San Giuvanni Decullatu/Atto III

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ATTO TERZO[edit]

La stessa scena del secondo atto. Sulla console, sul canterano, dappertutto, mazzi di fiori freschi in vaso. Sul tavolo di centro, altresí, guantiere con bottiglie, altre con bicchieri ed altre ancora con confetti e paste secche in abbondanza.

   
    
SCENA I
    
Mastru Austinu, poi Serafina.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (vestito a nuovo, con un cravattone rosso svolazzante e i guanti color sangue di bue, è intento a disporre con simmetria i mobili dello stanzone, mentre canticchia)
Biviamo, biviamo, nei lieti calici
Che la bellezza infioooora!
    
    
SERAFINA
    (uscendo dalla sua camera, si avvicina al ripostiglio di fondo e cerca di aprirlo ma inutilmente).
    
    
MASTRU AUSTINU
    Chi cosa cerchi?
    
    
SERAFINA
    L'ha vistu, lei, la chiavi di 'stu ripostu?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ju l'haju, pirchí?

    
    
    SERAFINA
    Ca pirchí divu pigghiari un sapunettu.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ah! ...vidi ca 'e sapunetti t' 'i misi 'nt' 'o cantaranu, 'nsemi ccu l'autri 'mmarazzi to'...
    
    
SERAFINA
    (osservando sui mobili) Gesú, tutti i dulci e i licuri fòra!... E pirchí 'i livastuu di cca?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ppi 'na cosa ca sacciu ju sulu... poi ti nni adduni...
    
    
SERAFINA
    Chi m'haju a addunari, beddamatri!... 'I cosí vostri! ...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Eccu! ... A tia ti ristau 'u viziu di to' matrazza, ca è sempri scuntenti! ...Senza sapiri pirchí e pri comu, parri assai!... Quannu saprai, poi, la ragiuni per la quali, dirai: bravu me' patri! ...
    
    
SERAFINA
    Avemu a vídiri! ... (rientra).
    
    
    
    
SCENA II
    
Detto, poi Massaru Caloriu e Maruzza.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (presso l'uscio destro di fondo, chiama) Stimatissimu cumpari! ... Cumpari Caloriu!...
    
    
MASSARU CALORIU
    (uscendo, in abito da festa) Chi vòli, prufissuri?...
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Quantu ci pò vuliri, ancora?
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca chi sacciu? Ju, di parti mia, vossia vidi, sugnu lestu. 'I fimmini, s'hannu a spicciari! ...
    
    
MASTRU AUSTINU
    O' solitu!... Oggi, caru cumpari, lei vedrà una cumparsa ca non si la scurdirà mai, fina ca campa!
    
    
MASSARU CALORIU
    Si?... E chi sarà?... Di chi si tratta?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Eccu... ecculu 'u curiusu!... Non pozzu diri nenti... Sorpresa!... Sorpresa per tutti!... Ma... poi lei si nn'adduna, e resta a vucca aperta! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    (notando i vassoi coi dolci e i liquori su per i mobili) E cu diantanuni è ca nisciu'sti'nguanteri?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ju, caru cumpari, lei non si prendi còlira! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    Ma comu!... Prima d' 'u tempu? Si divinu prisintari doppu 'a funzioni, allura d' 'u trattamentu!... (fa per prendere un vassoio per riporlo).
    
    
MASTRU AUSTINU
    Chi vòli fari, lei?
    
    
MASSARU CALORIU
    Sarvari tuttu.
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Nenti, 'i lassassi stari... Non si usa... Si lassassi sèrviri di mia. Ora si usa accussí, ca si trovanu belli e pronti, senza sirvilli nuddu. Ognuno si servi da sé... D'accussí, lei guardi: Unu trasi: Bon giornu, bon giornu, tanti augurii (prende una pasta e la mangia) Come sta, sta bene? (ne prende un'altra c. s.) La sposa? (prende un cioccolatino) Lo sposo?... (idem un frutto candido) Tanto piaceri, tanto piaceri (prende dei confetti e se li mette in tasca).
    
    
MASSARU CALORIU
    (stupefatto) Ah, in cità accussí si usa?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ultima moda di Parí e Londòn... Lei si lassa serviri. Facemu 'i cosí ccu decenza ha capitu?
    
    
MASSARU CALORIU
    (piú confuso che persuaso, scrolla le spalle).
    
    
MARUZZA
    (dall'uscio dell'ingresso a destra) Massaru Caloriu c'è Mastru Araziu.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (vorrebbe nascondersi ma si ferma, per paura di parer ridicolo).
    
    
    MASSARU CALORIU
    Fallu tràsiri!! ...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (spaventato) No, no! ... A cui?... Quali tràsiri d'Egittu!... Ca chissà 'u pazzu è, chiddu ca mi pirsecuta a tutti banni!...
    
    
    MASSARU CALORIU
    (ridendo) 'Gnirnò, prufissuri, non è chiddu ca dici vossia. Chistu 'u scarparu, è (a Maruzza) Fallu trasiri.
    
    
    
MARUZZA
    Trasiti, Mastru Araziu.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (rasserenato) Ah!... Mi pareva, a mia, ca era chiddu di me' figghia!... Non pri cosa, sa... ma ppi non fari sconzu, 'ntra 'n jornu comu chistu...
    
    
    
    
SCENA III
    
Mastru Oraziu e detti, poi Don Cicclnu.
    
    
MASTRU ORAZIU
    (entrando con un involto) Baciamu li manu, Massaru Caloriu... (a Mastru Austinu) Voscenza benedica, signuri.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (saluta col capo).
    
    
MASSARU CALORIU
    Chi purtastuu, 'i scarpi di me' mugghieri?... Sempri all'urtimu mumentu, vui! ...
    
