Sjolle Kreamer in Tetke

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Sjolle Kreamer in Tetke (1668)
by Gysbert Japiks
300257Sjolle Kreamer in Tetke1668Gysbert Japiks

tiete siet allinne ,, Oon dy griene Wey,
Schoaschjen ijn dy Sinne ,, Op in Simmer Dey.

tiete kaerde de' Holle ,, Fol fen gritte smert',
Kreft! hy lie so folle ,, Om sijn rôyts ijn 't hert.

rôytske, ljeave herte ,, Yn Sint Lamerts Merck'
Sietstu op mijn schertte ,, Huyning-swiete wirck!

'k Hearde Dy dear sjongen ,, Hey! het wier 't in nocht
Al mijn ljæ dy sprongen ,, Az ick 'er oon tocht.

Swietert! ljeave schiepke! ,, Nuw 't ick fen dy bin
Mieleste' ijn mijn sliepke ,, Njuncke' in ijn mijn sin.

't Droagjen mijn be-jearren ,, Ia mijn libben iz,
't Weytsen iz mijn stearren ,, Om 't ick dy den mis.

Moacht ick by dy blieuwe! ,, Môye', ey wierom neat?
'k Sil dijn Laemkes drieuwe ,, Mey mijn Schiep to sleat.

In ick sil-se foerje ,, Morns yer in juwns let.
Bout! den mogste gloerje ,, Yn mijn bout, opp' bed.

Tuwt! den meyste' eack sliepje ,, Omt ick Dy to spreck.
Hey! den sil ick piepje ,, Op mijn Lille-seck.

Swiet ijn laeyts in reden ,, Soe ick dy omtfean,
Dodd' in swierigheden ,, Moasten fen dy flean.

Het ick koe bytinse ,, Het mijn Tuwtel woe,
Schoe ick dy den schinse ,, Ia al het ick koe.

Fijt'! mijn ljea dy trilje ,, rôytske rinste wey?
'k Kin my naet by-stilje ,, 'k Rin dy æfter-ney.

Schoe dijn tiete lije ,, Dat dy æble krijt?
Lite im naet dedije ,, Ioft hy dy schien frij't.

tiete sil dy tjienje ,, Al sijn libben trogh,
In mey dy for-yenje ,, Herck' mijn kiermen dogg'.

Mieri! mey 't naet wezze! ,, Sizz' wierom (ey lôyts'!)
Kin ick naet belezze ,, Dy mijn goune rôyts?

Eren, ô du swiete! ,, Raeyste' oon æble hân,
Wierom naet by tiete ,, tiete oer-leafste pân.

So mijn Piepe dat gingh swiet.
Zo mijn (speel)pijp dat ging lekker.

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse