San Giuvanni Decullatu/Atto II

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ATTO SECONDO[edit]

     Stanzone di un'agiata casa di campagna. Due usci in fondo e due laterali. Un cassettone o canterano, una scrivania larghissima, una chiffonnière o stipetto, una console, o grande mensola con piedi, sulla quale arde una lampada votiva davanti al quadro d'una Madonna, un usciuolo che dà in un ripostiglio, tra i due usci di fondo, un tavolo tondo capace, in mezzo, due seggioloni a bracciuoli e varie sedie, due vecchi divani e quattro poltrone. Sulle pareti qualche ritratto e varie effigie di santi, nonché ramoscelli d'olivo e di palma inchiodati. È sera.
    
La scena si svolge in un piccolo borgo all'interno della Sicilia.
    
    
SCENA I
    
Massaru Caloriu e Massara Pruudenzia.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (seduta su uno dei seggioloni a bracciuoli, accanto al tavolo di centro, a Maassaru Caloriu che viene dall'uscio destro di fondo) 'A chiudistuu, 'a cucina?
    
    
MASSARU CALORIU
    Sicuru
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    'A stadia e 'u puddaru macari?
    
    
MASSARU CALORIU
    Si suttantenni!
    
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    'U sciugghistuu, 'u cani?
    
    
MASSARU CALORIU
    'U sciugghivi.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Assittàtivi, ora, ca oggi su' tutti 'i Santi, nni dicemu 'ssi cincu posti di rusariu, e poi nni curcamu.
    
    
MASSARU CALORIU
    Ccu la grazia di Diu (siede sull'altro seggiolone).
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    A nomu di Diu. Cumunciati vui o cuminciu ju?
    
    
MASSARU CALORIU
    (staccando il rosario legato al bracciuolo) Cumincia tu.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (alzando il rosario suo e segnandosi) A nomu di lu Patri, di lu Figghiu e di lu Spiritu Santu.
    
    
MASSARU CALORIU
    Comu sta, accussí sarà, pri tutta la Santissima Etirnità.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Gesú all'ortu si disponi.
    
    
MASSARU CALORIU
    E pri fari orazioni.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    E pinsannu a lu piccatu... facitivi chiú cca.
    
    
    
MASSARU CALORIU
    (accostando il seggiolone) Sangu veru avia jttatu... bonu sugnu, accussí, ca mi fa caudu.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Patri nostru ca siti 'ntra li celi... 'u sintiti 'stu ventu?
    
    
MASSARU CALORIU
    Sia santificatu lu vostru nomu... 'u sentu.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Vegna a nui lu regnu vostru... 'u sa di unni veni?...
    
    
MASSARU CALORIU
    Sia fatta la vuluntà vostra... forsi trasi d' 'a finestra d' 'a cucina...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Accussí 'n celu comu 'n terra... Chi 'a lassastuu, aperta?
    
    
MASSARU CALORIU
    Datici oggi lu pani cutiddianu... Abbutata è, ma c'è 'a grara...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Rimetti a nui li nostri debiti... Chi fu, 'stu scrusciu?...
    
    
MASSARU CALORIU
    Comu nui li rimittemu a li nostri debituri... Non ti spagnari, ca chissà 'u 'attu è, ca trasiu d' 'a finestra.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Non ci indurri in tentazioni ...Veru è, 'u 'attazzu masculu, divi essiri! ...
    
    
    
MASSARU CALORIU
    Ma libirani di li mali... 'Ssu 'attu è un galiotu!... 'U sa unni ha statu, a trippiari, e si ritira accussí tardu!
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    E cusí sia!
    
    
MASSARU CALORIU
    Diu vi sarvi, o Maria (ecc. ecc.) 'U sa chi ura è?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Santa Maria, china di razii (ecc. ecc...) Sarannu du' uri di notti. Megghiu ni nni dicemu du' posti suli, s'annunca cca nn'agghiorna... Diu ti sarvi, o Maria (ecc. ecc.)
    
    
MASSARU CALORIU
    Santa Maria (ecc. ecc.) 'U Signuruzzu 'u sapi, ca semu vicchiareddi, e nni umpatisci!
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Sarvi rigina... Chi fetu! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    Matri di misiricordia... Veru è! ...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Vita, durcizza, spiranza nostra... 'U sa di unni veni?
    
    
MASSARU CALORIU
    Ppi salvaricci... A mia mi pari fetu d'arsu...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    A vui ricurremu, figghi d'Eva... E di unni?... Chi c'è focu addumatu?...
    
    
    
MASSARU CALORIU
    Chiancennu e lagrimannu, 'ntra 'sta valli di lagrimi... C'è paura hai 'u monacu di sutta?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (saltando all'impiedi) Vih, ca veru è, malu pri mia! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    Vui dunca, avvucata nostra... Addúniti, si si' tu, c'abbruci.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (sollevando le vesti) Vutati versu di nui l'occhi vostri misiricurdiusi ... Mala sorti ppi mia, guardati chi c'è cca, stava abbampannu! (spegne le sottane che bruciacchiano da un lembo, mette via lo scaldino e, segnandosi, torna a sedere) Menu mali, Signuri. Viditi chi focu 'ranni c anni stava avvinennu!... Unn'erumu junti?...
    
    
MASSARU CALORIU
    'Nta 'sta valli di lacrimi.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Ah, sí... L'occhi vostri misiricurdiusi... E daveru, Madunnuzza, non nn'abbannunati!
    
    
MASSARU CALORIU
    Gesú binidittu... Doppu ca tu, sempri ccu 'stu monucu di sutta! ...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Doppu di quest'esilio, o clementi, o pia, o durci, o... Morti subitanea, mi scantai! (si sente bussare forte dall'interno a destra) Cu' pò essiri, a 'st'ura? ...
    
    
MASSARU CALORIU
    (si alza e va) Cu'è?
    
