Scuru/Atto II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ATTO SECONDO[edit]

SCENA I

Rosa e Decu, poi voce di zú Masi.

(All'alzarsi della tela i due giovani stanno presso la comune; lei appoggia la testa alla spalla di lui, che la guarda, con tenerezza infinita)


DECU

(dopo un silenzio, piano) Mi cridi?


ROSA

(lo guarda lungamente negli occhi, poi, abbracciandolo) Sí!


DECU

     O oggi, o dumani, o tra un annu ... 'u stissu è!... Tu pensa ca 'u me' cori è to' e ju pensu ca 'u to' curuzzu è miu... Aspittamu!...


ROSA

     Sí!... Sí, Decu, quantu vòi tu!... Ju mi fidu, di tia!... Mi fidu comu fussi me' patri, ca non mi pò 'ngannari!... Comu fussi me' matruzza, bon'arma, ca non c'è chiú!...


DECU

(se la stringe al cuore e la bacia, con effusione. Silenzio) D' 'u restu, me' matri, mischina, d'accussí,è… utta bau, bau, e poi non ci nn'è nenti... Ci passa!... Ju 'u sacciu comu l'haju a pigghiari… Pò darisi ca ccu 'n autri dui, tri misi, idda stissa mi chiama e mi dici: - Vo' jemuninni 'nt' 'o zú Masi, a dimannàrici 'a manu di Rosa...


ROSA

(giuliva, batte le mani adagio adagio e fa dei saltini di contentezza) Sí, sí, sí!... Ah, Decuzzu miu, chi felicità, ca fussi ppi mia, si fussi accussí!... Cc' 'u cunsensu di tutti!...


DECU

(se la stringe ancora al seno) Ma... dimmi 'na cosa... Di to' patri, nni si' certa, tu?... 'U so' cunsensu l'avremu?


ROSA

     E pirchí non l'avissimu ad aviri?... Si' un galantomu... ti guadagni la vita...


DECU

(interrompendola) No... non parru di 'stu latu... Sai, 'i vecchi, specialmente quannu su' 'nfirmi, su' un pocu egoisti... Senza vulillu, mischini!... S'attaccanu alle persone c'hannu vicinu e non si vulìssiru sciogghiri chiú... Chi impressioni ci farà, quannu sentirà ca ci vogghiu livari 'a figghia d' 'u cantu, ppi purtarimmilla ccu mia? ...


ROSA

(peritosa) Pirchí... tu non ci vulissi stari, cca, 'nsemi ccu me' patri, e ccu me' frati... tutta 'na famigghia?...


DECU

(turbato) E me' matri?.. L'avissi a lassari sula, povira vecchia?...O custringirla a pèrdiri 'a so' libirtà, ppi tinilla 'nsemi ccu tutti, puru ad idda?... (silenzio).


ROSA

(china la testa, senza dir nulla).


DECU

(persuasivo) Rusidda... Ju sugnu un galantomu e non ti pozzu e non ti vogghiu prumettiri chiú di chiddu ca pozzu manteniri...


VOCE DI ZÚ MASI

(dalla parte del centro) Rosa!...


ROSA

(ha un sussulto e si stacca da Decu) Patri!


VOCE DI ZÚ MASI

     Chi fai, m'ajuti a vestiri, o mi vestu ju sulu?...


ROSA

     Aspittati... quantu finisciu di spicciari cca, e v'ajutu ju!... (pian pianino va verso l'uscio di fondo e lo serra a chiave).


VOCE DI ZÚ MASI

     Sta beni, aspettu.


ROSA

(torna presso Decu e gli prende una mano) Parra, Decu... haju pochi minuti.


