Satil matawal Pacifico

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

This is Northern Mariana Islands regional anthem in Carolinian

Carolinian (Refalawasch) original IPA transcription

Satil matawal Pacifico
Igha elo falawééy iye
Ighilal igha ebwe lootiw
Tipééy iye.

Eew ráál nge ibwe mwetesangi
Nge ibwal sefáálitiiy
Ese mmwel bwe ibwe lighiti
Bwe falawééy.

Chorus:
𝄆 Sangaras faal bwughuwal
Ay tirow ngalugh
Ling ghatchul téél falúw Mariånas
Ay Mwareiti 𝄇

[sæ.til mɐ.tɐ.wɐl pɐ.si.fi.ku]
[(i.)xɐ‿e.lo fɐ.lɐ.weː(j) i.je]
[i.xi.lɐl (i.)xɐ e.bʷˠe lo(ː)(t).tiw]
[ti.peː(j) i.je]

[eːw ræːl ŋe i.bʷˠe mʷˠet(e).sæ.ŋi]
[ŋe(‿)i.bʷˠɐl se.fæː.li.tiː(j)]
[e.se mʷˠːel bʷˠe i.bʷˠe li.xi.ti]
[bʷˠe fɐ.lɐ.weː(j)]

 
𝄆 [sɐŋ(ɐ).rɐs fɐ(l) bʷˠu.xu.wɐl]
[æj ti.row ŋæ.lʉ(w)x]
[liŋ xɐ.ʈ͡ʂːʲʉ(w)l teːl fɐ.lʉw mɐ.rjɒ.nɐs]
[ɐj mʷˠɐ.re(i̯).ti] 𝄇