    
    
VOCE DI DENTRO
    Ju sugnu, Ciccinu!... Grapiti, nannu!
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (alzandosi anch'ella) Vih!... Ciccineddu nostru è! ... Grapitici! ...E comu fu, ca junciu a 'st'ura?
    
    
    

SCENA II
    
Don Ciccinu e detto.
    
    
DON CICCINU
    (entrando) Nannu! (abbraccia Massaru Caloriu che, commosso, lo stringe al seno) Nannuzza bedda!... (corre ad abbracciare Massara Pruudenzia, che è fuori di sé dalla gioia).
    
    
MASSARU CALORIU
    E comu mai, a 'st'ura?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Comu fu, ca vinisti senza avvisu? E accussí notti...
    
    
MASSARU CALORIU
    Senza fari 'n telecrama...
    
    
DON CICCINU
    Ora vi cuntu tutti cosí. Quantu vi guardu, prima, ca mi nni fa cori!... Oh, 'sti nannareddi mei!... Ca bidduni, siti!
    
    
MASSARU CALORIU
    Ringraziamu la divina pruvidenza!
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Ca chi sai, Ciccineddu!... Ccu 'n autru tanticchia n' 'a trovavi chiú, a 'sta vicchiaredda!
    
    
    
DON CICCINU
    Pirchí, nannuzza, c'aviti avutu?...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Ca ora ora, mentri ca nni dicevumu 'u rusariu, stava facennu 'na vampa (sollevando la veste gli mostra la sottana bruciacchiata) 'U vidi, 'a nanna! ... 'A Madunnuzza mi sarvau!
    
    
MASSARU CALORIU
    Can enti, chi ci cunti?... S'abbruciau 'na scarda di faretta cc' 'u monucu. Tuttu 'ddocu, sta.
    
    
    DON CICCINU
    Vih, 'sta nannaredda bedda! (la riabbraccia) Ca vui staticci attenta, cc' 'u focu, 'u sintiti?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    C'è 'a Madunnuzza, ca ci pensa; n'ha' paura!... (rimirandolo con compiacenza) Ca quantu ti vidu bonu, ora!... Chiú grassu, t'ha' fattu, salaratu!
    
    
MASSARU CALORIU
    (guardandolo anch'egli estatico) Guarda chi pezzu di pileri! ...T' 'u ricordi, Pruudenzia, quannu purtava 'u sacchiteddu, ca pareva un scarmuciu? ...'Ranni Diu, comu criscisti!... (lo riabbraccia) Dimmi 'na cosa, chiuttostu nn'hai famuzza? Certu ca nn'hai, ccu tuttu 'ssu viaggiu! ...
    
    
MASSAlA PRUUDENZIA
    Ca sicuru! Chiuttostu, chi ci damu, a 'st'ura? 'Na frittata d'ova, 'a nanna! ...c'è supprizzata, ci su' olivi niuri!... (mirandolo c. s.) 'U to' littinu è sempri prontu ca t'aspetta!... Non s'ha scunzatu mai, oh! ...
    
    
    
DON CICCINU
    Sí, nanna, grazii, ma pri comora non parrati né di mangiari, né di dormiri...
    
    
MASSARU CALORIU
    Pirchí? non mangi?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    E non ti curchi?
    
    
DON CICCINU
    (sorridendo) Sicuru, ca mangiu e mi curcu; ma siccomu non sugnu sulu; 'u viditi chi è?...
    
    
MASSARU CALORIU
    Non si' sulu? E ccu cu' vinisti?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Ah!... Videmu s' 'u 'nnimímu?... Vinisti ccu Vituzzu, to' cucinu! ...
    
    
DON CICCINU
    No, non vi vutati 'a mirudda, nanna, ca non putiti 'nnivinari... Chiuttostu... comu finíu? Nenti mi dimannati?
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca chi sapemu, nui?... Chi ti putemu dimannari?...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Chi senti diri, ciatu? Si non ti spieghi!
    
    
DON CICCINU
    (mettendosi i pollici sotto le ascelle, nel panciotto, e pavoneggiandosi per posa) Non vi l'immaginati?...
    
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (pazza di gioia) Ah!... Dutturi?
    
    
DON CICCINU
    (assente col capo).
    
    
MASSARU CALORIU
    (cui brillano gli occhi) Ca ora? Dutturi è, me' niputi?...
    
    
DON CICCINU
    (enfatico) Dutturi in medicina e chirurgia, col massimo dei voti e la lode! ...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (c. s.) Daveru 'u dici, Ciccineddu?...
    
    
DON CICCINU
    (mostrando un grosso anello che porta al dito) Ca 'nnunca comu, ppi scherzu? Guardati. Chistu è l'aneddu di laurea, ca mi regalaru l'amici! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    (commosso) Binidittu tuttu figghiu! (lo abbraccia) Ora, ca 'sti vicchiareddi di li to' nanni hannu 'u dutturi 'n casa, ponnu mòriri contenti! ...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (abbracciandolo alla sua volta) Figghiu miu, d'oru, ca si' la ricchezza di la nostra casa! ... (lo bacia) Quantu vidu ss'aneddu! Oh! Ch'è bidduni! ... Chi galanteria! ...
    Guardati ch'è grossu, Massaru Caloriu! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    (osservando) Ca comu! ...
    
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    E chi è, 'st'autru aneddu, ca pari 'na fidi di matrimoniu?...
    
    
DON CICCINU
    Eccu, nannareddi mei, chiddu ca vi duveva diri (si inginocchia davanti a loro) Pirdunatimi e binidicitimi!
    
    
MASSARU CALORIU
    (preoccupato) E di chi t'avemu a pirdunari, figghiu miu? Súsiti, c'ha' fattu?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (costernata, pende dalle labbra di lui).
    
    
DON CICCINU
    No, non mi susu si non prima vi cunfessu tuttu.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    E parra prestu, amuri miu, ca d'accussí nni teni ccu l'anima suspisa!
    