DECU

     …Vidi, bedda, metti puru ca ju, pp'amuri to', abbannunassi a me' matri - e fussi 'na birbandata! - ppi starimi cca, ccu 'i tòi... Capirai ca non fussi cosa ca putissi durari assai e in perfetta paci!... Vinissi un jornu ca mi nni pintissi... fatalmenti… e nn'avvilinassimu la vita tutti dui!... ( la guarda, le prende le mani e se le porta al collo,poi, tenero e persuasivo ancora) Pirchí unu ca si spusa, anima mia, è naturali, è umanu, ca vòli 'a so' casa, 'a so' mugghieri tutta per sé,'i so' figghiuzzi, la sua paci, le sue comodità, la sua libertà, tuttu chiddu, 'nsumma, ca ci bisogna ppi campari tranquillu... E stannu cca, ccu to' patri, mischinu, ca è 'n autru nutricu, tuttu chistu non ci pò essiri... (la guarda negli occhi) Non parri? (dolce, dolcissimo) Vidi, bedda, metti ca ju, ppi fariti cuntenta, dicissi sí..., 'Nt' 'e primi, macari, non me ne accorgerei, ma poi... siamo ragionevoli - poi comincerei a sòffriri, e a pocu a pocu, 'a nostra vita, inveci d'essiri 'na rosa divintassi 'na spina... un infernu... Sbirsati in casa... cc' 'u pinseri di me' matri, luntana e sula, ca si ci pigghiassi 'na frevi non avissi a cu' raccumannarisi, ju spartutu tra cca e nn' idda...


ROSA

(mesta) Quantu cosi ca pensi, Decu!... Ju, 'nta 'n annu, non haju pinsatu ad autru ca a vulíriti beni!... E mi pareva ca fussi 'nt'o munnu sulu ppi chistu...


DECU

(la bacia) Ma ju sugnu omu, ciatuzzu miu, e chiú ti vogghiu beni chiú haju l'obbligu di pinsari a tuttu... Pirchí ju disidiru ca l'amuri nostru fussi eternu e senza nuvuli... D'altro canto, poi...non è ca lasceresti a to' patri sulu!... C'è to' frati, ca sta turnannu, ed è statu sempri 'u so' vrazzu drittu.


ROSA

(battendosi una mano sulla fronte) Maria santissima, chi sugnu stunata!... Sta turnannu e ju ancora non haju priparatu a me' patri! ...


DECU

     'U priparamu 'nsemi.


ROSA

     No, no, tu vattinni a' stazioni, 'nsemi ccu l'autri, a 'ncuntrari a Ninu... Signuruzzu, spiramu ca torna daveru comu m'ha fattu scriviri: quasi guaritu!...


DECU

     Ma com'è ca non s'ha pututu sapiri ancora chi ferita ebbi?..,


ROSA

     Alla gamba, dici… E duvissi essiri completamenti guaritu, dopu tri misi e menzu di spitali!...


VOCE DI ZÚ MASI

(immediatamente dietro l'uscio di fondo) Rosa!... (scuote l'uscio e agita il lucchetto).


ROSA

(trasalisce) Vattinni!... Vattinni, Decuzzu!... (lo spinge verso la comune).


DECU
(senza dirle niente, la trae a sé l'abbraccia e la bacia) 'U me' cori è cca!... (le poggia il dito sul seno)... E 'u to'?...


ROSA

(facendo altrettanto) Cca!... (si riabbracciano, si baciano, poi Decu scappa via per la comune).


LU ZÚ MASI

(sempre dietro l'uscio, forte) Rosa!...


ROSA

(corre ad aprirgli).


SCENA II

Lu zú Masi e Rosa.

LU ZÚ MASI

(appena aperto l'uscio, irato) Pirchí m'avevi chiusu a chiavi?...


ROSA

     No, quali chiavi, cc' 'u sulu lucchettu era chiusu... (lo prende sotto braccio e lo accompagna a sedere nel seggiolone) Mi puteviru aspittari...


LU ZÚ MASI

(sedendo) Cc' 'u sulu lucchettu?... Si ti 'ntisi girari 'a chiavi 'nt 'a firmatura?!


ROSA

     Impressioni ca vi fici!...


LU ZÚ MASI

     Ma si jsavi 'u lucchettu centu vòti e spincivi 'a porta senza putirla apriri?..


ROSA

     Patri, chi vuliti di mia?.. Avrà 'mpinciutu!... Forsi c'era qualche scorcia di mennula di sutta... (si allontana).