    
MASTRU ORAZIU
    (spiegando l'involto) Ca signuri, ppi farici 'na cosa cumpita (mostra le scarpe) 'N paru di scarpi di chisti mancu 'nt' 'o cosaduciaru, 'i trova vossia. M' 'i guarda boni.
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca ju non mi nni 'ntennu (osservandole) Quantu v'haju a dari?
    
    
MASTRU ORAZIU
    Eccu, signuni: 'I scarpi, ppi giusta liggi, valissiru vinti liri, ma ppi essiri vossia, mi nni duna dicerottu ccu 'n pattu ca n' 'o dici a nuddu, m'arraccumannu.
    
    
    
MASSARU CALORIU
    Briscola! ... Accussí autu vi jttastuu?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (che ha assistito impaziente al dialogo, osservando) Un mumentu, caru compari, lei faccia osservari (prende le scarpe e, dopo breve esame, facendo una sonora risata in faccia a Mastru Oraziu) Vui, signori caru, siti pazzu di catina!
    
    
MASTRU ORAZIU
    Pazzu, sugnu? E pirchí, signuri?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Pirchí chisti su' roba di fera, digni di setti liri.
    
    
MASTRU ORAZIU
    E chi ci conosci, voscenza, ca su' roba di fera?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Chi ci conusciu, dicistuu? ... Vegnu e vi servu (posa le scarpe, si leva i guanti e, riprendendo una scarpa sola) Eccu, signori. In primisi, una scarpa fina, per donna, si fa di pelli di caprettu, o tuttu al piú di vitillinu di latti...
    
    
MASTRU ORAZIU
    E chissa chi peddi è? Non è di viteddu?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (guardandola sinistramente) Chista?... Chista è d' 'a mamma, d' 'u viteddu!...'Sta tomaia... - già ju vi parru di tomaja comu si vui mi sapissuu sèntiri!... - Tomaia a vui 'sa chi vi pari!... Quarche cosa ca si mangia è veru?... Dunque, parramu in gergu scarpariscu sigilianu, ca è megghiu. 'Sta 'mpigna, carissimu e degnissimu signor calciolaio, è di peddi di jencu turtizzu di chinnici anni, per lo menu; ed è tinciuta cc' 'u vitriolu, senz'aviri il coluri nivoro naturali, tantu è veru ca maniànnula, guardati (gli mostra la mano) 'u nïuru arresta jrita jrita. E è unu! Sicunnariamenti, 'sta sola, lustra comu 'n sacchetta d'ugghiularu, a forza di cira di Spagna, non è martillata, e doppu du' jorna ca si cci camina, nesci 'na lingua ca pari un furmicularu! ...
    
    
    
MASTRU ORAZIU
    (lo guarda con tanto d'occhi).
    
    
MASTRU AUSTINU
    Di secunna in terza 'st'elastichi su' stramati e su' di terza catiguria, ossia terza qualità, e 'sti mascaretti su' moddi comu 'na tenchia piscata di cent'anni.
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca bonu, si nni senti, vossia!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (cattedratico) Un mumentu, signuri!... In ortri, 'sti chianteddi su' vecchi e 'sti punti di 'stu guardiuni su' dati cc' 'u zappuni e no ccu 'a lesina, senza canaletti e ccu lignolu fràcitu! 'Sti suletti d'intra su' di cartuni e non di peddi, com'era di doviri...
    
    
DON CICCINU
    (sulla soglia dell'uscio di camera sua) Papà! ...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (infervorato) Figlio! ...
    
    
DON CICCINU
    (irritato) Sintissi 'na cosa!
    
    
MASTRU AUSTINU
    (c. s.) Vegnu! (continuando con Mastru Oraziu) Sicutannu: 'sti supiratacchi' su' di sola masca, 'sti àusi su' laschi, 'stu barbanti d' 'i cannola è tagghiatu d'unni 'a peddi è spurtusata e attaccata 'nt' 'o chiovu, ppi custari chiú picca...
    
    
DON CICCINU
    (quasi fuori di sé) Papà, cci dicu!... Vinissi cca, ca di primura, 'u vogghiu! ...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Subitu! (andando, a Mastru Oraziu) Perciò, caru mastru Calciolajo, chisti su' scarpi di setti liri, al massimu!... Scarpi della fera di Francufonti o di Lifuddia!... E quannu lei non sapi fari il Calciolajo, si nni vada a fare il farmacista, e non ci venga a cantari tanti chiacchiri...(entra, tirato violentemente per la giacca, da DonCiccinu).
    
    
    
    
SCENA IV
    
Massaru Caloriu, Mastro Oraziu e Maruzza, poi Santa e Pilumena.
    
    
MASTRU ORAZIU
    (a Massaru Caloriu) 'Stu signuri, chi è, scarparu?
    
    
MASSARU CALORIU
    Cui?... Ca chi vi scappa, d' 'a vucca?... Chiddu è un profissuruni grossu, vah!
    
    
MASTRU ORAZIU
    Chi sacciu!... 'U modu comu parra!...
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca chiddu di unu di tuttu si senti, 'sa chi vi pari!... È grossu, grossu, vah!...
    
    
MASTRU ORAZIU
    Bonu, ma troppu l'ha jttatu 'n terra, 'i scarpi!...
    
    
    
MASSARU CALORIU
    Basta, Mastru Oraziu, lassàtili 'ddocu, ca chiú tardu vi mannu ottu liri.
    
    
MASTRU ORAZIU
    Picca su', Massaru Caloriu! Vossia fa novi liri! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    Nenti, nenti, vo' jtavinni, doppu 'a lezioni d' 'u prufissuri non vi dugnu un sordu di chiú. Vi dissi tantu, anzi, ppi essiri bonu!...
    
