Sureya Nisa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1-Gellê isunun, ow Humawug Yi şıma yow newsra wıraştuw, ay nêwsra zi umbazê yi vıraşta o Wuı, ın wuırdunra zi zahf ciniy o cumyêrd vıet o yini ınunra wıraştuw. (ınê sera zi şıma tênıka ) Humê’ra bıtersên o xuı(e’zab Yira)bıpawên. O (hênê) pê ınê, qêdowuıg şıma sêninıg Humê ser, qê yow binuni çik wuaştênise ay Humê xuıra qê ınê bıtersê o bênatê xuı wo merdumun xuı zi hol bıtepşêni. Bie şêk/şuphi çim Humê, how şıma sera.

2- Mal yêtimun bıdên yin. Çikow hıelal o çikow muırdar tiemunra mekerên (ınun me bedılnên). Mal yin (yêtimun)miyun mal xuı mekerên o mewerên. Çımçıra ın qêdı yol wazyet, zahf guınêkowo piluw.

3-Derhıeq (kênun)yetimunıd, eg şıma nişkeni hıeq biyar ca se (o)şıma ınêra tersêni se, owtirow se, yinıd niy, ay ciniy binunrag ayig şımari hıelali aynunra, dıdı, hirhirı, çarçahariyê yin biyerên bin marê xuı. Eg şıma unyê şıma hıeqiqati ser nişkêni bênatê yini vıra zi se, ow wext şımari yinra yow têna dahanê xêra, ya zi ayig hê bin dêst şıma dê pê aynun qen’at biyarên (ayi zi cariyê şımayi). Ina(fiye’lê zi)niverdena şıma rêyı ser bıquêriy, (Şıma rêyêwo raştra nızdiy tepşena)

4-Mêhr ciniyun zerra (bızunênıg ına hıeq yina) bıdên yin. Labelê yin zerrwuêşiy ser ayra tawê şımari verda se, şıma zi ayi, zerrehıetiy ser o afiyêtiy ser bıwuerên.

5-Ow malıg Humê (qê idarê şıma) dow şıma ay mal xuı kêm akılun medên; pê ına mal, wuêr yini bıdên yin o sari çımun yin pıradên o qala hol yinra vajêni.

6 – Hıetana wext zewaj, çim şıma wa yêtimun serabu o yin bıpawuên. Kêg şıma diy yin akıl ser biy baliğ, mal yini bıdên yin. “Yin bênow pil o mal xuı mara gêni” şıma ına ters xuı ser, mal yin lez o lez mewerên. Kum wahar varidatow se wa mal yini niwueruw, xuı têpya biyeruw. Kumı zi feqiruw se, wa yow u’sıl ser bıweru. Wextag şıma mal yin dun yin se, wêr şahadunıd bıdên cı. Qê vinayiş hıesaba Huma besu.

7 – Mirasıg dadiy-buabiy o merdumunra menduw, ınêd barê cümyerdun esta. Barê ciniyunı zi, mırasıg dadi-buabi o merdumunra menda, ayêd esta. In bari (miras), tay bêni-zahf bêni (Ferq nikenu)şımari yow farza (In qêdıwuıg Huma şımari kerda fazr, bie ınê tawê mekerên).

8 – Wuext barkerdışıd, eg merdımi şıma wo yêtimi wo feqiri zi, eg aya hıel hê wêr şımadê se, ınira çik bıdên yinı zi o, qala wueş yinra wajên o zerê yinı zi weşkerên.

9 – Yini wextag, xuıwa dım kıjêkê kefşê (kıjêkê feqir)verdêy se o, eg qê yinir hê miyun yow tersêdê se, wa ına tersê xuı zi (qê yêtimunri zi)bıpawi, Humê’yra wa bıtêrsi o Wa qala raşt waji (Wa züir nikêri).