LU ZÚ MASI

(niente persuaso) Quarche scorcia di mennula?... Veni cca, Rosa!... Non ti nni jri...


ROSA

(riavvicinandosi) Chi vuliti?...


LU ZÚ MASI

     Cca, assettiti, accostu a mia (raggiunge, stendendo il braccio, una sedia vicina e l'accosta al suo seggiolone).


ROSA
(sedendo) Cca sugnu.


LU ZÚ MASI

(le prende una mano e gliela carezza, teneramente, in silenzio, poi le porta la mano alle guance e, carezzandola ancora, la rassicura)
     Senti, Rosa... Dimmi 'na cosa: L'ha vistu mai, 'n campagna, di bon matinu, 'ddi fogghi d'arvulu, puliti puliti, chini d'acquazzina?...


ROSA

     Si, patri, tanti vòti...


LU ZÚ MASI

     Chi ti parunu, 'ddi stizzi d'acquazzina?..


ROSA

     Rugiata.


LU ZÚ MASI

     Rugiata e acquazzina non è 'u stissu?... No... dicu: pigghia 'na stizza di 'ssa rugiata ca spicchía, a lu primu suli, supra 'na fogghia pulita... Chi ti pari?... A chi l'assimigghi?...


ROSA

     A un diamanti... A 'na perla...


LU ZÚ MASI

     Bravu, Bravu!... A 'na perla!... Chissu è, 'u paraguni giustu!... Ora 'ssa stizza, ca pari 'na perla, tu falla càdiri 'n terra... chi ti diventa?...


ROSA

     Acqua e terra.
LU ZÚ MASI

     E perciò?...


ROSA

     Fangu.


LU ZÚ MASI

     Biniditta la matri ca ti fici!... (le bacia la mano che tiene sempre nella sua) Ora vidi, figghia mia, d'accussí è la fimmina:... perla prima di càdiri, fangu doppu ch'è caduta.


ROSA

(preoccupata, con voce tremante) E chi sintiti diri patri?...


LU ZÚ MASI

     Sentu diri, figghiuzza mia, ca 'na giuvinedda bona, di famigghia onesta, comu tia, divi essiri sempri limpida comu la stizza d'acquazzina supra la fogghia pulita...


ROSA

(c. s.) E chi pinsati, forsi, ca ju?...


LU ZÚ MASI

(turandole la bocca) Nenti, nenti, non diri nenti!... Quali pinsari, Diu nni scanza e libira!... Non duvevi essiri me' figghia!...Ma ti sentu in tentazioni, eccu...


ROSA

     A mia, patri?... Ma ppi quali mutivu?


LU ZÚ MASI

     Eh!... si non fussi orvu ti dicissi: guardami 'n facci, e poi, ccu l'occhi dintra l'occhi ti dicissi ca ora ora non fusti sincera. non fusti limpida, ccu mia!...


ROSA

     Patri! ...


LU ZÚ MASI

     Non eri sula!... E a mia m'avevi firmatu dintra ppi non fariti surprenniri! ( le stringe il polso) È veru?... Non negari!... Tantu è veru ca non sai chi rispunniri...
e ti trema 'u pusu!...


ROSA

(che intanto con evidente sforzo, ha studiato la bugia da dirgli) Mentri ca a vui... non si pò nascunniri mai nenti!... Veru è, ca non era sula...


LU ZÚ MASI

     E ccu cu' eri?..


ROSA

     Ccu 'a 'Gnâ Tudda Tudiscu.


LU ZÚ MASI

     Ccu 'a 'Gnâ Tudda Tudiscu? .., E si eri ccu idda, chi bisognu avevi di nascunniriti di mia?... E di firmarimi dintra?... Chi discursi aviti, ccu 'a 'Gna Tudda?...


ROSA

     Un segretu ppi vui.


LU ZÚ MASI

     Rosa... non mi 'ngannari, o' patri, ca sugnu vecchiu o sugnu offisu! ...


