Scuru/Atto III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ATTO TERZO[edit]

SCENA I

Rosa sola, poi la 'Gnà Tudda.

ROSA

(è attorno a rassettare la casa. Il suo volto è soffuso di mestizia).


LA 'GNÂ TUDDA

(si affaccia, cauta, dalla comune, si accerta che Rosa sia sola nella stanza e si avanza verso di lei, con volto sorridente e l'abbraccia) Rusidda mia!... (piano) Si'sapissi quantu sugnu felici!...


ROSA

(la guarda con tanto d'occhi, come ad interrogarla).


LA 'GNÂ TUDDA

     Di nn'iddu, vegnu...


ROSA

(trasalendo di scatto) Di nni Decu?...


LA 'GNÂ TUDDA

     Si!... Criaturi!... Ti vòli beni chiù di prima!... E sai pirchì non s'ha fattu vidiri, 'nsina ad ora?...


ROSA

(col volto irradiato di gioia) Pirchì?


LA 'GNÂ TUDDA

     Pirchì - dici - doppu aviri vistu a so' frati 'nta 'ddu statu, jricci e dimannalla ppi mugghieri doveva essiri tutta 'na cosa...


ROSA

(per la commozione si sente mancare ed è costretta a sedere).


LA 'GNÂ TUDDA

(c.s.) E 'sti jorna l'ha passatu a persuadiri a so' matri!...Finalmenti si persuasi e oggi stissu vènunu tutti dui a fari 'a dumanna!


ROSA

(scoppia in singhiozzi e si mette il fazzoletto in bocca, per reprimerli).


LA 'GNÂ TUDDA

     E picchì chianci, Rosa?...Non sì' cuntenta?


ROSA

(senza parlare, fa segno di sì con la testa e abbraccia la 'Gnà Tudda).


LA 'GNÂ TUDDA

     Si' cuntenta e chianci?


ROSA
(appena può parlare) Sugnu cuntenta pirchì cridu 'n'autra vòta ca mi voli beni assai...quantu ci nni vogghiu jo...Chianciu pirchì ci haju a mannari a diri di non vèniri...


LA 'GNÂ TUDDA

     Di non vèniri?...E ppi quali mutivu?...


ROSA

(c.s.) Pirchì 'stu matrimoniu è impossibili!...


LA 'GNÂ TUDDA

     Impossibili?...Ora ca c'è 'u cunsensu di so' matri?...Chi ti scanti, ca non c'è chiddu di to' patri?


ROSA

(triste) Non c'è 'u miu, 'Gnà Tudda!...


LA 'GNÂ TUDDA

     Chi sacciu, mi sta' cunfunnennu 'a testa!...Non lu vòi beni chiù?...


ROSA

     Chiù di prima, 'Gnà Tudda!...Oh!...Si putissuu trasiri 'nt'o me' cosi!...


LA 'GNÂ TUDDA

     Ma... allura?...


ROSA

     Non pò essiri!... Comu l'abbannunu, a 'sti du' urviceddi, ppi jramminni ccu iddu?...


LA 'GNÂ TUDDA

     Ma no, ma no!... Iddu dici...


ROSA

(interrompendola) E non pozzu sacrificari ad iddu e farici abbannunari a sò matri ppi fallu entrari 'nta 'sta spilunca, ca divintò 'a me' casa!...


LA 'GNÂ TUDDA

     Non ti sacciu capiri, figghia!...Si ci vòli entrari di vuluntà so'...


ROSA

     Mi sacciu capiri ju stissa!...Nn'avemu parratu di chistu, 'Gnà Tudda...pochi jorna fa... e iddu mi fici certi riflessioni... giusti...giustissimi, ca non mi li pozzu scurdari!... E allura non si sapeva ancora ca me' frati era chiù 'nfirmu di me' patri!... Ora la pusizioni è chiù aggravata!...


LA 'GNÂ TUDDA

     Iddu dici ca si senti chiù obbligatu di prima... E si sta priparannu a vèniri, ccu so' matri!...


ROSA

(alzandosi decisa) No, 'Gnà Tudda, no!... Dicìticci di non veniri, pirchì ju, si mi dumanna, ci haju a rispunniri ppi forza di no!... Haju fattu vutu ca 'nsina ca campunu, ju non avrò autru pinseri ca ppi me' patri e ppi me' fratuzzu!... Non mi persuadirà nuddu di fari diversamenti!... Facissi cuntu ca trasivi 'nta 'na batìa e non sugnu chiù di 'stu munnu!... Non si nni pò lagnari, Decu, pirchì si non sugnu d'iddu, non sarò mai di 'n autru!... (si asciuga le lagrime).


LA 'GNÂ TUDDA

     Figghiuzza mia martiri e santa, mi spezzi lu cori!... (piange anch'essa).


