Tante Moalke

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Tante Moalke.
Author: August Stepputat
Dialect: Oostprüßisch
Text type: Gedicht
Comment:


:

Tante Moalke wull noa Goldap foahre mött de Eisenboahn,
wull tom Marcht onn wull värkeepe, ährem oahle Hehnerhoahn.
Hadd noch manchet öntokeepe: Tiech, Kattun onn Fötzelband.
Tante Moalke weer önn Goldap als en gnitschet Wiew bekannt.
Handle kunn se wie de Schimschel, quetscht von allem noch wat runn.
Jeder, der mött ähr to doahne, nich tobäst ähr liede kunn.
Moalke fohr in ihrem Läwe noch keinmoal nich mött de Boahn.
Obber hiete hadd se äwrig ährem ohle Hehnerhoahn ;
hiete docht se, war öck foahre, ok de Soahle koste Göld,
schon om sechs wör se am Boahnhoff, wo om acht de Zug erscht hölt.
Noch kein Mänsch wör doa to sehne, Moalke wacht on wacht. -
Doch op enmoal ward am Schalter op, ött wör dreivörtet acht.
"Mir eins Vierter, mir eins Vierter", schrög nu alles, wat doa wör.
Hiete foahrt ö ganze Hupe, denn im ganze wäre veer.
Tante Moalke ganz von hinde seggt: "Wat kost denn solch Baljett,
dat öck mött dem Zug kann foahre veerter Klass bös Goldap mött?"
"Fünfunddreißig", seggt de Schaffner. Tante Moalke sich verschrock:
"Zwanzig Fennig war öck gäwe, sonst hoal se de Bock."
"Liebes Frauchen", seggt de Schaffner, "machen Sie kein Unsinn nicht,
ich bestimm hier keine Preise, Ich erfüll nur meine Pflicht."
"Fönfundzwanzig war öck gäwe, obber keinen Fennig mehr ,
ei, wenn öck goarnich wör gefoahre, onn to Hus gebläwe wör?"
On de Schaffner kickt verzweifelt, obber Moalke drällt sich romm:
"Wer väl Göld hätt, kann bezoahle, obber öck sie nich so domm."
Tante Moalke wull na wachte, dacht, dem Schaffner deed all leed,
onn als höchste Tied wör, se ämm dreißig Fennig beed.
Doch nu wör nuscht mehr to moake, piff, piff, paff, de Zug foahr aff.
Tante Moalke leep von hinde noch en Entke noah im Draff.
Moalke schömpt nu: "Osiger Körl, Demokroat,
göft mie kein Baljett, wo öck so got geboade hadd.
Hadd kunnt dreißig Fennig nähme, on nu .krögt he goarnuscht nich.
Wegen enem halwe Dittke hätt he nuscht onn ärgert sich.
Öck war bloß to foot noch goane, wenn öck moal noa Goldap mött,
mienetwege kann nu goane ditt Joahr noch de Boahn pankrott."