Saygılı üürenicilär

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Saygılı üürenicilär

Siz açtınız bir eni üürenmäk kiyadını. Kiyadın adı Gagauz dili hem literatura VIII-nci klaslar için. Bu kiyadın I-inci bölümü Gagauz dili VIII-inci klaslarda şkolacılar başleerlar üürenmää gagauz dilinin sintaksisini.

Sintaksis üürenilecek nasıl bir sistem kursu kiyat kurulu kurikuluma görä onuştan bu klaslarda da şkolacıların söz ilerlemesi üüretmenin baş neetiydir. Bu üzerä kiyat çekeder söz teoriyasından kiyatta açıklaner türlü tekstlerin yardımınnan te bu söz temaları: Üürenmää-kendin terbietmää Adam işinnän şannı oler.

Çalışkannık Musaafirlik Adam hem Vatan Adam hem Literatura.Dostluk hem başka. Bu söz temalarını taa doludan açıklamaa deyni var nicä kendiniz da başka tekst yazasınız. kiyadın tekstleri vererlär sizä bilgi bununnan bilä üürederlar sizi olasınız cana yakın yapasınız iilik seväsiniz işi ana tarafını.

Vatanınızı dostluu serbestlii gerçeklii. Genä bu tekstlerdä siz bulaceniz söz teoriyasının te bu kuralların baalantılı sözün tiplerini-annatma yazdırma fikirlemä onnarın temalarını öz fikirini strukturasını stillerini Pek ii olur kendibaşınıza annadasınız tekstlerin içindeliini kantara koyasınız personajların yaptıklarını söläyasiniz onnar için kendi bakışlarınızı ozaman sizin sözünüz taa üüksek uura kalkacek.

Kiyadın dil teoriyasında dil üürenmesindä en paalı net-tanımaa hem bulma lafbirleşmelerin sadä cümlelerin bölümlerini grupalarını bilmää izafetlerin başka lafbirleşmelerin ozalliini yapma sadä cümlelerä analız onnarın sölemäk neetinä hem onnarın intonațiyasına görä kiyadın II-nci payı Literatura çekeder gagauz halk folklorundan.

Bundan başka kiyatta erleştirili gagauz yazıcıların N.Arabacının, N.Tanasoglunun, D.Tanasoglunun, N.Baboglunun, G.Gaydarcının, S.Kuroglunun, T.Zanetin hem başkaların biografiyaları onnarın en meraklı en lääzımnı annatmaları şiirleri. Bu yaratmalar için var türlü soruşlar analiz yazıları angıları yardım vereceklär sizä annayasınız anatmaların temalarını öz fikirini veräsiniz harakteristika personajlara belli edäsiniz yaratmanın kompozițiyasını yapasınız analiz onun artistik dilinä.

Kiyadın bitkisinä koyuldu çevirilmä yaratmalar Moldovan hem Rus dillerindän. Sayerız ani pek lääzımnı işlerin arasında buluner te bu verilmiş işlär dä çekettirilmiş teksti kısadan başarasınız kendiniz kurasınız tekst yazasınız takrir hem yaratma bir resimä bakarak ya bir oluş için ya literatura temalarına görä ii Saatlan!