10 – Mal yêtimun nehıeqiy kum bıwuer se, wa bızunıg zerê xuı pê adır kerduw de o qet’a yin şini cehnımı.

11 – Huma emır kenu, miras xuı ın qêdıra barbıkerên: Kıjunra, lajunır guerê dı hıew barê kênun eta, Eg piyorê kıjun kênêy se o dı tênra zafi se,hirınra dı bar miras diyena yin, egı zi cara yow kênawa tênıkawa se, ow wextı zi nimêy mıras yêri quena. Eg owıg merduw o, pa day-buay xuıwa wo kıji zi xuıwa dım verdawu se, ow xext, dadi wo buabir, her yowyê yinir mirasra, şeşınra yow esta; labelê owıg merduw, o eg kıji yi çinikê, o tênıka xuıwa dım day-buay xuı werdowu se, ow wuextı zi barê dadiy hirınra yowa. Eg bırê ay mêrdiy êsti se, barê dadiy şeşınra yowa. Ini bari zi, wextag, dêyn ay mêyit diyêwo o wuêsyêt yi zi (şıma) arduw ca se, bad ınê, hama diyêna wahar ın hıeqi. Buabiy şıma wo kıjun şımara, şıma nizuni ınunra kum yowyê yin şımari dahanê nızdiy. Inuni piyorun, Huma şımari kerduw farz. Bie şêk/şuphı Huma (hım) E’lımu (Hımı zi) Hıakımuw.

12 – Eg kıj ciniyun şıma çiniy se, barê mirasra nimo yowyê yi ınê şımawa. Labelê yow tênıka kıjê yin esta se, ow wext, barê mirasra çaharınra yowyê yi ınê şımawa. Ini bari mirasi, bad wêsyêt yi wo eg dêyn yi estu o dêyn yi diyowu se, hama bad ınê diyena wahar yi. Eg şıma xuıwa dım tüit niverdêwo o şıma ın qêdıra mêrdi se, ow wext, ow(miras)ıg şıma xuı dım verdow, çaharınra yow yê yi, ayê ciniyun şımawa. Eg Kıj şıma zi êsti se, ow wext, heştınra yowyê yi ınê ciniyun şımawa. Ini bari, eg wêsyat şıma umyowu cawo o, eg dêyn şıma estu o diyowu se, tênıka ınêra pêy diyenuw. Eg buabiy o kıji ay merdı ciniy ya zi cümyêrdi çiniki se, ow wext, eg wayê yini yazi bırê yini êsti se, ow wext barê ınun her yowyê yin, mirasra şeşınra yowa. Eg bırê yıni ununra dahanê zahfê se, ow wext, ay bırê ın mirasra, hirıyinra yowyê yi xuı miyunıd, hıeq ser zêpiy kêni bar. Ini bari (zi), wextag, dêyn ay mêyit diyêwo o wuêsyêt yi zi umyow ca se, bad ınê, hama diyêna çoy. Ini, hIni bari zi, wextag, dêyn ay mêyit diyêwo o wuêsyêt yi zi (şıma) arduw ca se, bad ınê, hama diyêna wahar ın hıeqi. Ini, hêt Humê’yra (qê şımri)yow emıra. Huma piyorê çiy zunu o mıehluqat xuı serı zi zahf wahar yow şefqatow.

13 – Hanik piyorê ın huıkımun, Humê’y nê ruı o ıni huıdıd Humê’yê. Kum vatê Humê wo Piyexmêr bıker se, Huma zı yin, ow cennetıg bin yira la şınu, yin benu aja. Yin ujad, ebediy munêni. Hanik xelisyayişo pil(lıg yin vuni ow) ınow.

14 – Kumı zi vera Humê wo Piyexmêr vınderu o huıdıd Humê’y ni şınasnu se, Huma zi yi, erzenuw adır cehnımiy o, wuı ujadı ebedi munenu. Qê ayir yow e’zabêkow elim estuw.

