Se jò contempli, miò ben, tal volte attent

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Se jò contempli, miò ben, tal volte attent  (1785) 
by Ermes di Colloredo

«  Se jò contempli, miò ben, tal volte attent»

 ​
Se jò contempli, miò ben, tal volte attent
In tal tò sen di nef che biel pettin,
Jò vorrès jessi lu tò fantulin
Par zuppà dal tò pet il miò aliment.
O cè gust ch’jò varès, o cè content!
Vedemi tal tò braz a dà un basin,
E di sintimi a dí chiò curisin,
Chiò la tette ben miò, miò chiar torment.
Ma se par jessi grand no puès sperà
Refrigeri al miò mal come conven,
Ti prei, o Amor, a non mi abbandonà.
Dammi sol chest, e tenti ogn’altri ben,
Fai, che Claudie une gnot puessi gaffà,
E nude tal miò braz strenzime al sen.