Scuru/Atto I

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ATTO PRIMO[edit]

Scena fissa


Uno stanzone rustico a pianterreno, con le pareti imbiancate a calce, color giallone o verdognolo. Comune a destra (dello spettatore), uscio a sinistra ed altro in fondo. Una tavola in centro, un comò con sopra: un quadro di Madonna e lampada votiva accesa davanti, un lume a petrolio e un servizio da caffè per sei (addizzu), ben disposto. Una credenza, con tendine di tulle rosa ai ve-tri. Una console con sopra: un orologio a suoneria, un altro lume a petrolio e varii oggettini per diversi usi. Un seggiolone a bracciuoli, una dozzina di sedie. Alla parete di fondo un ritratto di giovane donna, ricoperto da velo nero, quadri a oleografìa e immagini di santi. Altri quadri alle altre pareti. Braciere acceso presso il seggiolone.

D'inverno e di sera nel primo atto - d'inverno e di giorno, nel secondo e nel terzo.


SCENA I

Ninu, Decu, Rosa, lu zú Paulu, Don Cuncettu, Peppi, la 'Gnâ Tudda,
la zà Tana, Sara, Minica e Turi.

     (All'alzarsi della tela si ode un grande schiamazzo, si ride, si applaude, si vocia. Le donne stanno sedute in fila sulla destra e gli uomini sulla sinistra. Si gioca agli indovinelli).

DON CUNCETTU

(si alza, tenendo un fazzoletto avvoltolato in mano, aspetta che si faccia silenzio e declama)

        Oh 'Gnâ Tudda, chi faciti?
Chi d'arreri mi la mittiti?
Ppi l'amuri di tutti i santi,
Non d'arreri, ma davanti!

(gitta il fazzoletto a 'Gnâ Tudda e, sedendo, aggiunge)

Ppi la santa Nunziata,
'N' è parola marchiata!...


LA 'GNÂ TUDDA

(dopo breve riflessione) 'A lanterna!


TUTTI

     Beni, bravu, induvinatu!...


LA 'GNÂ TUDDA

(alzandosi alla sua volta)

Trasi trasennu,
Ficca ficcannu,
Fa 'dda cosa
E poi si riposa.

(gitta il fazzoletto a zú Paulu e siede, ripetendo)

Ppi la santa Nunziata,
'N' è parola marchiata.


PEPPI

(mentre zú Paulu riflette) E chi fu, 'Gnâ Tudda?... Macari vui vi jttastuu o' grassu?


L A 'GNÂ TUDDA

     Zittitivi, scumunicatu! ...


LU ZÚ PAULU

(lieto, nella persuasione di avere indovinato) 'U patruni 'i casa!...


TUTTI

     Uhuum!... (lo sberteggiano).


NINU

     'U dicu ju... 'A chiavi!...


TUTTI

     Beni, bravu Ninu, 'a chiavi!...


NINU

     Passamu avanti; vui, zú Paulu, sbagghiàstivu e non putiti parrari...
A tia, Peppi. Datici 'u fazzulettu.


PEPPI

(prende il fazzoletto dallo zú Paulu, si alza e, guardando Rosa, teneramente)

Lu patri è sgroppu,
La mamma è spina
E la figghia è rigina!...

(gitta il fazzoletto alla ragazza e siede).


DECU

     Bravu, Peppi!... (guardando Rosa con occhi di fuoco) 'U viditi quant'è galanti?... (poi che Rosa, turbata, tace) E chi è, donna Rusidda?... Non l'induvinati?... Ma siti vui!...


ROSA

(avvampata) Ah!... Rosa?...


TUTTI

Rosa, rosa!... Bravu!...


DECU

 Tocca a vui, ora, a rispunnirici ccu 'n'autra galantaria...


ROSA

(timida) Non nni sacciu, 'nduvinelli...


TURI

Ca ora, chi diciti?...


DECU

(raccattandole il fazzoletto che le è caduto e porgendoglielo) Daveru, donna Rusidda?...


ROSA

(prendendo il fazzoletto) Beddamatri!...


DECU

E faciti un sforzu di memoria, jamu!... Ppi Peppi... S' 'u merita, criaturi...


PEPPI

Tu pigghia bonu ppi tia!... Donna Rusidda non àvi bisognu di suggirituri.


ROSA

(si alza, pensa un bel po', poi, con sentimento e con voce presa d'emozione)

Haju 'na cosa ca non mori mai
ed è 'mpastata di meli e d'aloi:
'nganna li genti cco li modi soi!...

(gitta il fazzoletto a Decu, lasciando deluso Peppi, che s'era mosso per raccattarlo).


DECU

(pronto, con gioia, afferrando il fazzoletto a volo) L'amuri!


