Sampolong Togon kan Dios

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Sampolong Togon kan Dios
Transcription of An Sampolong Togon kan Dios. The original source of the text is the engraved 10 Commandments at Milaor Catholic church in Milaor, Camarines Sur.


  1. AKO AN KAGURANGNAN NA SAINDONG DIOS DAI KAMO NIN IBANG DIOS NA SASAMBAHON KUNDI AKO SANA.
  2. DAI NINDO PAGGAMITON AN SAKONG NGARAN NIN BASANG LAMANG.
  3. GIROMDOMON MO AN ALDAW NA DOMINGO ASIN FIESTA.
  4. GALANGAN NINDO AN SAINDONG AMA ASIN INA.
  5. DAI KAMO MAGGADAN.
  6. DAI KAMO MAGDOROG SA BAKO NINDONG AGOM.
  7. DAI KAMO MAGHABON.
  8. DAI KAMO MAGSAKSI NIN PUTIK SA SAINDONG KAPWA.
  9. DAI KAMO MAARA SA AGOM KAN SAINDONG KAPWA.
  10. DAI KAMO MAARA SA ROGARING KAN SAINDONG KAPWA.