Predikanto

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Chapitro 01

01 Vorti di Predikanto, filiulo di Davide, rejo en Yerushalayyim. 02 Vaneso di vanaji, dicis la Predikanto, pro ke omno esas konkluze vaneso. 03 Quala profiton havas la homo de sua omna labori, quin lu facas sub la suno? 04 Generaciono for'iras e generaciono venas, e la tero restas eterne. 05 Sun levas la suno e sun kushas la suno, 06 ed a sua loko olu hastas por ri'levar su. 06 Iras al sudo e ri'iras al nordo, vorticas e vorticas en sua irado la vento. 06 Ed a sua rondi retro'venas la vento. 07 Omna riveri fluas ad'en la maro, ma la maro ne plenigesas. 07 A la loko la riveri ad'fluas, oli sen'cesante itere ad'fluas. 08 Omna kozi esas fatiganta, ma homo ne povas lon bone expresar: 08 Ne satisfacesas la okulo de vidado, nek la oreli de audado. 09 To, quo ja esis, anke itere esos; To, quo ja facesis, anke itere facesos. 09 Do existas nulo nova sub la suno. 10 Ya existas ulo pri quo onu dicas: Videz, ico esas nova. 10 Ma ito esas anke ja esabas en la eterna tempo jacanta avan ni. 11 Ne restis memoro pri la pasinta personi, e mem nek pri la venanta personi. 11 No, ne restos memoro anke pri la personi qui venos future. 12 Me, Predikanto, esabas rejo super Israelia en Yerushalayyim. 13 E me decidis en mea kordio' explorar ed examenar per la sajeso 13 omno to quo eventis sub la cielo: 13 Ca des'facila taskon Deo donis a la homidi 13 por ke li esforcez lernar e fine trovez su ipsa. 14 Me vidis omna aferi okurinta sub la suno; e yen ... 14 Omno esas vaneso ed entraprezaji ventala. 15 Onu ne povas ri'rektigar kurviguro' e nek povas kalkular mankantajo. 16 Me meditis kun mea kordio tale: 16 Yen me kreskigis e multigis en me' sajeso plu multe kam 16 omni qui esas avan me en Yerushalayyim; 16 nam mea kordio penetris multa sajeso e savajo. 17 Ma kande me dedikis mea kordio por ganar sajeso per dicernar dementeso e 17 foleso, me saveskis ke ca esforco esas anke entraprezaji ventala. 18 Pro ke multa sajeso rezultas esar multa chagreno; e 18 qua plu'multigas sua savaji, ta augmentas anke sua doloro.