SARA

Ti scungiuru! E chi 'nzirtati, a volu? Bravu!...


MINICA

Malanova, daveru!... Cc'aviti, 'u spirdu dintra?..


DECU

(dopo breve riflessione, enfatico, guardando Rosa negli occhi)

Dui finestri ben guardati,
Stannu aperti li jurnati,
Ma vinennu, poi, la notti,
S'appuntiddanu li porti.

(gitta il fazzoletto a Sara, dopo averci pensato su un bel po').


SARA

     Bonu, va, vo' 'nzírtati chista, ora!...


MINICA

     Daveru, oh, chista difficili, è... Non l'haju 'ntisu diri mai.


LA ZÀ TANA

     Mancu ju 'a sacciu.


DECU

     E chi fu, non 'nduvinati nuddu?... Va, si c'è quarcunu ca l'ha capitu, parrassi (non apre bocca nessuno e tutti restano a pensare).SCENA II

Lu zú Masi e detti.

LU ZÚ MASI
(appare, sorridente, con gli occhi spenti, dall'uscio di fondo, reggendosi a uno stipite) Di chi si tratta? Jemu sintennu, ca ci jocu puru ju!


NINU

(correndogli incontro) Aspittati, patri, non vi muviti, ca assai, semu!... (se lo mette sotto braccio e lo accompagna a sedere, gli accosta il braciere davanti, gli accomoda i piedi sul cerchio di legno e poi) Daveru ci vuliti iucari?


LU ZÚ MASI

     Pirchí, non mi vuliti?


TUTTI

     Anzi!... (si alzano per andarlo a salutare).


LU ZÚ MASI

(che capisce) Non vi scumudati, signuri mei... Nn'avemu salutatu d'accussí, a la 'ngrisa (si toglie il berretto, lo agita e se lo rimette) Dunca, don Decuzzu, videmu si induvinu ju, ripititi.


DECU

(ripete)
Dui finestri ben guardati,
Stannu aperti li jurnati,
Ma vinennu poi la notti,
S'appuntiddanu li porti.

LU ZÚ MASI

(con un mesto sorriso) Haju capitu, va, non è cosa mia!


LU ZÚ PAULU

     Chi fu, non si' bonu mancu tu?... T'arrenni, Masi?...


LU ZÚ MASI

     Cui, ju? Chi ti pari, ca mi chiamu Paulu Scaruta?... Ju àvi menz'ura, ca l'haju 'nduvinatu!... Dicu ca non è cosa mia pirchí ju, oramai, haju du' finestri ca resta-
nu chiusi, appuntiddati, di notti e di jornu!... L'occhi... è veru, don Decu?


DECU

     Bravu, l'occhi!... lnduvinatu!... Mi dispiaci, chiuttostu, ca senza vulillu v'haju
ricurdatu 'na pena!... Quannu dissi 'stu 'nduvinellu eruvu 'dda parti... va si no non l'avissi dittu...


PEPPI

     E avissi fattu megghiu.


TURI

     Si capisci!... Giustu giustu chistu, avevi a diri?...


LU ZÚ MASI

     Bonu, signuri mei, chi vi pari, ca mi sparò?... V' 'u stati mangiannu, criaturi!... Ora vi dicu 'na cosa ca vi fazzu ristari alluccuti... Chi vi criditi, ca mi sentu infelici?... No, affattu!... 'Nt' e' primi, viditi, sí... 'nt' e' primi mi parsi tuttu 'u munnu finutu... ma poi, a pocu a pocu, vinni la rassignazioni... mi trasiu 'nt' 'o cori comu 'na ducizza... chi sacciu, non v' 'u sacciu diri... ma 'u fattu è chiddu ca m'hannu passatu cinc'anni comu fussiru cincu jorna... Quasi felici, va!... Non ci pensu chiú... Mi pari comu s'avissi natu d'accussí, anzi no, o' cuntrariu: comu si la vista non m'avissi abbannunatu mai!...


LA ZÀ TANA

     Menu mali!... Unni manca, Diu pruvidi!


LU ZÚ MASI

     Nuautri orvi, amici mei, avemu certi sodisfazioni e certi piaciri, ca vuautri ccu 'a vista mancu vi l'immaginati!... Chiddu per esempiu, di non essiri mai suli... chiddu di essiri prutetti di tutti, comu fussimu turnati picciriddi... chiddu di non vidiri tanti cosi laidi di 'stu munnazzu tradituri... chiddu...


LU ZÚ PAULU

     Masi, si parri 'n autru tanticchia, mi ci fai fari un votu arriversu a Santa Lucia ppi livarimi 'a vista 'e l'occhi!...