    
DON CICCINU
    M'aviti a pirdunari, pirchí fici un passu gravi, senza dimannarivi'u cunsensu...
    
    
MASSARU CALORIU
    (sulle spine) E chi facisti?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (sulle spine) Parra, ppi carità! ...
    
    
DON CICCINU
    Mi maritai...
    
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Ti maritasti?! ... E comu! ... Senza diri nenti a nui?
    
    
DON CICCINU
    Pirdunatimi! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    (imbronciato) Ca 'i to' nanni chi eranu genti ca ti pruibevanu di maritariti?... Anzi, l'avevanu a piaciri, e ci pinsavanu sempri! ... 'U sa a cu' ti pigghiasti, allura, pri non nni diri nenti! ...
    
    
DON CICCINU
    (afferrandogli una mano) No, nannu, non faciti mali pinseri! A 'na picciuttedda ca è un angilu di buntà e di virtú! ... Criditimi, ppi l'armuzza di me' patri, ca fu figghiu vostru.
    
    
MASSARU CALORIU
    (asciugandosi una lagrima) 'Nca... allura pirchí ti maritasti di nascostamenti?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (volendosi mostrare anch'essa imbronciata) Non ci l'avevi a fari, 'sta parti, e' nanni!
    Pirchí, di nascostu?
    
    
DON CICCINU
    (prendendo una mano anche alla nonna e baciandogliela) Pirchí... 'a spusa era puviredda ed ju, ancora, non m'avia laureatu.
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca bonu, susiti! ... Chi ci faceva, si era puviredda?... Basta ch'è virtuosa! ...Ci l'avevi a diri 'e nanni!... Tuttu 'u stissu, era! Nui non ti dicevamo di no, pirchí tu, grazii a Diu, 'a to' roba l'hai, e ccu 'a to' professioni, ortri, nni po' manteniri tri, mugghieri, senza bisognu di doti! ...
    
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Ca giustu, dici, to' nannu!... Súsiti!...
    
    
DON CICCINU
    (supplichevole) Mi pirdunati?
    
    
MASSARU CALORIU
    (dopo un istante, in cui lo guarda in cagnesco, facendogli un sorriso e dandogli un buffetto) Ca ti pirdunu, mal accrianzatu! ...
    
    
DON CICCINU
    E vui, nanna?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (colle lagrime agli occhi) Puru a mia mi dumanni, birbantolu?... Ju àvi menz'ura ca t'haju pirdunatu! (lo fa alzare e lo abbraccia) Dimmi 'na cosa: comu si chiama?
    
    
DON CICCINU
    Serafina.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Vih, chi beddu nomu!
    
    
DON CICCINU
    E s' 'a viditi! Pari un serafinu, daveru.
    
    
MASSARU CALORIU
    Di chi famigghia è?
    
    
DON CICCINU
    Famigghia bona... Decaduta... ma persuni distinti!... Si viditi comu leggi e comu scrivi! ...
    
    
    
MASSARU CALORIU
    Ma dimmi 'na cosa, 'mbrugghiuneddu: comu pò essiri mai, chiddu ca dici? Ppi maritariti, 'i banni non si duvianu pubblicari puru cca?... Com'è ca 'nt' 'o paisi non si nni seppi nenti?...
    
    
DON CICCINU
    Ca pirchí nni maritamu ccu 'a sula chesa, e 'u statu civili ancora l'avemu a fari.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    'A chesa è tuttu, ragiuni hai... E... unni 'u faciti, 'u statu civili?


DON CICCINU
    Ca cca, prisenti vui e prisenti i parenti d'idda. Eccu pirchí dissi ca non sugnu sulu!
    
    
MASSARU CALORIU
    Ccu iddi, ha' vinutu?
    
    
DON CICCINU
    Sicuru.
    

MASSARA PRUUDENZIA
    E unni su' pusati, ca cca non c'è lucanna?
    
    
DON CICCINU
    Ca quali pusari! ... Su' nni me' cumpari 'Nzuddu, ca m'aspettanu.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Vih, ca curri, allura, vo' chiamali? 'Ddi signuri, a 'st'ura, 'sa chi ponnu pinsari! ...
    
    
DON CICCINU
    (giulivo) Giustu diciti. 'I vo' chiamu, nannu?
    
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca... Si dumanna? 'I chiami e ci dimanni scusa pri nui...
    
    
DON CICCINU
    (corre verso l'ingresso, ivi giunto, però, torna indietro e abbraccia con effusione i due vecchietti) Nannareddi mei, quantu siti boni, e quantu vi vogghiu beni!... (via di corsa).
    
    
    
    
SCENA III
    
Massara Pruudenzia e Massara Caloriu.
    
    
MASSARU CALORIU
    (guardando il nipote che va) Vattinni, virsèriu! ...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Chi forza ca àvi, salaratu! E ch'è beddu!... Tuttu 'a bonarma di so' patri!
    
    
MASSARU CALORIU
    Chiú tostu pinsamu a dàrini versu. Ciccinu, ccu so' mugghieri, s'arrangiunu 'nt' 'o littinu d'iddu, pri 'sta notti. Quantu e' soggiri, ci damu 'u nostru lettu, e nui nni curcamu 'nt' 'o littinu d' 'i furasteri. Chi dici, Pruudenzia?... Dumani, poi, pinsamu megghiu, a menti ripusata.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Giustu, diciti. Ma ppi mangiari, tostu, chi ci damu? Dici ca su' persuni distinti... 'I putemu trattari a supprizzata e olivi niuri?
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca bonu, ora, non ci su' l'ova? Ppi stasira hannu ad aviri un pocu di buntà. Dumani, poi, ammazzamu du' beddi gaddini, un caprettu. Pripara 'ssa buffetta, tostu.
    
