Séng-gĭng/Mā-tái Hók Ĭng/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Dâ̤ 1 Ciŏng[edit]

Ià-sŭ cŭk-puō cê̤ṳ Ā-báik-lăk-hāng gáu Iók-sáik. Dĭng-nṳ̄ Mā-lé-ā gāng diŏh Séng-sìng dáik tăi. Tiĕng-sé̤ṳ gā̤ Iók-sáik gì kō̤-ngì; Ià-sŭ gâe̤ng Ī-mā-nô̤i-lé, lâng miàng gì é-sé̤ṳ.

1:1 Ā-báik-lăk-hāng gâe̤ng Dâi-bĭk gì giāng-sŏng, Ià-sŭ Gĭ-dók gì cŭk-puō, gé diŏh â-dā̤.
1:2 Ā-báik-lăk-hāng săng Ī-sák, Ī-sák săng Ngā-gáuk, Ngā-gáuk săng Iù-dâi, lièng ĭ hiăng-diê.
1:3 Iù-dâi iù Dâi-mā Sê săng Huák-lĕk-sê̤ṳ gâe̤ng Sák-lăk. Huák-lĕk-sê̤ṳ săng Ī-sê̤ṳ-lùng. Ī-sê̤ṳ-lùng săng Ā-làng.
1:4 Ā-làng săng Ā-mī-nā-dăk. Ā-mī-nā-dăk săng Nā-sông. Nā-sông săng Sák-muòng.
1:5 Sák-muòng tō̤ Lá-hăk Sê săng Pŏ̤-sê̤ṳ. Pŏ̤-sê̤ṳ tō̤ Lô-dáik Sê săng Ŏ̤-báik. Ŏ̤-báik săng Ià-să̤.
1:6 Ià-să̤ săng Dâi-bĭk Uòng. Dâi-bĭk Uòng tō̤ Ŭ-lé-ā gì lō̤-siēu săng Sū-lò̤-muòng.
1:7 Sū-lò̤-muòng săng Lò̤-pŏ̤-áng. Lò̤-pŏ̤-áng săng Ā-bī-ā. Ā-bī-ā săng Ā-sák.
1:8 Ā-sák săng Iók-să-huák. Iók-să-huák săng Iók-làng. Iók-làng săng Ŭ-să̤-ā.
1:9 Ŭ-să̤-ā săng Iók-dáng. Iók-sáng săng Ā-hăk-sê̤ṳ. Ā-hăk-sê̤ṳ săng Hĭ-să̤-gă.
1:10 Hĭ-să̤-gă săng Mā-nā-să̤. Mā-nā-să̤ săng Ā-muòng. Ā-muòng săng Iók-să̤-ā.
1:11 Dŏng báh-sáng buăng kó̤ Bă-bī-lùng sì-hâiu, Iók-să̤-ā săng Ià-gŏ̤-nă̤-ā lièng ĭ hiăng-diê.
1:12 Báh-sáng buăng Bă-bī-lùng hâiu Ià-gŏ̤-nà̤-ā săng Sák-lăk-tiék. Sák-lăk-tiék săng Sū-lò̤-bā-báik.
1:13 Sū-lò̤-bā-báik săng Ā-bī-ók. Ā-bī-ók săng Ī-lé-ā-gĭng. Ī-lé-ā-gĭng săng Ā-sū.
1:14 Ā-sū săng Sák-dŏk. Sák-dŏk săng Ā-gĭng. Ā-gĭng săng Ī-lŭk.
1:15 Ī-lŭk săng Ī-lé-ā-sák. Ī-lé-ā-sák săng Mā-dáng. Mā-dáng săng Ngā-gáuk.
1:16 Ngā-gáuk săng Iók-sáik. Iók-sáik sê Mā-lé-ā gì dòng-buŏ, Mā-lé-ā săng Ià-sŭ, chĭng Gĭ-dók.
1:17 Ŏ̤h-ciŏng-uâng cê̤ṳ Ā-báik-lăk-hāng gáu Dâi-bĭk sĕk-sé dô̤i, cê̤ṳ báh-sáng buăng gáu Gĭ-dók iâ sĕk-sé dô̤i.
1:18 Ià-sŭ Gĭ-dók gáung-sĕng gì lài-lĭk sê ciŏng-uâng: Ĭ nòng-nā̤ Mā-lé-ā gâe̤ng Iók-sáik có̤ chĭng lāu, muôi tō̤ guó muòng cêu gāng diŏh Séng-sìng dáik tăi.
1:19 Ĭ dòng-buŏ Iók-sáik sê ìng-ngiê gì nè̤ng, ng ó̤i mìng-mìng lìng-ṳ̆k ĭ, còng-é sṳ̆-â ng dĭh ĭ.
1:20 Ciáng lā̤ siōng ciā dâi sì-hâiu, Ciō gì tiĕng-sé̤ṳ lŏ̤h máe̤ng dṳ̆ng-găng hiēng-hiêng, gâe̤ng ĭ gòng: "Dâi-bĭk gì giāng-sŏng Iók-sáik â̤ tō̤ nṳ̄ lō̤-siēu Mā-lé-ā, ng sāi kō̤-ngì, ĭng ĭ sái-sĭng sê gāng diŏh Séng-sìng.
1:21 Ĭ buóh săng giāng. Nṳ̄ diŏh miàng Ĭ Ià-sŭ. Ĭng buáh géu Ĭ báh-sáng liê kó̤ cô̤i-áuk."
1:22 Ŏ̤h ciā dâi, dŭ sê éng-ngiêng Ciō táuk siĕng-dĭ sū gōng gì uâ,
1:23 gōng: "Ciŏng-lài ô lā siēu-niòng-giāng dáik tăi săng giāng, nè̤ng buóh chĭng Ĭ miàng Ī-mā-nô̤i-lé[1]."
1:24 Iók-sáik chĭng-chāng kī-lì, cêu bìng Ciō gì tiĕng-sé̤ṳ sū hŭng-hó gì uâ, tō̤ ĭ lō̤-siēu guó-muòng.
1:25 Muôi gâe̤ng ĭ sìng-chĭng, dīng gáu iōng diōng-cṳ̄, cêu miàng Ĭ Ià-sŭ.

  1. Huăng-ĭk, cêu sê, Siông-dá̤ gâe̤ng nguāi-nè̤ng siŏh-dŏi.

 1 ciŏng · Diōng kó̤ «Mā-tái Hók Ĭng» mŭk-liŏh