LU ZÚ MASI

     No, Diu ti scampa e libira, Paulu, ca chi dici? Tu, orvu, fussi lu veru derelittu!...


LU ZÚ PAULU

     E pirchí ju sí e tu no?


LU ZÚ MASI

     Ca pirchí tu fussi orvu du' vòti: d'occhi e di ciriveddu (tutti ridono).


LU ZÚ PAULU

(piccato) Sempri 'ddu Masi, si'!... Lingua sacrilica!... Chi nni sai, ca sugnu orvu di ciriveddu?...


LU ZÚ MASI

     Si t'offenni non parru chiú...


TUTTI

     No, parrati, parrati...


LU ZÚ MASI

     N' 'o viditi ca 'u zú Paulu non vòli?...


LU ZÚ PAULU

     Pirchí non vogghiu?... Senzamai mi scantu di tia!... Po' parrari finu a dumani matinu... Tantu, non m'hai chi mi diri!...


LU ZÚ MASI

     Tu si' chiddu d' 'a nuvena 'i San Pantaliu... L'haju a cuntari, 'ssu fattareddu?...


TUTTI

     Sí, sí, sí!...


LU ZÚ MASI

     M'affranchi, Paulu?...
LU ZÚ PAULU

(con un sorrisetto stentato tra i denti, togliendo la tabacchiera) T'affrancu, Masi... (annusa tabacco e poi fa un gesto espressivo agli astanti, come per dire: «lasciamolo dire, poveretto, si diverte»).


(Tutti accostano le sedie attorno al seggiolone di zú Masi. Deco fa posto a Rosa e poi le siede accanto. Ninu resta in piedi appoggiato alla spalliera del seggiolone).


LU ZÚ MASI

     Storia vera, oh!... Campava 'a bon'arma di me' mugghieri (fa segno verso il ritratto ricoperto dal velo e si segna) e fu tistimonia puru idda. 'U zú Paulu aveva pp' 'i manu 'na truvatura bona...


DON CONCETTU

     Chi?


LU ZÚ MASI

     Un tesoru nascostu, e ppi sapiri unn'era, di notti, ci fici 'a nuvena a San Pantaliu, dintra 'na stadda vecchia.


LU ZÚ PAULU

     Cosi di ridiri...


SARA

     Sulu? ...


LU ZÚ MASI

     Sulu comu un cani, pirchí non vuleva spartiri ccu nuddu!...
Cc' 'u libru d' 'u scungiuru a manu e 'na bacchetta di finucchiettu, ci diceva: A nomu di Balaimmi e Balacammi, spiritu, prisentiti in forma umana, e dimmi unn'è nascostu il tesoru!...


MINICA

     Beddamatri, chi curaggiu, zú Paulu!...


LU ZÚ MASI

     Zìttiti, stuppagghiu!... E ripiteva: prisentiti in forma umana...


TURI

     E non si prisintava nuddu!...


LU ZÚ MASI

     Un mumentu: A la terza vòta si senti comu 'na runfata forti, comu un corpu pisanti ca s'abbatti supra la porta di la stadda...


LA 'GNÂ TUDDA

     Scanzatini, Signuri!


LU ZÚ MASI

E lu zú Paulu si vidi davanti...


LE DONNE

     'U spirdu!... (si accostano agli uomini per la paura).


LU ZÚ MASI

     No... un majali tantu... ca pareva un porcu!...


TUTTI

     Oh!... Bella!... Bona!... (si ride forte).


LU ZÚ MASI

     Un mumentu... chi vi pari ch'è finuta?... 'U zu' Paulu, mischinu, non criítti ca era un majali qualunqui, ma ci parsi 'u spirdu ca s'apprisintava in forma di porcu, e allura dacci a fari vuci: A nomu di Balaimmi, ti dissi di prisintariti in forma umana, pirchí accussí non ti capisciu!... E 'u porcu, 'ngru 'ngru… A nomu di Balacammi,
prisentiti in forma umana!... 'Ngru 'ngru'!... 'U zú' Paulu perdi 'a pacenza e cumincia a sunari virgati a leva pilu!...


TUTTI

     Bella, bella! Povira bestia!...


LU ZÚ MASI

     'U porcu imbestialisci, si ci vòta contru e ccu un muzzucuni si purtau un pisciuni di 'amma, sanu sanu... tantu ca ci cummattiu vinti jorna!... (tutti ridono e sberteggiano zú Paulu...) 'U viditi chi ciriveddu finu?...


LU ZÚ PAULU

(ristabilitosi il silenzio) Sempri accussí ha statu chissu, 'u viditi?... Ppi farisi 'na risata è capaci d'ammazzari 'n cristianu!... Chi ci nn'è nenti... di tuttu chissu c'ha cuntatu?..