    
MASTRU ORAZIU
    Comu vòli vossia, chi ci haju a diri? Benedíciti!... e... m' 'u rispetta tantu, o' prufissuri!... (via).
    
    
MASSARU CALORIU
    (torna in camera).
    
    
    
    
SCENA V
    
Don Ciccinu, Mastro Austinu, poi Maruzza.
    
    
DON CICCINU
    (uscendo dalla sua camera, con Mastru Austinu) No, stati niscennu pazzu ppi farivi conúsciri, eccu!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Eh, caru miu, dal mumentu ca mi tuccau 'nt' 'o debuli!... A mia di tutti maneri mi ponnu offenniri, menu che nella mia soscittibilità profissionali!...
    
    
DON CICCINU
    (passando in camera dei nonni) Bravu!... procúrati di non fàrini ôcched'un'autra d' 'i vostri, ora ca vènunu 'u Sinnacu e l'invitati!... (via).
    
    
    
MARUZZA
    (in segreto a Mastru Austinu) 'Ossia senti... Prazzitu, 'u musicanti, vòli sapiri si po' vèniri...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Sí, sí, bravu!... Va' e dicci ca vinissi subitu! E poi... senza parrai ccu nuddu, ha' capitu?...
    
    
MARUZZA
    Non dubita!... (fa per correre).
    
    
MASTRU AUSTINU
    Veni cca (prende una manciata di confetti e glieli dà) Te' cca... Aspetta, appara 'u mantali (prende una mezza dozzina di paste e gliele mette in grembo) Chisti 'i porti a' casa... Vattinni.
    
    
DON CICCINU
    (mentre Maruzza scompare, riesce dalla camera dei nonni e rientra nella sua) Mamà, è pronta?... Vidissi ca 'a nanna è all'ordini, e Serafina puru...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Cridu c'ancora frica pruuligghia!... Ora ci fazzu primura ju, vattinni (Don Ciccinu rientra e richiude).
    
    
    
    
SCENA VI
    
Mastru Austinu e Prazzitu.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (facendosi presso la comune) Egregiu professuri, avanti, avanti! Jemu parrannu: chi cosa aviti cumminatu?...
    
    
PRAZZITU
    Tuttu fattu. Procurai 'na curnetta, un bombardinu, un trummuni e tamburinu...
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ma su' 'ntunati?
    
    
PRAZZITU
    Chi voldiri! Spiciali 'u tamburu...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Mezza parola. Dunca: doppu ca trasi 'u Sinnacu, ccu tutti 'i tistimonii, 'i bannisti si divunu mettiri avanti 'a porta, pronti alla carica!
    
    
PRAZZITU
    Magnificamenti!
    
    
MASTRU AUSTINU
    Vui vi mittiti 'nta 'ssa porta di sala, in modu ca putiti vidiri a mia e ad iddi. Quannu ju vi fazzu signali, ca vi dicu: "pronti alla battaglia", vui ci faciti signali ad iddi, e attaccamu! ...
    
    
PRAZZITU
    Divinamenti!
    
    
MASTRU AUSTINU
    Prima marcia riali e poi innu di Canibardi.
    
    
PRAZZITU
    Perfettamenti.
    
    
MASTRU AUSTINU
    'I sannu, a memoria?...
    
    
PRAZZITU
    Non dubita, hannu 'i carti.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ma di prima non si divunu fari vidiri di nuddu, oh!... Divi essiri gran sorpresa pri tutti.
    
    
    
PRAZZITU
    Ca sissignuri. Vossia guarda chi fazzu: ppi comora 'i fazzu mettiri di nascostu, ccu tutti 'i strumenti, dintra 'u finili, doppu c'hannu trasutu tutti, 'i fazzu vèniri 'nt' 'a sala cca appressu e li disponu alliniati davanti 'sta porta!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Benissimu!... Oh, 'n'autra cosa: comu farò a sapiri quannu sariti tutti intra?
    
    
PRAZZITU
    Ca vossignuria nni duna 'na parola d'ordini ed ju la gridu forti.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Bravu! (lo bacia) Aviti na 'ntilicenza! Eccu: gridati accussí: Prufissuri, 'u contrabannu è sarvatu!
    
    
PRAZZITU
    Sissignori, non dubita.
    
    
MASTRU AUSTINU
    A rivederci, vo' jtavinni.
    
    
PRAZZITU
    Non m' 'a fa vidiri, vossia?
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Chi?
    
    
PRAZZITU
    A cappella?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Nenti, nenti, non c'è tempu di pèrdiri.
    
    
    
PRAZZITU
    A vàja, ora, 'nta un mumentu!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    In linia propriu eccezionali!... Siti l'unicu e sulu ca si pò vantari d'avilla vistu prima d' 'u tempu!... Ma... prima aspittati tanticchiedda... chiudu 'i porti, ppi non tràsiri nuddu (cautamente va a chiudere l'uscio di camera dei vecchi e quello di camera dei figli, con doppio giro di chiave, poi fa segno a Prazzitu di mettersi lontano) Chiú 'n funnu, chiú 'n funnu!... A linia retta, accussí, fermu 'ddocu! ... (prende di tasca la chiave dell'usciolo di centro in fondo, l'apre con solennità, facendo apparire, in fondo al ripostiglio, un piccolo altare con l'immagine di San Giovanni Decollato, contornato di festoni di fiori di ostie e di candele accese) Eh?... chi vi nni pari?
    
