Se̿ng-géng/Mǎ-tuo̿i Hŭ-éng/2

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Di̿ 2 Cióng.[edit]

1 Hí-lṳ̌ ca̿ uâng gâ̤ sî-hē, Iǎ-Sú da̿u Iǔ-tuo̿i gâ̤ Bă-lī-ǎing chṳ̆-sī, iŏ̤ng-eì-sî iǔ gǐ-ciă bŏ̤-sū giǎng dóng-bíng lâ̤ Iǎ-lū-să-lǎing.

2 Mōng uā, Ŭ cì-ciă ka̿ing chṳ̆-si̿, ca̿ lǔ-tuo̿i nêng gâ̤ Uâng da̿u nī-di̿, éng-ṳē uòi-huo̿i-nêng da̿u dóng-bíng chū-gi̿ng gṳ̀ gâ̤ sáing-siu̿, ciū lâ̤ ba̿i gṳ̀.


← · Di̿ 1 Cióng · Di̿ 3 Cióng

«Se̿ng-géng» gâ̤ mù-lṳ̀