Quæl car Bardassa che coi sò quadrel

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Sirin Caraa (1794-1848)

Quæl car Bardassa che coi sò quadrel

Quæl car Baradassa che coi sò quadrel
(quadrel æl vœu dì fræzz in poesia)
con tut ch'æl gh'ha la beinda in si parpel
æl mira i cœur fallàn mai mia;

vœui dæ 'sti d' l'ha dit a sò fradel
æl Dio di matrimoni: "andôm, vé via;
ho ferì du bèi cœur, du cœur fedel:
fômæss onor, ligômi in compagnia"

Donca, sibei ch'l'è rar a vædi amis,
'sta volta chì s'èn miss a fà tut du
di bèi cadén æd rœus dæl Paradis:

ma prima dæ dovrai, coi sò manéi,
povri gôgnin! Chi sa côm s'è spongiù,
gh'hæn vorù tirà via fei l'ultim spei.