    
PRAZZITU
    Ah!... Chi galantaria!... Chi cosa sbrennita!... Chi maravigghia ca addivi essiri ppi tutti!... Eccu, ora scappu, ca non c'è tempu di perdiri.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Un mumentu (gli colma le tasche di dolciumi, poi gli versa da bere del rosolio in un bicchiere da vino) Biviti... alla saluti mia e di San Giuvanni Addicullatu.
    
    
PRAZZITU
    Di so' figghia e di so' mugghieri! ...
    
    
MASTRU AUSTINU
    No, nenti, non occorri!... Va', arrivederci, e occhiu vivu! (lascia l'usciolo della improvvisata cappella socchiuso e accompagna Prazzitu fin sulla porta, ripetendogli) Dunca, ricordativi di tuttu: occhiu vivu e bacchetta pronta... Al comando: "pronti alla battaglia", attaccati ccu 'a marcia riali... (la voce si perde dentro l'ingresso. Pochi secondi di scena vuota).
    
    
    
    
    
SCENA VII
    
Mastru Austinu, Oraziu 'u lampiunaru, Massaru Caloriu, Don Ciccinu e Prazzitu.
    (Dietro la porta d'ingresso si ode un po' mormorare concitatamente, poi Mastru Austinu, facendo sforzi erculei, rientra a parte addietro, vincendo la resistenza di Oraziu il quale, afferratolo per il bavero del soprabitino, vorrebbe tirarlo fuori e invece è trascinato dentro).
    
    
MASTRU AUSTINU
    (dall'interno) Ma scusati, ragiunamu!... Non siati o' solitu, pazzarignu! ...
    
    
ORAZIU
    (dall'interno) Vui mi dicistuu: rispunsabili ju... Ed ju nni vogghiu soddisfazioni...
    
    
MASTRU AUSTINU
    E chi sintiti diri?... Fermu cch' 'i manu, oh (rientrando in iscena, seguito da Oraziu, minaccioso, con la destra in tasca) Non nisciti nenti, 'u sintiti?... (intanto indietreggia velocemente e si accosta all'uscio di fondo a sinistra).
    
    
ORAZIU
    No, v'haju a 'nzingari, s'annunca non sugnu cuntenti (cava di tasca un temperino) Àvi cincu misi ca vi vaju circannu!... (apre il temperino)
    
    
MASTRU AUSTINU
    (sgomento) v'arrisicati, oh!... Non faciti ortraggi!... (apre disperatamente l'uscio serrato a chiave e precipitandosi in camera) Pigghiami 'ssu reorbiri Lona!... Sparu, sparu!... (continua, per tutta la scena, a dire) Sparu!... Sparu! ...
    
    
ORAZIU
    (si ferma sulla soglia, titubante, poi indietreggia, si sente, intanto, bussare violentemente agli usci di fondo a destra e di sinistra laterale e delle voci che imprecano).
    
    
    
MASSARU CALORIU
    Chi fu?... Chi succedi, santu diantanuni?!
    
    
DON CICCINU
    Grapiti, santu Diu, grapiti!...
    
    
ORAZIU
    (pentito, scappa verso l'ingresso, ma giunto sulla soglia di esso sente una voce, quella di)
    
    
PRAZZITU
    (che grida) Sarvatu è, 'u contrabannu, prufissuri!
    
    
ORAZIU
    (torna indietro, sgomento, credendosi in trappola e cerca scampo. Non trovando una via di uscita, apre l'usciuolo della cappelletta e vi si nasconde dentro, rinchiudendolo).
    
    
    
    
SCENA VIII
    
Mastru Austinu, poi Massaru Caloriu e Don Ciccinu.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (appare sulla soglia di camera sua, con un manico di ombrello in mano) Sparu, parola d'onuri, sparu!... (guarda attorno e, non vedendo nessuno, corre, rassicurato, ad aprire l'uscio di destra in fondo, e quello di sinistra laterale, dietro i quali, bussando, rispettivamente ancora, imprecano Massaru Caloriu e Don Ciccinu).
    
    
MASSARU CALORIU
    Binidittu Diu, chi è ca succedi?... Cu' è ca chiusi?...
    
    
DON CICCINU
    Chi diavulu àvi, lei, papà?... A cu' è ca vòli sparari?....
    
    
    
    MASTRU AUSTINU
    Non sapiti, caru cumpari!.. non sai, caru jenniru! Vinni a 'nzurtarimi finu a dintra!...
    
    
DON CICCINU
    Cui?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Quel mascalzone di Oraziu Scavunettu, inteso Funcidda! T' 'u dissi, ju, ca 'ssu pazzu era capaci di vèniri pp'ansina cca!... M'amminazzau cc' 'u timpirinu, ca mi vuleva sfrigiari... E si non pigghiava 'u reorbiri!...
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca bonu facistuu, vossia! ...
    
    
DON CICCINU
    (che vedendo in mano a Mastru Austinu un manico d'ombrello, non può frenare una risata) Ma cu' è ca nni chiusi dintra a nui? ...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (che non vuol confessare, per non palesare il suo gran segreto) Non so', caru miu...
    (ricordandosi dell'uscio del ripostiglio lasciato socchiuso, corre a serrarlo e rimette la chiave in tasca) Ma iddu, si non si nni scappava, stava friscu! (va a chiudere l'uscio che dà nell'ingresso).
    
    
MASSARU CALORIU
    'A lassa aperta, 'ssa porta, ca è chiusa chidda di fòra.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Megghiu chiusa, lasci fare!...
    
    
    MASSARU CALORIU
    (avviandosi) Menu mali ca 'i fimmini non 'ntisiru nenti, di tuttu 'stu fracassu. Vasinnò viditi chi ci avía ad essiri!...
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    (a Don Ciccinu) To' soggira 'ntisi tuttu... ma non si mossi!...
    