ROSA

(tra le lacrime) Ci diciti, 'Gnà Tudda, ca Diu ci divi renniri in tantu beni - ppi iddu e ppi so' matruzza - la felicità ca m'ha datu, pruvannumi ca mi vòli sempri beni e non m'avissi abbannunatu 'nta la disgrazia... Dicìticci ca si mi spaccanu lu cori, ora e sempri, mi ci trovanu ad iddu... ma chi ppi la so' paci... ppi la mia... ppi chidda di so' matri e di 'sti dui infelici, nn'avemu a spartiri ppi sempri... Si mi vòli vidiri, ppi l'urtima vòta, vinissi, iddu sulu, ma ppi dirini addiu ppi 'stu munnu... nent'autru... faciticcillu capiri...SCENA II

Lu zu Masi, Ninu e detti.

LU ZÚ MASI

(dall'interno) Ninu!... Ninu, unni si'?...


NINU

(dall'interno, forte, per farsi udire) Cca, patri... Aspettu a Rosa ca m'ha a purtati un cuddaru pulitu!...


ROSA

(che ha teso l'orecchio, premurosa) Vegnu!... (a 'Gnà Tudda) Vo' jti, 'Gna Tudda (la riabbraccia) E grazii a vui!... Ni ringraziati tantu macari a so' matri, mischina... e ad iddu... chiddu ca ci aviti a diri vi l'haju dittu!... (si rimette il fazzoletto in boc-
ca per spegnere i singhiozzi, la saluta mestamente con la mano e corre di là, per l'uscio di fondo. Riappare poi, guidando Ninu, che regge il padre, fa sedere questi nel seggiolone, poi accomoda Ninu in una sedia accanto alla tavola e, in silenzio, vorrebbe ma non riesce a darsi da fare. Dopo breve silenzio).


NINU

(per dire qualche cosa) Rosa, chi c'è di mangiari, oggi?..


ROSA

(soprapensiero) Chi sacciu?..


LU ZÚ MASI

(ridendo) Si non lu sai tu, a cu' ci dimannamu, o' portalittri?...


ROSA

     Cioè, sì... 'u sacciu... scusati... stava pinsannu a 'n'autra cosa...Vi fazzu mangiari minestra di linticchi.


NINU

     Bona, mi piaci... A vui, patri?...


LU ZÚ MASI

(che prima avrà fatto una smorfia per significare che non è di suo gusto) Si, macari a mia mi piaci... (silenzio) Ninu.


NINU

     Patri...


LU ZÚ MASI

     Haju nutatu 'na cosa...


NINU

(trasalendo) Chi?...


LU ZÚ MASI

     Ca tu non fumi chiù...


NINU

     Ah... mi livai 'u viziu...


LU ZÚ MASI

     Veru?... Bravu!... E comu mai?...


NINU

     Ca... doppu ottu misi di trincera, senza fumari... mi scurdai comu si fuma... E siccomu non ci soffru... risparmiu...


LU ZÚ MASI

(dopo breve riflessione) E già... tu pp' 'a trincera e ju pp' 'a vista 'e l'occhi... Quannu annurvai non fumai chiù, ti riordi?..


NINU

(per cambiar discorso) Rosa, chi sta' facennu?...


ROSA

(che se n'è stata, triste, a rimirare idue derelitti) Cui, ju?...


NINU
     Annunca cui, ju?...


ROSA

     Staju facennu pulizia, non vidi?


LU ZÚ MASI

     A 'st'ura?...


ROSA

     Già... Mi ridussi tardu, oggi... (per sottrarsi ad altri interrogatorii) Vaju un mumentu in cucina, Ninu... (va via per la sinistra).


SCENA III

Ninu e Iu zù Masi.

LU ZÚ MASI

     Sa chi dici, 'u giurnali?


NINU

     Non sacciu, patri, non l'haju pigghiatu...


LU ZÚ MASI

     N' 'o pigghi chiu, tu... In trincea ti scurdasti comu si fuma e comu si leggi...


Ninu

(per cambiar discorso) 'U sintiti, 'stu friddu?...


LU ZÚ MASI

(impressionato) Ju,misu o' bracieri, non nni sentu!...Accostati macari tu..


NINU

(per guadagnar tempo) Ora vegnu... (intanto, adagino, adagino, senza far rumore, accosta la sua sedia verso il padre, regolandosi con la voce di questi. Silenzio).


LU ZÚ MASI

Chi ura è?


NINU

(solleva la testa come guardasse nel soffitto, poi sicuro) L'unnici menu vinti... (continua ad accostarsi).


LU ZÚ MASI

     Ah, allura non è tantu tardu...Mi pareva menzijornu...


