säetis.

Lu mar, che al sòl ridù dug in miserie,
Al si ha mostrat cun te di un'altre voje,
In bochie al ti ha mitut ogni so zoje,
E l'ha salvat pa i altris la salmuerie.

La tiare ti ha dat l'aur, ma no lu fiar,
L'aur ti ha dat lu splendor, no la zalure,
E lis stagions il biel de so verdure,
De nef lu blanc, no il fred, ti ha dat l'Unviar.

Lis fueis ti dà il rosar, e no lu spin,
La flor il persëar, e no la fuee,
Ti ha dat anchie l'odor la mentegree,
E des verzis tu has nome il curisin.

L'af ti ha dade la mil, ma no l'asei,
La mil lu dolz, ma no però il color;
Che il dolz al no fàs mal, e il so savor
Al no fàs viars, che de reson dai miei.

In chest mud jò puess là filosofant
Sul plui biel de nature sul to duess;
E se savè anchie altri pur voress,
Sore di te puess imparà duquant.

La cortesìe e la to gran savietat,
E chel mud di tratà tant clar e gestri,
Che al è lu miò pedant, lu miò mäestri,
Cu m'insegne la vere umanitat.

Se 'o cu lis ciancis vess opinïon
Di oblëà la int a fa a miò sen;
Se sai esagerà lu miò gran ben,
Hai lu miò fin, sai plui di Ciceron.

Se jò contempli po la to figure,
E la proporzïon d'ogni to part,
Jò viod dut chel di biel cu pò vè l'art
Da l'inzegnìr e da l'architeture.

E quand che ven che' ocasïon gradide
Di solef, di content e di solaz,
Che 'o puessi misurati ta i miei braz,
Jò no ced nanchie un pel a sior Euclide.

Mi baste di finì di meti adun
Cheste furlane par savè fa viars:
Se contempli il so dret e il so riviars,
Sòi medaìste tant braf che ognidun.

In sume 'o sòi feliz, 'o sòi gran sior,
Sòi ric, sòi leterat anchie abastanze;
Il desideri ha fin, e la speranze
E mi fàs sta lontan d'ogni timor.

............................................
............................................
............................................
............................................

Che jò no uei pensai, nè mi fàs cas,
Che al vadi sot e sore chest päis;
Fin che porai cun te menà ju dìs,
Simpri sarà par me avonde pas.

Che no crod mai, che al no restass un piz,
Tant che podessin squìndisi a d' ogn'ore;
Se no porìn sta al par; starìn p....
Lëaz in tai fassuz, o in tai gridìz.

Lasse che siarin pur ju pass par dut
Par chel mal (che il Signor tegni lontan);
Che fin che jò ti puess menà pe' man,
Dug diran che hai cun me la me salut.

No brami chiaristìe, e d' ognidun
Jò voress vedè ben; ma se vigniss,
Crod ciart, ch'essind cun te, jò no muriss,
Se no masse passut, nanch' par dizun.

Ai debiz, ai livei no puess pensà,
Tant che 'o foss insensat (che Dio mi uardi);
Ma subit, che di te jò mi reuardi,
Subit mi dismentèi d'ogni cefà.

Che al regni pur siroc, che jò par me
No i pensi un bez, se vigniss simpri ploje;
Che simpri jò starai di buine voje,
Varai simpri bon timp, se 'o sòi cun te.

E se la me disgrazie il mes d'avost,
O in altri timp farà vignì tempieste;
Jò mi consolarai anchie di cheste
Fin che porai cun te strizzà dal most.

De buere e teremot, cu dà spavent
Al mond, in tant mi pïàress impaz,
In quant che mi stacassin dai tiei braz;
Ma essind in chei, jò muraress content.

Tant grand a l'è il miò amor, e di par bon
Ti zuri che al sarà simpri l' istess;
Nè mai porà vignì Giove par tress,
Cu mi fasi mudà d'opinïon.

Sarai simpri costant plui di un pilastri,
Plui d'ogni scoi e plui d'ogni colone;
Nè mai faràn lassà la to persone
Nissune traversìe, nissun disastri.

E se mai pa 'l miò piès, o pa 'l miò miei
Lass vie bandit cerchiand altris päis,
Tu vignaràs cun me, nè ju miei pis
Chiaminaràn se non al par dai tiei.

Cussì anchie che 'o lass in miez dal fuuc,
Sarai simpri feliz e fortunat;
Tu saràs lu miò ben in ogni stat,
Tu saràs la me patrie in ogni luuc.

Se mai puartass un dì tant triste lûs,
Che d'Udin ti vedess a fa partenze;
Jò di restà mai no varess pazienze,
Ma laress come il chiar däur i buus.

E cà 'o finiss, che al mi s'ingrope il cuur,
Savind che un dì si vìn po di lassà;
La muart che dug i grops fàs disgropà,
Disgroparà anchie il nestri di däur.

Ma nanchie chest mi fas avè timor,
Nè chest pinsir al mi riess signestri;
Che crod che il nestri spirt, il genio nestri
Anchie quand che sìn muarz farà l'amor.