    
MASSARU CALORIU
    E c'avia a fari, chidda, puviredda?... (rientrano) Quantu vidu chi dici Pruudenzia.
    
    
    
    
SCENA IX
    
Mastru Austiuu e Lona.
    
    
LONA
    (esce, da lí a poco, con tanto di cappello piumato in testa e un fitto velo bianco sulla faccia) Finisti di sparari?... 'Sa si è lesta Sarafina?
    
    
MASTRU AUSTINU
    (secco) Ci dimannati! (esaminandola bene, irritatissimo) Chi cosa cunsistunu, 'ssa cruvecchia e 'ssa muschittera c'aviti 'n testa?...
    
    
LONA
    Non cuminciari a sdilliggiari, 'u senti?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Vi sto prigando: chi cosa cunsistono, parlati!...
    
    
LONA
    Chi vordiri, chi cunsistunu? Ca su' 'u cappeddu e 'u velu ca ci volunu!
    
    
MASTRU AUSTINU
    Vah, vo' spogghiti, mascarata!...
    
    
LONA
    Chi dicisti?... Ju ci haju a fari anuri a me' figghia!
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Unni, strascinata?... 'U matrimoniu si fa 'n casa e tu t'apprisenti ccu 'ssu baullu 'n testa?... Levatillu!
    
    
LONA
    No, l'haju e m' 'u mettu!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Levatillu, ti dicu, cretina! Non fari ridiri 'e genti!...
    
    
LONA
    Vah, pazzu si'!!... Tu sulu 'u po' purtari, 'u cappeddu, averu?... Ju chi sugnu, di quattru a mazzu?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Chi c'entru ju?... Levatillu, ti dicu, strafallaria, ca pari 'na pupa d' 'a cabala antica!...
    
    
LONA
    Guàrdati tu, chi si' beddu!... Don Sucasimula!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Auh, 'gnà Lona!
    
    
LONA
    Auh, Mastru Austinu!...
    
    
    MASTRU AUSTINU
    Miserabuli lavannara!
    
    
LONA
    Tintu mastru scarparu!...
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ah, si?!... (si precipita su di lei e le strappa cappello e velo, buttandoli via) Accussí!...... Si' cuntenta, ora?
    
    
LONA
    Assassinu!... 'Aliotu!
    
    
    
    
SCENA X
    
Don Ciccinu e detti.
    
    
DON CICCINU
    (uscendo di camera sua) Santu e santissimu bonu Diu, ppi forza v 'aviti a fari conusciri?... Oh, chi vi criditi, vujautri, ca pirchí vogghiu beni a vostra figghia, m'haju a suppurtari 'stu 'nfernu e 'stu catúniu?... Ca ju vi mannu a fogghiu tridici!... Già... tuttu oggi, nn'avemu, ppi fortuna!... Chi purcaria, caspita!...
    
    
LONA
    Iddu è, 'ssu 'aliotu! ca non mi duna un minuti di paci!...(piagnucola).
    
    
DON CICCINU
    Zittitivi, ca vi ponnu sèntiri, e non vogghiú fari sapiri 'sti pettegolezzi 'e genti.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Le pettegolezze, caro geniro, li fa idda! Senti si non haju ragioni: è possibili mai, ca ppi ristari 'intra, si mitteva, 'ddu cappeddu 'n testa, ca pareva 'n ciospu di l'acqua annivata, e 'na canna e menza di tullu davanti 'a facci?...
    
    
DON CICCINU
    (non potendo frenare una risata) Veru è?...
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ca comu! Dillu tu, dillu tu, facci di mal culuri! ...
    
    
    LONA
    (piangendo) Ju ci vuleva fari anuri a me' figghia e a me' jenniru!
    
    
DON CICCINU
    E bonu, mamà, non si usa, 'intra... Ragiuni àvi, Mastru Austinu...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Dicu giustu, caru miu?... Chi nni sapi, idda, di certi ausanzi sugiali?...
    
    
LONA
    (c. s.) E d'accussí mi l'aveva a diri, ca mi stava scippannu l'occhi?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Doppu ca non vulisti sèntiri cch' 'i boni maneri, ti l'àppi a diri accussí!...
    
    
DON CICCINU
    (raccogliendo il velo e il cappello e porgendolo a Lona) Bonu, mamà, s'asciugassi l'occhi, s'aggiusta 'i capiddi e torna cuntenti. 'U fa ppi l'amuri miu!...
    
    
LONA
    (rientrando in camera) 'U signuri si nn'arricogghi, cavaddi di uttant'unzi!... E a 'stu mulu fausu di me maritazzu 'u teni all'impedi!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ti persuasi, caru jenniru, comu mi butta dei precauzioni? (all'indirizzo di Lona) Malanova supra di tia e non ti dicu artrimenti! Gran curtigghiara!...
    
    
    
DON CICCINU
    Bonu, Mastru Austinu! Finemola, ora!
    
    
LONA
    Assassinu, boja!... boja!... boja!... (rientra in camera).
    
    
DON CICCINU
    Bonu, bonu, finèmula!... Auffa!...
    
    
    
    
SCENA XI
Massaru Caloriu, Massara Pruudenzia, Serafina, Maruzza, ragazze
del vicinato e detti, poi Lona.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (in abito da festa) Nui semu pronti.
    
    
SERAFINA
    E nui macari.
    
    
MARUZZA
    (tornando di corsa) A puntu giustu. Cca ci sunnu 'u Sinnacu e l'invitati.
    
    
DON CICCINU
    Oh, bravu!... (si avvia alla porta, gli altri, parte lo seguono, parte si dispongono presso la scrivania, dove si svolgerà la funzione del matrimonio civile).
    