15 – Ciniyun şımara ayig zina kerda, qê yini miyun xuıra çahar hıew şahadun biyarên.Eg yıni (ay şahadi), şahadi kerda se, ın ciniyun, hıetana merg yin guıret berd ya zi hıetana Humê’y yinır yow berow xêriy kerdı a, yin kıyed bıtepşên (hıews kerên).

16 – Şımar kumi zina kerd se, ceza bıdên yin wuırduni zi. Eg yin bad tobê xuı biyi ısleh se zi, hin tawê yin mekerên. Çımçıra Huma tobun qawuıl kenu o zafı zi wahar merhıemêtow.

17 – Labelê, towbıg Huma kawuıl kenuw o towbı, towbê aynunowıg, yin bad kerdenê xuı cadi towbı kêni, ınê aynunow. Hanik Huma (ına fe’lıd tênıka) towbê ınun kawuıl kenuw. Huma (A’lemunıd)zunayê piyorê çiwo o hakım piyorê çiyow.

18 – Ni nê, ayig guıni ser e’mel kênowo o wextag merg yinır umı se vuni; “Mı ınkê towbı ke.” hanik towbê ınun yinra kawuıl nibenu. Ayig kafıriy ser mırêni towbê yıni zi kawuıl nibenu.Haniku qê ınuniri, axretıd yow e’zabêkow xrab estuw.

19 – Ya êhl imun! Ciniyunır pê zuarbayi waris biyayiyê şıma şımari hıelal niwa. Ow mêhrıg şıma dow yin semêd têpya guıretiş ay mêhr,şıma yin bıêrzi tenguniy, ına zi şımar hıelal niyawa. Labelê eg hê miyun yow hıeyasiziya zelalıdê se, ına yownê qêdıwa (Şıma itadı êşkêni mêhr xuı têpya biyêri). Yinıd hol raviyernên. Eg şıma yinra hıes nikerd se, benawuıg, ow çikog wuêş şımara nişiyuw ayid, Huma zahf çikow xêr tedı vıraştu.

20 – Eg şıma yow ciniyê xuı ca verdênow, şıma wazênıg yê vera yow nê ciniy biyar se, aya wêrinra -mêhr yê çend bar benubı zi- şıma mêhr yê yêra têpya meyerên. Ni şıma pê buetununow zuırun quên miyum yow guıniyow o, şıma otiri yinra têpya gêni?21 - Wextêg şıma bib zê yow gun(nun awkê şıma tiemunabi) o şıma yow suezêkow kayımı zi dab yin (dab yow binun),(ow mêhr yin, ınkê) şıma sêni têpya êşkêni yinra biyêri?

22 – Bie ayag wext cahilidi biyawa, ciniyig (cuaver) buabiy şıma mari kêrdib, aynunidi mezêwjiyên. Bie şêk ına, zahf fiye’lêka pisa, guınêkow pila. Ow çı yow orfêkow xrabıb.

23 – Şımari marê ınun hıerumuw: Day şıma, kênêy şıma, wuayi şıma, e’mê şıma(wayê buabi şıma), xalê şıma, kênê bırê şıma wo kênê wayê şıma, ciniyig şıma linê ayi, ay kênêg şıma pia liyê ayi wo dadi ciniyun şıma, kênê ay ciniyunıg şıma şiy vêr yin ayi (xuertê şıma) o, Eg şıma hama nişiy vêr day xuertê xuı se, ow wext, şıma êşkêni xuertê xuıdi bı zêwuji, ınêdi şımar yow guına çinika. Marê ciniyê lajun şıma wo dı hıew wuayun tiedır marıkerdışı zi şımari hıerumuw. Hama ayag wext cahilira menda, aya viyerta(ayêri şımar yow guına çinika). Bie şêk Huma, ğefuruw (zahf wahar e’fow) o zah merhemetkaruw.