ROSA

     'Gnursí, patri, un segretu ppi vui!... Ma arrivati a 'stu puntu, è megghiu ca parru...


LU ZÚ MASI

     E sí, figghia, megghiu ca parri, pirchí mi levi 'na spina d' 'u cori!...


ROSA

     Vi vulevumu fari 'na surprisa.


LU ZÚ MASI

     'Na surprisa?... Di chi geniri?..


ROSA

(prendendogli ambo le mani) Curaggiu, patri... 'Na nutizia ca vi farà felici!... Sta arrivannu Ninu!...


LU ZÚ MASI

(per la doppia gioia di aver dissipati i sospetti su Rosa e di apprendere il ritorno del figlio, si alza di scatto e, tremando, nella voce e nelle membra) Ninu?... Me' figghiu?..


ROSA

     'Gnursí!... Faciti cuntu ch'è cca!...


LU ZÚ MASI

(battendosi le mani sul petto e singhiozzando) Me' figghiu?... Me' figghiu?... Guaritu di 'n tuttu?..


ROSA

     Quasi guaritu.


LU ZÚ MASI

     Ca camina ccu 'i so' pedi?...


ROSA

     Ca camina ccu 'i so' pedi.


LU ZÚ MASI

     E non mi dicevi nenti?... Ca quali surprisa, babba ca si'...e babba 'a zà Tudda?!... A chi ura arriva?...


ROSA

     Vi dicu faciti cuntu ch'è cca!.. Fra deci minuti o un quartu d'ura...


LU ZÚ MASI

     Menu mali ca stamatina mi misi 'a cammisa pulita!... Pari ca m' 'u diceva 'u cori!... (si muove) Accumpagnimi 'dda banna!...


ROSA

     Pirchí?..


LU ZÚ MASI

     Mi vogghiu mettiri 'a giacca e 'u gileccu novi!... Cci vogghiu fari onuri, a me' figghiu!... Ca comu?... Ca comu!...


ROSA

(spinta, lo accompagna in camera, per l'uscio di fondo).


SCENA III

La zà Tana, lu zu Paulu, Peppi e Sara.

(breve scena vuota).


LU ZÚ PAULU

(entra dalla comune, seguito dagli altri) Unn'è, Rosa?... (si fa presso l'uscio di fondo per chiamarla).


LA ZÀ TANA

     Non la chiamati no!... Aspittamu ca veni... Assittàtivi… Prima c'arrivanu d' 'a stazioni c' è tempu (siedono tutti e parlano a bassa voce).


PEPPI

     Si mi criditi, zà Tana, haju 'u cori ca mi sta facennu comu un cavaddu... non sacciu si pp' 'a cuntintizza ca torna Ninu o pp' 'u dispiaciri di vidillu feritu...


LU ZÚ PAULU

     Sí, ma dici ca non è gravi... Si camina ch' 'i so' pedi, signu ca è quasi guaritu.


LA ZÀ TANA

     Accussi spiramu!...


LU ZÚ PAULU

     Comu sia sia, Masi divi sapiri ca è bonu... D'accussí vo1unu 'i so' figghi e d'accussí è di giustu... Poviru vecchiu!... Iddu ca campa ppi 'ssu picciottu!... Ca si nni preja ccu tutti!...


LA ZÀ TANA

     E s' 'u merita!... Figghiu d'oru!... Ha campatu ppi so' patri, ci ha' fattu di figghiu e di mamma, e a di quannu fu firitu, ha pinsatu chiú a so' patri ca ad iddu stissu... Ci pò dari chiú prova d'amuri di chista?...
LU ZÚ PAULU

     Signuri mei, chista è casa ca non si pò 1assari un jornu su1a, oh!... Un pocu per unu, tutti l'amici e vicini, nn'avemu a sacrificari... 'nsina ca Ninu non si guarisci di 'n tuttu.