    
    
    
SCENA XII
Il Sindaco, il Segretario Comunale, un Usciere, quattro testimoni,
invitati d'ambo i sessi, e detti.
    
    
DON CICCINU
    (nell'ingresso) Avanti, Sinnacu... Segretariu, avanti... Nannu, sbarattàti 'dda scrivania, pp' 'i regjstri.
    
    
    
SINDACO
    (in redingote con sussiego) Signori, buon giornu a tutti.
    
    
SEGRETARIO
    I miei doveri.
    
    
TUTTI
    Buongiorno!
    
    
MASSARU CALORIU
    (all'usciere, che ha con sé due grandi registri) Cca, mittitili cca.
    
    
DON CICCINU
    Presento l'egregio signor Sindaco... - Mia moglie, Serafina.
    
    
SINDACO e SERAFINA
    (stringendosi la mano) Tanto piacere.
    
    
    DON CICCINU
    L'egregio signor Vittorio Calamai, segretario comunale... - Mia moglie.
    
    
SEGRETARIO e SERAFINA
    (c. s.) Fortunatissimo - Tanto piacere.
    
    
DON CICCINU
    Papà: il signor Sindaco e il signor Segretario Comunale... - Mio suocero, signor Agostino Miciacio, professore in ritiro... - Mia suocera, signora Lona... Tutti gli altri si conoscono, mi pare...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (abbraccia e bacia prima il Sindaco) Tante congratulazioni (poi il Segretario Comunale) Viceversa.
    
    
    
SEGRETARIO
    (mentre tutti fanno i convenevoli, stringendosi la mano e il Sindaco si intrattiene un po' con tutti, abborda Mastru Austinu, che è tutto in sollucchero, ha ricalzati i guanti e si pavoneggia) Ah, lei è in ritiro, già cosí giovane?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Già... sono in ritiro...
    
    
SEGRETARIO
    Ha cominciato presto, la sua carriera!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ppuh!... Prestissimu! Puteva aviri ott 'anni...
    
    
SEGRETARIO
    Corbezzoli!... Mi congratulo!... E... che cattedra occupava, se è lecito?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (che non comprende) Comi?
    
    
SEGRETARIO
    Dico: quale facoltà copriva? Che materia insegnava?
    
    
MASTRU AUSTINU
    (imbarazzato) Ah!... A secunnu, vede...
    
    
DON CICCINU
    (intervenendo in tempo) Insegnava lingue..
    
    
SEGRETARIO
    Ah, lingue!...
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Già, sissignori!... Lingui, mintemu... nasi... mussi...
    
    
SEGRETARIO
    Vive o morte?
    
    
MASTRU AUSTINU
    (sulle spine) Eh... a secundo le stagioni... Vivi, morti, convalescenti...
    
    
DON CICCINU
    (c. s.) No, in ultimo insegnava lingue vive: tedesco, inglese...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (rincuorato) Già... inglese, danimalchese, sveziano...
    
    
DON CICCINU
    (tirandogli la falda del soprabito) Va, papà, ca 'u Sinnacu è prontu!... Vuole favorire, signor Segretario?
    
    
SEGRETARIO
    Ai suoi ordini (va a prender posto accanto al Sindaco, che cinge la sciarpa e si mette dietro la scrivania).
    
    
SINDACO
    Avanti 'i spusi!
    
    
DON CICCINU e SERAFINA
    Pronti! (si mettono, l'una alla destra dell'altro, dal lato opposto della scrivania di fronte al Sindaco. Tutti i presenti fanno crocchio attorno a loro).
    
    
SINDACO
    (togliendo dalla tasca di dietro dello stiffelius un piccolo codice) Dunque, signori, attenti! (apre, sfoglia e legge ad alta voce, con chiarezza) "Articolo 130: Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza".
    
    
MASTRU AUSTINU
    (piano alla moglie) 'Ssu libriceddu, fu, ca mi 'nfilicitau la vita, a mia! 'U vidi?...
    
    
LONA
    Mmalirittu quannu 'u spirimintàru, daveru!...
    
    
SINDACO
    "Articolo 131: il marito è capo della famiglia, la moglie segue la condizione civile di lui"
    
    
MASTRU AUSTINU
    Civili, capisci?... Comu a mia!...
    
    
SINDACO
    "ne assume il cognome, ed è obbligata d'accompagnarlo ovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza".
    
    
LONA
    Ubrigata, 'u sa' sentiri?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Sí, ma ju ti dispensu... (le acciacca un piede).
    
    
LONA
    Ammazzatu ha' a moriri!... Ahi!... 'Aliotu!...
    
    
SINDACO
    "Articolo 132: Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze".
    
    
    
LONA
    Sustanza, 'u senti? No fasoli!...
    
    
SINDACO
    "La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questo non ha i mezzi sufficienti".
    
    
MASTRU AUSTINU
    (c. s.) Ti persuari, cajorda? Ppi stritta liggi, ci duvissi pinsari tu, ppi mia.
    
    
LONA
    Vattinni, sbriugnatu!... T' 'a miritassi 'na risposta!... È ca sugnu fimmina onesta!
    
    
MASTRU AUSTINU
    (la pizzica da farla tramortire).
    
    
DON CICCINU
    (lo guarda accigliato)
    
    
SERAFINA
    (lo supplica, con gli occhi, di non fare scandali).
    
    
LONA
    (forte) Ahi, ahi, ahi!...
    
    
MASSARU CALORIU
    Chi fu, cummari?...
    
    
TUTTI
    Chi avi, signura?...
    
    
    MASTRU AUSTINU
    Nenti... Non ci badati, l'emulsione... è emulsionata!...
    
    
    
TUTTI
    (comprenso il Sindaco, ridono)
    
    
SINDACO
    (ricomponendosi) Voi, Francesco Maria Santopaola, siete contento di prender per legittima sposa Serafina Eugenia Miciacio?
    