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (apparecchiando la tavola nel tondo di centro) Serafinedda si chiama, oh, Massaru Caloriu! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    S'è bona e virtuusa come dici, tutta santa e biniditta!
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    D' 'u restu, iddu, tuttu 'ss'obrigu non l'aveva, di dirannillu! Vinticinc'anni l'àvi fatti, 'a roba è so', è medicu addutturatu...
    
    
MASSARU CALORIU
    Bonu, ppi 'ssa cosa chi 'mporta? 'U tortu l'àvi sempri! 'I so' nanni l'hannu crisciutu ccu l'occhi e l'hannu addivatu comu un baruneddu, e ci duveva diri tuttu! ... Chiuttostu, pensu e dicu... picciotti su', e hannu 'a testa leggia...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Ca si sapi... D' 'u rimanenti, poi, poviru figghiu, nni dimannau pirdunu in ginocchiu! ... 'U vinu 'u pigghiu di chiddu d' 'u carrateddu bonu, è veru?
    
    
MASSARU CALORIU
    Si suttantenni! ... E 'i bicchieri di chiddi di cristallu! Pigghiali di l'armaru. E 'i pusati d'argentu.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Si cumprenni! ... Quattru posti, fazzu. Vui non mangiati, è veru?
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca quali mangiari, a 'st'ura?... Tuttu al piú mi bivu un bicchireddu, ppi faricci compagnia! ...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Macari ju! Vogghiu farici onuri 'a spusa... 'Ddocu su', Massaru Caloriu! ... Vo' grapítici! ...
    
    
    
MASSARU CALORIU
    (muovendosi verso l'ingresso) Facemuci bona cera a tutti, 'u senti, Pruudenzia?
    
    
    
    
SCENA IV
    
Mastru Austinu, Lona, Don Ciccinu, Serafina e detti.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (entrando, primo fra tutti, con una valigia e la stagnata nella destra e la gabbia del merlo nella sinistra, vestito di un soprabitino (cajella) nero, dalle ali lunghissime, con cappello tosto, a mezzo cilindro, posa sul pavimento valigia, stagnata e gabbia e, tenendo il cappello in mano, con sussiego, stringe la mano prima a Massaru Caloriu, poi a Massara Pruudenzia) Carissimu cumpari! Carissima cummari!... Tanto piacere della so' riconoscenza (a Serafina) Fatti avanti figlia (ai due vecchietti) Ci apprisento a mia figlia Serafina, al prisenti vostra nipoti (additando la moglie, in cappello, con velo) la soggira di vostru niputi Ciccinu.
    
    
MASSARU CALORIU
    Tantu piaciri!
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Tantu piaciri!
    
    
SERAFINA
    (baciando prima la mano di Massara Pruudenzia, poi quella di Massaru Caloriu) Binidicitimi, nanna... Binidicitimi, nannu...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (baciandola in fronte) Tutta santa e biniditta! ...
    
    
MASSARTU CALORIU
    (idem idem) Santa, ricca e china di virtú, figghia! ...
    
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (a Lona) Cummari, senza fari cirimonii. Vossia fa cuntu ca è 'n casa so'!... Si si vòli livari 'u cappeddu, si vòli mettiri in libirtà... Vossia veni ccu mia, ca 'a portu 'nt' 'a so' cammira (via entrambe per l'uscio a sinistra, di fondo).
    
    
MASTRU AUSTINU
    (frattanto ha cavato dal fianco un martello da calzolajo, riposto in un fodero di rivoltella, dal taschino del panciotto dei chiodi, che ha attaccato alle pareti e agli stipiti, e vi ha appeso il merlo, la stagnata e il cappello. Dopo aver riposto la valigia in un angolo si avvicina a Don Ciccinu, e, mettendogli, familiarmente, una mano sulla spalla) E bravu me' jenniru!... (a Massaru Caloriu) 'A porta 'a chiusi, lei?...
    
    
MASSARU CALORIU
    Sicuru. Pirchí?... Ci servi cosa, cumpari?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    No, nenti, grazii!... Oh, scusa, sa, ci dono una prijera: Si, per ipotisi, sia di jornu ca di notti, vinissi una pirsuna chiamata Oraziu Scavunettu, inteso Funcidda, lampionàrio, e circassi di mia, lei vidi ca ju, ppi 'ssa pirsuna, non ci sugnu mai. Ha compriso?
    
    
MASSARU CALORIU
    Pirchí? Chi è, malu cristianu?
    
    
MASTRU AUSTINU
    No ... Un seccatori, di quelli chi rompono le scatoli dei corbelli! ...
    
    
DON CICCINU
    (non garbandogli il discorso gli tira una falda del soprabito, poi sottovoce) Non cuminciati a diri sciucchizzi (forte) Ma papà, lei che ci cunta?
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    (forte) E pirchí, caru jenniru? Non c'è nenti di mali, 'ddocu! (a Massaru Caloriu) Divi sapiri, lei, caru cumpari, che questo mascarzone di 'ssu tali Oraziu Scavunettu, inteso Funcidda, lampionario, vuleva a mia figlia per mogli, mia figlia pinsò beni di fuirasinni (correggendosi) di coniugarsi ccu so' niputi, al prisenti mio geniro, e questo cretinu, non è che se la prente con mia figlia, oppuri ccu so' maritu! Non signuri! Ppi forza nni vòli cuntu e sodisfazioni di mia ca non c'entru e mi perseguita ppi tutta la vita!... Ci nni ponnu esseri, servaggi simili?... E poi mànnanu 'o spitali 'i pazzi a l'omini ragiunevoli!... Scusa, mi bivu un pocu di vinu, pirchí pinsannu a 'ssu cristianu mi tramutu!... (versa e beve).
    
    
MASSARU CALORIU
    Vossia è 'n casa so', si servi. Ma, quantu sentu... Chi cosa è, 'ssu signuri? Chi prufissioni fa? 'U sapi, vossia?...
    
