Söhbet ýagşydyr

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Söhbet ýagşydyr
by Magtymguly Pyragy


SÖHBET ÝAGŞYDYR


Adam bolsaň, gulak goýgul öwüde,
Alymlar ýanynda söhbet ýagşydyr!
Atarman-çaparman algyr ýigide,
Ýeri gelse aman-nurbat ýagşydyr!

Hemra bolup oturmagyl pis bile,
Poha degseň, beýniň dolar ys bile,
Göwher daşyn ýüzük etseň mis bile,
Gymmaty egsilmez, hormat ýagşydyr!

Zynhar, kast etmegil iýdigiň nana,
Köňlüň haýra bagla, sydkyň – imana,
Hiç azar bermegil bir musulmana,
Ogry ärden, bir dogr it ýagşydyr!

Käşki adam bu dünýäge gelmese,
Gelenden soň ömür sürse – ölmese,
Goldan gelen ýagşy işiň bolmasa,
Köňül içre ýagşy niýet ýagşydyr!

Magtymguly, niçik geçse ruzugär,
Haka şükür et, barma, namarda, zynhar,
Ýok döwletden ýegdir, bolsa bir hünär,
Müň hünärden zerre döwlet ýagşydyr!
This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.