NINU

(sorridendo buono) Zú Paulu, chi fa, v'offinniti?.. N' 'o sapiti ca me' patri scherza ccu vui pirchí vi vòli beni?... Chi non si sapi ca siti amici a di chi siti nati?...


LU ZÚ PAULU

     E a di chi semu nati mi duna còliri, 'sa chi ti pari?... Haju statu sempri la so' petra d'ammulari!...


NINU

     Signu d'affezioni.


TURI

     Veru è, senza di vui non pò campari.


LU ZÚ PAULU

     Zìttiti, ca chissu macari senza testa, campa, comu 'u salifiziu!... Campa senz'occhi e mancu si nn'adduna!...


LU ZÚ MASI

     Veru è, ca non mi nn'addunu... Ma sai pirchí, babbasunazzu?... (si alza e afferra il figlio) Pirchí l'occhi mei cca sunnu! (gli gira la testa versu zu Paulu) Spalancali, Ninu!... (a zú Paulu) 'u vidi chi fanali di portu?... (bacia il figlio, poi, commosso) Tuttu santu e binidittu, figghiu!... (siede e toglie di tasca il fazzoletto) 'U Signuri t'ha a fari campari cent'anni... ppi tia... e ppi 'stu vicchiareddu di to' patri!... (si aciuga gli occhi lagrimanti).


LU ZÚ PAULU

(volge, mortificato, gli occhi in giro, vede tutti commossi, si alza, va presso zú Masi, commosso alla sua volta e gli prende, dolce, una mano) Masi!... Chi t'haju a dimannari, scusa ju?...


LU ZÚ MASI

(senza parlare, trae zú Paulu a sé e lo abbraccia... I due vecchietti si baciano, tra la commozione e le lacrime di tenerezza di tutti).


NINU

     Va… e chi fu? signuri mei!... Guarda chi fai, Rosa, porta un ciascu di vinu e dudici biccheri, ca bivemu a la saluti d' 'u patri, e d' 'uzú Paulu, amici e fratelli a di chi su' nati.


TUTTI

     Beni, bravu Ninu!...


ROSA

(va per la sinistra, passando accanto a Decu, che le susurra delle paroline dolci; essa guarda, prima, Ninu, che non la nota, poi sorride al giovanotto e infila l'uscio).


PEPPI

     Ninu, ma chi fu, finemu di jucari?...
LU ZÚ MASI

     Pirchí finistuu?... Cu' è ca 'u dici?... Va, sicutamu, picciotti.


MINICA

     Facemu 'n autru jocu, però... Basta ccu l'induvinelli...


NINU

     Sta beni, a postu tutti... va... Chi jocu vuliti fari?.. (tutti riportano le sedie al posto di prima e tornano a sedere in fila).


TURI

     Facemu chiddu: È arrivatu un bastimentu carricu di...


SARA

     Ppuh, chi cosa nova!... Ca quali, circatini unu chiú graziusu!!...


DON CUNCETTU

     Ju, mentri ca c'è 'u vinu, ci facissi 'u toccu mutu.


LA 'GNÂ TUDDA

     Va, livativi, don Cuncettu!... Chi semu a' taverna?... Vui, sintennu vinu, pirditi 'a testa!...


LA ZÀ TANA

     Jucamu a maritu e mugghieri?...


MINICA

     Zà Tana, e chi fu?.. Chi vi vuliti, rimaritari?... 'Ranni Diu, e è 'u sali e fa vermi, fiuramini 'u furmaggiu!...


LA ZÀ TANA

     Zìttiti tu, pispisa, ca ancora ti feti 'a vucca 'e latti!... (torna in iscena Rosa, con una guantiera, col fiasco e i bicchieri e la depone sul tavolo).


DON CUNCETTU

     Bravu donna Rusidda (a Minica) Veni cca, Minica, ti dugnu un jtu di vinu, d'accussí non ti feti chiú a vucca di latti (si alza).


LA 'GNÂ TUDDA

     Prima 'u jocu novu, assittativi, Sciabulidda!... (lo tira per la giacca obbligandolo a sedere, poi a Decu, che, felice, fa posto a Rosa, accanto a sé) Don Decu, dicitilu vui, un jocu, ca vuauttri stampaturi liggiti tanti cosi e nni sapiti chiú di li trigghiuliddi!...


DECU

     Non nni sacciu, 'Gnâ Tudda, criditimi.


DON CUNCETTU

(si rialza) Allura, non putennu fari autru, bivemu (si muove verso il tavolo).


SARA

(trattenendolo, apposta) Assittativi, Don Cuncettu, non faciti 'u sconza jocu!...