24 – Yow zi ay cariyêg hıerbra şımari hêsir umyê bie aynun…Ciniyun bin maridi zi zevuıjyayış, şımari biyuw hıerum. Piyorê ınun, huıkımıg Humê’y şıma ser kerduw farz, ayêy. Bie ınun, ay ciniyig zina nikêrdi o iffêt xuı pawuıti, ınunıd zevuıjyayişê şıma, eg şıma mêhr yin dow se, şımari hıelala. Otirow se, marê xuı vera mêhr yin bıdên yinıg (o), ına zi (şıma sera yow) farza. Bad mêhrıg qet’i ser qirar diyow cı bad ayi, eg şıma ınê ser (xuı miyunıd umyê piy o) rezê yow binun guıreta se, ınêdı zi şımari yow bêis çinika. Bie şêk, her çiy en hol Huma zun (o) wahar huıkım o hıikmêtow.

25 – Şıma kum, hêt waridatra niêşka yow ciniya azadıd bizêvuıjiyuw se, wuı, cariyun bısılmunra, bad rezê wahar yinra pê, êşkenuw yin biyeruw bin marê xuı(ına yiri hıelala). Huma imun şıma dahanê hol zun. Şıma yow binunrayê. Otirow se, ay cariyunra ayag zina nikerda, waharê iffêta, xuıri duest ni tepışta ayê, bad rezê wahar yêra pê, e’detun xuı ser mêhr yê bıdên o yêyidi bızêvuıjyên. Bad zewaj eg yin zina ke se, ow wext nimê cezê ciniya azad yinır esta. In huıkımi, miyun şımara ayig guınunra tersêni qê aynuna. Sabır kerdışê şıma (eg şıma bızuni se) qê şımari dahanê (fiye’la) xêriya.Huma Ğefûruw (sêr guınun şıma genuw), Rehiymuw (wahar zahf e’f o merhıemêtow.)

26 – Huma wazenug ayêg şıma nizuni ayê şımara vajuw, rêyê ayig şımawa ver umyê rêyê aynuni bımuejnuw şıma o wazenug towbun şıma qawuıl bıkeruw. Huma piyorê çiy zahf hol zun, wahar huıkım o hıikmêtow.

27 – Huma wazenuw towbun şıma qawuıl bıkeruw. Hıelbık hıel ayig şehwêt xuı dıma şini ayi, wazênig şıma rêyow raşt sera hola hol bıvêjiy.

28 – Huma wazenuw din ser bar şıma şenıkıgu. Çımçıra isun hêt sabırr o hêt tehmuılira zahf bietaqet vırazyowu.

29 – Ya êhl imun! Mal yow binun xuı miyunıd neheqiy ser mewerên. Tênıka tuıjariyag bênatê xuıdi şıma kerda, werdiş ayê şımari hıelaluw. Gun yow binun mewerên. Bie şêk Huma, şımari zahf merhıemetkaruw.

30 – Kum, zuılım o tecawuzi ser ınunıg tıra men biyuw ınun bıkeruw se, (wa bızunıg )Ma nızdira yi erzêni adır cehnımi. Yin adır cehnımi eştış, Humê’yır zahf rehetuw.

31 – Eg, ay guınêy pilunıg şıma tıra men biy şıma xuı aynunra bıpawiy se, (Ma)sêr quısırun şımawo binun gêni (o, Ma)şıma erzêni meqamêkow (zahf) rınd.

32 – Yow zi Huma, çikog yowyê şımara dahanê zahf dow ow bin se, ayê mewazên. Cumyerdunır çikog yin kerduw hıeq ayêra, yiri yow bar esta. Ciniyunırı zi karê yinra (ayag yin xuır qezenc kerda ayêra) yinır yow bar esta. İsteklerinizi Allah’ın fazlından ve kereminden isteyin. Gerçekten Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

33 – Ow çikıg Dadi, buabi o merdımun şımara têpya menduw, Ma qê aynunir yow miraskar tayin kerduw. Aynunıg bênatê şımawo yinıd sund ser yow werasêti esta, barê aynunı zi bıdên. Bie şêk Huma, şahad piyorê çiyow.