    
DON CICCINU
    Sí.
    
    
SINDACO
    E voi, Serafina Eugenia Miciacio, siete contenta di prendere per legittimo sposo Francesco Maria Santopaola?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Oh, si fuura!... Si nni scapparu!...
    
    
TUTTI
    (ridono).
    
    
SINDACO
    Risponda la sposa.
    
    
SERAFINA
    (con un fil di voce, per la commozione) Sí.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Dillu bellu forti: Sí!... Lei la scusa, signor Sindaco, sa, non è pratica!
    
    
SERAFINA
    Sí.
    
    
SINDACO
    In nome della legge, siete marito e moglie.
    
    
TUTTI
    Viva!
    -
    
    
SEGRETARIO
    Ecco, signori, prima gli sposi e poi i testimonii, abbiano la bontà di mettere una firma qui (indica il posto nei registri) e una qui (Mastru Austinu si squaglia, gli sposi e i testimonii firmano, i presenti si abbandonano a cento discorsi d'occasione, a soggetto).
    
    
SERAFINA
    (dopo aver firmato, va ad abbracciare la nonna, la madre, il nonno e il padre)
    
    
DON CICCINU
    (fa lo stesso, cominciando dai suoceri).
    
    
MASSARU CALORIU
    Santi e ricchi, niputeddi mei, e chini di saluti! 'U Signori v'àvi a ajutari 'nta tutti li vostri 'mprisi, e v'àvi a pruvidiri 'ntra tutti li vostri affari...(si asciuga una lagrima di tenerezza). E quantu prima, oh, a 'sti vicchiareddi di li vostri nanni, ci aviti a rigalari un cacanidu, quantu diventanu nannavi.
    
    
TUTTI
    Bravu!... Viva!...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (piangendo anch'essa di tenerezza) Ciccineddu, figghiu miu, abbràzzami 'n 'autra vota, 'a nannaredda to'!...
    
    
DON CICCINU
    (abbracciandola) Pirchí chianciti, nanna?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Ca chianciu...pinsannu a lu preju ca avissiru avutu, la sant'arma di to' patri e la bon'armuzza di to' matri, siddu avissiru statu prisenti!... Veni cca, Sarafinedda, figgia...
    
    
    
    SERAFINA
    (le si appressa e la bacia teneramente).
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (riunendo i due nipoti in unico abbraccio) Accussí, figghi mei, sempri uniti ppi 'n autri cent 'anni, du' animi 'nta 'n corpu, comu avemu statu sempri ju ccu vostru nannu, ca àvi quarantott'anni, ca semu 'nsemi, senza mai 'na quistioni, mai 'na parola, mai un malintisu!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (affettato) Viniti cca, figghi! (li abbraccia anch'e gli come la nonna). Santi e ricchi, e non v'arraccumannu autru, ubbidienza e non vi sciarriati mai...
    
    
LONA
    (ironica) Già... comu mia ccu me' maritu, ca è 'n'apa di meli!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Dunque... Finfu, mi rumpíu 'u filu!... Allianàtivi, mancu? (piano, a Lona) Quannu arristamu suli nni parramu!...
    
    
TUTTI
    (ridono).
    
    
MASTRU AUSTINU
    T'haju a fari stari 'i carni niuri comu 'a cira e' Spagna!...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (trascinando per mano Don Ciccinu e Serafina) Ora, viniti cca, arringraziati a la Vergini Maria, ca idda v'ha prutiggiutu e vi pruteggi sempri, comu ha guardatu e ha prutettu a nui ppi tant'anni.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (sbarrando loro il passo) Alto là!... Scusa, cara cummari, ma prima, 'u doviri di 'sti signuri è 'n autru. Fermi! (spingendo gli astanti indietro per sgombarre lo spazio davanti l'usciolo di fondo) Scusati, signuri mei, facitimi un poco di larghu. Accussí... fermi tutti!
    
    
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca chi vòli fari, prufissuri?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ora, lei, si nn'adduna (prende Don Ciccinu e Serafina per mano) Agginucchiativi cca, voialtri.
    
    
DON CICCINU
    (riluttante) Ma chi significa?
    
    
MASTRU AUSTINU
    (con autorità) Ubbidisci, figlio!...
    
    
MASSARU CALORIU
    Ubbidisci, a to' patri, Ciccineddu!
    
    
    DON CICCINU
    (mal suo grado, si inginocchia davanti a Mastru Austinu).
    
    
SERAFINA
    (fa lo stesso accanto a Don Ciccinu, con l'usciolo di fronte).
    
    
TUTTI
    (guardano e attendono con grande curiosità).
    
    
MASTRU AUSTINU
    (solenne) Tu, cara figlia, quando hai preso la fuca col prisente tuo consorti, a cu' ti raccumannasti, per non essiri abbandonata in balia di tua stessa?
    
    
    
SERAFINA
    A San Giuvanni Decullatu.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Benissimu. E tu, caro Ciccinu, al prisente mio geniro, davanti a cui cci hai giuratu, quannu ti nni fujsti colla prisenti tua consorti, ca ti la spusavi mitematicu?
    
    
DON CICCINU
    (sorridendo) Davanti a San Giuvanni Decullatu.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ti preco di non ridiri! (grave) Ebbene, San Giuvannuzzu Addicullatu v'ha fatto il miracolo e lo dovete ringraziari (a Prazzitu, che è sulla soglia dell'ingresso)
    Professuri, pronti alla battaglia!
    
