ද්වාරය:විද්‍යාව

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
විද්‍යාව

මෙය BQ පංතිය: බුදු දහමේ එන විද්‍යාව, සඳහා වන ඉහළ මට්ටමේ ද්වාරය වේ.

ආශ්‍රිත[edit]

වෙනත්