34 – Cumyêrd, sêr ciniyunıdi wahar huıkımê. Çımçıra Huma,(hêt deracera) yowyê yi, ay bin sera xelq kerduw. Yow zi cumyêrd, mall xuıra (qê ferdun kiyê xuı) xerc kêni. Ciniy holl, (emır Humê’yır) itaat kêni o, (iffêt xuı) vatê Humê ser yin, vextag cumyêrd yini cêy yınidi zi nibıb se, yin ow wextı zi hênê ay(iffêt xuı) pawêni, (hanik) ay ciniy holl ınê. Eg şıma iffêt yin ser hêmiyun yow tersıdê se, ow wextı hewê vêrni yinır neshet bıkerên, miyun cê yinıd mequerên (cê xuı berên yownê ca). Ina zi kar nike se, taykêk yin bıquên. Eg yin vatê şıma kerd se, hin semêd êzyêta megêrên yownê me’na. Çımçıra Huma zahf berzuw, zahf piluw.

35 – Eg şıma bênatê ciniy ow cumyêrd benuw a(o) şıma ınê ser he miyun yow tersıdê se, ow wext hêt cumyêrdra yow tên o hêt ciniyra zi yow tên yinır (yow binunır) bışawên. Eg ınig şıma yinır şawuti ıni, raşta zi wuazêni se wa yin umişib, Huma (zi) yêrs bênatê ciniy ow cumyêrd vera piya viyarnayiş dunuw yin. Bie şêk Huma, layiqi ser zunuw, xeverê Yi ,her çira (zi) esta.

36 – Humê’yır taat (tırkiyê taat: ibadet’a) bıkerên o yow çikı zi Yir şiyerık metepşên. Inê dım, dadi/may, buabi/pi, merdımun xuır, yêtimunır feqirunır, cirun şımayêg merdım şımayê aynunır, cirun şımayig şımara nızdiy aynunır, umbaz vêr xuır, ayig rêyıd pa mênd aynunır, quelun xuır (ın piyorunır) holiy bikerên. Bie şêk Huma, owıg wahar pilliyow o owıg xuı wasıfnenuw ayra hıes nikenuw.

37 – Ayêyig hım tıra teqên, çıquıdi kên, hımı zi çıquıdiy her kêsırı zi gêrêni holl bımuêjn ra o, luıtıfıg Humê’y dow yin, ayê nımnêni. Ma qafırunıri yow e’zabêkow grun (xrab) kerduw hıezır.

38 – Ini, Huma wo ruêj axretra imun kerduw o mall xuı hênê zi qêy pilliya xerc kêni. Şêtun umbaz kumibu, wuı çı umbazêkow xrabuw!

39 – Ini, Huma wo ruêj axrêtır ımun bıkerdên o, rısqıg Huma dow yin, yin ınê bie pilli xerc bıkerdên se, yinıri çı xrabi umyên? Huma qalê yin o guırê yin, zahf hol zunuw.

40 – Bie şêk Huma, zerre misqal yowri zi zuılım nikenuw. Eg holiyag biyawa, aya holiy hıendê yow zerre misqali zi bıbuw, (Huma) xêr yê qat qat ziyednenu. O, qat xuıra zi yow xelawa pilı zi dunuw (cı). (Tırkiyê xêla: mükafat’a.)

41 – Wextag her ummetra Ma yow şahad ard o Ma tı zi yin sera kerd şahad ow wext, dê Ma bun wazyêt kafırun sebenu?..

42 – Ruêz qêyumıd ayig Humê inkar kêni o vera piyexmêr sarı dun wera ayi wazênig, ıerd wa yin bıunc xuı(vinkeruw). Yin Humê’yra nişkêni yow qalı zi bınımni.