DON CUNCETTU

     Vi dicu 'a puisia, non è ca bivu gratis!... (si versa un bicchiere di vino, colmo colmo, poi, tenendolo in alto declama)

Quannu l'omu si 'ntucia di vinu,
Di lu munnu diventa suvranu...


PEPPI

(togliendogli il bicchiere di mano e seguitando la recitazione)

Vòta facci a lu porcu distinu
E fa l'occhi di gaddu facianu...

     Livativi, latru!... Non è vostra!... Chista 'a sapemu tutti!... E ora non biviti chiú (posa il bicchiere colmo sulla guantiera e spinge Don Cuncettu lontano).


NINU

     Ragiuni àvi, Peppi... Anzi, non bivemu nuddu. Prima facemu 'n'autra cosa... Ajutami, Rosa, pigghia 'sta tavula...


ROSA

(beata) Sí, Ninu, sí!... (lo aiuta a trasportare la tavola in fondo allo stanzone, in un angolo).


MINICA

(battendo le mani) Bravu, bravu, 'u sacciu chi vuliti fari!... Ballamu, è veru?...


SARA
     E ccu quali sonu?..


NINU

     Vi sonu 'u tambureddu... Patri, vi dispiaci ca ci fazzu fari 'na quatriglia, e' picciotti?


LU ZÚ MASI

     Anzi!... Guarda chi fai, Rosa; pigghiami un jnchituri leggiu! un pettini e un fogghiu di carta vilina... Paulu, veni cca, ci facemu l'orchestra all'usu nostru... nn'arriurdamu di 'ddi tempi!... (Rosa va).


LU ZÚ PAULU

     Bisogna vidiri si c'è chiú 'u ciatu d'allura!...


NINU

     Don Cuncettu, vui dispuniti quattru coppii... (si reca nella stanza in fondo).


DON CUNCETTU

     All'ordini!... Dunca... ju ballu ccu 'a 'Gnâ Tudda, ca non mi fici viviri, e ppi risposta, doppu, m' 'a portu o' buffè... Peppi, vui ccu cu' ballati? ...


PEPPI

(vedendo Rosa rientrare con gli oggetti chiesti dal padre) Ccu donna Rusidda... Si pozzu riciviri tantu onuri...


ROSA

(porgendo gli oggetti al padre e a zú Paulu) L'onuri è miu.


DON CUNCETTU

     Vui, don Decu?


DECU

(afflitto) Ju?... Bisogna vidiri cu' mi vòli!...


SARA e MINICA

(insieme) Ju!...


DON CUNCETTU

     'U viditi?.. A 'ddocu, scigghiti!...


DECU

     'A chiú nica, senza offisa pp' 'a chiú granni.


NINU

(tornando con un tamburello tutto nacchere e fiocchi e agitandolo) Cca semu!...


DON CUNCETTU

     Benissimu... . e donna Saridda balla ccu Turi Manitta (mentre Don Cuncettu dispone le coppie, zú Masi, Ninu e zú Paulu provano gli strumenti...) Donna Rusidda, va, a postu... Ci semu ccu 'i strumenti?...


LU ZÚ MASI

     Pronti!...


DON CUNCETTU

     Avanti, attaccamu l'orchestra!... (Zú Masi attacca una quadriglia col suo cartofano improvvisato, zú Paulu fa da basso soffiando dentro la brocca vuota e Ninu sfoggia tutta la sua virtuosità di suonatore di tamburello).


DON CUNCETTU

(dopo le prime battute) Signuri mei, annacàtivi tutti!... (tutti si dondolano e muovono i piedi, segnando il tempo) Tutti l'omini fermi... li donni, in avà... In arrè... Arrancamu 'n'autra vòta ppi la bona facci... e facitici quattro schinufeci e pistuletti!... (le donne vanno prima avanti, poi tornano indietro, avanzano ancora sorridendo agli uomini di fronte e giunte presso di loro fanno dei saltini in tempo, accompagnandoli con smorfie del viso, piene di grazia) Li fimmini a postu... Omini, rinnítici la visita... In arrè!... In avà 'n'autra vòta e cíciri moddi!... Schini appuzzati e sàuti a muntuni, ccu quarti 'taliani e fricasè... (gli uomini vanno avanti, tornano indietro, rifanno l'avanzata e rispondono all'inchino delle donne, dopo di che saltano a piedi uniti e poi segnano due o tre passi, inchinandosi ancora e strisciando il piede destro) A postu tutti, e curaggiu, ca poi vivemu!... Facemu la cuddura... (si fa il cerchio) E firriamu tunni!... (il cerchio gira sulla destra) (Mentre si fa ciò, con relativa quiete, si ode bussare prima piano, poi sempre piú forte dalla parte della comune. Rosa si stacca dal cerchio e corre ad aprire, il ballo si arresta).