SARA

     Ccu tuttu lu cori, zú Paulu!... Si sòli diri: carciri, ma1atii e nicissitati, vi provanu 1u cori di l'amici... E a Rusidda, unni 'a mittiti, criatura?... È 'na santa, ppi chiddu ca fa!... E ora, si non ci fussi cu' l'ajuta, comu avissi a fari, ccu du' 'nfirmi 'n casa?..
Matri, ju non la lassu ppi curtu, sapiti?..


LA ZÀ TANA

     E fai 'u to' doviri... Zìttiti, ca cca è!...


SCENA IV

Rosa e detti.

ROSA

(tornando in iscena, fa segno a tutti di parlar piano).


LA ZÀ TANA

(piano) Unn'è?..


ROSA

     Si sta azzizzannu tuttu!... (con tenerezza) Si ci vòli fari truvari pulitu e vistitu bonu...


SARA

     Poviru vecchiu!... (abbracciando Rosa) Senti, ' a suruzza, tantu di mia, ca di me' matri e di tutti li vicineddi ti nn'hai a sèrviri comu fussimu tanti soru to'...


LA ZÀ TANA

     E tanti matri, daveru!... Di notti, di jornu... a tutti l'uri!...


ROSA

     Grazii, non pozzu dubitari…Nuâtri spiramu ca Ninu turnassi bunazzu e' si ristabilissi prestu completamenti...


LU ZÚ PAULU

(guardando l'orologio da camera) Oh, 'a menza è già'!... A 'st' ura 'u trenu àvi un quartu d'ura c'arrivau !...


SCENA V

Lu zú Masi e detti.

LU ZÚ MASI

(dall'interno) Rosa, cu' c'è, Paulu?


ROSA

     Sí, e c'è Peppi, c'è 'a zà Tana ccu Sara… (corre a sorreggerlo perché appare sulla soglia).


LU ZÚ MASI

(egli ha indossato il vestito nuovo e ha calzato un cappello fiammante, in luogo del berretto. Appare sorridente, felice) Bongiornu signuri mei…


PEPPI

(a Sara) Poviru vecchiu!...


SARA

     Pirchissu dicemu!... Spiramu ca Ninu non fussi gravi, ma macari ca fussi, a 'stu vicchiareddu non si ci ha a fari capiri nenti... Occhiu ca non vidi, cori ca non doli.


LU ZÚ PAULU

     Comu t' azzizzasti, Masi!...


LU ZÚ MASI

(mentre Rosa lo accompagna a sedere) Ah?... Ti piaciu?... Ci haju a fari onuri, a me' figghiu!... Vuautri chi siti, vistuti di casa?... Oh, fimmini, mittitivi boni, ca Ninu veni ccu l'occhi chini di 'ddi fimmini di ddà susu!... M'arriordu ca quannu turnai ju, d' 'u Cuntinenti, unni videva tutti 'ddi fimmini allicchittati, arrivannu cca, chiddi d' 'u paisi mi parsiru tutti 'ncunnati e strascinati (ride).


LU ZÚ PAULU

(che ha preso tabacco e s'è soffiato il naso) Si' cuntentu, ah?..


LU ZÚ MASI

     T' 'u pòi immaginari, Paulu!... Avi chiù d'un annu, ca non sentu l'alitu di me' figghiu... ca mi sentu 'u pettu vacanti!... e ora, turnannu Ninu, mi torna 'a paci 'nt' 'o cori!... Megghiu fu, ca 'u sappi prima!... 'Sta picciridda di me' figghia, 'nsemi ccu 'dda stunata d' 'a 'Gnà Tudda Tudiscu, s'avevanu appattatu ppi farimi 'na surprisa...


ROSA

(fa a tutti cenno di tacere).


LU ZÚ MASI

     Ca quali surprisa!... A un vicchiareddu affisu comu mia, non sifannu, 'sti surprisi, figghia!...E' veru?...


TUTTI

     Sicuru!...


LU ZÚ MASI

     Ju, a sentiri a vuci di me figghiu e a vidirammilIu di 'ncoddu, all'intrasatta, ppi la gran cuntintizza avissi acciuncatu!... Sidd' è ora, ca 'u sacciu, e tremu tuttu! ... E poi... chi c'entra!... M'haju priparatu, m'haju azzizzatu tanticchiedda!...