43 – Ya êhl imun! Wextag şıma serxuêşi ow wext, hıetana kêg hişar şıma umı şıma sarı se, hıetana ow wext hêt nımajra meşiyerên. Bie ayig hê rêyı sera, eg şıma cınavêti se, hıetana şıma cınaêtiyê xuı ni veta se, hêt nımaja me şiyerên. Eg şıma niwêşi ya zi şıma hê rêyıdê se, ya zi şımara yowyê şıma eg hıacetra umı se, ya zi yow(ciniy)ıd muınabebetıd menduw o awkı zi nidiya se, ow wext, pê yow hıera pak teyemum bıkerên. Pê niyet, destun o riy xuıra sawên. Bie şêk Huma, wahar zahf e’fow o wahar zahf meğfirêtow.

44 – Kıtabrag yow nasibıg diyow aynun, tı aynuni ni vinêni?Yini, sapqıni êrnêni o wazênig şıma zi rêyı sera bıquêri.

45 – Huma dışmenun şıma zahf hol zun. (Eg şıma gêrêni)Yow duestêkow raşqini(se) Huma şımari besuw. Qê hembêriya (zi)Huma şımari besuw.

46 – Ywuıdiyunra yow qeflê yin, (Kıtab Humê’yra) çequıyun hıeqiqi me’nê yinra finêni duir; zun xuı nardun wuerdun o ğarr kêni din, vuni; “Ma qal eşnawuıt, ma vera emır (yi) sarı da wera, gueş seran, tı kerr niyêbi o vuni râinâ (vuni zrâinâ yow gawun bıun ma) “. Hıelbık hıel yin bıvatêni, “Ma eşnawuıt, ma gueş na ser; gueş seran o bıun ma zi.” eg yin ınê bıvatêni ına, qê yıni dahanê bêni xêr o dahanê raşt bêni. Labelê Huma, semêd quıfır yin, yin kerduw le’netın. Hin, bie tikiyiyê yin, yinra çow imun nikenu.

47 – Ya êhl kıtab! Biyerên ın kıtabıg (umyow wuar), qê ow kıtabıg how vêr şımadow ayi (ay Towrat’i) tesdiq kenuw, biyerên ınıri imun bıkerên. Biyerên hama Ma hıetana tiki riyun tinapê ni çarnawa a, ya zi ow le’netıg Ma xelqê şêmirir(Yawidiyunir) kerduw, Ma hama (şımariri zi) nikerda, ınêra ver imun bıkerên. (Eg şıma imun nikêri se) muıheqeq emır Humê’y yenuw caa.

48 – Raşta zi Huma, owıg Yiri şierık tepşenuw, qet’a ayi e’f nikenuw. Bie ıni (bie ın guni, ay guınun binun), Kumiri bı wazuw ayiri e’f kenuw. Her kum Humê’yır şierık bıtepşuw, raşat zi wuı pê yow guınawa pil, buetun kenuw (Humê’yır).

49 – Ayig gêrêni xuı (ınêra) pakig, tı aynuni nivinêni? Nê xêr! Tênıka Huma kumi bıwazuw ayi (ınêra) kenuw pak. Guerê yow muiy(i zi) yinır zuılım nibenuw.

50 – Dê bun, sêniyı zi Humê’yır zuırun kêni?. İna yow guınawa pil (yinır) besa.

51 – “Inig Kıtabra(wendış o nıştışra) yow nasib diyow yin, tı ınun hê nivinên! Ayi, şêtun o puıtunıri hê imun kêni. O, ayig Humê’y nişunasnêni aynunra vuni; “Ini, mu’minunra dahanê (zahf )hê yow rêyow raşt sera.”

52 – Ayi, ay kêsigi Huma le’net kerduw yin. Huma le’net kumi bıkeruw se, hin tı yinıri qet’a yow hembêr nivinêni.

