Qeyme

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Qeyme Ez vizêr şiya yew ca, mi yew Çolîgij diy. Ma yew bînan perseyî û ûca ra pey o mi ra nameyî yew merdim persa, va ti ey sinasnenî? Mi va: Belê ez sinasnena. Belê ez sinasnena. Wext ke mi no qeyde va, o yers bi va: Hama herî zafê. Mi va: Qey?Ey va: A roj ma îta de rueniştebî, ey va , "Taye însanî hama zi wazenî serok ser minaqaşa bikerî" Mi va, liya şar ho derheqî hûmay de minaqaşa keno. O mi ra yers bi şi. Ez zaf huwiyaya, mi va: To zi sey Xal Xidir kerdo. Ey va : Senî? Mi va: Dewê ma de yew Xal Xidir bi, birayî xo ra vatib ke şue keye ra traktor bigeri û biye. Birayî ey şino, nêşeno traktor, malayî dew erziyeno vernî ey , vûno: Necmedîn, qey hûmaya biney vaşî mi ho deşt de yo, biye ma şi, mi re vaş mi berz traktor, biya .Necmedîn Xal Xidir ra nêperseno, traktor geno şino deşt, yew sehet cuwa pey şino Xal Xidir het. Xal Xidir qêreno ser vûno: Ti şî kam ca? Necmedîn vûno: Ez şiya mi mallay re vaş kirişt. Xal Xidir vuno: Ho, ho, şar ho hûmay înkar keno, nê ma hama newe koto mallay Wext ke mi na mesela va, Çoligij ma huwiya, va: Ti Yaş sinasnenî? Mi va nê Ey va:Yaş nê rojan şibi tirkiya, ûca de polesan o tepişt, kuawo, kuawo û vera dawo. Ey yew roj cemaat de vawo: Nê ke hê partî de xebitiyenî, mi nameyî piyerin da polesî tirkan. Ma va, la qey ti biy îtîrafçî? Yaşerî va: Şima îtiya camerdê kenî, îtiya duz o, la ûca qeyme bi. Biewniyeni sera Hûma bi, bin de Avdilla Ocalan bi. La o zi wext ke gina qeyme, qina pey şi. Şima mi feqîr ra se vûnî Wext ke Çolîgij na mesela va, ez huwiyaya, mi ti ra xatir waşt, ez şiya.