(Mentre Zù Masi parla, si ode il rumore di una carrozza che giunge, sulla destra, e uno schioccar di frusta, tutti si guardano e Sara corre fuori della comune, a vedere).


SARA

(torna da li a poco, sconvolta, con le mani nei capelli e dice qualche cosa, piano, pianissimo, a fior di labbro, che sconvolge tutti, ma specialmente Rosa, che fa un gesto disperato e reprime un singulto, correndo anch' essa fuori della comune).


ROSA

(torna subito raccapricciata e si butta nelle braccia di Sara, che la stringe forte e la bacia, commossa).


SCENA VI

Ninu, Don Concettu, Turi, la 'Gnâ Tudda, Minica e detti.

NINU

(sorretto da Turi e da Don Cuncettu, che fanno segni disperati a tutti di tacere, appare dalla comune, pallido, sanissimo in tutte le membra, ma con ambo gli occhi spenti. Per l'intelligenza dell'interprete, l'autore avverte che questa cecità egli l' ha immaginata come l'effetto di un violento trauma causato dallo coppio d' una granata, che avrebbe prodotto sul soggetto la rottura del vitreo e il distacco delle rètine, si che esso ha conservate intatte le palpebre e le ciglia).


ROSA

(senza dir verbo, gli gitta le braccia al collo e lo copre di baci silenziosi, si volta a guardare il padre e poi parla a Ninu all'orecchio).


LU ZÚ MASI

(inquieto) Cc'aviti, signuri mei?... Vi zittistuu tutti?... Unni siti?...
Chi stati facennu?...


PEPPI

(come se Ninu giungesse in quel momento, correndo verso la comune) Cca è!...


LU ZÚ MASI

(si alza di scatto e grida, tremante) Ninu!...


NINU

(convulso) Patri!...


LU ZÚ MASI

(dimentico della sua cecità, si muove incontro al figlio e ripete) Ninu!...


SARA

(gli corre incontro, lo sorregge e lo accompagna).


NINU

(avanzando anch'egli, lesto sorretto da Rosa) Patri!...


LU ZÚ MASI

     Figghiu, figghiu miu!...


NINU

(contemporaneamente) Patruzzu miu beddu!... (I due poveri ciechi si incontrano e si saldano in un abbraccio spasimoso, che lasciano e riprendono più volte, per baciarsi).


LU ZÚ MASI

(piangendo di tenerezza) Cca è, cca è, me' figghiu!... Cca è, 1u me' sustegnu!... Cca è, la vista di l'occhi mei!... (lo palpa tutto) Ch'è beddu!...


LU ZÚ PAULU

(tentando di ricondurlo al seggiolone) Assettati, Masi.


LU ZÚ MASI

(respingendolo) Ca ora, vecchiu 'ntòntiru!... Lassammillu gòdiri, a me' figghiu!... Chi nni capisci, tu?.. (palpa ancora) Ca bonu si' fattu, Ninu!... Salaratu, daveru!... Bonu!...


NINU

(che non regge più dalla commozione) Assittativi, patri!...


LU ZÚ MASI

     Sì, sì, figghiu, si vo' tu, m'assettu... (scostando Sara che vorrebbe riaccompagnarlo al seggiolone) No, no, tu!... Me' ngghiu Ninu, mi porta, ora, è veru?...


NINU

     Sì, patri (lo prende sottobraccio e, condotto da Sara, lo conduce, a sua volta a sedere) (Tutti gli astanti scuotono malinconicamente il capo).


ROSA

(avvicina una sedia per Ninu e lo fa sedere accanto al padre).


LU ZÚ MASI

(dopo che si sarà seduto, pavoneggiandosi) Non m'ha' vistu ancora, Ninu?...


ROSA

(parla all' orecchio al fratello).


NINU

(subito dopo) Ah, bravu!... 'U vistiteddu novu, vi facistuvu?..
Bellu, bellu!...