NINU

(smette di suonare il tamburello) Pirchí vi firmastuu?.. Aspittati, patri... (anche gli altri smettono di suonare e stanno ad ascoltare) Chi fu?...


DON CUNCETTU

Tuppuliaru, e donna Rusidda iju ad apriri (breve silenzio di tutti, attendendo il ritorno di Rosa).


ROSA

(rientra, recando una lettera in busta intestata, gialla) Te' cca, Ninu, ppi tia è...


NINU

(meravigliato) E chi è?... Posta, a 'st'ura?... A tri uri di notti?..


ROSA

     No, 'a purtau un carrabineri.


NINU

     Permettiti, signuri mei... (strappa la busta e si reca a leggere presso il lume sulla destra; ha un moto di dispetto poi resta a guardare tutti senza saper che dire).


LU ZÚ MASI

     Ninu, chi è, di chi si tratta?... (tutti si affollano attorno a Ninu, interrogandolo, piano).


NINU

     Nenti, patri, 'na cosa di nenti!... (parla all'orecchio dei più vicini, che restano interdetti, impressionati).


LU ZÚ MASI

     Chi vòl diri, nenti?... Quannu mai tu?... Chi è cosa ca non pozzu sapiri?... Mi fa' stari ccu pinseri... Chi putia vuliri di tia, un carrabineri?... a 'st'ura?...


NINU

     Non è cosa gravi, patri... poi v' 'u dicu…


PEPPI

(Piano). Ninu, non mi pari ca è cosa ca si ci pò ammucciari!... Si dumani t'ha' a prisintari!...


NINU

(addolorato) Ca chistu è!... Ci l'haju a diri ppi forza!...


LU ZÚ MASI

(che intanto s'è alzato, tendendo le orecchie e i nervi) Ma chi stati murmuriannu, si pò sapiri? C'è paura ca non sugnu chiú' nenti cca?... Ninu!...


NINU

(accorrendo e prendendogli una mano) Patri!...


LU ZÚ MASI

(imperativamente) Chi è ca succedi?... Parra!... (gli si pianta davanti, come se potesse fissarlo negli occhi).


NINU

     Ca... succedi... succedi ca sugnu richiamatu, eccu!...


LU ZÚ MASI

(come se avesse ricevuta una mazzata in capo, senza dir parola siede, ma non di colpo, poi) Richiamatu?... Tu?... (breve silenzio) Ma chi mi dici?... Si non ci ha statu richiamu di classi?!...


NINU

     Sugnu richiamatu ppi precettu personali... com'hannu richiamatu a tant'autri... (agli astanti) Dicitaccillu vui...


LU ZÚ PAULU

     Veru è, Masi... Me' niputi Niría d'accussí macari fu richiamatu, ed è già sutta l'armi...


TURI

     E Settimu lnchisbai?... E Neli Cumannu?.. Stannu richiamannu du' classi sani sani, d'accussí...


DON CUNCETTU

     Ca già, pirchí dici ca è quasi certu ca trasemu in guerra macari nuâtri...


LU ZÚ MASI

(segnandosi) Nomu di lu Patri, di lu Figghiu e di lu Spiritu Santu!... E chi mi cuntati?.. Unn'è, 'ssu carrabineri, facitilu veniri cca...quantu ci parru ju!... Com'è ca si portunu a me' fìgghiu, ora ca sugnu accussí?.. Quannu fu di leva sta beni, ju era bonu...


NINU

     Chi c'entra 'u carrabineri patri?... 'I richiami di classi 'i fa 'u Guvernu, a nomu d' 'u Re.


LU ZÚ MASI

(tremante, convulso) E allura facitimi parrari ccu so' Maistà...Ci parru ju... 'u cunvinciu ju di non livarimi a me' figghiu!... Si mi levanu ad iddu, ju comu restu, porivu vecchiu offisu!?...


NINU

     Patri, di frunti 'a liggi chi ci sunnu eccezioni?...


LU ZÚ MASI

     Ma tu cchi nn'ha' a fari?... Facitimmicci parrari... a spisi mei…non guardu 'nteressi... Ci dicu: riali maistà...


NINU

(interrompendolo) Chi ci diciti? stàviti mutu!... All'infora d' 'a liggi c'è 'n'autra cosa, ca vali chiú assai; e vui, Masi Latinu, omu pusitivu e cristianu ppi daveru, vui, ca fustuu garibardinu, e vi nni vantati, l'aviti a capiri megghiu di l'autri!... Si nni richiamunu sutta l'armi, veni adiri ca la patria àvi bisognu di nui, e comu cci van-nu l'autri ci haju a jri macari ju, senza rifardiarimi!... (breve silenzio) Chi vuliti fa-ri, chianti e supplichi, ppi non mi fari partiri e ppi dirisi ca Ninu Latinu si scanzò
di fari 'u so' doviri pirchí c'è fetu di pruuli?... Patri!...