    
DON CICCINU
    (prevenendo Mastru Austinu) Nenti, nannu, non fa nenti pirchí è pazzu... (a Mastru Austinu) Ma lei stissu, cu' ci l'ha' a purtari, cca?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (forbendosi la bocca) A tia ti pari!... Prima di tuttu ca mentri acchianàumu cca, 'n carrozza, mi parsi di vidillu nel capriulè attiguo, proprio coi miei stessi occhi oculari, ca vineva appressu di nui, e, poi, trattannusi d'un pazzu, dici il pruverbiu anticu:
    "Cu' si guardò, si sarvò..."
    
    
SERAFINA
    (tirandogli una manica) Bonu, papà, non ci pinsassi, a 'ssi cosí! ...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (tornando con Lona) Cosi di paisi, cara cummari! Cca non l'avemu, 'i cummidità ca aviti in cità...
    
    
    
LONA
    Chi c'entra! Chi va dicennu, lei, cummari!
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Tu, figghia, Serafina... mi pirmetti, ca ti chiamu di tu, 'a nanna?...
    
    
SERAFINA
    (prendendole una mano) Oh!... allura comu?...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Dunca, tu, ccu Ciccinu, pri stanotti, vi curcati 'nt' 'o so' littinu. Dumani si pruvidi... Ju puru, cc' 'u vicchiareddu, nni curcamu 'nta 'u littinu, ppi stasira.
    
    
MASTRU AUSTINU
    No, chi c'entra, cummari?... 'Nt' 'o littinu mi ci curcu ju! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    Non signuri! Vossia, ccu 'a cummari, vi curcati 'nt' 'o lettu 'ranni. 'A biancaria, d' 'u restu, è pulita, ca fu cangiata oggi stissu.
    
    
LONA
    Vih, pari un lettu di ziti, daveru! ...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ma scusa, 'nta 'stu paisi, non ci nn'è, lucanni?
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca quali lucanni, ora, cu' ci l'ha a purtari?... Ma chi discursu è chistu? Vossia divi fari cuntu di essiri 'nt' 'a so' casa. Chi è, 'sta lucanna? Vossia s'accomita, tostu, e si pigghia un muzzicuneddu.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    S'accomita puru vossia, cummari. Chiuttostu, pri stasira, non ci su' cosí pp' 'u so' meritu... 'Na para d'olivi nïuri, du' ova frischi, un pocu di supprissata, furmaggiu...
    
    
    
MASSARU CALORIU
    Du' nuci, du' mennuli 'nfurnati, du'ficu sicchi, sempri s'arrangia!... Ca... senza avvisu, fomu!... Assèttati, Serafinedda...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    'Ncuminciàti a mangiari, ca ju priparu l'ova... Pensaci tu, Ciccinu.
    
    
DON CICCINU
    Va beni, nanna, faciti! ...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (via per la destra di fondo).
    
    
MASSARU CALORIU
    (in disparte a Don Ciccinu) Dimmi 'na cosa, Ciccineddu: To' soggiru chi prufissioni fa, pi non sbagghiari?
    
    
DON CICCINU
    Ah!... Professuri... Professuri in ritiru.
    
    
MASSARU CALORIU
    Caspita!... Allura bonu è, 'u cristianu! ...
    
    
DON CICCINU
    (facendosi presso la tavola dove Mastru Austinu e la 'Gnà Lona hanno cominciato a leticare) Papà! ...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Figlio!
    
    
    
DON CICCINU
    Lei cca, 'mmenzu di mia e di Serafina, e lei mamà, di 'st'autru latu (siedono tutti) Nannu, vui non vi assittati?
    
    
MASSARU CALORIU
    No, figghiu, ca ju non mangiu, a 'st'ura!
    
    
    MASTRU AUSTINU
    (riempiendosi il piatto di salame, olive e formaggio) Già... vuautri contadini (Serafina lo tira per la giacca)... voiartri signuri di 'sti paisi, intendo diri, mangiati prestu pirchí vi curcati di bonura.
    
    
MASSARU CALORIU
    Ca sicuru!... A 'n'ura di notti, di solitu, semu sempri a lettu.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (colla bocca piena) A usu della pullaria...
    
    
SERAFINA
    (c. s. a voce bassa) Patri, chi diciti?
    
    
MASSARU CALORIU
    Comu dici?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Dicu, a usu dei gallini, delle polle, vah! ...
    
    
    MASSARU CALORIU
    Ca chi voli, prufissuri beddu?... Nni nui non c'è tiatri, non ci su' cafè, non c'è trattinimenti, perciò nni curcamu prestu! ...
    
    
    MASTRU AUSTINU
    Nni noartri, inveci, si fa digionè a mezzogiorno o all'una e poi, la sira, comu livamu manu d' 'u travagghiu (Serafina, al solito, gli tira una falda del soprabitino)... intendo diri, comi uno si libira dell'officio, si fa il suo picculo passiggiu, si prenti un vammutto, e verso le otto, al massimo alle sei e menza, fa pranzu cumpito...
    
    
MASSARU CALORIU
    Ah, vossia non s'ha' ritiratu allura?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    A 'st'ura si', di solitu, m'haju ritiratu! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    No, dicu di l'impiegu, d' 'a prufissioni, va!... Me' niputi mi dissi ca vossia è prufissuri in ritiru...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (guarda Don Ciccinu quasi per interrogarlo) Già... (si confonde).
    
    
DON CICCINU
    Sicuru, 'u papà è un pocu stunatu. È prufissuri in pensioni.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Già, veda, sugnu in apprinsioni per causa di questo Oraziu Scavunettu...
    
    
DON CICCINU
    (a bassa voce) Chi vi scappa, di 'ssa vucca?... Professuri in ritiru?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ah... Ca chi vordiri! Sono prefissore in ritiru, sí, caru compari, in pressione...
    
