Reamer in Sape

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Reamer in Sape (1668)
by Gysbert Japiks
299143Reamer in Sape1668Gysbert Japiks

Wol-komm' freugde fenne Wrâd,
Haed-ljeacht oerre Stierren,
Griente, Kruwd in Blomme-Fâd,
Mietter fen uwz jieren,
Hijmmel-eag dy 't al oer-sjocht,
Dy uwz Dauwe in Miste' ontjocht,
Dy uwz 't fjild bemiellet,
Ja mey goud oer-striellet.

Alle Djier, forhuwgge, sit,
Rint, fljugt, ljeapt in donset,
Brinsget, dertten, boeyte wit,
Blerret, bôllet, gonzet,
Eyn in Gies ijn 't wetter sljuerckt,
't Wijlde Fuwggelt tureluerckt,
Libbje' ijn free in resten,
Boeyte scheel in lesten.

Lesten wierom swit in bloed,
Fen uwz ljea môt drippe,
Jæ benimme uwz hert in moed,
Dat uwz schoncken krippe,
Sonder rest, korts, let in yer,
Neye Pluwge, neye Djier,
In, al het wy schraepje,
Kin dat schird naet laepje.

Scheel set Eed in Wird to loar
Alle uwre' in stuwne,
Scheel drieut frjuenschip boeyte doar
Twissche ljeave frjuenen,
Scheel set Tjercke' in Wer ijn roer,
Ja de Wrâd ijn koal-ljeacht fjoer,
Och! wa djiept nu wiette?
Wa sil 't gleon uwt-jiette?

Goune sinne duwck in blieu,
Loyts oone' oore' igge' hinne,
Werzzet Dy uwz stjonck-bedrieu.
Dog' Dijn Hijnzer rinne,
In dijn laeytsende' eag dat gljuerr't,
(Trog de Lest dy 't al bestjoert)
Beyde' oer' boose' in fromme,
Wa kin God ontkomme?

This work was published before January 1, 1929, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Public domainPublic domainfalsefalse