LU ZÚ MASI

(vinto) Mi sparasti 'nt' 'e 'ammi!...


DECU

     Bravu, Ninu, datimi a manu!... (gli prende la mano e gliela stringe forte).PEPPI

(imitando Decu) Sempri siti d' 'a razza!... Bravu...


LU ZÚ MASI

(orgoglioso,alzandosi) Latinu di nomu e latinu di fattu!... (afferra il figlio e lo bacia) Bravu, Ninuzzu miu!... Bravu!... (silenzio) Ju però…'duranti 'u tempu ca tu manchi... o scuru restu…comu l'armi d' 'u Priatoriu!...


NINU

     Bonu, patri, c'è Rusidda.


DECU

(affettuoso) E poi... l'amici non, vi lassanu... Ju, ppi cuntu miu, mi prufirisciu comu un figghiu, zú Masi.


LU ZÚ MASI

     Grazii, don Decuzzu!... Ma vui, però, non mi siti figghiu!... Chi c'entra... 'n'autra cosa, è!... E Rusidda è fimmina ed è carusa... Avi chiú bisognu idda di mia ca ju d'idda.


LA 'GNÂ TUDDA

     Bonu, chi vi pari quantu ha a mancari, Ninu?...


LU ZÚ MASI

(tenendo la mano del figlio nella sua) Tantu manchirà, iddu... e tantu durirà la me' pena!... (silenzio generale. L'allegria è finita e con essa la parola è morta in bocca a tutti).


LA ZÀ TANA

(peritosa) Zú Masi... ppi nui si fìci tardu... E poi... è megghiu ca vi jti a ripusari...


LU ZÚ MASI

     Vi salutu, zà Tana... e grazii!... (le stringe la mano e la stringe anche a Sara,
che gliela porge. Da essa la riconosce e le dice) Addiu, Saridda...


LU ZÚ PAULU

     Ni nni jemu tutti, Masi... (c. s.) Curaggiu... Addiu, Ninu (c. s.)... e 'u Signuri ti pruteggi.


LU ZÚ MASI

     Ah, sí, lu Signuri e la Madonna, l'hannu a pruteggiri (volge gli occhi spenti al cielo) Addiu, Paulu.


LA 'GNÂ TUDDA, PEPPI e TURI

(si licenziano con delle strette di mano quasi silenziose).


DECU

     Arrivederci, zú Masi (c. s.) Ninu, vi salutu (c. s.)... Donna Rusidda (le prende la mano e la trattiene nelle sue, mentre la ragazza avvampa di fuoco) Cumannatimi tutti... cumannatimi sempri, e mi faciti onuri.


ROSA, NINU e LU ZÚ MASI

     Grazii!... (escono tutti per la comune, accompagnati da Rosa, che torna indietro).


DON CUNCETTU

(non sa decidersi ad andarsene, guarda il vino sul tavolo e sospira) Eh!... 'Nta 'stu munnazzu di guai, semu!... D'accussí sunnu 'i cosi di 'stu munnu!... Quannu unu menu si l'aspetta... Si sòli diri: non si fa festa senza tamburinu!...


NINU

... Don Cuncettu, non faciti cumplimenti... vo' jtavinni ca è tardu puru ppi vui, e 'n casa v'aspettanu...


DON CUNCETTU

(sconsolato, si avvia verso zú Masi e, stringendogli la mano, con mestizia) Arrivederci!... A tutti...


TUTTI

     Bona notti.


DON CUNCETTU

(andando verso la comune, passa presso la tavola, rivede il vino e, istintivamente si ferma,pensa,poi) Donna Rusidda, scusati l'astrubbu, ma se mi dati un pocu d'acqua mi faciti un rigalu!... 'Sta nutizia di Ninu... si mi crediti, mi misi un'arsura...


NINU

     Bivitivi un bicchieri di vinu...


DON CUNCETTU

(con gli occhi risolenti) Per non disubbidirvi... (prende il bicchiere colmo dalla guantiera e lo tracanna, voluttuosamente... Poi) Bonu!... Ah, eccellenti!... 'Mmursatu, accutturatu...


NINU

(secco) Bona notti, Don Cuncettu...


DON CUNCETTU

     Bona notti (infila lesto la comune ed esce).SCENA III

Lu zú Masi, Ninu e Rosa.

ROSA

(dopo aver chiuso l'ingresso, si reca presso il padre, tenera) Patri!...


LU ZÚ MASI

     Figghia!