    
DON CICCINU
    Mamà, lei non bivi?.,.
    
    
    
LONA
    Grazii, figghiu, non bivu, ca mi leva subitu... E poi, haju 'a testa pisanti, ca sugnu un pocu oltraggiata dal viaggio.
    
    
DON CICCINU
    E ora, appena finemu di mangiari, nni curcamu tutti, senza fari cirimonii. È veru, Serafina?
    
    
SERAFINA
    Comu vuoi tu.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Cca c'è un'arietta di campagna, ca fa veniri un bellissimu appetito! (mangia a due ganascie) Ppi 'na manu, ogne tantu, un pocu di villiggiatura ci vòli, pel citatino.
    
    
MASSARU CALORIU
    Si disidira sempri chiddu ca non s'àvi, caru cumpari prufissuri: nuautri disidiramu 'a cità, e vuautri disiati 'a campagna.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (riapparendo con una padellata d'uova fresche) Signuri mei, ognunu si servi a piaciri so'... Cuminciu di nn' 'a cummari...
    
    
LONA
    (servendosi) Grazie all'estinto...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Poi vaju nni me' niputedda... Vah, 'n autru!... 'N autru sulu 'a nannuzza! ... Non c'è autru, sai?...
    
    
SERAFINA
    Vih, e cu' putissi mangiari chiú?...
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Non la forzi, non la forzi. Favorisca qua. Qua può abusare! ... (servendosi) Grazii!.. Anzi, scusa, cummari, mi nni prento un artro per non disturballa in seguito (facendo colare il burro nel piatto) Un poco di bagno, ci permetti?
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Ccu tuttu lu cori, cumpari!... (a Don Ciccinu) Ti bastanu, a tia, dui o ti fazzu l'autri?...
    
    
DON CICCINU
    Ppu!... Va, nannuzza, pusati 'ssa paredda e vinitivi a biviri un bicchireddu ccu nui.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Ccu tuttu lu cori! (riporta la padella in cucina).
    
    
MASTRU AUSTINU
    (mangiando sempre con soverchio appetito) Ora a mia, 'sti mangiati 'mpruvisati, a usu di campagna, mi piaciunu tantu, ca mancu un pranzu di quensequenza...
    
    
DON CICCINU
    (ride) Serafina, bivi.
    
    
MASTRU AUSTINU
    Me' jenniru ci ridi!... Pirchí, non è veru, forsi?... Macari 'u pruverbiu anticu dici:
    "La cosa 'mpruvvisata, è sempri chiú gradita". Poi c'è 'stu vinettu, ca si nni cala sulu!
    
    
DON CICCINU
    (piano) Sí, ma non ci jucati assai, Mastru Austinu, ca càuci jetta
    
    
LONA
    (rompe il pane sulle ginocchia).
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    (levandoglielo di mano) Fatti accanúsciri, miserabuli! Non ci nn'è, cutedda?
    
    
LONA
    Teni a cura comu parri!... Ci nn'è, ma non tagghianu!
    
    
MASTRU AUSTINU
    S'ammòlano, si non tàgghianu (prende due coltelli e li affila l'uno sull'altro, con colpetti veloci, alla stessa guisa del trincetto sull'affilatore).
    
    
LONA
    (tirandogli il cappello sugli occhi) Fatti a vidiri ca si' mastru scarparu! ...(stanno per menar le mani, ma Serafina e Ciccinu li trattengono, scongiurandoli e additando loro Massaru Caloriu che torna).
    
    
MASSARU CALORIU
    (tenendo in mano un'enorme pera matura) Prufissuri!... Prufissuri! ...
    
    
DON CICCINU
    (c. s.) Viditi ca a vuichiama!
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ah! ... Egregio e stimabilissimo signor cumpare!
    
    
MASSARU CALORIU
    'A verità! ... 'N cità nni passianu, pira di 'sta fatta?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Ah, chi galanteria, davero! ...(stende la mano per prenderla).
    
    
MASSARU CALORIU
    No, chistu è pp' 'a cummari e ppi me' niputedda. Cosi gentili su' ... Cosi di fimmini! Si ci nni volunu dari iddi, poi, su' patruni!
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    (saettando con lo sguardo la moglie) Ccu chissu, pò mangiari un riggimentu!... (a mezza voce) Damminni menza!... 'U sa' sentiri?... Di 'ssa pira nni vogghiu metà... Metà!... Midietà!!... (non ottenendo risposta, intona con la nota musica)
Di quella pira,
Nni voglio metà...
    
    
LONA
    (divide la pera a metà dandone mezza alla figlia, poi divide ancora la sua mezza e ne porge un quarto a Don Ciccinu) A me' jenniru.
    
    
DON CICCINU
    Grazii!
    
    
SERAFINA
    (facendo altrettanto) A me' patri.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (si alza e la bacia) Tutta santa e biniditta, figghia!
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (tornando con una bottiglia polverosa e sturata, in mano) 'I bicchieri pronti, vah! Vu' macari, nannu!... Chistu è vinu di lu Voscu Granni, chiú vecchiu di me' niputi Ciccinu!... 'U 'mbuttighiau 'a sant 'armuzza di so' patri, vintinov'anni arreri (ha un nodo alla gola, s'interrompe e piange).
    
    
MASTRU AUSTINU
    E chi fu, cummari? Abbasso il piccio!... Non facciamo trivoli in casa, prego!
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (si ricompone, versa in tutti i bicchieri, compreso il suo, poscia, rimettendo la bottiglia e alzando il bicchiere) A la saluti di li me' niputi e di tutta la cumpagnia! (beve).
    
    
    
TUTTI
    alzando i bicchieri) A la saluti! (bevono).
    
