Sos chi eris s'aradu mi han furadu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Sos chi eris s'aradu mi han furadu (20th century) 
by Gavino Contini

Cando fit pitzinnu tiu Gavinu, a bortas, faghiat su teraccheddu. Una die fit faladu a campagna pro rare, ma non b'aiat agatadu s'aradu. Cando fit rientradu a sa idda l'aiat riferidu a su padronu, e l'aiat finas nadu chi s'aradu l'aiat pedìdu a unu chi fit a lacana e aiat aradu su matessi. Poi a sa fine l'aiat nadu: «Ehi ma... si li falat su frastimu chi li s'appo ettadu.....», e i su padronu: «Ello ite frastimu fit?» e issu:

Sos chi eris s'aradu mi han furadu,
issos craian chi deo no araia,
cantos sulcos in sa die appo dadu
los passen in annos de tisighia,
cantas untzas s'aradu pesaiat
lu jutan dae costas miminadu,
attacados a taulas de lettu,
finas chi bi resustet s'ossu nettu.