NINU

(avvicinandosi sempre più, urta il cerchio del braciere e si ferma, sgomento).


LU ZÚ MASI

     Unni si' Ninu?


NINU
     Cca...


LU ZÚ MASI

(allunga la mano e lo tocca) Ah, cca?...E chi vinisti, 'mpunta di pedi? - Veni cca, chiù cca, assettati, ca ti quarìi megghiu...


NINU

( gli si accosta di più, e mette anch'egli i piedi sul cerchio del braciere).


     LU ZÚ MASI

     C'ha' fattu, stamattina?


NINU

     Nenti...


LU ZÚ MASI

     Oh! Me' figghiu Ninu ca non fa nenti!... Quannu mai, tu?....(silenzio) Chi scrissi, 'u zù PauIu, di Ramacca?


NINU

     Scrissi ca pistacchiu, 'st'annu non si nni pò accattari, pirchì l'annata fu scarsa e vali a pisu d'oru.


LU ZÚ MASI

     Chi prezzu fa?...


NINU

     Esageratu...


LU ZÚ MASI

     Sì, ma quantu?


NINU

     Non mi riordu, patri... assai...


LU ZU' MASI

     E lèggilu!.. Non l'hai 'nt' 'a sacchetta, 'a littra?..


NINU

     No, a' lassai 'dda banna... Ora m' 'a fazzu purtari di Rosa.
LU ZÚ MASI

(tenendolo pel braccio) No, Iàssala jri!... (silenzio) Chi ti nni pari, di Rosa?


NINU

     Criatura... fa chiddu ca pò...


LU ZÚ MASI

     No, sentu diri, non ha' vistu nenti?


Ninu

     C'avìa a vidiri?


LU ZÚ MASI

     Chi sacciu!... È stunata di 'na manera ca non ci ha statu mai! Ninu, vidi ca to' soru non è chiù d'idda!...


NINU

(impressionato) Non è chiù d'idda?.. E di cu' è, dunca?.... 'Avi assai ca diciti 'ssa cosa, patri!... Di cu' è?...


LU ZÚ MASI

     Si non ti nn'accorgi tu!


NINU

     Ma si ju non ci haju statu?.. Cu' è ca ha bazzicatu dintra, mentri ca non ci sugnu?...


LU ZÚ MASI

     Tutti... Di giuvinotti: Peppi Fasolu, Turi Manitta, don Decu Mantera...


NINU

     Ma chiù di tutti, cui?...


LU ZÚ MASI

     Non pozzu precisari... Forsi don Decu... ma ora àvi 'na pocu di jorna ca non si vidi... A di quannu arrivasti tu...


NINU

(mettendosi la testa tra. le mani) E chi sacciu!... (resta a riflettere così. Intanto la suonena dell'orologio batte le dodici).


LU ZÚ MASI

(conta i colpi sulle dita e resta impressionato) Menzijornu?..E chi mi dicisti, allura?...


NINU

(ancora più turbato) Già... non guardavi beni... (per cambiargli discorso) Vui supra di cu' è, c'aviti suspettu?...


LU ZÚ MASI

(fisso nelle sue riflessioni e nei suoi dubbii atroci, non l'ode).


NINU
     Patri! ...


LU ZÚ MASI

(come destandosi) Ah?... Chi vòi, fìgghiu?...


NINU

     Dicu, vui, ppi Rosa, supra cu' è, c'aviti suspetti?..


LU ZÚ MASI

     Ju?... Supra di nuddu e supra di tutti!... 'O scuru sugnu, fìgghiu miu!... Certi cosi bisogna vidilli, ppi persuadirasinni!...


NINU

(istintivamente sospira).


LU ZÚ MASI

(sempre piu impressionato) Ninu!


NINU

     Patri! ...


LU ZÚ MASI

     Pirchì suspiri?..,


NINU

     Ju?.. Ah, nenti... accussì... Ca pensu ca 'na picciuttedda fimmina comu Rusidda, 'nta 'na casa comu 'a nostra, d'un cantu è un cunfortu, ma di 'n autru cantu è un pinseri!... (silenzio).


LU ZÚ MASI

(tirandolo per un. braccio, per accostarlo a sé piano) L' ha' guardatu, 'nta l'occhi?...


NINU

     ... Sì, pirchì?...


LU ZÚ MASI

     Chi impressioni ti fa?... È pallida...


NINU

     Non ci haju fattu casu.


LU ZÚ MASI

     'Avi l'occhi 'nfussati?...


NINU

     'Nnfussati, comu?...


LU ZÚ MASI

     Ccu 'i calamara?...


NINU

     Non ci haju fattu attenzioni...


LU ZÚ MASI

     E allura c'ha' guardatu, Ninu?...