    
MASTRU AUSTINU
    Prego, cummari, lei mi nni duna un artro biccheri, pirchí fazzu un sbrindesi...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (versando) Bravu prufissuri, sintemu?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    (ispirato)
Questo vino è bianco e fino
Ci fazzu un sbrindesi a Don Ciccino
E chiú nni bivu chiú mi sentu tenniru
Pri fari un sbrindesi a me' jenniru!
    
    
MASSARU CALORIU
    Ih, ca daveru, comu 'i sapi truvari, oh!
    
    
MASTRU AUSTINU
    (solleticato)
E di ora a dumani a' matina,
A la saluti di Sarafina.
Chista è festa e non è martoriu
A la saluti di Massaru Caloriu.
E mi chiamu sculicenzia
A la saluti di cummari Pruudenzia! ...
    (siede)
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Bravu, 'u pueta, davero! ...
    
    
MASSARU CALORIU
    Epprositi!... Ma... 'a cummari, nenti?
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Chi c'entra, tra marito e mogli non si usa!...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Ca ora, macari, ci vòli!
    
    
DON CICCINU
    (a bassa voce) Faciticcillu, non dati scannalu.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (arrendendosi, contro sua voglia si rialza e dopo aver pensato un po')
E finisciu ccu donna Lona
Ca si mangiau e si vippi la 'cona!
    
    
LONA
    (piano) A la facci to', boja!...
    
    
DON CICCINU
    (ridendo) Bravu, bravu! ...
    
    
MASSARU CALORIU e MASSARA PRUUDENZIA
    Epprositi! Epprositi! ...
    
    
DON CICCINU
    (alzandosi) E ora, signuri mei, senza fari cumplimenti, vo' jemuni a curcari... Mamà, lei ca si senti stanca...
    
    
LONA
    (alzandosi alla sua volta) Sí figghiu non fazzu cirimonii... Bona notti a tutti! (via per la sinistra in fondo).
    
    
TUTTI
    Bona notti!
    
    
    
SERAFINA
    (baciando la mano ai due vecchietti) Bona notti, nannu. Nanna, bona notti.
    
    
MASSARU CALORIU
    Bona notti e bon riposu, figghia.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Bona notti, Sarafinedda. Ppi stanotti accummudati, figghia! Dumani si pruvidi.
    
    
DON CICCINU
    Binidicitimi tuttu dui, nannareddi...
    
    
MASSARU CALORIU e MASSARA PRUUDENZIA
    Tuttu santu e binidittu!
    
    
DON CICCINU
    Passa, Serafina (via entrambi per l'uscio laterale di sinistra).
    
    
MASTRU AUSTINU
    (andati via tutti da tavola, trae vicino a sé tutti gli avanzi, si toglie il tovagliolo dal gilet e se lo lega al collo e, come se cominciasse allora, si mette a mangiare con piú formidabile appetito e a bere a tutto andare, beatamente).
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (A Mastru Austinu, che nota, con meraviglia, ancora a tavola) Non si curca, vossia, cumpari?
    
    
MASTRU AUSTINU
    Sí, tra pocu ...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    Vòli, quarc'autra cosa? ...
    


MASTRU AUSTINU
    Indifferenti...


MASSARU CALORIU
    Chi usa lampa, vossia, di notti, o dormi 'o scuru?...


MASTRU AUSTINU
    Indifferenti.


MASSARU CALORIU
    Si vossia l'usa, mi vidi ca c'è, súpira 'u cantaranu... Si l'adduma.


MASTRU AUSTINU
    Va beni, grazii.
    (I due vecchietti restano per alcun po' a guardarlo stupefatti e sconcertati, perché cascano dal sonno, poi, risolutamente, tolgono, pian piano, dalla tavola le stoviglie, le posate e tutto).


MASTRU AUSTINU
    (che dapprima ha difeso qualche piatto e una bottiglia piena, accostandoli ancora a sé, persuaso che deve alzarsi, si leva, contro voglia) Abbiamo finito...


MASSARU CALORIU
    (tira un sospirone, poi, vedendo che l'ospite sta per infilare l'uscio della camera degli sposi) No, unni va, cumpari?... 'A so' cammira è ddà... unni trasiu 'a cummari...


MASTRU AUSTINU
    (fa una smorfia di dispetto) Ma è propriu veru ca cca non c'è lucanni?...


MASSARA PRUUDENZIA
    Ca quali lucanni, chi dici, vossia!... Va, bona notti...
    
    
    
MASTRU AUSTINU
    Bona notti (non sa decidersi a entrare in camera con la moglie).
    
    
MASSARU CALORIU
    Ci mancanu cirina, forsi?
    
    
MASTRU AUSTINU
    No, grazii, ho le scatole piene! (entra in camera).
    
    
MASSARU CALORIU E MASSARA PRUUDENZIA
    Bon riposu!...
    
    
MASSARU CALORIU
    Va, Pruudenzia, spícciti, ca notti è...
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    (dando un'ultima rassettata ai mobili dello stanzone) Lesta sugnu. Quantu ci dicu 'na virmaria a' Madunnuzza (si avvicina all'immagine della console, riattiva il lucignolo della lampada, e recita l'Ave a fior di labbra).
    
    
MASSARU CALORIU
    (la imita, poi prende il candeliere) Jemuninni, ca stancu sugnu.
    
    
MASSARA PRUUDENZIA
    E ju? ... Aveva ca non facevamu accussí notti a di quannu nni maritami, vi riurdati?
    
    
MASSARU CALORIU
    Già...Passannu ajeri, fu! ...(via entrambi per l'uscio a destra, in fondo).
    
    
    
    
SCENA V
    
Mastru Austinu solo, poi Donna Lona.
    