LU ZÚ MASI

     E 'u cappeddu, non l'ha' vistu?.. Tuttu cosi novi, ppi fari onuri a tia!... (premuroso) Aspetta, aspetta, unn'è, 'a gammuzza malata? (tastando gli la gamba sinistra) Chista è?...


NINU

     Si, ma ora è bona.

LU ZÚ MASI

     A quali puntu è, 'a firita, fammiIla tuccari...


NINU

     No, patri, di fòra non s'osserva nenti... 'U dannu internu fu.


LU ZÚ MASI

     Sì, ma si nni veni d' 'u 'n tuttu, no?... Chi fai, zoppichi, an-
cora? ...


NINU

     Un pocu... roba di pocu... Caminu un pocu 'mpacciatu, eccu...


ROSA

(che intanto si è scostata e si è recata presso la 'Gnà Tudda, piano) Non ci vinni, Decu, a' stazioni?...


LA 'GNÂ TUDDA

     Ca comu, criaturi!... 'U primu di tutti!... E appena vitti a Ninu d'accussì, si l'abbrazzau, si lu vasau...e poi scappò come un pazzu!...Non nni puteva chiù...


ROSA

(piange in silenzio stringendo la mano alla 'Gnà Tudda) E' finitu tuttu, 'Gnà Tudda!...


LA 'GNÂ TUDDA

     Pirchi?


ROSA

(senza risponderle va presso il padre).


LU ZÚ MASI

(a Ninu) 'I vidi tutti l'amici?.. Tutti cca sunnu!...


NINU

     Grazii, signuri mei, grazii a tutti, ccu tuttu lu cori!...


MINICA

     Chi diciti, Ninu!... Doviri d'amicizia e di vicinanzu!...


DON CUNCETTU

     Ca chi voldiri?..


LU ZÚ MASI

(come preso da un sospetto) Ninu!...


NINU

     Patri!...


LU ZÚ MASI

     Dimmi 'na Cosa... ma non mi 'ngannari, o' patri!...


NINU

(preoccupato) Chi vuliti?...


LU ZÚ MASI

     Vinisti ppi sempri, comu nni scrivisti, no in licenza?!...


NINU

     Ppi sempri, ppi sempri. Non viditi ca vestu a' burghisa?...


LU ZÚ MASI

     E non c'è periculu, ca ti richiamanu chiù, è veru?..


NINU

(angosciato) No, patri, non c'è chiù periculu!... Chiddu ca ci puteva dati, alla patria, ci l'haju datu... Ora tocca all'autri!...


PEPPI

(in silenzio, con le lacrime alle ciglia, lo abbraccia e gli stringe la mano) 'A me' classi fu richiamata, e mi presentu lunedì ca veni. Dici ca partemu prestu... (chiude il pugno in atto di minaccia) Si pozzu!...


LU ZÚ MASI

     'U Signuri ti pruteggi, Peppi, comu ha prutettu a me' .figghiu Ninu!... (silenzio commosso di tutti) Ninu, comu mi trovi?


NINU

     Bonu, patri, bonu...


LU ZÚ MASI

     No, non m'ha' guardatu beni, ancora... (si sbraccia per mostrargli le braccia scarne ) 'U vidi comu sugnu 'nsiccutu?.. E cca, sutta l'occhi (si tocca) 'u vidi?


NINU

     Cc'aviti, sutta l'occhi?...


LU ZÚ MASI

     Non vidi comu m'abbuscicaru?...


NINU

     E bonu, patri, chissi l'annuzzi sunnu!... Vicchiareddu siti!....Anzi, vi cunsirvati beni!...


LU ZÚ MASI

     No, figghiu... Tu m' 'u dici ppi cunfurtarimi, ma ju mi vidu, ca sugnu dipirìtu!... Assai haju patutu 'nta 'st'annu, Ninu!... Haju statu lu veru orvu!...


SARA

     E bonu, ora c'è vostru figghiu!...


