Pri amarea lae

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Pri amarea lae

Tulliu, Nuşi. Poezii. Ed. Predania, Bucureşti, 2012, p. 106


Noapti... vimtul suflâ... amarea angâneaşti…
Ca munţâ yini apa, furtuna greu zghileaşti!
Ma s-leagânâ pamporea ca cojea ţea di nucâ.
O Doamne! astâsearâ toţ oamińil’i va s-ducâ!…
Iuva nu s-veadi luna, iuva nu s-veadi steauâ,
Câ noaptea-i multu lae, furtuna-i multu greauâ…
Mul’erili toati plângu, bârbaţl’i totu si-ncl’inâ;
Ascapirâ… pamporea di apâ easti-mplinâ…
Ficiori şi feati strigâ şi treamburâ di fricâ,
Zghileaşti lumea toatâ: „pamporea va s-disicâ!”
Tu-unu loc ʼnâ mamâ strinḑi un ficiuricu la cheptu
Şi nâsu la ea mutreaşti cu-unu ocl’iu-ahâtu dişteptu!…
Îlu başi laea mumâ şi ḑâţi: „Dumniḑale,
Ascapâ-nâ di apâ, câ mări-su puterili-a tali
Ascapâ-nâ, Luţite, hârzea-nâ-a noastrâ banâ
Ş-nâ ţearâ hrisusitâ va-ţ ardâ la icoanâ!...”
Ma-nclo, doi fraţ ca anghil’i di mâńi cu doru si-acaţâ,
Lâ plâng di fricâ ocl’il’i, ca ţeara sunt tu faţâ.
Lişinâ multâ lumi, alţ cruţea facu dipriunâ,
Aurlâ câpitanlu şi chipurlu asunâ;
„Hriste-mu”, ḑâcu auşil’i, „ascapâ-nâ di moarti!”.
Maşi eu mutresc furtuna şi-ńi minduesc diparti...
Mi minduesc la maica ţe-ńi ḑâsi-nvirinatâ:
„S-ti torńi, vrute Nuşi, ambarâ-a ta turnatâ!
S-ti torńi ma curundu, ma s-nu yińi pri-tu amari,
C-amarea-ncl’idi casi şi-alasâ suschirari!”
Aşiţi-ńi ḑâsi maica cripatâ ş-lâcrimoasâ
Când mi bâşe tu frâmti cu inima jiloasâ.
Ş-mi mindueamu cumu plânḑi tu somnu ş-diştiptatâ,
„Câ Nuşi fuḑi tu xeani ş-nu s-ştie-a lui turnatâ.”
Mi mindueamu la nâsâ ş-la sor-mea dipriunâ
Şi ńi-arâdeamu di-amari, di vimtu ş-di furtunâ.
Şi cându toatâ plasea plânḑea pri-Amarea Lae
Io acâţai si-ńi cântu unu cânticu di sivdae;
Unu cânticu di sivdae, ah! cânticlu-ali vruti
Şi vream s-mi necu tu-amari, si-ngropu mirăchili tuti;
Si-ngropu mirăchili tuti şi pusta mea di jali,
Si-ascapu di-aestâ banâ, si-ascapu di-ahânti-arali:
Câ-ahâti-amu traptâ mini cu derturili ş-cu xeana,
Câ nu si-aspunu cu gura şi nu si scriu cu peana.
Tr-aţea mutreamu amarea şi ńi-arâdeamu dipriunâ
Di apa-a l’ei mintitâ, di vimtu ş-di furtunâ;
Ş-tr-aţea cântamu, când lumea zghilea cu boaţi mari,
Câ vreamu ca si s-disicâ pamporea tru imnari,
S-mi necu, si-ascapu trâ totna di căl’iuri, di uhtari,
Si-amu stealili cândili, murmintu – larga-amari!