NINU

(attanagliato dal sospetto) Ma... scusati, patri... Arrivati a 'stu puntu sugnu ju, ca dimannu a vui: chi pinsati?..


LU ZÚ MASI

     E chi sacciu, fìgghiu miu, sugnu comu chiddi fòra d' 'u munnu, ju!... 'A testa mi va a centu banni!... (silenzio).


SCENA IV

Rosa e detti.

LU ZÚ MASI

     Non vurrissi pinsari a mali e 'ntantu 'ssu pinseri l'haju sempri cca, comu un marteddu... (si batte la palma sulla fronte) ca non si nni vòli jri!...


ROSA

(che è apparsa sulla soglia dell'uscio di fondo, comprende che si parla di lei e, suo malgrado, resta inchiodata lì, ad ascoltare).


NINU

(impallidisce) Ma... mali di chi generi?.. Pinsati farsi ca Rosa?..


ROSA

(sgomenta, si mette le mani ai capelli, ma tace e ascolta ancora).


LU ZÚ MASI

     'U Signuri m'ha a pirdunari, si pensu a cosi brutti!... Macari Diu, fìgghiu, non fussi veru!... Ma bisogna jri 'n funnu, bisogna farIa parrari e conuscilla tutta, 'a virità...


NINU

(il cui pallore diventa cadaverico, stringendo i pugni) Patri!... a 'stu puntu criditi ca semu?...


ROSA

(disperata, col pianto in gola, in tono di dolce ma fiero rimprovero) No, Ninu!... No, patri!... Non bestemmiati!... Non mi calunniati e non calunniati a nuddu!... Chi è ca pinsati, chi?.. (singhiozzando) Oh, si sapissivu!... Si putissi parrari!... .


NINU

(irato) Unn'eri?... Stavi ascutannu, ah?.. (fa per alzarsi).


LU ZÚ MASI

(trattenendolo) LassiIa stari, Ninu!... Chiddu ca faceva faceva!...Parla, Rosa!... Levami 'sta spina d' 'u cori,fìgghia!...


SCENA V

Decu e detti.

ROSA

(si accosta e accenna a parlare, quando vede apparire sulla soglia della comune, come una visione)


DECU

(smorto in viso, che la guarda con una tristezza dolce e infinita).


LU ZÚ MASI

(con dolcezza) Rosa!...


ROSA

(alla vista di Decu traballa e dura fatica a vincersi, gli fa cenno disperato di tacere, gli si accosta e gli sussurra, come in un sospiro) Vattinni, ppi carità, vattinni!...


DECU

(la trae a sé in un abbraccio spasimoso, la bacia disperatamente, coprendola di lacrime silenziose, le sussurra) Addiu!... (torna, barcollante sui suoi passi e scompare, senza voltarsi indietro, quasi correndo ).


LU ZÚ MASI

(c. s.) Rosa!...


ROSA

(affranta per le troppe emozioni, una appresso all' altra, dopo aver seguito Decu con l'occhio e vistolo scomparire, ha un singulto angoscioso, si piega su se stessa e si abbatte a terra, priva di sensi).


NINU

(che ha udito il singulto e il cadere del corpo inanimato, scatta in piedi, istintivamente, e si muove verso Rosa, incurante della sua cecità) Rosa!... Chi hai?... Chi fu?... Unni si'? (andando investe delle sedie, inciampa, trascina i piedi e annaspa).


LU ZÚ MASI

(che ha udito anch'egli il tonfo del corpo di Rosa e ne è rimasto atterrito, che con il sottile intuito dei ciechi ha visto Ninu andare alla deriva, urtare nei mobili e pencolare nel vuoto, si alza, alla sua volta, e, non avendo piu la forza di muoversi, grida) Ninu!...


NINU

(smarrito) Ah?!... (traballa, trema, cerca di riaversi, ma non vi riesce).


LU ZÚ MASI

     Ninu!...


NINU

(sgomento) Patri!...


LU ZÚ MASI

(con suprema angoscia) Orvu si'!...


NINU

(traballa un' altra volta e tace).


LU ZÚ MASI

     Orvu si'?.. Rispunni!...


NINU

(risponde con un singhiozzo straziante).


LU ZÚ MASI

(ricadendo a sedere, annientato) Matri di Diu!... Matri di Diu!...Ora sugnu orvu attunnu!...


NINU

(avanzandosi, a tentoni, in direzione del padre) Patruzzu miu!...


LU ZÚ MASI

(fa uno sforzo, si rialza e, avanzandosi, stentatamente, verso il figlio) Figghiu!... Figghiu... (Rosa resta inanimata, viene giù la tela mentre i due disgraziati pencolano nel buio per riunirsi e non vi riescono).


SIPARIO