LU ZÚ MASI

     Sia lodata la Divina Pruvvidenza! ... Ragiuni, hai!... Chi c'entra!...Ora, ccu me' figghiu, è 'n'autra cosa! ... Cu' si nn'accorgi, chiù, di tanti cosi?... Tornu filici comu prima!... Ma finu a jeri!... Signuri mei, bruttu, bruttu è, a essiri orvi!... Megghiu morti, centu vòti!. ...


NINU

(non potendone più, col cuore gonfio, si alza e si volge dall'altro lato, reclinando iI capo sulla spalla di Rosa, che piange).


LU ZÚ MASI

     Chi fai, ti nni vai?


NINU

(vincendosi) Sì, patri, vaju a fari un pocu di pulizia, ca sugnu tuttu sporcu d' 'u trenu...


LU ZÚ MASI

     Bravu, bravu, azzizziti bonu, 'u senti?


NINU

     Rosa, mi duni versu, un mumentu?... Vui, patri, ristati ccu 1' amici ( toccando questo e quello sulla spalla, fa a tutti cenno di tacere e, condotto da Rosa, va verso l' uscio di fondo).


LU ZÚ MASI

     Sì, sì, Rusidda, dacci versu, a me' figghiu!... A la me' bannera!... A lu me' capitali, ca turnau!... (manda baci con la mano al figlio).


ROSA

     Sì, patri, stati tranquillu (scompare, con Ninu, per l' uscio di fondo).SCENA VII

Detti, meno Ninu e Rosa.


LU ZÚ MASI

     Signuri mei, senza 'ngannarimi: 'ntisi strisciati 'na 'amma, cu' era, me' ngghiu, ca caminava zoppu?...


TURI

     No zoppu... un pocu 'mpacciatu...


LU ZÚ MASI

     E già... Ancora non è guatitu completamenti, mischinu!... Ma a vuautti ca 'u viditi... chi 'mprissioni vi fa?... È bonu?..


SARA

     Bonu è, bonu, zù Masi, chi fantasii vi venunu, pp' 'a testa?...


LU ZÚ MASI

     Ppi comora non ci dicemu nenti, ca è stancu d' 'u viaggiu, ma stasira, poi, belli, riuniti cca, nni facemu cuntati tuttu cosi...


LA 'GNÂ TUDDA

     Ca bonu, c'è tempu... Prima lassàtilu arripigghiari, mischinu!...


LU ZÚ MASI

     E chi s'ha' a ripigghiari?.. Si turnau ca pari un viteddu, salaratu!... Stasira festa, Saridda!... Stasira 'a me' casa illuminata a giornu... E vinu a tinchité, Don Cuncettu!... Poi dumani... (piano) Zà Tana, viniti cca.


LA ZÁ TANA

(accostandoglisi) Parrati.


LU ZÚ MASI

(c. s. tenendola per un braccio) Poi dumani, di bon matinu, m'aviti a fari un favuri; vui sula... M'aviti a accumpagnari a' Madonna e' Grazii, ca ci haju prumisu 'u viaggiu a pedi scausi... Mi fici 'a grazia, perciò...


LA ZÁ TANA

     Ca bonu, zù Masi, c'è tempu!...


LU ZÚ MASI

     No, no... si dici: non prumettiri vuti a santi e cudduri a picciriddi... Mi fici turnari a me' figghiu sanu e sarvu, e 'a prumissa è debitu... Ci 'u fazzu a pedi scausi... ma scausi tunnu, va, veni a diri senza quasetti... (riflette un po' e si alza) Anzi, Madunnuzza, pirdunatimi (si segna e si muove verso il comò).


LA ZÁ TANA

(vorrebbe accompagnarlo).


LU ZÚ MASI

     No, livàtivi... Sulu ci vaju... 'A lampa l'àvi addumata?...


LA ZÁ TANA

     'Gnursf...


LU ZÚ MASI

(raggiunge a tentoni il comò, depone il cappello su una sedia accanto e, cadendo in ginocchio, con devozione profonda e le lacrime agli occhi, esclama) Gran Matri di Diu, vi ringraziu!... (Tutti gli astanti, osservandolo, piangono e si asciugano gli occhi, mentr'egli prega fervorosamente).Tela