    
PRAZZITU
    (a quelli di fuori, con gli strumenti) Dàmucci, carusi! Una, due e tri! (si sente, di fuori, un centone di strumenti scordati, che vorrebbe essere la marcia reale, ma che riesce soltanto a portar via le orecchie agli astanti).
    
    
    
    
SCENA XIII
    
Oraziu e detti.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (mette la chiave nella serratura dell'armadio e lo apre, spalancandone le imposte).
    
    
ORAZIU
    (precipitandosi fuori del ripostiglio, con il temperino in mano, aperto) Largu! Largu!
    
    
    
TUTTI
    (indietreggiano, le donne emettendo grida di spavento, gli uomini cercando, istintivamente, una sedia, un oggetto qualunque per farsene un'arma di difesa).
    
    
MASTRU AUSTINU
    (correndo, spaventato, verso la sua camera) Sparu! Sparu! (La musica cessa, come per incanto).
    
    
ORAZIU
    (guadagna l'ingresso, e si squaglia).
    
    
GLI UOMINI
    (si precipitano verso l'ingresso, ma Oraziu è già scomparso).
    
    
LE DONNE
    (sono pallidissime per la paura. Solo la 'gna Lona si mostra impassibile, quasi soddisfatta).
    
    
    
    
SCENA XIV
    
Detti, meno Orazio.
    
    
MASSARU CALORIU
    (che è caduto tra le donne, si rialza, tenendosi i lombi indolenziti).
    
    
SINDACO
    Era un marfatturi, facitilu arristari!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (uscendo di camera, col solito manico d'ombrello) Largu, ca sparu, largu!...
    
    
SINDACO
    Ma chi sparari, professuri, a cu' spara lei?... Scappau!... Venga tra noi. Cu' era?... Lei lo conosce?
    
    
    
MASSARU CALORIU
    Cu' era, chissu?... Si po' sapiri?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Cu' era, signori?... Era quel mascarzone di Oraziu Scavunettu, intesu Funcidda, lampiunario. Lo facesse arrestare, signor Sindaco!...
    
    
DON CICCINU
    Ma chi arristari, lassàtilu jri, è un poviru pazzu!
    
    
MASTRU AUSTINU
    Pazzu birbanti, però!... Mi vuleva suicidari!...
    
    
SEGRETARIO
    Ma come ha fatto, a nascondersi là dentro?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ah, allura lei non sapi la quistioni intecedenti? Eccu, signori, ce la dico io...
    
    
DON CICCINU
    (mettendoglisi davanti) Nenti, papà, m'ha a fari un piaciri, di non nni parrari chiú... Ajutassi, chiuttostu, a sèrviri e' signuri, ca si spavintaru.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Sí, sí, mangiàmuni du' cunfetti, a la saluti di li spusi!... A vossia, cummari (prende una manciata di confetti e li dà a Lona, che li mangia avidamente, ridendo e motteggiando il marito).
    
    
TUTTI
    (si scambiano dolci, liquori, auguri ed evviva).
    
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (avvicinandosi al marito) Vi facistuu mali, Massaru Caloriu?
    
    
MASSARU CALORIU
    Ma non ci badati, cosa di nenti! (a Mastru Austinu) A propositu prufessuri, belli miraculi ca fa, 'u so' San Giuvanni!...
    

MASTRU AUSTINU
    Ha ragioni, caro cumpare! Si lei mi credi, nni sono mortificatissimo! Anzi, guardassi, ppi dàrici sodisfazioni, in presenza di tutti, lo ponisco! (va presso l'altare improvvisato, ne spegne le candele e ne toglie il quadro, con il quale torna tra i convenuti).
    
    
LONA
    Ahi!... ahi!... ahi!...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Chi fu, cummari?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (smette e si ferma ad ascoltare).
    
    
LONA
    (non può parlare, e fa segni con le mani, mostrando la bocca sanguinante)
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Matri mia, cummari, menza lingua ci stava satannu! E come fu?...
    
    
MARUZZA
    Cc' 'u mangiarisi 'na cunfetta!...
    (tutti attorno a Lona, la fanno sedere e cercano di curarla)
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    (a Maruzza) Ma chi fu?...
    
    
MARUZZA
    'A zà Lona, so' mugghieri, cc' 'u mangiarisi 'na cunfetta, si truppidau menza lingua!
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ci cascau, rutunnamenti? (la cerca per terra).
    
    
MARUZZA
    No, ma non pò parrari chiú!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (inginocchiandosi davanti l'immagine di San Giovanni che depone su una sedia) San Giuvanni Decullatu!... Santu miraculusu!... E ju ca vi vuleva fari offisa!...
    
    
MASSARU CALORIU
    Chi àvi, prufissuri? Vossia vidi ca so' mugghieri si truppidau menza lingua, ca mancu pò parrari!...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (senza badargli) Miraculu spittaculusu!... Signuri mei, spittaculu!...
    

TUTTI
    Chi fu?... Chi successi?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (c. s.) Professuri, professuri Prazzitu!
    
    
PRAZZITU
    (sulla soglia dell'ingresso) Chi vòli?...
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Musica! L'indo di Canibarde! (a tutti che lo guardano meravigliati) Aggiunucchiativi tutti, ca semu davanti a un Santu miraculusu, putenti, straputenti!... Viva San Giuvanni!... Viva San Giuvanni!...
    
    
PRAZZITU
    Forza, carusi, dàmucci di bernovu!... (si risente la musica deliziosa di prima. Mastru Austinu, inginocchiato davanti all'armadio, si batte il petto, tutti lo guardano meravigliati, Lona gli fa cenno, come per dire "Hai ragiuni, boja...!".
    
SIPARIO
(1) Destra o sinistra dello spettatore
(2) Stanza terrena di casa povera.
(3) Nicchia con immagine di santo, dipinta o sovrapposta.