Semm in vun semm in dú

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Semm in vun semm in dú
by anonim lumbaart

Firolí firolà da bravi soldaa
firolí firolà da bravi soldaa
firolí firolà da bravi soldaa
la strada l'è longa ci tocca marciar.

Semm in vun semm in dú
semm amis tutt'e dú
Semm in dú semm in trii
tutt'e trii stess partii
Semm in trí semm in quatter
tutt'e quatter stess caratter
semm in quatter semm in cinch
vemm in gir a vend i stringh
semm in cinch semm in ses
me pias i scires
semm in ses semm in sett
vemm in gir a vend corsett
semm in sett semm in vòtt
me pias el risòtt
semm in vòtt semm in noeuv
vemm in gir a vend i oeuv
semm in noeuv semm in des
tutt'e des stess paes
La strada l'è longa ci tocca marciar

firolí firolà da bravi soldaa
firolí firolà da bravi soldaa
firolí firolà da bravi soldaa
la strada l'è longa ci tocca marciar.

Semm in des semm in noeuv
vemm in gir a vend i oeuv
semm in noeuv semm in vòtt
me pias el risòtt
semm in vòtt semm in sett
vemm in gir a vend corsett
semm in sett semm in ses
me pias i scires
semm in ses semm in cinch
vemm in gir a vend i stringh
semm in cinq semm in quatter
tutt'e quatter stess caratter
semm in quatter semm in trii
tutt'e trii stess partii
semm in tríi semm in dú
semm amis tutt'e dú semm in dú
semm in vun l'è pussee che nissun

la strada l'è longa ci tocca marciar

firolí firolà da bravi soldaa
firolí firolà da bravi soldaa
firolí firolà da bravi soldata
la strada l'è longa ci tocca marciar

firolí firolà da bravi soldaa
firolí firolà da bravi soldaa
firolí firolà da bravi soldaa.