Talk:Hịch tướng sĩ

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Đề nghị[edit]

Tôi thấy cách trình bày này dẽ cho người đọc hơn, các thành viên cho ý kiến


諭諸裨將檄文

Dụ chư tỳ tướng hịch văn


余常聞之

Dư thường văn chi:

Ta thường nghe:

紀信以身代死而脫高帝

Kỷ Tín dĩ thân đại tử nhi thoát Cao Đế;

Kỷ Tín đem mình chết thay,cứu thoát cho Cao Đế

Trần Đình Hiệp 12:12, 17 November 2005 (UTC)