53 – Ni (şıma vun qê) yinır muılkra yow bar esta? Eg otiri bên se, yin guerê yow dirhemê bezrı zi isunun nidên.

54 – Ni ayi, ow luıtıf o kerêm Humê’yra ow ni’metıg (Huma) dow isun, yin ınê ser çımtengi kêni? Bie şêk Ma, Kıtab o hikmet dab qum İbrahimı zi. Hımı zi Ma yow muılkêgo pil o yow saltunati Dab yin.

55 – Hanik ay Yawudiyunra tikiyiyê yin yira (Kıtabır) imun kerd. Tikiyiyê yini zi tıra rı çarna a. Ayig imun nikerduw aynunıri kılê adır cehnımi besa.

56 – Bie şêk, ay kafırig ayetun Ma inkar kêni, Ma sıwa aynuni erzêni yow adır. Çermê yinıg pêşenuw ay çermê yin Ma hênê kêni newuıg, wa yin hênê ay e’zab bıtumni. Çımçıra, Huma, raşta zi zahf cihatuw (o), wahar huıkım o hikmêtow.

57 – Ayig imun kêni o e’mel salehıd munêni aynuni Ma, cennetıg bin yira ruı şınuw, Ma yin erzêni uja. Yin ujadi ebedıl ebed munêni. Yinır, ujadi umbazêkê pak êsti. Ma yin erzêni bin vırsiyunêkê tariyun.

58 – Huma şımari emır kenug şıma, şıma emunetun bıdi êhl yin o şıma wextag miyun isununıdi heq ser huıkım kêni ow wext, şıma e’dalêti ser huıkım bıkêri. Huma pê ınê, sêni hol şıma têmi kenuw. Bie şêk Huma, her çiy layiqi ser eşnawenuw, layiqi ser vinenuw.

59 – Ya êhl imuni! Watê Humê bıkerên, vatê Piyexmêrı zi bıkerên o Ayig şımara wahar huıkımê vatê aynunı zi bıkerên. Eg şıma yow çik ser koti miyun yow ni umişi se; Eg şıma Humê’y ow ruêj Axrêtra raştazi imun kêni se, ayi berên vêr Humê wo vêr Piyexmêr. Ina, dahanê hola o semêd nêtcıya dahanê rında.

60 – Tı aynun nivinêni? Yin sêni vuni ma, ınıg mari umyow wuar ıno wo, ayig mawa ver umyê wuar, ma aynunıri ımun kêni o, tağuıtır imun kerdış yinıri biyuw hıerumı zi o yin hênê zi gêrêni vêr tağuıtıdi mehkema bıbi. Şêtunı zi gêrenuw yin otiri bıerzuw miyun sapqınıgi, wa yin hênê têpya nişkêri biyêr.

61 – Wextag yinra vajya: “Biyerên owıg huma arduw wuar ayir o Piyexmêrır (imun bıkerên), tı vinênıg ay dı riy (ay muınafiq) holahol tıra quêni duir.

62 – (Tı vinênıg)yin sêni wextag, çikog destun xuıra kerda ayê sera, kêg yow felaket umyawa yin sari ser, ow wext cadı zi yin umyê ver tı (o, yin va): “Ma tênıka holiy ke o umişi waşt.” ınê sera zi Humê’yır sund wunêni.

63 – Ayi, ay kêsig; Huma ayê qêlb yin zunuw. Gueş aynuna mequer, yinıri neshıet bıker o, otiri yow qala rınd yinra vajıg, wa zerê yinıdi têsır bıkeruw!

64 – Ma kumiyow piyexmêr şawıtuw se, sırf wa bad mus’edê Humêra pê, wa gueş yi seri niyuw, ına semedra ma yi şawuıtuw. Eg yin bad ow zuılmıg kerduw xuı, bad ayê, yin bumyên vêr tı wo, Humê’yra qê guınun xuır meğfiret bıwaştên se o, Qasuıdı zi qê yınıri e’f/meğfiret bıwaştêni se, Helbet yin Humê’y (Vêr xuıdi), wahar e’f o wahar merhemêt diyên.

