Template:PD-old-nod

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
ᨦᩣ᩠ᨶᨶᩦ᩶ ᨷ᩠ᨯᩢ​ᨯ᩠᩵ᨿᩅ​ᨶᩦ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩈᩣᨵᩣᩁᨱ​ᩈᩫᨾ᩠ᨷᩢᨲᩥ​ᩓ᩠ᩅ ᨿᩬ᩶ᩁ​ᩅ᩵ᩤ​ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼​ᨯᩱ᩶​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩋᩣᨿᩩ​ᨲᩣ᩠ᨾ​ᨾᩣᨲᩕᩣ ᪁᪉ ᩓ​ᨾᩣᨲᩕᩣ ᪂᪀ ᨡᩬᨦᨻᩕᩁᩣᨩ​ᨷᩢᨬ᩠ᨬᩢᨲᩥ​ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼ ᨻ.ᩈ.᪂᪅᪃᪇ ᨪᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨧᩤᨡᩱ​ᩅᩱ᩶​ᩅ᩵ᩤ
ᨳ᩶ᩣ​ᩁᩪ᩶​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼ ᨳ᩶ᩣ​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨷᩩᨣ᩠ᨣᩫᩃ᩼​ᨵᩢᨾ᩠ᨾᨯᩣ
  1. ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩋᩣᨿᩩ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨲᩯ᩵​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨠᩯ᩵​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨿ
  2. ᨳ᩶ᩣ​ᨾᩦ​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩋᩣᨿᩩ
    1. ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨲᩯ᩵​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨤ᩠ᨾᩫ​ᩈᩩᨯᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨠᩯ᩵​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨿ ᩁᩂ
    2. ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨲᩯ᩵​ᨯᩱ᩶​ᨥᩰᩇᨱᩣ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩁᩯ᩠ᨠ ᨶᩲ​ᨠᩁᨱᩦ​ᨴᩦ᩵​ᨷᩴ​ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨥᩰᩇᨱᩣ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᩃᩮᩥ᩠ᨿ​ᨠᩬ᩵ᩁ​ᨴᩦ᩵​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᩁ᩠ᩅ᩵ᨾ​ᨤ᩠ᨶᩫ​ᩈᩩᨯᨴ᩶ᩣ᩠ᨿ​ᨧᩢ​ᨳᩮ᩠ᨦᩥ​ᨠᩯ᩵​ᨤ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨲᩣ᩠ᨿ
ᨳ᩶ᩣ​ᩁᩪ᩶​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼ ᨶᩲ​ᨠᩁᨱᩦ​ᨴᩦ᩵​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩥᨲᩥᨷᩩᨣ᩠ᨣᩫᩃ᩼ ᩁᩂ​ᨳ᩶ᩣ​ᨷᩴ​ᩁᩪ᩶​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨹᩪ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼
  1. ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩋᩣᨿᩩ​ᨾᩮᩬᩥᩋ​ᨻ᩠ᨦᩫ᩶ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨲᩯ᩵​ᨯᩱ᩶​ᩈ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨡ᩠ᨶᩧ᩶
  2. ᨲᩯ᩵​ᨳ᩶ᩣ​ᨯᩱ᩶​ᨥᩰᩇᨱᩣ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨶᩲ​ᩁᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨡ᩶ᩣ᩠ᨦ​ᨲ᩠ᨶᩫ᩶ ᩃᩥᨡᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ᩼​ᩉ᩠ᨾᩫᨯ​ᩋᩣᨿᩩ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨻ᩠ᨶᩫ᩶ ᪅᪀ ᨸᩦ​ᨶᩢ᩠ᨷ​ᨲᩯ᩵​ᨯᩱ᩶​ᨥᩰᩇᨱᩣ​ᨦᩣ᩠ᨶ​ᨶ᩠ᨶᩢ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩁᩯ᩠ᨠ