ROSA

     Pirchí di mia criditi di non putirinni fari cuntu?... E puru, si sapissivu quantu vi vogghiu beni, e comu ogni sacrifiziu mi parissi nenti, ppi vui...


LU ZÚ MASI

(commosso) Ti cridu, ti cridu, figghia mia!... Ma tu... vidi chi è... tu si' fimmina!... Mi pò dari l'ajutu ca mi duna Ninu, ca è già assinnatu?.. 'Nta l'affari... 'nta tuttu...


ROSA

     Mi pruvirò, patri!


NINU

     Giustu dici: si pruvirà... E 'u vuliti vìdiri ca rinesci megghiu di mia?... Figghia di sinsali macari idda è, patri... 'a pratica d' 'u misteri l' àvi... Va', v'accumpagnamu a lettu?


LU ZÚ MASI

     No, figghiu... non haju sonnu, ancora... (silenzio) Rosa, tu, si si' stanca, vo' curcati, figghia, ca ju, ccu to' frati, parramu d'affari...


ROSA

     Comu vuliti, patri (gli si accosta e si china a lui davanti) Binidicítimi.


LU ZÚ MASI

(la bacia in fronte) Ti binidicu, a nomu di Diu e di la sant'armuzza di to' matri.


ROSA

(ripone la guantiera col vino, prende uno dei lumi accesi e recandosi in camera, per la sinistra) Bona notti, patri; bona notti, Ninu, (va via).


NINU e LU ZÚ MASI

     Bona notti.SCENA IV

Lu zú Masi e Ninu.


LU ZÚ MASI

(dopo un silenzio, piano) Vidi si si sta curcannu.


NINU

(dopo aver spiato, piano) Sí, si sta spugghiannu.


LU ZÚ MASI

(pianissimo) Ccu cu' è ca si sta facennu l'amuri?


NINU

      Cui, Rosa?


LU ZÚ MASI

     Rosa!


NINU

     Ccu nuddu... C'âtu vistu, vui?...


LU ZÚ MASI

(dolorosamente) Ju?... C'haju a vidiri, ju?!


NINU

(gli stringe forte la mano, quasi per chiedergli perdono della distrazione che lo ha addolorato).


LU ZÚ MASI

     Pirchissu dimannu a tia!...


NINU

     Ju non haiu vistu nenti.


LU ZÚ MASI

     Divi essiri 'nnamurata.


NINU

     Di cui?


LU ZÚ MASI

     E chi sacciu!... Ma 'a so' vuci è di fimmina 'nnamurata!... Nuâtri orvi non nni 'ngannamu!...


NINU

     Mi faciti pàrtiri ccu 'st'autru pinseri, ora!...


LU ZÚ MASI

     Eh, figghiu miu, pirchissu dicu ju!... C'è il bisognu della patria, e mi levu 'u cappeddu... (si scopre) Ma ju, poviru vecchiu orvu, malamenti restu, senza di tia!... (poi che Ninu, per asciugarsi le lacrime si scosta) Veni cca... pirchí ti nni vai?...


NINU

     Ju?... No, cca sugnu (si riaccosta).


LU ZÚ MASI

     Veni cca, d'accussí (lo palpa tutto) Chi bellu giuvini, salaratu!...Si' ' na culonna!... (vorrebbe costringerlo a sedergli sulle ginocchia, facendogli forza).


NINU

(che comprende) Patri, pisanti, sugnu!... (sedendo per terra) CCa m'assettu cca (gli appoggia la testa tra le gambe).


LU ZÚ MASI

(gli accarezza la testa, gli palpa gli occhi e poi che Ninu si scosta) Chi ti fici, mali?...


NINU

     No, nenti!...


LU ZÚ MASI

     'U sa quantu t'haju a disidirari!?.. 'Sa quantu ha' a stari, luntanu di mia?...


NINU

     Speriamu pocu...


LU ZÚ MASI

(tornando a carezzarlo) Ti mittisti comu quann'eri picciriddu!...Eri già urfaneddu di matri, criaturi, e jucavi 'n terra, accostu a mia; poi, quann'eri stancu, appujavi 'dda tistuzza rizza 'nt 'e me jnocchia... Bedda, pareva 'a testa d'un pupiddu! - e ju
ti cantava 'a vovò, ppi fariti addurmintari... Ti ricordi?... Accussí (canta, commosso, con voce che man mano si fa di pianto).

Sant' Antuninu quannu era malatu,
Ogni Santuzzu lu jeva a vidiri.

(dondola lentamente le gambe e con esse la testa del figlio, mentre cala lentamente la tela)

La Madunnuzza ci purtò un granatu,
Lu Signuruzzu un pumiddu d'amuri..
Avoooo!...


Tela