65 – Nie xêr! Rabb Tıri sundıbuw, ow guırı zê zunayê yin niwa, yin ow guırê bênatê xuıwıg ser piy ni umyê ayidi, yin tı hakım tepşêni o, barcınê zi ow hıkımıg tı duni cı ow hıkım dıma, zerwuêşi ser, yow têslimiyêtiwa huırr dıma, eg yin vera ınê mil xuı nikerduw çot se, (bızunıg) yin hıeqiqatıd imun nikerda.

66 – Eg ma yinır: “Xuı bıkışên, ya zi bajar xuıra bıvêjyên” ına bınıştên se, miyun yinra bie tikiyiyê yin, (zahfiyê yin)nişkêni ınê bıkêri. Labelê yin ın nashıet bıtepıştên se, helbet ına derhıeq yinıd dahanê bên xêrın, hımı zi dahanê bên kayim.

67 – O ow wext helbet ma hêt Xuı’ra yow xelawa pil dêni yin.

68 – O, helbet ma yin eştêni rêyow raşt ser.

69 – Kum vatê Humê o Piyexmêr bıkeruw se, hanik ayi, ay piyexmêrig Humê’y ni’met dowu yin, yini zi pa ın piyexmerunayê, pa sıddıkunayê, pa şêhidunayê, pa (isunun) holunayê. Ini çı umbazêkê holi!

70 – Ina holiy (ına luıtıf) Humê’yrawa. Zunayişi ser Huma besuw.

71 – Ya êhl imuni! Vera duışmenun qê pawutyayişa, qêdow qêdı tedarikiyê xuı bıvinên. Vera yin, ya qeflı qeflı ya zi piyor piya seferber bên.

72 – Bie şêk miyun şımadi tikiyiyê şıma êstig, yin zahf zeğêlti kên (yin zahf grunêkê). Eg yow nısbêti biyeruw şıma sari ser se (ow wext aynunra yowyê yin) vunuw: ” Huma mıri holi kerdag, ê zi vêr yinıdi nibiyawa.”

73 – O, kêg Humê’yra yow holiyow yow zafer bırasuw şıma se, tıwun qê bênatê şımawo yidi yow sinayiş çinika, ına hewuı zi bie şêk (wuı) ina vun: “êla sebêni, ê zi vêr yinidi bıbên o, ê zi bırasêni ow iqbalêkow pil.”

74 – Otirow se, ayig hıeyat ına dinyawa veng, vera hıeyat axrêtow ebêdi rueşêni(bedılnêni)ayi, wa rêyê Humê’di ceng bıkêri. Her kum rêyê Humê’di ceng bıkeruw ya o bımuruw ya zi ceng qezenc bıkeruwse, wuırd waziyetunidi zi Ma sıwa yow xelawa zahf pil duni yi.

75 – Ayig quên Humê lakwuê vuni: “Ya Rabb ma! ın bajarıg xelqê yi zalıma, ma itara vej. Hêt xuıra, owıg ma ser hol hıkım kenuw, otiri yow wahar o yow merdim xelısnayişi bışaw.” Hım, how sebenuw şımawuıg, şıma rêyê Humê’di, qê xelısnayişê ın cümyêrdun zeifunow, qê xelısnayişê ın ciniyun zeifunow, qê xelısnayişê ın kıjun feqirun o zeifuni, şıma ni vêjyêni hıerb?

76 – Ayig imun kêni ay, rêyê Humê’di ceng kên. êhl inkari zi rêyê tağuıtıdi ceng kên. Otirowse şıma (zi), ayig pêrr şêtun tepşêni aynunıdi ceng bıkerên. Çımçıra hıilê şêtun, qayim niyuw.


Çımey[edit]