    
MASTRU AUSTINU
    (dopo pochi secondi di scena vuota, riapre l'uscio onde è scomparso e riappare con un materasso, un cuscino, una coltre e un lenzuolo raggomitolati sulla testa, li depone sul pavimento e s'apparecchia il letto per terra; poi si toglie il soprabitino e il panciotto, apparendo col martello nel fodero da rivoltella appeso alla cintura; piega soprabitino e panciotto e li mette sotto il cuscino; poi va a prendere la valigia, l'apre e ne toglie un berretto da notte, lo calza e depone il cappello sulla gabbia del merlo, indi torna alla valigia e ne toglie l'immagine di San Giovanni Decollato, quella stessa che abbiam visto dentro la nicchia, nel primo atto, e scuotendola tutta, portandola su e giú, le fa il seguente discorso) Dunca, carissimu e stimabilissimu San Giuvanni, sapemuni sèntiri! Vui chi siti, ancora sciarriatu? Mi purtati rancuri?... No, è veru?... V'addimannai pirdunu di l'offisa ca vi fici tannu, e basta... Acqua passata!... Ma ora!... Ju vi l'addumu, 'a lampa?... V' 'i dicu l'orazioni?... V' 'i fazzu cantari 'i litanii?... Mi pari ca 'u me' duviri, ccu vui, 'u fazzu 'n sina 'n funnu!... Ma vui, carissimu San Giuvanni, ci siti, un poco cunnuciusu!... Cc'avemu a fari, dicitilu vui?... Vui 'u sapiti sèntiri: vi sugnu divotu a un pattu: ca 'na manu lava l'autra!... Vulennu, quanti vòti v'avissi pututu cangiari facci?... Ma ju non l'haju fattu! ...
    C'è Sant'Austinu, per esempiu, 'u me' santu, ca fa miraculi senza cuntati... Putiti njarlu?... Eppuru ju sempri ccu vui!... Non ppi livarivi 'i meriti, ma, 'a Màdonna 'o Carmunu, vi pari pocu miraculusa?... Ma ju, cch' 'i fimmini, non ci vogghiu aviri chi spartiri... Mi basta 'a mia!... E va beni, va benissimu... Ma... vi pari giustu di farimi stirari 'u coddu d'accussí?... Caru San Giuvannuzzu, parramuni chiaru, bellu, a la fratisca: o vui m' 'u faciti, 'ddu miraculu ca v'haju dimannatu, o altrimenti, bellu, va, quattru e quattru fannu ottu, io mi rivolgo ad altri (scendendo) Mi rivolgo ad altri, ecco!... (resta per un po' fisso a guardare l'effige) Basta, basta, ho capito! Un sol cenno!... Basta la mossa!... Siamo intesi!... Non si nni parra chiú!... (si scopre e si ricopre, va a deporre il quadro accanto alla Madonna, sul comò, e mette la lampada tra di essi, poi, non contento, copre con quello di San Giovanni l'altro della Madonna, si toglie le scarpe e, con tutti i calzoni, la camicia e i guanti si stende sul letto e si tira su le coperte. Siccome il martello gli fa male al fianco, si rivolta, lo toglie dal fodero e lo depone per terra, a portata di mano).
    
LONA
    (riappare anch'essa, in sottana e camicia di tela e lo apostrofa, a bassa voce) Cc'avemu a fari, 'stanotti, 'a notti di Natali, ah?... Staju murennu d' 'u friddu! Vidi ca 'na priuriti, mi pigghia!
MASTRU AUSTINU
    Di chidda maligna, t'ha' a vèniri, servi ca mori! ...
    
LONA
    
    Ma chi senti fari, ah, 'aliotu?
    
    
MASTRU AUSTINU
    (minaccioso)... Via! ... Andati nel vostru appartamento!...
    
    
LONA
    Comu dormu, ca sciddicu, ccu menzu lettu?
    
    
MASTRU AUSTINU
    V'attaccati ccu 'na corda!
    
    
LONA
    Senza linzola, ah?... E senza cuvirtura?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Calunnia, e non artro! Vi ho ho lasciati dui matarazzi, un linzolu, dui cuscina e 'na curtra... Metà e metà, belli, tagghiati cc' 'u cuteddu!...
    
    
    
    
LONA
    E si chiddi s'affaccianu e nni vidinu spartuti, chi ponnu diri, ah, ridiculu ca si'?...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Auh, senza ortraggiari, senti? Senza ortraggiari, s'annunca fazzu curriri sangu, stasira!... (all'immagine di San Giovanni) San Giuvanni, pronti! ...
    
    
LONA
    (mordendosi le dita) A chi vòi, sbirru! ...
    
    
MASTRU AUSTINU
    Marciamu, rebricu!... (c. s.) San Giuvanni, non c'è megghiu occasioni! ...
    
    
LONA
    (sulla soglia) Sbirru!... Omu di galera!
    
    
MASTRU AUSTINU
    (afferrando il martello e minacciandola) Introduciti!... Introduciti subitu, s'annunca t'acciuncu!... (c. s.) San Giuvannuzzu!... (battendo il martello sui pavimento, come per richiamare l'attenzione del Santo) San Giuvannuzzu beddu, e chi ci aspittati?... Forza, ca non c'è megghiu occasioni, forza!... (a Lona, c. s.) Intra passa, mavara!... (la minaccia c. s.).
    
    
LONA
    (c. s. inviperita) Malanova di te sulu!... Omu di galéra!... Spera a Diu ca t'hannu a sparari a scanciu!... Vilunazzu!... Sbirru!... 'Aliotu!... Riddiculu!... Puddicinedda!
    
    
MASTRU AUSTINU
    (si alza, afferra una sedia e la scaraventa sulla moglie).
    
    
    
LONA
    (para il colpo con un'altra sedia, poi scappa via).
    
    
MASTRU AUSTINU
    (tornando verso il Santo, al medesimo, facendo il gesto consueto delle mani) Siti un paracqua, sull'onuri!... (mentre si rimette sotto le coltri, dicendo) A la facci di me' mugghieri! ...
    
    
    
    
    Tela
    
    
    N. B. - queste due ultime battute sono da consumarsi simultaneamente.